C ie persis Film VERHOEFF Lichte stijging van de criminaliteit in Schiedam Magnificent Obsession geeft li levensformule Hekman had goede avond OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING boekbinder STENO-TYPISTE Het Comeko bespreekt de BedrijfS'financiering Het verkeer eist echter een groter aantal slachtoffers Kinderwagen op hol AGENDA Het verbrande hoek-pand HET INWONERTAL VAN SCHIEDAM Het Arbeidsbureau te Schiedam Cefa-avond Tegen een paal gereden Coca Cola en worst gestolen j Ernstig gewond bij val van trap Binnenbrandjes burgerlijke Stand Bijzondere dienst in Lutherse kerk Overleden na aanrijding Wat provincies op E-55 te bieden hebben Delft krijgt tunnels SCHIEDAM Hotel „De Kroon breidt zich uit Jubileum-concert KERKDIENSTEN demonstraties en STOOMVERVERIJ Maartreclame CE.-USH0.' Persil v/vt veilig -u/it. 2 Zaterdag 5 Maart 1955 Een geteapcnde overval Uit het jaaroverzicht van de politie blijkt dat de criminaliteit in Schie dam in het afgelopen jaar is toegenomen. Niet verontrustend weliswaar, maar toch een toename. Werden er in 1953 in totaal 918 misdrijven ge- meid. dit aantal steeg in 1954. tot 988. een toename dus van 3J4%. Hier- onder was er één gevat van misdrijf tegen het leven, ln drie gevallen was er dood en lichamelijk letsel door schuld, terwijl er 79 malen gevallen van mishandeling zijn gerapporteerd. In 684 gevallen of 69,2% werden de zaken opgelost. Het aantal overtredingen tegen de openbare orde bedroeg 12 en vijf maal werd valsheid in geschrifte of een soortgelijk misdrijf gepleegd. Er werden 96 beledigingen gerappor teerd. Het aantal zedenmisdrijven liep iets terug van 105 in 1953 tot 97 in 1954. Het aantal eenvoudige diefstallen ■vermeerderde van 443 in 1953 tot 447 in 1954. Er kwamen 66 gekwalifi ceerde diefstallen onder verzwarende omstandigheden voor en hierbij was één diefstal met een gewapende over val. Het aantal verduisteringen bedroeg 41. terwijl 29 oplichtingen werden gemeld. In 43 gevallen was er sprake van vernieling, in 13 gevallen van heling en voorts nog 56 diverse ver grijpen. Onder de eenvoudige dief stallen rekent men het stelen van rijwielen. In het Westen zijn er vorig jaar 34 fietser» gestolen, in het Oosten was dit aantal 29. in Zuid 18. terwijl het Centrum de kroon spande met 41 gestolen rijwielen. In Kcthel zijn er 2 fietsen meegenomen. De criminaliteit onder de meerder jarige vrouwen is toegenomen en betrof 56 daders. Bij de minderjarige jongens kwamen 15 daders voor, terwijl dit aantal bij de minderjarige meisjes 13 bedroeg. Alle zaken zijn afgedaan door de Officier van Justi tie van de Rotterdamse Rechtbank. Verkeers-rielicten Het jaaroverzicht var» de Verkeers politie vermeldde 1430 aanrijdingen in 1954 tegen .1269 in 1953. een stij ging dus van 161 aanrijdingen. In 1951 en 1952 bedroeg dit aantal resp. 1200 en 1155. zodat de laatste twee jaren het aantal aanrijdingen toege nomen is. Het aantal doden in het verkeer bedroeg in 1954: 5 fin 1953: 6) en er werden 459 personen gewond, fin 1953:505). 3ij de doden waren 4 personen boven de 15 jaar, en één onder de 15 jaar. Bij de zwaargewonden waren 51 personen boven de 15 jaar en 18 beneden deze leeftijd. Het aantal lichtgewonden was 304 boven de 15 jaar en 86 onder de 15. De oorzaken van deze aanrijdingen zijn toe te schrijven aan geen voorrang verle nen: 185 gevallen, onoplettendheid: 168, er» dronkenschap in 3 gevallen. Bij deze 152 aanrijdingen is gee»» Gistermiddag, toen de oude geveltjes aan de Lange Haven zich koesterden in het voor- jaars-zonnatje en de rry tal rijke wandelaars de jassen tartend ogengeknoopt hadden, is langs de Haven een kinder wagentje op hol geslagen. Uit rich self. Had het 't voorjaar in de tmelen? O/ won het eens stoeien met het windje? In elk geval reed de wagen tnet een vaartje over de weg en schuin naar de waterkant Kleine consternatie bij alle zotheid. Want niemand wist of de wagen vjel „onbemand" teas. Verschillende wande laars snelden toe, maar het wagentje had zich zelf al zoet tegen een boom aan de waterkannt gevlijd. „Leeg", schalde de kreet van de eer ste helper over de haven. En de wandelaars gingen lachend door met van het weer te ge nieten. