„De Indringster", een stuk over een zeer geraffineerde bakvis Zal een Sportraad de SBLO en de Sportcommissie vervangen? Spannendmaar niet over tuigend spel van Studio Betere samenwerking met de overheid is gewenst De Gemeente Reiniging kan 't alleen niet af Een R.K. - Huishoudschool in Nieuwland VOOR DE KATHOLIEKE KRING WWMM ow« AGENDA EEN OUDE KWESTIE Regeling van vrijetijdsbesteding Sneeuw moet van de trottoirs Volkshuisvesting door de eeuwen Wilton naar de Houtrusthallen P.V. „Gusto" zag mooie film 5 Jaar Rietbouwers 'Ouderavond van dr de Vissei'school Ylam sloeg in patatpan Burgerlijke stand jubileum bij HA V-Bank PV Roelants bezoekt Parijs en Joegoslavië De NW-Vrouwen zagen de dieren Slecht tapijtje Wielrijdster slipte op gladde weg VERWARMDE TRAMS? Scheepsbrand te Rotterdam Vrijdag 13 Februari 1955 Een 17-jarig meisje dat vereenzaamd opgroeit naast een blin de grootmoeder en een wat oppervlakkige vader, bouwt zich een eigen droomwereldje op, waarin slechts plaats is voor drie personen. Wanneer de vader dan van een reis onverwacht komt aandragen met een jonge stiefmoeder, dan past deze laatste fi guur niet in het glazen, wereldje, dat dan ook prompt aan scher ven gaat. Door de haat jegens de indringster verandert het ver droomde kind in een geraffineerde intrigante om de stiefmoe der het huis uitte krijgen. Voorwaar geen gemakkelijke rol om dit kind op het toneel tot leven te brengen. Maar wanneer dan bovendien het j opgebouwd, misschienwai thriller- kind, in het laatste halve tafereel, na de bijna-gewelddadige dood. van de grootmoeder, naar een üef .be rouwvol meisje moet terugschake len, voor het happy end, dan wordt het een haast te grote opgave. In geborg Uyt den Bogaard heeft deze rol van het meisje Alison niet ge heel aannemelijk kunnen maken, vooral de grote ommezwaai bleef waf org weifelig en onduidelijk, ondanks d- hulp van bovenaardse muziek. Toch is het spel van. deze psy- chopotisch-geraffineerde bakvis ens nog het best bevallen in de op voering door de Toneelgroep stu dio van Edwin Bronners stuk „De Indringster" (The Intruder), gis teravond voor de leden van de Ka tholieke Kring Schiedam in Passa ge. In het vierde tafereel, waar Alison zich in haar ware gedaante vertoont en haar stiefmoeder een neurose bezorgt door haar gemani- puleor mét een kat. was het sPeI van Ingeborg Uyt den Bogaard zeer goed. De andere figuren waren wat vlak en kleurloos en het rommeli ge décor zal de spelers zeker niet gemspireerd hebben. Was het spel in het eerste bedrijf wat onzeker met onnodige drukke bewegingen, later herstelden de spelers zich, om in het vierde tafereel een top te geven. De spanning bleef goed (Advertentie LM.) H'i'f 0 Onze hele zaak, zowel de begane grond als de eerste verdieping, staat deze week fn het teken van de moge lijkheden op het gebied van vitrage. Honderden soorten uit Hol land, Zwitserland, België en Frankrijk laten wij zien in een rijkdom van kant en fijn© vpiies en in de meest aparte modellen en toepassingen. Dit moet U beslist zien en wij nodigen al onze klan ten uit voor deze show, een lust voor bet oog van iedere huisvrouw. Maar het gaat niet alléén om de show, neen, voor hen die vroeg, vóór het seizoen begint, willen kopen, hebben wij een speciale vitrageweek- aanbieding: Voile -flou, 160. cm hoog, van fijn gesponnen garen met ingeweven glan zende banden, waarvan de normale prijs 3-25 is, koopt U nu per meter voor iets meer dan een rijksdaalder. