Lange Haven 131 - 35 jaar lang de Gemeentelijke Bibliotheek Culturele voortzetting van „Het Volkshuis" Burg. Peek in Wandsworth Ruggenberg is uitgespeeld Vlucht uit werkelijkheid in film, gezin of werk Haringrit op 18 Juni BESCHEIDEN JUBILEUM In 1902 geen subsidie voor de verbroedering der standen AGENDA Geen beslissing over deelname aan de SBLO-wedstrijden °P Grootse NOAD-overwinning ongeslagen Carbon Meesterlijke partij van Meuldijk De Vierspelenkarnp Zakenstudiekring zag Amerika Burgerlijke Stand HUMANISTISCH VERBOND Dr Prins: „De mens dient zichzelf te aanvaarden zoals hij is" Wie heeft iets verloren? 't Yacantie-spel van de S.G. „Pas des doods" In Passage twee avondvoorstellingen Voetganger bekneld op de Beursbrug De drieling Geld en boter als buit Concert R.Ph.O. Slecht milieu J ongeman bestal zijn familie Schilder stal scheerapparaat Ongevallen Auto over de kop geslagen 2 Dinsdag 1 Maart 1955 Binnenkort en wel op Donderdag 3 Maart zal de Gemeente lijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, gevestigd in het ge bouw Lange Haven 131 het 35-jarig jubileum vieren. Deze ge meentelijke instelling doet veel belangrijk werk op cultureel gebied in Schiedam, maar dit werk geschiedt in stilte zoals ook de aard is van een bibliotheek. Veel ophef zal er niet gemaakt worden van dit jubileum, slechts een bescheiden expositie ,,Bouw en inrichting van de moderne woning" is georganiseerd in de studiezaal van de bibliotheek. Het belang van deze bibliotheek kan, zij het op een wat simplisti sche wijze, geïllustreerd worden met het aantal boeken dat m de loop der jaren is uitgeleend. Dit bedroeg in het alge lopen jaar nog rond 145000 stuks, een niet onaan zienlijk aantal, de grote van de ge meente in aanmerking genomen. Overigens, dit blijkt weer uit dc aantallen, uitgeleon.de boeken, hoeft de belangstelling voor de gemeen telijke bibliotheek zijn „ups" en „downs" gehad. Werden in het stichtingsjaar 1920 55.U00 boeken door de leden van de Schiedarn.se burgerij uit deze bibliotheek gele zen, in het jaar"" 1942 bereikte de belangstelling een top toen 200.000 boeken, werden uitgegeven. De saai heid van het publieke leven in de oorlogstijd zal hiervoor wel een aanleiding zijn geweest. Want met het einde van de oorlog kwamen in 1945 en vlak daarop in de jaren 1947, 1948, de laagtepunten, toen slechts iets meer dan 100.00Ö boe ken per jaar hun weg onder de burgerij konden vinden. Gelukkig is daarna de belangstelling weer stijgende. Het aantal filialen van deze bi bliotheek neemt steeds toe, o.a. kon in December 1951 een speciaal als bibliotheek gebouwd filiaal in de Lorentzlaan worden betrokken, maar de uitbreiding zal ook in. de toekomst nog voortgaan. Hierbij is gedacht aan een eigen filiaal in Ke- thel, ter vervanging van de enkele vertrekken in het voormalige ge meentehuis, nu als bibliotheek .ge occupeerd, terwijl ook in het.wijk- gebouw in Nieuxviand een vrij aan zienlijke ruimte bestemd is om als leeszaal en bibliotheek ingericht te worden. Ter gelegenheid van het jubi leum is in het gebouw van de bi bliotheek een vitrine ingericht, waarbij een aantal oude foto's te rugwijzen naar het verleden van deze bibliotheek. Typisch oude fo to's met heertjes-in hoge boorden, en met de hoed op het hoofd, die in de wat sombere zalen in de lec tuur verdiept zitten. Daar naast komt dan de jubileumtentoonstel ling „Bouw en inrichting van de moderne woning", die in de studie- zaai van de bibliotheek is inge richt. Ook dit is een bescheiden tentoonstelling van de in de bi bliotheek aanwezige boekwerken die op dit onderwerp slaan. Op een aantal tafels liggen deze, overigens wel artistiek geëtaleerde boekwer ken gerangschikt naar drie onder delen en wel „Hoe het woonhuis tot stand is gekomen" met boeken en plaatwerk (o.a. ook uit het bui tenland). over de bouwkunde van- het huis. Daarnaast „Rond het huis", hetgeen meer slaat op de tuinarchitectuur en het verzorgen van planton binnenshuis en ten der de de grootste afdeling gewijd aan de binnenhuisarchitectuur. Het is een aardige expositie, die naar wij aannemen, wel de be langstelling zal hebben en de be* zoekers van de bibliotheek zal aan sporen om eens boekwerken over deze onderwerpen ter hand te ne men. Het Volkshuis Maar voordat het pand Lange Haven 131 gebruikt werd voor..de huisvesting van de Gemeentelijke Bibliotheek, heeft het nog een rol in het sociale leven van Schiedam gehad, zij het dan ook een