Mr v. Oven: „Vergiftiging met cyaan onbewezen" a had het nooit tevoren zó Berkelse zaak voor Hoge Raad pvurjts Schoolstrijd beheerst Brussels straatbeeld Kort gedins; over een issers-mzie sAHATOGe, Kilometers Geen kans om te bunkeren in Indonesië en Singapore Voorts. Mr Stoffels hééft visum voor Indonesië Herhalingsoefeningen luchtmacht in 1955 Niéuwe indeling van militaire afdelingen en garnizoenen Prinses Margaret op de achtergrond tot siorrn geluwd is Kritieke datum 26 Maart ARUBA'OP WEG NAAR MOEILIJKHEDEN •VS willen tankschip beletten lading af te leveren Tsjiangs vliegtuigen bombarderen Mao's schepen Barend Bluf op langspeelplaat Bevrijdingsdag kan dit jaar een vrije 7 dag zijn Jazz-musicus Parker overleden Drié gewonden door breken van auto-as EISENHOWER RAPPORTEERT CONGRES: Dinsdag 15 Maart 1955 (Van. een ónzer verslaggevers) DEN HAAG. In dezelfde zaal van de Hóge Raad, waar vier maan den geleden de procureur-generaal b(J het Gerechtshof, mr D. J. van Gilse, zijn eis tot levenslang liet ho ren tegen de Berkelse arts J. F. A.WL O, een eia, die het Hóf op 1 De cember in een vónnls conform om- omzette is vanmorgen de Haagse cassatiepleiter mr S. van Oven voor het hoogste rechtscollege verschenen om met drie cassatlemlddelen éen laatste reddingspoging voor de van moord op zijn vrouw beschuldigde dokter te wagen. Deze zitting van de Hoge Raad is anders dan anders: in de eerste plaats omdat dc verdachte zelf ge flankeerd door twee mannen van de rijkspolitie op dezelfde plaats zit, vanwaar hij zich bij de behandeling voor het Hof zo fervent heeft verde digd. In de-tweede plaats omdat de anders vrijwel lege zaal nu mudvol zit, niet met het massa-publiek, dat voor rechtbank en Hof sensatie kwam halèn, maar met juridische studenten. Want sensatie zal er van daag niet té halen zijn. wèl eën scherp juridisch betoog, waarmee mr Van Oven zijn cassatiemiddelen zal toelichten. In zijn eerste cassatiëmiddel zegt mr. van Oven, dat het arrest van het Hof, waarbij de arts O. schuldig werd verklaard aan moord door ver. giftiging. niet voldoende met rede nen is omkleed. Uit hét arrest kan, aldus pleiter, niét blijken, dat re- quirantzijn vrouw cyaankali heeft toegediend, althans deze beslissing berust op tegenstrijdige gronden dan wel op de ontkenning van verdach te. Het Hof heeft in zijn arrest de des kundigen-verklaringen opgenomen van de deskundigen dr. Nelemans en dr. Zeldenrust. die beiden verkla ren, dat mevrouw O. is overleden aan cyaankalivergiftiging. Beide des kundigen hebben .aldus het arrest, hun mening gegrond óp de verkla ringen, die de schoonmoeder en dienstbode die bijhet overlijden van de vróuw aanwezig waren voor het Hof hébben afgelegd. Juist in deze verklaringen vindt mr. van Oven veel twijfelpunten- De schoonmoeder verklaart Immers, dat arts O. zijn vrouw vrij kort nadat deze eén stuip had gekregen, een in jectie heeft toegediend, kort voordat de priester kwam. Daarnaast ver klaart de schoonmoeder, dat de vrouw na hét innemen van dè poe der. die de dóód zou moeten hebben bewerkstelligd, nog de woorden „éen, twee, drié" heeft gesproken, zulks in tegenwoordigheid' van de priester. Maar 21 milligram „Is dit juist", aldus pleiter, „dan kan uit het enkele feit. dat ver dachte zijn vrouw cyaankali zou hebben toegediend niet volgen, dat fcjjj aldus de dood zou hebben be werkstelligd. Immers de hoeveel heid cyaankaly, die