k?rcvk i iSJVEPf -r' Geertje Diejen begon een pont - 80 jaar geleden SCHIEDAM Café-restaurant "Plelnzicht" Koeriersters H.H. BILJARTERS AGENDA Een gezellige clubavond vanSV en HB „Schiedam" Twee punten miste v. SZC won in met snelle strijd :e cijfers EEN TYPISTE Voor een dubbeltje kan men de Noordvest over Burgerlijke Stand Vierspelenkamp Fout in schoorsteen veroorzaakte brand Na waarschuwing door ijs gezakt Kamex-leden hebben bezwaren tegen woonoorden Jarige „Martha" hield feestavond medisch-anaiyste De oude particuliere ponton brug gedoemd te verdwijnen Contact tussen „plotsters" en de luchtwacht Contaetavond van „Succes" GEMEENTE SCHIEDAM enkele jongedames Te koop aangeb. j Oud-Hollandse koperstukjes. Hierin vindt U een ruime sortering voor zeer lage prij zen bij Bokhorst. Groenelaan 36, Hoogstraat 34, 2-pers. opklapbed met om bouw 35.—. Rubbercorset, nieuw, met maagband 10.-. A. Post, Daltonstraat 60 a. Prima cokes 2.80 per mud, ook gesrhikt voor centr. ver warming. Kioos. Sehiedam- seweg 174, Kethel of tel. no. 65323. Te huur aangeb. Aangeb. een kamer met warme maaltijd. Br. onder no. S306 bur, van dit blad. Personeel gevr. Mevr. Kramers. Willem de Zwijgerstraat 48 vraagt net meisje voor gehele dag of t.m. 3 uur. Aanmelden van 19.00, tot 20.00 uur. Gevraagd meisje voor hele dagen oi werkster voor 3 dagen p. w. Aanm. tussen 8—9 uur: Mevr, Van Klink, Rubenslaan 22. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, -teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Muz.instr. Radio's Gramoloonplaten Radio van DUk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam. Hoogstr. 119, tel. 69572; Rembrandtlaan 64 tel. 66084. Diversen Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl wacht. Hoogstraat 111, telefoon 69602. N ummerDrieven. üle naar om oordeel niet bonafide up de inboud der advertentie reage ren, wurden niet doorgezonden Bezoekt tijdens de VIERSPElE.NKAMP. van de Kon. Ned.. Biljartbond, afd. Schiedam, van 19 Februari t.m. 13 Maart a.s. iedere avond 8 uur (tegenover het station). E. J, M. v. d. WATER Woensdag 23 Februari 1955 Apothekers-nachtdienst: Apotheek M» M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen by ongeval; G.G. en GD., Tuinlaan 80, tel. 69290. Gem- Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot S.3Q uur. Zondags gesloten. E.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sled. Museum: Schilderijen en goua ches van J. Nanninga. Geopend dagelijks van 25 uur. Bioscopen: Passage, 2 en 8 uur: „De gevan gene van Zenda". Monopole,. 2, 7 en 9 uur: „Ge vaarlijke Liefde". Voorstellingen; Musis Sacrum: 7.30 uur Uitvoe ring Chr.^ Gymnastiekver. „Ju- liana". Irene: 8 uur wijkavond wijk- gemèente 4 Ned. Herv. Ge meente. Volks gebouw:8 uur "Vrouwen groep P. v. d. A. Gebouw Chr. Soc. Belangen: 8 uur Filmavond laschib „Schie dam". Café Pleinricht; Biljartwedstrij- den. Chr. Belangen Kethel: 8 uur Toneelavond. CMV „Martha". De Kroon: 8 uur vergadering standhouders „Inhahé". GEBOREN: Johanne, d. v. C. van. Leeuwen en J, C Rokers; Johannes A- C„ z. v. H. N. Vendeloo en H. C. Blaazer; Henriëtte.F., d. v. F. Horn en G van Veldhuizen; Annabella R., d. v. J. F. B. de Winter en Ch. B- Meerloo; Johannes M.. -z.' v. J. Dries en H. M. Hoenderkamp; Joseph M., z. v. J. Dries en H. C. M. Hoen derkamp. OVERLEDEN: W. M. Kints, 62 jaar. vr. van, L. Croothoff; J. B. van Geloven, 53 jaar. Het was heel druk, gisteravond in. Tivoli, op de contactavond van ..Schiedam" Vooral hu de uitvoering van de veldsporten reeds enkele we ken door de weersomstandigheden is gestagneerd geweest, heeft een con tactavond zeer veel waarde voor *t verenigingsleven. Vooral op avonden als deze blijkt de gezonde geest in het verenigings leven van „Schiedam". Men komt naar de zaal