ander dan de huisvesting van een biblio theek. Tevoren was hier namelijk „Het Volkshuis" gevestigd dat een halve eeuw geleden een speciale plaats innam in het sociale leven van onze stad. In het orgaan van de De Schiedamse Gemeenschap treffen wij van de hand van B. Kedde een. artikel aan over dit „Volkshuis", waaraan we het vol- gende ontlenen: „In de loop van het jaar 1693 kwamen bestuursleden van een achttal werkliedenverenigingen bij een, met enkele vooruitstrevende ingezetenen, waarschijnlijk uit de liberale „meer gegoede" kring van de bevolking. Zij waren van me ning dat, in navolging van andere steden, Schiedam op grond van zijn grote arbeidersbevolking, een cen trale instelling tot ontwikkeling en standenverbroedering dringend no dig had. Op die vergadering nu waren allen met het voorgestelde plan ingenomen en ook in eigen kringen werd daarna de zaak met grote instemming begroet. Afge vaardigden werden aangewezen ter verdere gezamenlijke uitvoering. Na een bezoek aan verschillende steden ontwierp men een concreet plan voor een, „Volkshuis", zoals de naam van de vereniging en het ge bouw zouden luiden, waarbij alles wat in Schiedam zich aan het ver beteren van. maatschappelijke toe standen wijdde, in werd geschakeld. JEind 1893 werd deze zaak voorge bracht bij de „Maatschappij tot Nut van het Algemeen", die de verdere doorvoering ter hand zou nemen- Het ging echter minder vlot dan aanvankelijk was verwacht. De con servatieve leden van het Nut maak ten zich werkelijk bezorgd over de plannen en waren bang dat on rust, ontevredenheid, opgewonden heid, botsingen, enz- het gevolg zouden zijn. Ook van katholieke zij de werden er bezwaren geopperd tegen deelname, terwijl de recht zinnige protestanten een terugge trokken houding aannamen. Het was op 2 November 1898 dat de inmiddels opgerichte vereniging „Het Volkshuis" haar gebouw ,in het pand Lange Haven 55 feestelijk kon betrekken. Het ledental be droeg toon 300. Men. had van de aanvang af de beschikking over een kleine uitleenbibliotheek, maar deze speelde aanvankelijk nog een ge ringe rol in de. vereniging, waarvan de doelstelling' was: „De volksont wikkeling en de verbroedering be vorderen door persoonlijk verkeer van de standen der samenleving". Direct werd begonnen met het or ganiseren van ontwikkelingscursus sen die later belangrijk werden uitgebreid. Deze cursussen betroffen onderwerpen van meest uiteenlo pende aard: van lezen en schrijven af tot sociologie toe. Daarnaast nog stenografie, talen, wiskunde, ge zondheidsleer, gymnastiek, enz. Ook werden tentoonstellingen en lezin gen gehouden en voorts druk be zochte muziekavondjes, waarop ter afwisseling werd voorgedragen. Tenslotte, en dat zeker niet als minst belangrijk onderdeel, waren er op hoog peil gehouden concer ten on toneeluitvoeringen voor le den on huisgenoten. Reeds spoedig, n.l. in 1899, werd het gebouw aan de Lange Haven -55 te klein voor de groeiende ver eniging en een ruimer onderdak werd gezocht en gevonden. Het was op 4 December 1902 dat het ruime woonhuis aan de Lange Haven 131, thans nog in gebruik bij de ge meentelijke bibliotheek, kon worden betrokken. Geen belangstelling Helaas, de groei cn bloei van de vereniging was niet van bestendi ge aard. Werd het hoogtepunt van de belangstelling voor de vereni ging in de jaren 1906—1908 be reikt, toen het ledental zich rond de duizend bewoog, daarna zette de neergang in. Een typerende graadmeter met betrekking tot het bereikte peil van de culturele ont wikkeling van bredere lagen der bevolking, was wel het snel afne men van de belangstelling voor concerten, op hoger niveau na een eerste kennismaking. De belangstel ling voor goed toneel, hoewel ook afnemend, door de concurrentie van andere grotere culturele verenigin gen in die jaren, bleef beduidend groter. In het jaarverslag over 1912 moest het bestuur erkennen dat de ver broedering der' standen onderling niet tot zijn recht was gekomen en dat het grootste deel der leden alleen maar wilde profiteren van de muziek- en toneelavonden tegen laag entree. Toen de daarvoor be nodigde geldon niet langer beschik baar waren en die uitvoeringen niet langer konden worden gege ven, was"het vonnis over de vereni ging geveld. Van jaar tot jaar verminderde het ledental en de belangstelling. Dit proces werd door het uitbre ken van de oorlog yan 1914 nog verhaast. Er restte uiteindelijk het bestuur dan ook niet anders dan tot ontbinding