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Voile-flou, 160 cm Hoog (waarvan U dus de breedte koopt) per meter van 3.25, voor Ook te leveren In 200 cm. hoogte. G«»n pasiortjers. WTNKEICENTRIM chtig, met een aanvaardbare cli max, die helaas wat teloor ging de bovengemelde ommezwaai van een -kwaadaardige in een. be rouwvolle dochter. Bab Wijsman was de wat opper vlakkige vader, die geslingerd wordt tussen de dochter en de tweede vrouw. Janny van Oogen zorgde hier en daar voor de vro lijke noot als de verdienstelijk gespeelde blinde grootmoeder, die weigert te verzuren en. het spel voor een goed deel in. hadden houdt. Betty van Brussel geeft, wat on zeker en zonder veel overtuiging, de rol van de angstige stiefmoeder, die verbluffend, weinig overwicht heeft op een zeventien-jarig meisje. Bovendien heeft ze 'a licht spraak gebrek, dat in oen andere rol charmant zou zijn, maar hier wat hinderde en. in de meest serieus® delen komisch aandeed. Han Surink tenslotte vervulde de kleine rol van de lummelachtige Tommy. Toch, ondanks de onvolkomenhe den, die aan de uitvoering kleef den, werd het stuk als geheel ze ker niet onverdienstelijk gebracht. Vooral de voorzichtig opgebouwde spanning deed het goed. Dit werd heel aardig gedemonstreerd toen na het zesde tafereel, toen. de voor stelling volgens het programma af gelopen zou zijn, het publiek ge woon bleef zitten, omdat men aan voelde dat de climax nog niet be reikt kon zijn. De spelers kregen na afloop dan ook een heel harte lijk. applaus, terwijl Ingeborg Uyt den Bogaard, verdiend, nog een af zonderlijke ovatie kreeg. Ter uitvoering var. het sanerings plan overwegen B. en W. om de in zeer slechte staat bevonden woning, Bagijnhof no. 6 aan te kopen met de bedoeling dit huis direct te slopen, daar het niet voor bewoning geschikt is. De eigenaar is bereid het pand te verkopen voor f 1.000 hetgeen een redelijke prys is. B. en W. vragen de goedkeuring van de raad voor deze aankoop. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Jansen, Swammerdamsingel 41 en Apotheek Nieuwland, dr WI- bautplein 17. Bellen, hfj ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, tel. 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.3Q uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: Schilderijen en. goua- ehes van J. Nanninga. Geopend dagelijks van 2—5 uur. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „De gevan gene van Zenda". Monopole, 2, 7 en 9 uur :„De vrouw die gelyncht moest wor den." Voorstellingen: Marijke; 7.30 uur Contact-avond G.S.S. Musis Sacrum: 8 uur Bal-masqué RJK.H.C. „Spirit". Irene: 8 uur Filmavond Perso- neelsver. „Gusto". Arcade: 8 uur Ouderavond Geza menlijke R.BL-scholen. Gebouw Chr. Soc. Belangen: 8 uur Ledenvergadering Ned, Chr. Bedrijfsbond. „Lnthona" speelt voor Wijkgemeente 4 De wijkgemtente 4 van de Neder lands Hervormde Gemeente houdt Woensdaeg 23 Februari in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven een wijk- avond. Het Luthers Toneelgezelschap „Luthona" zal opvoeren het blijspel „Geen. man, geen. passagieren". Aan vang 3 uur. Van dc Schledamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding, de S.B.L.O., die zoals bekend, de overkoepelende organisatie is van alle in Schiedam be staande sportvereniging', is kortgeleden het jaarverslag over 1954 versche nen. Hierin wordt weer eens de oude plannen voor ccn reorganisatie van de S.B.L.O. besproken, als ook de mogelijkheid om hier in Schiedam te komen tot de instelling van een Sportraad. De verschijning van het rapport- Maxure heeft bü velen de kwestie van de meest gewenste organisatie vorm voor de samenwerking tussen overheid on S.B.L.O. weer in de be langstelling geplaatst. In dit jaarverslag stelt de S.B.L.O. voorop, dat toen in de jaren 1930 en 1931 de regeling van deze materie in de gemeente aan de arde kwam, de S.B.L.O. geen voorstander is geweest van het tweeledige stelsel van een gemeentelijke sport-cotnmissie naast de S.B.L.O. Het ontstaan van deze, overigens in elkaar grijpende, licha men Is een gevolg geweest van de toenmalige verhoudingen In de ge meenteraad. De rechtse meerderheid in die ja ren stond op het standpunt van het particuliere initiatief en zag derhalve heil in een bond, de linkse minder heid verlangde overheidsbemoeiing en streefde raar de