Felle brand bij de Koemarkt vernielt driehonderd fietsen Laatste spanning in Botlekbrug geplaatst Een opslagplaats op een boven-etage uitgebrand Brandmelder verloor z'n fiets Win een Austin A 30 Van der Plas faalde tegen Van Komt Schiedam geheel zonder ijsbaan? Duyl S.Z.C. I (zonder geluk) verloor van R.Z.C. II l ierspelen kamp Begin Juni open voor verkeer Geen plan voor komend seizoen Brandverzekering Bedrijfsverzekeri ng MEI WE IIAV BAXK Tegen lichtmast op Muziekconcours van O.B.K. Esso-motortanker te water «elaten M. F. Zandbergen 40 jaar bij de P.T.T. N.P.B. beroept predikant Schoorsteenbrand i:\i)\ Noorse zeeman aangereden Telefoontoestel gestolen 25 jaar bij Lloyd G. Hogesteeger jubileerde Vragen over sneeuwruimen A. Kievit overleden Vrijspraak voor monteur Burgerlijke Stand C SCHIEDAM Woensdag 2 Maart 19."vi Gistermiddag heeft er een felle brand gewoed in de op de eerste etage gelegen ops^gplaats van het Motoren-, Rijwiel- en Carrier-bedrijf I.D.W. a m de Buitenhavenweg no. 178, dicht b|j de Rotterdamsedijk. In deze opslagplaats stonden en hingen on geveer 300 gloednieuwe fietsen, nog in papier verpakt. Het vuur vond in het papier en in de rubber-banden mooi mate riaal, zodat in minder dan geen tijd de hele opslagplaats in lichter laaie stond. Er rijn ook enkele ontploffingen gehoord, die een gat in het dak sloegen (de pannen lagen op de Koe markt) zodat de vlammen een uitweg naar buiten kregen en hoog boven het dak uitsloegen. ruimte bevonden, naar builen te si®. pen. Fietsen, bromfietsen, wasmachi nes, radio's, stofzuigers en de kan- uiormventnris. Deze goederen wer den Et spaard voor waterschade, want brand is er beneden niet Reko- men. Maar alles wat er zich in de opslagplaats bevond ging reddeloos verloren.. Het taxibedrijf van F. Mulder kreeg aanzienlijke waterschade (ge taxeerd op 1.000 en niet door ver zekering gedekt) in het kantoor. De garages met de auto's bevonden zich in het volgende pand. Ook in de woning van het gezin Lu kassen, ia allerijl ontruimd, werd brand- en waterschade aangericht- De familie vertrok nog dezelfde avond, met medename van de inboe del, naar een familielid, waar onder dak was gevonden. In het pand no 180 is de grossier den) cn slijterij „De Ster" gevestigd waarvan de eigenaar, de heer J. Janse. met zijn zieke echtgenote en een ander familielid boven de winkel woonden- Ook hier werd schade aan gericht. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Van het personeel van het IDW-bedrijf vernemen we nog dat de brand werd ontdekt door een klant, die zijn bromfiets in repa ratie had gegeven. Hij kwam de trap op om zijn rijwiel te halen en zag zo de brand aan de achterkant van de opslagplaats. Deze bromfiets ging overigens ook in de vlammen verio- j ren. (Advertentie LM.) Doze brand in het centrum vna de stad. vlak bij de Koemarkt, trok na tuurlijk grote belangstelling. Duizen- den toeschouwers verzamelden zich op het plein en de omge\ mg. zodat Dt Mapims-lodder moest dienst doen by het nablussingsiccrk De brand werd om tien minuten voor half vier geconstateerd en spoe dig daarop was de Schiedamse brandweer, onder leiding van het hoofd, ïr S. Moesker aanwezig met een bellen wagen, de gereedschaps- wagen no 4. twee ladders en een Ma. girusladder. 