C Twee spelers haalden volle winst binnen Bijna kreeg Hermés-DVS Holland Sport op de knieën Snelle polo-wedstrijd van de SZC-adspiranten Kunst door Oefening gaf Toen de storm begon Pakkende voorstelling van Onderling Kunstgenot SVG: Twee overwinningen en een gelijkspel J De Graafs slagerij De Graafs slagerij Sneeuw-voetbal in de zon Studievrienden gaan dit jaar weer exposeren „Onze Hobby heeft weer plannen Broek's vrienden komen bijeen AGENDA Laatste filmavond van P.V. .Vegla" Busjes melk gepakt Ouderavond van de Mathenesse-ULO Gruno-feest Knik in de schoolsteen Door ijs gezakt VOLLEYBAL: De elfde Vierspelenkamp Knaapje aangereden Paard ie water SCHIEDAM Dinsdag en Woensdag reclame 2 Maandag 28 Februari 1955 (Van een. onzer verslaggevers) Tegen de verwachtingen in heeft Hermes DVS Holland Sport behoorlijk partij gegeven in de vriendschappelijke ontmoeting op het met sneeuw bedekte Hermes-terreïn. Het Is zelfs zo, dat de Hagenaars met het gelijke spel (3—3) zeker niet ontevreden mogen zijn, want een overwinning van Hermes DVS had meer in de tyn van het vertoonde spel gelegen. Vooral voor de rust, toen de spelers elkaar wat ontzagen op het moeilijk bespeel bare terrein, werd er aan weerszijden aantrekkelijk constructief voetbal gespeeld, dat tot uitdrukking kwam in goed opgezette aanvallen. Ia de tweede helft daalde het spelpeil. Er werd meer „op de man" gespeeld en daardoor noodzakelijkerwijs in de sneeuw minder „gevoetbald". Het slot van de wedstrijd, dat een offensief bracht van de op een overwinning beluste Schiedammers, was bepaald rommelig. Bouman in het strafschopgebied de bal mefc de hand speelde. Mansber gen nam de toegekende strafschop echter tc zacht, zodat de voortreffe lijk spelende Landman het schot wist te stoppen. Her mes bleef aanvallen, maar hoewel er nog enkele hache lijke situaties ontstonden voor het Haagse doel, lukte het de Schiedam mers niet een overwinning te force ren. Uiteindelijk was er nog altijd de Haags-Rotterdamse doelman, die een doelpunt in de weg stond. Het zag er aanvankelijk niet naar uit, dat Hermes de Haags-Rotter- ciamse combinatie, die zonder Bertus de Harder speelde, zou weten te weerstaan. Holland Sport begon met een serie gevaarlijke aanvallen, waarop de Hermes-achterhoede wei nig vat kon krijgen. We noteerden toen een kogel van rechtshalf Krist vanaf het middenveld, die door doel man Tap keurig werd gestopt, en vijf minuten later, 'in een schermut seling in het strafschopgebied, felle schoten van Schouten en Jacques Heyster. waarbij de bal tegen, de paal ketste. Hoewel Hermes daartegenover ook de nodige aanvallen stelde, was het gezien de kwaliteit van de aan vallen. tegen de verhouding in, toen de Schiedammers met een door Stolk genomen strafschop in de twin tigste minuut (Mijnsbergen werd door Bak gevloerd) de leiding na men (10>. Maar geïnspireerd door dit succes en zich optrekkend aan het spel van de tegenstanders begon Hermes steeds beter te spelen. In Ue achterhoede zagen we toen vooral linksachter Melief herhaaldelijk goed ingrijpen en in de voorhoede waren het vooral Mijnsbergen en Kokkie van der Tuyn, die de Haagse verde diging in moeilijkheden brachten. Een goede pass van Lex Janse gaf Roodenburg de kans van de dag, maar hij schoot in de handen van doelman Landman. Een omhaal van Mijnsbergen ging juist naast. Het was echter Holland Sport, dat suc ces li 3d. Wederom een kogel van Kristen ditmaal raak (1—1). Hermes liet het er echter niet bij zitten en tien minuten voor de rust doelpunt te Mijnsbergen uit een voorzet van v, d. Tuyn (2—1). Na de rust kwam Holland Sport met een gewijzigde voorhoede in het veld. Clavan, die eerst mïdvoor speelde, stond toen linksbinnen. Van Zuylekom, die Broeders verving, speelde midvoor. en Zwarts stond in plaats van De Jong op .de rechter vleugel. Hoewel de kleine actieve Van Zuylekom het op de mjövoor- plaats heel