91 C D Radiomonteur pleegde reeks van inbraken Zeer geslaagd musiceren door OBK ENKALONS Pechvogel Hermes-DVS ontvangt „Alkmaar" Liefde voor de natuur Bijdragen voor Clutenba W. F. BOOT Jubileum-avond in Passage-Theater m AGENDA Ie KEUS Charlotte OP ZATERDAG VRACHTWAGEN IN BRAND Burgerlijke Stand Hij had 22 valse sleutels Wie heeft iets verloren „Levensgang" Nieuwe Romans Bevrïjdingsfakkels in Krimpenerwaard Extra zitting kantongerecht Ongeluk door een slippende motor A.R.-fractie over de gemeentepolitiek Tegen lichtmast gereden SCHIEDAM Zonwarmte kachel 36.00 WAAR DAT WIEL DRAAIT GEMEENTE SCHIEDAM "Tftede&t Ve/o u/asttt sneléer,Ó£tér engoeakifw VELD WASMLVACHIHE MU.K.V. L TROUWRINGEN, GERO-CASSETTES maciiinestiksters leerling maehinestikstsrs Vrijdag 11 Maart 1S5S p* Tn het Passage-Theater klonken Donderdagavond «iet alleen forse en bezielde klanken, doch er heerste tevens ook een genocgelijke en fees telijke stemming. En daartoe was stellig alle reden, mant het Harmo- nie-Orkest' „Oefening Baart Kunst"1 herdacht zijn 55-jang bestaanzijn dirigent J. C. Af. Feltzer tevens het feit, dat hij dertig jaar de scepter over dti korps zwaait, terwijl boven dien drie ledendie gedurende 25 jaar werkend lid waren, door de voorzitter, de heer A. de Bntyn het Zilveren insigne werd aangeboden. Veel feestvreugde dus, die zoveel te meer voldoening kon schenken, omdat O.B.K. onder leiding van Zijn vitale en kundige dirigent ook kon tonen, wat het muzikaal waard is. De prestaties die met de uitvoering van een viertal werken werd gele verd mochten er voor een amateur- orkest dan ook zijn. Larsen's „Dans- ke Toner", een selectie Deense Volks liederen, viel te midden van de ove rige composities wat tegen. De lie deren op zichzelf klinken zeker aar dig gertoeg, om te worden uitge voerd, 371 aar ze worden onderling door modulaties verbonden, die schools en monotoon zijn Toch was anderzijds de enthousiaste vertol king er van zeer wel verklaarbaar, want aan deze muziek bewaarde het orkest de prettigste herinneringen van een 10-daags bezoek aan De nemarken en Zweden in 1950, een hoogtepunt in de geschiedenis van dit korps. Overigens viel de keuze der te spelen werken zeker te loven. Zij klonken weliswaar in een bewer king, doch deze voldeed heel goed. Hoofdzaak was echter, dat men geen bedenkelijke muziekjes ten gehore bracht, doch stukken, die een waar devolle muzikale inhoud bezaten. En zo toonde dan O.B.K. met de weergave van Gneg's statige mars uit „Jorsival", de Akademische Fest- Ouverture van Brahms en dc tech nisch heel veel eisende .Piet Hem Rhapsodie" van Peter van Anrooy zijn concerten een muzikaal verant woord peil te kunnen geven, want de beschaafde musiceertrant, die slechts een enkele maal een wat grotere tegenstelling in de dynamiek had kunnen verdragen, muntte ver der ook uit door zuiverheid en ge disciplineerd samenspet In het tweede gedeelte van het programma had het orkest een be geleidende taak, want de Konink- ïiike Mannenzangvereniging „Or- •pheus" en het Schiedams Vrouwen koor hadden zich tot een gemengd koor verenigd, om onder leiding van Dick Koster enige opera-frag menten uit te voeren uit opera's van Verdi, Mascagni en Wagner. De zeer talrijke mannenstemmen klonken ten opzichte van het niet in aantal ge lijkwaardig bezette vrouwenkoor, dat het bovendien ook nog tegen het or kest moest opnemen, zo nu en dan dominerend, zodat het klank-even- •wicht nogal eens in de verdrukking kwam. Maar dit terzijdegesteld, kon men toch wel waardering hebben voor de zuivere, spontane