u EBEHI1 „Uit het oog, uit het hart C D Bouw van Bijenkorf officieel begonnen 't Politie zit met n loods vol „gevonden" fietsen Zes leden van de N.C.B.B in het „goud" gezet WFers amuseerden zich met „Lastige Mannen" Schiedam en de E 55 De laatste punten HEEFT U IETS VERLOREN? De jongen met :n „vinders-neus" n Feestelijke jaarvergadering AGENDA De Vierspelenkamp Jeugdige winkel dieven Classificeerders- cantine bij W.F. Meisje viel van de trap bij Koemarkt Kolen uit wagon V. gestólen; Ds Metz beroepen Fiets vermist Burgerlijke Stand 700 FIGURANTEN JUICHTEN Burgemeester: Grote Dag Straat bezaaid met 5 ton aardappelen Man vroeg reisgeld aan winkeliers Werken van Leo Brom voor de. kathedraal van Roermond Senatoren in Rome in handgemeen „Oliekoorts" in deel van Italië Overval op karavaan in Algerië: 6 doden S C H I E D A M 30jaar VERKOOPSTER SCHOE N M A G AZIJN KOERIERSTERS Foundations Donderdag-10 Maart 1955 5? In een loods achter het hoofdbureau -van Politic: hangen 45 fietsen. Oude roestige rijwielen maar ook vrij nieuwe bruikbare exemplaren. Stille ge tuigen van de slordigheid waarmee de mensen kunnen omgaan met hun spullen. Want deze fietsen zijn in Schiedam gevonden of ergens onbeheerd aangetroffen, terwyl de eigenaren niet de moeite hebben genomen om hun eigendommen weer op te halen. Er zyn „vondsten" by van jaren her. Het loodsje is nu vol en de politie kan al deze gevonden voorwerpen niet meer bergen, zodat er binnenkort eens een duchtige epruimtag onder gehouden za] .worden. 'Fietsen zijn overigens allerminst de enige voorwerpen, die in de straten als „gevonden voorwerpen" worden aangetroffen. Tweemaal in de week wijden wjj een artikel aan de haastige, slordige en ver geetachtige medeburgers. „Heeft U iets verloren'' vragen wij dan en daarop volgt een vaak lange lijst van de meest uiteen lopende arti kelen, die door de eigenaren eens zyn achtergelaten. Veelvuldig treft men daaronder aan kinderwantjes of verschillende soorten speelgoed. Het is te bcgrij-. pen, ivant de jeugd springt nu een maal wat slordig om met de eigen dommen. Bij de volwassenen zijn handschoenen, sjaals, -hoeden en pa~ rapluies wel de meest gebruikelijke dingen om te verliezen. Vooral in de winter. In de zomer daarente gen doen dc luchtiger artikelen, als sportmateriaal meer opgeld tot zwembroekjes-toe. In. do „gevon-" den voorwerpen" weerspie,, Jen zich in zekere zin ook de seizoenen. Als men zo die lijsten doorkijkt, dan krijgt men toch wel het idee dat er nog vele eerlijke mensen zjjn, die zich de moeite willen go- ven om de verloren voorwerpen op te rapen en daarna om de eigenaren op te sporen of te laten opsporen. Zij aoen aangifte bij de politic en nemen dan de vondsten mee naar huis om tc wachten of de eigenaar komt opdagen. Hun naam staat im mers op het lijstje. Weinig belangstelling Maar komen de eigenaren altijd wel? En zo niet. wat doet de vin der dan met het gevonden voor werp? Wij waren benieuwd naar het antwoord op deze vragen en hebben die toen aan een aantal eer lijke vinders voorgelegd. Het blijkt wel dat de nonchalante mensen, die dingen verliezen vaak ook zo nonchalant zijn om hun eigendommen niet op te halen. - Waardevolle art ikelen gaan, zeer begrijpelijk, meestal wel terug naar de eigenaar. Zoals de jongedame, die haar gouden horloge verloor op het Stationsplein en dolblij was <en dankbaar jegens de vinder) dat zij haar kostbare eigendom kon terug krijgen. Daartegenover staat weer het verhaal dat ons verteld werd door de man die jaren geleden een horloge vond in de sneeuw. Drie jaar werd het. kostbareuur werk door de vir.der bewaard."maar toen vond hij het l weiletjes. Hij liet het horloge repareren en loopt er nu al ."eruimen tijd mee rond. Het is een goed horloge. 