der vereniging over tc gaan, waartoe in een ledenver gadering van 25 Juni 1917 werd besloten. Het huis aan de Lange Haven 131 werd de gemeente ten geschenke aangeboden ter instelling van een openbare leeszaal en bi bliotheek. De boeken van dc ver eniging zijn hier waarschijnlijk de basis voor geweest." Aardig is het tenslotte nog te vermelden dat in 1902 een verzoek om subsidie door de gemeenteraad werd afgewezen als liggende zulks niet op de weg van het Openbaar Gezag, terwijl alleen het particu lier Initiatief hier een taak kon hebben Een in 1907 herhaald ver zoek was eenzelfde lot beschoren. De mening van de gemeentelijke autoriteiten heeft in de latere jaren dus wel een grondige wijziging on dergaan, want anders was het niet mogelijk geweest dat de gemeente in 1920 zelf over zou gaan tot de exploitatie van een eigen biblio theek. Die nu dus 35 jaar bestaat. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa Gouka Co., Groenelaan 127. Bellen bij ongeval: G.G. en GJX Tuinlaan 80, teL 69290. Gem. Openbare. Leeszaal cn -Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJK. Leeszaal én Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: Schilderijen en goua ches van J. Nanninga. Geopend dagelijks van 25 uur. Bioscopen; Passage, 2. en 8 uur: „De Zigeu. nerbaron". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Fas des doods". Voorstellingen: Volksgebouw, 8 uur: Filmavond „Zonnestraal". Arcade, 8 uur: Filmavond Si- mavi. Sportfondsenbad, 9.30 uur: Wa- terpolowedstrijd SZC 1RZC 2. Café pletnzicht, 8 uur: Biljart wedstrijden Vierspelen-kamp. Blauwehuïs, 8 uur: Kijkavond Vara - te levisieclub. De burgemeester van Schiedam en mevrouw Peek zijn in de afgelopen week de officiële pasten van „major" J. G. AHen, de burgeineester van Wandsworth, het yoor-stadje van Londen, waar Schiedam vriendschappe lijke betrekkingen mee onderhoudt, die in het verleden hebben geleid tot een „uitwisseling" van sportslieden. Major Allen is dan ook geen on bekende in Schiedam, daar hij onze stad reeds driemaal heeft bezocht en van de zomer, bij de sportfees ten tijdens het SBLO-jubileum, zal hij voor de vierde maal naar Schie dam komen. Aan de andere kant heeft burgemeester peek bij zijn jongste bezoek aan Wandsworth weer tientallen Engelsen ontmoet die (Schiedam van een bezoek ken nen en er, zoals ze zeiden „de beste herinneringen aan hadden". Burgemeester Peek heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om contact op te nemen met de sport organisaties ende uitnodiging her haald om ook deze zomer naar Schiedam te komen en deel te ne men aau de SBLO-wedstrijden. Een beslissing over de uitzending van Tafeltennis De tafeltennis.spelers van NO AD hebben in de afgelopen week een pres tatie eeleverd, die er zijn mag. Een van de sterke teams van Carbon werd namelijk door deze jonge eerste-klassers geslagen. Een wapenfeit van be tekenis en iets waarop NO AD trots mag zijii. Het debuut in de eerste klasse werd wat weifelend begonnen, maar in dc tweede helft van de competitie, werd al blijk gegeven dat men. zich aan het peil van de eerste klasse kan aanpassen en zelfs ongeslagen kan blijven. athleten is nog niet genomen, daar hierover in Wandsworth nog ver gaderd moet worden. Een en ander zal echter schriftelijk afgewerkt worden. Het doel van het bezoek, was echter om de officiële receptie bij te wonen, die in Wandsworth wor den gehouden en die geopend is door de „lord major" van Londen. Door deze bezoeken worden de in ternationale vriendschapsbanden aangehaald. Burgemeester en mevrouw Peek, die gisteravond in Schiedam zijn teruggekomen, hebben tijdens het bezoek de bezienswaardigheden van Wandworth bekeken en hebben hun bezoek ook uitgestrekt tot Londen. Ruggenberg,. die Maandagavond m de Vierspelenkarnp tegen Schef- fers- Uitkwam, speelde zijn laatste ontmoeting. En' 't was voor hem dus Van belang" om zo goed mogelijk uit de bus te "kómen. Hij trof in zijn te- v«„ ue v»„ geMUnte echter/?'l™,n' a?JÏ?