en dat moeite niet meer loont Mobiele badinrichtingen zijn een uitkomst voor kleine gemeenten Bromfietser Süierin ongeluk Bij de Boekenweek 1955 Vechten en Dienen Wie geluk heeft vangt een bakzootje voor z'n gezin Vrouwelijke kracht BBZZ-congres in Vlaardingen Helder water is een eerste vereiste Wie heef t iets verloren? Gevaarlijke sparen in Schiedam AGENDA Discussie-avond Zakenstudiekring Nieuwe romans „Kinderogen" Hans Alma gaat vertellen Voor een betere verpleging Zeeman vernielt glazen deur Xe, laat de auto.gezien Burgerlijke Stand Zweedse vrachtboot in nood bij Australië Vijf communisten in Griekenland - gearresteerd We gingen mee met IJsselmeervissers GCOOP-voorzitter óver salarisoverleg der ambtenaren f SCHIEDAM KOERIERSTERS 2 Dinsdag 15 Maart 1955 VLAARDINGEN. De Bond voor Badhnisen, Openlucht-zweminrich- ilngeu cn Zecbadbedrgven hield Maandag ccn congres in Vlaardingen, waaraaan de jaarvergadering voorafging. Levendige interesse bestond voor de referaten „Helder zwemwater", ingeleid door prof. dr 3. K. Baars, hoofd van de sectie Water, Lucht en Bodem van de afdeling Gezondheidstechniek TJV.O.T „De toepassing van mobiele badinrichtingen op Schouwen-DuJve- land" door de heer J. H. A. Hardeman, directeur van de gemeentelijke dienst voor was-, bad- en zweminrichtingen te Amsterdam, cn „Het gevaar van verontreiniging van onze stranden door olieresten" door de heer V. W, Wis- senraet, lid van de Commissie Zeewaterverontrclniglng. Prof. dr Baars betoogde, dat bei der zwemwater van belang is uit aesthetisch'oogpunt, uit veiligheids overwegingen en uit hygiënische overwegingen. Het ondoorzichtig worden van zwemwater wordt voor namelijk veroorzaakt door algen- groei, de voedingsbodem voor bac.e- riëo. Het water behoort doorzichtig te zijn tot op de bodem. Ook al heeft men dit bereikt, dan'krijgt men toch na enige tijd algenontwikkeling. o.a. door de aanvoer door de lucht. Chloortoevoeging is tot op heden nog Steeds het meest afdoende middel gebleken. In een uitvoerig betoog heeft de heer Hardeman uiteengezet, dat zo lang nOg niet is bereikt, dat in ieder Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 912.30 uur en 2—3 uur: Schakelarmband. 1 paar kincterwanten. portemonnale. autoband. Te bevragen bjj de vinders: Rode autoped, p. v. Doonr. Vlaardingerdijk 343a; strandbal. K- Kersen. Fillps van Bourgondlcstra.it 10a; autoped. C. Gou- ka. Kortlandstraat 7; windscherm van motorkap. J. v. d. Wal. Emmastraat 7; Engelse leesboekje, C. Crone, P.K.O.- laan 83b; atlas en leesboek. D. Ovor- heul, Buitenhavenweg 176'16; rode portcmonnaie. A. de Vuist. Alb.' Cuyp- straat 20b: rode damesportcmonnaic met inhoud, de Bon. Leibnitistraat 6a; bruine herenportemonnaie, R. Maisson. Burg. van Haarenlaan 542; .bruine he renportemonnaie met inhoud, v. d. Meer &t Schoep. Passage 2; hulssleutel. R. Blonk. Lange Singelstraat 32: 1 paar gymschoenen, v. d. Kemp, Willem de Zwijgerlann 20; bruin klnderschoentje, R. Koolmees, Rembrandliaan 67b; bad handdoek. zwembroek en zeep. A. Groi-rtendanl." Kethelstraat 8; groene want. Brussec. Rroersvest 139; grijze hercnhandschoencn. T. Zwanenburg. Nieuwe Haven 117; sjaal. S. Dor.ks. Grotbaan 8: wit kinderwantje. J. Ves- ter. Hoogstraat 13; 1 paar gebreide handschoenen. C. Muljs. Seririgcnhof Ij; bedrag aan geld. A. Dröge. Hoogstraat 84; halsketting, B. Mackenbach. Vlaar- dingerdijk 329a; nikkelen dameshorloge. Kassei. Sterrebos 2; bedrag-.aan geld. v. d. Ree. Marconistraat 9b; koperen ketting. G. Richters, Burg van Haaren laan 534; ketting van houten kralen, B. e^-.kert 255b: bedrag aan geld, C. Boot. Lijsterbeslaan 25. i (De redactie behoudtzich het recht voor Ingezonden stukken voor deze rubriek te bekorten. Anonieme stokken gaan In de prullemand). Gistermiddag omstreeks twaalf uur heeft er op de brug