was toegediend staat niet vast. In de maag Is 31 milligram cyaankaly gevonden. De mmixnumhoeveelheld, die dodelyk Is, bedraagt zeker 60 milligram. Bovendien blijkt uit de verkla ring van dr Hulst, dat de hoeveel heid vocht, dié in de. maag van de overledene is gevonden, mei te verklarenis door de énkele toe diening van eèh aangelengde poe der. Er kan dus wel degelijk nog iets anders zijn toegediend, dat de dood heeft veroorzaakt dan alleen het kopje water met de poeder. Het Hof kor», éldus mr Van Oven, niet volstaan met te beslissen, dat het géven van een injectie met morphine niet is komen vast. te staan en dat van een herstel van mevrouw.O. Cna éen zodanige in jectie) niet is gebleken. Het Hof had móeten beslissen of dezè fei ten positief ontbraken. Mr Van Oven besluit de toelich ting van: zijn eerste cassatiemiddel met de 'Stelling, .dat uit de bewiis- middelen niet kan .wórden afgeleid: 1. dat verdachte aan het slacht offer cyaankali in dodelijke hoe veelheid in de poeder heeft toege diend. 2. dat het slachtoffer alleen-ten gevolge van die toediening is over leden. Niet opzettelijk In zijn tweede cassatiemiddel stelt mr Van Oven. dat het Hof de verdachte heeft veroordeeld, hoewel de feiten, die de bewezen verklaring omvat, niet Inhouden (De redactie behoudt zich het recht voor Ingezonden stukken voor deze rubriek te bekorten. Anonieme stukken taan in de prullemahd). Spörtvèrslagen Bij het luisteren naar .het. radio verslag van de voetbalwedstrijd Në- dcrlandDenemarken heb ik mij zit ten ergeren aan het "ooggetuigever slag van Pagano, waarin het af kraken van het Ned. elftal blijkbaar de bedoeling was. Hierbij een piuïih voor A.V.R.Q. en V.A.R.A. Sportmensen zijn blijkbaar vogel vrij! Mén mag er alles over zéggen en schrijven. Schiet er een voetballer mis, dan moet er hatelijk bij gezegd wórden: „Hij is ereburger van Bor deaux". Bij de opbouw van hét voetbal moet óok hét sportverslag geverscorps opgebouwd worden. Wie haalt er de bezem door? VOETBALLIEFHEBBER. (Al gëlóüën «jij, dert inzender de stand van zaken bij 'de sportverslag geving wèl wat dl te zwart afschil dert. toch onderschrijven wij de me ning, dat hatelijkheden, persoonlijke toespelingen e.d. daaruit dienen te worden geweerd. Red.). (Advertentie I-M.) Niet krabben, niet uit- drukken, dat verergert f de: kwaal. Ze verdwij nen dikwijls in 2d uur met de geneeskrachtige dat verdachte x^d''vrouw opzet telijk van het leven beeft be roofd. In zijn laatste middel beroept mr Van Oven zich op nietigheid van het onderzoek ter terechtzitting, omdat prof. Grevenstuk, die op ve le punten belangrijk van mening verschilde met zijn collega-deskun digen, niet gedurende het gehele proces aanwezig is geweest; Na zijn verhoor op 13 November is hem niet aangezegd om zoïIs dè an dere getuigen-deskundige.n ook de volgende zittingsdagen te ver schijnen. In een. za.Mc sls deze zijn deskundigen-verklaringen, van het grootste belang en het was dus ze ker nódig, dat eén deskundige als prof. Grevenstuk de gehele behan deling zou hebben bijgewoond, con cludeerde mr Van Oven. Op boven staande gronden vroeg hij cassatie van het arrest van het Haagse Ge rechtshof. De procureur-generaal, jhr mr dr L. K. H. C. van Asch van Wijck zal op 29 Maart conclusie nemen. Politieman, die vals ver baal schreef, krijgt half jaar DEN BOSCH. Het gerechtshof heeft de wachtmeester der rijkspoli