HEROPENING- C „Kom over de brug en 't is mis" zegt men wel in de Gorzen lil GRIEP J THALEA Trieste gasverlichting verdrijft duisternis niet Bedrijfsvakschool voor het Energiebedrijf De Technische School het afgelopen jaar m ESS schaakt tegen de Rest van Schiedam Os JOumt DUISTERNIS OM GASLICHT Ook elders „gloeiende spijkers" Lek in schoorsteen de oorzaak Burgerlijke Stand AGENDA Vierspelenkamp Een hoge serie van Scheffers 129 bekeuringen Fiets gestolen Door het ijs gezakt Gelukje bij een ongeluk mÊlt, Brandweercongres gaf probleempjes Haagse chauffeur leefde geheel van fietsendiefstallen i Sffil SlS UVn ver' 2tn' ss ssjkktss Chefarim 4 Tand verloren bij ruzie Zonnestraal" F 10.000,- schade bij brand op tankschip Int. voetbal voor vluchtelingenactie Wilgen plas bestemd voor recreatie Zeelui drongen cantine binnen SCHIEDAM VRIJDAGMIDDAG 2 UUR r DE WOLBAAL CfHilHiHHiEB •feo kunl U niel missen geen dag! Donderdag 3 Maart 19S5 „Kom over de brug en het is mi&", pleegt men nogal eens te zeggen in de Gorzen, De bewoners van dat stadsdeel van Schiedam, dat slechts over bruggen te bereiken is. voelen zich wat achter gesteld bij de rest van de stad en voor wat betreft de straatverlichting, hebben ztf geen ongelijk. Met dat elders in Schiedam de straten (de hoofdverkeerswegen huiten be schouwing gelaten) nu zo helder verlicht zijn, maar in de Gor zen is het wel erg duister bij avond. Armelijke gaspitjes trachten moedig d edulsternis te verdrijven, maar door hun geringe aantal, lukt dat niet te best. Waarin het nu precies ligt. zouden we niet kunnen zeggen, maar het licht van gaslantaarns maakt altijd een trieste indruk. Wanneer men van de Stadhouders- moet zoeken, is het wel een hele toer laan afkomt, waar het eiectrische licht vrolijk uit de moderne lan taarns straalt en men passeert de nieuwe brug over de Wester ha ven dan stapt men als het ware in het omhullende duister van de Gorzen. 1 1, I,*a1 om terecht te komen. Ook in de Lekstraat, toch waarach- tig geen achter-af-straatje is de ver lichting maar zo-zo. Hier zijn het eiectrische peertjes, in oude Jan- De tegenstelling is hier wel treffend.taarns geplaatst, die dapper hun Er zijn straten, nl. de belangrijker Plicht doen. maar met matig resul- doorvoenvegen. waar het eiectrische taat. no? ^vJninet h„1f? En als men dan ziet hoe in dezelfde f£r10;"£?. ,7. i buurt, de Maasboulevard, waar in hie, is de verl.chting ttat beter, mo■*- .i<- nAAA mA», vooral ook omdat de winkels het hunne bijdrage in de strijd tegen de Het geheel is nog niet duisternis, best. Maar neem eens de Leliestraat of een van de andere daaraan parallel- lopende zijstraatjes van de Dwars weg: drie gas-lantaarns per straat. Echt niet te veel. Of neem de Heen- vlietse straat (volgens de naambord jes moeten we Heenvlietschcstraat schrijven, want aan deze naambord jes is de nieuwe spelling ongemerkt voorbij gegaan), die men doo"r poort jes moet bereiken: twee straatlan taarns. Of de Voornes (ch)estraat. Middelha miss(ch)estraat. Overal het zelfde beeld. Duister, donker, duister. Voor een vreemdeling, die in de avonduren, in de Gorzen een adres Bij bet onderzoek, dat gisteren Is ingesteld naar de oorzaak van de brand bij het motoren bed rijf I. D. W. bij de Koemarkt, is een lek in de schoorsteen ontdekt, vlak bij de vloer van de eerste verdieping. Aan genomen wordt dat dit lek de oor zaak kan zijn geweest van do brand. Het onderzoek door deskundigen wordt echter nog voortgezet. Geboren: Gerarda J. M. d.v. J. B. van Ooi't en G. Ncttenbreijer; An- tooaz.v. J. van Pelt en G. G Lislus; Jan H. Th. z.v, A. Meijer en L. J. Buslo.' Benjamin J. J. z.v. J. v. d. Voort en L. L. Kinwei; Franciscus J. z.v. W. Post en J. c. v, d, Broek; Hendrikus M. z.v. D. Kooij en M- C. Verheul. Overleden: P. Sanstra 76 jr; C. J. v. d. Berg vr. van J. M- Munster. 