In de Dam bij het Beursgebouw een ongeluk plaats gehad, dat veroorzaakt werd door een woeste hond.; Een heer op een motorfiets en oen dame op eén fiets reden naast elkaar, over de Dam, toen zij op de brug plotse ling .aangevallen .werden -door een grote hond, die. tegenvde fietsen opsprong, in de verwarring kwam het paar te vallen, vooralde da me maakte een lelijke smak. Zij moest door de omstanders weer op de been geholpen worden, maar kon toch nog: haar weg vervol gen; De woeste, hond;-hoorde aan een jongeman, en deze verklaarde- dood leuk: „De hond kan motorfietsen niet uitstaan. Zodra hij^ het geluid daarvan hoort/vliegt -mj er. op af'. Nu is mijn vraag: Is het wel'toe laatbaar dat dergelijke hónden, die „niet tegen motorfietsen kunnen", op de openbare weg toegelaten worden? Het is dit keer nog vrij goed afgelopen. Maar als er een auto achter de fietsers had gere-, den, dan had. het'ongeluk wel eens veel ernstiger kurinen! "aflopen. Kan de politie hier niet'tegen optre- den? - Verder heb. ik nog gehoord dat er gisteren ergens bij de VJaardin- gerdijk een dame in de arm gebe ten is door een andere hond. Ook hier een geval van overlast door oen loslopende hond- Kunnen er nu geen maatregelen genomen worden tegen de eigenaars? v. R. hiiis een douche aanwezig is, het het beste is, dat de gemeenschap over een eigen badhuis beschikt; is dit on mogelijk, b.v. om economische rede nen. dan een badhuis in combinatie met een wijkgebouw; ook wanneer dat niet verantwoord is op het platteland zal dit ook niet rendabel zijn dan brengt de mobiele badin richting uitkomst. Voor een enigszins economische exploitatie van een bad huis zijn 900 a 1000 baders per week nodig, tn kleine gemeenten is dat niet te bereiken, terwijl combinatie dan geen uitkomst brengt, omdat de af te leggen afstand te groot wordt. Dan brengt de mobiele badinrichting uitkomst. Zij bestaat uit een trailer, waarop een warmwaterbereidingsin- stallatie en een aantal badcellen zijn aangebracht, benevens een wacht ruimte,. etc. De trailer wordt door één man bediend, die tegelijkertijd chauffeur-stoker-badmeester is. De kosten daarvan bedragen ca 45.000. Zes gemeenten op Sehouwen-Duive- land hebben besloten een dergelijke mobiele badinrichting aan te schaf fen; het is de eerste m Nederland afgezien van die, welke bij het leger iri gebruik zijn, De heer Hardeman, gebruikte tal van voorbeelden èn practische uitspraken- Onder meer maakte by de op merking, dat het a-sociaal is om in badhuizen op de laatste dagen van de week het tarief hoger te stellen! De heer Wissenraet heeft het pro bleem voor de zeebadbedrijven, n.l. dat het baden wordt belemmerd door de aanwezige olieresten, uitvoerig toegelicht. Op initiatief van de En gelse regering is eenverdrag tot stand gekomen, dat in .Mei in wer king treedt, waarbij bepaalde gebie den verboden zijn voor het lozen van olie. Twintig landen hebben het ver drag geratificeerd. De congressisten hebben vervol gens het nieuw KOLPA-fcad -te Vlaar dingen bezichtigd. In de voormiddag was een huishoudelijke vergadering gehouden. Vorig jaar Mei werd de bond opgericht met 20 leden. In het jaarverslag (per 31 December) lazen we, dat het aantal aangesloten in richtingen 166 bedroeg; momenteel is dat reeds- 185. De heren M- J. de Bruin; uit "Den Haag, dr J. F. v. Saar- loos.- uit Scheveningen en J. H. A. Hardeman uit Amsterdam werden als bestuurslid herkozen. Het gemeente bestuur.