C 5e Fototentoonstelling Doeltreffende aanpak van problemen in het kleine en middelgrote bedrijf J Ernst erf vrolijkheid bij Chr. Houtbewerkers Volksonderwijs in Kethel SVC tweemaal kampioen W. v. i BURG De psychologie van de Mode .Evangelie in Steen' voor wijk I Rode Kruis wandelmarsen Spelers van Het Oosten wonnen alle partijen Brandweerauto in botsing Geen vergunningen voor bouw van zwembaden AGENDA Bromfietsmotor in brand J aarvergadering van Expoge Schrikbewind herleeft Ingezeepte weg Knieën gewond door vallende plaat Burgerlijke Stand n Afscheid op 'n feestavond Beide teams naar le klas GEDURENDE E55 Dagelijks per heli van Zeeland naar Rotterdam ESSO yERHUIST AAN *S GRAVENDIJKWAL Stuk harde sneeuw trof arbeider IN GEBIED VAN K.v.K. VOOR DE BENEDEN-MAAS Oriënterings- bijeenkomst in Ylaardingen Yoor duizenden gestolen uit lege woning Eerste visa voor Joodse emigranten Aanbesteding Tulpen uit Nederland voor bankgebouw in New York Pomp moet weg Amerika heeft nieuw vredesplan voor Nabije Oosten Geen misdadiger, meer oorlogsslachtoffer Zeven maanden geëist tegen zwendelende Elzasser T. C. Heyndijk t SCHIEDAM KOERIERSTERS Damesmodes "Woensdag 16 Maart 1955 De .Schiedamse afdeling van de Christelijke Houtbewerkersbond heeft gisteravond in het gebouw voor Christelijke Sociale Belangen de feestelijke jaarvergadering ge houden. waarbij de hoofdbestuur der, de heer .A. de Bloeme, gespro ken heeft over diverse problemen in de vakbeweging Onder andere vertelde hij iets over de geschie denis en de totstandkoming van de wet op de publiekrechtelijke be- dryfs-organisatie in ons land, die een resultaat is van een lange strijd. Sprekende over de Ondernemings raden, verklaarde hij, dat hierbij een stuk medezeggenschap maar ze ker ook een stuk verantwoordelijk heid is gelegd op de schouders van de arbeider. Het is nu te hopen dat de vakbeweging en zeker ook de Christelijke vakbeweging, de men sen zal kunnen opbrengen, die zich deze verantwoordelijkheid bewust zijn en die kunnen instaan voor de volvoering van de plichten, die nu Voor de aandachtig luisterende leden van de Nederlandse Christen Vrouwenbond heeft gisteravond in het Gereformeerd Jeugdhuis aan de Lange Haren ds J. de Mars uit Dubbeldam gesproken over „De psychologie van de mode". Dat de dames belangstelling hadden voor het onderwerp bleek o.a, uit het feit dut de zaal tot de laatste plaats toe bezet was. Aan de hand van historische, maar ook bijbelse voorbeelden gaf ds de Mars de grote invloed van mode, vooral die op het gebied van de kleding, op de vrouw m het al gemeen. .De mode is sterk onder hevig aan veranderingen, maar door de eeuwen heen heeft de vrouw zich onderworpen aan de voor schriften van de mode, ook als die in strijd met het gezonde verstand, zoals bij de ongezonde „wespen tailles". De Christenvrouw 'dient echter haar houding ten aanzien van de mode te bepalen, zo meende spre ker, vooral nu in de latere jaren de belangstelling voor de lichaams verzorging begint toe te nemen en de stijgende industrialisatie de pro ducten van de mode binnen ieders bereik brengt. Men moet er voor waken dat men zich niet door de uiterlijkheden van de mode laat overheersen. Want op het innerlijk komt het in de eerste plaats aan. Na deze causerie was het woord aan de toehoorsters, die onder lei ding van de presidente, mej. E. de Vries druk hebben gediscusieerd over de Mode. eenmaal verbonden zijn aan het verkrijgen van rechten. Verder zal door de verwezenlij king van de bedrijfstaksgewijze or ganisatie het mogelijk worden dat in de toekomst veel meer gedaan kan worden voor ds leden van de vakbeweging, zo zeide de heer De Bloeme, die zijn rede besloot met de opwekking de Christelijke vak- beweging te steunen. Vervolgens overhandigde de heer De Bloeme het gouden insigne van de CNV