en goed genuanceerde koorklank en de sym pathiek en beschaafd klinkende be geleidingen. Het kerkkoor uit Ca- valiena Rusticana vooral, werd uit muntend uitgevoerd; mevrouw Meyer-Van der Sluis zong hienn de sopraan-partij verdienstelijk. Voor het ingaan van de pauze, zijn er o-a. door de heren K. Groenen- daaL voorzitter van het hoofdbestuur der Landelijke Federatie van Har monie- en Fanfare-verenigingen, li HolL voorzitter van de Schïedamse Gemeenschap, G. de Waal, vele har telijke woorden gesproken, die ver schillende malen vergezeld gingen van geschenken en bloemen, tot de voorzitter en dirigent, die reeds heel veel langdurig applaus in ontvangst had moeten nemen, van de jubile rende vereniging. H. v. B. fAduertentie LM.} Advertentie LM.) Als wij per jaar enige dui zenden „Ha mad an" Wilton karpetten verkopen, dan is dat niet omdat wij er een aardig verhaaltje van kunnen vertellen, maar alléén omdat de-wollen hoogpolige „Ha- madan" vandeN.V. Deventer Topijtfabriek een reputatie heeft van soliditeit, kleur echtheid en betrouwbaarheid, die door geen enkel fabri kaat geëvenaard kan worden. Zij die dit karpet bij ons, of in welke speciaalzaak ook voor 139 gulden kochten, betaalden geen cent te veel, want deze Wilton met een rug van getwijnde garens, geweven in driekleurige Jacquarddessins, is dit bedrag dubbel en dwars waard. Maar juist omdat wij er dui zenden verkochten, bood ons de N.V. Deventer Tapijt- fabriek een aantal aan, als Jubileum geschenk voor onze klanten, die wij niet voor de vastgestelde prijs, maar pre cies één en veertig gulden goedkoper kunnen verkopen. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van een Jubileumaanbieding die voor zich zelf spreekt, „Hamadan" Wilton-karpetten, 200 280 in warm- getinte Perzische kleuren, voor Ook ie leveren m 225 320 en bijpassende kleedjes. WINKELCENTRUM BINNENWEG, Ttl. 29180 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen b|J ongeval: GG. en GJX Tul nl aan 80. teL ©290 Gem. Openbare Leesm) en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag «behalve Maan dag! van 9-3q tot 4-30 uur en iedere avoud (behalve Woens dags en Zaterdags) van tot 8.30 uur. Zondags gesloten. E.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot &30 uur Zondags gesloten. Sted. Mnsecm: Aria-tentoonstel ling: Graphiek en beeldhouw werk. Geopend dag- 25 uur. Bloseopen: Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Verdi, koning der meïodiën". Monopol e, 2, 7 en 9 uur; „De heerser van Ceylon". Voorstellingen: Café „Pisinzicht", 8 uur: Biljart wedstrijden. Vierspden-kamp. Marjjke, 8 uur; Contact-avond H.B.S.S. Irene. 8 uur: Wijkavond wijkge- meente 3 Ned. Herv. Gemeente. Cantlne Iïoelants, 8 uur: Perso- neelsver. Roeiants. Lezing door Maurits Dekker over „waarom wij lachen". Morgen 9 uur beginnen wij met de verkoop van partij prachtige ENKALONSi 30 denier, met fantasienaad. Goedkoper dan ooit tevoren PLEINWEG 196 BINNENWEG In de Aleidastraat in Schiedam, is vanmorgen omstreeks elf uur één van de grote vrachtwagens van het internationale transportbedrijf van de gebr. Nijman uit Rotterdam in brand geraakt. In een tank van 20 liter aan de linkerkant van de wa gen was een lek ontstaan en de uit vloeiende benzine had brand gevat De Schïedamse brandweer oLv. de commandant, it S. Moesker, was spoedig ter plaatse met een bellen- wagen. een gereedschapswagen er een ladderwagen. De brand bleef beperkt tót de tank. de wagen werd beschadigd maar vloog zelf niet ij> brand. Geboren: Antonïus W. C., z. v. A. van Oexs en