s#sa msi ARTA helpt kunstliefhebbers goedkoop aan goede werken Expositie van grafieken m t Stedelijk Museum van 20 éénbandstoten Schiedam helpt Zaandam Schakers stelden teleur in RSB-competitie Giuseppe Verdi, Koning der Melodieën .f&3S®Si N "-*** p<: x Damkampioenschap van Schiedam Opbrengst Bazar 't Zonnehuis KERKDIENSTEN AGENDA Wijkavond van Gemeente 3 De elfde Vierspelenkamp Van Eyck bracht een serie Wilton-Fijenoord 1 en Y.S.G. 3 grepen afdelingstitel WF en de E-55 t Staartje van de prijsvraag Jaarvergadering van de VARA Burgerlijke Stand De achtergrond van de mop „Het Verraad" voor de Kunstkring SM»AA HCONTRA KTEBt Geen extra zitting kantongerecht Japanner zat in vreemde auto Radiator-verwarmer in brand Lentetekentje? Bevrij dingsf eest in Overscliie Vrije woningen te Overschie Lasser gewond op scheepswerf Zaterdag 12 Maart 1955 In de Aula. van het Stedelijk Museum heeft gisteravond de officiële opening: plaats gehad van de expositie van grafieken, die door de Arta de veremging van kunstvrienden, voor dit doel ter beschikking was gesteld. Hei had de bedoeling gelegen om ook beeldhouwwerk te exposeren, maar door omstandigheden is dit niet doorgegaan en bleef de inzending daarvan beperkt tot eens relief je en een plastiekje. De wethouder van culturele zaken fflr M. J. M. van Kinderen gaf door zqn komst bltfk van zijn belanr- stelling. maar dit zelfde kan met gemeld worden van het publiek, dat niet al te talrijk aanwezig was. In zijn inleidende woord moest de heer D. Schwagerman tot zijn spijt mededelen, dat de heer Norbert Buchsbaum, de secretaris in Neder land van dr Arta, wegens ziekte ver hinderd was om bij de opening van de expositie aanwezig te zijr., maar in zijn plaats heeft een van zijn naaste medewerksters, mej. Janna P. Visser iets verteld over het doel en streven van de Arta. De Arta dan is dertien jaar ge leden opgericht met het doel de goe de beeldende kunst voor het grote publiek berijkbaar te maken. Want het is immers zo. dat schilderijen van enig niveau te duur zijn, dan dat de gewone man ze kan aanschaffen, Het is de kunstenaar niet aan te rekenen dat hij voor zijn werk, waar hij per slot van rekening van moet leven, de best mogelijke prijzen vraagt, maar het publiek werd daardoor van kunstbezit verstoken. Men was aangewezen op reprodue ties. Maar hce mooi deze ook mo geD zijn, het blijven flauwe afspiege lirgen van het origineel. Om in de bestaande behoefte te voorzien heeft de Aria daarom gegrepen naar de grafische kunst. De ets, de koper gravure, de houtsnede en de litho waren vroeger middelen om te re produceren, het was „portefeuille kunst". Maar in de hedendaagse kunst speelt de grafiek een belang rijke rol en is als grote kunstvorm erkend. De Arta nu geeft originele grafiek uit van levende kunstenaars, onge acht de stijl en de techniek. Daar bovendien de Arta in vele landen van Europa en ook in Amerika is ge vestigd is het mogelijk geworden om het werk van kunstenaars uit veler lei landen te verkrijgen en onderling uit te wisselen naar al die landen. Dit blijkt ook wel uit de expositie .waar werken hingen van kunstenaars uit Zwitserland. Italië, Frankrijk, Joegoslavië, de Verenigde Staten en ook uit Nederland, Het geëxposeer de werk varieert wat de stijl betreft van „gewoon" naturalisme tot ab stract. Wat de werkwijze van de Arta be treft kan nog het volgende worden 'gemeld. Een competente jury- doet 'een keus uit het aangeboden werk. Van elke prent worden 200 afdruk ken gemaakt, die over de verschil lende landen worden verspreid. Door lid te worden van de Arta nu kan men zich voor een prijs van 5 a 10 net bezit verwerven van een goede grafiek. Keus uit het werk kan In het Volksgebouw is de 1 vijfde ronde voor. het damkampioenschap ie Schiedam verspeeld onder auspi ciën van de damclub „Schiedam". .De uitslagen zijn als volgt: Groep- I: A.. v. d. Moer—W. A. Verhaal iI; L. Breevoort—J. Vis ser 20; W. M, PrangerN. van Löpik. 