aardig deed, werd het spel van Holland Sport er niet beter op. Ook Hermes wist het peil van voor de rust niet meer te bereiken. De lichaamsbeheersing van de spe lers schoot toen te kort en er kwa men steeds meer botsingen voor, waarvoor scheidsrechter Stouthan- dcl. die de geblesseerde arbiter Ba- icndrecht kort na de rust verving, terecht niet al te vaak affloot. Ongeveer een kwartier in de twee de helft maakte Clavan uit een voor zet van Van Zuylekom beheerst de gelijkmaker (2—2). De Schiedam mers dienden onmiddellijk van re- pliek met enkele goede aanvallen, waarbij Mijnsbergen legen de l«t schoot en Lex Janse Landman met een hard schot op de proef stelde. Het succes kwam echter aan de an dere kant. Heyster gaf een scherpe pass naar Van Zuylekom, die ineens inschoot (23), Hennes kwam ech ter terug. Bij een schermutseling voor het doel van de Hagenaars be landde de bal bij Mijnsbergen. die van korte afstand onhoudbaar in schoot (33). De overwinning leek voor Hermes binnen het bereik, toen rechtsachter 55 De Teken- en schildervereniging „Do Studievrienden" hield Zaterdag middag in de gezellige sfeer van haar atelier, dat gevestigd is in het ge bouw „Arcade" aan de Lange Haven, haar jaarlijkse ledenvergadering. Uit de jaarverslagen van de secre taris en de penningmeester blijkt dat het vorige jaar voor deze vereniging zeer belangrijk is geweest. Met vol doening kan de vereniging terugzien op de jubileumtentoonstelling die m Maart—April 1954 werd gehouden in het Stedelijk Museum. Het ligt in het voornemen in het najaar van dit jaar een tentoonstel ling op bescheiden schaal te houden in de atelier ruimte waarover „Dc Studievrienden" beschikken. Momenteel werken een 25-tal leden in de stud iebeij eenkomsten op Zater dagmiddag of Woensdagavond. Bij voldoende deelname hoopt deze ver eniging nog een derde studiebijeen komst te kunnen openen, die hoofd zakelijk bestemd zal zijn voor het figuurtekenen. Uit het werk, dat wij onder voorlichting van de artistieke leider, de heer J. de Haat, konden bezichtigen, blijkt dat van voortdu rende vooruitgang kan worden ge sproken. In het kader der vrije-tijdsbeste- ding neemt deze vereniging een be langrijke plaats in. Het bestuur voor het jaar 1955 is als volgt samengesteld; P. D. Vermei den, voorzitter; P. J. Barls, (Oost singel 13) secretaris; H. M. Hemerik, penningmeester; D. Schepen, com missaris van materiaal en mevr. J. Valk-Drooger, eommissaresse. AI ligt dc tijd voor kamperen nog in een ver verschiet, de kampeerver eniging „Onze Hobby" acht het van belang, om. buiten de kampeer tijd. toch een onderling contact tussen de leden te houden, en tc verstevigen en eventueel nieuwe leden te winnen. Een gedeelte van het bekende Krui- ninger Gors in Ooost-Voorne heeft deze vereniging, die in September j.I. haar eerste lustrum heeft gevierd, voor haar 97 leden gezinnen) ge huurd,-waar men in de komende zo mermaanden gezellig als een groot gezin bijeen zal zijn. De leden waren Zaterdagavond voor een contactavond in Tivoli bij een en hier is gebleken, dat de leden op een bijzondere wijze de kunst verstaan, zelf een programma samen te stellen en op te voeren. Het ging er gezellig toe zodat men een klein beeld kreeg van de stemming, welke ook in Oostvoorne kan heersen. Aan alle door de kampeerstichting te organiseren festiviteiten, verlenen de leden van Onze Hobby dan ook altoos medewerking. In zijn openingswoord, heeft de voorzitter, de heer W, van Mastrigt op het goede verenigingsleven gewe zen, en 'hij hoopte, dat ook deze con tactavond voor 100% aart de verwach ting zou voldoen. Bij het bal, wat volgde, hebben de leden het muzikale gedeelte uit han den gegeven, en dit werd verzorgd door de Dans- eu Showband „The Singing Musicans" onder leiding van de heer E. Baartmans. Een vereniging dient nu eenmaal een mam te hebben Nu mag „Broek's Vrienden" enigszins vreemd aandoen