'Bij portemonnaies ligt de situatie blijkbaar weer anders. De vindster van zo'n beurs gaf óns het verhaal dat wel vier mensen waren wezen kijken naar haar vondst, maar het was de juiste portemonnaie niet. Ze heeft hem nu nog. Met het kwarlje.dat er in zat. Dan kregen we het verhaal van de man, <31= een dame een lift had gegeven in 2ijn auto en toert haar tasje achter bleef. De politie bracht vinder en verliezer weer bij elkaar. Met een keurig bedank briefje na afloop. Een vleugje ro mantiek tussen gevonden voor werpen. Maar nu de niet-kestbare vond sten. Handschoenen, sjaals, kinder petjes, enzovoort, enzovoort. Mees tal geen belangstelling bij de eige naar om het voorwerp op te vra gen! Merkwaardig is dat. „Wat doet U er dan mee?" vroegen we toen. Volgens de wet moet je het gevon den voorwerp drie jaar bewaren en dan mag je er mee doen wat je wilt. Maar voor vele vinders, dat bleek wel bij ons onderzoek, was het een probleem. Niet voor de da me die een linker handschoen vond en nu zal trachten er een rechter bij te vinden. Bij een ander zal de gevonden spade, zolang de eigenaar niet komt opdagen, goede diensten kunnen bewijzen in het achtertuin tje. Voor de moeder va n een zóontje- met-een-speurneus was het wat moe lijk, want de jongen had achter el kaar een sjaal, een beste jongenspet (met oorkleppen) en een herenhoed gevonden. Een beetje ooi in de gar derobe dus. Zij wilde het nog even aanzien, zo zei ze, maar bij de vol gende schoonmaak, ging at dat pe tronden spul maar naar een lief dadige instelling. Wat wél de beste oplossing is. Gisteravond heeft voor het front van do talrijke aanwezige bonds- broeders .een charmante jongedame bil zes leden van de Nederlands Christelijke Beambtenbond het gou den insigne van het Christelijk Na tionaal Vakverbond op de borst gespeld als zichtbaar teken en hul- debewijs dat de heren H, Sehuyt- vlot en J. H. Meulendijk van de beroepsgroep 'technici, J. v. d. Kraan en A. Klein, werkmeesters en J. M. de Bruin en s. Kooy, kantoorbe dienden, vijfentwintig jaar lid zijn geweest van de bond en zo de Christelijk-sociale actie een kwart eeuw hebben gesteund. Deze huldiging, waarin ook de dames- werden betrokken, c.a, door de aanbieding van bloemen, had plaats tijdens de derde jaarvergade ring van de afd. Schiedam van de NCBB in het gebouw Irene. De afdelingsvoorzitter, de heer J. Kor bee opende met een kort woord de vergadering en memoreerde de gestadige groei en het stijgende le dental van de NCBB. Een feit dat dcor de secretaris, de heer L. van Pelt ir> zijn jaarverslag nog werd onderstreept. De penningmeester, de heer J. P. van Baardewijk. gaf daarna te kennen dat ook de fi nanciële positie van de afdeling, gezond is en dat er een batig saldo was. zij het dan ook geen groot bedrag. Daarna kwamen d« jubilarissen .voor het front. v Zij werden hartelijk toegesproken door de voorzitter waarna-hun het goud op de borst werd gespeld. Dit werd nog eens onderstreept door de Huldigings-mars die daarna werd Ingezet door de „CNV-boys". Hét was tenslotte de heer De Bruin Bij de politie wachten 45 „gevon den" fietsen tevergeefs op de eigenaren Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Bellen by ongeval; G.G. en GJX, Tuinlaan 