tie N. S. uit Elsloo, (Limburg) ver oordeeld tot zes maanden, met vijf jaar ontzetting uit de politiedienst. S. heeft verleden jaar Mei een vals procés-verbaal opgemaakt over een vechtpartij met een inwoner van Elsloo, waarbij hij zelf betrokken was. Radioprijsvraag voor het gebrekkige kind AMSTERDAM. Het aantal in- zendingen van de radióprijsvraag d,d. t Maart j.l. voor de Nederland se Stichting van. het Gebrekkige Kind bedraagt 175.877 stuks. Er zul len 18 winnaars van een televisie- apparaat in de uitzending van Dins dag a.s. bekend wórden gemaakt. DEN HAAG. De Amsterdamse advocaat ,rnr P. Stoffels beschikt thans over een visum voor Indone sië. Zaterdag zal hij pér vliegtuig naar Djakarta reizen voor hét ver lenen van rechtskundige bijstand aan de F.MS-leiders, die voóir dé krijgsraad te Djókja terechtstaan. DEN HAAG. De "onderofficie ren en nader aan te wijzen catego rieën' korporaals van het comman do Luchtverdediging, hét commando tactische Luchtstrijdkrachten, het commando Depóts Materiaal Lucht macht en het Commando Luchtvaart troepen zullen in 1955 30 dagen in werkelijke dienst moeten komen., Dè overige korporaals en. de soldaten van deze luchtmachtonderdèlên zul len 26 dagen moeten opkomen. Al dus is bij K.B. vastgesteld in éen regeling voor de herhalingsoefenin gen. van de Koninklijke' Luchtmacht DEN HAAG De minister vair Oorlog heeft besloten, de verdeling van het land in militaire afdelingen en de verdeling van de militaire af delingen in garnizoenen te herzien. Het land wordt verdeeld in vijf territoriale gèzagsgebiedën: Wést Noord Oost, Zuid-Oost èh Zuid- West. (Advertentie IJK.) ROXERSHOEST wordt voorkom** •n bestred*® m«t LONDEN Hei Ifjkt er cp, dal de Britse koninklijke familie beslo ten heeft, prinses Margaret wat op de achtergrond te honden, totdat de stroom van geruchten rónd een eventuele verloving met kapitein} Peter Townsend Is afgenomen. Gisteren werd bekend gémaaki, dat koningin-moeder Elizabeth aan griep lijdt én haar openbare ver plichtingen voorlopig niet zal kun- nei nakomen. Hiertoe- behoorde vóc-'- Donderdag een optreden, voor dè televisie, tezamen mét prinses Margaret De prinses zal nu even min aan het t.v.-programma deel nemen, aangezien de leden van de koninklijke familie nooit vóór el kaar: in de plaats trèdèn. De koningxn-rnoëder verblijft op hét ogenblik mét prinses Margaret op de Royal Lódge in Windsor. Prinses .Margaret is daar Zaterdag aangekomen. Kinderspel met dodelijk gevolg te Lisse LISSE. Eeri zevenjarige jongen is toén h« gisteren probeerde irén autobus bij te houden, gestruikeld èh ondèr eén achterwiel gekomen. Dé jongen was óp slag dood. BRUSSEL. De schoolstrijd in België duurt met onverminderde fel heid vóórt Gisteravond heeft pre mier Van Acker voor de radio èèn korte toelichting gegeven op een aantal veranderingen, die op aanbe veling van een speciale liberaal-so cialistische commissie in het wets ontwerp van de minister van On derwas, Cóllard, zullen worden aan gebracht Maar boewei deze amen dementen bedoeld zfjn als tegemoet komingen aan katholieke verlangens, beeft men aan katholieke z(jde on middellijk laten weten, dat de amen dementen geen bevrediging schen ken. Op 24 Maart gaat derhalve f Advertentie l.M.) f Advertentie IM.) (Van öhzë correspondent) AMSTERDAM. Er is Maandag morgen in de kamer van dè. presi dent van de Amsterdamse rechï- bank over goud