de Bijenkorf P C In de Beurs klopte één uur per dag het hart van Schiedam J Bezoekers gaven elkaar gemoedelijke bijnamen Bazar in het „Zonnehuis voor de verpleegden "4éüt" Spanningwas er voldoende Rotterdam bouwt zijn nieuwe Bijenkorf l Verval van „Zwart Schiedam" Maar géén prijzen-afspraak! Wat Schiedam leest Technische films van fa. Winkelman De Vierspelenkamp Pater van Rixtel spreekt voor K.K. Onderscheiding voor E. J. A. Garretsen Schoorsteenbrandje Baldadige jeugd Franse buldog zoekt z'n baas Verkeerscontrole Tegen een auto opgereden Burgerlijke Stand Plotselinge dood AGENDA SCHIEDAM actieve en accurate jongedame 30 jaar I to&mmngevend in Schiedam j Woensdag 9 Maart 1953 De Beurs daar klopte het hart, zo niet van Schiedam, dan toch van de industrie, die haar economisch beheerste cn waarvan haar wel en v;ec voor een goed deel afhing. Maar het klopte slechts pén uur per etmaal op de door-de-u-eekse dagen, de Zaterdagen inbegrepen. Want vrije Zater dagen of beuravacanties kenden dc Schiedammers toen nog niet Als om even voor enen de Beursklok, die dat kloppen op gang moest helpen, be gon te kleppen, werd het levendig op het pleintje voor het gebouw met zijn ietwat pompeuze, on-Hollandse gevel. Dan kwamen van alle kanten de beursbezoekers op hun dooie gemak aangewandeld: de Schiedammers, die op de een ol andere manier met het branders-bedrijf ieta te maken had den e.i de Rotterdamse vertegemvoordigers der grote graanhandelaren, meestal met gezwinde pas. omdat de stoomtram, die hen naar de jenever- stad had gebracht, rnet de gebruikelijke vertraging u-as aangekomen. Met hun wit katoenen, dik gevulde monsterzakjes bengelend aan hun hand stapten ze in collegiale groepjes langs de Lange Haven op hun doel r' Maar dan kwamen ook de duiven op het Beurspleintje neerstrijken, die er geenszins ijdelljk op speculeerden een graan tie uit de zakjes te mogen meepikken, Af-en-toc verscheen er c k wel een marktkoopman op het toneel, die achter zijn geïmproviseerde toon bank een paar planken op twee schragen zijn waar aanprees, kit- lhm, vlekkenwater, zakmessen, e.d., alles van niet te overt'-ff on kwali teit en door zijn humoristische wei- sprekendheid steeds zeker kon zijn van een grote belangstelling en van een voldoende kooplust bij de beurs- mencren. Iedere werkdag tussen écn en twee uur beleefde Schiedam zijn hoogte punt van nijvere stad, zij bet dan dat deze bedrijvigheid ook dan nog de kalme gelijkmatigheid bewaarde, die het ganse leven in die dagen ken merkte. Iedereen kende er iedereen. Vóórdat de klok van de Grote Kerk de slag van één Het horen, prelu deerde men op het zakendoen binren Mercurlus' tempel door een gemoe delijk praatje over de dingen van de dag op de trappen van het gebouw cn dacht er niet over, er binnen te gaan, vóór de beursbengel zweeg. Omdat er veel dragers waren van een zelfde familienaam Beukers. Jansen. Nolet. Meyer, Zoetmulder werden ter onderscheiding bijnamen gebruikt, maar nog meer de voorlet ters van hun eigonnamon zonder meer. Men wist ogenblikkelijk wie gedoeld was met C. A., W. A. of I. J. T. (spreek uit: Ijetee), dat waren allemaal leden van het geslacht Beu kers en wie met A. C. A., Jan-Koos en de Zure Janus (dat waren Nolet- ten). De laatste had deze bijnaam te danken aan het feit. dat hy azijnma ker was. ^eze familiariteit typeert de ge moedelijkheid in de maatschappelij ke omgang, waarbij, standsverschillen geen al te groot gewicht in de schaal logden..Zij wordt ook verklaard door het feit, dat in de zogenaamde betere kringen en dat gold vooral voor de katholieke veel bloedverwant schap bestond en er straf geneefd on genicht werd tot jy de derde en vier de graad. Het bevorderde natuurlijk het besef van saamhorighoid. doch het verengde ook de gezichtskring en had een conservatief makende in vloed op het toch al kleinsteedse