80, tel 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9-30 tot 4.30 uur en Iedere avond (behalve Woens. dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. Iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten. Bioscopen: Passage, 2, 7 en 9 uur: „Magnifi- - cent Obsession-'. Monopolc, 2, 7 en 9 uur: „Mara Maru". Voorstellingen: Musis Sacrum, 8 uur: Ontspan ningsver. „Wilton-Fijenoord"- „De kleine Comedie met „Lastige Mannen". Passage, 8 uur: Jubileum-concert Harmoniegezelschap „Oefening baart kunst". Irene, 7.30 uur: Toneelavond Chr. Toneelgroep „Het Zuiden". Volksgebouw, 8 uur: Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Causerie door de heer A, A/Ster man uit Rotterdam. Zonnehuis (Bocrhaavelaan)10— 9,30_ 's avonds, Bazar. Café „Pleinzicht", 8 uur: Biljart- ja rt wedstrijden"Vierspelenkamp. Arcade, 8 uur: Kath. Sociaal Centrum, Pater Henri de Greeve, 'voordracht. Biauwehuis, 8 uur: Kfjkavcnd Vara-televisieclub. V' 1 De vereniging „Wilton-Fijenoord" heeft gisteravond in Musis Sacrum aan de Lange Haven een ontspan ningsavond gehouden voor de leden van de afdeling ontwikkeling en amusement. De secretaris, de heer J. v. d. Broek, heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de tonelisten van de toneelgroep „De kleine Comedie", die deze avond een opvoering gaven van het to neelstuk „Lastige mannen", een blij. spel in 3 bedrijven en een naspel van IVederick Lonsdale. Dit grappige, vlot lopende spel is door de tonelis ten goed opgevoerd. Het stuk speelt in het huis van Mrs Helen Hayle in Londen, waar behalve de yriendin van Helen, mrs Wislack, ook nog aanwezig zijn de Hertog van Bristol en Richard Hal ton." Vooral de hertog Is een ver waand en spotziek man. die voort durend in conflict komt met mrs Wislack. Overigens is hij een pri ma speler, die goed acteert, hetgeen we gewend zij" van Adolf Rijkens. De besluiteloze en verlegen Ri chard Halton, vertolkt door Frans van de Pavoordt, is gedeeltelijk het slachtoffer va;i de spotzieke hertog. Het spel heelt de aanwezigen enige genoeglijke uren verschaft, waarbij veel gelachen is om de dwaze situa ties, die de hertog naar voren bracht De regie was in handen van de 'heer J. v, d. Linden. De heer Van de Broek deelde nog mee, dat de film van het W.F. jour naal deze maand ook voor het gehele personeelvertoond zal worden in Schiedam. Vlaardlngen en Rotter dam. Naast het journaal wordt dan nog een hoofdfilm gedraaid. In'April komen Eva Janssen en Emlle Kelle- naars in een feestprogramma, waar mee het seizoen gesloten zal wor- den. die, mede namens 2ijn lotgenoten,' een kotrt maar kernachtig woord van dank sr rak. Daarna wt de tijd aangebroken voor het ontspanningsgedeelte van; de avond, begonnen werd met'de. leutige wijsjes van de „CNV-boys". De toneelclub OVO uit Vlaardin- gen vulde de avoiïd met de opvoe ring, onder leiding van regisseur W. van den Herik, van de vrolijke klucht „Je moet er niet mee spe len". Uit de daverende lachsalvo's die uit de zaal opklonken, bleek wel dat dat stuk In de smaak viel en dat de leden van de NCBB een. genoeglijke avond hebben gehad. De gemeenteraad van Schiedam heeft indertijd beslist dat ook deze gemeente met een stand vertegen woordigd zal zijn op de nationale tentoonstelling in Rotterdam, de E 55. Een crediet van 25.000,— ,is daarvoor beschikbaar gesteld. Daarna is de stedelijke architect, tr'Ll-A. de Haas belast geworden met het voorbereidende werk' voor de.inrichting van deze stand,. Bespre-, kingen