-van- Vlaardingen heeft des morgéns het congres, dat onder voor zitterschap stond' van .de heer TL. J. Visser uit'Zaandam, -ontvangen. ~Van de 'Spaarbank Anno 1820 ont vingen wè de volgende cijfers over het .sparen in Schiedam. nermleg-overschot over de maand Februari doet niet veel onder voor dat van Januari. In de afgelopen maand werd nL 248.774,21 meer in- gelegd dan terugbetaald, waardoor 't totale spaartegoed tot 15.985.291,61 Is gestegen en het aantal spaarbank boekjes, tot 40.457. De afdeling bedrijfssparen boekte een vermeerdering van f 8.960.75. door. de afhaaldïenst werd 48.721,50 aan huis afgehaald, terwijl met spaarbusjes een bedrag van 12.232.54 werd gespaard. Ook-het-tegoed der jeugdige spaar ders is in de afgelopen maand weder gestegen en we] tto 84.381,87, ver deeld over 6.092 boekjes. - Op de scholen werd een bedrag van 4.776,90 aan spaarzegels ver kocht, tegen 4.154,45 in Februari 1954.. In Februari werden 35 boekjes voor jonggeborenen afgegeven. De belegging der spaargelden was eind Februari als volgt verdeeld: in.effecten, voor ƒ.8,6 millioen; .iiï onderhandse leningen voor 5.7 millioen; in hypotheken voor 2,3 millioen. Aan liquide middelen was aan het eind der maand 2.000.398,92 be schikbaar. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt. Rembraodtlaan 5. Sell en bij ongeval: G.G. en GJ>, Tuinlaan 80, telefoon-69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 Uur, iedere avond (behalve Donderdags 'en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Arta-tentoonstel- lingt Graphiek en beeldhouw werk. Geopend dagelijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2. 7 en 9.15 uur: „Verdl koning der melodieën". - Monopole, 2. 7 en 9 uur; „Kinder ogen". Voorstellingen: Maison Westhnis, 7.30 uur: jaar vergadering N.V.E.F.G. VolksKDbouw, 8 uur: P.v.dA. Le zing J. A. Hes, „Socialisme". Chr. So*c. Belangen, 7.30 Utir: jaarvergadering Chr- Ho ut be wer ker sbond. Nieuwe Kerk, 8 uur: Wijk I, Ned. Herv. Gemeente, Filmavond. KJC. Ver.gebouw Keihei, 8 uur: Toneelavond Volksonderwijs „De gevaarlijke bocht". Daar de spreker van de avond verhinderd was te komen, is de oorspronkelijk vastgestelde causerie voor de Schiedamse Zakenstudie kring gisteravond niet door gegaan. In plaats daarvanis er ..een geani meerde discussie-avond voor de le den van gemaakt. Voor het hoofd punt van bespreking' werd terug gegrepen naar de lezing die de heer Borstlap twee weken geleden voor de zakenstudiekring heeft gehouden over: Wat ik zag en hoorde in. Amerika. Men heeft de gedachten laten gaan over wat er toen besproken is en vele leden waren wel enthousiast over de in Amerika toegepaste sy stemen, maar aan de andere kant was men toch de mening toegedaan dat Nederland nog niet „rijp" is voor deze Amerikaanse wijze" van zakendoen (vooral wat de reclame betreft) en waarschijnlijk ook nooit zo ver zal komen. De voorzitter - van de kring,; de heer A. Bijloo. heeft de discussies ingeleid; In de Gemeente-bibliotheek zijn de volgende nieuwe aanwinsten te krijgen: Bergb, H. van den: „Een liedje van verlangen". De ervaringen van een jonge Nederlandse, die, ontevréden over haar sleurleven, een baan in China accepteert vlak na de laatste wereldoorlog. Bunt, A. W. van de: ,De goudko ning",. Hoe politiek, en godsdienst het persoonlijk leven van een vorst kunnen beïnvloeden toont deze ro man over koning Gusta af Adolf van Zweden. Haasse,- H.:- „De scharlaken stad". Hetinnerlijk conflict van Giovanni Borgia, die gebukt ging onder-kwel lende onzekerheidomtrent, zijn /af komst, vormt het kernpunt, van déze roman, waarin, tegen "de 'achtergrond van het 16e eeuwse Rome, de reac ties beschreven worden van de be langrijkste'tijdgenoten op het we reldgebeuren van die dagen. PauweJs, Y.: „Martlne". Een ver minkt. meisje, dat ondanks haar eigen moeilijkheden een steun voor anderc-n is, vindt tenslotte ook voor zichzelf levensvertrouwen en. levens, vreugde, Zikken, A.: „Als wij groot zijn, dan misschien". Een man en een vrouw, onbevredigd in hun huwelijk, omdat zij van het heden verwachten, dat het de fouten van vroeger, voor dat zij elkaar kenden, kan herstel len. komen tot het inzicht, dat men de