ka- rakter van het gezelschapsleven van i die dagen. Handels-humor Intussen spreekt het vanzelf, dat ook de scheidingslijnen niet ontbra ken, veroorzaakt door godsdienstige en politieke tegenstellingen. Doch de scherpe kanten van deze tegen stellingen kwamen zelden naar vo ren; er heerste een niet geringe on derlinge verdraagzaamheid In Schie dam en ik durf dit toe te schrijven aan het dagelijkse beurscontact tus sen de verschillende groepen uit de burgerij van de jeneverstad. Want daar vielen alle scheidingslijnen weg, daar bewogen zich alle bezoeker» ongedwongen onder elkander, daar werd niet alleen gehandeld, gemar chandeerd en over zaken gesproken, daar werd ook gelachen en ge schertst, een goede grap deed er op gang cn het kwam zelfs wel voor. dat kwajongensachtig met maïskor rels geschoten werd naar de stijve bolhoeden van heren branders, dia zich goed leenden voor mikpunt, zonder.dat de getroffenen er zich beledigd of wat dan ook door voel den. Tussen één en twee omsloten de beuramuren de Schiedammers als één grote familie, dan roezemoesde het onder het glazen dak van het vele en luide gepraat door talrijke monden, dan voer er iets van leven dige spanning in de anders zo even. wichtige rustige houding van de brander. Overigens had ook de tra- ditle op de beurs haar medezeggen schap. De voorname branders en dis tillateurs hadden hun vaste plaats In het Maart-nummer van het orgaan van de Schiedamse Ge meenschap schreef de heer A. J. Zoetmulder het derde erft- kei in de zeer Interessante reeks ,fiet verval van Zwart SchiedamEvenals de twee voorgaande artikelen drukken wij ook dit derde deel hie r- naast oj. onder de „bogen", het verhoogde carré, dat het middengedeelte van het gebouw omgaf, In het parterre bewoog 2ich de beweeglijke kern der zakenlieden: de minder gepo seerde jeneverstokers, de makelaars en commissionnairs, de tussenhande laars, af-en-aan gaande om orders uit te voeren of te ontvangen. Het was dan een druk loven en bieden. Zoals overal ter wereld hing ook hier de prijs (van dc moutwijn) af van vraag en aanbod. Doch de Schie damse beurs had een zwakke stee, die incidenteel samenhing iet de financiële positie van de kleine brander, die maar al te vaak ge dwongen was zljn liquide voorraad in de branderij te verkopen om aan liquide - middelden in zijn kas te ge raken. Het is wel heel merkwaardig, dat de Schiedamsc branders, wier belan gen toch zo volkomen parallel gin gen en die deze ook in de „Spoeling- vereniging" en in hun gistvennoot- schappen zoveel mogelijk gezamen lijk behartigden, pooit hebben kun nen komen tot een onderlinge prij- zenafspraak, waar het hun hoofdpro duct, de moutwijn, betrof, waardoor zij de markt beter in de hand hadden kunnen houden. Ik meen, dat daartoe wel eens po gingen zijn aangewend, doch dan is het toch nooit verder gekomen dan tot een schuchtere, weifelende aan loop. Maar al te gemakkelijk wer den nu de zwakke broeders door makelaar en. commissionnair tegen de sterke uitgespeeld, teneinde hun opdrachtgevers, de distillateurs, tegen de laa£?t te bedingen prijs aan moutwijn te helpen. Én naarmate de spiritus het Schiedamse product le de distilleerderijen verdrong en de concurrentiestrijd voor de kleine brander moeilijker werd, begon de Schiedamse Beurs haar batakenis te verliezen en werden de dagen talrij ker, dat men van een ougeanimeer- de;stemming moest spreken, om een geijkte term te gebruiken. Het aantal malen, dat de grote distillateurs met belangrijke orders van zestig en meer stukken moutwijn aan de markt kwamen, hetgeen de beurs soms zelfs een koortsachtig aanzien gaf,, werd schaarser en zc sleepte deze Instelling, die in voor spoedige dagen haar glorieus gebouw gekregen had, zich naar het einde. De Schiedamse Beurs werd een mu seumstuk om tenslotte haar bestem ming als museum te vinden. Niet rendabel