ra WumEm <=Lente - ib[n H. Th. v.d. VLERK wijnkopers knechts Kunst Na Arbeid speelt de Franse Revolutie AGENDA Na lange rust wacht weer een zwaar programma Abe Lenstra en de zijnen komen naar de Bosrand Junghans Horloges Heeft U iets verlóren? Het CHU-standpunt bij de Staatspensiomiering 228woningen bij Damlaan Nieuwe motorboot voor de Havendienst Verdienstelijk spel in een spannend, dramatisch stuk Jaarvergadering Meisjesclub Maria J. J. C. Kloos 25 jaar in gemeente dienst Het Lager Voetbal Onze eerste klassers Hermes-DVS naar Groningen SCHIEDAM HBSS—ARC UVOGTB Jóngen schopte, dame brak pols JONGSTE BEDIENDE VJ KOERIERSTERS voor KILLE DAGEN N.V. HOLLANDSE WIJNHANDEL MIJ. JUIST NU ADVERTEREN Vrijdag 18 Maart 1555 In hel Passage-theater, waarin geen plaats onbezet is gebleven, heeft gisteravond, de Schledamsc Arbeiders Toneelvereniging „Kunst N'a Ar- 5?. ,.hel römantischc toneelspel van D. H. Seheffer „Het Ued van alle tijden opgevoerd. Het Is een stuk dat zich bU uitstek leent voor een op voering door het amateurtoneel; het is geUden met dramatiek, er zit een overvloed van actie in en het Is nog spannend bovendien. Maar het vraagt daarnaast toch ook vel crx-aren spelers, want het is met iedere amateur gegeven om desfeer uit voorbij gcgane tijden en uit een vreemd land aan te voelen. Maar regisseur A. van Rosmalen heeft ten rechte het idee gehad dat zijn spelers cn speelsters ..het wel aan konden". Zij hebben dan ook bewezen dat zij hun rollen in dit stuk niet alleen beheersten, maar zich ook wisten in te leven in de woelige tijden van de Franse revo lutie. Een woord van lof komt dan ook alle spelers en speelsters toe en in niet mindere mate aan de regis seur. die zijn spelers tot goede hoog te heeft kunnen opvoeren. Voor de vele toeschouwers was het een mooie avond en het is inderdaad geworden wat het bestuur er zich van had voorgesteld: een „gala avond" van de Kunst Na Arbeid. Het stuk speelt in de Franse re volutie, een woelige tijd w-aun de hoofden van de adel bij donderden van de schavotten ro'^en. Hierop is de inhoud van hr.<. stuk ge ba- seerd. De actrice Yvonne Fleuriot van de Franse Comedie is de hoofd persoon in dit drama en de eerste bedrijven spelen zich dan ook af in haar boudoir. Er gaan geruchten, dat zü een verhouding heeft met de Vicomte de la Houte Rivc, een erns tige misdaad in die dagen. Zij wordt geschaduwd en de bewijzen worden (Advertentie I.M.) Dit is een aanbieding Enkalon Dameskousen voor hen die gewend zijn de fijnste kousen te dragen, maar er dar» ook rustig vier a vijf gulden voor over hebben. Als Jubileumaanbieding bren gen wij geen gewone Nylons maar de bekende ragfijne „Maestro" Enkalons 51-15 tegen een voor deze kousen ongekende prijs. „Maestro" Enkalons, alleen eerste keus, dus geen irre gulars geheel geminderd met een opening in het boord, in drie nieuwe modekleuren. Zaterdagmorgen is het de dag van de „Maestro" En kalons, want dan koopt U deze wereldberoemde kou sen in drie nieuwe mode- tinten en de maten 9 t/m 11, per paar voor wimcacmmiK binnehweb, t«l mwo IEDERE MAANDAGMORGEN GEOPEND geleverd voor deze „misdaad". Hét slot is dat de beide geliefden in het laatste bedrijf de weg naar. het scha vot opgaan. Voor de aanvang heeft de voor zitter, de heer W. Focken een kort inleidend woord gesproken en de collecte ten bate van de wederop bouw van het verbrande Troelstra- oord warm aanbevolen. Het was de ouder-commissie van de Gereformeerde Meisjesclub „Ma ria" die de organisatie opt zich ge nomen had van de feestelijke jaar vergadering, die gisteravond in de grote zaal van Irene is gehouden, maar het -waren de. leden zelf, meis jes van 12 tot 14 jaar die het feest-- programma uitvoerden. De, afdeiin- ;en van de club in de diverse wlj- ;en van de stad hebben hierbij sa mengewerkt en er is een programma voor der» dag gekomen dat er zijn mag en dan ook in de smaak is ge vallen van de vele, meest jeugdige, toeschouwers.