3VIet tien stralen werd het vuur direct aangevallen van twee kanten uit. Van de straat uit werden enkele waterstralen op de vlammen zee gericht, terwijl andere brand weerlieden op het dak waren ge klommen van het vier verdiepingen hoge aangrenzende pand aan de Rot- terdamsedijk. zodat door het gat in I de politie de handen vol kreeg het dak ook water in het vuur ge- i hot drukke verkeer in do juiste ba- spoten kon worden. ncvi te leiden. Ondanks het her ha al- Door deze krachtdadige aanval van I aanmanen van de agenten bleef de brandweer was de brand spoedig publiek op de trottoir talmen, bedwongen die beperkt bleef tot de 1 ^-cn toeschouwer, die weigerde door opslagplaats. Het nablussingswerk j to lopen, werd naar de politiepost vorderde enige tijd en toen de dak- gebracht. lijsten bleven branden werd de Ma- Burgemeester mr J. W. Peck en girus-«adder in gebruik genomen. drie wethouders waren op de plaats tn het pand Buitenhaven weg 178 j 3 an de brand aanwezig, waren op de benedenverdieping on- Tegen 8 uur 's avonds kon de dergebracht het Mot oren bedrijf TD\V j brandweer inn. ken. Er bleef een en een kantoortje van het taxi-be-brandwacht achter. De Buiten ha - drijf F. Mulder, terwijl boven de op-ver.weg bleef gedeeltelijk afgezet, slagplaats was van IDW en tevensEcu onderzoek naar de oorzaak is een reparatie-afdeling- Daarnaast de j nog gaar.de. woning van het gezin Lukassen. be- i staande uit man. vrouw en zes kin-5 Gister-middag woedde een. felle deren. brand in een opslagplaats ran rtj- Zodra de brand was ontdekt begon t U'ieien op de boven-etage run eèn het personeel van het IDW-bedrijf j pond aan de Butfenharênu'-eg vlak de goederen, die zich in de beneden bjj de Koemarkt, fi v Kefktrtsmu» la <t> Vwockt» 0n2B u*n «w» e»bw5«k3 Mg C SL IB prflam toa ms t J6.3UX- •nt thdBBimn ut *»r a Aprtl gmO» trelAtoHaJfjji watihso O» neCaflpftrengst Oef toterij ui wojttaa resaur»» da Auiebnigiuvk Door fest kopen ns m lot 4 t tDU «*tt O on* to staal de Hambrugkerk volledig te reelaars re*. D beeft dan kans op één der iaat aantrekkelijke phizes. Loterij tb.T. HartabrttBkirii Trekking cp 51 Hurt t I AUSTIN A 30 1 I RUIS televisietoestel 10 ERRES radio's IO Solexen do lux» 10 RA Domesrlfwlefen IO RA Nerenrljwfele» 10 PRISMA Dameshorloge* 10 PRISMA He ren Horloges 38 OSMIA Vu! pont ets •30 SOLAR strijkbouten CMdgftk. bj Boet v. 4. Juetltlo dd. 2»Dm. «54, te Afd. A. Nr. 1.0. 5*V1«. Bestel -nu door stortinq of inzending van deze bon Hierlangs afknippen en ia enveloppe zenden san Hatlebrii&kcrk, Haarlemmerstraat t06. Leiden Telefoon K 1710-20421. Postgiro 658718. Ondergetekende wenst loten atLL ta na cn traagst per giro/pos twlaael. te ontvangen I onder rembours ln HANDTEKENING Toc.keur too* Np Vanmorgen «m kwart voor tien lag de laakte overspanning van de nieuwe brug over de Botlek op haar p lat», nog vastgehouden door een paar horizontale kabels en nog rustend op de twee bakken, waar op xfl van de werf Penn en Bau- dnln te Dordrecht was gekomen. *8 Nachts om half vier was men uit Dordt vertrokken voor de tocht over de donkere Oude Maas met stroom tegen. De slepers van Mtil- Ier leverden het transport om half acht bfj de nog onvoltooide brug af. Zonder veel moeite heeft men. de 850 ton wegende hefbrug, die 22 meter breed en 60 meter lang is, daarna tussen de twee heftoreus ge varen. Daarna keerde het tij en ter wijl de ebstroom zeewaarts trok begon men ook de twee boten, waarop de brug lag. vol te pom pen, waardoor langzaam maar ze ker de juiste hoogte bereikt werd. Tezelfder tijd sloten de arbeiders de acht series van zes kabels aan, waarin de brug komt te hangen. In de loop van de dag zouden de grote contragewichten, die nu nog hoog in dc heitorens hingen, worden vrijgemaakt, waardoor de brug ro evenwicht zal komen. Het materii al lag klaar om direct gebruikt te worden als zich daarbij nog moei lijkheden zouden voordoen, maar de ingenieurs waren vol vertrouwen in het goede beloop van deze zaak. Zij verwachtten, dat de hefbrug reeds om drie uur omhoog zou