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bU ongeval; G-G. en GJX Tuin Laan 80, tel. 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag behalve Maan dag) van 930 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum; Schilderijen en goua ches van J. Nanninga. Geopend dagelijks van 2—5 uur. Bioscopen: Passage, 2. 4.15. 7 en 9.15 uur; ..Magnificent Obsession". Monopole, 3, 5. 7 en 9 uur: „De charge aan de rode rivier". Voorstellingen: Musis Sacrum: 8 uur H.B.S,»ver. „Onder Ons" Toneelavond met „Driekoningenavond" van Sha kespeare. Arcade: S uur: Jubileumconcert Mondaccordeonver. ..Bravo". Volksgebouw: 8 uur: Toneel avond buurtver, „Volta". Blauwehuis; 8 uur; Kijk avond VARA-televisieclub. Café „Pleinzicht": 8 uur: Biljart wedstrijden. Vierspelen-kamp. Door de brand van Dinsdag j.l. in bet pand op de hoek van de Buiten havenweg en het Koemarktplein is een lelijke plek ontstaan op het ar chitectonisch toch al niet bijster fraaie Koemarktplein. Vele Schie- j dammers hebben zich dan ook af ge- i vraagd wat er met dit pand gaat gebeuren, na de vernieling. Ee be- staal een gemeente-verordening dat wanneer huizen aan dat deel van de i Buitenhavenweg afgebroken worden, j de gemeente twee-derde deel van de grond opeist voor een verbreding van de Buitenhavenweg. j Zijn wij goed ingelicht dan gaan de plannen van de eigenaressen van j het pand niet uit naar een afbraak. maar juist naar herstel van de door Op 1 Januari telde onze stad 76246 de brand aangerichtte schade. Dat inwoners (37.917 m. en 38-329 vr.) en deel van het pand dat aan de Rot- op i Februari was dit getal 76.222 terdamsedijk (waar thans de slijterij (37.91338.309), een terugloop der- van de heer J. Janse is gevestigdJ „Magnificent Obession" is een me lodramatische film met een be schaafd gecamoufleerde strekking. Zij predikt het dienen van de mede mens, de onbaatzuchtige liefde in stilte. Dat is de „levensformule" van de edele dr Philips, die sterft door dat een essentieel medisch apparaat gebruikt wordt om de levensgeesten weer op te wekken bij een plompe bravour-sportman, 'n jonge million- nair, die zijn raceboot te pletter voer. Diens geweten wordt nog weer extra bezwaard, als door zijn schuld de doktersweduwe door een auto aangereden wordt en het gezicht verliest. Een huisvriend van de Philips', een goedaardige schilder, wijdt de rijke losool in de „formule" in. Eerst wil het nog niet zo goed lukken, maar weldra wordt de jon geman een toonbeeld van offervaar digheid en menselijk dienstbetoon. Als een stille weldoener strooit hij met grote cheques rond, onder een andere naam staat hij de blinde we duwe als een attente kameraad in haar moeilijke tijd bij. Hij finan ciert een reis naar Europa, waar de patiënte door dure doktoren zon der succes overigens wordt be handeld en als zij tenslotte dodelijk ziek is geworden, heeft de herboren millionnair na een snel voltooide doktersstudie slechts na enige aar zeling de operatie uit te voeren, die haar weer ziende maakt. Dat niets dan meer een zalig huwelijk in de weg staat, laat zich gemakkelijk den ken. Deze fraaie levensles zou misschien meer indruk gemaakt hebben als zij niet werd gedoceerd in d!e