2—0. Groep II: D. Bikker— D. Mast 2. Groep HI; J, Leve ring— S. Oosthoek 1—1. Groep IV: J. P. -v. d. Watering—C. W. Sïeeu- wenhoek 0—2; A. KÓoy—L. Vrijland Van de acht candidaten voor de finale zijn er nu zes bekend,, n.l, de heren W. A. Verhaal, D, Mast, J. de Wilde, J. Westerveld, J. p. v. d. Watering en C. W, Sleeuwen- hoek. Voor de overige twee plaatsen in de finale staan vijf spelers eandi- daat, t.w. de heren J. C. 't Hart, Chr. A, Habermehl, A. v. d. Moer, L. Breevoort en W M, Pranger. Volgende week Donderdag wordt de strijd .voortgezet. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen tc raad plegen: J. van Buren, Buys Ballot- singel 72—76, te], 69661; A. Q, C, Klomp, Juliana van Stolbergstraat 3, tek 69952; A. HoogendUk, Tuinlaan 74, tel. 68785. Geopend is apotheek F, H, Backer, St Lïduinastraat 5B. die ook geduren de de volgende week de nachtdienst •waarneemt men. maken aan de hand van een tijdschrift met afbeeldingen- Dit wat het doel en streven van de Arta betreft, zoals dat gisteravond werd uiteengezet. De aanwezigen werden echter bovendien nog ver gast op een concert. De sopraan Elly Ameling gaf met de verdienstelijke medewerking van de pianiste mevr. C. van de Wel en de violisten B. van de Wel en A. Kuyper enkele liederen ten gehore van Vierdonck, Scarlatti, Teiemann en Ravel, terwijl de violis ten bovendien nog een duet van Hin- demith brachten. Het publiek toon de zich dankbaar voor deze onver wachte muzikale uitvoering. Naar we vernemen heeft de Bazar die door „Het Zonnehuis" is gehou den ten bate van de verpleegden een bedrag van ongeveer ƒ4.000 op gebracht. Alle goederen zijn totaal uitverkocht- Bovendien is een be drag van ƒ730.opgehaald voor het bouwfonds. Wat er met het ver kregen geld gedaan wordt is nog niet vastgesteld, maar de mogelijk heid wordt overwogen om er een televisie-toestel voor te kopen, of anders koptelefoons voor een radio, Ned. H«v, Kerk, Grote Kerk: 10 uur dg JU. W. Hemmes, 5 uur ds j. G. Jansen; Nieuwe Kerk: lo uur ds Hoff man. 5 uur ds J. Gras. Westerkerk: 9 en jo.30 uur dr L, J. Oazemier 5 uur ds A. Hoffman. Vredeskerk: 9'en 10.45 uur ds J. Gras (H. Doop), 7 uur ds Baks, Kethel; 10 uur ds F. J\ de Bruyn, 7 uur ds J. G, Jansen. Ned. Herv. Geref. Kerk. Gebouw Ire- e: 30 en 4 uur eerw. heer A. Kool. Geref. Kerk. Oosierkerk; 10 Uur ds G. Bringman, 5 uur da E. J. Oomkes, i Flantagekerk: 30 uur ds L. BJjjdorp, 5 uur ds G, Brinkman. Julianakcrk: 10 uur ds E. J. Oomkes, 5 uur ds L. Blij- dorp. Kethd: 9.30 uur ds J. Banga, 2.30 uur ds G. Brinkman. Ziekendienst Gemeenteziekenhuis: 7 uur ds j, B. Sehouwink. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa- rande: 10 en 5 uur ds A. zwiep, Chr. Geref. Gemeente. Volksbelang Tutniaan: 10 en 4 uur ds MJ. Mid delkoop. Oud Gerot. Gemeente Jeugdhuis Lange Haven 97: 10 en 5 uur da F. Luytjes, Ned. Prot Bond. Westvest: 10,30 uur ds J. B- Sehouwink. Evang. LuQu Kerk. 10 uur. ds W. f. ten Rouwelaar. Baptisten. Gemeente.- Kei-kraal Broen- viet 53i 10 en 7'uur ds J." Segaar. Oud-Kath. Kerk. 10.15'-uur Hoogmis v.d3e Zondage v.d. Vasten. Lrfger éts Heils. Lange Haven 27: 10 uur Heillglngssamenkomst, 730 uur Verlossingssamenkomst. Gerrit Ver- boonstraat: S.30 uur Openluchtsamen komst o.l-v, brigadier en mevr. G. H. Jouvenaar—Drijfhamer. SCHIEDAM Apothekers-nachtdienst; Apotheek T, H. Backer, St. Liduinastr. 58. Bellen by ongeval: G.G. ea GJ3- Tuinlaan 80, teL 69290, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Ba ven: geopend iedere werkdag (behalve Maan- dag) van 9-30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.