I SCHIEDAM De blokfluit verdringt de zang bij het muziek-onderwijs De Schiedamse Muziek- en Balletschool groeit nog Gecombineerdeóüderavond van Katholieke scholen De automobiel-industrie in film-beelden Aan de Coöperatie D.E.S. worden vragen gesteld Koeriersters DE SCHOOL AAN DE MARKT Bij voordrachtsavond laten de kinderen zien wat ze kunnen Meer tafeltennis in Schiedam? AGENDA De gevaren van de techniek Lang leven bij „Memento Mori" P okken-inenting Burgerlijke Stand Komen er afbetalingswinkels? In komende jaren Nog vier nieuwe bioscopen van Tuschinski t Een schip is duur J. v. d. Kamp in VS overleden Brandweerconcours in Overschie? J. J. Enthoven verlaat de PTT Woensdag 16 Februari 1955 Gisteravond hebben in de alras te klein gebleken benedenzaal van Maison Westhuis de jeugdige leerlingen van de Schiedamse Muziek- en Balletschool aan hun ouders en belangstellenden laten zien wat zij hebben opgestoken van de. lessen. Nu is het bij. deze S.M.B. een gewoonte om eens in het jaar een grote „leerling-avond" te houden, maar de school is de laatste tijd zo gegroeid, dat het onmogelijk is om op één avond alle leer lingen aan bod te laten komen, zodat besloten is moeten worden om ook enige kleinere voordrachtsavonden in te lassen. Gister avond nu was het zo'n ingelaste avond. In kleiner verband dus, maar daarom juist wel gezelliger. Deze uitvoering van de jeugdige musici was echter niet uitsluitend bedoeld als een aangenaam verpozen, voor de bewonderende ouders van de muzikale spruiten, er moest ook le ring uit getrokken worden, zo ver telde de heer H. Wisman, de voorzit ter van de Stichting Schiedamse Muziek- en Balletschool. Er werd, Qm het zo maar te zeggen, ..ge ëxperimenteerd" met de kmdereh en de aanwezige cruders konden dan hun mening geven, over het ten gehore gebrachte. Allereerst kwam een klas blokfluit- spelers voor het (niet aanwezige) voetlicht, die door hun leraar, de heer L. van den Hoonaard eerst op hun theoretische bennis werden ge toetst, maar daarna mochten zij be wijzen hoe zij met hun instrumenten overweg konden, waarbij hun leraar hun enkele strikvragen in de weg legde. Zij werden na afloop met ap plaus beloond waarvoor zij gewoon vergaten te bedanken. Daarna kwamen kinderen van ver schillende leeftijden naar voren om bun ndg zo jonge en wat wankele bedrevenheid op muziek-instrurnen- ten tedemonstreren. Het was een lange rij van muzikantjes met een aardige verscheidenheid van instru menten. Het 'was een aardig gezicht de jeugdige musici aan het werk te zien, de meesten zonder veel verlegenheid, waarschijnlijk ook door de vertrouw de gezichten en het was ook aardig- om te merken wat zij nog aan de instrumenten wisten te ontlokken. In aanmerking nemend dat de meesten nog niet zo lang les hebben gehad. Fluit geen zang Wel had het ons getroffen dat bij de uitvoering veel gebruik werd ge maakt van de blokfluit, terwijl door geen van de kinderen is gezongen, hoewel men dit op een muziek-school toch wel zou verwachten. Mevrouw Wilhelmine Menningh, de directrice van de school, legde ons uit dat dit een kwestie is van de paedagogiek op de S3VLB. Het is een algemeen verbreid ge loof dat een kind graag zingt. Maar of het ook juist, is? Is het met meer een kwestie dat kinderen op school welgraag naar de zanglessen gaan, omdat zij daardoor geen andere les sen hoeven, te volgen. En dat er van de zanglessen op school maar heel weinig blijft hangen blijkt wel, wan neer die kinderen later als .volwasse nen eens iets