instelling van een gemeentelijke commissie. De in die dagen gevormde commis sie" Steens -kwam met het voorstel een commissie van Beheer te vor men, bestaande uit een wethouder als voorzitter, drie gemeenteraadsle den en het voltallige bestuur van de SBLO. maar het college van B. en W. kon dit niet aanvaarden, omdat de SBLO dan rechtens een overwegen de postie zou innemen. Tenslotte }s als compromis tussen de uiteenwij kende standpunten een verordening betreffende de exploitatie van Ge meente-terreinen. voor lichamelijke oefening vastgesteld, die tevens sa menstelling en werkkring van de sportcommissie regelde. Deze com missie kreeg de taak om die sportter reinen te beheren, welke in gebruik zijn bij de kleinere verenigingen, die per speeltijd huren. Bovendien ver meldt de verordening, dat aan de sportcommissie ook andere werk zaamheden, welke op de sport be trekking hebben, kunnen worden op gedragen. De SBLO acht thans een wijziging van de besproken gemeentelijke ver ordening gewenst. De bond acht het gewenst, dat de vier bestuursleden, die zitting in de commissie hebben, de gelegenheid krijgen het SBLO-be- stuur vooraf te raadplegen omtrent alle vraagstukken, die aan de orde komen, zodat zii hij de bepaling van hun houding in de Sportcommissie rekening kunnen houden met het meerderheidsstandpunt van 't SBLO- bestuur. Wordt dit in het reglement vastgelegd, dan behoeft naar de me ning van de SBLO in de samenstel ling van de Sportcommissie nauwe lijks enige wijziging te komen. Zo met, dan ware het billijk het aantal sport vertegenwoordigers uit te brei den. Van groot belang is, dat de Sport commissie geen eigen huishouding heefw Haar staat slechts een beperkt bedrag voor het onderhoud van be paalde terreinen ten dienste, doch verder strekken de geldmiddelen niet. Dit heeft tot gevolg, dat alle andere uitgaven aftonderlijk bij het College van B. en W, of de Gemeen teraad moeten worden aangevraagd; vooral in spoedeisende gevallen een tijdrovende procedure. Hierin, aldus de SBLO, zou veran dering kunnen worden gebracht door de Sportcommissie om te zetten, in. een stichting, met een eigen budget. Verenigingen, van. diverse pluimage hebben zich gezamenlijk bij één bond aaneengesloten, hetgeen, verklaar baar is omdat er geen plaatselijke sportbonden zijn voor de afzonder lijke takken van sport. Bij de samen stelling van het bestuur van de bond wordt rekening gehouden met de be staande geestelijke en maatschappe lijke stromingen, terwijl er boven dien naar wordt gestreefd, dat zoveel mogelijk takken van sport recht streeks in bet besetuur vertegen woordigd zün, In SBLO-verband bestaat alleszins gelegenheid de sportaangelegenheden te bespreken, initiatieven te ontwik kelen, suggesties tc doen, etc. etc., waarbij de vier SBLO-bestuursleden, die zitting in. de Sportcommissie heb ben, de daarvoor in aanmerking ko mende-zaken in deze commissie kun- nen uitdragen «n behartigen. Wij geven, aldus hel SBLO-be- stuur, het vorenstaande in overwe ging. in het bijzonder bij diegenen, die voorstanders zijn van het behoud van wat historisch is gegroeid, maar die het bestaande wel gaarne zo goed en doelmatig mogelijk wensen te zien functionneren. De Sportraad De mogelijkheid van een Sport raad naar Rotterdams voorbeeld overwegende, wijst de SBLO op het groot aantal leden, t.w. 26, Zijn ive goed ingelicht dan hebben in deze Raad zitting: 6 ambtenaren, 15 sport- ver tegen woo rdigers en 5 andere par ticulieren. De sportmensen worden aangewezen door en komen uit de te Rotterdam bestaande plaatselijke Sportbonden. Dit lichaam, dat dc Stichtingsvorm heeft, ontvangt jaar lijks van het Gemeentebestuur een bepaald bedrag ter besteding voor sportdocJcioden, welke som overeen komstig de wensen van de meerder heid van de Sport-raad, kan worden besteed. Op deze wijze kan men in derdaad komen tot ccn licbaam, dat rechtstreeks tot