KREMLIN - kil en verlaten Moskou! hart van I W ¥M de redactie 1 Als gast op van de PRAWDA Arts die morphinist was stal morphine Parijs ongerust over acties van Pon jade Bestuur: „Diaconessen gingen vrijwillig" Sonneveld naar Hollywood „om een kijkje te nemen" Voorts. R.A.L-leren IMPRESSIES VANMOSKOU door Klaas Peereboom Onvoorwaardelijke straf van drie maanden geëist ;v-; Vrouw door val uit rijdende trein overleden Beweging groeit onrustbarend Volgende week geen .Mimoza' COMMENTAAR OP GIDS"-ARTIKEL Geldinzameling is overbodig &/ERM0GÈNE Veiligheidsraad prijst Egypte's zelfbeheersing In Gelderland: Tarief van pas f 1.- hoger in zomermaanden Louis Bouwmeester (Stoethaspel) overleden Zaterdag 5 Maart 1955 ZOALS Moskou 't hart van de Sowjet- Unie is, is het Kremlin het .hart van Moskou". Ik citeer een Bus, die mij dit onge vraagd vertelde. Een wandeling rond dit laatste hart neemt 35 minuten. Ik stapte flink door, want het f§§ vroor 15 graden, maar ik was toch even in het Alexandrovpark langs het Kremlin blij- ven kijken naar wat kinderen, die daar speel- H= den. Onder het oog van de verzamelde moe- pi ders schepten 'zij sneeuw in Zandvoort-em- H-, mèrtjes, of gleden per slede braaf een heu- *n;ü veitje af. Een officiële rondleiding biedt. Jarigs een schildwacht het Kremlin Moskou, de enige mogelijkheid om j iets van het Kremlin te zien. Men deelde my in bij Fransen, Roemenen en Chinezen. Een vrouwelijke gids vertelde, tolken vertaalden. Door een scherpe wind lopen we i langs een schildwacht het Kramlin binnen. Regeringsgebouwen, kerken. paleizen, musea, pleinen, grote, ver laten pleinen waar sneeuwwolken overheen jagen. Ook Napoleon moet hel er, in 1812. fris hebben gevon den. Ik kwam hemlater in het Kremlin tegen, op een schilderij van Aje va zo vsky, mer kwaarri 1'ger wijze blootshoofds en rustig wijzend naar een brandend Moskou. WEELDE A/fEN betreedt allereerst het wa penmuseum. de rijkste en be- langrijkste verzameling van Sowjet- f Rusland; fragmenten geschiedenis van de elfde eeuw af. Èen weelde van wapens, behoedzaam in vitrines gelegd. Men ontmoet honderden an- i dere bezoekers, ook in de Grote Kerk van Maria-boodschap en in de met grote zorg tot museum inge- nchte kathedraal van de Maria He melvaart, half Tartaars, half Byzan- tijns, met tientallen ikonen; men spoedt zich na het veertigste verhaal van de gids door het derde museum (praalwagens van tsaren, met edel stenen bezaaide geschenken aan tsaren) en staat dan buiten. Bij de Kolocolinja Ivana Velikoho, de 98 meter hoge klokketoren van Ivana Velikoho. Ik geef mijn tolk een sigaret. „Acht-en-negentjg meter" zegt hij. „Dat was in 1600 het hoogste punt van Moskou. Onze nieuwe universi teit is 240 meter hoog." Vervolgens verlaat men het Krem lin. Menheeft negen-en-een-halve eeuw Rusland in twee-en-een-half uur gezien en beluisterd. Men heeft van het Kremlin een fragment ge zien, Een ik kijk om en zie de pleinen, de verre regeringsgebouwen klein fragment. BIJ DE ..PRAWDA' Hes middags heb ik een afspraak met een détail uit de 'jongste geschiedenis van de Sowjet-Unie, de „Prawda" de krant van de commu nistische partij. Het was een per te lefoon -gemaakte afspraak;, telefoon nummer D 31084, (D 0). Men kan dit nummer niet gebruiken voor het plaatsen van een kleine advertentie. Ik geef U maar een tip. De „Prawda" kent geen advertenties. De hoofdredacteur bleek enige dagen uit de stad te zijn. Daardoor schudde ik in dit gebouw de heer Fiyshevsni, chef -Azië en Afrika, de hand. We gingen in een rustige, smaakvol ingerichte kamer zitten. Op de tafel lag een exem plaar van „Le Figaro", op een van de twee grote bureaux stond een schrijfmachine, merk ..Olympia" Men kijkt niet verder rond, men is gast. mén