75 jr. komt. in het eiectrische ïïcht baadt, dan kan men de Gorzenaren geen ongelijk geven wanneer ze zeggen: „Kom over de brug en het is mis." werkt, al is het tempo niet snel. Op de begroting voor 1955 is een be drag uitgetrokken voor de electrifi- catie van de Rozenburgse straat, de Nieuwe Maasstraat en. de Lekstraat. Maar tevoren is al aangekondigd dat dit electrificatie-plan niet in dit jaar voltooid zal kunnen worden. Dit houdt weer verband met de stads uitbreiding. daar de nieuw aangeleg de straten immers in de eerste plaats van electrisch licht voorzien moeten worden. Er blijft dan te weinig personeel over om ook de oude wijken te gaan „electrificeren". Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestrating. De ver betering van de bestrating zal ter hand worden genomen en in aanslui ting iaarmee worden de straten dan van nieuw licht voorzien. Ook wordt, zover het beschikbare personeel dit toelaat, voortgegaan om de palen die geen gaslantaarns dragen, daarvan te voorzien. Men ziet, de gemeente heeft wel aandacht voor de duisternis in de Gorzen, maar het zal nog wel even duren, voordat men daar door goed- verlichte straten kan lopen. Ook elders Wij hebben in het bovenstaande wel de duisternis in. de Gorzen „be licht", maar ook de bewoners van andere stadswijken hebben, niet ten onrechte, wel te klagen over de straatverlichting. De „gloeiende spij ker" is ook in Schiedam-Oost geen onbekend verschijnsel, terwijl ver der Schiedam-West, ten Noorden van de B.K.-laan niet direct ..baadt" in licht. Kethel evenmin. En dan de smalle straatjes van het oude stads- deel niet te vergeten. Neen, een „verlichte" stad kan men Schiedam i niet noemen. De Gorzen hebben ons 1 echter trieste deel van de stad Apotheken-nachtdienst; Apotheek Fa Gouka Co, Groenelaan 127. Bellen bij ongeval; g.G. en GJ>. Tulnlaan 80, tel. 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9-30 tot 4^0 uur en Iedere avond (behalve Woens. dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags" gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted, Museum: Schilderijen en goua ches van J. Nanninga. Geopend dagelijks van 2—5 uur. Bioscopen: Passage, 2. en 8 uur: „De Zigeu nerbaron". Monopole 2, 7 en 9 uur: „De pas des doods". Voorstellingen: Passage: 8 uur Rotterdams Phil- harmonïsch Orkest. Concert. Luth. kerk: 8 uur Propagantda- avond Ned. Chr. Blindenbond. Arcade; 8 uur Voordrachtsavond Kath. Sociaal Centrum.; Blauwehuls: 8 uur Kijkavond Vara-tclevisieclub Café Plcinzicht; 8 uur Biljart wedstrijden Vierspelen-kamp, Voor de libre- en de kaderpgrtij hadden Scheffers en Eiken broek nog al wat beurten nodig, zodat er van een. fraai moyenne geen sprake was. Ook kwam er bij hen geen enkele hoge serie voor de dag. Wel won Scheffers deze beide -partijen, doch het had evengoed andersom kunnen zijn Bü de een band.stoten ging het in de aanvang gelijk op. doch toen Scheffer3 een serie van tien maak te, kon hij in achttien beurten zijn Gisteravond is er voor