velerlei prestaties in staat is, dat eigen initiatief kan ontwikkelen, stimuleren en bunde len. Zou men deze vorm kiezen, dan zouden by de start nu wellicht Sport commissie cn SBLO bestuur, even tueel aangevuld met enkele ambtena ren, tot een Sportraad verenigd kun nen worden. Of en op welke wijze de sportver enigingen invloed zouden kunnen uitoefenen op de verkiezing van hun vertegenwoordigers in de Sportraad, zou dan nader dienen te worden be studeerd. Het ware de taak van de clubbesturen, dit eens grondig te overwegen. comité i-z. de vrijetijdsbesteding van de Schledamse Jeugd, welk rapport wellicht ook voor de organisatie van de sport gegevens van belang kan bevatten; Na de besprekingen, bedoeld on der punt I zal het SBLO-bestuur na gaan of het nuttig kan zijn ook voor de aangesloten verenigingen een cau serie over de inhoud van het rapport Mazure te doen houden. Niet buitengesloten is, dat straks de oprichting van een orgaan aan de orde komt, dat de gehele vrijetijds besteding omvat, waarvan de sport dan dus slechts onderdeel zou uit maken, in welk geval dc situatie weer anders, zou komen te liggen. Wellicht dat er dan behoefte be staat aan üe samenstelling van een studiecommissie, teneinde na te gaan welke uiteindelijke oplossing voor de Gemeente Schiedam te verkiezen is, aldus het jaarrapport van de S.B.L.O. Gedurende bijna een. week reeds heeft Koning Winter een dik, wit kleed gelegd over Schiedam. Tot groot plezier van de jeugd maar tot even groot ongerief van de ouderen. Het verkeer is er moeilijk door geworden, en. de huisvaders hebben er een plicht bij gekregen, n.L het scheppen van sneeuw op de stoepen. Door do gemeentelijke reinigings dienst wordt al het mogelijke ge daan ora de belangrijkere wegen vrij te houden zodat het verkeer zo mi» mogelijk hinder ondrvindt van de sneeuwval. Maar er was bijna geen werken aan. Pas waren de straten van het witte dek bevrijd of er viel weer een pak sneeuw zodat men weer van voren af aan kon be ginnen. De mogelijkheden van de gemeen telijke reinigingsdienst zijn echter beperkt, door gebrek aan. materiaal en aan mensen. Het is ondoenlijk om van hen te verwachten dat zij in de gehele stad de straten..ijsvrij houden. Het wordt dan ook niet ge daan. Wij spraken gisteren met een van de mannen van de renigingsdienst die met vermoeide gebaren zout strooide over de grote stapels harde sneeuw ergens in een zijstraat, „Wij zijn al van gisteravond tien uur be zig. meneer, en toen we dé boel zo'n beetle .schoon hadden viel er op nieuw sneeuw. We kunnen wel aan de gang blijven". Is de toestand, op de .grote ver keerswegen. momenteel niet ideaal in de minder druk begane zijwe gen geeft dc aanhoudende sneeuw val grote moeilijkheden. Daar de reinigingsdienst hier geen helpende hand kan bieden, zyn de bewoners op zichzelf aangewezen om de we gen die naar hun eigen voordeur leidt vrij te houden. Maar niet iedereen voldoet in dit v or band aan zijn' plicht. In Schiedam bestaan, evenals overal het geval is, politievoor- schriftcn, waarbij de bewoners ver plicht worden de straat voor hun huis ijsvrij te houden. Indien er een trottoir is dan dient de sneeuw van dit trottoir geschept te worden en aan de zijkant van de rijweg gede poneerd, echter zo dat het rijver- keer hiervan geen al te grote hinder ondervindt. Indien er geen trottoir is dan moet men in elk geval een deel van de weg vrij maken opdat de voorbijgangers ongehinderd- kun nen lopen. De politievoorschriften op dit gebied zijn niet altyd duide lijk of volledig. Indien b.v. 