kunnen, hoewel de scheepvaart tot zeven uur vanavond gestremd zou zijn. Overal op de brug werd vanmor gen hard gewerkt, want het gaat niet alleen om het invaren, maar de hefbrug moet omhoog blijven om .de scheepvaart niet te belem meren en daarom moesten ook de evenwichtskabels aangesloten wor den. de verbmdmgskabeïs met de Een partij, die klonk als een klok en zcals er nog geen in deze Vier- speienkamp werd geleverd, was die van Van Duyl tegen Van der Pias. Deze had een uitstekende prestatie geleverd door in drie ontmoetingen Iö. tJ en 9 punten, of samen 27 pun ten te verzamelen. Doch tegen het geweld van. Van Duyl kon hij niet op. Ry werd eerst m de libre- cn daarna in de kaderpartij gewoon weg overspeeld. In de eerste bereik te hij het derde deel van de caram boles. die hij moest maken, in de tweede kwam Van der Plas to* de helft. Het begin by Van Duyl was nog al ober. want met 14.Oen !S had hij in drie beurten 32 caramboles. Maar j toe volgde 69 me* wat klem goed daar achteraan. Opnieuw kreeg Van Duyl de ballen in goede positie en i nu .-coorde hij met beurten van 75, i 42 ei: 51 als t ware in een ruk zi.-n l totaal vol. Van der Plas kwam niet verder dan 55». By het kadcrspel was het va;» het zelfde laken een pak. Ook nu kreeg j Van der Plas geen voet aan de grond. Zo gemakkelijk had Van I Duyl het nie* bij de bandstoten en driebanden, want in die .wee partijen moest hjj de overwinning uit het vuur slepen. Na een fraaie serie van 7 door Van der Plas. wist Van Duyl het tot een gelijke stand <9-9» te brengen, maar opnieuw kreeg Van der Plas de leiding 26-23). Voor de tweede maal kwam Van Duyl met 28 tegen 28 gelijk en aangezien hjj "t eerst de winst boekende twee caramboles maakte, won hy ook by één ban ds? of enTenslotte raeV te Van Duyl ook bij de driebanden achter en 't ging er zelf? met 16 tegen 12 benauwd voor hem uitzien. Zi n vechtlust had evenwel resultaat, want ook nu wist Van Duyl te win nen en dat betekende dus. del hij ai te tien punten behaalde, waardoor zyn totaal nu 28 puntert uit drie ontmoetingen is geworden. Twee inmiddels kansloos gewor den spelers, namelijk Van der Lee en Van Bit uren. deden het heel wat kalmer aan. Eerstgenoemde won met een moyenne van 11.76 de 1> breparty. terwijl Van Buuren de kaderpartij voor zijn rekening nam. Geen van hen konden dus de volle tve.j punten veroveren. En toen Van Buuren in de nog resterende twee party en winnaar werd. kwam de uitslag met 8 tegen 2 voor Van Buuren. Libre Van Duyl 275 2.5 9 75 Van der Plas 200 59 9 16 Het is een wat zielig geval, maar dc Schiedamse schaatsliefhebbers. die bij het aanhoudende vriesweer i wel weer graag de ijzers zouden willen aanbinden, moeten, om hun hartstochten te kunnen botvieren, I buiten Schiedam zijn. Want in Schiedam zijn er thans geen ijsba- i nen open. Voor de jcuari is dit geen groot bezwaar, die kan altijd wei óp de singels of sloten terecht, maar de ouderen, die eens gezellig op het ijs willen zwieren, komen in onze j stad niet aan hun trekken. En zo- term: i als de situatie thans voorstaat daar j is het uiterst twijfelachtig of er in f de volgende seizoenen nog wel eens een ijsbaan open zal gaan. De Schiedamse IJsclub is. zoals bekend, zijn baan aan de Spiering- Advertentie 131.) S. AssaraBtiï-Mij SCHIEDAM De 51-jarige motorrijder K. M. en de 31-jarige duopassagier K. v. H„ beiden uit Schiedam, reden op de Üchiedamsedijk tc V'iaardingen tegen i een lichtmast aan. De motor slipte, raake een lichtmast en kwam daarna te vallen. De motorrijder klaagde over pijn in de rug. De duorijder liep enige lichte verwondingen op. Het motorrijwiel werd beschadigd. Door het