gesproken: de 'goud schat die volgens sommigen ergens op de bodem van de Noordzee in de Renatë Lebnbardt moet zitten én die groot genoeg is om hen milllormalr altbans kapitalist té maken, 'De. ru zie erover is. al ontbrand, Eh .als men dè advocaten, die gistermorgen voor de president van de rechtbank pleitten,, mag gelóven, zullen er nog heel wat rnzlès volgen tegen de tijd dat de staven ter waarde van 72 mlllloen boven water zHn gébracht. De ruzie van het ogenblik gaat om een. betrekkelijke kleinigheid: uitdè leden van dè coöperatieve bérgmgs- vereniging Rènate Lëonhardt is een commissie benoemd, vólgens-de een een commissie van advies, vólgens de ander 'een commissie van t zicht., 'Eén van dè léden van die .com missi e, de In Amsterdam praktise ren de Haarlemse advocaat mr J: W. F. X.; de Rfjk, heeft stukken van dè coöperatie onder 'zidh, die het., be stuur terug, wil hebben maar die hij niet terug wil geven. Het/bestuur eist teruggave eh daartegen: verzet mr De Rijk .zich. mét hand ën tand. Voorzitter P, .Visser, uit Purmer- énd, de grootste tegenstander ivan mr De Rijk, was bij het korte,.ge- SINGAPORE. De Finse tanker jAruba" (10,382 ton), die in charter voor een (nog) onbekende reder te Hongkong met 13.000 ton straalvlleg- tuigbrandstof van Roemenië naar Peking-China vaart, zal niet in Sin gapore eh niet in Indonesië kunnen bunkeren. Het schip bevindt zich thans in de Indische Oceaan. De „Standard Vacuum Oil" en öe Shell" zullen de „Aruba" geen brandstof leveren, wanneer de tan ker Singapore of. een Indonesische haven mocht aandoen. Zélfs al zou Indonesië dit willen don nog zullen dé maatschappijen weigeren. De Amerikaanse Democratische se nator John McClellan verklaarde gisteravond, dat reeds stappen zijn gedaan om de „Aruba" te beletten zijn lading af te leveren. Hij meent, dat deze plannen zullen slagen. In Singapore veronderstelt men. dat de tanker de blokkade van de Chinese Nationalisten zal trachten te breken en rechtstreeks naar Wbam- poa zal stomen. Op Formosa gelooft 'men, dat het niet Whampoa maar Kanton zal zijn. hoewel deze havèn niet op het lossen van'een dergelijk HONGKONG De Chinese na tionalistische luchtmacht heeft me degedeeld, dat nationalistische vlieg tuigen tien Chinese communistische kanonneerboten en bewapende jon ken tót zinken hébben gebracht bij een aanval, die vandaag werd ge daan óp een communistische vloot tón Westen van het nationalistische eilaqd Quemoy. groot schip berekend is. Anderen in scheepvaartkringen noemen Tientsin of Sjanghai.als einddoel. Finland heeft 'doen weten, dat het niets kan dóen om aflevering van de brandstof aan de communisten tegen te houdend De „Hongkong China Mail" publi ceerde Maandag het onbevestigde bericht, dat de weinig bekende „Far Eastei-n Enterprises" te Hongkong de agent van de „Aruba" is. - (Advertentie I.MJ Last van zenuwen? MiJnhardt'g Zennwtabletten helpen U er overheen. Jf AREND BLUF komt binnen- kort op de langspeelplaat. Ba- ren'ds „vader" Benny Weden heeft van twee gramofpanplateriTnaat- schappijèn tegelijk aanbiedingen ge kregen óm een plaat te maken met gedeelten van-zijn-.populaire kinder programma. Het aanbod'van een van die maatschappijen heeft de 20-ste eeuw se Hiëronymus van Alphèn aan vaard Van 20 tot 23 April wordt in Brus- sèl hët derde congres van de Euro pese Unie van film en televisie-technici gehóuden. Ter gele genheid van