'in een vrij smalle straat de bewoners aan weerskanten de weg vrij schep pen dan kan het niet anders dan dat midden op straat grote hopen ont staan. En wat moet daarmee gedaan worden? Mogelijk dat het in de bedoeling had geleger. dat de reinigingsdienst deze hopen dan weer-zou wegha len, maar dit is helaas niet moge lijk In vele straten zonder doorgaand verkeer heerst op het ogenblik reeds een vrij wanhopige toestand. De sneeuw wordt van de trottoirs op de rijweg geschept, wordt daar keihard en spiegelglad gereden» er valt nieuwe sneeuw, enz. totdat de laag in vele gevallen enkele decime ters dik is. Men zou een pikhouweel De politie helpt een handje mee om het verkeer veiliger te maken. Een agent veegt een oversteek plaats aan de B.K.-laan schoon van sneeuw, moeten gebruiken om de ijslaag weer te verwijderen. Deze toestand zai. zoals het zich laat aanzien, nog wel even duren en er is vrijwel niets aan te doen. Gisteren is er een radiowagen door de stad gereden waarby met een stentorstem de bewoners er aan werden herinnerd dat op hen de plicht berust de trottoirs voor huizen schoon te houden van sneeuw. Het ligt niet in- de bedoe ling van de politie om direct pro cessen ver baal op te maken maar wanneer men nalatig blijft dan zou den cr wel eens scherpere maatre gelen genomen kunnen worden. Toelichting Wat het SBLO-bestuur aangaat zullen er voorlopig twee dingen ge beuren: 1. het zal zich door een. ingewijde in het rapport Mazure mondeling zo volledig mogelijk laten inlichten, echter niet, dan vóór deze ingewijde gelegenheid heeft gehad grondig ken nis te nemen van de thans in Schie dam bestaande werkwijze; 2. het wacht de verschijning af van een voorlopig rapport, dat zal wor den samengesteld door het Werk- Voor de Studieclub van de Chris telijke Besturenbond afdeling Schie dam hield de heer mr J. Knape gisteravond in het Gebouw voor Chr. Sociale Belangen aan de Lange Haven een lezing over „Volkshuis vesting". Spreker gaf eerst een al gemeen overzicht van de geschiede nis van de huisvesting van de mensheid. Reeds in de oudheid maakte de mens een beschutting tegen de natuurelementen. De wo ningtoestanden zjjn eeuwenlang zeev onvoldoende geweest. In de vorige eeuw kwamen er stemmen on om de woningen te verbeteren dóór het stichten van stichtingen. In 1873 waren er in Amsterdam 5000 kelderwoningen met 20.000 mensen, die hier in gehuisvest waren. In 1899 is een algemene woningtelling gehouden, waaruit bleek dat 25% van de woningen slechts een vertrek had. Met de woningwet van 1901 trad er een zekere verbetering in. Ook het rijk ging financiële steun verlenen, waardoor de woningbouw steeds verder vooruitgegaanis. De voorzitter, de heer w. van Ravens opende de bijeenkomst. In dat deel van Nieuwland dat ten noordwesten ligt van de Noord-vest zal, zoals bekend een complex van R.K. scholen verrijzen. In het nu nog geheel kale land is reeds een Ulo school verrezen, maar volgens de plannen komen hier meerdere RK- schQlen te liggen. Een kleuterschool, een. lagere school, een kerk. En ook een huishoudschool. Met de bouw van deze huishoud school zal, naar we vernemen, bin nenkort een begin worden gemaakt. Door het Schiedamse architecten bureau Kramers Willemsen zjjn de bouwplannen reeds vastgesteld en. de openbare aanbesteding heeft binnen kort plaats. De school zal bestaan uit een ver- diepings-gebouw met twee vleugels. In de eerste vleugel zal beneden de grote keuken worden gevestigd, waar dus de kooklessen gegeven kunnen worden, terwijl daarboven een was lokaal komt met twee lokalen voor het theoretische onderwijs. De tweede vleugel zal worden in genomen beneden door drie lokalen voor het naai-onderricht en boven door twee naai-lpkalen plus nog een strijk-naai lokaal en een theorieklas. Naast dit vrij grote aantal leslokalen Zondag a.s. zal er om het kam pioenschap Zaalhandbal Dïstr. West B gespeeld worden. Wilton Fijenoord, de winnaar uit Poule B van de kam pioenschappen Aid. Rotterdam, zal met de Schutters dc Aid. Rotterdam vertegenwoordigen, terwijl bij de datnes Actief en ADO deel zullen uitmaken van deze wedstrijden. De kampioen van Zondag zal District West B vertegenwoordigen op de kampioenschappen van Nederland die een week later In de Houtrust hallen gehouden zullen, worden. Te vens zal er een Rotterdams dames team uitkomen tegen het sterke Sa- gitta uit Amsterdam. Wilton Fijenoord die momenteel een sterk zaalhandbalteam heren be zit', zal het toch wel niet gemakkelijk krijgen tegen de geroutineerde en zeer sterke hoofdklasser Hellas, doch zij zullen hun huid zo duur mogelijk verkopen. Twee wedstrijden zullen er worden gespeeld, eerst in de late middag tegen de le klasser veld- handbal E.S.D.O. en dan de laatste wedstrijd 's avonds tegen Hellas. Het volledige programma voor die dag is als volgt. 