en onvoorbereid (het gaat vanzelf) is men zowel toeschou wer als medewerker aan een onbe kend, programma. want als eenmaal de uitnodigende muziek, al weer van eigen leden, door de zaal klingt, gaat Ziekte van een der'deelnemers aan de elfde "Vierspelenkamp was oor zaak, dat het programma, zoals dat was vastgesteld, met afgewerkt kon worden. Alleen de ontmoeting Van Duyl—Van Buuren Jr vond plaats. Van Duyl was ook nu weer in de libre- en de kaderpartij veruit de sterkste. Hü noteerde zelfs nog be tere gemiddelden dan Zondagavond, want voor de 275 caramboles libre had deze sterke speler maar vijftien beurten nodig.terwijl hij de kader- partij in 14 beurten uitmaakte. Van Buuren bleef inbeide gevallen een heel eind achter. De vroegere wed strijdleider in. dit toiirnooi,die nu alle aandacht aan zijn eigen partijen kan.' schenken, scoorde series van 40, 87 en 67: .In het kaderspel bereikte hij op een gegeven moment een mo yenne van twintig, doch zakte tegen het einde tot bijna 17. Van Buuren weerde zich kranig, maar was toch tegen Van Duyl niet opgewassen. Maar bij de eenbandstoten, toen Van Duyl hem met een beurt van zes de leiding in de-party had ontnomen, beet Van Buuren van zich af en maakte met een slotserie van 4 een einde aan de strijd. Dat hield niet alleen in, dat zijn tegenstander met één carambole verschil verloor, maar ook de kans werd ontnomen om evenals Zondag tien punten in de wacht te slepen. Bij de driebanden speelde Van Buuren geen rol, doch hij noteerde wel de hoogste serie. De uitslagen waren: Libre: V. Duyl 275 275 15 87 18.33 v. Buuren 200 120 15 26 8.00 Cadre: v.:iDuyl 200 200 12 35 16,66 v. Buuren .150 63 12 15 5-25 Eénbaiid: v. Buuren 30 30 25 4 1J200 v. Duyl 30 29 25 6 1.160 Driebanden: v: Duyl 20 20 31- 3 0.645 v: Buuren 20 11 31 5 0.354 Van Duyl .won drie partijen en be haalde acht punten, terwijl Van Buu ren er twee boekte. 5? men automatisch tot het dansen over. En de juiste stemming blijkt er al in te zijn, als de voorzitter, J. van der Touw, pas de kans krijgt "de" avond officieel te openen, „Het zou wel weer lukken", zei hij. De tombola was ditmaal achter wege gebleven waarvoor enkele re- placanten waren gevonden in de vorm van een grabbelton, bussen- werp-spel en sjoelbak. En er is druk gebruik van gemaakt Vermeld mag zeker worden de accordeonnummers van het „Melo- dia-trio" der junioren. Het kreeg een warm applaus. Gisteravond om negen uur is een schoorsteenbrandje ontstaan by de familie W. v. D. in de Zwaansteeg. Door een foutieve constructie van de schoorsteen had het roet ..zich opgehoopt 'en was in brand ge raakt. De brandweer o.l.v. brand meester De Jager, heeft de kraag van de schoorsteen weggebroken en het vuur gedoofd. Een veertienjarige knaap is gis teravond om zes uur door het ijs van de Singel aan de Stadhouders laan gezakt. Een agent had hem juist van te .voren gewaarschuwd niet op het ijs te-gaan. De jonge man luisterde echter niet en pro beerde toch „ijsje te piepen", met het genoemde gevolg. Dezelfde, poli- tie-agent heeft de knaap er uit ge haald en hem naar het politiebureau; gebracht, waar hij later is afge haald. Lezing St. Geref. Partij De afdeling Schiedam van de Ge reformeerde Staatskundige Partij zal Donderdagavond, aanvang acht uur,in het Geref. Jeugdhuis een bijeenkomst houden, waarbij ds F.. Luytjes zal spreken over ,De roe ping van de Christen". ROTTERDAM Afscheid bij GEB De heer J., F. J. Burg, sinds 1920 bedrijfsleider van het GÉB te Over- schie én van 1 Augustus 1941 hoofd opzichter bij het kabelnet zal op 1 Maart de dienst verlaten wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Donderdagavond 24 Febru ari zal'van 5—7 uur in de voorin, raadzaal te Overschie gelegenheid bestaan afscheid te nemen van de heer en