gaan. zingen. Schorre geluiden komen er dan uit en men is direct „van de toon" af of men. kan de melodie niet volgen, en zovoort. Trouwens, wanneer hoort men hier in Nederland de kinderen nu eens gezellig samen zingen, zoals dat ia Parmantig speelt de kleine René Mouthaan PP de gróte piano. het buitenland en vooral in Duitsland zo aardig kan. Neen, de mening dat het kind zo graag zou. zingen is sterk aanvecht- I baar. Trouwens, ook bij het muziek- onderricht blijkt dat. wanneer men de kleintjes, naast de theorie laat zingen om zich te laten oefenen, dan blijkt er al spoedig dat er weinig of geen belangstelling bestaat om te zingen. Ze vinden het flauw, of wat ook; in elk geval, het pakt niet. Daarom is op de S.M.B. de blok fluit ingevoerd. En enthousiast dat de kinderen er mee zijn! Dit eenvoudige instrument ligt de kinderen heel goed en zij blazen of hun leven ervan af hangt. Daarbij kunnen zij zo lekker laten horen wat zij bij de theoreti sche muzieklessen hebben geleerd en omgekeerd krijgen zij door dit spel op de blokfluit ook meer interesse in de theorie, die immers altijd „grauw" is. Wanneer zo'n leerling een jaar lang de blokfiuitlessen heeft gevolgd, dan blijkt bovendien hoe het staat met 2ijn muzikale aanleg. Of hij ook de moeilijker instrumenten kan en wil bespelen of niet. Gaan de ambities inderdaad verder, dan kan hij over gaan naar een ander instrument. Elk instrument dat hij begeert Want de SM-B. gaat er prat op dat daar les kan worden gegeven elk bestaand instrument, van de guitaar af tot de tuba toe. In de praktijk blijkt, zo vertelde mevrouw Menningh, dat de piano nog het. meest populaire instrument is gebleven, Waarom, is niet te zeg gen. Selectie Nu moet men niet denken dat ieder kind dat zich op de Schiedamse Mu ziek- en Balletsehbol meldt óok auto matisch aan de klassikale blokfluit- lessen wordt gezet. Indien de kin deren of de ouders bij voorbaat de zinnen hebben gezet op een ander instrument, de piano bijvoorbeeld, dan kan het kind natuurlijk direct aan de piano-lessen beginnen, die individueel worden gegeven, met al leen bet theoretische onderwijs in klasse-verband. Maar hoe gaat het in de meeste ge vallen. De kinderen moeten „muziek les" krijgen, omdat het bij de opvoe ding behoort, maar een. uitgesproken voorkeur heeft men niet. En in dat geval geeft mevrouw Menningh de raad om de kinderen eerst maar in de blokfluitklassen te laten beginnen. De blokfluit dus als selectie-middel. Hoe oud moeten de kinderen zijn om de muzieklessen te kunnen be ginnen. Niet voor hun zevende jaar, vond mevrouw.Menningh. Jongere kinderen die men vast wil wennen aan het rhytbme en muzika liteit, kunnen beter meedoen aan de ballet-lessen, waar zij zich kunnen Uitleven in de rbythmische bewegin gen, zonder nog te hoeven wennen aan de techniek van het instrument. Ballet-afdeling Deze balletlessen voor kleuters en schoolkinderen worden sinds Septem ber vorig jaar ook In de Schiedam- sche Muziekschool gegeven, die voor dat feit de naam veranderde in de Schiedamse Muziek- en Brllet-school. Het zün voorlopig nog een vijftig tal kleuters tot zes jaar en kinderen tot 12 jaar die hier ballet-les krijgen van Liesbeth van Euul en Norbert Loeser. Het ligt echter in de bedoe ling dat met de aanvang van het nieuwe cursusjaar in September de ballet-lessen ook worden uitgebreid tot de oudere kinderen en volwasse nen, zodat het laatste deel van de naam van de school meer eer kan worden aangedaan. Deze bloeiende en zich nog steeds uitbreidende muziekschoolmag ge lukkig ook rekenen op de steun van de ouders der leerlingen. Deze heb ben zich aaneengesloten in de Stich ting Schiedamse Muziek- en Ballet- Met van aandacht strak gespan nen gezichten blazen de kinderen, leerlingen van de Schiedamse Mu ziek en Balletschool, op hun blok- fluitenf Zij willen ma en pa eens laten horen wat ze kunnen..