de derde maal in Schiedam een verscherpte controle op het verkeer gehouden door de poüüe. Ook ditmaal speciaal op de lichten. Er zijn 129 bekeurin gen opgemaakt. De veertienjarige C. C. C.'tiit de Halleystraat heeft aangifte gedaan van vermissing van zijn fiets, die hij voor het huis had neergezet. De fiets stond op slot. De zevenjarige L. V. uit de Goe- reestraat is gisteren door het ijs van de vijver bij' het rioolgemaal in de Marconistraat gezakt. Een agent heeft de knaap naar huis ge bracht. Toneelgroep „Het Zuiden" geeft opvoering De Chr, Toneelgroep „Het Zuiden" geeft Donderdag 10 Maart in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven een op voering van het toneelstuk „Levens gang", een ernstig spel van Jac. Braun, Tussen de bedrijven door zal het ..Jocojo Trio" op de citer spelen. Aanvat-g 8 uur. RO IRDAM cl getroffen als het meest totaal bereiken. De driebandenpar tij was evenwel voor Eikenbroek. Grote dingen brachten ook Van Soelen en Barvoets niet. toen ze Woensdagavond tegen elkaar uit kwamen. Barvoets' lrbre partij was de beste, want daarin scoorde hij regelmatig goede beurten en maak te de partij uit met een slotserie van 68. Van Soelen wist hem bij de éénbandstoten juist de overwin ning weg te snoepen. Na een stand 22—25 voor Barvoets. maakte Van Soelen acht caramboles in vijf beur ten. Zijn tegenstander zag daardoor twee punten verloren gaan. Scheffers. die zich ook nu weer een vechtjas toonde, heeft nu 13 punten uit twee ontmoetingen ver overd er met enig fortuin kan hij m de resterende ontmoetingen zover komen, dat hij mee kans heeft om in de eindstrijd te komen. Of dat Barvoets. die 15 punten heeft be haald in'drie ontmoetingen, bij de finalisten zal zijn. betwijfelen we, want procentsgewij2e heeft hij min der resultaat geboekt dan Scheffers. In zijn groep heeft Quirijns de bes te papieren. De uitslagen waren: Llbre: De heer I. de Waard, de eigenaar ran de motoren-zaak aan de Buitenharenuteg. u-aar- v an de ops les plaats Dinsdop fof/ral is uitgebrand, had bij alle pech toch nog een klein gelukje. Ergens in her ver nielde huis had hij een bank je eau lüÖG, in een enve loppe ligg-en, waar dc:e kon bij de brand niet meer weg gehaald worden. De heer De Waard had alle hoop eeHoren om dit geld ter up fe vinden, maar rie, toer. de politic een onderroek instelde werd tus sen de verkoolde resten in een plas water een onbescha digde gesloten enveloppe ont dekt. Met het bankbiljet er nas in. Er wordt aan gewerkt Het is echter cnbillijk, om zoals de Gorzenaren geneigd zijn te doen, te zeggen dat de Gemeente helcmay ■niets doet om de duisternis in di» buurt op te heffen. Er wordt aan gc- Eikenbroek Scheffers Eiken broek Eikenbroek Driebanden Eikenaroek 200 200 29 24 0M9 200 150 29 33 5.17 150 150 27 20 5.55 150 103 27 27 3.81 30 30 38 10 2.665 30 20 18 3 2.111 20 20 33 7 0.517 20 11 35 1 0.314 Het College van B. en W. wil geen middel onbeproefd laten om het ern- •tige heersende tekort aan goed ge schoolde bankwerkers bij het Ge meente-Energiebedrijf op te heffen. Daarom vraagt het de Raad om een credlet van ƒ120.000,voor de stich ting van een bedrüfsvakschool, die dan gevestigd zal worden In twcC lokalen van de Centrale Schffthaven. De inrichting van deze lokalen zal S 50.000,vragen, de rest van het be drag ad ƒ70.000,zal besteed wor den voor de aanschaffing van de be nodigde leermiddelen. Het College meent, dat