&. Leeszaal en Bibliotheek, Dana geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur., iedere avond (behalve Donder dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Bioscopen: Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 lij Ver di, Konir.g der melodieën. Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: „De heerser van Ceylon". Voorstellingen: Musis Sacrum. 8 uur: Feest avond Schiedamse Waterscouts. Irene, 8, uur: Familie-avond C.J.M.V. „Het Centrum". Volksgebouw. 8 uur: Contact avond Ned. Bond van Onbezol digde Opsporingsambtenaren. Tivoli. 8 uur: Contact-avond Personeelsver. Noordhoek. Volksgebouw, 8 uur: Feestavond Mandolinever. „La Matinata". Café „Pleinzicht", 8 uur: Biljart wedstrijden. Vierspelen-kamp, In gebouw Irene aan de Nieuwe Haven heeft de wykgemeente 3 van de Nederlands Hervormde Gemeen te gisteravond een wijkavond ge houden. De wijkpredikant ds H> W. Hemmes heette de talrijke aanwezi gen hartelijk- welkom en zei ver heugd te zijn, dat ondanks het gure weer weer zovele wijkbewoners naar Irene waren gekomen. Vervolgens is vertoond de film „Verloren grenzen",een mooie ge luidsfilm, vervaardigd door Louis Rochemont, die ook de Lutherfiim maakte, In. deze Amerikaanse film worden de vele aspecten van het rassen vraagstuk op treffende wijze uitge beeld. Het parool van deze boeien de film is het bestrijden van de rassenhaat en de rassenhoogmoed en als mensen van allerlei taien en huidskleuren samen te leven. De aanwezigen hebben zeer zeker ge noten van deze film. - i O- - V Van Eyck en. Van Duyl hebben op de slotavond van de voorronde van de Vierspelenkamp een record gemaakt. Eerstgenoemde scoorde maar even twintig éénbandstoten in één beurt, terwijl de tweede een kaderparty in het minst aantal beurten uitmaakte. Daardoor kreeg deze slotavond een bijzonder karakter en kan er ook toe bijdragen, dat Zaterdag en Zondag in de eindstrijd geprobeerd zaï worden om die prestaties nog te verbeteren. Op de laatste avond van de voor ronde van. de Vierspelenkamp, waar Van Duyl tegen Vogel uitkwam en Van Eyck zijn laatste partijen speel de tegen Van Soelen, was het voor al Van Eyck, die een zeer bijzondere prestatie leverde. Hij had zowel bij het librespel als in de cadrepartij geen weerstand ondervonden van zijn tegenstander. Rustig scoorde hij de ene serie na de andere en had in elf beurten de libre party uit. Van Soelen maakte a21een beurten .van één cijfer cn kwam niet verder dan 50 caramboles. Ook bij het kader bleef hij ver achter. Van Eyck, die helaas uitgesloten was voor de eindstrijd, leverde daarna in de par ty éénbandstoten een staaltje van zijn kunnen. NadaL hij beurten van 8 en 2 caramboles had genoteerd, poedelde hij vyi keer achtereen. Doch toen kreeg hij de ballen in Burg. Peek geeft advies bij stadhuis-plannen Schiedams burgemeester, mr J. W. Peek heeft, tezamen met zijn colle ga's uit Amersfoort, Bussum en Hen gelo kortgeleden een bezoek ge bracht aan Zaandam. De kwestie is namelijk dat deze nijvere industrie stad plannen heeft om een nieuw stadhuis te bouwen, waarvoor de De competitie van de Rotterdamse Schaakbond is bijna afgelopen. Hoe wel nog enige wedstrijden moeten worden gespeeld, ls het reeds thans mogelijk een vrijwel volledig overzicht te geven. Slechts twee groep-lïtels werden behaald: door WF 1 en VSO 3. Het meest hebben teleurgesteld de ver-migingen SCS uit Schiedam cn HVO uit Vlaardlngen, Ziehier de prestaties van de teams uit deze contreien: VSG uit Vlaardingen heeft doorlo pend gevaar gelopen bij de twee laagstgeplaatsten te behorenin de promotieklasse. In de laatste ont moetingen werden evenwel voldoen de winstpunten gescoord om zich uit de gevaarlijke zone' te worstelen. Toch eindigde VSG in de onderste helft. Opvallend was wel, dat