Schiedams,- Harmon ie- orkes; „Oefening Baart Kunst" zni ter ge!egcr.hc,d \an het 55-jarig bc- aUan. van d:i orkest een groot fe deratief cor.cours :c Schiedam wor- d-. M gehouden, het eerste concours van d:e aard in do provmere Zuid- Holland. WL,Mi tllvl - Deze muziek-wedstrijden zullen j kan het terrein niet afgezet plaats hebben op Hemelvaartsdag 19 Me en zonodig op Zondag 22 Mei. Als plaats hiervoor is uitgekozen het Plantage-podium, dat tegen die tyd wel gereed zijn. Het is een unicum dat een dergelijk concours gehouden wordt in een open lucht-theater. Uit*, -r.odigd worden alle bij de Ned. Federatie van Harmonie- en Fanfaregezclschappen aangesloten muziekkorpsen. Door OBK. worden naast bet federatie-diploma diverse mooie prijzen ter beschikking ge- rteJd ter«djl een «re-prijs wordt uit geloofd bestaande uit" het edele Schiedamse vocht. Opgave voor deel neming geschiedt bij de secretaris van de federatie. Naast dit grote concours organi seert OBK nog tijdens de Schie damse Vacantie-week een nationaal concours voor Boeren-kapellen cn Bererse-kapcllen. hoek kwijt, daar hier de Torenflats zullen verrijzen. Dit seizoen is er eigenlijk maar twee dagen gereden kunnen worden op wat van de baan overbleef. Toen medio Februari het weer stevig begon te vriezen, was de baan niet meer te gebruiken, om dat Gemeentewerken het water on der het ijs had laten weglopen. Dit was nodig wegens de bouw van de toren-flats cn bovendien is op 15 Februari contract van de S.U-C. afgelopen. Verlenging van kón niet gegeven worden, I ers de bouw van de flats f gestagneerd zou worde.». Maar hiermede hebben zowel het i bestuur als de leden vaan S.IJ.C. i een strop. De leden omdat ze maar i twee dagen hebben kunnen genieten t van de baan cn het bestuur omdat i het korte gebruik van de baan de f kosten niet hebben gedekt, die uit- j gegeven zijn om de baan op peil te houden. De schade aan geld is on- f geveer 2.500.maar de schade door het verlies aan leden is eigen- lijk nog groter. Gehcopt werd om het verlies in de latere vriesperiode te kunnen ophalen, maar dat heeft niet mogen zijn. I De S.IJ.C. is dus de baan aan de Spi erin shock volgend jaar kwijt. maar het bestuur heeft nog geen j plannen voor de inrichting van een i nieuwe baan. Er zijn besprekingen f gevoerd met de gemeente, maar die hebben nog niets opgeleverd. Over- wogen is om een terrein van iOQ bij 230 meter bij de Poldervaart, in de i buurt van het nieuwe terrein van D.H.S.. tot ijsbaan te bestemmen, j maar dit komt te duur uit. Een ander idee was om de singels in het nieuwe recreatie-oord tussen Schiedam en Kcthel tot ijsbaan te maken, maar het bestuur heeft hier J weinig vertrouwen in, zo vernemen we. De singels zijn te diep en daar- i door niet betrouwbaar. Bovendien orden of van een feestverlichting voorzien, i Ook de te grote afstand uit de stad l is een bezwaar. Tenzij er een andere oplossing wordt gevonden, ziet het er naai' 1 uit dat Schiedam het volgend sei- zoen zonder ijsbaan zit. Althans zonder onderhouden en verzorgde ijsbaan. Want tie singels en in het j uiterste geval de Poldervaart, zyn j er altijd nog. i (Advertentie l.M -—3e TOONKUNST CONCERT—a Donderdag 3 31aart 1953 PASSASE THEATER - 8 uur Het Rotterd- Philh. Orkest Gastdirigent Jean Martinon en solist C-or de Groot, piano 30.53 6.55 Cadre Van Dt:yi 200 200 Van der Plas 130 72 Eénband Van Duyl Van der Plas 30 21 28 21 Driehanri^n Van Duyl Van der Plai Van Duyl 0463 0.413 20 20 34 20 18 34 «•on alle vier partijen en verkreeg daardoor tien punten. Van der Plas noteerde er nul. In een vlotte en snelle party polo zagen de Schiedammers zich gister avond m het Sportfond sen