ï nen. Mm denkt daar heel andera eenbandstoten en driebanden betro hem ver de baas was. Zo wonnen bei den 2 partijen en deelden de punten. Het totaal dat Ruggenberg bereik te werd 28 en daarmee was zijn lot beslist, namelijk niet in de finale. Aanvankelijk scheen Ruggenberg gemakkelijk de librepartij te kunnen winnen, maar toch kwam Seheffers, die voor 't eerst uitkwam, hem op de hielen en ro werd het 166 tegen 161 voor Ruggenberg. Dat werd hem te gevaarlijk en met een slotsene van 34 bracht hij de overwinning in veiligheid. Ook in de kaderparij be dreigde Seheffers zijn tegenstander weer, doch wist Ruggenbrug zich veilig te stellen. Toen was het uit en noch bij de eenbandstoten noch bjj de driebanden kreeg Ruggenberg een voet aan de grond. Oostveen liet zich in de librepartij verrassen door Van Eyk, want op het moment dat de stand 110—109 was, scoorde Van Eyk twee series, resp. van 61 en 30. Daarna bleef Oostveen in de' andere drie partijen de baas, zodat hij met acht tegen twee punten won. En dit resultaat kon voor Van Eyk, die zo goed be gon in dit tournooi, wel eens bete kenen, dat hij niet tot een voldoend aantal punten kan komen om de eindstrijd te bereiken. Hij moet nog twee keer spelen en dan kan hij wat fortuinlijker zijn. De uitslagen waren: Libre. 200 200 24 34 8.33 200 161 24 30 6.70 De zakenstudiekring afdeling Schiedam heeft gisteravond in hotel Beyersbergen een bijeenkomst ge houden, waar is gesproken door de heer H. Borstlap uit Den. Haag, over: „Wat ik zag en hoorde ih Amerika". Aan de hand van lichtbeelden gaf de heer Borstlap, die in opdracht van de regering een trip - van 7 wqken door Amerika maakte, een overzicht van de levenswijze van de Amerika- dan in ons land. Men moet echter zelf Amerika zien om een indruk van dit land tc krijgen. Spreker bezocht o.a. New York, Chicago, en Wash ington, De afstanden in het land van Uncle Sam zijn ook veel grater dan hier. Een secretaresse, die" hij toegevoegd kreeg tijdens zijn bezoek, vertelde hem dat zij een lang week end naar huis zou gaan. Zij woonde op een afstand van 1100 km. „Och, dit is niet zo ver, ik rijd op de highway (hoofdweg) 170 km per uur, dus ben ik er zo." In Washington b.v. heeft men autobanen, die 39 km lang zijn. De aanwezigen hebben bijzonder geno ten van de interessante lezing. De voorzitter de heer A. Bijlo, dankte.na afloop de heer Borstlap voor zijn le zing. Zaterdagavond moest echter het bewijs worden geleverd of dit wel menens was. NOAD trad toen in het strijdperk tegen een van de sterkste Carbon-teams die momenteel in de diverse afdelingen van de eerste klas se bovenaan staan. Het werd dus een zware opgave. Carbon 4 stond namelijk ongesla gen, zonder maar een puntje verlies, trots bovenaan de ranglijst. Het leek er aanvankelijk op dat ook onze stad genoten het onderspit moesten delven want na de eerste drie partijen stond NOAD met 3—2 achter. Het voor nemen van de NOAD-spelers Carbon zijn eerste nederlaag toe te brengen, leek toen al bijna onmogelijk. Doch wat de NOAD-spelers daarna voor spel lieten zien, grent aan het ongelooflijke, Vis, Meuldijk en Ma- rijnen lieten Verlinde en zijn man nen niet een winstpunt meer toe. De partijen waren het aanzien volkomen waard en naarmate de beslissing na derde kwamen de wedstrijden op steeds hoger peil. Toen de stand 53 in het voordeel van NOAD was. moest Meuldijk de strijd aanbinden tegen Vlugter. De beslissing moest hier vallen, wilde men het niet op het dubbelspel laten aankomen. Het scheen echter wel haast een feit .want in de derde game stond Meuldijk 1913 achter. De NOAD-speler vocht echter tof het uiterste en wist uiteindelijk na een fantastische partij zijn tegenstander met 21—ig tot capitulatie te dwingen. 6—3 voor NOAD dus en voor Carbon de eerste twee verliespunten. Dal hierna Vis cn Marijnen het dubbelspel in twee games voor zich opeisten, drukte hierna de winst voor NOAD alleen nog maer in gro tere cijfers uit. 73 voor NOAD was het resultaat van het eerste NOAD- team. Een prachtige prestatie. Onze andere eerste klasser TCK speelde de afgelopen week niet. In de tweede klas kan Ready het kampioenschap bijna niet meer ont gaan, al blijft Feyenoord met twee punten achterstand Ready op de voet volgen. Thuisspelend had Ready een zacht eitje aan GVMD I. Alleen door een nederlaag van Gouka zagen de tegenstanders kans de eer te redden. 91 voor Ready was hier dus de uit-- slag. Overige uitslagen in deze klas zijn: NOAD 2—USV 4 7—3; SBV 1— TCK 2 7—3. Uitslagen derde klas: Wilton 2 Carbon 7 4—6; Shell 2—Ready 2 3—7; Ready 3—Rotterdam. 3 37; GAS 1— NOAD 3 2—8. Uitslagen eerste klasse afd. Rotter dam: TCK 3GMTC 2 10—0; Ready 4JICS 2 82; Dreadn. 