VSG Dat de tranen wel erg rijkelijk vloeien in „Verdl, koning der melo dieën", zullen de muziekminnaars de (Italiaanse) scheppers van deze film waarschijnlijk royaal weergeven. Voor de muziek van de grote Giusep* pe Verdi namelijk is op film- en ge luidsband een respectabel aantal meters ingeruimd. Onder meer wor den fragmenten uit een aantal van Verdi's bekendste werken getoond. Die fragmenten zak menigeen wel te kort vinden, want ze zijn met znrg gekozen en worden gezongen door meesterlijke solisten <o.a. Ma rio dei Monaco. Tito Gobbi en Irene Gcnnat en uitstekende koren. Het leven van de componist is nogal gedramatiseerd door het extra breeduitmeten van enkele droevige gebeurtenissen. Het verhaaltje is overigens niet zo belangrijk. Het is de muziek die deze gekleurde film alleszins de moeite waard maakt. Eerst het sterven van zijn zoontje cn daarna van zijn vrouw op de dag dat een van zijn eerste opera's als een baksteen is gevallen. De tot wan hoop vervallen Verdi wordt daarna weer opgeheven door een beroemde zangeres waarvoor hij later liefde opvat, maa1- welke liefde weer ver stoord wordt door kuiperijen en in triges van anderen. De zaak komt gelukkig weer in het reine cn met zijn „Traviata roept Giuseppe Verdi de geliefde vrouw-'weer tot zich. Sterk drama tisch is dit verbaal en ook nier zo belangrijk, maar het doel was dan .->ok het bindmiddel tussen de on- stzrfelijke muziek. In Munopole: „De heerser van Ceylon" Op Ceylon stichtte Tom Wiley een grote theeplantage en regeerde daar schijnbaar als een grootvorst Schijn baar, want de film „De Heerser van Ceylon" laat die meneer Tom, Wiley niet in levende lijve zien en volstaat met het weergeven van de invloed, die de reeds lang gestorven planter nog steeds op de bewoners van dit eiland heeft Met alle respect voor de dode. maar zijn invloed was bij zonder naar. Daarin begint men schoorvoetend aan een driehoeksverhouding, waar voor echtèr alle redenen vervallen, wanneer de olifanten op het tapijt komen. Deze beesten nemen geen ge noegen met het paleis in dz film; als bungalow aangeduid dat ge-' bouwd werd op hun! weg haar de drinkwaterplaatsen. Ze nemen wraak. Dat moment van de opruk kende olifanten had misschien nog iets van het geheel kunnen redden. Helaas, de uitvoerende olifanten .zijn dermate tam, dat zelfs een directie van een of andere diergaarde ze niet cadeau zou willen, hebben, om dat ze werkelijk op geen enkele ma- niet attractief zijn.. Ook de rest van het verhaal is niet overdreven spanntnd en wat warrelig- De kracht van de film zit dan oök in hoofdtaak in het exotische gegeven. dat wel kan boeien. van de afdelingskampioen (Dor drecht 2) met niet minder dan 7—3 won,. In dc eerste klasse, Groep A, neemt uiteindelijk het Schiedamse ESS een eervolle plaats in^ in de bovenste helft van de ranglijst. An ders is het gesteld met HVO uit Vlaardingen en Maassluis. Zal Maas. sluis waarschijnlijk nog juist de d<5- gradatie ontlopen, HVO practiseh niet meer. In de tweede klasse speurt men tevergeefs naar kampioenen. Onder de teams, die moeten degraderen, komen helaas wel enige uit onze contreien voor. Vooral SCS uit Schiedam wordt zwaar getroffen: zowel het eerste als tweede tiental verdwijnen naar de derde klasse. In groep B won CSS 1 slechts één wedstrijd en eindigde met 2 match- punten gelijk met Zwarte Dame 2. In de nog niet uitgespeelde groep C nemen SBO 1 en ESS 2 een behoor lijke plaats in. Anders is het met SCS 2 en Vlaardingen 2: zij blijven onderaan genesteld. Ook in de derde klasse werden geen daverende resultaten geboekt, hoewel daar toch een titel werd be machtigd. In de uit op 1 na allemaal uit tientallen uit Schiedam, Vlaar dingen en Maassluis samengestelde poule D greep Wilton Fyerioord 1 na een spannende race