- school, waarvan de heer H. Wisman de voorzitter is. De .stichting brengt o.a. gelden bijeen zodat voor de school de nodige müziek-instrumenten aan gekocht kunnen, worden/ terwijl kin deren, wier ouders de kosten niet kunnen dragen, in de gelègenheid gesteld worden om de lessen tegen verminderd tarief te volgen. Zo vervult de S.M.B. naast een strikt culturele ook een sociale func tie in een stad, waar de culturele belangstelling nog niet groot is, maar wel duidelijk stagende. De Commissie ter Behartiging van de Tafeltennnis-belangen heeft gis teravond in het Beursgebouw een vergadering gehouden. De op het programma staande bestuurs-verkie- zing- kon- echter niet doorgaan we gens het ontbreken van een te groot aantal leden, die elders aan het spe len -waren. - De bestuursverkiezing zal nu gehouden worden op' een ver gadering die voor 24 Februari is uit geschreven. Verder is' gesproken over de wed strijden die tijdens de S.B.L.O. Ju bileum-week gehouden zullen wor den tegen de tafeltennissers uit Hamra. Voorgesteld werd om Hamm uit te nodigen om 8 teams „te sturen en wel 6 senioren en 2junioren teams. Hiertegen zullen de Schie damse verenigingen hun beste spe lers moeten inzetten. De vertegenwoordigers, van NOAD kwamen met het voorstel om te trachten in Schiedam met samen werking van Vlaardingen en Maas sluis te komen tot een eigen onder afdeling van de N.T.T.B. Van deze zelfde züde kwam ook het voorstel om na Maart voor Schiedam een spe ciale competitie in te leggen, opdat de plaatselijke spelers dan wat lan ger in interessante wedstrijden te gen elkaar kunnen uitkomen. Veemarkt Rotterdam Aanvoer totaal 4383 dieren, waarvan 675 vette koeien, 10D5 gebrulksvee w.o. 55? tbc-vrij 50 vette kalveren, 149 gras- kalveren, w.o. 123 bc-vrij. 1759 nuch tere kalveren, 235 varkens, 190 biggen, 13l paarden, 10 veulens, 157 schapen of lammeren en 21 bokken of geiten. De prijzen worden als volgt; vette koeien per kg 2 58—2.72, 2,28—2-46, 1.95 2.05; vette kalveren per kg 2.95—3.05. 2.65—2.75, 2.20—2.50; graskalveren per stuk 49, 42. 38; biggen per stuk 62. 52, 42; slachtpaarden per kg 210, 195. 185; schapen pér stuk 140, 125, 95; lammeren per stuk 135 115, 95; kalf- en melk koeien per'stuk 1050. S00, 750; varekoei- en per stuk 700. 625, 550; vaarzen per stuk 650 550 450; pinken per stuk 400 300. 250. Vette koelen. Aanvoer: wat ruimer, handel: redelijk, prijzen: iets stijver, dan vorige week. Prima's boven notering- Vette kalveren. Aanvoer: als- vorige week, handel: vlug, prijzen: 6tljver. Graskalveren. Aanvoer: iets kleiner, handel: tamelijk, prijzen: goed prijs houdend. Nuchtere kalveren. Aanvoer: ruim, handel: redelijk, prijzen; zware kalveren prijsh.. verder hoger in prijs. Biggen. Aanvoer; iets meer, handel: ma tig, prijzen: stabiel. Slachtpaarden. Aan voer: even ruimer, handel: stug, prijzen" beste jonge paarden ruim, verder onveranderd. Schapen en lammeren. Aanvoer: matig, handel: tamelijk, prij zen: ruim prijshoudend. Kalf- en melk koeien. Aanvoer: redelijk, handel: goed, prijzen le kwal. stijver in prijs, verder onver. Varekoeien. Aanvoer: als vorige •week. handel: kalm, prijzen: ruim hou dend. Vaarzen en pinken. Aanvoer: ge woon, handel: graag, prijzen: ongewij zigd. T.b.c.