zijn gehouden en voorlopig» plannen opgesteld, maar. verwachx mag worden dat binnenkort de de finitieve beslissingen genomen kunv nen worden over de indeling van deze stand. Volgens het grond-idee (dat dus zo nodig gewijzigd kan. worden! zullen in deze stand enkele, gemeentelijke diensten exposeren naast een aantal Schiedamse bedrij- »n- De stand zal anders ingericht wor den dan de gewoonte is het moet echt iets bijzonders wordenr Daarom Is de medewerking ingeroepen van de Haagse binnenhuis-architect, S. Aardewerk, die goede ervaringen heeft opgedaan bij dergelijk werk. Zijn schetsplan zal. zo vernemen wij, binnenkort aan de gemeentelijke in stanties worden voorgelegd. Verschillende Schiedamse bedrij ven hebben belangstelling getoond voor deze gemeentelijke stand en en kele toezeggingen zijn gedaan. Hier bij moet opgemerkt worden dat er ook grote Schiedamse bedrijven zijn. zoals bijvoorbeeld Wilton-Fijenoord. die met een eigen stand op de E 55 zullen verschijnen en dus niet deel nemen in de gemeentelijke stand. Vier spelers kwamen Woensdag avond in de Vierspelenkamp uit om de laatste punten te boeken in deze wedstrijd. Oostveen en Bustenhek wonnen ieder drie partijen. Veel bij zonders gebeurde er niet in deze ontmoetingen en we volstaan dus maar met de resultaten ervan te geven. Libre:. Oostveen 200 200 22 35 9.09 Buitenhek 200 171 22 20 7.77 ...Cadre: Buitenhek. 150 150 .28 31. 4.B3 .Oostveen150 133 28 15 4.29. Eénband: Oostveen 30 30 22 5 1.363 Buitenhek 30 19 22 4 0.863 Driebanden: Oostveen 20 20 46 2 -0.434 Buitenhek 20 13 .46 2 0.282 Oostveen kreeg 8 punten en Bui tenhek veroverde er twee. Libre: De Jonge 200 200 31 35 6.45 v. Buuren 2Ö0 142 31 23 ,4.58 Cadre: v. Buuren 150 150 33 26 4.54 De Jonge 150 117 33 19 3.54 Eenband: v. Buuren '30 30 13 6 2.j0i De Jonge 30 24 13 5 1.846 Driebanden: v. Buuren 20 20 33 4 0-606 De Jonge 20 13 33 4 0.393 In deze ontmoeting behaalde Van Buuren 8 punten en De Jonge 2, De - Schiedamse Hema heeft de laatste tijd regelmatig bezoek gehad van een vijftal knapen uit Vlaardin- gen onder leiding van een jongen van 14 jaar. Bij die bezoeken pikten zij wat vulpennen weg, die ze dan weer verkochten aan schoolvriend jes. De politie kwam achter dit spel letje en heeft er een einde aan ge maakt. De kinderen werden aange houden. Op het terrein van de - werf van N.V.. Wilton-Fijenoord heeft de Rot terdamse Classificeerdersfirma N.V. J. W. Junius Zn voor haar perso neel, dat bij de werf werkzaam is een nieuwe cantlne geopend. De cantine bevat ruimte voor een was-,' kleed- en schaftlokaal. Naast deze ruimte zijn er verblijven voor de bedrijfs leiding de bazen en detijdschrij- vers. De cantine wordt centraal ver warmd en js Ingericht met houten banken en tafels, waar de ongeveer 200 man personeel hun boterhamme tje kunnen opeten. Ook de wasgele genheid is keurig in Orde en be schikt over lange wasbakken, waar men zich kan reinigen van het vuil, dathet classicificeren .met .zich. brengt. Het achtjarige meisje A. B, uit de S. Stevïnstraat viel gistermiddag van de stenen trappen bij de Koemarkt. Zjj klaagde over pijnen en werd door de G.G. en G.D. naar het gemeente ziekenhuis gebracht, waar bleek, dat zij inwendige bloedingen had opge lopen. Qp.hetstationsemplacement te Schiedam is aangehoudende -36-ja- rige F. S., die daar'uit ..een...wagon een mud kolen had weggenomen van de firma V. uit Schiedam. Ds W. C. F. Metz te Middelburg is door de Ned. Hervormde Ge meente tc Schiedam beroepen