Men kan echter eigenlijk wel zeg gen, dat, reeds lang vóór de sluiting van de Schiedamse moutwijn-beurs, het pompeuze gebouw grotere bete kenis bezat als historisch monument dan als practïsch bezit. Het gebruik van één uur per dag kon zijn be staan niet rechtvaardigen. Blijkbaar is het gemeentebestuur nooit op het denkbeeld gekomen, het gebouw zó in te richten, dat het qok nog op een ander manier rendabel te maken was. Eertijds was in een kleine loca- liteit met ingang aan de Dam het te legraaf- en telefoonkantoor ingericht en "«rdon de bovenlokalen enige uren in de week gebruikt als mu ziekschool en een ander voor onder richt in handenarbeid, maar men kan dat nauwelijks een gebruikma king noemen in overeenstemming met de allure van het gebouw. Men kan er vrede mee hebben, dat de Beurs niet langer doelloos zal staan in het beeld van de oude, zo fraaie en merkwaardige stad, maar wie haar nog gekend heeft. als., bet levende, kloppende hart van het Schiedamse bedrijf kan niet zonder weemoed aarvaarden, dat er voortaan de «feite van een mauso leum zal heersen. A. J. ZOETMULDER. In de maand Februari werden Jn d& Gemeentelijke Openbare Leeszaal in Bibliotheek in totaal 1944? boeken uitgeleend (vorig jaar 18210) en wel 9026 romans, 5130 studiewerken en 5291 kinderboeken (vorig jaar resp, 3696, 4813en 45ÖI). In de Centrale Bibliotheek aan de Lange Haven werden geleend; 5765 romans en 3913 studiewerken (vorig jaar resp. 5834 en 3505). Het filiaal Dwarsstraat leende vit; 327 romans, 78 studiewerken en +11 kinderboe ken (vorig jaar resp, £'32, 77 en 114). Het filiaal Lorentzlaan gaf uit: 1652 romans, 097 studiewerken en 737 kin derboeken (vorig jaar resp. 1544, 869 en.588), Bjj'de jeugdafdeling wer den geleend: 2243 kinderboeken en n?2.Tdndérstudiewerken (vorig jaar 2035 en 1152). Bij do uitleenpost Ke- theJ.werden geleend: 648 roman», 81 studiewerken en. 622 kinderboeken (vorig, jaar resp. 444, 79 en 280). In de uitleenpost Weeshuis werden 282 kinderboeken uitgeleend (vorig jaar 2L6)., Bij de uitleenpost Ziekenhuis werdep geleend: 317. romans en B studiewerken (vorig jaar 309 en 13), Het .Correspondentschap Maasdijk 317 romans, 53 studiewerken en. 114 kinderboeken (vorig,jaar resp. 353, 60 en 117).'Het aantal houders van leeskaarten bedroeg 3778 (vorig jaar 3765)Het aantel boeken was 51668,, (vorig jaar 48932). Het is voor de patiënten en leiding van het Rusthuis „Het Zonnehuis" in de Boerhaavelaan vandaag en mor gen nog feest. Gistermorgen is ojn tien uur de bazar geopend, die tot en met morgenavond open is. De voor zitter van bet Tehuisbestuur, de heer G. Sleijt heeft de bszar geopend met een vriendelijke toespraak tot de ge nodigden, w.o. de wethouder de heer Th, J. L. van den Berg, de directrice van het Zonnehuis mej. C. RJjksen, zusters en afgevaardigden van di verse Vrouwenverenigingen in Schiedam. Hij zei verheugd te zijn, dat zovele organisaties in Schiedam hun mede werking hadden verleend om deze bazar op te bouwen. Een bijzonder woord van waardering richtte hij tot de directrice met haar «taf en de patiënten, die maandenlang actief bezig zijn geweest om de bazar in elkaar te draaien. De jeugd van Schiedam, die met medewerking van de.scholen oud papier hebben verza meld waarvoor men 200.heeft ontvangen, werd dank gebracht in de persoon van Truusje Wilton. De opbrengst van de bazar is be stemd voor de patiënten van het rusthuis. Deze. mensen, die reeds zoveel moeten missen en vealc jaren lang gebonden rijn aan hun bed moeten wat afleiding hebben. Hier voor is veel geld nodig. Ook vöor de uitbreiding van het tehuis,dat to klein ïs geworden is geld en ruimte nodig. Er komen nog steeds nieuwe aanvragen voor opname binnen, ver belde ons de directrice. Er is echter geen plaats meer. Momenteel zijn er 42 dames en 11 heren, die. in. het Zonnehuis verpleegd worden. In de diverse kamers waren de artikelen van de bazar uitgestald. Zowel de dames- als heren-pa tl ëntén hebben hard meegewerkt om Iets te maken voor de bazar. Zo waren er shawls, truitjes en kleedjes, vervaar- digd door dames, die maar één hand hebban. Met veel yver en toewij- ding hebben zij het toch gepresteerd iets voor de bazar te maken. Ook de Op de bazar van „Het Zonnehuis" liep ook deze opvallende verschij ning «md.