-vrij vee. Apothekers-nachtdienst: Apotheek - Jansen, Swammerdamsingel 41 en Apotheek Nieuwland, dr Wi- bautplein 17, Bellen bij ongeval; G.G. en G-D., Tuinlaan 80. tel. 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.fv. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Stcd. Museum: Schilderijen en gouaches van J. Nanninga, Ge opend dagelijks van 2—5 uur. Bioscopen; Passage, 2 en 8 uur- „Als het jonge koren rijpt". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „John ny Belinda". Voorstellingen: Gebouw Chr. Soc. Belangen: 8 uur Jaarvergadering Sectie To neel Schiedamse Gemeenschap. Gebouw Chr. Soc. Belangen: 8 uur Studieclub Chr. Besturen bond. Lezing over „Volkshuis vesting" door mr J. Knape. Gereformeerd Jeugdhuis: 7.45 u. Jaarvergadering Ned. Chr. Vrou- wenbond. Spreker ds B. v. Sme den uit Rotterdam, Musis Sacrum: 8 uur Filmavond Ontspanningsver. „Wilton-Fijen- oord". Arcade: 8 uur Ouderavond Ge- zamenlijke R.K.-scholen. Lezing voor de IAO "Welke gevaren levert de steeds verder gaande techniek op voor het geestelijk leven? was het onderwerp van de lezing, die dr A. van Biemen in een der zalen van het Volksge bouw gisteravond heeft gehouden voor de leden van het Instituut voor Ar beide rsontwikkel ing. Spreker wees. op de grote, voor uitgang van de techniek in de laatste halve eeuw, welke als het ware da gelijks verbeteringen oplevert. -Het verkeer wordt o.a. veel drukker en levert bijzonder veel gevaren op. vooral voor de ouderen, omdat ae jongeren zich hier vlugger kunnen aanpassen. Aan de andere kant komt de verantwoording van, de wegge bruiker dikwijls in het gedrang, door de roekeloze wij2e van rijden waar bij liever van een claxon dan van het rempedaal gebruik gemaakt wordt. Verantwoordelijkheid zal in de naaste toekomst van het mensdom geëist worden in- verband met de atoomsplitsing die algehele verwoes ting kan teweeg brengen. Sprekerhad door kalme, voor dracht met aangrijpende voorbeel den, soms met een tintje humor, een aandachtig gehoor. De voorzitter van het Instituut, de heer P. Spruit, had spreker ingeleid en dankte hem na afloop voor zijn bijzonder leerzame lezing. „De oudste Schiedamse vereniging, het voormalige Begrafenis-contract „Memento Mor", hield gisteravond haar 117e jaarvergadering in de bovenzaal van de Amstclbron. Het ledental is toegenomen, terwijl ook de kas-middeïen, een behoor lijke stijging vertonen. Voorzitter Hoogendam had een. ovatie in ontvangst te nemen voor zijn onlangs verkregen Ridderschap. Memento Mori bindt haar leden door een sterk saamhorigheidsgevoel en het lijkt wel, of het lidmaatschap een soort brevet is voor een lang leven, immers, het aantal overlede nen is steeds gering en bovendien hebben deze overledenen meestal een hoge leeftijd bereikt! Na een geani meerde rondvraag en het uitdelen van de gebruikelijke presentiegift in nature, werd gesloten- 1 Vrachtwagen schampt geparkeerde auto Gisteravond om tien. uur raakte de vrachtwagen, bestuurd door.de heer F. v. d. M. uit Schiedam een perso nenauto, die aan de Oostersingel stond geparkeerd. De personenwagen werd aan de linkerzijde beschadigd evenals de laadbak van de vracht auto. I nhabe-vergadering In. het bericht dat we gisteren plaatsten over de Inhabe is een da tum weggevallen. De eerstkomende vergadering wordt Woensdag 23 Fe bruari gehouden. In verband met het voorkomen van 'pok kenge vallen m aangrenzende lan