comfor tabele milieux van luxe-ziekenhuizen en magnifieke villa's in eer» paradij selijk landschap. Het is allemaal goed bedoeld, maar ook bijzonder simplistisch en toevallig van opzet. De film is gemaakt naar hei boek van Lloyd Cassel Douglas, die het domineeschap vaarwel zei, toen zijn romans (o.m. The Robe) bestsellers werden. De regisseur Douglas Sirk is geen duimbreed afgeweken van de halve met 24. Het aantalTevènd ge borenen bedroeg 130, er vestigden zich 243 personen en er vertrokken er 342. Voorts werden er drie doodgebore- rurmte gelaten om te laten passeren. eenlopenden. Het grootste aantal In 119 gevallen reden de wagens te personen vertrok weer naar Rotter- dicht achter elkaar. Het aantal ge- dam 85. voorts naar Vlaardingen 17. slipte wagens bedroeg 99. terwijl naar het buitenland 70. waaronder 1 door onvoorzichtig passeren 99 aan-' rij dingen werden veroorzaakt. is dan ook vrijwel onbeschadigd. ïn dit hoekpand was vroeger (de j ouderen onder de stadgenoten zullen het zich nog wel herinneren) geves- tigd het bekende Café-restaurant 1 nen geregistreerd. Van de overlede- j Hoek. tevens stalhouderij. In de loop nen stierven er 2 beneden de leeftijd der jaren is het uiterlijk van het van 1 jaar. 1 in de leeftijd van 25— pand er niet fraaier op geworden .vi 39. i in die van 40—49. 9 in die van bovendien steekt de bouwstijl wat 5059. 7 in die van 60—69. 13 in die erg af bij de strakke lijnen van het van 70—79. terwijl er 22 80 jaar of naasl- aan gelegen gebouwen-blok ouder waren. Het aantal huwelijken ban de Rotteraamsedyk. beliep 50. In 33 gevallen woonden man en vrouw te Schiedam, in 4 de man te Schiedam en de vrouw el ders, in. 13 de man elders en de vrouw alhier. Het aantal echtschei dingen bedroeg 2. Binnen de gemeente verhuisden 594 personen, 142 gezinnen Bij het achteruit rijden kwamen 96 aanrijdingen voor. Ook het openen van portieren van auto's gebeurde dit jaar vrij onvoorzichtig en veroor zaakte in 14 gevallen ongelukken. Technische gebreken, aan de voertui gen waren oorzaak van 44 ongevallen en in 43 gevallen was sprake van het verliezen van lading- Bij de verkeerscontrole zijn b4 mo torvoertuigen nagezien en 54 proces sen-verbaal opgemaakt. Van de m -beslag genomen wagens zijn er o Op 28 Januari 1955 stonden inge schreven 541 mannen en 38 vrouwen, van wie er resp. 213 en 10 geheel werkloos waren. Het aantal inschrij. jezinnen. Van de huwenden betrok- vingen gedurende de maand Febru- ken er slechts 3 eer» eigen woning, 5 j ari bedroeg 172 mannen en 52 vrou- In gebouw Irene aan de Nieuwe Haven heeft de Christelijke Filmactie afdeling Schiedam gisteravond weer een filmavond gehouden. De heer P. Verbeek, bestuurslid van de afdeling heeft de avond geopend. Vertoond zijn daarna een film over de Cana dese meren, beschikbaar gesteld door de Canadese Ambassade en de hoofd film .Heidi", een film naar het be kende boek van Johanna Spyri. Tn zijn slotwoord deelde de heer Verbeek mee. dat het goed loopt met de C.F.A. in Nederland. Begin 1954 waren er 7 afdelingen, terwijl dit aantal aan het eind var, 1954 tot 32 was opgelopen. Binnen afzienbare tijd zulten er ongeveer 85 afdelingen kunnen zijn. fabricagenormen, die voor dit soort producten bestaan. Voor het Neder landse publiek is het pikant te we ten, dat Sirk destyds onder zijn oor spronkelijke "Deense naam Detlev Sierck de film „Boefje" regisseerde. Er zit nog een historisch tintje aan het werk. Twintig jaar geleden werd reeds een „Magnificent Obsession" gemaakt met Irene Dunne en.Robert Taylor in de hoofdrollen. Thans wor den deze gespeeld door-Jane Wyman en Rock Hudson. Deze film, in kleur opgenomen, draait tot en met Don derdag in Passage, ln