mevr. Burg. Een aantal leden van de Eerste Kamer heeft naar aanleiding van de begroting van sociale zaken en volksgezondheid ernstige bedenkin gen geuit tegen het voornemen van de minister om in enige geineenten verbleven (woonoorden) te bouwen voor huisvesting van arbeiders uit de zogenaamde oversellotgebieden. Van zulke verblijven is sociaal ge zien weinig goeds te verwachten. Het bouwen van migratiewoningen ver dient verre de voorkeur, zeiden zij. Enige kamerleden meenden te we ten, dat de regering, wat de tewerk stelling van arbeiders betreft, de laatste tijd de opvatting zou hebben verlaten dat industrieën dienen te worden gevestigd ter plaatse waar een groot arbeidersoverschot, is. De regering zou 'er de voorkeur aan ge ven de arbeiders naar de industrieën te brengen. Naar de mening van deze kamérleden zou dit een weinig aan bevelenswaardige, methode zijn. Schadelijke lading en extra kosten ROTTERDAM 1In overeenstem ming met de CAO voor de havenar beiders in Argentinië moeten de stu wadoors te Buenos Aires extra kos ten boven de normale laadkosten aan de-rederijen in rekening brengen voor een reeks artikelen, die schade lijk voor de gezondheid, onwelrie kend, de ademhaling belemmerend, stoffig óf op andere wijze onaange naam in de behandeling zijn, De havenarbeiders inogen slechts twee achtereenvolgende uren in deze ar tikelen werken, zodat voor een dag taak'van acht uur dubbele ploegen nodig zijn, die elk vier uur werken tegen betaling van een, aebt-urige dag, vandaar de benaming „Doble Turnó". Tot nu toe werden de hieraan ver bonden extra kosten" aan afladers berekend, maar ter vereenvoudiging van de gang van zaken heeft de Homeward River ..Plate General Cargo Freight Conference besloten deze kosten in de vrachtdjfers te verdisconteren, zodat van 1 April a.s. af geen afzonderlijke belasting van de kosten voor „Doble Turno" meer behoeft te geschieden. Er wordt nog onderzocht of deze vrachtverhoging ook betrekking hééft op wol. Een definitieve beslis sing omtrent de vrachtprijs daar voor is nog te verwachten. Djakarta ziet Nederland ongaarne in ZOAVO DJAKARTA De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken. Soenarjo heeft zijn bezorgdheid te kennen gegeven, dat de Nederland se houding ten opzichte van Nieuw- Guinea versterkt zou kunnen wor den, indien Nederland Ed wordt van de voorgestelde .organisatie van. hét Manilla-pact. Gisteravond ontving het tweede herenzevental van SZC. het eerste van de ZLvemveremging „Maas" uit Rotterdam. Niettegenstaande het koude weer, had de Rotterdamse keeper niet over koude handen te klagen, want menig gloeiende ko gel werd op zijn domein afgevuurd. Over het geheel genomen was het een snelle wedstrijd waarin Maas over de gehele linie sneller was, maar, door goéd tegenspel van de Schiedammers niet kon uitbui ten. Binnen de minuut vielen er reeds twee doelpunten niet Maas als de maker van het eerste. Maas haalde de bal en schoot onmiddellijk raak. Hierdoor in de overtuiging dat zij over de snelste sprinter beschik ten ging bij het herbegin een man uit de achterhoede meer. Dit werd hun noodlottig, want nu haalde John Plomp de bal, zwom door en kwam vrij te liggen. Dit alles speelde zich binnen de eerste minuut af zodat beide par tijen. weer op gelijke voet stonden. 