als naam voor een veisverenigitig. doch als men weet. aat deze reis vereniging, een onder afdeling van de PTT-vereniging, op initiatief van de heer Broek is op gericht, dan is de naam veel dui delijker geworden. De voorzitter, de heer Janssen, zei de in zijn openingswoord ver heugd te zijn, dat het aantal leden blijft stijgen en nu, met het vieren van het eerste lustrum in zicht, op 36 is gekomen. Ter gelegenheid van dit lustrum zal het gezelschap een reisje ondernemen naar het Gooi, In zaai Beatrix. v;aar het gezel schap Zaterdagavond was bijeenge komen. hebben de leden getoond meer te kunnen, dan brieven en postwissels thuis bezorgen. Met ei gen krachten, waaronder ook veel dames, werd een gezellig program ma verzorgd, waar tussendoor een dansje werd gemaakt. Esperartto-agendo Merkredon, la 2an de mar to, KLub-kaj konversacia vespero cc gek; v. Gink, Pioegstraat 19, Venu al Esperantujo malgrau cio kaj montru ke vi estas Esperan- tisto. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Fa Gonka Co., Groenelaan 127. Bellen bjj ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, tel. 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 930 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. Sled. Museum: Schilderyen en goua ches van J. Nanninga. Geopend dagelijks van 2—5 uur. Bioscopen*. Passage, 2. en 8 uur: „De Zigeu nerbaron". Monopol e 2. 7 en 9 uur „Ben gaalse brigade". Voorstellingen: Beycrsbergen: 8 uur Zakenstudie- kring. Lezing over Amerika door de heer H. Borstlap. Café Pleinzicht, 8 uur. Biljartwed strijden vierspelenkamp. Volksgebouw, 8 uur Scbiedamse Scheidsrechtersver, Causerie door de heer F. J. van Veen, lid schei dsrechters-comm issie K.N.V.B. 55 Zaterdagavond heeft de laatste (ilmavond plaats gevonden voor de personeelsvereniging van de „Vegla" fabrieken. Ditmaal in de grote zaal van Irene. De voorzitter van de Ontspan ningsvereniging, de heer A de Raay, heette de aanwezigen, van harte welkom en wees er op dat 15 April a.s. in Musis Sacrum de eerste contactavond zou gehouden worden. Het mondaccordeon gezelschap „Vegla" heeft onder leiding van dè heer C, Marlijn se enkele nummers ten beste gegeven, waarna voor de pauze enkele komische films wer den gedraaid. Na de pauze werd de bekende verzets- en spïonnagefilm „Alibi" vertoond, waarin, ook het destijds heersclide verraad werd uitgebeeld. Verdacht van diefstal van 6 fles jes gecondenseerde melk op een schip in de haven is aangehouden de dertigjarige C. v. d. G. uit Schie dam. De jongens-adspiranten van de Schiedamse Zwemclub ontvingen Za terdag j.I, in het Sportfondsenbad de ploeg van RZC en zij hadden er een gelijkwaardige tegenstander aan. Ook de Rotterdammers beschikten over een snelle ploeg, maar aan beide zijden ontbrak het aan vaardigheid, wat op zichzelf niet zo vreemd is, want deze zeventallen bestaan in de regel uit beginnelingen. In een hoog tempo gingen de jon gens van start, maar goed afdekken aan beide zijden belette het scoren. De RZC-middenvoor was de eerste die zich in vrije positie de bal toege. speeld zag en deze kans feilloos be nutte: 01. Even daarna deed Jan Zijlstra het beter en maakte de ge lijkmaker uit gedekte positie. Tot de rust kwam er in deze stand geen wij ziging. Kort na de hervatting ging Her man Bouwman er in zijn eentje van door en gaf de Rotterdamse keeper het nakijken: 2—-1. Een fout in de Schiedamse achterhoede bracht stand weer op gelijke voet: 22. Ook het derde Rotterdamse doel punt kwam op een dergelijke wijze tot stand en een vierde werd uit een corner geboren: 24. Jan Zijlstra wist er tenslotte 34 van te maken. Vrijdagavond hield de Math Ulo School haar tweede gewone ouder avond in dit seizoen, voor het con tact tussen ouders en. onderwijzers. Na opening door het hoofd der school, de heer Tb. W. Vis, en 'en kele mededelingen, oa. de reorga nisatie van het vmnastiekonder- wijs aan de