Monopole: „De charge van de Rode Rivier" De film, die deze week in Mono pole draait is oorspronkelijk als 3 D-film vertoond. De film wordt echter nu weer als normale film ver toond. zodat de diepte-effecten van de 3 D-fïIm wegvallen. „De charge aan de rode rivier" geeft een mooi beeld van vliegende messen en krijgshaftige indianen, die een stort vloed van pijlen in het rond doen suizen. Men ziet fraaie opnamen van uitgestrekte prairies. Doorkijkjes tus sen grote rotsblokken geven een impressie van de uitgestrekte val leien, waar menig verwoed gevecht tussen Indianen en cavaleristen van een fort wordt geleverd. De twee meisjes, die in het Indianen dorp gevangen worden gehouden zijn de oorzaak van de vele schermutse lingen. Men slaagt er in de beide meisjes te bevrijden, maar een van de meisjes stort in een ravijn en komt om. Het is een spannende film. die de moeite waard is om te gaan zien. Vannacht omstreeks vier uur is de 49-jarige vertegenwoordiger L. K. uit Schiedam met zijn personenauto tegen een lichtmast in de Gërrit Vèr- boomstraat gereden. De voorkant van de auto was ingedeukt. Het stuurrad boog dubbel doordat de heer K. het tegen de borst kreeg. Door de G.G. en G.D. is hij naar de dr Noletstichting vervoerd. De hoofdbroeder van de R.K. Mulo in de Poldernieuwland-Oost heeft aangifte gedaan dat er uit zijn school negentien flesjes coca cola zijn weg genomen. De ongenode gast heeft hiervoor eerst een ruit stukgeslagen. Uit de worstmakerij van de heer N. H. v. d. R. in de Hoofdstraat zijn vannacht vier worsten met een- ge wicht van een kilo weggehaald. De deur vande worstmakerij was niet op slot. In de kelder van de stempelinrich- ting in de Passage is vanmorgen een klein brandje geweest. Een fles thin ner was bij de kachel gezet en ont plofte, Met een emmer water kon de brand worden geblust. De branrvorr kwam nog even kijken, ma Af* kon zonder dienst te hebben gedaan weer inrukken. Bij de familie L. de L. aan de Hargsingel in Kethel is gistermorgen om 11 uur een schoorsteenbrandje ontstaan. De brandweer onder lei ding van brandmeester De Jager heeft het vuur met een rammonneur verwijderd. iJ GEBOREN: Albertje, dv. H. Druk ker en R. Lettinga. OVERLEDEN: C. H. Grasman, 74 jaar; M. van Brakel, 47 jaar. De 34-jarige Rotterdamse koopman. J. P. is gistermiddag in Schiedam van de trap van de Passage naar het Broersveld gevallen. De man liep een schedelbasisfractuur en een diepe j wond boven het rechter oog op. Hij is door de G.G. en G.D. naar het Coolsingelziekenhuis vervoerd en daar opgenomen. In de avond van Zondag 13 Maart a.s. zal er in de Lutherse kerk aan de Heer Vrankestraat op verzoek van de Lutherse jeugdzending een bijzon dere dienst worden gehouden. In deze dienst, die om half acht aan vangt, zal ds J. C. Hamel uit Mon nikendam spreken over het onder werp „Hoe gemeenten in de vreemde ontstaan" en de heer J. Stoeltie over „Jeugdstad India". Bovendien zal een film over India worden vertoond en zal muziek ten gehore worden gebracht. In het ziekenhuis Coolsingel is overleden de 41-jarige nachtwaker F. J- van Hezik van het Burgemees ter Holfmanplein. Hij is gisteroch tend in de Stieltjesstraat aangereden door een bromfietser. Van H. viel van zijn fiets en kwam voor een •truck, met oplegger terecht, die over hem heen reed. Érnstig gewond werd hij naar het ziekenhuis vervoerd. ROTTERDAM. Op een vergade ring van alle architecten en ontwer pers, die de paviljoens „Groei en bloei van Stad en Land" op de-E-55 verzorgen, heeft de heer J. H. Bake- ma, die met prof. J. H. van den Broek de supervisie heeft over de architectonische opbouw van de ten toonstelling, verteld, dat in deze aaneensluitende reeks