is charmant ontvangen, men komt voor een gesprek. Het journalistiek-technische ge deelte van dit gesprek lijkt me voor lezer van onze krant niet in tere s- t. Maar men wij misschien wel eten hoeveel „Moet U eens horen" brieven de redactie van de „Prawda" ontvangt. Tweeduizend per maand. Uit alle delen van de Sowjet-Unie. Ze worden, voor zover niet geplaatst, alle beantwoord. Welke brieven wor den bij voorkeur geplaatst? „Brieven. waarin vragen worden gesteld, waarin problemen worden aangesneden, waarin critiek plaatselijke organen, op plaatselijke autoriteiten wordt geoefend. Derge lijke. eventueel te plaatsen, brieven worden éérst naar de desbetreffen- (Advertentie tM.) X Zó b 9etend Is nu PANORAMA AMSTERDAM. Drie maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf is gis. termorgen voor de Amsterdamse rechtbank gecist tegen een arts uit de hoofdstad, die morphinist is geweest en die bekende bij een' apotheek en kele ampullen morphine te hebben gestolen. Dat laatste geschiedde In het voorjaar 1934. „By mijn eis houd ik rekening met een vorige diefstal, van twee camera's cn zes lenzen, die Is gepleegd onder Invloed van morphine- gebruik", aldus de Officier -van Justitie. „Die zaak is destijds voorwaarde- lijk niet vervolgd, maar het dossier er van heb ik ter informatie aan de rechtbank overgelegd". In zijn requisitoir rakelde de of ficier het contact op, dat de justitie de laatste jaren met deze arts heeft gehad. „Als voorwaarde van de seponc- De officier vervolgde: ,.Op mijn voorstel ook deze zaak te seponeren heeft hij echter niet gereageerd. Uit een onderzoek, dat de politie i enige tijd later heeft ingesteld, bleek. ',;l- V V'ï«ï-, (die vi ,&X: f hij zij ring van de camera-zaak heeft mijn dat hij zijn praktijk op normale tv ijze overleden voorganger mr Van Nou- i voortzette. Van de buitengewone huys destijds gesteld, dat de dokter j clementie van het Openbaar Ministe- zich onder psychotherapeutische be handeling zou stellen om te trachten van zijn verslaafdheid aan het ver dovende middel af te komen. Van oorwaarde is niet veel terecht- ;ekomen. Toch ben ik aanvankelijk tereid geweest ook deze 2aak de diefstal van de morphine te se- leren, echter op voorwaarde dat zijn praktijk zou beëindigen. Het niet toelaatbaar, dat deze man pa ne heeft hij dus op geen enkele wijze gebruik gemaakt en daarom heb ik deze zaak voorgebracht. Het enige is nu: een onvoorwaardelijke straf". Een heel ander geluid liet rnr J. K. Mathuizen, de advocaat van de arts, horen. „Als er één zaak is waarbij men zich moet af vragen hoe de zaken er nu voorstaan, is het deze", zo begon hij ziin pleidooi. „De prak de organen cn autoriteiten gestuurd voor het geven van commentaar," zei de heer Plyshevsni. Hoe Krijgt de „Prawda" zyn bui tenlands nieuws. Ik denk aan United Press, Associated Press, Reuter?" De heer Plyshevsni deelt mede, dat men het buitenlandse nieuws, ook van die bureaux, ontvangt via Tass. het Russische nieuwsagentschap, dat door twee telexapparaten met de „Prawda" verbonden is, „Hoeveel pagina's telt de „Praw da"? .Vier, zes of acht," zegt de heer Plyshevsni. We staan, op en mijn gastheer laat me een aantal werkvertrekken zien. Doelmatig ingerichte, rustige, goed geoutilleerde, ruime kamers, waar twee, soms drie redacteuren werken. En passant hoor ik nog, dat de technische staf een 3000-tal leden omvat (men afvaardigt in dat ge bouw- ook andere dagbladen en pe riodieken). ik neem afscheid en stap .met. mijn vrouwelijke tolk, blijkbaar :o uit haar werk gelopen, de lift in. F.en owmmr binnen de muren van het Kremlin. Een verlaten plein, regeringsgebouwen. (Eigen foto TEuEURG. Op de spoorlijn Til burg—Den Bosch is gistermiddag de j 30-jarii:e mejuffrouw J. Hendrikse