aan de heer C. van Zes sen. die 25 jaar lid is geweest van het verbond. Deze jaarvergadering werd fees telijk besloten, want na de pauze kwam de Christelijke toneelgroep „Het Zuiden" voor het voetlicht met een vrolijk blijspel „Graaf— Loodgieter", dat in ae smaak viel van 'de houtbewerkers. Het Is een stuk van A. Lokven en Jac. Braun, dat door de amateurs onder de re gie van de heer A. Molendijk ver dienstelijk werd gebracht. Wijk 1 van de Nederlands Her vormde Gemeente heeft gisteravond in de Nieuwe Kerk aan de Nieuwe Maasstraat een filmavond gehouden, die als wijkavond was bedoeld. Ds J. D. Smids heeft met een kort welkomstwoord deze avond ge opend.. Door bemiddeling van de Evange lisatie-actie van de Ned. Herv. Kerk had men beslag kunnen leggen op het filmpje '„Het Evangelie ir Steen" een zeer leerrijke film, waar in het gehele leven* van Christus, vanaf de geboorte tot aan de kruis dood in beeldhouwwerk wordt ver toond. Als tweede film werd nog ge draaid „Europa 51" waarvan de in houd ook elks aandacht had. Door ds Smids werd na afloop een woord van dank gebracht voor de grote aandacht, welke de aan wezigen hadden getoond; spreker kwam tot de conclusie, dat ook door middel van de film zeer veel Bij belse aangelegenheden niet alleen vertoond konden worden, doch voor velen een meer begrijpelijke waar de hebben. Door de wandel-sportvereniging van het Rode Kruis in Schiedam zullen op 16 en 17 April aanstaan de landelijke wandelmarsen wor den gehouden. -Gehoopt wordt op een grote deelname van 2.500 deel nemers, want niet 'alleen zullen al le grote wandel-sportverenigingen deelnemen, maar ook alle Rode Kruis-eolonnes in Nederland en de provinciale organisaties zijn uitge nodigd om met ploegen deel te ne men aan deze marsen. Verder zul len land-, zee- en luchtmacht ver tegenwoordigd zijn als ook de wan- delploegen van een groot aantal bedrijven in Rotterdam, Een speciale Marsgids wordt uit gegeven voor deze gelegenheid, waarin naast de BjC.-autoriteiten ook de burgemeesters van Schiedam en Rozenburg een artikel hebben geschreven. Op de bijzonderheden van deze mars zullen we later nog terugko men. Bij de voortzetting van de jubi leumwedstrijden wonnen de spelers van de biljartvereniging Het Oosten in het clublokaal van de vereniging alle partijen van Het Centrum uit Schiedam. Het Oosten scoorde der halve 100% met de spelers L. v. d. Lee, J. v. d. Lugt, p. v. d. Vliet en J. Reetman. Desondanks was de prestatie van Het Centrum nog dra gelijk; het scoorde 84.05%. Ook tegen het Haagse Cromvliet •was Het Oosten goed ep dreef. De drie beëindigde partijen werden dooi de Vlaardingse spelers E. Hekman, H. v. d. Veen en J. de Vette gewon nen; wegens bet gevorderd uur moest de vierde partij naar later da tum worden verschoven en kon het eindresultaat derhalve nog niet wor den vastgesteld. Gereedschapswagen 3 van de Rot terdamse brandweer, een van de nieuwe nevelblusauto's, is gisteren bij een aanrijding op het kruis punt Samuel Muller straat—Gros hansstraat flink beschadigd. De wa gen kwam in botsing met een be stelwagen bestuurd door de 34-ja- rige P. J. Bakker uit Schiedam, die schaafwonden aan de knie en bo ven de ogen opliep. De nevelauto werd aan de voor zijde beschadigd, de bestelwagen aan een zijde ingedrukt. De G. 3 was op weg naar een pand aan de Gerrit van der Lindestraat, waar een schoorsteenbrandje moest wor den geblust. De wagen is nu tijde lijk uit de dienst genomen. Voorlo pig staat thans de gereedschapswa gen 6 gestationneerd in de post WeStzeedijk. VLAARDINGEN. Op (Je Mam- dag gehouden algemene vergadering van de Bond van badhuizen, open lucht-zweminrichtingen en zeeba den werd mededeling gedaan van een ontvangen selirijven van de mi nister" van Sociale Zaken en Volks gezondheid, waarin tot uitdrukking kwam, dat er in 1955 geen bouw- w-t-j'unn ingen voor- zwembaden kunnen worden verwacht. i Apothekers-nachtdienst; - Apotheek T. H. Backer, St Liduinastr. 