Gem. - .o-scholen, hield de heer A, de Jong, ornitholoog alhier, een boeiende causerie met lantaarnplaatjes over: Ontmoetingen met vogels. De heer De Jong vertelde van zijn talloze close-ups met de vogels in Ketnel, De Beer, Reeuwijkse Plassen, Texel, er.zen. wist op dikwijls geestige v ze de moeilijk heden te schetsen, die verbonden waren aan het fotograferen, van vogels, speciaal in de broedtijd, waarbij een grote mate van geduld en een dikwijls ongemakkelijke houding in een schuiltent, ook op drassige plaatsen, vereist werden. Na afloop sprak de heer Vis na mens de aanwezige ouders een. hartelijk woord van dank voor de ze interessante lezing. Lichtbeelden over Zonnestraal Door de t.b.c.-bestrijding „Zonne straal" zullen Dinsdag 1 Maart in 't Volksgebouw lichtbeelden vertoond worden over het Sanatorium „Zon nestraal'* te Hilversum, Er zal ook nog een film worden vertoond. Aanvang 7.45 uur. De Schiedamse Toneelvereniging „Kunst door Oefening" heeft Zater dagavond in gebouw Arcade aan de Lange Haven een. goede opvoering gegeven van het toneelstuk „Toen de storm begon", een tragedie in 3 be drijven. van Johan van Eekelen. (Advertentie MA.) "OOR OEKCCL UW OOM BR0ERSVEST 54 SCHIEDAM vergaloppeerd, berouw heeft en zich wil aangeven. Zijn moeder verhin dert hem dit, waarop de zoon naar het buitenland vlucht, om later ge zuiverd terug te komen. Geen origineel of groots gegeven dus, men komt dergelijke verhalen te vaak in de dagbladen tegen. Maar het publiek ziet toch graag dergelij ke stukken zullen „pakken" en wel- ke verhalen zich afspelen op het to- ke niet. neel, om mee te kunnen leven in de - - - - tragedie van anderen. De spelers van Onderling Kunstgenot hebben dit vrij eenvoudige gegeven toch ver dienstelijk weten uit te buiten en er iets belangwekkends van gemaakt. Regisseur Lanser heeft uit zijn en speelsters eiles weten De zaal van Musis Sacrum was zeer goed gevuld toen de toneel vere niging Onderling Kunstgenot hier Zaterdagavond een opvoering gaf. In de vijf en twintig jaar dat deze vere nigingen nu al in Schiedam stukken voor het voetlicht brengt heeft men het Schiedamse publiek wel leren Kennen en men weet nu precies wel ke stukken zullen „pakken" en wel ke niet. Dit was Zaterdag weer te merken. Het was muisstil in de zaak hoog stens was er nog een zucht hoorbaar, toen het niet al te eenvoudige stuk „Het recht moet zijn beloop hebben" voor de talrijke toeschouwers werd ontrold. Het stuk speelt ergens in Parijs in de zomer van 1939. De tweede we reldoorlog. die zoveel ellende zou brengen over Europa en over de we reld is uitgebroken en heeft de be volking van ons werelddeel in grote spanning gebracht. Ook in het huis van de weduwe Gallon in Parijs is iets van deze spanning te merken, doordat een van haar zoons Henri, gespeeld door de heer A. Zandber gen, regeringsambtenaar is. Haar andere zoon André, sportvlie ger, komt in een spionnage-affaire terecht, omdat zijn vriend Boris Gal- lowitz geheime documenten weg neemt. Het geheel is goed en vlot opge voerd. De tonelisten beschikten over de juiste houding en hadden hun rol goed onder de knie. De regie was in handen van de heer P. de Bruin, die na afloop met zijn spelers een hartelijk applaus in ontvangst mocht nemen. De avond werd geopend door de voorzitter, de heer J. P. Blazer, die meedeelde dat men begonnen is met de voorbereidingen voor het feest van het 12%-jarig bestaan. Na afloop was er een geanimeerd bal o.l.v. de heer J. Blazer met mu zikale medewerking van Maarten Slavenburg. iiiuui. .speler? -- Wat Onderling Kunstgenot bracht j halen en hen komt_ alle lof toe voor was geen kolder, geen nïemandalle- j de wijze waarop zij het stuk brach- tje, maar een stuk met een probleem, ten. Het applaus dat zij na afloop m Het verhaal is gegrepen uit het da- ontvangst hadden te nemen, hadden de Accordeonorkest „Excelsior uit gelijkse leven:'n zoon. die