i PARIJS. Geestelijk gesterkt uit o rijdende trein gevallen, die i waawchflnlUk door het feit dat in r ting Den Bosch reed. Zij Fsrnre hun leider „DANK U' zwaar gewond langs de 'vonden. brachten de trein tot spoorlij Passag: stilstand door aan de noodrem te trekken. Het slachtoffer werd naar een ziekenhuis in Tilburg vervoerd, waar zij kort na aankomst overleed. De"trein had een half uur vertra ging. DENEDEN in de hall vraag ik haar *^of ik haar misschien zou kunnen wegbrengen. (Ambassadeur jhr mr P. D. E. Teixeira de Mattos had me zeer vriendelijk een auto plus de verplichte Russische chauffeur ter beschikking gesteld). Mijn vrouwelijke tolk zégt: „Ja, heel aardig van U", loopt naar de j vestiaire, keert terug en zegt: „Nee, j ik dank U". Er staan voor de ingang t een twintig Russen. De gedachte dat j zy misschien liever niet met een buitenlander, een vreemdeling wil j worden gezien, kon ik niet onder- drukken. Maar waarom zou deze ge- dachte juist zijn? Misschien viel het haar in, i dat ze, voor sluitingstijd, nog een half roggebrood moest ko pen, enkele straten verder. Men weet dat niet. (Advertentie l.M.) f- DOOR WEER EK WIND... hoeft U niet te gaan, nis V les tcilt nemen.Blijf rustig fhut« en studeer met Resa- Hilversum, de Bekende Schrif telijke Cursusop elk moment, dat U schiktDe meest succes- rpke opleiding voor M.B.A, Praktfjkdipl. - BoekhoudenM.O. en 8.P.D., Mulo A en andere officiële examens. Radio \I OLGENDE week Zaterdagavond géén Vara-showboat en géén ^VHmoa" Dit, omdat Dolf van der Lindens Metropol e Orkest dan zijn voorjaarsvacantie heeft, In plaats van „Mixnoza" wordt een kolder pro-ramma van Pieter de Ruwe (tekstschrijver van „De showpluim van de week") uitgezonden. Dit prog-ra m ma, „Yeg we have m> „Mi- moza", is enkele weken geleden al op dc band vastgelegd. Toen „Mt- nioza" op 5 Februari niet Uitgezon den kon worden, omdat het bandje „vuil" was, rede neerde showboat-ka- pitein Prior: „Dit mag ons niet nóg eens gebeuren". Hij belde Pieter de Ru we op. die in één nacht dit „reser ve "-programma schreef, dat de vol gende dag werd opgenomen. De Nederlandse Televisie Stich ting zal twee medewerkers verlie zen aan de commerciële TV op do ,.E-55"; hoofd-geluidstechnicus An dre van de Water en film-techni cus André de Radder. Beiden zul len in Rotterdam weer samenwer ken met Nederlands TV-pionier Erik de Vries, van wiens voortref felijke diensten de. NTS na afloop van de experimentele periode geen gebruik meer meende te kunnen maken. Do Vries i? m> reeds druk bezig mei het treffen van voorbe reidingen voor de uitzendingen. ten pot uit r!» radio-tech* hink is over gegaan naar de Bus- jWimsi.' iele visie, hoofdtechnicus Jan Moe;ion. die- jarenlang de rechter- iMind van hoorspelreg:5«eur S de Vncj je is geweest, zal voortaan m <M teljivisie-studio'ö aan de t ge il idsjiuittgjpgn ar aaien. ROTTERDAM. „Een wonderlij ke weergave van de feiten", zó noemt het Hervormd Diaconessen- huis het artikel van de heer M. Ruppert, dat verscheen in „De Gids" van 22 Februari j.ï. Er is, zo zegt het commentaar, geen sprake van, dat een dertigtal zusters uit het huis zou zijn „weggewerkt". In tegendeel de zusters namen vrij willig ontslag en het bestuur heeft moeite gedaan, haar van dit be sluit te weerhouden. Van „weg werken" is dus geen sprake. Toen echter twee andere zusters weigerden hun werk te doen, wer den ze dDor het bestuur ontslagen, De Raad van Beroep, waartoe de zusters zich wendden, oordeelde dat ze weer in dienst moesten worden genomen en dit heeft het bestuur gedaan. Toen. zich echter daarna een dergelijk geval met drie andere zusters voordeed en de Raad van Beroep acht maanden nodig had om tot een beslissing te komen, konden de zusiers niet