2Lafamo 2 1—9; Elan 6—TCK 4 2—8. Tweede klas afd. Rotterdam. TSF- zorgde dat het puntenaantal met twee werd verhoogd door een spre kende overwinning op Esso 2 te be halen. Ondanks het feit dat TSF met enige invallers uitkwam, wisten zij met 91 te winnen. In deze klas luidcn.de uitslagen als volgt: Ready 5 Kaveka 3 2—8; PVA 2—Ready 6 64; TCK 5—Hermandad 3 4—6; TCK 6—VTR 2 5—5; NOAD 4—Ta- vc 4 10—0; NOAD 6—CB 5 9—1; Tava 5—NOAD 7 3—7; 21 Up 4—Wil ton 3 10—0. Als nagekomen bericht kunnen wij nog melden dat Lafamo in de tweede klas geen kampioen zal worden. Na een prachtig begin zijn zij in de tweede helft van de competitie wat afgezakt na lange tijd de leiding in handen te hebben gehad. De defini tieve uitschakeling van het Lafamo- team kwam tot stand doordat onze stadgenoten het niet konden bolwer ken tegen Keveka 1. Dit team bleek in de beslissende eindstrijd, waarin het met Lafamo gewikkeld was, een grotere krocht aan dc dag te leggen en bewees dit door onze.stadgenoten jammer genoeg met 73 te kloppen. Lafamo is dus uitgeschakeld doch kan ongetwijfeld terugzien op een goed debuut in de tweede klas. Ruggenberg Seheffers Cadre. Ruggenberg Seheffers Eénband. Seheffers Ruggenberg Driebanden Seheffers Ruggenberg 150 150 30 30 24 24 6.25 16 5.12 21 21 20 26 14 26 7 1.428 5 0.571 4 0.769 3 0.538 Beide spelers wonnen twee partijen en deelden derhalve de punten, elk vijf. Libre. v. Eyk 200 200 28 61 7,14 Oostveen 200 141 28 24 5.03 Cadre Oostvcen 150 150 22 21 6.81 v. Eyk 150 118 22 23 5.36 Eénband Oostveen 30 30 25 4 1.200 v. Eyk 30 22 25 3 0.880 Driebanden Oostvcen 20 20 46 3 0.434 v. Eyk 20 15 46 3 0.326 Oostvcen veroverde acht punten en Van Eyk twee. Geboren: Karei, z. v. S. J. Frieling en M. de Hoo; Adrianus J., z. v. J. Suval en P. H. Schoonenberg; Mat- theus W., z. v. J. A. van Poele en M, L. Wilting; Maria G. J., d. v. J. J. Geluk en J. P. v. Tricht; Johannes C„ z. v J J. van Leeuwen en A. v. d. Knaap; Paula, d. v. W. H, Lagewaard en J. Winkelman; Jan Nicolaas, z. v. K. Boef en A, Plooij; Pieter C., v. z. F. v, d. Gaag en B, Triel. Overleden: M. H. Schepers, 64 j„ vr. v. J". D. v. Dorst; D. Dijkdrent, 72 j.; A. Bleekman, 78 j. Kosteloze inenting Op Vrijdag 4 Maart 1955 des na middags van 2 tot 3 uur bestaat ge legenheid tot kosteloze inenting te gen diphterie of tegen diphterie en kinkhoest gecombineerd voor niet schoolgaande kinderen van 1 jaar en ouder in het gebouw van de G.G. en GD,, Tuinlaan 80. Zondagochtend heeft Dr. D. H. Prins, rector van een Haags Lyceum, in de maandelijkse bezinningsbijeenkomst van de gemeenschap Schiedam van het Humanistisch Verbond in Musis Sacrum gesproken over „De vlucht uit de werkelijkheid". Dr. Prins schetste een aantal vormen waarin een dergelijke vlucht zich kan realiseren en wees daarbij op het feit dat vele van die vormen onschuldig lijken. Daarna zette hij uiteen dat net^ zich bewust zfên van de eigen taak in de wereld van hier en nu en de wil om die taak te vervullen het uitgangspunt zijn van de juiste levenshouding. Als voorbeelden van een ogen schijnlijk onschuldige vlucht in de onwerkelijkheid noemde dr Prins o.a. de te grote voorliefde voor historische boeken, films etc., wel ke voert tot een ongegrond verheer lijken van de oude tijd. Verder noemde dr Prins vlucht in de ziek te en die in het verdriet, waarbij de mens geen moeite doet in het eerste geval om beter te worden uit angst niet langer het middel punt van zorg en aandacht te zul len zijn, in het tweede geval om het verdriet te boven te komen waardoor het excuus voor gebrek aan flinkheid niet langer zou gel gen. Een speciaal bij mannen voor komende vorm is de vlucht in het gezin. Vaak te constateren bij de zgn ideale huisvaders, die in feite niet tegen de buitenwereld opgewassen zijn en ter compensatie hun krach ten geheel binnen het eigen gezin ontplooien. Meer dan eens is er ook sprake van een vlucht, ditmaal in het werk, bij de mensen die het altijd druk hebben, heel ijverig zijn en goed werk leveren. Bij velen hun ner valt ,het onharmonische, het jachterige en te vele op, een as pect dat overigens vaak uit het oog verloren wordt als gevolg van het respect dat de prestaties van der gelijke mensen afdwingt. Ook in een bepaald soort idealisme, het irreële idealisme, dat zich van het gezonde realisme onderscheidt door een te star gericht zijn op het ide aal, onderkende dr. Prins de vlucht uit de werkelijkheid. De mens met zo een idealisme kan het hier en nu niet waarderen, ziet alles in een zwart-wit verhouding en baseert op het onbereikbare van het wit, het ideaal, vaak. zijn ex cuus voor het uitblijven van enige, serieuze poging zijnerzijds om het wit dichterbij