A. Kerdel: Antje W„, d. v. D. Jonkman en "W. A. M. Robben; Erich z. V. L. C. de Gelder en L E. Heinrlchs; Francisca G. C„ d. v. H.G. de Winter en T. v. Vliet; Lam mer dina J., d. V. W. J, van Keulen en H. M. J. Ruiters, Overleden: C. Timmers, 59 j. Ondertrouwd: H. J. v. Hove 32 j. en B. W. A. Boer 23 Th. J. Meeu- wisse 24 j. en H. J. van Dam 23 j.; E. J. Nieuwenhuizen 24 j, en S. M. de Haas 21 j.; W. A. Pieters 23 j. en W. Jansen 20 j.; D. A. Schiks 35 j. en J. E. VcJiscèk 22 j.; W. Vrijenhoeff 32 en W. Limburg 23 j. Gehuwd: J. H. de Wit 21 j. en M. J. M. de Kort 19 j.; M. A. Pattikawa 31 j- en M. A. Ovcrgoor 18 j.; Ph. v. Renswoude 27 3- en M. van Ingen 1 20 J. Burger 40 j. en J. F. Nle- meyer 43 j. In Januari werden In de omgeving van de Schiedam se tl ijk en de Ma- thene&serdük voortdurend inbraken gepleegd. De Inbraken geschiedden steeds Zaterdagavonds tussen acht en tien en steeds verschafte de in breker zich toegang met valse sleu tels, Op etn Zaterdagavond kreeg de politie de tip, dat een man zich verdacht ophield bij een huls in de Korfmafeersstraat De 52-jarige ra diomonteur C, 3. W. de G. werd gearresteerd. Daarmee kwanx aan de inbraken- serie een eind. De arrestant bleek .reeds inge broken te hebben in de Korfmakers- straat. Hij had een paar gouden sie raden bij zich, en een sleutel, die op de deur van het huis, waar hij had ingebroken, paste. Deze inbraak gaf de man toe, maar dat hij nog meer inbraken had gepleegd, ontkende hij hardnekkig- Bij hem thuis werden echter 22 valse sleutels gevonden, en merkwaardig genoeg pasten ze allemaal op de deuren van de huizen waar was ingebroken. Bo- Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 912 30 uur en 2^-5 uur: Heren overschoen (Rh Te bevragen bij de vinders: Kleine zwarte hond. W. A_ Filius, J. A. AJb. Thijmstraat 62, wit-zwarte hond, C. G. de Graaf, b. K. laan 260; klein zwart hondje, L. Boender. Heenvlietsestraat 5; fietspomp. A. Woorts, Tuin]aan 56; blauwe autoped. J. Vis. Kortiandriraat 15/10, nikkelen kinderhorloge, van Veen, Louise de Cohgnjstraat 36; zilveren oorbel. A. van Gogh, Houtstraat 12b: bedrag aan geld. Bokhorst, Houtstraat 12; oorbel. Eiken broek, Voornesestreat 21a; stuk isolatiehand, Blom. Lange Singelstraat 32; doos met peulvruchten, A. WeveTaar. Aakstraat 3 te Rotterdam; comblnaüetang, Geitenbeek, van Leen- wenhoeckstraat 13; slang van tankwa gen. van Pelt, Nieuw Ma then esse rs trant 32; donkerblauwe «-ant. F. Kdj eer waard. Rotterdamsedijk lSSci rode want. G. van K001J, Newtonstraat 48b. lederen handschoen [R), J. v. d. Staaij, St. Liduinastraat 76; kinderhandschoen fL>, A van Hassel, Beferlandsestraat 20b; bruine handschoen (L). de Bruin, Tho mas 4 Kempisstraat 42a, grijze heren- sjaaJ, G. Sprong, Cordonstraat 31c; bruin-grijze sjaal. R, suvaal. Goerese- straat 15b; pakje inh. hemd, H. Schrfek, Parallelweg 144b.' p ad vinders- riem, H. van Breda. Villastraat 31; rose damessjaal, M- Holscher, Vlaardinger- dijk 75b; 1 paar glacé damesband- schoenen. Maan, Brugmanstraat 4fia; grijs-groene want. M. Leving. Watt- straat 54a; rubber laars. v. d. Spoel. Vlaardingerstraat 12; rode want, alpl- nomuts en sjaal, H_ Gordijn. Zuidland- sestraat 10a; grljs-grocne want. Sjoer. Oostsingel 32, grijze capuchon. C. V. d. Pas, Bo terstraat 70; grijze capuchon, A. Peters. Noordvest 5b; zwarte he ren- overschoen (R). Veringmeijer. ïepen- laan 28: 1 paar wanten. W. Wfjnolts, SnelUussingel 52a: rode portemonnaie, van Dranen. Rotterdamsedijk 413; da- mesportemonnaie, C. den Broeder, Dr. de Visserlaan 48: rood plastic portcmon- naiétje. H. den TJijl. Lorentzlaan 44a; actetas Inb. boek. H_ van Hasselt, Ru- benspletn 15c; dubbele fietstassen. Vo gel. Goeresestraat 14; étui met vulpot lood en vulpen, A. Waringa, Celsius- straat 39b; kraansleutrt, P. Haken, van Marumstraat 29b; ring met sleutels. Verluiden, Bosboomlaan 18b; vulpen zonder dop, J. Korteweg. Burg. van Haarenlaan 513; zing met 3 sleutels. Kooldijk. Bouv,keet Gem- Womngdienst, Nieuwland; ring met 4 Lipssleutels, L. v. d. Valk, Rembrandtlann 101a; rozen krans en medaille, H. de Bruyn, Broersvest 70c; ring met 2 Lipssleutels, C. Higters. Snellmsslngel 38; zakmes. N. de Bte, den Bommelschestraat 35; S-delig zakmes, h. van Kooij, Newton- Stiaat 48: ring met 7 sleutels, A- P- faski, Schaperlaan 12; huissleutel, J. de Bruin, B. K. laan 249a. Niemaiici kan ontkennen, dat de zaken van Hermes-DVS er na de laatste nederlaag tamelijk bedenke lijk zijn gaan uitzien. Een mooie kans op aansluiting werd gemist, zo dat de blauw-witten alles op alles moeten gaan zetten om bij de eer ste negen te eindigen, In de wedstrijd tegen Blauw-Wit was Hermes voor het grootste deel m de meerderheid. Maar zoals men dat meer zift vielen de doelpunten aan de vei keerde kant. De oorza ken van dit resultaat zyn ongetwij feld de falende verdediging en ver der de verkeerde aanvalstacüek. Steeds werden de legio aanvallen over links geleid, juist over het sterkste deel van de Amsterdamse verdediging. Ongetwijfeld waren er meer kansen gekomen, indien de rechter-wmg van onze stadgenoten meer m het spel was betrokken. En ondanks het feit. dat Blauw-Wrt met der rug tegen de muur vocht, waren hun uitvallen niet van ge vaar ontbloot, zodat 't met verwon derlijk was geweest, indien Hermes met grotere cijfers had verloren. Des te meer teleurstellend was dit resultaat, omdat men door het mooie resultaat tegen Limburgra en de uitstekende wedstrijd die Her mes speelde tegen Holland-Sport, de verwachting koesterde, dat de zaken voor onze stadgenoten een keer zou den gaan nemen. Er zy'11 echter nog kansen genoeg om het verloren terrein te herwin nen en één van de2e kansen komt a.s. Zaterdag. Om 5 uur ontvangt Hermes de ex- NBVB dub „Alkmaar" en hei lijkt ons nu net iets voor Hermes om deze ontmoeting te gaan winnen. A3 beeft Alkmaar dit seizoen nu niet direct denderende prestaties laten zien, toch is het genoegzaam be kend. dat deze ploeg over teehni- door Chr. Toneelgroep „Levensgang" was de titel van het toneelstuk dal gisteravond in gebouw Irene door de Chr Toneel groep „Het Zuiden" as Opgevoerd. Het is een tragedie geschreven door Jac. Braun. De tonelisten van deze toneel groep hadden hun rol goed onder de knie en gaven vlot spel te zien. Vader Burt raakt door omstandig heden m de gevangenis. De zoon neemt deze straf over en wanneer hij ontslagen wordt gaat hij naar Amerika. Regelmatig stuurt hy dan geld naar zijn moeder, maar dit wordt ondervangen door zijn broer. Gelukkig loopt de zaak goed af. De aanwezigen hebben met veel genoe gen het boeiende spel bekeken. Na afloop kregen de spelers een harte lijk applaus De regie wa5 in han den van de heer A. Molendijk. De 2e voorzitter, de heer J. Kerdel heeft de avond geopend. Tot slot heeft het „Jocojo"-trio aanwezigen vermaakt met citerspel. Ledenvergadering van de C.H.U. De Christelijk Historische Kies vereniging „Groen van Pnnsterer" houdt Donderdag 17 Maart in ge bouw Irene een ledenvergadering. Op de agenda staan oa. verkiezing van bestuursleden Mr H K. J. Beemink, lid van de Tweede Ka mer, zal spreken over „Staatspen- sionnering". sche kwaliteiten beschikt. Zij spelen opbouwend voetbal en tegen derge lijke ploegen pleegt Hermes baar beste wedstrijden te spelen. Daar ook Alkmaar de punten dringend nodig heeft kan men een goede en spannende wedstrijd ver wachten. Ook voor Zondag is er voor Her- nies nog een programma n 1.: 10 uur: Hermes DVS 2—RFC 2. 