meer in dienst worden genomen, omdat an dere collega's inmiddels hun plaats hadden ingenomen. Enige zusters weigerden weer op hun oude posten terug te komen. Dit alles wil zeggen, zo verklaart het commentaar, dat deze zusters werk hebben en meer verdienen dan een Diacones, Bovendien komt het bestuur nog steeds ten volle zijn verplichting na met betrekking tot de medische verzorging der zus ters. Aan alle diaconessen is voorts een volledige oudedagsverzorging tot haar dood toe gewaarborgd. V/at d? pension nering betreft, merkt het besruiD' op. dat volgens een minis- u.'i iire] besluit diaconessen niet val len onder de pensioen.-cn spaar fondsenwet. Van één der zusters heeft het be stuur 'de extra-opleiding van .f 2000 bekostigd. Hierdoor kan men ver wachten. aldus het commentaar, dat deze zuster gedurende enige jaren haar diensten, aan het huis verleent in die functie, waarvoor ze koste loos is opgeleid. Het bestuur noemt het ten ene- male onduidelijk, waarom er, zoals de heer Ruppert suggereerde, geld zou moeten worden verzameld, wan neer twee van de met verlof ge zonden Diaconessen een werkkring hebben en meer verdiener een derde op .eigen houtje e, ursus in Amsterdam volgt. De gedragingen van. dc zusters, zo zegt het bestuur, geven blijk, dat ze zich nog verbonden voelen me' >et Rotterdamse huis. Dat het bestuur met deze zusters de band niet definitief heeft verbroken, is te danken aan het geduld, dat het met haar heeft, aldus het commen taar- ernstig lükt te nemen, heeft een aantal volgelingen van de Franse belastingopstandeling Pierre Pon- jade. gisteren voor het eerst ook getracht in Parijs een relletje te ontketenen. Al et kele maanden lang trekken de „Po-jadisten"' telkens in grote massa naar een pïaats waar dc goe- i deren van een wegens belasting- schuld failliet verklaarde winkelier worden geveild: zij bevolken het verkooplokaal volledig en kopen de inboedel voor in totaal dertig of veertig francs om het geheet daarna aan hun collega terug te kunnen geven. Du hebben zij nu gisteren ge probeerd bij het centrale veiling kantoor van Parijs, heet Hótel Drout. maar zowel de veilingmees ter als de aanwezige politiemannen hadden het ..door" en nadat poli tie versterkingen waren gearriveerd zijn de „Poujadisten" uit het ge bouw gezet. Overigens is dit een nederlaag, die de beweging van de kleine kantoorboekhandelaar Pier re Poujade op dit ogenblik weinig kan schaden. Zijn organisatie neemt thans een onrustbarende omvang aan. Iedere weck schijnen zich dui zenden en duizenden nieuwe onte vredenen onder de kleine winkel stand van Frankrijk bij hem aan j te sluiten. Het feit. dat de nelas- tin gen uier vele tientallen graden milder -yn georganiseerd dan in ieder ander Westers land. wordt tiënten behandelt. De gemeenschap tijk gaat uitstekend, Hij is een zeer geliefd arts Financieel, is hij er vol komen bovenop. Administratief zijn zijn zaken volkomen in orde. Het loopt allemaal als een klok. Zijn ge zinsleven is uitstekend". „Bovendien", zo ging mr Mathui zen voort, „zijn er maatregelen ge nomen, dat hij als arts niet vrijelijk de beschikking heeft over morphine. Andere artsen schrijven, indien no dig. de morphine-recepten voor hun patiënten tilt". De advocaat herinnerde de recht bank er aan, dat de dokter aan zijn verslaafdheid stek om en is toen hij een bijzonder pijnlijke kwaal had en morphine als pijnstillend middel kreeg. „Je moet er nu maar mee be hept zijn. mijnheer de president", pleitte de advocaat verder. „Hij heeft gevraagd. En nu heeft leen behoefte meer aan n hij gebruikt het ruim een jaar niet meer. De diefstal bij de apotheek is gepleegd om de beschik king over morphine voor zijn patiën ten te krijgen, en niet voor eigen ge bruik". Mr