1-1. Het tempo bleef hoog, maar de Schiedamse achterhoed*? gaf geen krimp en probeerde het tegen deze snellere ploeg met lange passes op de middenvoor Dick Kraayenbrink. Deze bleek zijn taak wel te ver staan en maakte er voor de rust 3-1 van. Ook na de rust bleef het tempo nog hoog, maar het plaatsen van de Rotterdammers ging er onder lij den en werd allengs slechter. Hier kon SZC menige aanval uit opbou wen en niet zonder succes. Door slecht plaatsen ontstond in de Maas achterhoede enige verwarring waar van Dick Kraayenbrink dankbaar gebruik maakte om de stand op 4-1 te brengen. Even later kreeg Maas vlak voor het S2C doel een vrije worp te ne men doch weer werd de bal niet haarzuiver aangegeven. Plomp ont futselde zijn tegenstander de bal en sprintte naar de andere kant van het veld. Alleen voor het doel gekomen was het niet zo moeilijk om er 5-3 yan te maken. Tenslotte maakte Kraayenbrink het halve dozijn vol. 6-1. As. Donderdag is het weer de beurt aan de dames om het tegen RZ PC 1 op te nemen. De wed strijd is vastgesteld om 21.30 uur in het Sportfondsenbad. De Christelijke meisjesvereniging „Martha" in Kethel heeft gister avond in „Christelijke Belangen" een feestavond gehouden ter gele genheid van het 40-jarig bestaan. De avond werd geopend door mej. M. Poot. Namens de Hervormde Kerk zijn gelukwensen aangeboden door mej. A Poot. De oud-presidente, mevr. Van Sclm, was ook aanwezig om haar oude pupillen te -feliciteren. Zy- bood bloemen aan. De kerke- raad was vertegenwoordigd door de beer S. J. Poot. Mej. Ritmees ter van de Christelijke Jonge Vrou wen Federatie uit Utrecht bood een tegel aan voor de jubilerende vereniging. Door een aantal leden werd opgevoerd de revue „Zo be gon het", een .spel, waarin het werk van. „Martha" in deze af gelopen veertig jaar op aardige wijze is uitgebeeld.. Na de pauze is nog opgevoerd het toneelstuk „Verbroken banden". Dit spel viel bijzonder in de smaak bij de aan wezigen. Tot slot. is. het Bondslied gezongen Mej. ,M. Poot 'dankte de sprekers voor hun vriendelijke vyoprden.. HET DISTRICTS CONSULTATIE BUREAU t.b.d. TUBERCULOSE, Stadhouder-slaan 98n Schiedam roept sollicitanten op voor de functie van Een diploma is niet beslist noodzakelijk, maar wel een ruime ervaring. Salaris volgens Rijksregeling. Ook gehuwden, die voor hun huwelijk op een klinisch laboratorium hebben gewerkt, worden uitgenodigd om te solliciteren, evt. voor halve dagen. Sollicitaties te richten tot de Geneesheer-Directeur. De bedrijvige Noordvest is een gracht vol tegenstellingen. De oude Pit toreske gevels worden hier afgewisseld door de strakke lünen van mo derne fabrieksgebouwen. Men vindt er onde distilleerderijen, waar het vocht wordt vervaardigd dat Schiedam zijn faam heeft gebracht maar ook een moderne melkfabriek. Grote sterke trucks met vaten, volgeladen, hobbelen over de antieke bestrating. Het is geen wonder dat men juist hier, niet ver van de moderne efficiënte Ooievaars brug af, de enige tol- brug vindt die Schiedam rijk is. Op wat wiebelende wijze worden de beide oevers van de Noordvest verbonden door deze uit-de-tijdse ponton brug. ding dat hij voor een vergoeding van f 10 de jongelui gratis over zou- laten trekken. Het zou immers ook te gek zijn geweest om de leerlingen, van deze toch al zo on aantrekkelijk afgelegen, school nog eens extra te belasten. „Maar voor mij is het een strop", aldus bruggewachtCi Van Vliet. Ais ik de nieuwe brug zelf had betaald en. overtochtsgelden had inogen blijven heffen, dan had ik veel .meer binnengekregen." Maar ja, dit is weer een geval van bot sing tussen individueel- en gemeen schapsbelang- Buiten de vaste klanten zijn er niet zo gek veel mensen die over de brug trekken en dit aantal neemt nog af ook. De Technische School en dus ook de bedrijven aan de noordkant van de Vest heb ben sinds enige tijd een eigen toe gangsweg gekregen zodat men met de fiets weg kan komen en door een omweg te maken de ponton brug kan vermijden. Sinds mensenheugenis is er een pont geweest Daar. niet ver van de korenmolen „De Palmboom" vandaan. Want men. moet tachtig jaar in de geschiedenis teruggrij pen om hier een kloek jong meis je aan het werk te zien met het overtrekken van een pontje aan een ketting. Ket was