12 uur: de Spartaan '20 2— Hermes-DVS 4. De Gemeente-Bibliotheek heeft de volgende nieuwe romans ver kregen: M. APPERLOO, „De laatste tocht". Door de grote liefde van een man voor zijn. vrouw wordt vrede gesticht en een band gelegd tussen in vete levende boerenfami lies, die allen een hard leven leiden in het veenland, C. BRUYN, ./Simon en Johannes". Verhaal uit een Zaans dorp om streeks 1900, waarin, ondanks ver schil in leeftijd en geroddel van de dorpsbcvolking. twee vrienden el kaar trouw blijven. H. DE JONG, „De stille groei". Ondanks zijn dromerige natuur worstelt een jonge Friesfc arbeider zich dapper door de moeilijkheden der maatschappelijke crisis en ver draagt zijn naargeestige familieom standigheden. F. VAN DEN OEVER, „Moeder leer me nog eens lopen". Albert Glas, van zijn vrouw vervreemd door zijn 5-jarig verblijf op de Geallieerde vloot, wordt na de oor log opnieuw aangetrokken door de zee, gaat ter walvisvaart, en leert door ontbering ervaren, wat zijn vrouw voor hern betekent. G VEEBURG, .De levensgang van Gerben Gervaas" Bij zijn afscheid woidt aan het hoofd van een dorps school een album met tekeningen naar belangrijke en grappige ge beurtenissen uit zijn leven aange boden, waardoor hij geïnspireerd wordt zich te verdiepen in deze le vensmomenten en hem de ogen open gaan voor zijn gemis aan ge loof B CALLICO, „Onsterfelijke dwaas heid". Geschiedenis van een schat rijke vrouw, die, op zoek naar een geheimzinnig voedsel. waardoor men hec! oud kan worden in Israel aankomt en daar geconfronteerd wordt met de heilige jaïaatsen. hun sfeer en hun schoonheid, waardoor er een grote verandering in haar i plaats vindt M. BORDEN, ..Margin of error". Relaas van de levens van 8 passa giers van een vliegtuig vóór, tijdens en na het neerstorten van het toe stel in een eenzame streek van West-Af rika. Ter gelegenheid van de Bevrij dingsdag zal de voetbal- en athle- tiekverenigmg „Schoonhoven" een estafetteloop van Wageningen naar Schoonhoven houden. Met de te Wa geningen ontstoken fakkel zal om 17 uur het bevrijdingsvuur in Schoon hoven worden ontstoken, waarna uit de gemeenten Ammerstol, Bergam bacht, Capelle aan de IJsseï, Ouder kerk aan de TJssel, Krimpen aan de Lek en Gouderak estafettelopers ge reed zulen staan om het vuur naar de?e plaatsen te brengen, teneinde ook daar bevrijdingsvuren te doen opvlammen. Misschien zal ook de ge meente Lekkerkerk aan deze mani festatie deelnemen. Krimpen aan de LTssel zal reeds op 4 Mei een bevrij dingsvuur ontsteken. Op 5 Mei 3954 hield de atletiek vereniging te Schoonhoven een der gelijke fakkelloop over een veel kleinere afstand, het succes daarvan inspireerde tot de zoveel uitgebrei dere opzet van dit jaar. 3160 VERBALEN De eersten van de mlm driedui zend Rotterdammers, die In de af gelopen weken tijdens de acties van de gemeentepolitie werden bekeurd wegens het rijden zonder, of zonder voldoende, verlichting, zullen zich volgende week Maandag voor het kantongerecht moeten verantwoor den, Er zullen enkele speciale zittin gen nodig zijn om de zaken tegen de 3160 bekeurden af te doen. Vrouw op platform in Congreszaal van Leger des Heils Teneinde het begin van de na tionale