zich heeft i zy dan ook volop verdiend. Rotterdam o.l.v. de heer Ph. v. Loon. Zilveren „Bravo" geeft een concert De CJMV Mondaccordeon vereni ging „Bravo" zal Zaterdag 5 Maart in gebouw Arcade een feestconcert geven ter gelegenheid van het 25-ja- rig bestaan in Mei. Bravo heeft ge toond haar plaats in de Schiedamse muziekwereld waard te zijn. Vele uitvoeringen zijn gegeven en menige vereniging heeft een beroep op Bra vo kunnen doen voor medewerking aan een feestavond. Het zilveren jubileum zal worden ingeluid met een feestconcert waar aan zal medewerken het Kon. Erken. Al met al een aardige wedstrijd met in beide ploegen enkele veel belovende krachten. De volgende week staat er voor de heren een uitwedstrijd op het rooster en wel de her en wedstrijd SVH 2 SZC 1 op Zaterdag 5 Maart a.s. De uitgestelde wedstrijd heren SZC 1RZC 2 is vastgesteld op Dins dag I Maart a.s. Aanvang 21.30 uur in het Sportfondsenbad. De Grunningers hebben weer 'n mooie oavend hollen in 't Volksge bouw, Tuinlaan. Veurzilter haistte noamons 't be stuur almoal hartelijk welkom in in 't bizundor de besturen van de ofd. Vlaardingen en Delft en van dizze lesten ook nog de toneelspeulers. Ook nog dat de volgende feestoavend op 16 April hollen worrlt en dat er veul kans bestait dat de „Léestcrs" een Grunnens halfuurtje veur de ra dio meugen verzórgen. Noa "t zingen van "t Grunnens laid kwamen de toneelspeulers oet Delft op de plan ken mit: Keunink Schoak, toneelspul in drei bedrieven deur Abc Brouwer. 't Wuër prachtig spelt en dc rollen waren goud verdaild. Mit volle aan dacht is 't er luusterd en bic 't endc klonk d'er 'n doavcrend applaus deur de zoal. Noa 'n dankwoord van de veurz. bleven de Grunningers tot loat in de nacht bic mekoar en d'r wuur danst op muziek en onder lai- den van meneer Schilperoord. 't Was een zéér gezellige oavend. In de Alcidastraat is gisteravond om elf uur een schoorsteenbrandje uigebroken bij de familie J. B. In de schoorsteen bevond zich een knik waarin roet opgehoopt was. Met een ramonneur heeft de brand weer o.l.v, brandmeester De Jager het vuur verwijderd. Gistermiddag .is een jongen van twaalf jaar door het ys van een van de Singels in Nieuvland ge zakt De knaap durfde niet naar huis te gaan en is naar d<c portier van Wilton Fijenoord gelopen om zich daar te drogen. De portier heeft de politie gewaarschuwd die de jongen naar huis heeft gebracht. Zowel Zaterdag als Zondag werd door een deelnemer de volledige winst, namelijk tien punten, veroverd in de Vierspelenkamp. Eerst was het Quirijns, die alles van Bintenhek won en daags daarna haalde laatstge noemde hetzelfde kunstje uit toen hjj Van Soelen tegenover zich had. Byna had Van der Plas ook het maximum aantal punten behaald, maar Vogel kaapte er één van hem af, door in de driebanöenpartü remise te maken. Datzelfde had Vogel Zaterdagavond tegen de veel sterker spelende Van der Lee ook gedaan. Barvoets, een van de topspelers, die voor het eerst in deze elfde Vierspelenkamp uitkwam, was minder goed op dreef. Vorig jaar was liy een van de ernstige candidaten voor de eerste plaats en In elk geval een finalist. Maar zijn minder goede start maar 7 punten uit twee ontmoetingen kon wel eens tot gevolg hebben, dat hy van 't jaar moeite heeft om de eindstrijd op 12 en 13 Maart te bereiken. Ruggenberg wist in de librepartij Eiken broek te verrassen, want toen deze met 93 tegen 72 voorstond, maakte Ruggenberg in vyf achter eenvolgende beurten 87. Maar Eiken broek kwam over die tegenvaller heen en kreeg opnieuw de leiding. Ten tweede male schoot Ruggenberg uit zijn slof en ontnam zijn tegen stander met een slotserie van 18 de overwinning. Zelfs tot remise kon Eikenbroek het niet brengen. Ook de partijen cadre en cén bandstoten ver loor hij op 't kantje af en alleen bij de driebanden kon hij wraak nemen. Dat Buitenhek volledig het onderspit zou moeten "delven