met Shell 1 in de laatste ronde de titel (Shell 1 WF 1 werd 5—5). HVO 2, SCS 3 cn Maassluis 2 vormden de midden moot, maar ESS 3 werd hier het kind van de rekening In groep H telt Gusto nog mee in de strijd om de titel, maar was het voor Zwarte Paard 1 en Wilton Fijenoord 2 maar goed, dat Sbell 2 het. nog slechter deed. In de vierde klasse (poule C) be haalde VSG 3 succes: het won alle ontmoetingen. Veel bescheidener waren VSBO 2, Zwarte Paard 2 en Gusto 2. maar HVO 3 zat werkelijk in het hoekje waar de slagen vallen: het verloor alle ontmoetingen.. Ter aanvulling en verbetering van het eerder geplaatste bericht, kunnen we melden dat de Dok- en. Werfmaatschappij Wilton-Fijenoord op de Rotterdamse. E 55 geen eigen stand zal inrichten maar een on derdeel zal vullen van de alge mene stand van de scheepsbomv- industrie. administratieve voorbereidingen reeds getroffen zijn. Maarmet het oog op de vele vraagstukken die zichvoordoen bij dë bouw vari eën nieuw' stadhuis, heeft Zaandams burgervader, de heer W. Thomassen advies gevraagd aan zijn ambtgenoten in de vier ge noemde steden, waar ook nieuwe stadhuizen gebouwd worden, maar waar men reeds in een verder.sta dium is en dus reeds wat meer er varing heeft bij het uitvoeren van het Werk. Op de bijeenkomst in Zaandam van de vijf burgemeesters is in een vriendschappelijke sfeer gesproken over de vele moeilijkheden op finan cieel en administratief terrein die verbonden zijn aan de stadhuis-bouw, waarbij de op dit gebied ervaren geworden burgemeesters hun Zaan- "damse ambtsgenoot hebben kunnen voorlichten.' Ook burgemeester Peek heeft de verschillende aspecten aan het vraagstuk kunnen schetsen. Burgemeester Thomassen ver klaarde zeer dankbaar te zijn voor dc verleende medewerking van zijn ambtsgenoten uit Schiedam, Amers- foort, Bussum en Hengelo. Binnenkort uitspraak? Naar wij vernemen zal de. Perma nente Prijsvraag Commissie einde volgende week bijeen komen om uitspraak te doen in de zaak die te gen het Schiedamse gemeente-be stuur aanhangig is gemaakt door de vijf architecten die winnaars zijn in de in 1949 uitgeschreven prijsvraag voor een ontwerp voor een nieuw stadhuis voor Schiedam. De architecten hebben de volledi ge betaling van het honorarium van architect geëist, ook hu de gemeen te Schiedam niet verder ingegaan is op de bekroonde ontwerpen. Deze Permanente Prijsvraag Com missie is samengesteld uit vertegen woordigers van een aantal bonden: de Maatschappij tot Bevordering van de Nederlandse Bouwkunst, de Bond van Nederlandse Architecten, de Algemene Nederlandse Maatschappij voor Bouw-, Beeldhouw- Ambachts- en Nijverheidskunst 1934, het Ge nootschap Architecture et Amicitia, de Nederlandse Vereniging voor Ambacht en Nijverheid, de Neder landse Kring van Beeldhouwers en de Vereniging Bouwkunst en Nijver heid. Voor de in het Volksgebouw ge houden jaarvergadering van de af deling Schiedam van de VARA be stond een niet direct grote belang stelling. De verschillende jaarver slagen. van de afdeling en van het hoofdbestuur en daarna het om- roep-rapport, werden in een snel tempo afgehandeld Door de vergadering werd de se cretaris, de heef; M. M. Boomslui ter candidaat gesteld voor het dis- trictsbestuur en de Verenigingsraad. Mevrouw W. Veld-Van Eden zal het. bestuur gaan aanvullen. Nog enkele andere punten wer den besproken, zoals de kunstkring en de TV-riub. Tenslotte werd ge meld dat dr Storm, de bekende ra- diospreker, op 12 April een causerie voor de leden zal houden in het Volksgebouw. goede positie en maakte een serie van twintig, waarmee de partij uit was. Niet alleen verbeterde Van Eyck de serie van 13. die Quirijns al eerder in dit tournooi had gemaakt, maar ook had hij met deze 20 de hoogste serie eenbondstoten ge maakt» die in