bad twee- maai een voorsprong ontnomen om tenslotte nog tc verhezen. Hele maal verdiend was deze nederlaag niet. maar zoals wel meer voorkomt heeft de gelukkigste gewonnen. En diflmaal \va* het niet de beurt der 6 CO i edammer J, j De eerste helft werd vrijwel op de RZC-helft gespeeld, doch goed werk van de keeper »en de lat) gaf Dolf v. d. Kuil slechts eenmaal een vïfct£cr. In dv tweede Itc'.Ct w&s tiet de beurt aan piet Goederend om zyn kunnen onder de lat tc tonen. Ook hy wist er wel raad mee, maar kon toch niet verhinderen dat do gelijkmaker uit ccn sernntnage tot stand kwam 1—1. 16.66 1423 1.334 Libre Van der Le« Van Buuren 200 200 200 123 37 17 43 23 11.71 7.23 Cadra Van Buuren Van der Lee 150 150 150 124 24 24 19 19 623 3.16 Eénband van Buuren Van der Lee 30 30 30 28 28 28 5 4 1071 J00O Van Buuren Van der Lea 20 20 20 40 40 5 5 6500 0400 ÜU deze ontmoeting haalde Van Buuren dua acht punten en Van der Lea twee. Nu was het weer do beurt aan SZC om het RZC-doel onder schot te nemen. Bon Verkaask gaf weer eens een van zijn bekende «olot-un* weg en bezorgde SZC ten tweede male de leiding 2—1. Lang zou dn eehter piet zo hij)ven want een snelle com binatie bracht de stand weer op ge lijke voet 2—2. Weer viel SZC aan, maar dc com binatie Broek Zijlstra (eindelijk tvrrr EZC-^rirdnrrn StrrH* door het verlaten van de militair* dienst) en Njco Kolmeyer had óe- slhrt geen geluk- Aan de andere kant was do Rotterdamse midden voor fortuinlijker door zich in een doeiworsteimg de «terJcat» te tonen en het winnende doelpunt voor zijn club te maken, 2—3. Deze zelfde ploeg zal het a.s. Za terdag nog eens moeten proberen tegen SVH 2 m het overdekte bad te Hillcgerserg. Een prognose? Als SZC volledig is, rit er wel een kans In ojwinicht van dc Es^o is d<w>r de N-V. Scheepsbouw Mij „De Hoop" aan de Sob ie kade een motor's nk- sehip vcoi' d«- hiniu nvaart gebouwd cn kort geleden te water gelaten. D« hoofdafmetingen van het schip zijn: lengte 23.50 m.. breedte 4.30 m. en. holte 1.50 m. Tsnkinhoud 72 roJ. Het schip ia geschikt voor het ver voeren van KJ.-producten. Het schip zal geïnstalleerd worden met een 75 PK Mercedes-Benz scheepsdieselrno .tor met een reductie van 2:1. Dc doopplechtigheid I» verricht door mej. I. Ctaarssen*. De directeur van ..De Hoop", de heer A. Klein Kesse- link. Sprak waarderende woorden tot voortvarendheid en ede leven. Hy vond het prettig, dat hij na tal rijke reparaties aan andere schepen van d« Es*» thans in de a«iegen- heid gesteld een nieuwe bfiot voor d«« maatschappy le bouwen. „Heidi" voor dp Ceja Door de Christelijke Film-actie in Schiedam zal op Vrijdag 4 en Za terdag 5 Maart in Irene de film ..Heidi" vertoond worden. Het is een filmische bewerking van het beken de boek van Johanna Spyri. Het is het ontroerende verhaal van het kleine geitenhoedstertje uit 't Zwit serse bergland dat tegen haar zin naar de grote stenen stad wordt ge bracht. maar dat weer naar haar bergen terugkeert om zichzelf te kunnen zijn. De heer 31. F. Zandbergen, direc teur var» het port- en telegraafkan toor te Maassluis, was mstewn 40 jaar in d;>-nst van de PTT. De jubilaris is sinds October 1953 te Maassluis werkzaam. Daarvoor werkte hv. 28 Jaar ln Schiedam als hooid-emplojé bij de PTT. De heer Zand berge u ts lijn loopbaan bij de t—ïograaf'dienst te Rotterdam begon nen. Hij vertoefde ook nog enige t;.jd in Etikhmzen. De heer Zandbergen ondervond bij zijn Jubileum veel belangstelling uit tal van kringen. Burgemeester p. A Schwartz wu Wn der e*r*t«n. bem kwam complimenteren, en o°k de directeur en adjunct-directeur van bet kantoor tc Rotterdam, als- ede 'ie directeur van hel