als predikant. Het betreft hier een pre dikantsplaats met bijzondere op dracht, namelijk de geestelijke ver zorging voor de vrijzinnige leden van de gemeente. De heer J. J. S, uit deBoerhave- laan heeft aangifte - gedaan van ver missing van het rijwiel van zjjn twaalfjarige dochter. Het meisje had de fiets afgesloten voor de garage in de-Kouwenhovenstraat gezet. Geboren:Antonius, z. v.W. A. Pil en H. v. d. Meijde; Cornelis, z. v. C. Meijers en J. Vóogt; Michel, z. v. J. van Put en S. Valk; Raymonde, d. vè W. Radstake en G. Brobbel. Overleden: J, 'H. Brugman, 78 j. wry «KS - Gistermiddag omstreeks half twee is cr, vermoedelijk door overver hitting van de kachel, brand uit gebroken in een houten schaft- keet van de aannemers-firma J. L. Simons, die geplaatst vias op het terrein' van de N.V. Schie- veem aan de HavenstraatDe ■vlammen sloegen nog over naar twee andere houten keten die daarnaast stonden en die ook in de vlammen opgingen. Een auto, die in de buurt geparkeerd stond werd eveneens vernield. De Schie damse brandweer onder leiding van de waameuvend commandant C. van (fortmensen was aanwezig met een ladderwagen, ëen gereed- schapswagen en een motorspuit, maar kon toch. niet verhinderen dat twee keien geheel en de der- de keet voor een deel vernield werd. De houten gebouwtjes brandden dan ook als fakkels. Persoonlijke ongevallen hebben zich niet voorgedaanDe mate riële schade bedraagt ongeveer f7500. De Bijenkorf heeft het slaan van de eerste paal voor haar nieuwe ge bouw vanmorgen gemaakt tot een grobts geënsceneerde "plechtigheid. Minstens drie filmcamera's waren gericht op burgemeester van Wal sum, toen die aan de Coolsingel de officiële plechtigheid verrichtte. De directie en talrijke genodigden ver vulden de - bijrollen In het nleuw- bouw-bljjspel, terwijl zeven honderd juichende en met shawls wuivende figuranten voor een passende achter grond zorgden. Die figuranten waren de perso neelsleden van het warenhuis. In optocht trokken zü om negen uur van het tegenwoordige gebouw naar de enorme bouwput tegenover de Beurs, waar "het heiwerk voorlopig wordt uitgevoerd met twee Franki- stellingen, Een of twee komen, er binnenkort nog bij, om de 843 palen zo spoedig mogelijk in de grond te kunnen, brengen. Nog steeds ligt het in de bedoeling de nieuwe Bijenkorf In September 1956 te openen. De Aannemings mij, v.h. H. en P. Voormolen heeft dus anderhalf jaar ter beschikking om de bouw uit te voeren. De Öirectetir-gëriëraal van de N.V., dr G-.»va'n dep .Wal, had vanmorgen die 'feestelijke openingsdag' kennelijk al voor ogen, toen hij met een glun der gezicht de aanwezigen welkom heette en sprak over de lusten, die voor demedewerkers van het Rot terdamse bedrijf op de lasten zullen volgen...Dr van der Wal was bijzon der verheugd, dat juist de burge meester de eerste paal wilde slaan, om daarmee nog eens de goede sa menwerking tussen Bijenkorfdirectie en gemeentebestuur te onderstrepen. Mr van Walsum was al even blij dat hij de plechtigheid mocht ver richten. Hij noemde het een grote dag, zowel voor de Bijenkorf als voor Rotterdam. „Deze botiw is wel sym bolisch voor de wederopbouw van onze stad," aldus de burgemeester. „De oude Bijenkorf staat ons heel lang in de weg (onderdrukt gejoel van de honderden jongedames), maar voor we tot de afbraak kunnen overgaan moet er een nieuw gebouw komen. Veel moest' daartoe worden geregeld; vandaar dat het lang duur de, maar nu is het dan eindelijk zo ver." Gekleed in