tegen Quirijns, had niemand verwacht. Op het kri tieke moment miste hij het nodige doorzettingsvermogen. Bij het libre- spel was het een serie van. 40, die Quirijns tegen het einde scoorde, die de doorslag gat Vogel kwam er tegen van der Lee niet aan te pas en het enige succes, een beetje mager, voor hem was, dat hij in de driebanden party remise bereikte. Van Eijk speel de niet onfortuinlijk tegen Barvoets en won drie van de vier partijen. Vermoedelijk was gebrek aan trai ning orzaak, dat Barvoets er zo slecht afkwam. Köneman., die waar schijnlijk in Kooij een gemakkelijke tegenstander meende te hebben, ver giste zich toch en hij heeft behoor lijk moeten vechten om de nodige punten te behalen. Bij de cenband- stoten mocht zelfs een serie van negen niet baten en deze partij bleef voor Kooij. Een aardige strijd was het tussen Quirijns en Barvoets, Het viel mee, dat eerstgenoemde, die geen libre- speler- is, toch over zijn concurrent de baas bleef. Een. keurige serie van 12 eenbandstoten had tot gevolg, dat Barvoets de partij in veertien beur ten kon uitmaken. Minder prettig voor Van Soelen, maar een succes voor Buitenhek, was de uitslag 10—0, waarmede de ontmoeting tussen die twee eindigde. Maandagavond om acht uur wordt de wedstrijd in „Pleinzicht" voortge zet. Een vergelijking is nog niet te maken, want niet alle deelnemers hebben een gelijk aantal ontmoetin gen acher de rug. Van der Plas, Köneman en Quirijns staan wat pun- tenaantal betreft aan de kop. De resultaten waren in dit week end: Libre Ruggenberg 200 280 2S 25 7.14 Eikenbroek 200 190 28 38 6.78 Cadre Ruggenberg 150 150 31 18 4.83 Eikenbroek 150 96 31 13 3,09 Eénband Ruggenberg 30 30 23 5 1.304 Eikenbroek 30 28 33 5 1.217 Driebanden Eikenbroek 20 20 43 5 0.465 Ruggenberg 20 10 43 2 0.418 Ruggenberg kreeg de d; ie ge- wonnen partijen acht punten, terwijl Eikenbroek er twee boekte. 30 30 23 5 1.304 30 26 23 5 1.130 20 20 43 3 0.416 20 20 48 2 0.416 200 200 22 36 9.09 250 201 22 78 9.13 150 150 13 34 8.33 175 158 18 36 8.77 30 30 14 5 2.142 30 19 14 3 1.357 20 20 38 4 0.526 20 19 38 3 0.500 200 200 25 33 8.00 200 98 25 27 3.92 150 150 25 22 6.00 150 80 25 11 '3.20 30 30 18 10 3,666 30 19 18 6 1,055 20 20 43 3 0.416 20 20 48 2 0.416 Libre Quirijns 200 200 27 40 7.40 Buitenhek 200 191 27 23 7.07 Cadre Quirijns 150 150 20 25 7.50 Buitenhek 150 105 20 12 5-25 Eénband Quirijns - 30 30 22 13 1.363 Buitenhek 30 13 22 5 0.590 Driebanden Quirijns 20 20 30 4 0.666 Buitenhek 20 13- 30 5 0.433 Aangezien Quirijns alle partijen won, boekte hij tien punten, terwijl zijn tegenstander Buitenhek er nul kreeg. Libre v. d. Lee Vogel Cadre v. d, Lee Vogel 200 200 32 43 6.25 200 120 32 20 3.75 150 150 31 23 4.33 150 119 31 15 3.83 Eénband Vogel v, d. Lee Driebanden v. d. Lee Vogel Van der Lee behaalde door de remi separtij vijf punten en Vogel 3. De twee extrapunten gingen derhalve naar Van der Lee, zodat deze ont moeting eindigde met de uitslag 7 tegen 3. Libre v, Eijk Barvoets Cadre v. Eijk Barvoets Eénband Barvoets v. Eijk Driebanden v. Eijk Barvoets Van Eijk veroverde In deze voor hem moeilijke ontmoeting acht pun ten, terwijl Barvoets er slechts twee kon bemachtigen. Libre v. d. Plas Vogel Cadre v. d. Plas Vogel Eénband v. d. Plas Vogel Driebanden v. d. Plas Vogel Voor Van der Plas waren er negen punten en voor Vogel slechts één. Libre Köneman Kooü Cadre Köneman Kooy Eénband Kooij Köneman Driebanden* Köneman Kooij Köneman voegde acht punten aan zijn totaal en Kooij maar twee. Libre Quirijns Barvoets Cadre Barvoets Quirijns Eénband Barvoets Quirijns Driebanden Quiryns Barvoets Quirijns en Barvoets deelden de pun. ten en boekten er ieder vijf. Libre Buitenhek 200 200 19 33 1.052 v. Soelen 200 141 19 37 7.42 Cadre Buitenhek 150 150 19 22 7.89 v. Soelen 150 108 19 17 5.68 Eénband Buitenhek 30 30 17 10 1.764 v. Soelen 30 24 17 5 1.411 Driebanden Buitenhek 20 20 