58, Bellen bij ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 60290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot "4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 "W". Zondags gesloten. B-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend, iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van _7 tot 3.30 uur. Zondags gfcsiot:n. Bioscopen; - - Passage, 2, 7 en 0.15 uur; „Verdi koning der melodieën". Monopole, 2, 7-en 9 uur; „Kin derogen". Voorstellingen: IRENE, 3 en 8 uur; Films NCGOV. MUSIS SACRUM, 8 uur: Vereniging Wilton Fijenoord. Toneelvoor stelling. VOLKSGEBOUW, S uur; Jaarver gadering Vrouwenbond N.V.V. CHR. SOC. BELANGEN, 8 uur; Jaar vergadering Chr. Bestuurders- bond. AMSTELBRON, 8 uur: Jaarverga dering Ver. ter Behartiging Be langen TBC-patiênten. GEB. LANGE NIEUWSTRAAT: VARA-televisie-club. Schoten in de nacht Hart bewogen door filmromantiek Gisteravond na elf uur werden voorbijgangers in de Passage te Schiedam opgeschrikt door revolver schoten. Het bleek het 16-jarige kok je H. D. te zijn die zijn door film romantiek bewogen hart lucht wou geven door schoten uit een alarm pistool, De politie heeft hem het speelgoed maar afgepakt. In de Gerrit Verboonstraat is gis teravond de bromfietsmotor van de Rotterdamse betonwerker A. D. R. in brand geraakt, vermoedelijk door een lek in de carburator. Nadat de benzine was opgebrand was het af gelopen met het brandje. De voor band kan wel afgeschreven worden. Hervormde Jeugdraad Zaterdag 19 Maart belegt de Her vormde Jeugdraad van half vier 'tot half negen een contactmiddag en -avond voor alle leiders en leidsters in het Hervormde Jeugdwerk m het gebouw voor Chr. Sociale Be langen aan de Lange Haven. Ver toond worden „Kinderen voor de rechter", een film over jeugd, en justitie en „Nieuwe Wegen", Er wordt verder een inleiding gehou- Op 24 Maart sa hoopt de Stich- tmg „Algemene Fotokring Schie dam" haar eerste lustrum te her denken op feestelijke wijze. In de korte tijd van haar bestaan heeft in ae Kring een enthousiaste groep amateurs "zich verzameld, die elkaar met raad en daad terzijde staan en er door vriendschappelijke samen werking m geslaagd zijn hun tech nische en artistieke prestaties op steeds hoger peil te brengen. Op geregelde tijden komen de le den bijeen en dan worden er voor lichtende causerieën gehouden, waar bij men van gedachten kan wisselen over de geliefde hobby. Ter gelegenheid van dit lustrum zal. evenals het de vorige jaren het geval is geweest, een tentoonstelling van eigen werk worden gehouden, en wel m het gebouw Toonkunst aan de Langu Hav-n 103. Hier zal men dan kunnen zien waartoe ama teur-fotografen in staat zjjn. De 5e foto-salon zal op Donder dag 24 Maart geopend worden met een feestavondje. waarbij de heer B. Hesper een korte beschouwmg zal geven over het tentoongestelde werk. Voor het publiek is de expo- De Schiedamse afdeling van de Nederlandse vereniging van Ex-poh- tieke gevangenen, (voormalig Verzet Nederland) heeft gisteravond in het Maison Westhuis de jaarvergadering gehouden. Nadat de voorzitter, de, heer J. Donkers het openingswoord den over het jeugdwerk, waarop had gespToken, bracht de secretaris, discussie volgt, de heer K. A. Brands het jaarver- I slag uit, waaruit bleek dat de afde ling 120 leden telt. De financiële si- tuatiewan de bond is gunstig, bleek uit het verslag van de penningmees ter, de heer G. van der Hoeven. Nadat het zittende bestuur zonder stemming herkozen was en enkele voorstellen besproken die op de aan staande bondsvergadering naar vo ren gebracht zullen worden, werd de avond verder gevuld met de ver toning van een aantal films, die door