dit con gres zal een- „Euro pese trofee." worden uitgereikt voor de beste korte film op economisch staatkundig, sociaal of cultureel gebied, die de toenadering tussen de volkeren van Europa bevordert. Zaterdagavond zendt de AVRO- tclevisie uit het Amsterdamse „Car ré" een voorstelling uit van het Hon gaars ensemble voor dans- en volks muziek. In het KRO-programma (H. II) conceiteert vanavond van 9.20 tot 10.45 uur het Radio Philharmonisch Orkest o.l.v. Paul van Kempen. De sopraan Tilla Briem is soliste in Te- lemanns „Ino-cantate". Na de pauze wordt de Vijfde Symphonie van Van Beethoven gespeeld. ding aanwezig. Tussëh hem en de advocaat ontspon zich een gèsprèk dat mén. het beste kan weergeven met: ,,'t is wélles" en „*t is nietes". Voor het overige voerden mr Dè Rijk en mr A. Borst, de advocaat van de heer Visser, strijd óver aller lei juridische kwesties. De president hoorde het gelaten aan en .nam later de omstreden stukken in ontvangst, die mr Dè Rijk uit Haarlem had meegebracht. Voor zitter Vissèf keek er begerig haar. DEN 'HAAG Ènkèle dagen ge leden plubliceerdén wij een bericht, waarin weird meegedeeld, dat niet alléén op 30 April, maar ook óp 5 Mei de werknemers vrij kun nen n e m e n met behoud, van loon, buiten en behalve dè vacantie-, feest- en snipperdagen; Dit zou zó ,zyn meegedeeld door hét Collége van Ryksbemiddelaars in een be schikking van 9 - Februari 1955. Door een betreurenswaardig mis verstand zijn. in bovenstaand be richt enkele wóórden foutief weer gegeven. De juiste formulering luidt: „Niet alleen op 30 April, maar óok óp 5 Mei kunnen de wé r k- gevers vrij geven met behoud van loon, buiten en behalve de vacantie-, feest, én snipperdagen". NEW YORK De bekende jazz musicus Charlie Parker is op 53- jarige leeftijd overleden in New York, Parker heeft met enkele van de grootste Amerikaanse figuren óp hét gebied van de jazz gespeeld, o.m. met Dizzy Gillespie, Flips Phillips, Lionel Hampton en Teddy Wilson. „proteststaking", der leerlingen van katholieke lagere 'en middelbare scholen door.: Dé. daarop volgende Zaterdag zal te Brussel worden ge demonstreerd door katholieken, uit alle delen var» hét land. Overal in, de Belgische hoofdstad kan men thans affiches zién, Waarop twee kinderen zijn" afgebeeld; ,diè op hèt punt-staan, met elkaar te gaan vechten. Zij moeten het openbare en het katholieke onderwijs voorstellen. Het verbranden of ophangen van poppen, dié dè socialistische minister van Onderwijs moeten voorstellen, meestal vóórzien van opschriften als „Collard bandiet" of „Collard dief" is schering en inslag bij de katholie ke Belgische studenten.. Mét enige ongerustheid, is. intus sen ook kennis genomen van één. be kendmaking van de links-georiën teerde universiteit van Brussel, waarin wordt gezegd, dat de studen ten allés ih het werk zullen stellen om dè katholieke protestdemonstra ties van 26 Maart onmogelijk te ma- ken. - De Kamerdebatten „over de. wèt- Collard zullen nog voor dië^. datum beginnen. Van dé tóón. Waaróp deze gevoër'd worden, zal het afhangen hoe de situatie zich vérder zal ont wikkelen. Invloedrijke' politieke lei ders aan beide zijden beginnen' ih tè zien. dat hèt rampzalige -gevolgen zou hébben, indien mén dè strijd ook in hét parlement op dè spits zou drijven. Daarom blijft de hoop; op eèh compromis b.estaan,. BEURNE vèrmóedfeltik tenge volge van het breken van dè ach teras