12.45 uur dames Sagitta (Amster dam)—-Rotterdams elftal; 13.30 uur dames Athene (den Haag) —Actief (Rotterdam); 14.15 uur heren Hellas (den Haag)— de Schutters (Rotterdam); 15.10 uur dames Turnlust (den Haag)ADO (Rotterdam) 15.55 uur heren ESDO (den Haag)— Wilton Fijenoord (Schiedam): 19 uur dames Turnlust (den Haag)— Actief (Rotterdam): T_ 1945 uur heren ESDO (den Kaag' de Schutters ^Rotterdam); 20.40 uur dames Athene (den Haag) —ADO (Rotterdam); 21-25 uur heren Hellas (den Haag)—Wilton Fijen oord (Schiedam). komen dan nog een aantal dienruim ten, een kantoor-en ook een woning. Bij deze huishoudschool zal tevens een groot gymnastieklokaal, met de bijbehorende douche-cellen, enz. ko men. Wanneer, zoals het plan is. de aan besteding in Maart plaats heeft, dan kan in April begonnen worden met de bouw .waarop dan weer in April volgend jaar de gehele school opge leverd kan worden. De' actieve personeelsvereniging van „Gusto" was gisteravond weer .in gebouw Irene bezet. Ditmaal zijn enkele interessante films vertoond over „Mens en machine" waarin dui delijk naar voren komt, dat de ma chine in dienst der mensheid staat. In de film „De ontwikkeling van de Koningsviinder" ziet men de ont wikkeling van raps tot vlinder. Het was een prachtige kleurenfilm met mooie opnamen. Een volgende film behandelde het grote probleem van de voedselvoorziening in Europa. In deze film. „300 millioen monden" ziet men. een. aantal geleerden die dit probleem proberen op te lossen om de 300 millioen nieuwe „mensjes", die ieder jaar geboren worden van voldoende voedsel te voorzien. Na de pauze is de hoofdfilm „Een vrouw uit Tschunking" vertoond. Hierin wordt het heroïsche verzet van de Chinezen tegen de Japanse overheersing beschreven. Het was een spannende film, die de aanwezi gen zeer zeker geboeid heeft. De voorzitter, de heer M, Wink heette de aanwezigen hartelijk wei- kom. Oecumenisch avondgebed A.s. Zaterdag 19 Februari 1955 zal in de Lutherse Kerk in Schiedam voor de tweede maal het Oecume nisch Avondgebed gehouden worden. Als liturg zal optreden de zeer eer waarde Heer C. Tol, pastoor der Oud Katholieke Kerk. In verband met het feit, dat voor dit avondgebed een speciale liturgie is ontworpen en de gemeente hierte genover in het algemeen nog wat on wennig staat, heeft de Oecumenische Jeugdraad het initiatief genomen tot het vormen van een klein koor, dat uitsluitend de gemeentezang en wel in 't bijzonder de in deze liturgie voorkomende responsoria zal onder steunen- Als bijzonderheid kan nog worden vermeld, dat het Onze Vader door de gemeente met de dienaar hardop wordt meegebeden. De aanvang is weer gesteld op half acht des avonds. De Boerenkapel „De Rietbouwers", een onderafdeling van „Oefening baart kunst" zal morgen m gebouw Irene het eerste lustrum vieren. Me dewerkenden aan deze avond zijn behalve de Rietbouwers, de manipu lator „Awiletto", de twee Widos. jongleurs en acrobaten en De Hak ker! Band, die de dansmuziek zal verzorgen. Aanvang 7.30 uur In gebouw Irene aan de Nieuwe heeft de Dr de Visserschool uit de Westfrankenlandsestraat gisteravond een ouderavond gehouden. Het hoofd der schooi, de heer A. C. Leeuwis heette de ouders hartelijk welkom en deelde mede, dat de nieuwe oudercommissie andere wegen zal gaan volgen. Men zal ook mesr ouderavonden