dc oprich ting van. een dergelijke bedrijfs- sehool, gezien de resultaten in ver schillende particuliere bedrijven, verantwoord is. Op de betreffende bedrijfsscholen worden bankwerkers die reeds in het bezit zijn van het diploma van de Lagere Technische Schooi (Ambachtsschool) in 'n cur sus van twee jaar opgeleid voor het officiële R ij ksnij verheidsdiploma, uitgegeven door de Stichting Be drijfsopleiding Metaal- en Elcctro- technische Industrie „BemeteJ", waarbij de leerlingen overigens ver plicht zijn, voorzovci' zij dit diploma niet reeds bezitten, tevens de cursus van de Avondnijverheidsschool te volgen. Het ligt in het voornemen ook de bedrijfsschool voor het Gemeente- l'lat op houten hek Wegenwachter redt jongen uit waterplas Met behulp van e<n lang touw en een houten bek heeft een wegen wachter van de ANWB gisteren een jongen weten te redden, die door bet ys van e«n waterplas bij Overschle was gezakt. Wegenwachter A. Rook patrouil leerde op de Haagweg bij Over- sehie, toen hij een jongen door het ijs zag zakken, op het midden van de plas. De heer Rook (een Rotter dammer) aarzeld# niet. Hij zette j paar de Waalhaven en^daar heeft de onmiddellijk zijn wagen langs de "~4" kant van de weg, bond zich een lang touw om het middel en schoof liggend op een houten hek naar het midden van het ijs. De heer Rook kon'de jongen bereiken en hem uit het water halen. Toe- Twee demonstraties Brandweercommandanten uit heel Nederland hebben gisteren verga derd in Rotterdam. Hun opkomst was zo groot cr was gerekend op 129 mensen, er kwamen er 225 dat de organisatoren en de gasthe ren heel wat probleempjes hebben moeten oplossen. Zo bleek o.a. dat de vergaderzaal te klein was. De gasten, hebben dc Rotterdamse brandweer enkele raaien in actie ge zien. Met een spidoboot voeren zij blusboot Havendienst I die pas hort in dienst is gedemonstreerd. De blusboot verspoot heel wat water o.a. eerst met nevelstralen, daarna met schuim en tenslotte met tien grote stralen en twee nevelstralen. De havendienst X veroorzaakte geschoten automobilisten zagen bijzonder fraaie regenboog, want hel kans de wegenwachter en de jon- j zonnetje scheen heerlijk. Op de St. gen naar dc wal te trekken. Een Jacobsplaats stonden aan het eind van deze automobilisten heeft daar- j vso de middag drie autospuiten, na de jongen naar zijn woning aan twee nevelblusauto's en twee machi ne Willem de Zwijgerlaan in Over- j nale ladders opgesteld, die eveneens schie gebracht en wegenwachter i demonstreerden. Eerst met veertien Rook zette na de redding onver- j stralen (waarvan twee op de ladder- Drie partijen waren voor Schef fers. die daardoor acht punten no teerde. Eikenbroek noteerde er twee. I Barvoets 250 250 20 98 12.50 v. Soelen 200 174 20 49 8.70 j Cadre: Barvoets 175 175 17 52 10.29 v, Soelen 130 78 17 18 4.58 i Eénband: v. Soelen 30 30 30 4 1.000 i Barvoets 30 23 30 5 0.933 j Driebanden: Barvoets 20 20 54 2 0.370 v. Soelen 20 17 54 2 0.314 Barvoets behaalde uit deze ont- lAdvertentie LM-> 4 g*»eeim< ddeten bel pen elka*' en., ejoe» dan ooi woidff' 4 jtntesmidclelen, elk afzonderlijk a' j wereldberoemd. Tezamen in één labiel verenigd, ondersteunen zij bovendien kaars wet lung, waardoor deze nég krach tiger It dan kon worden verwacht. 