den, is er gelegenheid zich te laten inenten, tegen pokken (voor personen die reeds eerder ingeënt zijn) in het gebouw van de G.G. en-G.D, Tuin laan 80 op Donderdag tussen 19— 19.3Q uur: - GEBOREN: Marïnus, z.v. L. Meul- stee en M- A. Broeshart; Carolina H. M„ d.v. C. J. L, v. d. Griend en H. H. Queré; Emma J., d-v. P, H. Fre derick en- M. E. Koning; Jacobus H. C„ z.v. W. J. v. d. Klink en H. W, v. Slobbe; Johanna A., - d.v. M. J. v. Gogh en. A. Niël; Philippina J. L., d.v. A. W. Melis en I. M. Arendt; Hendrik. z.v. J. L. P. Snoep en M. Vermeer; Gertrudis J, d.v. A. G. Boon en J. E. Rebers. OVERLEDEN: J. Kloos, 61 jaar. Lasclub Schiedam houdt filmavond De Lasclub Schiedam houdt Woens dag 23 Februari in het Gebouw voor Chr. Sociale Belangen aan de Lange Haven een filmavond. Vertoond zul len worden de geluids- en kleuren films „Bridging the Golden Gate", Hoover Dam, „Tennessee Holyday" en „S.S, United States". De' leden van de lasclub zullen in Mei óf Juni een excursie maken naar •de Scheepswerf van Cockerill in Antwerpen. Twee bijeenkomsten van de PvdA-Vrouwengroep De Vrouwengroep van de Partij v. d. Arbeid houdt Woensdag 23 Februari in het Volksgeboüw aan de Tuinlaan een ledenvergadering. Dr P. W. Vermeïj zal spreken, over „De Joden en. hun land" welk onderwerp hij zal toelichten met plaatjes. Op Donderdag 3 Maart zal er een voor lichtingsavond met causerie en film worden gehouden over .Boodschap pen doen met overleg". Zwemproeven bij H.I.S. Onder de leerlingen van de Huis- houd- en Industrieschool uit de Prins Mauritsstraat. schuilen goede zwem sters. Gistermorgen moesten de meis jes van déze school in het Sport- fonds.enbad proeven van bekwaam heid afleggen,in het zwemmen. Een aantal meisjes behaalde het diploma 1 en 2, terwijl nog twee .meisjes zwommen voor diploma 3 en 4. Al berta Vermaat behaalde als eerste leerlinge van., de H.LS, diploma 4. Deze week worden er vier ouder avonden gehouden van de gezamen lijke R.K.-scholen in Schiedam. De In gebouw Musis Sacrum a'an de Lange Haven heeft de filmdienst van de Nederlandse Ford Automobielfa briek uit Amsterdam gisteravond een aantal interessante filrns vertoond over de Fordfabrieken in Amerika, en films, die betrekking hébben op de auto-industrie: Deze avond was georganiseerd door Auto Mij." Vink Có. N.V. uit Schiedam. De direc teur van dit bedrijf; de heer P. E. Bijloo heette de aanwezigen harte lijk welkom en gaf daarna het woord aan de heer G. de Weerd van de Ford-filmdienst, die vertelde hoe veertig jaar geleden -wijlen Henry Ford zijn eerste filmopdracht gaf. Door deze bewegende beelden- is sindsdien het werk van de Fordfa brieken bekend gemaakt aan de be; woners van dé vijf werelddelen. Vertoond zijn een film over het bezoek van Henry Ford II aan Ne derland. In de film „Machines voor morgen" wordt een beeld' gegeven van de nieuwe verhouding tussen de mens en de röbotmachines, die in Cleveland automobielmotoren in el kaar zetten. Dan nog een aardige film over De troit, de hoofdstad van de'automo biel; dé film „De Amerikaanse weg" toonde hoezeer de auto het leven van de mens heeft veranderd, en „Tussen vandaag en morgen". Een experiment op filmisch gebied is de film „Opus 65", waarin de com ponist Richard Arnell een compositie schreef naar aanleiding van een be zoek aan de Fordfabriek in Dagen ham in Engeland. Deze symphonie is gebaseerd op de geluiden in deze fa briek. Bijzonder veel bekijks had de nieu we Fcrd Taunus 15 M .