de toen veertien jarige Geertje Diejen. die met dit werk begon en het haar hele leven is blijven doei). Twintig jaar gele den echter hebben jóngere krach ten het Werk overgenomen en zo is thans haar schoonzoon, de heer D. van Vliet, de brugge wachter. Het werk is-overigens wel lich ter geworden, want het oude pont je dat met mensenkracht overge trokken. werd is sinds 1918 vervan gen door een vaste pontonbrug. Het werk van de wachter is zich daar na blijven bepalen tot het weg draaien van de brug wanneer er pramen of andere boten door de Noordvest kwamen. Met het verlopen der jaren is ook het aantai van deze pramen afgenomen en momenteel is het zo dat de pontonbrug' slechts twee keer vast in de ochtenduren en één keer 's middags open hoeft te gaan; alleen nu en dan komt er nog op andere tijden een boot door de Noordvest. „Geeuwhonger" „Particuliere pont, retour 10 cent, overtocht 5 cent" staat er op een bord geschreven dat bij, de pont is geplaatst. Ditis niet zó goedkoop. Toch is het bedrijf van particuEere bruggewaehter allerminst lucratief. „Als ik het alleen van de brug moest hebben, dan leed ik geeuw honger", zo vertelde ons brugge waehter Van Vliet, die in de zo mermaanden ook nog stenen bikt. Heel veel mensen, komen er im mers niet over de brug. En zij die er ai overheen trekken zijn „vaste klanten", die een „abonnement" hebben tegen gereduceerd tarief. De werkers in de bedrijven aan d- noordelijke oever van de Noord vest en de leerlingen van de nieu we Technische School, die wat ver loren, verderop in het kale land Staat. De jeugdige aanstaande technici echter betalen geen tolgelden. Dit is afgekocht door de gemeente. Want toen twee jaar geleden de oude pontonbrug vermolmd was en geen dienst meer kon doen zonder gevaar op te leveren voor de pas serenden, heeft bruggewaehter Van Vliet van de gemeente een heel nieuwe pontonbrug gekregen. Zon der betaling, maar o.a. onder be- Vecfaten om 'n dubbeltje Er passeren ook nog wel enkele „vreemdelingen", meest bezoekers van de bedrijven, deze brug, en niet allen van hên zijn zo maar voetstoots bereid om aan de som matie van het bord gevolg te ge ven en een dubbeltje neer te leg gen. Dan moet de potige zoon Ger- rit van Vliet, ai dan niet gehol pen door zijn zwarte collie Tito, in actie komen. „Voor een dubbel tje moet je soms nog vechten ook", bromt Gerrit. Het gebeurt niet vaak, zo eens in de week, maar het gebeurt tóch. En dit verhoogt de aantrekkelijkheid van het brugge- wachtersbestaan niet. Trouwens, vader Van Vliet heeft andere zware zorgen, waar hij in zijn woonschuit „Johanna", vlak naast de brug gelegen, over kan piekeren Want de stedebouwers hebben vastgesteld dat er over de Noordvest een. nieuwe brug gelegd zal worden. Wanneer, weten zij nog niet. maar die brug komt er vast. Dat kan niet uitblijven, wan neer Nieuwland verder opengelegd zal worden. Het wordt een grote brug die al het verkeer tot zich aai trekken, niet alleen het zware asverkeer maar ook de voetgangers. En dan is bruggewaehter Van Vliet zjjn broodje kwijt. Wat er dan met hem zal gebeu ren, hij weet hel niet. Hij wacht af in sombere spanning. Maar wanneer de nieuwe brug waar het bedrijfs. leven aan de Noordvest naar uit kijkt, er. is, dan zal deze oude pont in Schiedam, wel verdwijnen. ïn gebouw Irene aan de Nieuwe Haven heeft de 5e luchtwachtgroep uit het district Zuid-Holland een bindingsavond gehouden voor de medewerkers. Het hoofd van deze luchtwacht groep, kapitein W. M. Houwing heet- te de dames en heven hartelijk wel kom en sprak de wens uit, dat men door deze contact-avond nog beter met elkaar zou gaan samenwerken. De dames-vrijwilligers .die de func tie van „piotster vervullen", dit is het vastleggen van de positie van eventuele vijandelijke