0* combinatie Chefaiine „4" deal wtrktlifk wonderen en brengl baal rfiar andere middelen Uien! In Mei vorig jaar werd dc techni sche School in Nieuwland officieel ln gebruik genomen, na overigens reeds enige maanden gedraaid te hebben. Uit het jaarverstag dat uit gegeven is. bi:.:ke» aan deze nieuwe school, die vele voordelen biedt toch ook nadelen kleven. De school maakt een prettige ruime indruk en ook de lokalen zijn licht. De inrichting vol doet aan hoge eisen, behalve in de afdeling electrotcchniek. Het gym nastiek-lok a al volledig uitgerust, en ook de cantine met een radio- en film-toestel, zijn aanwinsten. Het v.-erken in de school zo wordt in het jaarverslag gezegd, heeft een merk baar gunstige invloed op dt? presta ties en het gedrag der leerlingen. Maar nu de tekortkomingen. De afdeüng electro techniek is niet behoorlijk uitgerust. Men hoopt er enkele lokalen bij te kunnen bou wen voor de inrichting van een goed montagelokaal en een meetkamer, maar daarvoor kon men geen offi ciële toestemming worden verkre- hetgeen het betreffende onder- Wat het onderwijs betreft, dit omvat thans smeden, machinebank werker, en draaien, auto- en rijwiel- reparaties, electro techniek fijn- bankwei'kcn. instrumentmaken timmeren scheepsbeschieten, meu bel- en mod el. ma ken en schilderen. Na overleg met hot ministerie van Onderwijs. Kunsten en Wetenschap pen en in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Automobiel en Motorrijwiel bedrijf (V.A.M-) werd op 22 September een nieuwe cursus voor partieel onderwijs aan automonteurs geopend; voor enkele theoretische vakken werd een ieraar benoemd. De nieuwe cursus heeft, zoals reeds eerder gemeld, het doel om jongelui, die overdag in garagebe drijven werkzaam zijn, een dag per week theoretisch onderwijs te ge ven in de autotechniek, opdat zij na twee jaar met goed gevolg het ex amen voor hulpmonteur kunnen doen. Slaagt deze proef, dan wil men hieraan een tweejarige volg- cursus verbinden, waarin zij theo- stoorbaar de patrouiïletocht tusss Den Haag en Rotterdam voort. Helpers gestraft Ernstige patiënt ontsnapte uit Maasoord De rechtbank te Rotterdam veroor deelde vanmorgen een drietal Rotter dammers, die in Juli van het vorige jaar een ernstige geesteszieke hielpen ontsnapp enuit de psychiatrische in richting „Maasoord". De 49-jarige chauffeur R. M. te Rotterdam en diens echtgenote, de 24-jarige mevr. H. KLv. d. V., familieleden, van de verpleegde, hoorden zich veroordelen tot gevangenisstraffen van vier we ken voorwaardelijk met twee jaar proeftijd. Dc 51-jarige mevrouw H. M. C. 3VI.v. M-, die de beide andere verdachten had geholpen, kreeg een gevangenisstraf van twee weken voorwaardelijk, eveneens met twee jaar proeftijd. Minstens twaalf bromfietsen en rij- ielen verdwenen het afgelopen jaar meeting acht punten en Van Soelen door toedoen van de 43-jarige chauf- j aan lokalen maakte het onmogelijk de lesroosters ongewijzigd te hand haven; het ontbreken van een bouw loods is een ernstige handicap voor het onderwijs in het timmeren. Er is tekort aan bergruimte voor mate- rialen en de stookinrichting voldoet niet aan de eisen, die men tegen- i woo r dig mag stellen, terwijl ook de j spaanafcuig-inrichting al te primitief mankt» hot onmnceliik w miccwen mem Dinsdagavond had dt* jaarlijkse ontmoeting (buiten competitie-ver- band) plaats tussen E.S S. en de ove rige Schjedamse georganiseerde schakers. Een schaakwedstrijd, waar toe het vorige jaar het initiatief werd genomen. Toevallig was deze keer het aantal deelnemers even groot als de