oliejas en met een zware Amerikaanse legerhelm op het hoofd beklom burgemeester van Walsum daarna de Franki-heikar, om er de beslissende handgrepen te verrichten. Een stoomfluit gilde en een ge luidsversterker zette klokgelui, in. Dat was het afgesproken teken, voor het voltallige personeel om als de aangetreden bemanning van een oor logsbodem drie hoera's te laten ho ren, onder gelijktijdig gezwaai met de armen. Het nieuwe Bijenkorfcomplex zal, zoals men weet, bestaan uit een groot warenhuis van vijf verdiepin gen, een tentoonstellingsgebouw eri een joumaaltbeater. Het aangren zende Atlanta zal binnenkort aan de Coolsingel gaan uitbreiden op de daar reeds bestaande fundering. Toen gistermiddag op de Dordtse- straatweg een bout in de linker- voorvecr van een vraclitauto brak sloeg de wagen om en kwam tegen een lantaarnpaal terecht. De paal knapte af en de lading van de auto, die bestond uit 5 ton aardappelen, verspreidde zich over het wegdek. De chauffeur en twee medè-in- zittenden liepen geen' letsel op. De auto moest door een takelwagen weggesleept worden. S.S. „Israël" binnenkort te. water Het s.s.„Israël", het -eerste gecombineerde passagiers/vracht schip, dat onder de vlag van de Zim Israel Navigation Company zal varen, zal over enkele dagen in Hamburg worden te water gelaten. Het 10.000 tons schip is-500 voet lang,. 64,11 voet breed, heeft 5 dek ken en een kruissnelheid van 19 knopen. Aangedreven door -machi nes van 10.500 p.k. is het s.s. „Isra ël" uitgerust met de modernste na- vigatie-middelcn zoals gyro-kom- pas, echolood, automatische stuurin richting en radar. Het schip heeft een luxueuze in richting voor 318 passagiers in eer ste en toeristenklasse. De binnendecoratie van het schip ontworpen door vooraanstaande Israëlische kunstenaars schept een atmosfeer .van voornaamheid en. sierlijkheid, en de verschillende kunstwerken die te zien zijn vor men een afspiegeling van de pio niersgeest van. het volk Israel en van de opbouw van het land. Het 9JS. „Israël" "zal in de aan staande herfst in dienst gesteld worden op de transatlantische lijn van de Zim Israel Navigation Com pany n.l. IsraelItaliëCanada— Verenigde Staten. De 2im Israel Navigation Com pany wordt in Nederland vertegen woordigd door Pbs. van Ommeren (Rotterdam) N.V, in Rotterdam en van Es en van. Ommeren in Am sterdam, Hagenaar had accordeon van verdachte herkomst ROTTERDAM Twee agenten van politie hebben Dinsdagavond de 50-jarige timmerman. V. uit Den Haag aangehouden. De man liep in het Noorden van de stad bij win keliers om geld te vragen voor een. reis naar Rozendaal. Hij was. in'het bezit van een accordeon merk .'Scan dalli, die vermoedelijk van misdrijf afkomstig is. Zij die omtrent de man of de herkomst van de accor deon inlichtingen kunnen verstrek ken worden uitgenodigd zich te mei- den. bij de recherche van. het poli- tiebureau Bergsingel te'.Rotterdam. UTRECHT. In de St. Chrïstoffel- kathedraal te Roermond zullen op Zondag 20 Maart in gebruik worden genomen' een bronzen altaarkruis: met zeven bijbehorende bronzen kandelaars, die naar de ontwerpen van de edelsmid Leo Brom dezer, dagen in diens atelier zijn voltooid. Aan een andere opdracht voor de^ St. Christoffelkathedraal wordt dóór - Leo Brom nog gewerkt. Dit betreft do bekleding van de altaartombe met beelden van de twaalf apostelen. ItOME. Het debat over de Fafijse verdragen en de Westdultsc herbe wapening in de Italiaanse Senaat moest vandaag wegens een handge meen lussen de