- een. jongedame in een „gr abb el-jurk". Dit ia een bont ge kleurde lappen-jurk, met vele zakken, waarin surprises verbor gen waren. Voor een gift mochten de bezoekers een van de zakken ledigen. Een orginele variatie dus op een grabbelton, heren hebben zich. niet onbetuigd ge laten en een aantal portemonnaics en brillcn-êtuis gemaakt van leer. Van verschillende winkeliers kreeg men levensmiddelen, sigaren en si garetten. die zeer zeker aftrek zullen vinden bij de bezoekers. Het Automobielbedrijf Winkelman heeft gisteravond in gebouw Irene aan de Nieiiwe Haven, een aantal ge nodigden verrast met het vertonen van enkele interessante films, die ï:jjn toegelicht door de heer J, Ver hoef, van de afdeling voorlichting van de Shell Nederland N.V. uit Den Haag. De heer H. Winkelman heette de aanwezigen welkom, waarna hü het woord gaf aan de heer Verhoef, die vervolgen» vertoonde de films „Op sporing van aardolie op Sumatra", een film van de bekende cineast Bert Haanstra, „Slijtage-ondetzoek door middel van radio-activiteit" speciaal bestemd voor autobezitters, „Olie bracht Curagao welvaart" en tot slot de .sportfilm over deT.T.-races in Assen, die vorig jaar zijn verreden. De heer Verhoef lichtte de films toe met een leerzaam praatje. De aan wezigen hebben ongetwijfeld een ge zellige avond gehad. Wie gedacht, mocht hebben dat èn van Duyl èn Köneman, die Dinsdag avond in de Vierspelenkamp uitkwa men, zonder enige tegenstand hun puntjes zouden kannen verzamelen, vergiste zich deerlijk, want beiden ondervonden de nodige tegenstand bij hun opmars naar de finale. Na een aarzelend begin scoorde van Duyl een serie van 86. Maar dat ont moedigde geenszins diens tegenstan der, de Jonge- Immers even later bracht deze 16 en 72 en zo werd de stand 101 tegen 102 vemr van Duyl. Dat zag er allesbehalve goed uit, want do finate-candidaat moest 75 caramboles "jeer maken dan zyn te genstander. 't Was of deze met die goede beurten al zijn kruit verscho ten had, want de Jonge presteerde verder niets meer. In acht beurten kreeg hü er maar 32 caramboles bij. Van Duyl kon rustig op zijn totaal, afgaan en hoewel ook hij geen bij zondere series meer bracht, kon hij de nodige punten veilig stellen. De kaderpartij bracht geen moeilijkhe den. Na tien beurten had van Duyl 'een kleine voorsprong. En toen Hij bovendien series van 18, 47 en 11 no teerde, was alle gevaar voor hem uit gesloten, want de Jonge leverde al leen wat klein goed, Ook de één- bandstoten ging voor hem. verloren. Met goede series had van Duyl i n veertien beurten zijn. aantal bijeen. Toch wist de Jonge zyn sterke te genspeler nog de voet dwars te zet ten en te voorkomen, dat van Duyl alle punten veroverde. De Jonge had het eerst de driebandenpartij uit, doch van Duyl, die op winst bad ge staan, maakte toch nog remise en dat kostte hem een punt. Vrijdag avond moet hij nog tegen Vogel uit komen, zodet aangenomen mag wor den. dat hij met het hoogste aantal punten uit de voorronde zal komen, Köneman pakte dadelijk flink aan teEen Seheffers, die hij als een ge vaarlijk concurrent niet onderschatte en met 81 van acquit had Köneman al vast de 30 caramboles handicap weggewerkt, Maar Seheffers noteer de 26, 37 en 9 en 16, waardoor hij alle voorsprong van Köneman, die veel poedelde, volkomen te niet deed, want na zes beurten was de stand 01—90 voor Köneman. Van dat ogenblik werd het een hard gevecht, waarin Köneman