vorige winter; boewei op 30 gatten was gerekend, kwamen er maar 19 opdagen. En wat nog m'cr opviel rie uiisiag was ook aè- rpifde, nl. 13—8 voor E.S.S. De krach re* er houding blijkt dtis onver anderd te zij r. Jiier volgt de volledige uitslag: Reitsma-Ppnning <WF> 1—0 Domselaar-Noordergraaf <SBO> 10 nir. Snoep-v. d. Berg (SBO) 1—0 Huber-Broeren (SBO> 1—0 Schermer-V, Grootveld (SCS) 1—0 Janssens-ir, Mulder (SBO) Eering-Rorije (SCS) 1—0 v. Heiningen-v/d Kraan (HZwP) 1—0 Stahlic-Buckcrs (SBO) 0—1 v. d. Velde-v. Ettsn (SCS) l—O Evéié-Kor»gjé (SCS) C—7 Malkus-Ammerdorfer (HZwP) l—O v. Dijk-Kcrkhof (HZwP) 0—1 Slavenburg-Leer in *t Veld (SBO) 01 Van dc 5 zusterverenigingen was j Vervurg-Geucten (SCS) S.C.S. opgekomen met 5 leden. S.B.O, met 8 leden. Het 7.warte Paard met I Voogt-di 3 leden. Wilton Feyenoord met 4 leden en Gusto met 1 speler. Ah'ens-Grcvenbrnek WF l Voogt-de Jong (\VF> j da Wil t-G ie ld en <\V F) Immerzeei-Nadelj iGusto) 0—1 1-0 1-0 1—0 H-Ht Iets nieuws zijn ook de «ymbioee- klasscn, waarin leerlingen van de 7e klassen der lagere school per week acht lessen in. metaal- en hout bewerking. schilderen, boetseren en tekenen ontvangen. De bedoeling is de leerlingen dezer klassen een beter inzicht te geven in de be roepsmogelijkheden. zodat zij met meer zekerheid een beroep zuilen kunnen kiezen. Het totaal aantal leerlingen per 31 Dec. 1954 bedroeg 478. exclusief 70 leerlingen in dc symbïose-klassen en 22 in partieel onderwijs voor automontage. In 1854 verlieten. 331 leerlingen de school, waarvan 221 met getuigschrift, 62 wegens niet bevordering onvoldoende vorderin gen. en de rest om verschillende redenen. Behalve 401 jonge Schie dammers genoten hier 31 leerlingen uit Rotterdam het onderwijs en 44 uit Vlaardingen; twee kwamen uit Maassluis en Bergschenhoek. Slechts 7 leerlingen zijn ouder dan 16 jaar; 148 zijn dertien, 195 veertien, 98 vijftien en 32 zestien jaar oud. Van de nieuwe leerlingen volgen er 140 de cursussen machinebank werker 49 leren de eïectrotechnlek, 28 fijnbankwerken, 25 inatruroent- maken. 20 auto- en rijwielhersteller 16 timmeren en scheepsbeschieten, 14 schilderen êtï 4 «ïïèübêï- «15- delmaken. De belangstelling voor de electrotechniek is verhoudings gewijze wat achteruitgegaan, even als die voor de andere vakken, be halve schilderen, Instrun^ntmaken en auto- en rljwielherstellen. Ma chinebankwerker! trekt het meren deel der leerlingen tot zich. twee. Twee broers, Noorse zeelui op een schip in de haven, hebben vannacht hevige ruzie gekregen, waarbij zij el kaar te lijf gingen. Eén van de broers liet een tand op het strijd toneel achter. Ter inleiding van de komende lan delijke collecte ten bate van de tuber culose-bestrijding is, onder auspiciën van het N.V.V.-tbc-fonds. door de Alg. Nederlandse vereniging „Zonne straalDinsdag in het Volksgebouw een film-avond gehouden. De heer P. W. Vos vertelde in zijn inleiding iets over de t.b.c. en haar bestrijding, die eerst effectief werd nadat Robert Koch de tuberkelbacil had ontdekt. De behandeling van dezé gevrees de volks-ziekte geschiedt het best in een sanatorium, zoals „Zonnestraal" er een is. Dit is overigens het groot ste sanatorium van Nederland met een capaciteit van 600 bedden. Be halve het eigenlijke sanatorium ia er nog een chirurgische afdeling, zijn er verschillende werkplaatsen en. centra voor de nazorg. Het sanatorium ligt in een prachtige omgeving