de Amerikaanse ambassade ter be schikking waren gesteld. Onder ander rolprenten over de wederop bouw van Rotterdam en Walcheren, een film over de haringvangst en de winning van steenkool en ook een muzikale film. Wie zou denken, dat in de kleine zaaltjes van het Volksgebouw alleen maar nuchtere, zakelijke dingen ge beuren, vergist zich terdege. Ook de romantiek komt er wel eens bra de hoek kijken. Zo ook gisteravond. Een hental personen liep daar rond in cos- tuums van de Franse Revolutie in 1793. De bezoekers van vergaderin gen liepen vreemd te kijken, alsof ze nog droomden. Maar niets ervan, ze waren verzeild by" Kunst Na Arbeid, die Donderdagavond een uitvoering in het Passage-Theater geeft van „Het Lied van Alle Tijden", een ro mantisch toneelstuk, dat zich afspeelt ten tijde van het Schrikbewind van Robespierre. De spelers monsterden hun cos- tuums met kennersogen opdat er maar niets zou ontbreken; de inspe- cient draaide gramoloonplaten met tone e] gel ui den om de sterkte te pro beren; de regisseur gaf de laatste aanwijzingen en het bestuur liep te vreden rond, daar er practïseh geen kaart meer te verkopen is. De spanning kon men voelen, want allen waren zeer ernstig bezig met de laatste loodjes, De toewijding die allen ten toon spreiden doen de beste verwachtingen wekken. sitie gratis toegankelijk op Vrijdag "25 Maart van 20 tot 23 uur en Za terdag van 14 tot 22 uur. Tenslotte de wellicht overbodige mededeling dat voor hen, die inte resse hebben in de fotografie en een-voldoening gevende vrijeüjds- bestedmg zoeken, altyd plaats is in de gelederen van de Fotokring Schiedam. Een onbekend gebleven vrachtwa gen, over de Vlaaïdmgerdijk rijden de, liet vlak. bij de ingang naar de werf van Wilton Fyenoord een ca deautje achter. Een plas vloeibaar zeep. De -weg was meteen spiegel glad, zqdat de politie om ongelukken te voorkomen verkeer tot kalmte moest manen. De reinigingsdienst heeft later zand gestrooid. Op de stratenmakerswerf aan de Hoofdstraat was de 25-jarige ge meentewerkman G. V. gistermiddag bezig met het uitgraven van grote betonplaten van 54 kg elk, die over eind in de grond stonden. Toen hij 40 cm diep had gegraven,viel een van de platen om tegen zyn benen. Enkele collega's hebben,hem gehol pen om weer vrij te komen. Daar hij over pyn in de benen klaagde werd V. naar de Dr. Noletstichting ge bracht, waar bleek dat de knieën ernstig gekneusd waren. Na behan deld te zijtf is de gewonde naar huis gebracht. BOTTERDAM GEBOREN: Agnetia H., d.v, B. S. Martmsen en J. Bentem; Alexander, z.v. C. H. Schwagermann en M. Klei- berg; Liduina J. M.( d.v. J. Olthof en J. Eikmans. OVERLEDEN: M. E. Bosman, 69 j. weduwe van W. Koeling; J. F. Wol vers, 68 j.; M, W. H. de Gorter, 54 j. De Vereniging „Volksonderwijs* bestaat ra Kethel nu reeds vijfhen jaar. Deze vereniging streeft naar „openbaar" onderwys en houdt» "om het contact onderling niet te laten verslappen, jaarlijks een feestelijke bijeenkomst. Zo werd gisteren het jaarfeest'ge- Vermeldden wij vorige week dat het le dames-zestal van S.V.C. met een punt voorsprong aan de kop der 2e klasse ging, thans kunnen %vy berichten dat deze voorsprong niet 1 doch 3 punten bedraagt. Aangezien dit team nog slechts één wedstrijd moet spelen, n.l. a s. Vrijdagavond 8.15 uur in de zaal aan het Oude Kerkhof, is dit zes tal voor alle overige teams onbe reikbaar geworden en zodoende kampioen van de 2e klasse der Ne derlandse Volleybal Bond, afd. Rotterdam. Het komende seizoen zal S,V.C. dus met haar dames-team in de le klasse spelen. Het eerste heren-team won met 31 van AL.O, in een goed ge speelde wedstrijd en is nu. mede door de nederlaag van haar con currente Hou Stand eveneens op de eerste plaats (van de 2e klasse heren) geëindigd. Ook dit zestal zal in de nieuwe competitie uitkomen