paviljoens de ene provincie haar klederdrachten 2al tonen, de ander de aandacht zal ves tigen op de mogelijkheden tot re creatie. Eén der provincies zal laten zien welke schoonheden haar waterrijk dom biedt, een andere weer geeft een indruk van de afweer tegen het water en de betekenis van de kust vaart. Verder zal men er kunnen zien de betekenis van de industrie, van de grond en zijn voortbrengselen en van de dieren, die er grazen of wer ken. Het geheel wordt opgeluisterd door folklore, karakteristieke aspec ten é.d. Nog dit voorjaar zal een begin worden gemaakt met de uitvoering van de spoorwegplannen te Delft, die het maken van een aantal kruisings- vrije overgangen van de drukke spoorlijn Amsterdam-Rooscndaal (en Eindhoven) omvatten. De Nederl. Spoorwegen zullen beginnen met het maken van de onderdoorgang bij de Engelsestraat; daarna zullen door de gemeente de andere onderdoorgan gen. resp. overgangen, worden ge realiseerd. De tunnel bij de Engelsestraat zal aansluiting moeten geven op een ge projecteerde verkeersweg naar het Westland. Afdeling Overschie Chr. Metaalbewerkers vierden lustrum De Chr. Metaal be werkersbond (af deling Overschie) heeft gisteren in De Vergulden Koetswagen het vijf jarig bestaan gevierd van de af deling. De districtsbestuurder D, Sprong heeft op deze avond" het woord gevoerd. Hij gewaagde van de voortdurende bloei van de bond en riep de bestuursleden op aandacht te blijven besteden aan het bonds- werk en de bonds-gedachte. Tijdens de pauze zijn de aanwezigen onthaald op koffie cn koek: een serie films vormde het tweede gedeelte van de avond: vertrokken naar elders. T? Het Hotel „De Kroon" aan de Koemarkt heeft een kleine uitbreï- j ding ondergaan. Door het vertrek van mevrouw Van den Broek, de Weduwe van de vorige exploitant. vrij oTK vestigd. Onder goedkeuring van 3 wagens naar het kerkhof verhuis den. omdat de eigenaar zelf zijn wagen niet meer geschikt achtte voor het wegverkeer. De Vierspelenkamp Hekman kreeg Vrijdagavond Eiken- bceofc als tegenstander m de Vierspe lenkamp en hij wist van deze m alle partita, ie «tonen jgnder «n p"a Ogenblik pedriagd «.e woiden. i->e -zen G oosierkerfc: 10 wen; geplaatst werden 113 mannen 31 vrouwen; afgevoerd werden 76 mannen én 22 vrouwen, zodat op 26 Februari nog ingeschreven stonden 224 mannen en 37 vrouwen, waarvan i er resp. 196 en 6 geheel werkloos i waren. Gedurende de verslagmaand wer- den ontvangen, 127 aanvragen voor i mannen en 67 voor vrouwen, terwijl op 26 Februari nog 1926 aanvragen voor mannen en 15S voor vrouwen als onvoldaan stonden geboekt. Voor emigratie werden in Febru ari 5 nieuwe ge\ llen genoteerd, terwijl 10 gevallen werden behan- en W. is daarop deze étage bij hetdeld. Op 26 Februari waren nog 12 hotel getrokken, dat daardoor een i gevallen in behandeling, paar kamers meer krijgt. Het aantal j beschikbare bedden is van 7 op 12 - gebracht. Tevens werd een grote kamer ingericht tot vergaderzaaltje. t.o.v. notaris J. F. VA MEIJER tc Schiedam, op Vrijdagen 11 en 18 Maart 1955, 11 uur v.m. in „Arcade", L. Haven 71 te Schiedam, van: Het herenhuis, voorzien van centrale verwarming, tuin en erve, aan de JACOB CATSLAAN 5 te Schiedam, kad. Sectie M no. 5714. groot 2 are 42 ca. Grondlasten ƒ67.92. straatlasten ƒ23.87. In ei..;en gebruik geweest. Betaling en aanvaarding vrij van huur, uiter'nk 15 April lü55. Bezichtiging; 9. 10 en 17 Maart 1955, 1012 en 2—4 uur. Toegangsbewijzen en inlichtingen bij genoemde notaris, w«mge Nieuwstraat 121 (telefoon 68191). N'ed. tïerv. Kerk. Grote Kerk: 10 uur ds J. G. Jansen. 5 uur da J. D. Smids <H. Doop). Nieuwe Kerk: 10 uur ds J- Gras, 5 uur ds J. J. Siczen (Opendeur- d lenst». Wester kerk: 9 en 10.30 uur ds A. Hoffman. 