met veel heide en bos. Maar voor het onder houd van „Zonnestraal" 1« veel geld nodig, dat van particuliere zijde bij eengebracht moet worden, vandaar rie inzameling di» binnenkort zal worden gehouden. Kou. Wilhelminascliool hield ouderavond De Koningin Wilhelm In «school uit de Zalmstraat heeft Dinsdagavond in het wijklokaal in d# Nieuwe Maasstraat da eerste ouderavond van dit jaar gehouden. Het hoofd der schooL de heer S. Kuiper, heette d« ouder* hartelijk welkom en was blij dat zovele ouder* aanwezig wsrsn, Ds vsrstnndhsudiiig tusisn ouders en personeel is goed"" en dit is voor belang van het onderwijs. De kinderen van de 4e en 5e klas hebben daarna enkela liederen ge- tongen oJLv.de heer v.Dam, terwijl mevr. Van Dam aan de piano bege leidde. De ouders hebben bijzonder genoten van de geslaagde avond. fenr G. S. uit Den Haag. die uftslul I tend van diefstallen leefde. 1 Vanmorgen eiste de Officier van i Justitie bij de Rotterdamse rechtbank een gevangenisstraf van twee jaar en zes maanden met aftrek tegen de man. die hij een gevaar voor de maatschappij noemde. Nadat S. in i 1953 uit de gevangenis was ontslagen, j was hij enige maanden normaal j werkzaam. In het vroege voorjaar I van 1954 echter etal hij in Rotterdam de eerste fiets en sindsdien maakte hij van rijwieldiefstallen zijn beroep. Hij ging daarbij zo geraffineerd te werk. dat de recherche hem eerst in Januari van dit jaar kon arresteren. S. verkocht zijn buit voor het groot ste deel aan een stadgenoot, die zich dan ook wegens heling voor dc Haag se rechtbank zal moeten verantwoor den. Uitspraak over 14 dagen, BU het aanmaken van donkey- ketels in de machinekamer van het Xoone tankschip „Solheim" is gis termiddag brand ontstaan. Er werd voor 10.000,— achade aangericht. Bij deze brand op de „Solheim" die gemeerd lag bij de N.V. Nieuwe Matex aan de Propaanweg wer den verf werk, pakkingen, isolatie en stoompijpen beschadigd. De brand weer wist de brand te blussen met o.a. een nevelstraat en met een atraal van het bedrijt De leiding had hoofdman mr W. Ncordijk, aanwezig waren gereedschapswagen 1. auto- spuit 9, gereedschapswagen 3, auto spuit 6 en de blusboot Haven dienst VI, D» burgemeester van Rotterdam. Mr. G. E. van WaJaum, heeft aan de KN.VJ3. verzocht aldaar een inter nationale wedstrijd te organieeren ten bate van de landelijke vluchte lingenactie, in de maand Mei, tui sen een Engels en een Italiaan* elf- ia! Het bondsbestuur heeft zich In be ginsel daartoe bereid verklaard als het mogelijk is een oplossing te vin den voor de moeilijkheden, ü.L de langdurige le klas competitie en bet programma van het Ned. Elftal en de daaraan verbonden oefenwedstrij den. toppen, op afstand bediend), toen met nevelpistolen en tenslotte met grote stralen en nevel gecombineerd. De vergaderende commandanten hebben overigens „huishoudelijke" zaken besproken. Hoofdman A. I. Boone leidde de demonstraties. Energiebedrijf op dergelijke wijze te laten functionneren. Ongeveer dertig jeugdige werkkrachten zullen in dienst worden genomen, die onder leiding van een speciaal daartoe aan te stellen ambtenaar een tweejarigs vakopleiding zullen ontvangen. De opleiding zal zich. voorzover dit in de Bemetel-opleiding mogelijk is, richten op de eisen, die het Energie bedrijf aan dit soort werk stelt. Goedkeuring van Ged. Staten B. en IV. van Rotterdam hebben d» gemeenteraad meegedeeld, dat het uitbreidingsplan