te brengen. Voor de mens die niet. van vluch ten weten wil, die van het leven iets wil maken is. volgens dr Prins, slechts één. uitgangspunt mogelijk. Die mens moet de werkelijkheid aanvaarden. Hij dient uit te gaan van de mensen en dingen 2oals zij zijn en niet zoals hij hen graag zou zien. Bovendien dient dia mens zichzelf te aanvaarden zoals hij is, dient hij de ijdelheid, eigen aan ieder mens, te overwinnen en heel realistisch de eigen motieven in te zien. Per slot, zo zei dr. Prins, is het veel eenvoudiger en eist het veel minder energie om het eigen tekort niet steeds krampachtig te verbergen. Gold het voorgaande de levens situaties die de mens min of meer in eigen hand heeft, de gebeurte nissen 'n de buitenwereld, waarbij de persoonlijke daad geen of uiterst weinig effect sorteert, laten de mens, volgens dr Prins, toch niet geheel machteloos. Immers, wan neer de moeilijkheden eenmaal op de mens afkomen rest hem ook hier de eigen houding: zal hij zich laten neerslaan of niet. Hier schuilt zo meende dr. Prins, eerst recht de kans om waarlijk mens te worden. Bij uitstek passen hier de aan Wil lem van Oranje toegeschreven Propaganda-avond van ChrBlindenhand De Christelijke Blindenbond geeft Donderdag 3 Maart in de Evang. Luth. Kerk een contact-avond. Op deze propagznda-avon d wordt ver toond de film „Terug naar het licht". Voorts is er een kleine ten toonstelling van braille-apparatuur en braille-sehrift. De mondaccor- deonvereniging „Bravo" zal mede werking verlenen Contactavond Ned. Chr. Bliridenbond Het plaatselijk comité van de Ned. Chr. Blindenbond organiseert op Donderdag 3 Maart een contactavond in de Lutherse kerk. Vertoond zal zal worden de film „Terug naar het licht", die de moeilijkheden Iaat zien. welke de blinde moet over winnen cn. wat de Ned. Chr. Blin denbond doet om hem hierbij gees telijk en materieel te helpen. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Pohtie te Schiedam, tussen 9—12.30 uur en 2—5 uur: Zeildoeken, rijwieltasscn, vulpen, rozenkrans in dop, sjaal. Te bevragen bij de vinders: Identi teitsbewijs. Tettero, Anth. Muijsstraat 21a; enveloppe mh. 2 stalen wieltjes, W. Viinolts. SneJltussmgel 52a; glazenwls- ser, C. Boomsluiter, Zwa rtewaalsestraat 50b; bok, Lijstenfabriek, Damlaan 50 (achter Herrnes-D.V.S. terrein); bedrag aan geld. J. Koltman. Rotterdamsedijk 152a; bedrag aan geld, W. Breugem, Schiedamseweg 209: bedrag aan geld, N. Biernet, Zwaansteeg 3c; doublé ket tinkje, L. v. d. Sande. Hoogstraat 21b: doublé oorhanger, P. Gordijn, Raam 29; armband. Koster, Hoofdstraat 175; bril xn etui, Colhgnon, Alcidastraat 136; étui met vulpen, Politie Rotterdam, Haagse Veer; rozenkrans, v. Tol, Alb. Thijm- Straat 28; buissleutel, Moerman, Lorentï- laan 25a; portefeuille met Jnh., H. Loef, Broersvest 27: tas, L. Middelburg. Julia- nalaan 8Sa: damesportemonnaie, J. Hoogland, Houtstraat 11, bruine porte- monnaie, F, Dalcman, Slachthuislann 5d; boodschappentas. Winkel van J ram, Aleiaastraat, gestreepte sjaal, C V.om, Franklinstraat 1; blauw wollen kinder wantje. J, Lessens. Kotterdamsedijk 425; £roen-wit kinderwantje (R). C. Gauté. ange Achterweg 25; rode sjaal, C. v. d. Steen, Broersvest 60a; 1 paar kinder- wanton, A. Snijder, Lange Achterweg 14; gymschoen en Lapssleutel, G. v. Vhet, Crofbaan 75: 1 paar rode kinderwanten, L. Eeuwijk, Lange Haven iZ8a; bruine herenhoed, J. Prein, Vlaardtngerdijk 196; das, L. v. d. Valk, Rcmbrandtlaan 101a; kap-handscboen, Kramer Freher, Brug manstraat 56bt kindcrwant, G. Wiezen, Grosmveegjc 70; l paar kaplaarzen. G. Vlasveld. Korte Haven 28b; badhanddoek en zwembroek, R. van Zomeren, Slacht huislaan 23b; geblokte sjaal, M. de BruiJn. B.K.laan 249b; kinderwantje, W. Blankert, B.Kiaan 232b; rode kinder- want, C. Ktelnekoort, van RuijsdaeHaan 3c; sjaal, A. J. "Weber, St. Liduinastraat 37; gebreide das, H. Gudde, Rembrandt- laan 17b; kinderwantje, D. v. d. Meer. Nieuwstieht Z.Z., no. 31: wit handwerk je, R. Nierink, Stadhouderslaan 100. woorden: Het is niet nodig om te slagen om te blijven volhouden, noch om te hopen om te blijven doorvechten. Op de uitdaging van de huidige overigens niet voor de eerste keer zorgwekkende gebeurtenis sen in de buitenwereld past de mens een rustig doorwerken, een zich geven aan wat men diep in zich weet te moeten doen en zien wat daaruit voortkomt, teneinde daaruit lering te trekken. Dit al leen, zo besloot dr. Prins, maakt de mens weerbaar en behoedt