Mathuizen vroeg de rechtbank ten slotte vooral geen gevangenis straf maar wel eetï geldboete op te leggen, gezien de huidige toestand van zijn cliënt. Uitspraak: 13 Maart. uit het oog vérlaren. Het feit ook, dat slechts de on geloof elijke naoor logse toename van het aantal klei ne middenstanders de oorzaak is van de huidige situatie, wordt ge- negeerd door zowel Poujade als er" blijkbaar nu ook door de regering- hij' totaal Fa ure, die zich niet een jaar voor morphine de algemene verkiezingen een enor me groep middenstanders tot vij and wil maken. Overigens kan niet ontkend worden,-dat in Parijse po- litieke kringen enige zorg bestaat over de fabelachtige snelle groei van Poujade's fascistisch georiën teerde beweging. (Advertentie f-M.) SPIERPIJN, SPIT... 't Loert overal. De weldadige warmte van de pijnstillende Thermogene verdrijft de sner pende ptjn- NEW YORK. Een ordeel over het incident bij Gaza zullen wij ons pas kunnen vormen, na ontvangst en bestudering van het rapport der ge mengde bestandscommissie aldus verklaarden de gedelegeerden in de Veiligheidsraad, die gisteren bijeen waren gekomen ter bespreking van het recente Egyptische-Israelische grensincident De vertegenwoordigers van Ameri ka, Engeland en Frankrijk gaven uiting aan „ernstige bezorgdheid" en prezen in algemene termen de zelf beheersing, die Egypte had getoond. De raad, die zowel van Egyptische als van Israëlische zijde in de zaak is gemengd, verdaagde, na op par tijen. een. beroep te hebben gedaan, zich van verdere gewelddaden te ont houden. baar zitting tot het ogenblik dat een volledig verslag over het in cident zal zijn ontvangen. Er zijn aanbiedingen gekomen van de Metro Goldwyn Mayor en van Columbia- MGM zou oen rol voor Sonneveld hebben in de film ..Tur ning wheels" naar het blijspel van Stuart Cloethe, een verhaal over de trek van de Zuid-Afrikaanse boeren, Columbia heeft om een test-fümpje gevraagd., dat enkele dagen geleden in dcCinetone studio's is opge nomen. Overigens héi Svmiévóld mot Het contract dat Sonneveld ruim mogelijk nog deze zomer in Hclly- een maand geleden met de Amcri- i wood blijvende contracten voor een kaanse agent Mitchell Certz heeft direct ootreder gesloten een zng. „beLangcn"- j gezien hij door verbintenissen in contract heeft vruchten opgele- j mis land in ieder geval dit jaar nog veid. i hier gebonden ia. AMSTERDAM. Win» Sonneveld gaat Z Mei naar Hollywood. Niet om onmiddellijk voor de Amerikaanse filmcamera's te gaan id-.cn, maar „om eens te gaan küken" zoals hij zelf zegt en om zakelijke be sprekingen te voeren. Eind Juni Is hij in ieder geval in ons land terug omdat htj 15 Juli in het nieuwe De la Mar-theater met een nieuw cabaret-programma, moet starten. ARNHEM Het piv vinciaal be stuur van Gelderland h^eft beslo ten voor de maanden Jun, Juli en Augustus een extra legesbecirag van f 1 in rekening te brengen. In de zomermaanden zal een pas in Gel derland i' 6 kosten, in de andere maanden f 5. Honderd van dc 112 Gelderse gemeenten hebben zich hierbij aangesloten. In 1954 heeft de provincie ruim zeven maal zoveel paspoorten uit gegeven als in 1953. Dc oorzaak hiervan is. dat naast de verlaging van de rijksleges, ook het provin ciaal tarief teruggebracht is van f 4 tot f 1.50. Het gevolg was een enorme stijging in de aanvragen van paspoorten. n.I. van 4920 stuks in Juli 1953 tot 44.294 in 1954. De provinciale griffie verwacht dit jaar minstens 60.000 aanvragen om een paspoort. DEN HAAG Gisteravond is ten gevolge van een hartaanval op 39-jarige leeftijd plotseling overle den Louis Bouwmeester. De heer Bouwmeester, is onder de naam .vStoethaspcl". menigmaal in revue's opgetreden. Cy P zo'n tentoonstelling van scooters en motorfietsen in de Rai, loop