het, ondank3 een serie van 47, niet meer redden kon. Seheffers was er in de kaderpartij helemaal uit. In twintig beurten had hij nog maar 45 caramboles, terwijl Köneman, die toch ook geen grote dingen deed, tot 145 was gekomen. Met beurten van 24 en 22 verraste Seheffers toch zijn tegenstander nog. Van invloed op de gang van zaken was het echter niet, want na -een moeizame strijd zegevierde Köne man. Dat Köneman geen moment moeite had bij de ei ndb and stoten was te verwachten. De man, die en kele dagen geleden in vijf beurten een partij uitmaakte, bleef nu ook royaal de baas over Seheffers en had daarmee zijn plaats in de eindstrijd zeker gesteld. Dat Köneman rustig aan zijn drifebandenpartij begon, valt te begrijpen. Eerst tegen het einde kreeg Seheffers een voorsprong en was het eerst uit. Doch Köneman maakte remise en eindigde daardoor niet een totaal van 39 punten. ■De uitslagen, luidden: Libré: v, Duyl de Jonge Cadre: v.' Duyl de Jonge Een band: v. Duyl de Jonge Driebanden; de Jonge v. Duyl (Advertentie LMJ Amsterdam Den Haag RottewUm Morgen wordt de eerste paal geslagen Morgenochtend om 9.30 uur gaat de eerste paal de grond in voorde n/euwa Bijenkorf. Natuurlijk hebben wij bij zo'n belangrijke gebeurtenis al onze medewerkers uitgenodigd. Daarom zak de oude Bijenkorf Donderdag 10 Maart in plaats van 9 uur om 10 uur geopend worden. De eerste van 843 „100-tons-palen"! De nieuwe Bijenkorf zal rusten ep Frankl-palcn - (gewapend beton), welke tot 20 meter onder de (rend geheld worden, leder v.an deze palen droogt 100. ton, de polen gezamenlijk dus ruim 84 miljoen klhl 275 273 15 82 200 133 15 72 20D 200 20 47 150 88 20 12 30 14 16 '14 20 48 20 48 10,00 4,40 2.142 1,142 0,416 0,416 Door de remisepartij ontging van Duyl de volle winst. Hij kreeg nu 9 punten en de Jonge kreeg er 1. Libre; Seheffers Köneman Cadre: Köneman Seheffers Eénbapd: Köneman Seheffers Driebanden: Seheffers Köneman 200 200 22 37 250 218 22 81 J?5 175 28 38. 150 116 28 24 30 17 6 -20 34 20 34 9,09 9,90 6,25 4,14 1,764 0.294 0,588 0,588 Belde spelers maakten ln de drie bandenpartij remise. Daardoor be haalde uit deze ontmoeting Köneman 7 punten en Seheffers 3.- Voor de leden van de Katholieke Kring Schiedam heeft Pater Ant, van Rixtel S.J.C. gisteravond in gebouw Musis Sacrum aan de Nieuwe Haven een lezing gehouden over „De Ka tholiek in de wereld van vandaag Na ingeleid te zijn door de vice-yoor- zitter, de heer A, Eenhuizen. hield Pater van Rixtel zijn inleiding. De geloofsafval, aldus Pater van Rixtel, en de buitenkerkelijkheid nemen hand over hand toe in de wereld van vandaag. Als een geestelijke epide mie van besmettelijke aard voert zy tallozen naar het ongeloof met alle gevolgen van dien. Om sterk te blij ven staan en immuun te blijven te gen geloofsafval moeten wy als ov.rtuigd Christen in deze wereld stien. Met elkaar moeten, wjj -hier voor op de bres staan. Bij Koninklijk besluit' van 23 Fe bruari 1055 werd de Ere-medaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-NasBau toegekend fljui de heer E. J, A. Garretsen alhier, die zijn 40-jarig jubileum heeft ge vierd als employé bij de Unllever- Grondstoffen Maatschappij, Dc onderscheiding werd door de Burgemeester ten Stadhuize aan betrokkene, die vergezeld was van 'zijn echtgenote in tegenwoordig heid van een afvaardiging van ge noemd bedrijf, uitgereikt. In dé "Paulas1'Potterstraat bij me vrouw I. P. B,-V. Is gistermorgen om drie uur een schoorsteenbrand je ontstaan. De: brandweer onder leiding van brandmeester J. Keu zenkamp heeft het vuur met de ramonneur verwijderd. De daders,die een aantal ruiten van een in aanbouw zijnd pand aan de Parallelweg hebben inge gooid, zyn door dc politie aange houden. Het waren zeven jongens en een meisje van de Parellelweg. De ouders zijn aansprakelijk ge steld voor de schade. In de Mesdaglaan