de elf jaren, dat de Vierspelenkamp nu wordt gehouden, ooit gescoord is. Een record derhal ve, dat niet gemakkelijk verbeterd kan worden en dat wellicht nog hoger gelegen zou hebben, als Van Eyck zijntotaal-niet had bereikt en de serie dus bij 20 moest afbre ken. In de driebanden partij nam Van SoeJcm wraak. Hij vond het nu welletjes en zorgde ervoor dat Van Eyck niet dé volle winst in de wacht sleepte. In nog sterkere mate dan Van Eyck speelde Van Duyl tegen Vogel een rustige partij libre. Met 54 van acquit volgden weldra nog wat goe de beurten/totdat Van Duyl er op uittrok om de serie van 212, die op naam van Barvoets staat, te over treffen. Dat kon niet, want hij moest er, nog maar 117. Toen Van Duyl tot de ontdekking kY/am, dat zijn pogen nutteloos was en op-115 staande hoorde, dat hij er nóg maar twee moest maken, miste hij prompt en'jhad dus nog een beurt extra no dig. Was de kortste'kadërpartij -in twaalf beurten gemaakt. Van Duyl deed het in tien beurten en Vogel bood prachtige tegenstand in de partij eenbandstoten. Hij ontfutselde Van Duyi mét beurten van 7. en 4 de leiding en bracht het tot een stand van. 28 tegen 26 in zijn voordeel. Van Duyl zorgde toen voor de ont brekende vier caramboles en won ook deze partij. Ook de drie banden partij was voor bem en zo kwam Vogel er dus niet aan te pas. Zaterdagmiddag om 5 uun wordt met de finale begonnen. Dan komen a Van Duyl en Quirijns uit en b Hekman tegen Köneman, Om acht uur 's avonds speelt de winnaar van a tegen de verliezer van b, terwijl de winnaar van b uitkomt tegen de verliezer van a. De uitslagen waren: Libfe: 200 200 11 56 18.18 200 50 11 9 4.55 Van Eyck Van Soelen Cadre: Van Eyck Van Soelen Èenband: Van Eyck Van Soelen Driebanden: Van Soelen Van Eyck 150 150 150 69 15 49 15 21 20 10.00 4.60 3.333 0.888 0.689 0.310 Van Eyck won drie partijen en behaalde acht punten, Van Soelen boekte er twee. Libre; 275 275 12 115 22.91 200 29 12 8 2.42 Van Duyl Vogel Cadre: Van Duyl Vogel Eenband: Van Duyl Vogel Driebanden: Van Duyl Vogel 10 44 200 200 150 56 30 30 15 30 28 15 20.00 5.60 2.000 1.866 20 2 0 33 5 0.606 20 13 33 2 0.393 Ook Van Duyl veroverde in deze ontmoeting alle punten en kreeg er dus 10, terwijl Vogel er nul boekte. De eindstand van de voorronde werd aldus: 1. Van Duyl 47 p, 2. Köneman 39 p. 3. Hekman 37 p. 4. Quirijns 37 p. 5. Van Eyck 34 p. .6. v. de Plas 32 p, 7. Oostveen 29 p. 8. Barvoets 29 p. 9. Van Buuren 28 p. 10. Ruggenberg 28 p. 11. Scheffers 24 p, 12. Buitenhek 20 p. 13. v. d. Lee 16' p. 14. De Jonge 15 p, 15. Eikenbtock 14 p. 16. Vogel 12 p. 17. Kooy 8 p. en 18. Van Soelen 6 p. Werksters vergaderen met de A.B.C. Regelmatig bereikt de Algemene Bedryfsgroepen Centrale, aangeslo ten bij het N.V.V., klachten over de toepassing van de arbeidsvoorwaar den in verschillende schoonmaakbe drijven. De Algemene Bedrijfsgroe pen Centrale heeft dan ook besloten om voor de werksters in al deze be drijven een vergadering ts beleggen waar tnej. T. v. d. Meulen een toe lichting zal geven op de regeling van arbeidsvoorwaarden van werk sters in het algemeen. De werksters kunnen op deze ver gadering alle inlichtingen verkrij gen die zij wensen. De vergadering zal plaats vinden Donderdag 17 Maart a.s. in het Volksgebouw Tuinlaan 50, aanvang 2 uur. Geboren: Jacoba M., d. v. C. van Waart en D. H. M. Peters* Overleden: W. J. Roelofs 62 j.; N. K. Berkhout 74 3., vr. v. P, G. A. 