in de le klasse. Voor het in April 1955 pas twee jaar oude „S.V.C," dus wel een resultaat dat er zijn mag Het tweede heren-team speelde tegen Hermandad uit, een spannen de en vooral zenuwachtige wed strijd. Beide ploegen hebben, kans op de begeerde titel, terwijl S.V.C. door de uitslag 2—2 haar punt voorsprong wist te behouden. Dit zestal moet nog twee wedstrijden spelen, dus heeft het voor een groot deel in eigen hand haar gunstige positie te handhaven. - Doen ~dan zullen de zenuwen beter bedwon gen moeten worden. Het junior-team tenslotte verloor wederom met 40, ditmaal van Concordïa-b, terwijl het 2e dames team in de afgelopen week niet in het veld kwam. houden in de zaal van het R.K. Ver enigingsgebouw in Kethel. Na een korte eenvoudige ope ningsrede van. de voorzitter, de heer W. Rid, heeft de heer H. Kuksboorn een pleidooi gehouden voor het Openbaar onderwys erop wijzend, dat ieder lid automatisch de plicht op zich genomen had steeds als pro pagandist voor dit «onderwijs op te treden, waardoor uiteindelijk alleen de groei en bloei van het Openbaar onderwijs kon bewerkstelligd wor den. Op deze avond rnoesi. nog een „of ficieel" puntje worden aangeroerd. De heer H. Drinkwaard is sedert 1938 lid van het bestuur en heeft bijna gedurende al deze jaren het penningmeesterschap op voortreffe lijke. wyze waargenomen. De ver eniging zal binnen zeer afzienbare tijd afscheid van de heer Dnnk waard moeten nemen, aangezien hij zijn oude Kethel gaat verlaten en zich in Slïedrecht gaat vestigen. De voorzitter dankte namens de gehele vereniging voor ae machtige hoe veelheid werk dat hij had verzet en wel op de meest accurate manier. Er zal natuurlijk een plaatsvervan ger voor de heer Drinkwaard geko zen moeten worden, doch deze zal een zware dobber hebben, om zijn voorganger te evenaren. Als aanden ken aan de samenwerking en tevens als. bewijs van dankbaarheid, bood spreker de heer Drinkwaard een ets aan. Het bekende toneelstuk van Priest ley; „De gevaarlijke bocht" is hierna opgevoerd, waarvan de aanwezigen volop hebben kunnen genieten, Op 18 Mei zal, zoals gemeld, de helicopterdienst Zeeland-Rotterdam beginnen. Gedurende de gehele tijd van openstelling van de E 55, tot 3 September, zal men van Zeeland uit per helicopter naar de Maasstad kunnen reizen. Er zal gevlogen wor den op Donderdag, Vrijdag en Za terdag, steeds éénmaal per dag. Het toestel een Sikorsky S 55 komt leeg van Brussel en kan zeven passagiers bergen. Het zal landen op het voormalige vliegveld bij Vlissingen, waar voor 1 Mei a.s. een helihaven in orde wordt ge bracht, die via een nieuw aan te leggen weg gemakkelijk vanaf de verkeersweg MiddelburgVlissin gen zal zyh te bereiken. In Zierik- zee wordt een sporttrrein even bui ten de stad als helihaven ingericht. Omstreeks half tien des morgens zal men van Vlissingen kunnen vertrek ken. Ongeveer half zes des middags vertrekt het Sabenatoestel weer van Rotterdam. De prijs voor deze vluchten is nog met definitief vast gesteld, maar de passagiers zullen niet het volle pond behoeven te be talen, - aangezien de Sabena wat op de prijs zal laten vallen en het Rot terdams Helicopter Syndicaat een bepaald gedeelte der exploitatie tekorten voor zyn rekening zal ne men, Of na 3 September de verbin ding zal blijven, bestaan, zal voor- namelyk afhangen van het gebruik, dat ed Zeeuwen van deze verbinding zullen maken gedurende de komen de zomermaanden. Het gebouwtje bij het Esso pompstation aan de 's Gravendijk- wal (bij de MTS) zal worden afge broken en iets verder weer worden opgebouwd. Men is begonnen met het heiwerk voor deze nieuwbouw. De Esso gaat tot deze verplaatsing over om meer manoeuvreerruimte bij de benzinepompen te krijgen. Het aantal, pompen zal bovendien, vooral in vérband met de tijdens de E 55 te verwachten