5 uur ds Woldinga. Vredcs- fcerk: 9 en 10.43 uur ds H. W. Hemmes. 7 uur ds J. Gras. Ketbel: 10 en 7 uur ds P. J. Bruijn, |7 uur Jeugddienst) Ned. Herv. Geref. Kerk. G c.i-1 j ue tien - irene; 10 e» 4 uur ds P. P. A. Klusener. ogenblik bedrugd te w«den. Jje nen Gref Kftk 0oslerkerk. 10 uur <js W. punten, die hy daardoor \ero erae A i^ril8Cr> 5 uur j*s c. Brinkman. Plan- verstevigden zijn positie, want Hek-J-. man Vwam daardoor tot 25 punter 1 tagekerio 30 uur ds D. Roest, W. A. Krijger, Jullanakerk: 10 uur ds G. Brinkman. 3 uur ds D. Hoest. Kethel: 9.30 uur ds S. P. De«. 2.30 uur ös \V. A. Krijger. Ziekend iens! Gemeentfüieken- huis: 7 uur ds A. I Chr. Geref. Kerk. akgebouw ttaran- - de: 10 cn 5 uur leesdienst. *-\-tr - «•pmiddohien o£ arote series, maar i Chr. Geref. Gemeente. Votksgebouw suf dem Wart bur p. van vtagncr. net toch zorgde hü ervoor., dat züb Par* Tuinlaan: 1® cn 4 uur ds M. J. Middel- j Slavenkoor van Verdi en het kerk- tij eenbands'.oten in mtadei KJ,"? i k"oSi G„,t. temen-». Jeupnml» Urn. nit was, dan tOw nu toe a as geDeurti. Haven 9": 10 en 5 uur ds F. Luytjcs. Ned. prot. Bond. Westvest: 10.30 uur man kwam daardoor tot 25 punten uit drie ontmoetingen. Mocht ny ook in de nog komende wedstrijden een zelfde succes behaier». dar» zou hy wellicht nog een wooru mee «sunnei spreken. Hekman leverde geen nog j ..1 I -nf -.nu- «prig's ma.a Ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan zal het Harmonie-orkest ..Oefening Baart Kunst" een Jubi leum-concert geven en wel op Don derdag 10 Maart in het Passage-thea ter. De Kon. Mannenzangvereniging ..Orpheus" onder leiding van diri gent G. Nieuwland en het Schiedams Vrouwenkoor met mevr. Rla Borg- meyer als dirigente. zullen medewer- ken aan dit concert dat onder alge- Gebouw 1 h6je ieiding staat van de heer J. C. K1M"- M. Feitter Op dit concert zal het orkest al leen spelen de Huldigingsmars van Grieg. de Academische ouverture van Joh. Brahms, een selectie van Deense volksliederen en een Hol landse rhapsodic. Met medew eiking van de beide koren worden na de pauze opgevoerd „Einzug der Gaste minder beurten was gebeurd. Woensdagavond was een party in veertien beurten uitgemaakt en Hek man deed dat in twaalf. Maar heel lang kon hij niet op dat succes bo gen. want in de ontmoeting tussen Van der Lee er. De Jonge, scooide laatstgenoemde de dertig caramboles in tien beurten bijeen ep maakte tol nu toe de kortste partij bij de een- bandstoten. Van der Lee, die geheel kansloos is. liet toch zien. dat hij tot betere dingen in staat is. want de it- brepartij maakte hij ih negen beur ten uit en dus met het fraaie moyen ne van ruim 22. De partij C3dre zag hij juist verloren gaan, maar de drie banden won hij weer, Van der Lee is de tweede man, die uitgespeeld is. Hij heeft het maar tot 1» punmn to taal gebracht. De resultaten waren: Libre: Hekman Eikenbroek Cadre: Hekman Eikenbroek Eér.band: Hekman Eikenbroek Driebanden: Hekman Eikenbroek dr H, Faber. Evans. Luth. Kerk. lOuur eerw. heer Baptisten Gemeente. Kerkzaal Broers- vest S3: 10 cn 7 uur ds J. Segaar. Oud-Kath. Kerk. 10.13 uur Hoogmis v. d. 2e Zondag v. d. Vasten. Ethische Broederschap. Jeugdhuis bange Haven 97: 7 uur voorganger H. v. Brandwijk. JLescr des Hells. Lange Haven 2,: 10 uur Heiligingssamenkomst. 7.30 uur Ver- lossinessamcnkomst. Gerrit V crooon- straat, 6.30 uur Openluchtsamenkomst. o.I-v. brigadier «n mevr. G. H. Jouve- paar-Drijfhamer. koor .uit de Ca valer ia Rusticana waarbij de sopraan, mevr. Meyer- v. d. Sluis als soliste optreedt. Artsen op Zondag ln spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: L. H. Geerdes. Veenlantstr. 2. 