ik rond als een mannetje uit de maan, want het enige wat ik pan al die uit gestalde waar begrijp, ts dat je er mee rijden kunt. „Nou geef ik jullie je eigen kaart- jes", zegt een dikke, provinciale man tegen twee zwartgallige vrouwen, „Voor het geval we mekaar eens kwijt mochten, raken in de drukte, begrijp je „Waarom zouden we mekaar kynjt raken?" uraaot de ene «rouu?, die ken nelijk de zijne is, mant ze kijk hem loerend aan. ,,'t Kan toch?" roept de man ge kwetst. Ik wil doorlopen maar een stand houder heeft myn stilstaan, verkeerd geïnterpreteerd en zegt op eenvoudi ge toon vol evidentie tegen me: „Ziet u wel meneer hoge flens- naven en een spieloos kettingwiel. En kent u ons dubbel buisframe? Het za del met de swingarm is nastelbaar en de horizontale culinders hebben een boring pan 85 millimeter. De compres sie cerhoudtng Maar als hij opfcykt ben ik inde me nigte verdwenen, want het is allemaal plat Turks voor me. Technici zijn evenwel slechte psychologenze zien mijn onbeslagenheid niet aan me. Hun luister]unctie staat dan ook alleen open voor hydraulische schokdem pers en progressief werkende teles- coopveringenbegrippen die mij al ■moe maken, als ik ze alleen maar hoor noemen. Maar de kenners genieten er van. Mannen met lederen buizen en paarse buitenlucht wangen, groepen rond een langzaam draaiend platform en kijken toe, met zwijgende vervoe ring, als stond daar Mariene Dietrich, Doch het is een motorfiets met ob sceen verchroomde knaistengels. „Cardan aandrijving", mompelt een der kijkers verrukt. „En luchtgekoelde remtrommels over de volle breedte van de naai", steunt de ander. Het water loopt hem uit de mond. Ik maak mij ontmoedigend uan het tweetal los en duraal verder eyeless zn. gaza, in ait gestroomlijnd paradijs tier snefgangers. Nog geen tien minu ten later sluit ik wederom op de tu:eecwartpaZFige vrouwen. „Zie je nou welnou is hij ons kwijt", zegt de ene vrouw schamper: .Dat lept hij er op aan, Mies. Dat doét hij er om. wedden dat hij allang buiten is? Die zit in de kroeg, wat ik je brom. O, hij moest zo nodig naar de Rai.'" Ze slaan ontheemd en waarschijn lijk nét re ondeskundig als ik, by een nam aak grasperk, met een kooi vol kanariepietjes. „Leuke vogeltjes", zegt Mies zielig. „Laan we maar koffie met koek. gaar, gebruiken", beslist de ander haatdragend„En dan mot je hem morgen weer eens Fioren liegen..." Twee kleine jongens zijn bezig met sen tijdverdrijf, dat tfc 'mij uit mijn eigen jeugd nog wel herinner. Zij per- zamelen alles wat je op zo'n tentoon stelling poor niets krijgen, kunt fol ders, boekjesmonsterflesjes en stoppen het in een grote zak. „He jö, geef je terug!" roept een standhouder en hij wringt het oudste ventje nog n"t bijtijds zijn vulpotlood t.it de hand, want dat had hij, in de koorts van het verzamelen, ook bij de collectie gevoegd. De vrouwen hebben rich somber op het terras oen het restaurant geret, achter een haag van mannen uil alle provinciën, die in een lange rij naast elkander op de vloer zitten en hun bo terhammen uit papiertjes eren. „Hebt v belangstelling voor dit tech nische handboekje?" i?rcag* een heer in klein standje. „Het bevat alles over de moderne motor. Kijk eens, het be- hoff. Hy zei dat vrijdagmorgen j gint met. tijdens een kort woord dat hij uit- j Maar ik maak my los ran rijn goed sprak ter installering van het. be- 9,fs'^fferde speech, die my, met kan „ii imponeren. Ucnt ik ken een jongen, nrlj(sper.SMj«)(onds m de meumle-r c en :o umnis mn dit soort dingen ringsindustrie in Den Haag, j af v;eet, als ik en die tóch kans ziet, elke dag een complete technische en cyclopaedic te plaatsen. Hij dreunt ge- gewoon op wat een des'-i.ndige heer op het kantoor hem één keer heeft voorgezegd