moed moet hebben mislukkingen als zodanig te erkennen cn nieuwe vergissingen moet durven riskeren. Lebmann, S.: „Kleine escapade". Verslag, in de vorm van brieven aan haar man. van een reis door een vrouw ondernomen, om cie gevaren te ontgaan waaraan de liefde bloot staat, indien alles als vanzelfspre kend wordt aanvaard. Déjean, J. L.: „Bella des Garrigues". De jalouzïe tussen twee broers, die beiden liefde hebben opgevat voor een door hun vader geadopteerd meisje, leidt tot een katastrophaal einde. Amis, K.: „Lucky Jim". Satyrisch verhaal over het onbenulligege drag van studenten en docenten aan een Engelse universiteit, waarin de hoofdrol gespeeld wordt door dé as sistent van een der professoren,, die door zijn verlegenheid en overdre ven scrupules in de meest onzinnige situaties verzeild raakt, tot hij ten slotte zijn gehate omgeving de rug toe kan keren. Gistermiddag om een uur Is op de Burg. Knappèrtlaan bU de hoek Vondellaan te Schiedam een ernstig verkeersongeluk gebeurd, waarbij de heer M. W. I«. de Gorter tekenaar van beroep, 54 jaar oud cn gewoond hebbend in de Prof. Kamerling Onneslaan no. 159 om het leven is gekomen. De heer G. reed op het rijwiel pad in de B.K.-laan cn wilde bij de Jacob Catslaan links afslaan. Hij stak zijn hand uit maar lette niet op het achter hem komende verkeer. De automobilist de K- zag de wielrijder van het pad afwijken en remde af om hem voorrang te verlenen. Maar tegelijkertijd werd deze auto van links ingehaald door een auto bestuurd door de heer G. C. R. uit Rozenburg, die met een vaart van 50 km. reed. Deze laatste automobilist zag laat wat er gebeurde. Hij remde nog uit a)Je macht maar kon niet verhinderen, dat zijn auto de brom fietsrijder „schepte" en tegen de straat wierp. Het slachtoffer werd door dc GG en GD naar Dr Nolctstichting over bracht, maar overleed na een half uur aan een sehedelbasisfractuur. De heer G. laat vrouw en drie kin deren achter. Monopole: De Italiaanse film „Kinderogen" die t/m Donderdag >n Monopole draait, geeft het. tragische verhaal van een kleine bambino die als een soort kurk moet dienen voor het huwelijk van zijn ouders. De in de liefde wel heel erg onstandvastige moeder "drijft telkens wëg, maai" komt, wan neer de kleine Frico haar nodig heeft weer eens terug in het gezin, om daarna weer te verdwijnen. Tot slot vertellen de ogen van de bam bino haar dat zij toch maar beter geheel kan wegblijven en dat hij de voorkeur geeft aan het meer zekere leven in een klooster. Tus sen' al die huwelijksverwikkeiïngen in is de goedwillende vader nog er gens verongelukt ook. De film is aangekondigd als een diep ontroerend drama, maar het is, niet verder gekomen dan ëen wat huilerige verwarde tragedie, waar de maker, Vittorio de Sïco piet veel eer., meeinlegt. Men kan er gezellig bij - zitten, huilen, maar daar, is. het dan wel mee .gedaan. De Italiaanse film-industrie heeft vele meester werken opgeleverd, maar „Kinder ogen" (I bambini ci guardano) hoort daar beslist niet toe. Evenals het vorige jaar het-geval is geweest, zullen de Schiedamse boekhandelaren ook dit jaar weer een Boekenweek organiseren en wel van Zaterdag 26 Maart tot en. met De Stichting Protestantse Gezond heidszorg staat op de bres voor be tere verzorging van Protestantse zieken. Per acht honderd Protestan ten één bed in een Protestant zie kenhuis tegen één bed in een R.K. Ziekenhuis per 200 katholieken acht de vereniging een te groot contrast Vooral in de noordelijke provincies moeten Protestanten zeer dikwijls opgenomen worden in RJC zieken huizen. Vandaar dat' een actie op' touw gezet is, om ook voor de Protestan te zteken een betere Protestantse verzorging' te verkrijgen. Gisteravond beeft dc Landelijke Stichting in dc grote zaal van Irene de propagandafilm gedraaid „Vech ten en