48 2 0.408 v. Soelen 20 18 48 '2 0.375 Buitenhek won alle partijen en ver overde daarmee tien punten, Van Soelen verdiende er nul. Burgerlijke Stand C-EBOREM: Maria Johanna, d. van H J. Greeveo en M. J. de Kok; Pieter, z. van G. H. Bergkotte en H. D. Aarden; Rudolf, z. van L. Boekee en A. v. d. Waal; Johanna J.» d. van J., J. Gordijn en W. Smit. 250 250 31 67 8.06 200 184 31 26 5,93 175 175 29 39 6.03 150 140 29 13 4.83 30 30 32 5 0.937 30 26 32 9 0.812 20 20 45 4 0.444 20 9 45 2 0.200 200 200 21 57 9.52 250 141 21 47 6.71 175 175 18 53 9.72 150 134 18 26 7.44 30 30 14 12 2.142 30 15 14 3 1.071 20 20 41 5 0.487 20 15 41 2 0,365 Het eerste herenzestal van S.V.C. slaagde er in zich van een van de twee nog overgebleven concurrenten voor de eerste plaats te ontdoen door NESTORO niet een 3—1 nederlaag naar huis te sturen. S.V.C* had in de ze wedstrijd zeker niet over gebrek aan geluk te klagen. Na de derde game was de stand 21 voor S.V.C., maar NESTOROt zette alles op alles en kwam in de vierde game met 7—0 voor te staan. De stemming onder de NESTORO-spelers was echter niet al te best en zo kreeg S.V.C. toch nog de kans ook deze game op haar naam te brengen. 3—1 voor S.V.C. S.V.C. handhaafde zodoende haar voorsprong van tu ee punten op HOU STAND, dc enige concurrent die nog kan proftiteren van een misstap van dc Schiedammers. S.V.C. heeft echter nog een tweetal lastige uitwedstrij den te spelen, zo onder andere he denavond tegen haar aloude rivalen van de Schiedamse Politie. S.P.S.V, heeft meerdere malen laten zien in eigen zaal niet makkelijk te kloppen te zijn en heeft een vasthoudend en goed samenspelend zestal. Heren Twee is door een 22 ge lijkspel in de uitwedstrijd tegen Nestoro II een punt achter komen te staan op Hermandad. S.V.C. II trof het niet door niet in haar sterkste opstelling te kunnen uitkomen in deze moeilijke wedstrijd. Ook Her mandad kon het in de bijzonder las tige zaal van Nestoro niet tot winst brengen en verloor er zelfs. Het SVC-zestal heeft echter bijzonder verdienstelijk gespeeld en het 22 gelijkspel dat na een spannende strijd uit de bus kwam was zeker tegen deze tegenstanders een presta tie. Voor heren H hangt alles nu af van de uitwedstrijd tegen Herman dad. Op 10 Maart zal SVC II dus be slist van de Rotterdamse Politieman nen moeten winnen.wil het naar de reserve eerste klasse kunnen promo veren. Maar ook Hermandad II heeft de reputatie in eigen 2aal nau welijks verslaanbaar te zijn. Dames II bewees haar kracht door Concordia IV met 40 te verslaan. Het was een nogal eenzijdige wed strijd. waarin Concordia in elke game'slechts enkele tegenpunten wist te scoren. Wanneer de meisjes van het tweede eens wat meer haar best deden tot een homogeen team te ko men cn vooral in haar uitwedstrij den eens wat meer enthousiasme aan de dag legden, zouden ze zeker naar de reserve eerste klassen kunnen promoveren en dan spannender en aantrekkelijker wedstrijden, kunnen spelen. In de Korte Singelstraat is de vijfjarige D. K. Zaterdagmiddag om half vijf door een personenauto aangereden. Het knaapje stak on voorzichtig over. Met een hersen schudding is hij door de GG en GD naar het Gemeente Ziekenhuis vervoerd. Op de Overschieseweg bij de Pa rallelweg is Zaterdagmorgen om. 10 uur een paard te water geraakt. Het dier trok een spoelingboot, gleed uit op een stuk sneeuwy'3 en raakte te water. De brandweer die toevallig passeerde, heeft met me- dewerkmg van voorbijgangers het paard aan de wal gebracht. In een stal in de buurt is het paard droos- gewreven. Pokken-inenting Morgenmiddag, I Maart, bestaat er van 2 tot 3 uur gelegenheid tot kosteloze inenting in het gebouw van de G.G. en G.D., Tuinlaan 80. Trouwboekjes der ouders of geboor te-bewijzen meenemen. Onder auspiciën van de Commis sie voor Huishoudelijke- en Ge zinsvoorlichting wordt Donderdag 3 Maart in de Huishoud- en In dustrieschool in