beleggen, die afge stemd zullen zijn op bepaalde klassen. Een aantal leerlingen voerde daarna hel toneelstukje „Sneeuw- witje" op. Heel aardig gedaan. De schoolarts dr J. A. van Haaf- ten uit Schiedam heeft vervolgens gesproken over „Beroepskeuze", waarin zij diverse problemen van dit onderwerp belichtte. De heer T. G. Polderman dankte na afloop spreekster voor haar le zing. In de gemeente-begroting voor 1955 staat een bedrag genoemd van f 20.000 voor de verbetering van de verpleegkamers van het Gemeentelij ke Ziekenhuis. Nadat door de com missie voor. het Gemeente-ziekenhuis een onderzoek is ingesteld zullen de losse schermen daar vervangen wor den door gordijnen die open en dicht geschoven kunnen worden. Hiervoor is een bedrag van f 4.200 nodig. Het moderniseren van enige ver pleegkamers boven de oude kinder afdeling zal een bedrag van f 5.400 vorderen. Het college van B. en W. stellen nu de Gemeenteraad voor om een crcdiet van f 9.600 ter beschikking te willen stellen voor deze doeleinden. Bovendien heeft het ziekenhuis hard een opknappertje en een streek verf nodig, wat gezien de grootte van het gebouw nogal wat gaat kosten. Ook hiervoor vragen B. en W, een bedrag op de lopende begroting te willen uittrekken. Gistermorgen om kwart voor tien ontstand brand in de keuken van de familie C. P. in de Mariastraat. De veertienjarige dochter was bezig met het bakken van patat. Zij had een pan met olie op het fornuis gezet Plotseling sloeg de vlam in de pan. Enkele kledingstukken, die boven het fornuis hingen, raakten in brand. Ook het houtwerk en het behang begonnen te branden. Het meisje liep naar buiten waar toevallig de vier entwintigjarige V. W, K. passeerde. Deze ging mee naar binnen en haalde de pan olie van het vuur en doofde de brandende kledingstukken. Hier bij kreeg hij lichte brandwonden aan de rechterhand. De brandweer onder leiding van brandmeester De Jager heeft daarna de verdere blussing ver richt. De schade bedraagt ongeveer 130.—. Geboren: Ronaldus H. P., z, v. H. P. Kleiss en P. M. Brandjes; Maria M„ d. v. P. Kop en M. M. van Eijk; Hermina J., d. v. H. v. d. Gaag en M. v. d. Knaap; Bened ictus A. C., z. v. J. M. v. Dommeie en W. M. v. Troost; Franciscus A. M. J.. z. v'. F. B. van Es en M. J. A. J. Brenders, Gehuwd: A. S, F. de Rond 31 j. en Th. L. M. Westerman 21 j.; P. Vink 28 j. en D. den. Houting 21 j.; J. Krij ger 30 j. en G. Hamerslag 27 j.; J. M. Vaarting 23 j. en A. J, L. Rensman 20 j.; J. M. Bosman 28 j. cn B. W. van Es 30 j.; G. Quadt 29 j. en B. de Jonge 22 U Th. M. H. Bierhuizen 26 j. en W. C. van Rutten 25 j.; H. P. E. van Gerven 49 j. en J. P. M. EtOndertrouwd: C. G- M. Albers 24 j. en J. M. v. d. Brink 23 j.; W. Groe- nendaal 22 j. en J. v. Wolferen 22 j.; J. Kerssemeijer 26 j. en L. Brouns 25 j.: S. H. Mantel 25 j. en P. G. Gongriep 24 U A. Osinga 28 j. en M. C. Ruigrok 29 j.; J. Suttorp 21 j. en W. Bal 19 j.; W. Tromer 23 j. en C. G. Ouwerlihg 22 j. Gisteren was het 2c jaar geleden, dat de heer H. L. Kleiss, beambte op de afdeling Collectieve Verzeke ringen, in dienst trad van de H.A.V.- Bank. De jubilaris werd met echtgenote en kinderen ten kantore ontvangen, waar de Hoofddirecteur, de heer G. \V. van Bergen Walraven, hem in waarderende bewoordingen toesprak en hem een koekoeksklok, alsmede een geschenk onder couvert aanbood. Namens de Ned. Mij voor Nijverheid en Handel, Dept. Schiedam, overhan digde Mr. G. M.. Hovingh de heer Kleiss de medaille en het vererend getuigschrift voor 25-jarige trouwe dienst. De heer Kleiss dankte alle sprekers voor de geschenken on de vele har telijke woorden, die tot hem gericht ■waren. Hij bracht de dag verder in de huiselijke kring door. In de Cantine van de fa. Roelants heeft de Personeelsvereniging van deze boekdrukkerij gisteravond een bijeenkomst gehouden. De heer N. G. "Wolter vertoonde een film over Pa rijs, de lichtstad van