is Maandagmiddag omstreeks half twee *n zwaar beladen vracht auto (van de ATO) op de weg van Helmond naar Denrnè tegen enkele bomen gébotst, waardoor drie per sonen ernstig gewónd werden. De chauffeur, de heer P. Lëen- dërs uit Deurne, had zijn. vrouw, en zyn 3-jarig zoontje bij zich in de cabine. Het zoontje was juist die middag uit het ziekenhuis te Helmond ontslagen èn door zijn moeder gehaald. Alle drie wérden zó érnstiggewond, dat hun opne ming in eén ziekenhuis noodzake lijk was. De vader en het kind zijn naar het ziekenhuis- te Helmond vervoerd. Mevrouw Leenders is overgebracht naar- hét ziekenhuis te Deumë. Vóór het leven, van - het kind wórdt gevreesd. (Advertentie IM.) Het bomen van Uw bloed, dat dfulkende gevoel in Uw hoofd. Uw trillende handen èn-et d'e pijnen, nu een* hier dan weer daarallemaal nervoiiteit Geel Uw zenuwen wa» hun «oehomt- Sanelogehl Eén weldaad voor Uw i gehele gestel. Begin direct met i het zenuwsterkend tonicum vlogen, want een vriendin des nutzes had de ingebonden jaargang 1923van hei weekblad jDe óp zolder gevonden, en dat oieeic zo'n fascinerend prentenboek, dat ..de actuele periodieken al gauw ver- 'geten in een. hoek lagen. Aangrij pend en een beetje luguberom de helden, van toén. Vastberaden in de lens te zien Jeyfcen, als je de ont knoping weet. Hier. is de koningin van Spanje op de Nederlandse ten toonstelling te Madrid. ,JJare Ma jesteit nuttigt een beschuitje met kaas". Welzeker, men ziet er haar mee bezig, omringd door exclusieve heren met hoge hoeden op, die kij ken of, ze, bezócht door een lint worm, adn een open graf staan. En weet u wie dit onder bont en veren bedolven tantetje is,, door de camera, in een KitschmuSbum betrapt? Het is mevrouw .Sarah Bernard, de grote legendedie dus tóch echt bestaan heeft; Het moet wel, want ze staat maar ttoeëbladzijden verwijderd van Rika Hopper, die de .band met de hedendaagse werkelijkheid her stelt door, onder haar foto te ver klaren dat, -ij. dezer dagen haar zilveren toiteeljubileum zal vieren als 'Masloxca in ^Opstanding". Vlak, daarnaast vind je dan, onder hèt opschrift „Een keurig opgestelde pyramids" een afbeelding van wel twintig óp elkander geklommen mannen, in lange witte broeken en hemden, geflankeerd .door twee pre cies zo uitgedoste personen, die ten gerieve van de otograaf op het hoofd zijn gaan staan en. zij het onderste boven .net zo martiaal in dé lens kijken- als. de anderen Daar het militaire turners zijn, valt het niet te verwonderen dat op de voorgrond een nog al kort uitgeval len sergeant in unijorm de houding aanneemt en de lezers een blik zendt, die bewijst dat hij alleszins bevoegd is, die hulde voor zijn mannen te incasseren. De wezenloze votgorde waarmee meii vroeger, foto's, aie géén enkele samenhang hadden haast elkaar zette, maakt het bladeren in zo'n ouae jaargang tot- een avontuurlijke tocht vol verrassingen.' Hier hebt u Louis Boutameester te Wenen, waar hg eventjes de Shy lock was gaan spelen. „Links van de heer Bouwmeesterdr V., een kunst autoriteitNou, hij ziet er naar uit. £0» prachtig vak moet dat ge weest zyjn. VVat ts u? Ik oen kunst- autoriteit teWenen. Op dezelfde bladzijde staat een afbeelding van een blote, zwarte man, in een Woud, die zich tijdens het poseren niet wel heeft gevoeld. Het bijschrift is zeer simpel: „Een mooie opname van een neger in de Belgische Congo, naast een boom