drukte, worden uitgebreid. - De 45-jarige scheepsmaker C. M. uit Lekkerkerk, die werkt op de scheepswerf van de N.V. C. v. d, Giessen in Krimpen aan de IJssel, kreeg gisteren by het zetten van schorren bij een in aanbouw zijnd zeeschip een stuk bevroren sneeuw tegen zijn rechteroog. Het was van een hoogte van acht meter komen vallen. De scheepsmaker werd door een arts behandeld in de verband- kamer en is vervolgens naar het oogziekenhuis in Rotterdam gebracht. PET „COMÉKO"-Comité Ontwikkeling Mïd- ^-^delgrote en Kleinere Ondernemingen - gaat zfcn vleugels wijder uitslaan. Door tal van organisaties wordt, gestreefd naar een verant woorde opvoering van de productiviteit. Ook de overheid stimuleert deze van het allergrootste gewicht zijnde zaak. Zowel met verticale als horizontale propaganda, d.w.z. zowel propagan da binnen de branches als over het gehele land, wil het Coméko de productiviteitsverhoging be vorderen. Het werd daartoe een jaar geleden opgericht door instellingen, die nauw met het bedrijfsleven zyn verbonden, zoals de Contact groep Opvoering Productiviteit, het Bouwcen trum, het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland, de Sljksnijverheldsdienst, de Metaalbond en het Nederlands Instituut voor Efficiency. Het Coméko werkt juist in de kleine en middelgrote bedrijven; bedrijven derhalve, waarvan de „baas" heel vaak zo zeer met aller lei bed»" 'sbeslommeringen is geoccupeerd, dat hij geer of onvoldoende gelegenheid heeft om zich met niet de directe producten rakende pro blemen bezig te houden. Tijd ontbreekt veelal om mogelijke betere productie-methoden te be studeren, met collega's gegevens uit te wisse len: een dergelijke samenwerking is zeer nuttig, en zo kunnen nog tal van facetten worden ge noemd, die voor de kleine middenstander van zeer groot belang zijn. die hij vaak wel erkent en uit de verte weet, maar waartoe hij niet kan komen, eenvoudig omdat het eigen bedryf zijn volle aandacht opeist \J ORIG jaar April Is te Rotterdam een appèl "gehouden voor ondernemers van net kleine cn middelgrote bedrijf, dat bijzonder geslaagd is. „Hoe maken wij ons bedrijf rendabel?" was het toen behandelde thema. Als uitvloeisel daar van werden in Rotterdam discussiegroepen ge vormd, waarin direct met het bedrijf verband houdende onderwerpen aan bestudering zijn on derworpen. In vele gevallen zijn de gunstige resultaten duidelijk te onderscheiden. Het Co méko heeft; nadat zijn activiteiten in Rotterdam tot ontplooiing waren gekomen, de tijd ryp ge- acht ook de kleine en middelgrote bedrijven in wijder omgeving in zijn werkingssfeer te be trekken. Dordrecht werd daartoe als eerste stad uitgekozen- Thans volgt daarop Vlaardingen, waar, zoals reeds eerder gemeld, een oriente- ringsbljeenkomst is uitgeschreven voor de in het gebied van de Kamer van Koophandel en Fa brieken .voor de Beneden-Maas gedomicilieerde ondernemers. De bedoeling zit voor om in Vlaar dingen ook discussiegroepen te vormen. Aan deze eerste aanzet de bijeenkomst In de mid daguren van 24 Maart in zaal Harmonie aan de Schiedamseweg te Vlaardingen werken mede; de K. v. K. voor de Beneden-Maas, het Departe ment Schiedam van de Nederlandse Maatschap pij voor Nijverheid ert"Handel en de Industriële Kring Vlaardingen. De heer G. Sleyt, directeur van het kantoor Rotterdam van de Nederland- sche Middenstandsbank N.V„ zal het voor het kleine bedrijf wel zeer belangrijke onderwerp „De financiering van het kleine en middelgrote bedrijf' behandelen. Op de causerie volgt een algemene gedachten wisseling. "P)E verwachting is gerechtvaardigd, dat de leiders van de middelgrote en kleine onder nemingen, die door tal van oorzaken niet dié aandacht kunnen besteden aan de problemen waarmede zij te kampen hebben als wel wen selijk ware, in ruime mate gebruik zullen