Dienen". Vechten om te ko men tot ruimere ziekenhuisverple- -ging. „dienen" door contribuerend Bd van de Stichting te worden, of zich als" verpleegster aan te melden. In de film Speelt een jeugdig.' pret tig- meisje de hoöfdroi: Zij ÏS ge- rhakkeiyk vakopvatting. Zjj krijgt kennis aan een student in de medi cijnen. Deze is te ernstig voor haar en de verkering raakt uit. Hetzelfde meisje krijgt een ongeluk en moet geruime tijd in een ziekenhuis ver pleegd worden, Hier leert zij een roeping kennen en als zij eenmaal, genezen en ont slagen is, komt zij korten tijd later terug, thans voor goed, als verpleeg ster. teneinde anderen te kunnen dienen. Een zeer goede film met grote propagandistische- waarde, die bij de aanwezigen wel ingeslagen zal zijn. Ds W. A. Krijger. Ger. predikant heeft dé avond met gebed en een woord van welkom geopend, Spr. memoreerde de grote achterstand .bij de Protestante. Gezondheidszorg; een achterstand welke noodzakelijk achterhaald zal - moeten worden. Daarvoor is niet alleen finantiele steun nódig, doch-ook steun in de :-vorm van verpleegsters èh verple gers. Zaterdag 2 April. De gebruikelijke reclame-campagnes hebben plaats, o,a. krijgt men bij aankoop van boe ken tot een bepaald bedrag een ge schenk, terwijl ook de leeslust onder de kinderen gestimuleerd zal wor den. In het kader -van deze boekenweek zal de Schiedamse bevolking in de gelegenheid gesteld worden, om op een attractieve wijze met het boek en zijn auteur kennis te maken. Daar het reis-seizocn weer voor de deur staat en dan bovendien de reisver halen op een grote populariteit mo gen rekenen, hebben vier Schiedam-' se boekhandelaren, t,w„ de firma's Van Leeuwen, Rebers, Roodbol en Venemans als inleiding tot de boe kenweek een avond geprojecteerd waarbij een bekende schrijver van reisverhalen over zijn werk en zijn ervaringen zal spreken. Dit is de heer Hans Alma die zal spreken over het onderwerp: Mariane's Rok- zoom (of een blik achter de cou lissen van de Rïvièra). Een en ander zal worden geïl lustreerd door een collectie schitte rende kleurendia's en het zal mó gelijk zijn de spreker op een tape recorder vragen te stellen. Genoem de avond wordt belegd 'op Donder dag 24 Maart in Gebouw Arcade en plaatsbewijzen daarvoor zijn bij de boekhandel verkrijgbaar. Het Is een verheugend feit, dat ook in Schiedam het feest óm het boek zijn rechtmatige plaats krijgt en de verwachting is gewettigd, dat. onze stadgenoten deze manifestatie, naar waarde weten te schatten. De 20-jarige Noorse zeeman B. E. heeft vannacht, tegen 12 uur in het café 'Alhena aan de Vlaardingerdijk ccn grote' glazen deur stuk-geslagen. In-' de Mariastraaf is vannacht 'om half7'een een vreemd ongeluk ge beur^. De 24-jarige J. v. d. B. uit de Soohdalaan in Vlaardingen reed op ^éen -motorfiets door de straat maar zag te laat, dat er langs de straöt een driewielige auto gepar keerd stond. Hij week/nog uit, maar raakte met zijn rechterbeen een hoek van de auto. Met een-gebroken 'rechterbeen werd v. d, B. door de GG-en GD naar het ziekenhuis in Vlaardingen gebracht. De duorijder de .chauffeur J. W. uit de Maria- straat kwam er" met de schrik af. Lezing voor het Humanistisch Verbond Voor de gemeenschap 'Schiedam van het Humanistisch Verbond zal prol dr G. Stuiveling Zondag a-s. om 10.30 uur Sn Musis Sacrum spre ken over „Buitenkerkelijkheid en Humanisme". Woensdagavond a.s. om 8 uur zal bovendien prof.