'Kramer. Ver boven het nu noa kale ge boomte van het Sterrebos steken thans reeds de stalen spanten van de in aanbouw zijnde hallen van de nieuwe machine-fabriek van de Dok- en Werfmaatschappij Wilton Fijenoord. Wanneer deze twintig meter hoge bouwwerken gereed zijn, helpeen over enige maanden hei geval zal zijn, dan sullen zij domineren in de aanblik op Schie dam vanuit de Maas. Naast dé grote hal zullen nog vier kleinere halten komen smaller en lager van constructie. Met het heiwerk voor deze loodsen is reeds een begin gemaakt. Tezamen, wordt dit de machinefabriek H, in te genstelling tot het reeds bestaan de complex dat maehtne-Jabriek I genoemd zal worden. ?5- Voor de personeelsvereniging van de fa. RoeJants hield de heer Mau- rits Dekker gisteravond in de can- iine van deze firma een causerie over: „Wuarom wij lachen". De meeste mensen vermoeden niet dat achter dit: nuchtere zinnetje een. grote schat van kennis schuil gaat. Spreker ontleende de „mop" in al zijn aspecten en liet achtereenvol gens alle categorieën vat; humoristi sche tot erotische moppen de revue passeren. Om de vele voorbeelden, die hierbij werden, gegeven is door de aanwezigen hartelijk gelachen. Dat «-en mop en. in het bijzonder het v<f tellen van een mop psycholo gisch is afgestemd, zullen vele na het horen van deze causerie wel be grepen hébben. Mauri ts Dekker is 5s man, die van niets iets weet te maken en'dé dingen ook tot een climax weet te voeren. Het was een gezellige en leerzame avond. De voorzitter de heer v. d, Kampert dankte na afloop de spreker voor zijn interessante causerie. Voor de leden van de Schiedamse Kunstkring zal het Rotterdams Toneel het stuk „Het Verraad" op voeren op Donderdag 14 April. Het is de laatste' voorstelling die het Rotterdams Toneel dit seizoen geeft. „Het Verraad" (Les Nuits de la Co- lere) van Armand Salacrou is een prachtig stuk om de aanstaande Be vrijdingsdag mee te herdenken. De Schiedamse afdeling van de Vrouwenbond NW zal op Woens dag 16 Maart in het Volksgebouw de jaarvergadering houden. Ver schillende jaarverslagen zuilen uit gebracht worden, het beleid van het bestuur wordt besproken, ge volgd door. een bestuursverkiezing en de benoeming van het zevende bestuurslid. Na de pauze komt dë landdag ter sprake. (Advertentie IM.) met GRATIS levensverzekering 10.per maand gedurende 5 jaar Volledige uitkering van 600.-— bij tussentijds overlijden SPAARBANK ANNO 1820 SCHIEDAM Hoofdkantoor: Lange Haven Op Woensdag 23 Maart zullen de vele horderde slachtoffers van de verscherpte verkeerscontrole door de politie voor de Schiedamse kan tonrechter moeten, verschijnen. Spe ciale zittingsdagen zuilen-niét wor den gehouden, zoals in Rotterdam het geval is. Maar het zal. die Woensdag wei extra druk zijn. Gisteravond om elf uur werd een Japanner erop betrapt, dat hij in een op do Rotterdamsedijk gepar keerde auto van. de heer G. J. d. J, zat. Volgens eën ooggetuige was hij bezig om het contact te force ren, hetgeen hem echter niet gelukt is. Naar Siet politiebureau overge bracht ontkende de Japanner het contact vernield te hebben. De schade aan de auto wordt ge taxeerd op i 20. Gisterochtend omstreeks tien uur is er bijna een brandje geweest op de vrachtauto van de zeilmaker M, Over de radiotor was een zak ge hangen om de motor warm te hou den, maar men had verzuimd deze zak tijdig te verwijderen. Het ge volg was dat de zak begon te schroeien en te. smeulen. Een em mer water heeft hier een einde aan gemaakt. De gewaarschifwde brandweer was aanwezig, maar be hoefde geen dienst te doen. Vechten en Dienen" Op Maandag 14 Maart zal in ge bouw „Irene", Nw. Haven 155, Schie dam de geluidsfilm „Vechten en Dienen'' worden vertoond. Aanvang 8 uur. Deze film is het resultaat van een prijsvraag, die werd uitgeschreven door de Landelijke Stichting „Pro testantse Gezondheidszorg". Het bekroonde senario vari ds G. van Veldhuizen Azn. is dour de be kende cineast G. B, H, Niestadt ver filmd. „Vechten en Dreneu", een speel film met documentaire inslag, toont het leven in onze Protestantse zie kenhuizen, gevat in een omlijsting van hel, leven van