(Magie), een product van de Keulse Fordfabriek, die in de hal van Musis stond opge steld. Het is de eerste Taunus M 15 in Schiedam. Hét was een zeer ge slaagde avond,- waarbij de autolief hebbers hun hart hebben kunnen op halen. e?rste ouderavond' is' gisteravond ge houden in ge.boUw Arcade aan de Lange Haven.Aan deze avonden werken mee de leerlingen van de broederscholen St. Alyosiiis uit de Laurens- Costerstraat,- St. Bernardus uit de Bosboomlaan, St. Joseph uit de Nassaulaan, St. Thomas en St. Thomas .1. uit de Warande en de Westmolenstrsat. Ook de meisjes school Maria Goretti. van de Waran de verleende haar medewerking aan deze ouderavonden. Precies acht. uur opende Broeder- Overste de' avond cn heette de ouders hartelijk welkom. Vervolgens zong het jongenskoor, versterkt met enkele broeder3 enke le liederen; Begonnen' wérd met het „Ave Maria",-daarna „De uil, die de pereboom .zat", het „Zandmannetje" én „Merck toch hoe sferek". Deze liederen zijn' goed gezongen en broe der Borromeus, die de -zang leidde kan met récht tevreden zijn over zijn pupillen." Vérvolgens is opgevoerd de 'kinderoperetté „De wonderkast", een spel waarin- een. regiment sol daatjes voorkomt, dat allerlei bele venissen heeft en in aanraking komt met de 'Wonderkast met zijn vreemde dingen, Het spel is vlot en goed op gevoerd door de jeugdige spelers. Dé broeders van de scholen hebben zich ongetwijfeld veel moeite, getroost om de leerlingen goed voor te- bereiden .voor deze ayonden. Vanavond, morgenavond en Vrij dagavond wórdt' deze' 'ouderavond herhaald. 1 genstelier het „spaarsysteem" van firma's onder de loupe liet nemen. De laatste vraag was een gewetens vraag, want de vragensteller vroeg: of de coöp. de leden als persoon ho ger waardeerde dan het geld? Het beantwoorden van de vragen nam veel meer tijd inbeslag dan men vermoed had. Na de pauze werden ter ontspan ning enkele natuur- en komische films gedraaid. ROTTERDAM In.. dé_gróte zaal van het Volksgebouw heeft de Coöperatie. D.E.S. Jn navolging van andere bedrijven, gisteravond voor het eerst een „forum"- avond belegd. De heer. A. Bakker, commissaris van D.E.S. afd. Schiedam, heette de aanwezigen en de leden van het forum welkom om daarop de laatsten, waar hijzelf ook toebehoorde, aan de aanwezigen voor te stellen. Het forum was samengesteld als volgt: voorzitter de heer A. Kruithof, leider van de Discussiegroepen uit De Steeg; mevr. M, Blöten-Baars, al- gem. seer. Coop. Vrouwen Groepen; A. Viergever, propagandist; A. Mo lendijk, wnd. bedrijfsleider Schiedam en de heer A. Bakker. Degenen, die vragen te stellen had den,..zijn niet over een nacht ijs ge gaan; de eerste vraag van een der dames was: In welke verhouding staat de Coöp. tegenover de Arbei dersbeweging? Een andere dame vroeg:.Hoé het forum.er over dacht of. een vrouw" lid kon zijn van het Partijbestuur? De eerste heer die een vraagaf vuurde, had; blijkbaar niet veel ver trouwen in de Goedhard-stïchting in de Steeg, en vroeg of de daarvoor bestede gelden wel verantwoord'wa ren? Vrager zag dit mooie gebouw gaarna beschikbaar in dé zomer voor ouden van dagen. Waarom bij het P.R.O. in Den Haag geen plaats ingeruimd kon worden .voor de. Coöperaties?, blëek de, beantwoording al .een oud an- geltje te zijn. Een volgende vragen steller was het er niet mee eens, dat de Coöp. eigen merkartikelen ver kocht aan particuliere wederverko pers.. Hij wenste de mening van het Forum', Hoe het forum dacht over afbeta lingsmagazijnen en óv'er de invoering hiervan bij de Coöp.? Dit bracht aan het