waarvan hij een kano zal maken. Een kano is een smal, snel vaartuig, voor één persoon." Dat we ten we dus ook al weer en gesterkt ~- kennis is macht richten wc nu onze blik op de volgende foto, die drie gefrustreerde jongetjes ver- eeuvngt, onder toezicht vgn een^n- buigzame. heer met snorréri, dan èèn tafel bezig met onduidelijk, ge frutsel. De tekst verschaft opheldering: Een kijkje op de tentoonstelling „Voor de. jeugd." in,Maison-Boer te Amster dam. Het. doel is de. bandeloosheid ópstraat tegen te gaan. Op de foto zijn enige jongens, onder leiding van een leraarbezig met nuttig zddg- w.erk.'.' Dè statige arrogantie van dit by- schrift, is ergens kenschetsend voor het. Neder land. van die tijd. De heren waren toen nog héle heren. Ze kij ken je uit hun. foto's aan met een ongeschokte zelfvoldaanheid, die wij aan de jongste syncopen van de ge schiedenis hebben moeten offeren. „Het koloniaal gezag", heet deze af beelding. Drie dekselse mandarijnen hebben èen koud momentje gevon den voor de fotograaf: Zo'n pralende prent leidt rechtstreeks naar è"- sfeer van Couperus, wiens dood, op de achterpagina, met een klein berichtje onder een klein portretje. („De heer Couperus had vele vrienden en be wonderaars") wordt afgedaan. Maar dc geschiedenis heeft al ge oordeeld over de jaargang 1923 van „De Prins". De herhaaldelijk afge beelde kunstenares Herthe Vcrzu>ij- ver herinner ik me alleen nog uit de gesprekken, die ik als kind van mijn ouders afluisterde. Maar soms sluit je ineens op fundamenten van deze tijd zie je een heel smal ventje (derde van linksdat Ceet Laseur blijkt te zijn, of merk je, keer op keer, hoe sprekend Kö van Dijk op zyn vader lijkt. En weet u wie dat kogelronde taat-kon-het-me- schelen vrouwtje tras, met haar wijd open mond? Net wat u dacht: Hein tje Davids. O lieve lezers, wat zullen zc over dertig jaar gieren om de plaatjes in de periodieken van thans KRONKEL WASHINGTON. De gemiddeld® Europeaan had eind 1954 een hogere levensstandaard dan ooit tevoren en kon de toekomst met groeiend en ge grond vertrouwen tegemoet zien. Dit constateert president Eisenhower in een rapport aan het congres over het program voor wederzijdse veilig heid. Door de verbéterde economische toestand in Wést-Europa heeft de leiding van het program haar aan dacht kunnen concentreren op onvol doende ontwikkelde gebieden in de wereld, in het bijzonder in Azië. In de tweede helft van. het vorige jaar zijn de werkzaamheden in Azië, waar de communistische expansie pogin gen het sterkst zijn, aanzienlijk ver sneld. -• Eisenhower wees op het belang van de onvoldoende ontwikkelde ge bieden in Azië, Afrika en. Latijns- Am eri ka voor de veiligheid, der Ver enigde Staten In deze gebieden lig gen de voornaamste bronnen van be langrijke grondstoffen en èèn gróót aantal zeer belangrijke militaire ba sés. Alsdeze hulpbronnen in cora- mumstisfihe handen vallen is - Het doel van het communisme, wereld- overhèèrsing," betrekkelijk gemakke lijk te verwezenlijken, aldus hèt ver- slag..1- De landen van bet Sówjëtblok hebben het aantal handelsac.cöordèn met landen van de vrije wereld ver groot tót 120 én de Sowjet-Unie biedt mèer'economische en technische bij stand aan. Eisenhower is1 dan bok van mening, dat de. Sowjet-Unie krachtige pogingen aanwendt om tot economische concurrentie met- hét Westen te komen. Over Europa verklaart het verslag, dat de