inzameling van het Leger des Heils in Rotterdam te markeren, worden de bijeenkomsten m de Con greszaal aan de William Boothlaan aanstaande Zondag geleid door bri gadier M. E. Crok die als hoofd van het vrouwen-maatschappelijk werk van net Lege* des Heils wel bij uit stek een vertegenwoordigster ge noemd kan worden van de bekende figuur die in tientallen inrichtingen en tehuizen haar zegenrijk werk doet. Brigadier M. E. Crok deed haar doctoraal examen in de theologie, kwam voor haar studie In contact met het kinderwerk- van het Leger des Heils en dat leidde ertoe, dat ze zich voor nadere oriëntering in het Leger en zijn zending verdiepte- Muziekkorps en zangbrigade ver- lenen als altijd hun medewerking. Voor de vyfde keer wordt in het clubhuis St Jorisdoele, Doeleplein 1, de Clutenba gehouden. Allerlei voorbereidingen zijn getroffen voor het slagen van dit stuk clubhuis- werk- Aan enkele honderde n zaken lieden is een circulaire gezonden met het verzoek om een bijdrage. Prettig is het dat uit verschillende delen van het land allerlei „prij zen" worden ontvangen. Bedrijven •vaar alle jaren een brief werd gestuurd en nooit iets werd afge staan hebben nu gestuurd. Met medewerking van de Schie- damse Middenstands Centrale zullen in de komende weken de winke liers in Schiedam een bezoek krij ten van een vertegenwoordiger van iet Clubhuis om een bijdrage voor deze bazar. Wij weten dat het moei lijk is om aan alle verzoeken die regelmatig worden uitgezonden te voldoen- Toch hoopt de leiding van het clubhuis dat voor dit verzoek open oor wordt gevonden. In het clubhuis zijn de voorberei dingen lts volle gang, allerlei prij zen worden er gemaakt, o.a speel goed, kinderkleding, huishoudelijke artikelen enz. Tijdens de ouderbij eenkomst die Dinsdagavond 8 Maart werd gehouden, gaven verschillende ouders zich op om te helpen. Als een ieder een klein cadeautje geeft of thuis of in het clubhuis komt werken voor deze Clutenba, dan is het zeker dat deze slaagt. De Clutenba wordt gehouden van Woensdagmiddag 30 Maart tot en met Zaterdagavond 2 Apniï. Houdt U deze avonden vrij om eens een bezoek aan het Clubhuis te bren gen. Mocht U een bijdrage hebben voor de bazar belt U even op 68338 en wü komen aan huis om het te halen. Vindt U het prettiger geld te storten, het gironummer is 590531 Ln.v. de heer H. IJsselstein, pen ningmeester C. O. J- St Lidufna- plein 4b, Schiedam. KAREL SCHOLTEN Al ligt er hier en daar nog sneeuw op de daken en zijn de sloten vaak nog met een ijsvloer bedekt, al doet dc Noordooster ons diep in de kra gen duiken, wij schrijven toch al 11 Maart en over tien dagen zal de lente officieel zijn intrede doen. De lentetijd, waarin de natuur tot nieuw leven ontwaakt en zich op haar schoonst voordoet. De natuur, die helaas in Neder land nog niet overal wordt gewaar deerd. Maar nu de lente komt, was het een goed tijdstip voor het Instituut voor de Arbeidersontwikkeling om een causerie te geven over de natuur. De beer A. A. Sterman heelt daar om gisteravond in het Volksgebouw gesproken over .Natuurvriendenver houdingen en persoonlijkheidsvor- men. De heer Sterman is een natuur kenner en natuurvereerder, In zijn causerie deed hij uitkomen, dat, vooral in Nederland, helaas door velen niet voldoende waardering aanwezig voor alles wat de natuur biedt. En wat nog erger is, dat er onder dezen zijn, die in plaats van eerbied voor de natuur te hebben, deze vernielen. Spreker wees erop dat wij als mensen verplichtingen aan de na- Op de Rotterdamsedijk ter hoogte van het eindpunt