-p. J. Oud voor de gemeenschap Rotterdam in een van de - zalen van.: Atlanta-aan de Cool- singel spreken over „geestelijke vrij heid" zulks in verband met het cre matie-vraagstuk. Geboren: Adrïaa'n,. z. v. J. Bons en M. H. L. Wijzenbroek; Jannie. d. v, E. Westerveld en J. Verveen; Corne- ]is, z. v. A. van Bedaf en W. Schot man; Wiggert, z. v. W. de Wit en T. Viveen; Cornells N., z. v. B, J. Min en C. A. Th. Belt; Alelha C„ d. v. C. A; Wattiména en J. P. C. Nooijen; Johannes M. J.. z. v. G. M. M. van Ni el en en S. M. Waalwijk; Wilhel- mina B„' d. v. C. Plooij eh J. G. de Jong; Irene M. G„ d. v, A. Krom menhoek en G. Jelliér; Hans, z. v. A. v. Oossanen en M. A. v. d"; Kraan. Overleden: W. J. Lips, 72 j;. J. Korbee, 60 j-i G. A. Fijten, 58 j. DARWIN. Het Zweedse vracht schip „Pacific Clipper" (10.854 ton) "is na een ontploffing in dé machi nekamer in nood komen te verke ren op ongeveer 110 kilometer ten noordoosten van Darwin (Austra lië). Het schip heeft radiografisch om sleepboothulp gevraagd. In Dar win is echter geen sleepbootbe schikbaar. De 9.461 ton metende „Iron Derby", een Australisch schip is naar de „Pacific Clipper" onder weg. Een bommenwerper van de luchtmacht, die was opgestegen om naar het Zweedse schip te zoeken, moest door het slechte weer onver- richterzake terugkeren. ATHENE. De Griekse- politie heeft „vijf zeer gevaarlijke Griekse communisten" gearresteerd wegens spionnage bij de NAVO. Dit werd Maandag verklaard in een officiële bekendmaking- Voorts deelde men mee, dat de mannen, die oorspronke lijk naar Bulgarije waren uitgewe ken, thans het land weer'waren bin nengekomen' om een spionnagecom- plot op te bouwen. Wanneer een barre winter de voormalige Zuiderzee met een dikke ijskorst, bedekt, trekken de in dit seizoen werkloze vis sers rond het IJsseimeer er op uit om spiering te gaan kloppen. Meen evenwel niet, dat. het een pretje is om in deze ijs- en sneeuwwoestenij te moeten vertoeven. Bovendien is dit be drijf iang niet zonder gevaar. In het bijzonder wanneer het ijs door sneeuw bedekt is. Dan is het toch heel moeilijk de slechte plaatsen en wakken tijdig te zien, zodat de mogelijkheid een nat pak te halemof nog erger lang niet denkbeeldig is. Vroeger, voor de tijd.van de afsluitdijk, was het wel mogelijk met spie- ringkloppen nog een boterham te verdienen, maar thans loont dit bedrijf de moeite niet meer. Het zijn dan ook maar enkele vissers, die. zich. nog aan het spieringkloppen wagen. Wanneer men geluk heeft vangt men een „bakzootje" voor eigen gezin. Spiering verkopen is. er tegenwoordig voor de IJsselmeervis- sers als regel niet meer bij. Vol goede moed vertrokken wij enigs dagen geleden om ons geluk te gaan beproeven. Spieringkloppen op- het TJsselmeer! Mooi, zonnig winter weer. maar een nogal scherpe Oos tenwind. ■- De slede was volgepakt met de benodigde materialen. Allereerst na-, tuurUjk de netten. Twaalf in getal.; Acht worden er gebruikt en vier voor reserve. Dit zijn speciale spie-, ringnetlen- Floddernetjes genaamd. Lang niet alle vissers bezitten deze. floddernetjes meer. Hetgebruikte materiaal was dan ook ruim 25 jaar oud. Voorts een paar. lange buigza me stokken om de h'ettfen;. onder het ijs te kunnen schuiven, een paar ijs- bijlen met: lange stérke stelen, een kompas en een lantaarn. De beide laatste benoc^gdheden voor het geval we door een zware niist zouden wor den overvallen. Hetis meermalen voorgekomen, dat. spieringkloppers door de mist lelijk£aan het dwalen raakten.. Oriëntatie'1 is dan 'uiterst moeilijk.- .'/A Door de slechte tóestandvan het ijs was het niet mogelijk de tocht per schaats te maken. Te voet dus. Op klompen, aan de onderkant van spijkers voorzien. Dat dit geen over bodige maatregel was, ondervonden wij alvrij spoedig. Op sommige plaatsen, waar de 'sneeuw was weg gewaaid, troffen we spiegelglad ijs aan, Voorzoveroude sporen in de sneeuw waren te zien ging het vrij vlot, maar zodra' waren deze- ver dwenen liep er één vooruit, en 'erd dé tocht in een zeer langzaam i.unpo voortgezet. Na ongeveer een half uur lopen werd de eerste büt gehakt. Een vier kante, Men hakt n.l. ook wel drie hoekige bijten. Deze worden aan merkelijk vlugger gehakt, maar