ma ken van de hier geboden gelegenheid. Niet al leen immers zullen zij op deze oriënteringsby- eenkomst al direct geconfronteerd worden met één van de allerbelangrijkste vraagstukken in de onderneming, de financiering, doch daar naast kunnen zij in de straks eventueel gevorm de discussiegroepen- zelf ter tafel brengen wat hun dienstig lijkt De daaruit voortvloeiende gedachtenwisseling en uitwisseling van ervarin gen kunnen er zeer toe bijdragen dat men een breder uitzicht krijgt op de weg, die leidt naar een oplossing van de problemen, die een effi ciënte bedrijfsvoering in de weg staan. Dat deze zelfwerkzaamheid van de ondernemer, juist m de kleine discussiegroep, dus in „eigen" rustiger sfeer, méér tot zijn recht komt spreekt vanzelf. Het Coméko is bereid voor discussieleiders zorg te dragen en bij speciale onderwerpen voor deskundigen op het'betrokken gebied. Een inbraak In een woning aan Plasoord, die al enige tyd geleden moet zijn gepleegd, is pas eergiste ren ontdekt. Voor een waarde van ettelijke duizenden guldens aan vreemd geld is verdwenen. De inbraak gebeurde in de wo ning van de familie C. T„ die enige tijd met vacantie in "het buitenland was. Eergisteren keerdé men pas terug. Uit een brandkastje bleken te zyn gestolen 4000 Finse marken, 4 ponden sterling contant, 10. aan muntbiljetten en enkele reis- cheques die samen een waarde had den van 65 ponden sterling. De inbrekers hadden het kastje open gebroken. Gisteren zijn op het Amerikaanse Consulaat te Rotterdam de eerste visa aan Joodse oorlogsslachtoffers onder het speciale programma van de Amerikaanse regering door de chef van de visumafdeling van het consulaat uitgedeeld en wel aan het gezm E. Englander, bestaande uit man, vrouw en twee kinderen, die door bemiddeling van United Hias Service, de Internationale Joodse Migratie-organisatie, hun borstelïing hebben ontvangen. Deze familie is het daardoor mogelijk van het spe ciale programma van de Amerikaan se regering voor Nederlandse emi granten gebruik te maken. Architect Hoekveen besteedde gis termiddag onder zeven uitgenodigde aannemers de bouw aan van een nieuw kantoor-, laboratorium- en fa briekspand voor de N.V. Kon, Lak-, Vernis- en Verffabriek Molijn en Co. De laagste inschrijver was de N.V. Dura's Aannemingsmij, met 732 20Ü; de hoogste de N.V. Bataafsche Aan nemingmij. te Den Haag met 762.000, NEW YORK. In bet gebouw van de New Yorkse Spaarbank de grootste ter wereld zal vol gende week Maandag een waar tul- penfeest worden gevierd. Als groet aan de lente zal het gebouw met 3.000 Nederlandse tulpen - worden versierd. Het bankgebouw staat op een stuk land, dat eens behoorde aan New York's beroemdste Nederlan der, Peter Stuyvesant. In de grote hal zullen „windmolens en andere. Nederlandse symbolen" worden op gesteld. De bloemen worden per KLM- vlïegtuig uit Nederland aange voerd. Eén van de twee benzinepompen voor het transportbedrijf van de fa H. en G. L. aan de Oost-Sidelmge te Rotterdam moet verdwijnen. Dit heeft de president van de Rotter damse. rechtbank hedenmorgen be paald in het kort geding, dat één der Amerikaanse maatschappijen aanhangig heeft gemaakt. De pre sident heeft het bedryf een dwang som van 5000.— opgelegd voor ie dere dag, dat de pomp nog werkt. Aanvankelijk had de fa L, slechts één pomp m gebruik. Het contract met de betrokken maatschappij was nog niet beëindigd, toen een pomp van een tweede maatschappij naast de eerste werd geplaatst. De maat schappij met de oudste rechten heeft toen een kort geding aanhangig ge maakt. WASHINGTON. Nieuwe voor- stfiien, die een einde moeten maken aan de verbitterde strijd tussen Is rael en de Arabische landen, zijn gisteren door de Amerikaanse mi nister van Buitenlandse Zaken, Dul les, aangekondigd. De minister Wilde niet zeggen, wanneer dergelijke