voor de Wilgenpias, waardoor dit. gebied een creatieve besteraming krijgt, onlangs de goed keuring van Gedeputeerde Staten heeft verworven en thans van kracht is geworden. Het gemeentebestuur acht. met het oog op dc bevolkinsaanwas van. Schiebroek, een spoedige verwerke lijking van dit plan noodzakelijk. Daartoe zullen echter de plas en de omliggende terreinen onteigend moe ten worden, omdat aankoop door het verschil in prijs van vraag en bod uitgesloten lijkt. De gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring ta hechten aan de stappen, die B. en W. moeten ondernemen om tot uitvoe ring van dit plan te komen. „Twee zeelui aan lager wal, die in de maatschappij geen plaats meer hebben", zo noemde dc Officier van Justitie de 48-jarige J. M. cn de 41-jarige G. J. v. W„ die in Decem ber van het vorig jaar op heter daad waren betrapt bij een in braak in de cantine van dc Volks bond tegen Drankmisbruik in de Marconistraat. Een surveillerende: agent had gezien dat een van de rolluiken van het gebouw was ver nield. Hij ging naar binnen en trof daar beide mannen aan. die bezig waren een geldkistje open te bre ken, De Officier van Justitie vroeg tegen M. tien maanden met aftrek en tegen v. W. acht maanden met aftrek. Uitspraak over 14 dagen. Gistermiddag tijdens de voetbal wedstrijd in het Stadion-Fcijenoord is de 55-jarige adjunctchef G. Herfst uit de Nobelstraat plotseling onwel geworden en in elkaar gezakt. Bij aankomst in het Coolsingelzieken- huis bleek de man te zijn overleden. CAFE (vergunning) BILLART Prima consumptie - Twee biliarts Billijke prijzen Aanbevelend: Wim Wiggemanse, Rotferdamsedijk 34 b' wordt genieten m centimeters Klem* dingen, die U irrïr teren, kunnen L'w reluk poadïg bederven. Wit i» irriterender dan een Klecht- Kittend core«?Wij kunnea er aan toevoegen: wat is- e* nodiger.' Pm-TubcKc bracht een re-' »©hm« io de structuur ▼iq' bet conet. Terwijl een gc-1 woon corset één heupwijdte per (aillematt beeft, maaktI rat-Tuncttc cr drie, di«' «etcuschsppdijk rijn uirgo-j rekend. V oor gsSS der Ne. i derlaodse vrouwen betekent dit het einde van corsetleed.j maat garant)* Wij maken tendt* prijtvtiCS hoeing een maatcorsei voor' iedere vrouw, die met een Paa-Tunrtta oiet tlaagt. Verkrijgbaar bij: D. JACOBS Broeravest 57 (Ai cA Te koop aangeb. Schoonmaaktijd breekt aan. Evii goede zeem cn. sposjs. witkwast of borstel bij B. v. Doorn, Broersveld 156, teL 67979. Ronde emaille teilen, flinko maat. wit 2.98. resida 3.40. Pracht emaille emmers 2.93. Bokhorst. Groenelaan 36, Hoogstraat 34. Voor de schoonmaak. Prima traan-gelooide zeemlappen in. alle maten cn prijzen, hele vellen v.a. 1.98. Bokhorst, Groenelaan 36. Hoogstr. 34. Personeel gevr. Flink meisje of werkster ge vraagd. Mevr. Theunissen, B.K, Jaan 33. Schiedam. Dlv«rsen Onzichtbaar gestopt worden door ons alle voorkomende brand- en motgaten, winkel haken en scheuren. Billijke prijzen. Spoedige aflevering. Hoogstraat 8. telef. 67709 (filiaal Roeloff). ▼erioraa Ten gerieve van onze (eters nebben wij de mygenjkheld opengesteld om onder de «Sein* ad verten Ues tegen een vergoe ding van t 0,23 administratie kosten annonce» op te namen tot een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en Weggelopen huisdieren. Dez* advertenties kunnen uitsluitend tegen contant* betaling aaö ons bureau worden opgegeven.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1