is Maandag middag een zwartgestreepte Franse buldog gevonden. Het is een reu met een witte borst cn ongeveer zeven jaar oud. De heer W, A. Füius uit de Alb, Thijmstraat 62 heeft zich over het dier ontfermd en een eventuele eigenaar kan daar de hond afhalen. Bij de gisteravond gehouden ver keerscontrole speciaal op achter lichten zijn 89 bekeuringen uitge deeld, waarvan drie in Kethel. Fotokring „Schiedam" houdt expositie De Algemene Fotokring „Schie dam' zal. op Donderdag 24-Maart een tentoonstelling openen van het werk van. haar 'leden. De voorzitter, de heer H. J. Lindenhof, zal do tentoon stelling met een kort woord openen. De expositie is voor het publiek ge opend in gebouw Toonkunst aan de Lange Haven op Vrijdagavond van acht tot elf uur en op Zaterdag van twee tot tien uur. De bromfietser A. V. uit Schie dam reed gisteravond om zes uur onder invloed van alcohol zijnde, op de Polderweg in Kethel, tegen een auto. Het linker voorspatbord van de wagen werd beschadigd. Ter ontnuchtering is de bromfiet ser naar het politiebureau ge bracht. De bloedproef is afgeno men. Geboren: Johannes B.. z. v, C. den Haan en C. A. Ringelberg; Leendert, z. v. C. J, van Waart en H.K. Noordzij; Frederika M,, 'd. v. W. P. Heggelman en BI H. M. Hoenderkamp; Antonius B„ z. v. H. L. Lips en J. Th. v. d, Krogt. Overleden: 7 Maart '55, E. Schef- fer, 89 j., wed. v. S. J. A. Boek hout; 6 Maart *55, M. A. Boogerd, 72 j.; 7 Maart '55, P. Broeren, 44 j. Op ed hoek van het Weena en dc Conradstraat is gisterrp'ddag de 60- jarige A, van Gorkum uit de Drie- vrlendenstraat plotseling onwel ge worden en in elkaar gezakt: In liet Coolsingelziekenhuis b'eek, dat de man overleden was. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen by ongeval: G.G. en GJD., Tuinlaan 80, tel. 69200. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) :van 930 tot 420 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. ILK. Leeszaal en Bibliotheek, Daio geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gespten, Bioscopen: ■-.* -Passage, 2, 7 en 9 uur: „'Magmfi- cent Obsession". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Mara; Maru". Voorstellingen: Irene; 7.30 uur. Jaarvergadering Chr. Beambtenbond, Musis Sacrum, 8 uur: Ontspan ningsver. „Wilton-Feijenoord1* Toneelavond De Kleine Comedia met „Lastige Mannen". Gebouw Toonkunst, 8 uur: A3g. Fotokring. Schiedam. Contact avond. Zonnehuis (Boerhaavelaan): 10— 9.30 uur 's avonds Bazar. Café „rieinzicht", 8 uur: Biljart wedstrijden. Vierspelen-kamp. Wij hebben op onze afdeling DEBITEURENADMINISTRATIE plaats voor een die in staat is geheel zelfstandig te werken.. Zij. die van oordeel zijn deze functie naar behoren te kunnen vervullen wordt een aantrekkelijk salaris aangeboden met goede vooruitzichten. Sollicitaties te richten aan: ST«V. NEDËRL. KANTOORBOEKENFABRT VAN T HOFF JONGEPIER Schiedam Desgew, na voorafgaande kennisgeving iri de avonduren. Muz.instr. Radio's Cramofoonplaten Radio van DUk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam, Boogstr. 119. tel. 69572; Rembrandtlaan 64 tel. 63084. Fotogralie Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106. teL 06720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Diversen Voor alle schoénreparatle ia Bata beter en voordeliger, Spoedreparaties klaar terwijl U wacht. Hoogstraat Hl, telefoon 69602. Snéde „BurnunJeTurap met dc moderne queenle hak. Qrlr. handwerk lp div, kleuren 29.75 JUBILEUMGESCHENK Ajs jnblieamjeschiink ";even wö gedurende l dasen, M, 41 en 12 Maart, by «en aankoop van ƒ25.—, daze prachtige 1 SCHOBN-NECfcSSAIRE CADEAV Ch«m*nti „BurmmJe" fla Orig, handwerk Zeer modirn, In dlv. tinten Moderne „Dalkeith" herenloafer Orig. Engels Sportieve heren- IttJkè collectie kinderschoenen ia diverse kleuren en snitten

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1