de Prins Maurits- straat een lezing gehouden over „Boodschappen doen met overleg". Aanvang 7.30 uur. Rectificatie In het bericht over de rechtzaak tegen de 61-jarige winkelier W. H. uit Garderen. die er van verdacht wordt als executeur-testamentair f 1500 te hebben verduisterd, werd begin vorige week abusievelijk ver meld, dat verdachte directeur was van de N.V, Nederlandse Midden- standsbank te Gouda. Dit moet zijn de N.V. Middenstandsbank voor Bleiswijk en omstreken. bij Harstcarbonade 1.59 nu 1.47 Kalf slappen zonder been 1.39 nu 1.29 Vette lappen 0.99 nu f 0.89 Gebakt van vlees1.24 nu - 1,19 Alles per 500 gram Varkenspoten 0.45 Vleeskrabjes 0.49 Uierboord 0.49 Alles per kilo DIT VINDT U ALLEEN BIJ LANGE KERKSTRAAT 25 - SCHIEDAM t$>> a^b sfe «&D Te koop aemgeb. In traan gelooide zemen. Hele vellen 1.98, Bokhorst, Groenelaan 36. Hoogstr. 34. Bescherm TJ tegen koude en sneeuw met zo'n prachtige kwaliteit lederen jas voor dames en heren reeds vanaf 164,—. Lederen wanten en handschoenen. Komt eens naar onze collectie zien, het is de moeite waard, en., de betaling regelen wij met U. Voor lederen kleding J. Huis, Rotterd.dijk 246, tel. 69522. Mevrouw, de Koning der breimachines Knittax 2. onmisbaar voor Uw brei werk, prijs 275,v Ook gemakkelijke betalingsvoor waarden. Duizenden Neder landse huisvrouwen profite ren reeds van dit unieke breiwonderJ U nog niet? HU staat voor U blaar ter de monstratie; ook bij U aan huis. vrijblijvend! Speciaal zaak Miep van Leeuwen, breimaehinehandeï. Smalle Havenstraat 11, teL 2310, Vlaardingen. Zo juist verschenen: het Knittax-breiboek „Elza" in de Nederl, vertaling met 100 diverse breimodellen, prys 2.75. Breimachinehandei Miep van Leeuwen. Smalle Havenstraat 11, tel. 2310. Vlaardingen. TheemeubelGi»«o!aat 90x36 5.75, kloostertafelglasplaat 100x60 f 12.75 en ƒ9.75. nachtkastglasplaatjes f2.25 enz. levert U Loopik's Glas industrie, Boterstr. 39 Schie dam. Telefoon 68945 Bouwplaten en legpuzzles. Legpuzzles tot 900 stukjes. Bouwplaten in ruime keuze bij Kantoorboekh. „Modern" Boerhaavelaan 124, tel. 68415 Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek - Kantoorboek handel ..Modern". Boerhaa velaan 124. tel, 68415. Nuromerbrleven, die naar ons oordeel niet bonafide op de Inhoud der advertenties reage- spotgoedkoop en altijd raak. Personeel gevr. Nette werkster gevr. voor drie of vier dagen per week. Dagen in overleg te regelen. Reens. Rotterdamsedijk 196e Schiedam. Nette werkster gevr. liefst Maandag en Donderdag, mevr. Voorwinde, Rubens- plein 8a Schiedam. Muz.instr, - Radio's Gramoio onplaten Kadio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam, Hoogstr. 119. tel. 69572; Rembrandtlaan 64 tel 66684 Pennane&t Wave Dames! Permanent Wave v.a. 6.— tot 12.50, Nieuwste modellen. Watergolven ƒ2.50. Modelknippen 1.—Jac. v. Kalker. Maison „Modem"» Hoogstraat 53. teL 69750. Moderne coiffures. K. v. d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion), tel. 69841. Uw perma nent is bij ons in goede han den, Permanent 8.- en ƒ10.-. Oliepermanent 11 (stroom loos). Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet f 6.—. Broersvest 115. tel. 67237. Diversen Kousenreparatie ook nylons 5 ct per ladder. In een dag gereed. W. Klein, Fabristr. 29, Hoogstr. 52, Rozenbur gerplein 3, W. Frankeland- sestraat 38. Handbreimachines Matador. Eenvoudig. Breit alle wol. Reeds v.a. 4.-— per week. Vraag demonstratie aan huis. W. Klein, Fabristraat 29, te lefoon 69552, Zijn ww schoenen te klein? Wij vergroten ze met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep bedrijf „Ex celsior", Dam 36. tel. 66874. Sporlprijzen. Thans ook in Schiedam alle soorten me dailles, penningen, kruizen, plaquettes, standaards, tak ken, kransen, bekers en vaantjes. Schiedamse Stem pelfabriek en Graveer-in- richting Passage 8. TeL 68933

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1