1 tel. 6835": Ch. A. Poll. Tuinlaan 92. tel. 67856: W. A. de Ridder. Stadhou- derslaan 46. tel. 67590. Geopend is apotheek Rembrandt. Rembrandtlaan 5. die ook gedurende i de volgende week de nachtdienst 1 waarneemt. VOOR HAARDPLATEN EN SPUITWERK W. J. WOERMEYER SINGEL 102 SCHIEDAM IEL 65789—69966 Levering nieuwe haardplaten J 16.— Spuiten oude haardplatenf 4.50 De GEMEENTE-BIBLIOTHEEK vraagt ter assistentie van de tegenwoordige, een jonge geheel bekwaam ln het vak of nog In opleiding. Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Directrice. LANGE HAVEN 131 SCHIEDAM voorstellingen «jn op komst Advocatenkantoor in Schiedam zoekt Liefst Gymnasium of H.B.S.-opleiding Brieven onder no. S-312 aan bur. van dit blad. 200 200 23 37 200 83 23 22 150 150 22 34 150 92 22 16 30 30 12 6 30 9 12 4 20 20 33 4 20 10 33 2 0.606 0.303 Hekman veroverde doordat hij alle partijen won tien punten. Zijn tegen stander Eikenbrock kreeg er nul- Libre: v. d. Lee De Jonge Cadre: De Jotige v. d. Lee Eénband: De Jonge 'v. d. Lee Driebanden De Jonge 200 200 9 200 89 9 150 150 25 150 147 25 30 30 10 20 3 10 20 18 53 beide spelers tijen wonnen, deelden ze de punten en verwierf elk er vijf. Het Comeko (Comité Ont- 2 500 wikkeling Middelgrote es» Kleinere Ondernemingen) zal op Donderdag 24 Maart in de zaal Harmonie aan de Schiedamse weg in Vlaardingen een oriënteringsbijeenkomst houden waarbij de heer G. Sleyt, di recteur van het kantoor Rotterdam van de Nederlandse Middenstands- bank zal spreken over „De financie ring van het kleine en het middel grote bedrijf"- Dit in samenwerking met de Kanier van Koophandel, het departement Schiedam van de Ned. Mij voor Nijverheid en Handel en de Industriële kring Vlaardingen. Door de sterke stijging van de lo nen on prijzen na de jongste wereld oorlog. zijr» de zorgen van de onder nemer er n-ct lichter op geworden; wanneer aan de opeenvolging van Joon- en piijijriiljgingen een_ einde komt en eer, zekere stabilisatie ver kregen zal worden, weet eigenlijk niemand. De vooruitzichten geven in elk geval aan. dat er op deze punten nog volop beweging te bespeuren is. 54 22.22 30 9.83 13 6.00 17 5-88 3.000 0.S0Q 3 0377 3 0.339 Een goed bedrijfsbeheer vraagt in deze tijd dan ook om de meest doel matige aanwending van eigen en vreemde middelen. De bedryfs- financiering op de bijeenkomst te bespreken, zal dan ook veler belang stelling hebben. Het Comeko is een comité opge richt door organisaties die nauw ver bonden zijn met het industriële be drijfsleven. zoals de Contactgroep Opvoering Bedrijfsleven, het Bouw centrum, het Economisch-technolo- gisch Instituut, de Rijksn ij verheids - dienst en de afdelingen van de Me- taalbond en het Ned. Instituut voor Efficiency. Door een. actieve voorlichting nu wil het Comeko een bijdrage leve ren tot de doeltreffende aanpak van de problemen van de kleine en mid delgrote industriële bedrijven, ge vestigd in Zuid-Holland. Oriënte- rings-bijeenkomsten worden gehou den en discussie- en werkgroepen georganiseerd, waar ondernemers hun ervaringen kunnen uitwisselen. Fabriek SINGEL 242 Tel. 69929 Cosluum chem. reinigen ƒ3.75 in enkele dagen gereed. Afhalen. Thuisbezorgen. Zonder prijsverhoging. Winkels: SINGEL 150 FABRISTRAAT 30 <#C» Ta kuup éjëvraagd Te koop gevraagd Z grote koffers. T. v. Konijmmburg. Hargsingel 27, Tuindorp (Kethel). Muz.instr. - Radio's Gramofoonplaten Het Radiohuis, Hoogstraat 92. tel. 68044. Kristal ont vangers compleet met de tector 5.60, Germanium dio des vanaf 3.50. Koptelefoons 7.50. Soldeerbouten 5.15. 6.25 cn hoger. Philishave appa raten 49.75. Scheertasjes 4.50. Het Radiohuis, Hoogstraat 92, tel. 68044. Philips radio toestellen 98.-. 162.-. 198.