communistische en de rechtse senatoren worden onder-, broken. De voorzitter van de Senaat Cesare Merzagora schorste de zitting terwijl de boden pogingen deden, de vechtenden van elkaar te schelden en de zaal te ontruimen. Het gevecht ontstond toen de com munistische senator Emilio Sereni ruzie kreeg met senator Giovanni Messe, die in de oorlog Italiaans maarschalk aan het Russische front was en thans lid van premier Mario Scelba's Christen-Democratische party. ROME. De petroleumkoorts heeft zich meester gemaakt van Italië. Na het gebied Ragusa op Si cilië, waar men onlangs is begonnen met de exploitatie van petroleum- velden, en het gebied van Percara, waar eveneens positieve resultaten, zijn verkregen, zou ook het gebied rond Napels petroleumhoudend zijn. Het nieuws is afkomstig van. het kleine dorpje Ottavlano, ongeveer 20 km. van Napels, waar grondwer kers hebben bemerkt," dat het gebied op een diepte van slechts enkele me ters, doordrenkt is van petroleum Men heeft direct deskundigen ge roepen. BATNA. In het gebied van Biskra (Algerië) is eén kleine kara vaan muilezels, die dadels vervoer de. overvallen. Zes Arabische bege leiders van de karavaan, die zich. tèweer stelden, werden gedood. Acht ezels en hun last werden door de overvallers meegevoerd. Kantoorhouder pleegde op Schiphol malversaties (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM.De kantoor houder op Schiphol van een expe ditiebedrijf, de dertigjarige Am sterdammer F. B., is voor de offi- cièr van justitie teHaarlem ge leid, verdacht van malversaties, knoeierijen in de boekhouding en oplichtingen* van buitenlandse vtior gers tot bedragen, die vele duizen den guldens belopen. De man werd,na de ontdekking van zijn geknoei, op 17 Januari ontslagen maar door zyn directie in de gelegenheid gesteld de ver dwenen gelden aan te zuiveren. B. is. daarin evenwel niet ge slaagd zodat aangifte bij de politie volgde. Hij is voorlopig op vrije voeten gesteld na goeddeels tc heb ben bekend. toonaangevend, in Schiedam kan een plaatsen Sollicitaties na 6.uur BRÓEBSV EjjJ 135 TïLB849Z»SCHIEDAM S WALA beha fliet korte maagband Houdt het figuur, 'onder enige druk, prachtig in. r Voorzien van het Y ideale - schouderband. 5 oapmaten. in pectin fcir. 4.6D Te koop aangeb. Te koop goed werkende handnanltnachine .27.50, 35.;,40.F, Stootman, Joost van Geelstraat 31 B bij Middellandplein. Rotterdam. Te.huur aangeb. Te huur aangeboden vrjj huls. Centrum-Schiedam. ..Jaarhuur 1300.Br. no. S 316 bur. v. d. blad. Diversen Onzichtbaar gestopt worden door ons alle voorkomende brand- en motgaten, winkel- naken en scheuren. Billijke prijren Spoedige aflevering Hoogstraat 8. telef. 67709 (filiaal Roelof/). Onze sortering koperwerk wordt steeds groter en de prijzen ondanks alles steeds lager. Bij B. van Doorn. Broersveld 156. Tel. 67979- Voorjaar 1955 WALA beha, Vederlicht, «n met h schouderband, ideaal voot warme dage 5 cup 'int.* 3.55 W Al.A corset met ïipluiting oorpana mei au^pele baleir.cn cxui Houdt bet fig prachtig in. No. 722 voor op icis pand in fraai 25.75 brult v.ir. 29.75 broché. No. (01 In m WALA Elajt» speciaal heup corset zijsluiting r ioepel, bijzonder geschikt maakt Uw kleding-flatteuzer Meent 67 Groene Hilledijk 267 Noordsingel 39 Dordtselaon 112 Schiedam: Oranjegalerij 17 Zwartjanslraat T-d ~Beijcrlondw(aon 59 Kleiweg 100 Stadhouderawèg 133 hoek; Sfatanwsg Goudsorijweg 8 Pleinweg 1 Schiedamseweg 25

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1