hem voor een wegvluchten uit het hier en nu. De eerste auditie Zoals we hebben gemeld zal gedu rende de aanstaande vacantie-weck door de sectie Toneel van de Schie damse Gemeenschap opgevoerd wor den operette „Het Witte Paard". Een bij uitstek geschikt evenement, daar hier alle secties aan kunnen meewer ken, aangezien er voor allen plaats is, zowel voor toneel, zang, muziek en ballet. Een vrolijk stuk, dat bij iedereen in de smaak zal vallen. De' opvoering hiervan is echter slechts mogelijk, als iedere Schie dammer, lid of geen lid van een ver eniging, die een van de genoemde liefhebberijen beoefent, zich opgeeft als medewerker (ster). De regie is in goede handen van Thom. Ros, de be kende regisseur van de Wagenspelen. Maandag 7 Maart a.s. zal de eerste auditie-avond,, worden gehouden in de grote zaal van „Arcade", Lange Haven 71, alhier. Zij die zich willen opgeven voor zangsolist (dus niet voor het koor), gelieve aanwezig te zijn om 7.30 uur en voor het toneel zullen de liefhebbers worden ver wacht om 9 uur. In Monopole Het goud van Alaska brengt nog steeds gewin, als is het maar aan Hollywood, dat aan de tijd van de goudzoekers steeds nieuwe scena rio's ontleent. Goudzoekers waren geen beschaafde heren, en in „De Pas des Doods" gaat. het dan ook ruw toe. James S te wait speelt de rol van de veeboer, die met zijn kudde naar het verre land trekt om ze daar tegen een goede prijs te verkopen. Helaas heeft de plaatselijke autori teit een geheel eigen opvatting van de Amerikaanse wetten, en neemt het vee om een kleinigheid in beslag. Jeff Webster, zo heet de veeboer, laat het er niet op zitten en met be hulp van een charmante caféhoud ster ter plaatse rooft hij zijn eigen vee terug en wijkt uit naar Canadees gebied. Na een tijdje moet hij ech ter weer naar de bewoonde wereld, en die weg leidt over het grondge bied van de hem nu zeer slecht ge zinde sheriff. Het komt tot 'n schiet partij, waarbjj zowel de sheriff als de caféhoudster gedood worden. Ge lukkig voor Jeff is er dan nog een ander meisje, dat bijzonder veel in hem ziet, zodat de film niet met tra nen eindigt. Met ingang van Vrijdag a.s. wor den er in het Passage-theater weer twee voorstellingen gedraaid, in- piaats van een, zoals thans het ge val is. De aanvangstijden der voor stellingen zijn; Op Zaterdag en Zon dag (ongewijzigd) 2, 4.15, 7 en 9.15 uur Door de week 2, 7 en 9.15 uur. Maar op Donderdag is er alleen éen voorstelling om 2 uur. Wat de Cinemascope betreft, waarmee Passage uitgerust zal wor den, daarmee is nog geen begin ge maakt. Het installeren van het, spe ciale projectie-scherm is een.uiterst secuur werkje en daar momenteel reeds in een van de andere theaters van het concern Cinemaseoop wordt geïnstalleerd, wacht men even de bevindingen in dit andere theater af. voor men in Passage gaat werken. Dat Cinemaseoop er komt is echter zeker en binnen afzienbare üjd. Gistermiddag om kwart voor twee is de 40-jarige voetganger M. 't H, op de Beursbrug door een bestelauto bestuurd door de heer C. v. K. uit Schiedam tegen de brugleuning ge duwd, De bestelauto kwam uit de richting van de korte dam. Hij moést uitwijken voor enkele fietsers. De chauffeur gaf echter gas inplaats van te remmen. Hij reed het voetpad van de brug op en drukte de voet ganger tegen de brugleuning. De beide benen van de heer 'I H. wer den gekneusd. Hij kreeg ook won den aan het achterhoofd. Door de G.G. en G.D. is hij naar de Dr. Noletstichting vervoerd, waar hij is opgenomen. We vernemen dat de moeder van de Vlaardingse drieling, die vorige maand in de Dr Nolten-stihting in Schiedam geboren is, mevrouw Van de Boogaart, naar huis terug is ge keerd. De drielingen maken het goed, zullen voorlopig nog in het zie kenhuis blijven tot hun gewicht is toegenomen tot vijf pond en ze dus weer tegen 'n stootje kunnen. De ge wichten van de babies zijn nu Anton 1660 gram (bij geboorte 1450), Gijs- bertus 2120 gram (2130), Matthias 1950 gram (1800 gr.) VLAARDINGEN De traditio nele Haringrit een sterrit naar Vlaardingen voor automobilisten, motoren en tegenwoordig; ook brom fietsers is vastgesteld op 18 Juni. De FIftI heeft deze datum ook op dc internationale kalender ge plaatst. Nog meer dan voorheen zal 18 Juni een feestdag worden voor de burgerij cn de deelnemers. Voor de laatstcn zijn tal van attracties ge- projecteecrd, voor de buitenlanders zelfs een ontvangst ten stadhuize. Opgericht is de „Stichting Inter nationale