licht.'dat bet forum unaniem van mening was, dat bijdé moderne huishouding lang niet allés 'contant gekocht kan worden en dat dus de afbetalingsmagazijnen moeilijk te missen zijn. Alle leden van het fo rum waren er dan ook van overtuigd, dat de Co'Öp. zelf'ook'déze 'kant'uit zal moeten gaan, onder voorwaarde het dan beter te doen dan tot nu toe door anderen is geschied. De snel- en zelfbedienings- en ook de gewone winkels kwamen ter sprake, terwijl door een andere vra- Het Tuschinskiconcem wil in de komende jaren vier nieuwe bios copen in Rotterdam bouwen. Ds eerste daarvan zal waarschijnlijk aan of in de omgeving van het Zuid plein komen te staan. Tuschinski verloor door het bom bardement van Mei 1940 vijf Rotter damse theaters: Grand, Studio, Thalia, City en Olympia. Een voor schrift van de Nederladse bioscoop bond geeft aan de getroffen onder nemingen. bij de bouw van nieuwe bioscopen voorrang boven andere ge gadigden. Dit betekent, dat het Tuschinskiconcem na de oorlog voorrang heeft gekregen voor vijf nieuwe vestingen. Een daarvan, Thalia, is inmiddels in aanbouw. Het ligt in de.bedoeling van de directie de andere plannen in de eerstvolgende jaren te ver wezenlijken. In verband met de ontwikkeling van Rotterdam-Zuid gaan de ge dachten in de eerste plaats uit naar het bouwen van een bioscoop bij het Zuidplein, Het is niet mogelijk, dat dit het nieuwe Olympiatheater wordt. Het nieuwe Grand, een bioscoop met 2000 zitplaatsen, zal in ieder geval in het centrum herrijzen, OP 22 MAART: Proces v. Beuningen- Coremans BRUSSEL. Op 22 Maart a.s. zal voor de achtste kamer van de civiele rechtbank te Brussel het proces voor komen, dat de Nederlandse kunst verzamelaar Van Beuningen in de zaak van de schilderijcnvcrvalsing door Han van Meegeren reeds in Mei 1952 heeft aanhangig gemaakt tegen prof. dr Coremans, directeur van het laboratorium der Belgische musea te Brussel, die in 1943 het des kundigenonderzoek in de 2aak van Van MeegerenVermeer leidde. Zoals men zich herinnert wordt prof. Coremans door Van Beuningen. beschuldigd van een „quasi-delict", een uitdrukking die de Nedrelandse wetgeving niet kent doch die onge veer overeenkomt met hetgeen men in Nederland een onrechtmatige daad noemt. Hoe. sterk ook de prijs van een schip gestegen is sinds de jaren van kort voor de twee de wereldoorlog blijkt uit de verkoop van het stoomschip Transic, de vroegere Stad Zaltbommel van de Halcyon- lijn te Rotterdam cn in 1918 gebouwd door J. Meyer's "Scheepsbouwmij. tc Zaltbom mel. De .eigenaar, de Zweedse reder F. G. Anderson te Stock holm, heeft dit schip voor on geveer öOO.OOO gulden overge daan aan Costaricaanse ko pers. In de jaren dertig kostte een nieuw schip, ongeveer 100 gulden per ton d.w. zodat de Transic met zijn deadweight van 3200 ton ruim 300,000 gul den zou hebben gekost. Na bijna veertig jaren dienst brengt de oude Stad Zaltbom mel nu zelfs twee ton meer op. Een rol speelt natuurlijk, dat de Transic nog een goed onderhouden en indertijd de gelijk gebouwd schip moet zijn. terwijl de voortstuwings machine,een triple expansie stoommachine vervaardigd door Werkspoor N.V. te Am sterdam, van niet mindere kwaliteit moet zijn geweest. Johannes W. van de Kamp, uit Rot terdam. vroegere financieel deskun dige van Philips in Nederland en, sinds 1941 financieel adviseur van de „Hartford National Bank and Trust; Company" in Hartford, Connecticut, die de belangen van Philips op het. Westelijk halfrond behartigt, is Dins dag. plotseling op 