de vangst is als regel geringer. De oor- DEN HAAG. '—'Met betrekking tot het overleg inzake de ambtena rensalarissen, zoals dat is gevoerd in de Centrale Commissie voor overleg in ambtenarenzaken, heeft de heer P.Kapinga, voorzitter van de-Ned, Chr. Bond van Overheids- personeél, In een persbijeenkomst gewezen op de controverse, die is ontstaan tussen, enerzijds 'bA.C.OP. én anderzijds de vier andere centra les. Sprekende namens de laatste vier centrales zeide de heer Kapinga, dat het deze vier centrales zijn geweest, die bij hun ingediende voorstellen er de nadruk op hebben gelegd, dat 'met kracht moet worden gepleit voor een sr ?iaal-verantwoord mini mumloon voor de laagstbezoldigde ambtenaren. Zij hebben aan de re gering duidelijk kenbaar gemaakt, aldus de .heer Kapinga, géén' mede werking te zullen verlenen aan de verhoging van de salarissen der middelbare en hogere ambtenaren het zogenaamde denivellerings- vqorstel indien de regering niet bereid zou zijn/een behoorlijke ver betering van de Jonen en salarissen der laagstbezoldigde ambtenaren tot stand te brengen. Volgens de heer'Kapinga hebben do bemiddelingspogingen schip breuk geleden, omdat, in' werkelijk heid de vier centrales eén hogere beloning,, ook een hoger minimum loon vroegen, dan de regering in het georganiseerd overleg bereid was te geven- DEN'HAAG De plaatsvervan ger van généraal Eisenhower als ge allieerd opperbevelhebber in de tweede wereldoorlog, de" Britse fUchtmaarschalk Lord Tedder, zal volgende week een kort bezoek aan ons land "bréngen. zaak is waarschijnlijk dat in de vier kante 8 en in de driehoekige 6 net ten, worden geplaatst. De vangst in deze eerste bijt was niet zo daverend: 34 stuks, waaron der enkele zeer grote exemplaren. Opmerkelijk is het hoe spoedig deze visies reeds stijf bevroren zijn. Zo ging de vangst afwisselend voort. Tientallen hongerige meeuwen vlogen over en om ons heen, en wanneer wij een stukje brood de lucht inwierpen,.werd dit door die hongerige luchtacrobaten keurig op gevangen.* V 4 Zodra wij een b«t verlaten had den, streken de meeuwen er neer en slokten gulzig de „postjes" (kleine visjes, die op het ijs bleven liggen) op. Ja, de vogels en in het bijzonder de watervogels, maken in deze ns- en sneeuwwinter wel een hachelijke tijd mee,. Sterke verhalen Sterke verhalen over „die goeie ouwe tijd" hoort men de oudere vis sers vertellen. Vroeger, toen de Zui derzee nog in open verbinding stond met de Noordzee, wilde het nogal De beide vissers rechts brengen dc netten onder het ijs. dc undcrc gaat- een 50 meier verder een nieuive byt hakken. eens gebeuren,.dat het ijs afzette. Dit gebeurde met een landwind, en wel zo plotseling, dat de vissers, die zich op het ijs bevonden, dan hals over kop naar de kust moesten vluchten. Meermalen kwam het dan .voor, dat zij het laatste gedeelte wadende door het ijskoude water.moesten .afleggen. Ook ging men in die tijd Wel des nachts op de spiering vangst. Als pro, viand nam men een paar roggebro den en een stuk spek mee, benevens enige ketels met koffie. De koffie werd op een petroleumstel gewarmd. Deze nachtelijke tochten werden on dernomen, omdat dé vangst dan gro ter was dan bu daglicht. Boven de bijt werd een lmtaam gehangen én op dit licht kwam dé spiering af. Dat dit een bijzonder koudebe- zighei.d was, laat zich denken. Be vroren ledematen, in het bijzonder de vingers, kwamen dan ook wel voor. De vis was toen, vergeleken bij thans, spotgoedkoop, zodat al hadden zij een goede vangst, de op brengst maar zeer schraaltjes was. 