Parijsè aecoorden. „èen lacune in de verdediging van het Westen zullen opvullen." De atoomwapens en' de geleide projectielen, die de Verenigde Staten aan -het verdedigingsstelsel van de N.A.y.O. bijdragen, hébben, naar de président zei, het verschil tussen de feitelijke defensiekracht en datgene wat nódig is om tegen een grote aan val te kunnen optreden, verkleind. In het verslag wordt er op gewe zen, dat in de loop van 1955 eënuit- festrekt net van pijpleidingen in uropa gereed zal komen, dat kan wórden gevoed vanuit havens aan het Kanaal en de Middellandse Zëe. De constante capaciteit' van déze pijpleidingen zal gelijk zijn aan die van 70 treinen met tankwagons. Het eerste productie-model van de Bristol Britannia, uitgerust met uier turbó-propèUermotorèn, kwant Zon dag te Johannesburg aan uit Filton, bij Bristol (Eng.) na eén vluchtvan 18 uur en 52 minuten. De uliegtgd dus de tijd, dat de machine in de lucht was is slechts eën mi nuut korter dan. die van de Cómët, welke eertijds op dit traject het re córd verbeterde^: maar dè tijd van de volledige overtocht (18.52) tsniet minder dan 3; uur en 12. minuten korter. De .Britannia landde nml. slechts eenmaal 'om tétanken,' dé Comet daarentegen meer dan eens. De Britaiinia zal dé volgende vijf weken in Zuid-Afrika. blijven, óm er proeven ónder .tropenomstandighè- den te ondergaan.Zoals bekend heeft de KLM belangstelling voor de Bri tannia, gezien óok het recente hé- zoek van dè heer Alér dan de fa briek. I Op London Airport scheen gisteren hét zonnetje met zoveel lente-adsplra- ties. dat een jonge, knappe Fransman, die met zwier het vliegtuig uit Parijs verliet, het voorjaar naar het hóófd, steeg. Hij kuste eerst zijn' wachtende. Engelse vriendinnetje én daarna blik semsnel zes vreemde dames, die in de zich. Een der 'gekuste dames verklaarde schuchter.-; ..Het was erg- leuk". Dè dagbladen in- Bogota (Columbia Z.-Am.) voorspelden dit weekend, dat Josephine Baker, die momentcel een toumée maakt-.door. Columbia, na haar terugkeer naar Frankrijk afscheid zal riemen van het toneel. Wie echter dich ter by huis constateert wat afscheid némen voor sommige toneelmensen in houdt' hoeft niet direct zorg te hebben. Josephine op korte termijn te zien heen gaan. Mevrouw '.Betty. Lait. ..die-'negen maanden lang meegewerkt heeft aari het B.B.C.-tèlevisié progr. over aanstaand* moeders, schonk Zondag het leven aan een welgeschapen dochter var zes pond. Op 6 April, zal zij maar nu. mèt kleine Sarah Islary Catherine-— Wéér voor de camera's verschijnen in. d» voortzetting van het, programma, dat getiteld is „Het grootbrengen van de baby", In de zomermaanden wordt dit programma een keer'per maand uitge zonden.. Dè Westbeiiijrise poliüe heeft Zaiér-: aag een man gearresteerd.: die maanden lang-koffie; sigaretten en nylón-kousért van Oöst naar West-BèrHJn Ih zijn uit geholde. aluminium kunstbeen smokkel de; Hij liep tegen de lamp omdat hij wat. te vaak in z(jn; gemotoriseerde in validenwagentje de grens passeerde. Franse onderzoekers hebben grote vorderingen gemaakt bij hun speurtocht naar bepaalde-geluiden omdieren--te lokken. Zij. richten hun aandacht -spe ciaal op de geluiden der insecten omdat men,hoopt eens zo ver te zijn. dzt men de vernietigende •■■■s-- öoör middel van rcx wenste plaatsen kan 1 dieren dan kan afma* hebben aangericht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2