voorstellen zul len worden gedaan; eveneens wei gerde hy iets van de inhoud te ont hullen. Wel verklaarde hij, dat de plannen het resultaat waren van1 maandenlange studies. „Gevechten op grote schaal tussen Israel en Egypte zijn niet te ver wachten." Dit verklaarde ganeraal- majoor Burns, hoofd van de com missie van' toezicht der Verenigde Naties, toen hij Dinsdag in de Ver enigde Staten arriveerde Burns zal Donderdag verslag uitbrengen aan de Veiligheidsraad over het incident by Gaza van, 28 Febiuari, waarbij 39 Egyptenaren en acht Israëliërs sneu velden. woest en daar op dezelfde wijze In zyn onderhoud had voorzien. De officier eiste 7 maanden met aftrek tegen deze verdachte. De verdediger, mr'Vles, vroeg zich af, of verdachte wel normaal is. Hij heeft in 1940 als adjudant in het Franse leger gevochten, in 1943 kwam hij by de maquïs en werd tij dens een actie zwaar aan het hoofd gewond. Hij Is invalide gebleven en omdat hij geen werk meer kon vin den in eigen land noch in Duitsland waar hij het laatst heeft gewoond, probeerde hij thans te emigreren op een kinderlijke manier. De verdediger vroeg een kortere straf. Uitspraak over 14 dagen. In bet militair hospitaal in Den Haag Is Maandag plotseling over leden de heer T. C. Heyndyk, die vele jaren lang voorzitter was van het Rotterdams Opera Koor. In Duitsland, Engeland, Frank rijk en Nederland heeft de 34-jarlge Elzasser S. oplichtingen gepleegd, gisteren moest hij zich voor de Rotterdamse rechtbank verantwoor den voor de oplichtingen, die hij In Rotterdam heeft gepleegd. Een- internationaal misdadiger is de man niet, eerder een zielig slachtoffer van de oorlog, dat In zijn eigen land geen bestaansmogelijkheden heeft In Rotterdam had hij op een schip naar Canada willen monsteren. Het lukte met. en omdat hy zonder middelen van bestaan was, kocht hij in een tweetal kledingzaken een jas, een overhemd en wat sokken. Hy betaalde met cheques op een Duitse bank. De cheques waren niet gedekt en dat wist hij. Het waien nogal hoge chèques en daardoor kreeg hy een paar hondetd gulden wisselgeld terug. Natuurlijk liep hy tegen de lamp. Bij onderzoek bleek, dat hij ook in Londen, Parijs en Brussel was ge- Heden behaagde het de Heere, na een langdurige ziekte, nog geheel onver wacht, van ons weg te nemen, onze lieve zorg zame man, vader, be huwd- en grootvader, broeder en zwager JOHAN FREDRIK WOLVERS, echtgenoot van Huberts Johanna van der Velden in de ouderdom van byna 69 jaar, H. J. Wolvers van der Velden Loughborough: (Eng.) H, j. Wolvers J. Wolvers- van Willigen Murdoch Vill: (Canada) H. J. Wolvers T Wolvers. Thorogood C. J. van der Velden kleinkinderen en verdere familie De crematie zal plaats hebben op Donderdag 17 Maart a.s. te Driehuis- Westerveld na aankomst van de trein van 13.01. Schiedam, 12 Maart 1955 Rembrandtlaan 25 b. Te huur gevraagd Gevraagd enkele kosthuizen te Schiedam. Ma. t/m Vrij dag. Brieven aan: ftf.V. „Iso- la", Postbus 65, Hilversum, Te huur aanjgeb. Aangeb. (Gorzen) lief vrij huisje, ben. bevattende slaapk,, grote keuken, bij keuken, woonkamer, boven bevattende 2 slaapkamers, zolder, Gevr. groot, ouder wets hius, liefst Centrum. Br. onder no. S 319. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Muz.instr. - Radio's Gramoloonplaten voor het nieuwe seizoen JAPONNEN MANTELCOSTUUMS DEUX-PJECES BLOUSES ROKKEN ENZ. SCHIEDAM Lange Kerkstraat 19 Telefoon 66135 Radio van Dük Het grootste en modernste radtobedrm van Schiedam. Hoogstr 119. tel 69572; Rembrandtlaan 64 tel 68H84 Diversen Voor alle sehoenreparatie ts Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl U wacht Hoogstraat"5111. telefoon 69602 Gothiscb dressoir fn? 50. Mooie keus m dressoirs hy Plate. Grote Markt 19—-21, Schiedam. mi de P.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1