's Winters hadden de vissers het over het algemeen dan ook niet breed. - Inmiddels was de lucht gaan be trekken. Het zonnetje verdween en een dikke grijze sneeuwlucht voor spelde niet veel goeds. Hier en daar viel reeds een sneeuwvlok, .zodat werd besloten niet verder het ijs op te gaan,- maar al vissende terug te trekken--op de kust. Wij als koulij dende leken waren het daar hele- maal. mee eens. Een scherpe, koude Oostenwind sneed als hat ware over al doorheen. De vangst werd irouwwï-i, gaande weg minder. Mot een .flink „bak zootje" Roesten de vissersgenoegen •nemen. Nee, deze visserijzet:geon zoden.aan de dijk, maar.wanneer de visser zijn gezin ziet smullen van de heerlijke, verse, gebakken; spiering, denkt hij niét meer aan cfe koude en de gevaren, die hij op de barre ijs., en 'sneeuwvlakte heeftmoeten trotseren- Vermoeid, hongerig en een ervaring .rijker, n.l. dat de'spiering maar niet yoor het opscheppen ligt, kwamen, wc thüis, en waardeerden '5 avonds de. heerlijk warme haard, des te ineer. Wat was het koud, daar óp die barre, troosteloze ijs- ,eh.j sneeuw vlakte van het IJsseimeer.v HET DISTRICTS COSULTATIEBUKEAU Staflhoudcrslaan 98, Schiedam, vraagt'een voor laboratorium en röntgcnkamer. en voor assistentie van de artsen. Diploma Mulo of gelijkwaardig diploma is vereist. Enige ervaring strekt tot aanbeveling, doch is niet beslist, noodzakelijk. - Salaris volgens "Rijksregeling. Sollicitaties te richten tot de Généesheer-Ptrecteur, Te hoop aangeb. Verfdit seizoen pr:jsver- laging „Jeveka" glanslakverf van 2.60 nu 2.25 per kilo. Alle tinten, jan v. KatWük's verfhandel, Broersveld 37, recht tegenover. Passage. Dat Asef is een wondergoed, zie die weelde van bloemen. Dat prachtige gazon. Zoiets bereikt men alleen met Asef, de rode korrelmest, met het betrouwbare gehalte. Voor kamerplanten Asef's tablet ten, het veilige plantenyoed- sel. Voorts hebben wij .-uit grote voorraad leverbaar pootaardappelen, groentenza- den, bloemzaden, graszaad, potaarde, pootcharletten en raffia. Vraag onze prijscou rant. Zaadhandel 't Westland Fa. A. Verkade. Groenelaan 81, telefoon 69947. Blanke wand-toiletten, ver schillende modellen, mooie sortering bij Plate, Grote Markt 1921, Schiedam. Verf keuze uit 15 soorten lakken. Onze verf en lak stelt niet teleur. Vakkundige .voorlichting. Jan van Kat- wijk's verfhandel, Broersveld 37 recht tegenover Passage. Personeel gevr. De Breeuwwerkfabr. vraagt enkele vrouwen enmeisjes. Ook voor halve dagen. Hoog loon. licht werk. Aanmelden Westerkade 6, Na 7-uur 's avonds ook bij jufftvLank- huyzen, Franklinstraat 16, Schiedam. Nummerbrieven, die tiaar on? bordeel olet bonafide op d*- lnhoud der advertenties reage ren, worden olet doorgezonden. Mtiz.instr. - Radio's Gramoioonplaten Het Radiohuis, Hoogstraat 92, tel. 68044. Kristalont vangers compleet metde tector 5.60. Germanium dio des vanaf 3.50. Koptelefoons 7.50. Soldeerbouten 5.15, 6.25 en hoger. Phïlïshave appa raten 49.75. Scheertasjes 4.50. Het Radiobuis. Hoogstraat 92. tel 68044. Philips radio- toestellen 93.-, 162,-,'.198.-, 210.-, 298.-, 348.-, 398.-. 420.-, 468,-, 598.-, en hoger. Gramo- foons 89.-, 99.-, 124.-; Platen- wisselaars 165.-, 185.-- Alle soorten radiobuizen;' Pick ups 16.50, 17.50, 19.75/ 21.70." Luidsprekers vanaf 9.75. - Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd,- gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- - tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, f 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240, tel. 68948. Stadlwaren Is Uw schaar kapot of uw 'mes bol? Solingen, Broers- vest 57, repareert en slijpt ze, vakkundig.' De Speciaalzaak van Schie dam op gebied van -Staalwa- ren en Gèro-cassettes is So- lïhgeu, Broersvest 57. Diversen Voor Uw kousenreparatie naar Nylon, Hoogstraat 141, tel. 68402. 5 cent per ladder,, ook nylons; Alles op hét gebied van'glas, en lood.' „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrijf. "West" Franke-' landsestreat 16; tel. 66280. M ï-'-ï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1