Haringrit Vlaardingen". Onder auspiciën van deze stichting wordt de haringrit in de toekomst jaarlijks georganiseerd. De stichting is opgericht door de KNMV, KNAC, MAC Vlaardingen, Ver. van Re ders, Vereniging tot Bevordering van Handel en Visserij, Vlaardingse Middenstands Centrale. Stichting Vlaardingse Gemeenschap, de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor de Beneden-Maas en het Co mité Vlaggetjesdag. Dit jaar zal dc Haringrit nog het karakter van een gewone interna tionale riemt naar Vlaardingen dragen, waaraan klassementsproe ven zijn verbonden. Deze zijn ge raffineerd van opzet met een auto matische (zelf-instellende) appara tuur. De stichting heeft echter veel verder gaande plannen: de gedach ten gaan in de richting van een vier- of vijf-landen-sterrit, waarbij visserssteden als Ostende in België cn het Franse Dieppe zullen wor den ingeschakeld. Voor de bewoners van Vlaardin gen en omgeving heeft men dit jaar een vier-provinciën-rit of een vier- vissersstedenrit (de keus is nog niet definitief bepaald) in voorbe reiding. Onbevoegden hebben zich van nacht toegang verschaft tot de wo ning van de familie H. in de Ju- lianalaan. Door het breken van een glas-in-lood-raam is men binnenge komen. De bewoners waren thuis, maar hebben niets gehoord. Een hoeveelheid thee, suiker en boter is meegenomen, alsmede een geldkist met papieren en een be drag aan geld. Donderdag a.s. za'l 't Rotterdamsch Philharmonisch Orkest onder auspi ciën van de Toonkunst het derde concert geven in het Passage-thea ter. Op het programma staan het le piano-concert van Tschaikowsky en de 2e symphonie van Borodin. Als gastdirigent zal Jean Martinet het orkest leiden, terwijl de pianist Cor de Groot als solist optreedt. De achtergrond van deze diefstal len werd zeker voor een deel ge vormd door dc siechte verhoudin gen io he* ouderlijke huis van de ze verdachte. Afkomst en milieu hebben niet nagelaten hun stem pel te drukken op deze jongeman, die straffe leiding nodig heeft. Al dus de Officier Van Justitie in zijn requisitoir tegen de 22-jsrige ha venarbeider J. A. R. uit Rotterdam, die voor dc rechtbank moest ver schijnen, omdat hij van zijn moeder een polshorloge cn van zijn aan staande zwager f 100 had gestolen. De Officier eiste tegen R. voor de diefstal van het horloge een ge vangenisstraf van twee maanden voorwaardelijk, voor dc diefstal van het geld vroeg hij een gevangenis straf van negen maanden met af trek waarvan vier maanden voor waardelijk mei drie jaar proef tijd en toezicht. Uitspraak over 14 dagen. Een gevangenisstraf van acht maanden met aftrek wegens dief stal van een electrisch scheerappa raat eiste de Officier van Justitie bfj de Rotterdamse rechtbank van morgen tegen de 38-jarige decora tieschilder M. K. uit Den Haag. De man, die het ten laste gelegde bekende, had op 22 November van het vorig jaar, in de proeftijd van zijn elfde veroordeling, een elec trisch scheerapparaat op proef mee gekregen van een Rotterdamse win kelier. Hij was echter nooit terug gekomen om het apparaat in te le veren of te betalen. De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. —Op het Weena nabij de Conrad- straat werd gistermiddag de 34-ja- rige schilder R- J. M. van Berkel uit de Van der Werffstraat met zijn bromfiets aangereden door een vrachtauto. Met een wond aan het linkerbeen werd de man naar het Coolsingelziekenhuis gebracht. Gisteravond is op de Blaak bij het Station de 51-jarige belasing- ambtenaar J. Looy uit de Chris Bennekerslaan over een hoopje bevroren sneeuw gestruikeld en ge- vrUen. Met een gebroken linker onderbeen werd hij naar het Cool singelziekenhuis gebracht. De 50-jarige sleepbootkapitein J. L. Ouwerkerk uit de Jan Porcei- listraat werd gistermiddag met zijn fiets op de Bergweg nabij het Wil- lebrordusplein aangereden door een vrachtauto. Met een gebroken rech terarm werd hij naar het Bergweg ziekenhuis gebacht. Op het Maastunnelplein is gister avond een auto over de kop gesla gen toen de besturuderp lotseling de macht over het stuur verloor. De wagen reed 't grasgazon op, schuur de langs de betonnen voet van een lichtmast, botste tegen een andere lichtmast, kantelde en kwam dwars op de rijbaan te liggen. De bestuur der. de 50-jarige P. W. B. uit dc Bovenstraat kwam ongedeerd uit ed vrijwel geheel vernielde auto te voorschijn. Een takelwagen heeft het wrak weggesleept.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1