alledag, in en buHen het ziekenhuis Is het een. tekentje, dat de lente eindelijk in aantocht is? De vuil nisbelt aan de 'Hovendaal heeft ge brand. Gisteravond vroeg van twee over zes tot half zeven pre cies. Die belt in Tuindorp. Verle den jaar heeft-ie bijna dag aan dag in recordbrekende glorie ge prijkt op het dagelijkse rapport van de brandweer. En vandaag staat-ie er weer op. Voor het eerst in '55. De belt heeft zijn eerste blussing (met'een ferme straal) in dit jaar te pakken. Laten we maar zeggen: een len te-tekentje. De belt kennende kunnen we zeg gen: we 'zullen er nog wel meer over horen in de loop van het jaar. Tot het gaat winteren. N. van Wijk t In de ouderdom van 64 jaar is te Ouderkerk aan de IJssel overleden de heer N. van Wijk, die bijna vijftig jaar lang bestuurslid en voorzitter is geweest van de plaatselijke schiet vereniging „Joubert". De overledene is na dc oorlog enige tijd raadslid, geweest. De begrafenis vindt Dinsdag in Lekkerkerk plaats. In Oyerschie is een voorlopig plan voor de viering van de bevrijdings dag op 5 Mei ontworpen. *s Morgens zullen de hoogste klassen der scho len in optocht naar het Saanredam- plein gaan, Waar- zij. een aubade zul len brengen en waar de voorzitter van de wijkraad zal spreken. Met assistentie van de buurt- en oranje verenigingen zal in de middaguren een optocht worden samengesteld, bestaande uit een twintigtal groepen die elk een (nog nader vast te stel len) onderwerp voorstellen. Vijfhon derd kinderen zouden hieraan kun nen meedoen. Aanmelding kan reeds nu voor elk kind geschieden, o,a. bü R, van Eve- lingen, Stoutstraat 35 b, L. D. Baavt- man, Verlaatstraat 32. J. C. de Wildt, Becraaming 50c, J. van Schooten, Overschiese Dorpsstraat 7 cn K, H. V- d. Berg, Pieter Postlaan 105a. Bij deze adressen kunnen ook zij zich aanmelden die op enigerlei wijze be langstelling hebben voor de. plannen van het comité, samengesteld uit le den van de wijkraad cn uit vertegen woordigers van de verenigingen. 'S Avonds wil men een vuurwerk of een openluchtspel houden. Het Bouw- en Aannemingsbedrijf J. van Putten en Schippers te Overschie zal zeventien vrije hui zen en twee garages bouwen aan de Zestienhovensekade ter hoogte van de Molensingel. De panden.'zijn bestemd voor de verkoop en wor den gebouwd volgens plannen' vatt de architecten 'R. "D. van Andel en ir Van Embden. In Juni hoopt de zelfde firma het begin te maken met de bouw vari acht herenhui zen' met garages aan de Burg. Wij" nahdtlaan, hoek Burg. Kontngssm- geJ. De 32-jarige lasser A. D., die werk zaam is bij N.V. C. v. d. Giessens Scheepswerf te Krimpen aan de IJssel, was gisteren staande op een ladder aan het lassen, toen hij werd getroffen door een Ijzeren plaat-De man werd gewond aan rug en aan het linkerbeen. Na in de verbandka- mer te zijn verbonden werd hij over gebracht naar- een ziekenhuis m Gouda. Marinierskapel geeft concert voor Pro Rege De Koninklijke Nederlandse Mill' taire Bond Pro Rege houdt Maandag een ontmoetingsavond in de Rivièra- fcal. De Marinierskapel zal met het Schiedams Mannenkoor een concert geven onder leiding van kapitein Gijsbert Nieuwland, met als solist da majoor-muzikant J. Dol. De hoofd- legerpredikant in algemene dienst, ds A. T. W. de Kluis, zal spreken evenals ds G. Julius, vjootpredikant. Ds A. C. G, den Hertog zal de avond sluiten. De NCRV zendt het eerste deel van de bijeenkomst uit. Vijftigjarige bruiloft in Ouderkerk' IJssel In Ouderkerk aan dë IJssel wordt Donderdag 17 Maart een vijftigjarige bruiloftsfeest gevierd. Het is het echtpaar Huig Stam en Dirkje de Jong, beiden nog goed ge zond, die deze dag temidden van de grote familiekring hopen te 'vieren. Het echtpaar zelf heeft geen kin deren.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1