vliegtuigen, waren in grote getale naar Schie dam gekomen uit Monster, Delft, Maassluis en Rotterdam. Namens de staf van de Lucht wachtdienst uit Zeist waren aan wezig de luitenant-kolonel-waarne mer H. L. H. v. Isselmuden, de ma joor-vlieger F, C. J. de Haas en het hoofd-opleiding van de 8 luchtwacht- groepen, die ons land heeft de ka pitein J. van Dijk. Het programma werd verzorgd door een aantal artisten. .die op dit gebied hun sporen reeds hebben ver diend „The Rhythm Hawaians" open den de avond met enkele opgewekte melodieën. Piet Brcx wist er de stemming in te brengen met zijn vrolijke accordeon-klanken. Ook de Pedro's Prairie Cowboys waren goed op dreef en oogstten veel succes evenals de Mondharmonica's. De musicale clown deed de aanwezigen hartelijk lachen met zijn zotte lied jes en opmerkingen. De aanwezigen hebben na afloop de artisten met een flink applaus beloond voor deze gezellige avond. De Schiedamse Korfbal Ver. „Succes" gaf gisterenavond in de gro te zaal van het Gebouw voor Chr. Soc. Belangen een contactavond. Ditmaal waren, niet alleen leden en donateurs gekomen, doch ook vele ouders van; jeugdige leden hadden aan de oproep gehoor gegeven om eens kennis te komen maken met het interne verenigingsleven van de kinderen. In zijn openingswoord gaf de voor zitter zijn dankbaarheid te kennen dat vele ouders aanwezig wilden zijn om eens om het hoekje te ko men kijken bij de vereniging van hun kinderen. Het blijkt met de 18 jaar oude vereniging goed te gaan, want zij telt niet minder dan 85 werkende leden. -Na een film over „Korfbal" kre gen vele aanwezigen de gelegenheid aan het „forum" vragen te stellen betreffende hun geliefde sport. Voorts namen enkele leden deel aan de Hersengymnastiek, terwijl door junioren tot slot een lekenspel zeer goed werd opgevoerd. Al met al een goed geslaagde avond. Ter Gemeente-Secretarie, Afd. Algemene Zaken (Stad huis) kan geplaatst worden Op fabriekskantoor te Schiedam j. is plaats voor in het bezit van MÜLO-diploma, voor type- en. administratief werk Sollicitaties onder Twee bruggewachters zoon Ger rit („je moet vechten om een dubbeltje") en zyn zwarte coat Tito. De „foto-setter" Lezing over de nieuwe grafische machine De actieve vakstudieclub van de Ned. Katholieke Grafische Bond af deling Schiedam heeft gisteravond in Musis Sacrum weer een bijeen komst gehouden, waarop is gespro ken door de heer A. Laszlo, inter- type-inspecteur van de N.V. Letter gieterij „Amsterdam". Na ingeleid te zijn door de voor zitter. de heer J. Reurling heeft spreker een causerie gehouden over de nieuwe zetmachine de „foto-set ter", welke op de Grafische Ten toonstelling in Düsseldorf vorig jaar voor het eerst is vertoond. Deze nieuwe machine zal in de toekomst een grote verandering op grafisch gebied te weeg brengen cn ongetwijfeld vele voordelen bie den, Het principe van deze foto- setter berust ou het folrwraferen van de lettertekens, die door de machinevetter worden aangeslagen. Aan de hand van een ieerzame film hebben de aanwezigen kunnen zien, hoe deze machine werkt. Na afloop dankte de voorzitter de heer Laszlo voor zijn interessan te lezing. Vijf centen om van de ene kant van de Noordvest naar de andere kant te lopen over de particulie re ponton-brug. Druk is 't er niet, meest abonnementen" «au de werkers in de bedrijven „aan de overkant" en leer Unpen van de Technische School, op de ach tergrond zichtbaar. Leeftijd pl.m. 18 jaar. M.U.L.O. of daarmede gelijk te stel len opleiding. Salariëring volgens de jeugdregeling. Schriftelijke aanmeldingen binnen een week aan Burge meester en Wethouders <p.a. Chef van de Afd. Algemene Zaken. Stadhuis. Schiedam). Een veelzeggend teken uit een bijna voorbije tijd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1