van lijn 4 is gis teravond omstreeks 8 uur de wiel- rijdster mejuffrouw C. v K. uit Schiedam door een motor aangere den. De motorrijder, de 23-jarige J. A. v. d. P„ eveneens uit Schie dam, slipte en reed tegen de wiel- rijdster aan. Met een bloeduitstor ting aan de rechterheup Is zij door de G.G. en GJ>. naar huis ge bracht. tuur hebben en de natuur behoren te respecteren. Ook op het inter nationale vlak wordt hiernaar ge streefd, Door het al of niet waarde ren van. de natuur typeert de mens rijn persoonlijkheid. Aan de hand van filmstroken toonde de heer Sterman de schoon heid van de natuur, zowel in binnen- als buitenland. Spreker is door de wnd voorzitter, de heer F. S. Sjoerdsma Ingeleid en na afloop hartelijk dank gezegd voor de door hem gehouden causerie. Door de Anti-Revolutionnaire Kies vereniging (Nederland en Oranje) is gisteravond in het Gereformeerd Jeugdhuis een vergadering gehou den, waarbij drie leden van de AR- fractie in de gemeenteraad van Schiedam het woord hebben ge voerd. Ir K. J. J. Dominicus was van mening, dat^ bij de raadsdebat- ten weinig principiële kwesties aan de orde komen en dat met een heel enkele uitzondering de voorstellen van B. en W. worden aangenomen. Slechts het voorstel tot de bouw van een paviljoen in het Julianapark had op tegenstand gestuit. En dit voor stel was dan ook verworpen. De heer P. Mak schonk zijn aandacht vooral aan de technische bedrijven waarbij hij ook de moeilijke perso neelsvoorziening aanroerde. Hij hoopte, dat door een bespreking op landelijk niveau dit probleem opge lost kan worden. De derde spreker, de heer W. van Schooneveld besprak tenslotte de gemeentelijke politiek inzake het woningvraagstuk. Spre ker was van mening, dat deze poli tiek meer mensen tot vertrek dan tot vestiging noopt Van de gelegen heid tot het stellen van vragen werd door een groot aantal leden dank baar gebruik gemaakt Rondleidingen in Museum Boymans De tentoonstelling „Engelse land schapsschilders van Gainsborough tot Turner", evenals de tentoonstel ling van beeldhouwwerken en. teke ningen van Marino Marini zullen elke Woensdagavond te beginnen met Woensdag 16 Maart te bezichti gen zijn van 20.0022.00 uur. Boven dien zal er dan gelegenheid zijn op de tentoonstelling van de Engelse landschapskunst een rondleiding te volgen door één van de leden van de wetenschappelijke staf van het museum. Deze rondleiding begint om 20.00 uur. Om het bezoek aan deze twee be langrijke exposities voor iedereen mogelijk te maken is de toegangs prijs des Zaterdags verlaagd van ƒ0,75 tot ƒ0,35 per persoon- vendien had de verdachte een straf lijst waarop een hele serie veroor delingen wegens inbraak met valse sleutels prijkten. Gistermiddag voor de Rotterdamse rechtbank bleef de man ontkennen iets met de andere te maken te hebben gehad. Maar de inbraken, waren opgehouden. De officier van justitie achtte een flinke straf op zun plaats en eiste daarom twee en ten half jaar met aftrek. De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen. Vanmorgen om tien voor acht is de 27-jarige Rotterdammer A. S. uit de Groenixstraat met rijn personen auto tegen de lichtmast in de Gerrit Verboonstraat te Schiedam gereden. Doordat hij slipte reed zijn auto het trottoir op en. raakte de lichtmast. De rechterrijde van de auto werd beschadigd. Met een hchte hersen schudding en een wond boven het rechteroog is hij door de GG en GD naar zijn woning vervoerd. De Senaat van het Rotterdamsch Studentencorps is bij de jongste al gemene ledenvergadering als volgt samengesteld: C. H. Kleipool, presi dent, C. L. F. Vrins, secretaris; H. Sanders, penningmeester; J. Ro- r.ieijn, vice-president; J. D. Bakker, tweede secretaris. - De Hervormde Vereniging Bij zonder Kerkewerk van de Grote Kerk-Wijkgemeente organiseert voortaan op Zondagochtetnd om 11 u. samenkomsten in de cantine van de N-V. De Arbeiderspers aan de Slaak. De eerste maal op 13 Maart zal ds G. J. H, Gijmink spreken over „Christ'is voor de wereld - De we reld voor Christus". 