52-jarige leeftijd overleden. Van de Kamp woonde in Larch- mont, New York. Voor de tweede oorlog was hij gedurende een aantal jaren financieel deskundige bjy Phi lips in Nederland. Later was hij voor Philips werkzaam in Brazilië en en kele andere landen. De overledene laat een vrouw en vijf kinderen ach ter. Op" Vrijdag 25 Maart houdt de Overschïese Brandweer Vereniging zijn algemene ledenvergadering in de voormalige raadzaal te Overschie, Om. zal ter.sprake komen het hou den van een brandweerconcours in Overschie in de loop van dit jaar. Bij beschikking van de directeur- generaal der posterijen, telegrafie en telefonie is aan'de. hoofdingenieur der PTT J. J. Enthoven te Rotterdam (plaatselijke telefoondienst) ingaande 1 April 1955 op zijn verzoek eervol ontslag verleend, zulks met dankbe tuiging voor de door hem aan het staatsbedrijf -der PTT en daarmede aan den lande bewezen diensten. Interkerk, conferentie in Maranathakerk Het Comité voor interkerkelijke Evangelisatie Rotterdam-Zuid houdt op Dinsdag 1, "Woensdag 2 en Don derdag 3 Maart een conferentie in de Maranathakerk aan de Hillevlict. Het thema van de conferentie is '„Christus is overwinnaar". Mevrouw GrimbergHuyzer en Johnny Buur man leiden de samenzang cn drie zangsolisten zullen medewerking ver lenen. Sprekers zijn kapiteine Mey- berg.van het Leger des Heils, ds L. W. Muns (Geref.), A. Ramaker' (Verg, van gelovigen), ds E. Reiling (Bapt.j, ds G, Samsom(Herv.) en ds D. vis ser (Vrije Evang.). Burgemeesters bezoeken Rijkswerkplaats Burgemeesters van 32 gemeenten in West-Friesland brachten vanochtend een bezoek aan de Rijkswerk plaats te Rotterdam dm dé herscholing van volwassenen in ogenschouw te ne men. Daarna' zou- de bedrijfsschool van „Wilton-Fijenoord" te Schiedam worden bezocht. Suzic ia de jongste chimpansee van Diergaarde D lijdorp. Ze komt uit Liberia, is nu ruim een jaar- oud eti heeft reeds een volledig melkgebit. Samen met Caruso, een jonge zilver- Gibbon, 'mét wie ze machtig veel plezier heeft, is ze aan de hoede van oppasser Chris Baris toevertrouwd; zowel Suzie als Caruso 'zijn nog te klein om bij hun grote broers en zusters te worden onderge bracht. - - Te huur gevraagd Jongeman zoekt ongem. ka- mcr in Schiedam óf omge ving. Br. ond. no. S 304 bur. v; d. blad. Fotografie Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Woningruil Eer^ zonnige flatwoning, be vat 6 kamers met douchecel en bruyttzeel keuken en kel der, omgeving P.K. Onnes- laan. Tegen groot zonnig herenhuis; liefst 9 kamers, geschikt voor samenwoning. Br. ond. no. S 303 bur. v. d. blad. NummerbrJeven üle naar ons oordeel niet bonafide op de Inhoud der advertenties reage ren worden niet doorgezonden'. Muz.instr. - Radio's Gramofoonplaten Radio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam,. Hoogstr- 119, tel. -89572; RembrandUaan 64 tel 66084. Het Radiohuis, Hoogstraat 92, tel. 68044. Philips radio's 98,—, 162,—198.—210,—. 298,—, 348,—, 398,—. Philips Bi Ampli toestellen 468. 598,—. Ultraphil Hoogtezon 76.50, Infraphii 27.50, Strijk ijzers 14,25, 16,45, 16,75.. Het Radiohuis, Hoogstraat 92," tel. 68044. Amroh radio en versterker onderdelen. Pick-Up's 16,50, 17,50, 21,70. Microfoons 16,50, 17,50, 30, 35,—. Alle soorten Philips radiobuizen. Piek antennes 3.60. Spanningzoekers 1,75, 2,55'. Diversen Voor 'alle schoenreparatle is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl U. wacht. Hoogstraat 111, telefoon 69602.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1