kantoor Op de gisteravond gehouden mene ledenvergadering van de Ned. Protestanten Bond afdeling Schie dam in de consistoriekamer aan de Westvest is besloten in samenwer king met de Nederlandse Hervorm de Gemeente een beroep uit te brengen op ds W. F. Metz uit Mid delburg. Deze predikant zal dan dienst doer, voor de leden van. de Ned. Prot. Bond. 3ij de familie E. S. in de Zwarte Waalsestraat is gisteravond om 9 uur een schoorsteenbrandje ont staan. De brandweer onder com mando van brandmeester De Jager heeft met de ramonncur het vuur verwijderd. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Fa Gouka Co.. Groenelaan 127. Bellen by ongeval; G.G. en G.D.» Tuinlaan 80. tel 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven: geopeod iedere werkdag «behalve Maan dag» van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond tbehalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K Leesraal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum; Schilderijen en goua ches van J. Nanninga. Geopend dagelijks van 2—5 uur. Bioscopen: Passage, 2, en S uur: „De Zigeu- norbaron". Monopol e 2, 7 en 9 uur: ,.De pas de? doe-ds". Voorste Hingen: Café Pleïnzlcut, 8 uur: Biljart wedstrijden Vier spelonk amp. Een 61-jarige Noorse zeeman is gisteren door een personenauto, be stuurd door een tandarts uit Vlaar- din zen aangereden. De matroos viel op de grond cn bleef liegen. Door de G.G. en G.D is hij naar zijn schip bij Wüton Feijenoord ge bracht. De heer J. B..Concicree van de HA V-Bank. heeft aangifte gedaan van vermissing van een telefoontoe stel uit de archiefkelder. Lezing paal niet door De lezing „Boodschappen doen met overleg" die morgenavond in de Huishoud- en Industrieschool in de Prins Mauritsschool gehouden j zou worden, gaat niet door. 1 64 meter hoge hoftorens moesten worden gelegd en ook de electri- sche installatie moet in orde zijn. Op het ingevaren brugdeel waren de spoorrails reeds gedeeltelijk ge legd, alleen het asphalt wegdek moet nog worden aangebracht, maar de betonnen ondergrond daarvoor was reeds aanwezig. In December 1952 werd c-cn be gin gemaakt met de bouw van de ze brug en de ingenieurs verwach ten dat zij begin Juni in gebruik zou kunnen worden genomen. Gisteren was de heer G. Hogestee ger, sous-chef van de afdeling ar beidszaken, 25 jaar in dienst van. de Rotterdamsche Lloyd. De met bloem stukken versierde vergaderzaal van. het kantoorgebouw van de Lloyd aan de Veerhaven, was te klein voor alle belangstellenden. Behalve vele collega's uit eigen bedrijf, waren er belangstellenden van andere scheep vaartmaatschappijen en vertegen woordigers van de talloze organisa ties waarvan de jubilaris lid is. De heer Hogesteeger heeft bekend heid verworven als kenner van de historie van de zeevaart en van de stad Rotterdam. Na de bevrijding was de jubilaris de rechterhand van de toenmalige kapitein van het mi litair gezag, F. J. de Jonge, thans toekomstig gezagvoerder van de „Willem Ruys". Des morgens werd de heer Hoge steeger door de Voltallige directie ontvangen, daarna volgde de recep tie. Een lange reeks sprekers voerde het woord. Allereerst sprak de heer H. Geysen, chef van de afdeling ar beidszaken. de heer G. A. Goosens sprak namens het personeel van het oorzieningsfonds, de heer G. van is voerde het woord namens de ker nen van de afbrieken en namens de O. en O. commissie, die mede door het enthousiasme van de jubilaris ontspanning voor het Lloyd-perso neel organiseert. Alle sprekers deden hun woorden door geschenken vergezeld gaan. Het gemeenteraadslid H. C. Kra nenburg (C.H.) vestigt de aandacht van B. en W. op de onbegaanbaar heid van stoepranden