5 cent per uur gebruik 2 staafs electr. kachel 10 50-14.50.16,75 Electr. strijkijzers 8,75-11,75-14,75 Plastic snoer p. meter 0.080,16 Stopcontacten 0.45—0.55—3.05 Stekkers 0,20—0,30—0.50 Fittings 0.350,50—0,65 Autopeds 24,50-27,50-29.50 Rolschaatsen 10,50-14,95-18,50 Asfaltpapler p meter 0,60 Dakvilt p. meter 0,95 KIPPEN- «1 VOGELGAAS Handzagen 2.753,25—3,75 Hamers 1.10—1,40—1.95 Schaven 2,053,006,45 Duimstokken 0.28—0.600,75 Buitenbanden 3,65—3,95—5.55 Ijzerwaren en gereedschappen -yooT vakman en amateur COMPLEET BRONS GORDIJNRAIL p. meter 1,00 PLASTIC GOKDIJNVEEH 0,40 Alle soorten Phlllpalarnpen,- lichtbalken en buizen TE VEEL OM OP TE NOEMEN" - KOM EENS KIJKEN HOOGSTRAAT 67-69 - TELEFOON 68436 Binnenbanden 1,35—1.552,25 Spatborden p, stel 2,75 Rijwlelzadels 4.80—5.40—6,75 Kettingkasten 3,45—3,95—4,55 Jasschermen 1.251,802,20 Sportsturen 4.905,90—7,25 Huwielkettmgen 2.10—2.60—3,10 Electr. njwlellampen 9.25-12.75-14,50 Bagagedragers 1,692,453,50 Slangloze handpompen 0,80 Voetpompen 2,30—4,75 Spcnsrubber zadelvtek Rijwielbellen 0.70—0.85—fQO Electr. achterlicht 0.650,85—1,20 Bij het Openbaar Slachthuis kunnen, worden geplaatst 2 VOLWASSEN VAKLIEDEN, t.w. één schilder en één bankwerker, op arbeidsovereenkomst. Bij gebleken geschiktheid volgt t z t. een vaste aanstelling. Aanstelling geschiedt, naar gelang van bekwaamheid, in de 4e of 5e loongroep, bedragende 4e loongroep: 57.6163.44 5e loongroep: 622868.12 Het maximum-loon te bereiken door 4 één- jaarlijkse verhogingen. Alles exclusief 6 Sollicitaties te richten tot de Directeur van het Openbaar Slachthuis, Slachthuislaan 24, Schiedam vóór 16 Maart 1955 ARNH. MEISJES PER 250 GRAM 75 cent vJl Maison van der Pas St. Liduinastraat 34 MEER DAN JAAR een begrip voor .DEGELIJKHEID HOOGSTRAAT 97 TEL 69599 Dr Wibaufpleïn 15, Schiedam, fel. 66905 Mr horlogemaker opHcien De Broekenkoning vraagt en voor pantalons. Hoog loon. Geen lopende band Aanm. van 9-6 uur, Singel 128, telef. 65349- na 18 uur: P. Mouthaan, Gordonstr, 42, cA KOERIE ASTERS Jb Ja» Ja, Jfc .fc MuzJnstr. - Radio's Gramofoonplaten Radio van Djjk. Eet grootste modernste radiobedrijf van Schiedam. Hoogstr. 119. tel 69572; Rembrandtlaan 64 tet 66084 Het Radiohuls, Hoogstraat 92, teL 68044. Kristal ont vangers compleet met de tector 5.60. Germanium dio des vanaf 3-50, Koptelefoons 7.50. Soldeerbouten 5.15, 655 en hoger. Philishave appa raten 49.75. Scheertasjes 4.50. Het Rad lm huls, Hoogstraat 92, tel. 68044. Philips radio toestellen 98.-. 162.-, 298.-, 210.-, 298.-, 348,-, 308.-, 420.-, 468.-, 598.-, en hoger. Gramo- foons 89.-. 99.-, 124.-. Platen- wisselaars 165.-, 185.-. Alle soorten radiobuizen. Ficï== Ups 16.50, 17.50, 19.75. 21.70. Luidsprekers vanaf 9.75, Fotograf!» Filmstroken, grote sortering 1.—Projectors va. 6.40. IToto K. van Vuuren, Hoog straat 106, teL 66720. Personeel gevr. De Breeuwwerkfabriek vraagt enkele meisjes cn jongens. Hoog loon, licht werk. Aanmelden West er ka de 6, 's avonds na 7 uur bij Juffr. Lankhuizen. Franklin- straat 16, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1