en dat is een pracht ver haat, vol technisch barpoens. waarvan hijzelf geen woord snapt. Maar het gaat om de to on en de overtuigings kracht. „Last van vette kopjes? Het boek ^vertelt u wat u er aan doen overal uitgeroepen, toen toevallig bleek, dat zyn instructeur met „verte kopjes" geen motoronderdelen. maar de dik gedrukte opschriften in hei boek had bedoeld. Maar niemand had het gemerkt Minister Suurhoff: Datum van indiening onhverp-Ouderdoms- voorziening onbekend DEN HAAG. ,,Ik kan u nog niet verblijden met de mededeling van de definitieve datum waarop het ont werp tot Wettelijke Ouderdomsvoor ziening bij de Tweede Kamer gal worden ingediend". Aldus de minis ter van Sociale Zaken, de heer Suur- ..Met spanning wordt b,e' moment v?:n indiening door ons verbeidt, maar u weet met mij." aldus de minister, „dat op het laatste moment zich altijd nog onvoorziene gebeur tenissen kunnen voordoen. Men heeft de datum dan niet altijd in de hand." De minister zei verder nog. dat de wettelijke voorzien ine. gelijk de Noodwet-Drees, maar een basisvoor ziening zal zijn. Het zal dus nood zakelijk blyvt-n, dat men voortgaat met het instellen van bedryfs- en ondernemingspensioenfondsen, opdat deze elkaar kunnen aanvullen, waar- doo men tot een sluitende oude dagsvoorziening kan geraken. KRONKEL Damesbladen en VTOuiaennj&rie- fren mogen graag vragenlijstjes op stellen met een puntenwaardering die aangeeft hoe de stand va» het huwelijksgeluk is. Zo van: „Interes seert ziek voor het werk van Uw an?" Voor de Brusselse mevrouw Marie-Louise Debuisson is zo'n vraag geen probleem. Zij hééft het zelfde rak als haar man, En wat voor vak! Samen vegen zijsinds cij (wee jaar geleden getrouwd zijn, dagelijks de beroete en aangekoek te schoorstenen va» Brussel. Me vrouw is 43 jaar, meneer 6-1. Geen dak is hun te hoog of te schuin. Nóg ecu vreemde man: De 35-jarlee Amerikaan Sam LTlano hertl 67 uur en eifminuten achter elkaar een drumste! bespeeld. De orgie van lawaai, die Ulano voortbracht, ging ten koste van zes drumstokken. Zijn prestatie ts niet onopgemerkt voorbijgegaan. Ulann zat In de étalage van een winkel op Times Square, Hy zal nu wel aan een rusthuis toe zijn. In het Canadese P ober val ts een gekke wedstrijd gehouden. Twaalf men- ,sen gingen in een schommelstoel zitten, voor het wiebelkampioenschap. Slapen mocht niet, eten wel. F-en strop had één van de deelnemers, toen hij na 23 uur, 28 minuten en vier seconden werd ge- daar 67 Uur. 43 minuten en drie se conden schommelend uit. Toen hij ein delijk als overwinnaar uit zijn stoel kwam. was hij -vei een bee'ie suf, Hoe wel sommigen beweren, dat je dat van te voren al moet zyn als je aan zo'n wedstrijd meedoet. Donderdagavond predikte Bllly rraham in het New Yorkse Madison Square Garden de Christelijke naasten liefde. Vn.icïacavond bokste Billy Graham op dezelfde plaats tegen Chico Verjar. Niet dat de man zo veranderd was. Het waren eenvoudige twee ver schillende personen met dezelfde naam. stoel de fractie van esn seconde niet Toen de filmster Maria Alexandra In werd ze plotseling vastgegrepen en ge kust door ccn man met drl« ogen. bewoog, dat vrrtelde ze de politie. een heel gewone man", zet Deze lijd is gepruts Maria Alexandra, „behalve dan dat de schommel wedstrijd, derde nog midden op zijn voorhoofd", daarvoor tn het CMnadese Een vréémd* mao. quière werd gehouden. De Dr William Boven, rector de ergeleken htj de week Plaatsj studenten bijeen komst een bedrag van 2300 francs aan pril zen uitdelen. Maar toen het grote ogenblik daar was. kwam hij tot de on'stellende ontdekking, dat hit vergeten had het geld mee te ne- De studenten hebben het maar te hield goed gehouden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2