-, 210.-, 298.-, 348-, 398.-, 420.-, 463 -. 598.-, en hoger. Gramo- foons 89.-, 99.-. 124.-. Platen- wisselaars 165.-, 185.-. Alle soorten radiobuizen. Pick ups 16.50, 17.50, 19.75. 21.70. Luidsprekers vanaf 9.75. Te koop aangeb. Wasmachines; Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf ƒ2.25 per week Techn. Handels-onderne ming „Berko", Dr Sehaep- mansingel 80, tel. 68977. Naaimachines koopt bij <3e vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 15783. Reparaties onder ga rantie. Betaling in overleg. pfiiSylCÜS Voor pasfoto's naar ft. van Vuuren. Hoogstraat 108, tel 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. De dames uit SCHIEDAM wor den In de gelegenheid gesteld deze voorlichtingsbijeenkomsten bij te wonen, welke vanaf 14 Maart a.s. plaats vinden in „MUSIS SaCRUM" LANGE HAVEN 111-119 SCHIEDAM aanvang 's middags om twee uur en 's avonds om kwart voor acht. GRATIS toegangskaarten zijn t.z.t. verkijgbaar bij Uw. winkelier, die U nu reeds of anders zeer binnenkort - ook kan inlichten over het gratis vervoer, dat per speciale bus voor verafgelegen wijken zal worden ingeschakeld. Deze bijzonder interessante, leerzame en vooral... genoeglijke demonstraties met de bekende producten Persil, Henco, ATA, IMi, Sil, het synthetische wasmiddel PERR en het nieuwe product DUXON voor de fijne was, worden afgewisseld met een GE VARIEERD NIEUW PROGRAMMA van interessante en amusante geluidsfilms. In de pauze wordt o.a. een kop[e geurige koffie aangeboden en wordt elke bezoekster ïn het bezit gesteld van een waardebon. Aan het bezoeken van deze voorstellingen zijn absoluut geen kosten verbonden. Vanzelfsprekend is Uw dochter, mits zij ouder is dan 17 jaar en voorzien van een toegangskaart, óók van harte welkom. Auto's - Motoren Rijwielen Motfelen van rijwielen, ge demonteerd. gemonteerd m. bij levering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden jasbeschermer. 37.50. Frans Waltman. Rotterdam- sedijk 240. tel. 63948. Te huur aangeb. "Voor Uw feesten geen stoe len ier ,211 bij de buren, maar bij ons kunt U ze huren. H. J. Stentler, Stoffeerderlj Meubelmakerij annex Repa- ratien. W. Frankelandsestr 79. tel. 69974. Diversen Alles op het gebied van glas en lood. „Aa-Ve" Glas-ln- lood bedrijf. West FrankC- landstraat 16, tel. 66230. Behangen, witten, schilde ren. Tegen scherp concurre rende prijzen. Cedipl. vak man G- J. J. Fonjé. Schaper laan 6!, tel. 65506. Vraagt vrijblijvend stalen en prijs. Ook licht-echt en afwas- baar behang. inlijsten van platen en foto's »n aquarellen, jchitderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr rarantiï. C. van Loenen Dam 41-43. tel. 66192 Show- room: Vlaardingerstraat 6 Laat uw «plrs») vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.U.K.. Groenendal la (Broersv.pad), tel 67028 Ledikanten, matrassen, op- klapbedden, hutledi«car»ten kam peer bédden enz Kom eens praten J v. Konünen- bure Zn Nummer one ver», die naar on* oordeel niet bonafide op de inhoud der advertenties reage- spotgoedkoop en altijd taak. Permahen! Ware Hélène-Pcrmanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.—. stroomloos 7,50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting.' Dames- en herenkapsalon „Héïène". Rembrandtlaan 22. tel. 67170. Verloren ren gerieve vaj» onze lezert hebben wy de mogeiykbeld opengesteld om onder de kleine advertenties tegen een vergoe ding van t 0.25 administratie kosten ennofieej od te nemen tót een maximum van 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelupen huisdieren Deie advertenties kunnen uitsluitend tegen contante totaling as non* bureau worden opgegsveo.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1