Europa. De film gaf een aardig beeld van. het verschil in de gang van de ontwikkeling tus sen het Westen van Europa cn de Balkan. Met een gezellig praatje vulde de heer Wolter de film aan, zodat het geheel zeer interessant was. Na de pauze ging de reis naar Joegoeslavië. Spreker vertelde zijn belevenissen oP de heen- en terug reis naar dit land. Een tocht door dit land is zeer zeker de moeite waard, in sommige plaatsen schijnt de tijd te hebben stilgestaan. De vele water vallen, de bergen met hun eeuwige sneeuw geven het uitgestrekte land een prachtige schoonheid. De zachte melodieuse Joegoesla- visebe muziek, die de film begeleid de was door de Joegoeslavische Am bassade welwillend afgestaan. De ge held film was in kleurenopnamen ge maakt. De voorzitter, de heer J. Kampert dankte na afloop spreker voor zijn interessante lezing. Nog beter dan in de werkelijkheid, kregen de leden van de N.V.V. Vrou wenbond, gisteravond in het Volks gebouw bij de filmavond over Dier gaarde Blijdorp het leven en de ver zorging van de bewoners van deze zoölogische tuin te zien. Temeer daar door de heer L. v. d. Heyden van de propaganda-afdeling van Diergaarde Blijdorp een duidelijke toelichting, waaraan de komische noot niet ont brak, werd gegeven. Tevoren had de heer v. d. Heyden in een korte causerie het verschil tussen de oude Diergaarde en Dier gaarde Blijdorp aangestipt. Voorts gaf spreker een explicatie van de dagelijkse huishouding in de Dier gaarde welke zeer veel zorgen met zich medebrengt. Voor de pauze gaf de film een algemeen overzicht van de behuizing en beplanting van Blijdorp en ver- Schenen een groot aantal dieren in hun moderne omgeving op het doek. Na de pauze gaf een filmpje van de oude Diergaarde wel een duide lijk beeld van het verschil van huis vesting der dieren toen en nu. Een kleurenfilm van vissen en rep tielen. tropische- en sub-tropische vissen dwong Ieders bewondering af. Tot slot een filmstrookje van demon straties met olifanten. Verdacht van oplichting is giste ren aangehouden de achtentwintig jarige koopman C. P. uit Schiedam. Hu had een viperkleed verkocht, voorgevende dat het van kameel haar was. Later bleek dat het kleed van slechte kwaliteit was. De koop man is meegenomen naar het hoofdbureau van politie waar hij Is Opgesloten. De wielrijdster mevrouw G. v. D.- L. uit Schiedam slipte gistermorgen om elf uur bij de Spuisluis aan de Westfrankenlandsedijk. Met een her senschudding on een wand boven het linker oog is zij door eon passerende taxi naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd. Obrecht speelt voor de Vrienden Voor dc „Vereniging Vrienden van het Museum" zal de Muziekkrmg „Obrecht" Vrijdag 25 Februari in de Aula van het Stedelijk Museum een concert van oude muziek geven. De medewerkenden zijn Antoinette van den Hombergh, arm vedel. Marijke Otten, kleine harp, blokfluit, Folly Colette, sopraan, Kees Otten. blok fluit en Hans van den Hombergh. portatief. Aanvang 8 uur, Naar wij vernemen zou de R-E-T. overwegen een aantal moderne tram wagens in gebruik te nemen, die van verwarming zouden zün voor zien. In deze wagens, met de bouw waarvan het volgend jaar een be gin zou worden gemaakt, zou de conducteur een zitplaats achterin krijgen, waarlangs alle instappende reizigers zouden moeten passaren. de wagens zouden goter zijn dan de nieuwste, die thans op enkele lijnen in-gebruik zijn. De directie van de R.E.T. wilde dit bericht noch be vestigen, noch ontkennen. ROTTERDAM Gisteravond om 11 uur is broeiing ontdekt In een la ding tapioca, welke zich bevindt in ruim 2 van het Britse ss. .Ardetta", dat in' de Merwehaven ligt. De brandweer bestreed met schuimhlus- rniddelen het vuur De bi and het zich echter niet ernstig aanzien. De .Ardetta" meet 1542 brt en >s eigendom van de British and Conti nental S.S. Co. te Liverpool.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1