en trottoirs die niet langs woonhuizen liggen, bij sneeuwval. Voetgangers en au tomobilisten die willen parkeren, ondervinden daar veel hinder van. De heer Kranenburg vraagt of B. en W. gemeentepersoneel, dat door sneeuwval niet kan werken, in kan schakelen bij het sneeuwruimen, zodat de huidigemoeilijkheden worden verholpen. Op 73-jarige leeftijd is gistermor gen na een langdurige ziekte de heer A. Kievit overleden. Ar ie Kie vit was tot 1947 voorzitter van de Centrale Bond van Transportarbei ders. Afkomstig uit Oude Tonge. en oudste zoon in ccn gezin van neger, kinderen. doorliep Kievit vrijwel alle trappen van het maat schappelijk leven. Hij kw.n reeds vroeg in het vakverenigingsleven en trad op 1 Januari 1914 in bezoldig de dienst van de Bond van Haven en Transportarbeiders, die hij met dertig andere havenarbeiders in 1907 had gesticht. In 1917 werd Kie vit lid van de gemeenteraad, in 1938 nam hij van Brautigam het voorzitterschap over van de Cen trale Bond van Transportarbeiders cn in 1937 volgde zijn verkiezing tot lid van de Tweede Kamer. Na de oorlog had de heer Kievit nog ritting in de gemeenteraad en in 1948 was hij nog lid van de Eerste Kamer. De overledene was Officier in de Orde van Oranje Nassau. Steekpenningen affaire DEN HAAG. De automonteur W. J. E. uit Rotterdam is gisteren, conform de eis van de advocaat fiscaal. door het Hoog Militair Ge rechtshof vrijgesproken. Aan hem was ten laste gelegd dat hij als ser geant steekpenningen had aangeno men van garagebedrijven, welke re- pa ra tics voor het leger verrichtten. De Krijgsraad te Velde West had de sergeant eveneens vrijgesproken. Bidstond voor het genas De Nederlands Hervormde Gere- ftu'n leerde E var» ge» La tic In.udt D;ui- dernugavond in gebouw Irene aan dc Nieuwe Haven een bidstond voor het gewas. De dienst wordt geleid door ds B. Haverkamp uit N'.euw- Lekkerlanri. Aanvang 8 UU- GEBOREN: Peter F., z. van J. J. Muis en A, M. Strack; Magdaler.a, d. van A. M. Filiua en M. Cb. Meijera; Johannes, z. van D. Holte man en B. C. van 0»j Frouke, d. van H. Sehuiteir.A en H. M. Hoff mann; Ni colaas H., z van N. J. M. Oost rum en M van Gink; Maria te Schiedam, boden persoonlijk hun j Th;.td. vanJL_A. dc Veld en R. C iaris aan de Noordviiet aan. Schel) on 3 P. Klepkc; Nellie, d Het waren niet alleen deze felici- van C. Vcltman en N. G. Kreuk; talies, doch ook stoffelijke blijkenLeonard us, z. van L. Hol er» D. bewezen, dat de jubilaris ln vele op- i Morra; Anna. d. van G. F. L Op zichten een «waardeerde persoon-hof en F. v tl Gang. lykhctd is. I OVERLEDEN: L. Lips. 75 jaar. COÖPERATIE „D.F..S." - SCHIEDAM Gevraagd een FLINKE MELKBEZORGER voor een goede wijk met ruime verdienste. In de afd. Kruidenierswaren is plaats voor een BESTEUONGEN van 16—19 jaar Aanmelden dagelijks: KETHELSTRAAT 10, SCHIEDAM rfi? dêi T« koop aangeb. ln traan gelooide »vmen. Hele vel:cu f I 98 nukhorHt Groenelaan 'M. lïongrtr. 34 (Afe £t) «ie Muzinstr. - Radio's Gramoloonplaten Fotograüe Voor pasfoto» naat K. van Vuuren, Hoogstraat 106. tel 6672U. In spoedgeval desge wenst tn 1 uur klaar Radio van DUk. Hel grootale en modemrte radiobedrljf van Schiedam. Hoogitr 119 tel 69372; Rembrandttaan 64 tel 66084 Diversen Jongeman in bezit van mo torrijwiel zoekt een vriend, vin gezel lig mee uit te gaan Hr ro, mi b'ir. bótri. Te huur gevraagd Net persoon ::oekt zoed kosthui» tgecn beroeps), in dein gezin of bü vrouw al- ven. bezit eigen bed. Br. no. S 210 bur. biad. Voor alle scboenrrparatlr is Rata beter en voordeliger SpoedreD«ratios kL:ar terwij; U wacht, floofistraat 111 telefoon C9882.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1