-. -v.;.- Het bestuurslid, tevens jeugd-leid* Ster mej. M, Douw, opende de avond met een hartelijk woord en daarna is in een rap tempo het uitgebreide programma afgedraaid. Er is braaf gezongen, zowel door het zangkoor tje „De brug" als door de zaal. er zijn aardige schetsjes opgevoerd en er waren volks-dansjes, Een vrolijk geheel dus. De heer I, "Bos had het maar druk met het begeleiden op de piano. Er is ook nog een jaarverslag uit gebracht, maar deze zal niet- de grootste aandacht hebben gehad D3 G Brinkman sprak aan het eind nog een opwekkingswoord. Het sleuteltje van het reddings kastje aan het Hoofdplein is weer eens verdwenen. Baldadige jongelui hebben', het kleine ruitje, .waar achter Het sleuteltje hangt, stuk ge slagen en het meegenomen. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bty ongeval; G.G. en Gij, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags'en Zaterdags) van 7 i tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Arta-tentoonstel- ling: Graphiek en beeldhouw werk. Geopend dagelijks: 2 tot 5 uur. - - Bioscopen:'" '-"r Passage, 2, 7 en 9-15 uur: „Maar- ten Luther". Mo no pole, 2. 7 en 9 uur: „A <5c C als waaghalzen". Voorstellingen: - Lutherse Kerk, 8.30 uur: dr H. J, Jaanus. Inleiding tot Matthaeus Passion, Marijke. 8 uur: Contacts vond G.S.S. Y yv^.-.. Gisteren was het 25 jaargeléden, dat de heer J- J. C. Kloos in gemeen tedienst trad. De heer Kloos is thans werkzaam op het Bureau Financiën van de afdeling C der gemeente secretarie. Ter gelegenheid van dit jubileum is hij gisterochtend temidden van zijn naaste collega's gehuldigd, waar hij o.a. werd toegesproken door de Gemeente-secretaris, mr N. J. Post. Namens zijn collega's kreeg de ju-, bilaris door zijn directe chef een klok aangeboden. Geboren: Anna A., d. v. H. Schenk en J. M. Klaui; Aart, z. v. J." Seinen en M. A. Korteland; Martin F. M, z. v. Th. C. H. Draer.cn M. H. Kin- wel; Klaar J. A„ z. v. H. Plugge en E. v. Gogh; Hendrina J. M., d. v. A, J, v. Broekhoven en M. Th. Gunne- wegh; Johanna A., <f. v. W. M. Soes bergen en W. M. v. Lith. Ondertrouwd; C. Bleekcr 53 j. en J. van Strijen 54 j.; J. A. Blom, 25 j. en F. J, Nieuwenstraten 22 j.; W. A. J. Goeting 34 j. en B. F.'J, Fry 24 j.; W. M. de Haas, 27 j, en J. v. d. Berg 23 j.; G. van Logchem 26 j. en C. W. J. Vlasveld 22 i.; L. van Pelt 24 j, en M. Klafsbeek 23 U P. H. Sandijck 34 j. en M. v. d. Poel 25 j.; W, J. Schoenmakers 24 j. en W. M. C. Homs 21" j.; D. Vermulm 19 j. en E. v, d. Lubben 18 j. Gehuwd: C, J. Schepen 28 j, en G. E. Jansen 22 j.; F. J. L. Bosch 23 j. en M, C, v. d. Sluijs 22 j.; J_ H.Werk- man 27 j. en G„ G. Ruster 28'j.; H. v. Wonderen 25 j. en A. M. Degeling 22 jaar. SW krijgt Zondag a.s. Heeren veen op bezoek met in hun gelede ren de voetbalstrateeg Abe Lenstra,; ■de man die in .het Nederlandse voet bal nóg altijd een bijzondere plaats Inneemt. Aan de Bosrand zullen de Schiedammers dus weer eens van nabij de voetbaltalenten van Abe en de zijnen kunnen bewonderen. -• Het elftal van Heerenveen heeft het in. deze .competitiezeker niet slecht gedaan en heeft reeds diverse malen voor verrassingen gezorgd bij onze voetbaluitslagen, het blijft dan ook een zeer gevaarlijke en zeker niet te onderschatte tegenstander. De SW'ers bermneren zich' onge twijfeld nog het'gelijke spel van 44 in Heerenveeii, óndanks het feit dat de Schiedammers een veel gro tere veldmeer derheid demonstreer den. De verdedigers van de rood groenen. zullen het dan ook weer zwaar te verduren krijgen tegen Abe en,middenvoor en stormram Brands- raa. De SWers hebben overigens nog wel wat goed te maken na de sma delijke 51 nederlaag tegen DWS. Deze zeer ontactisch gespeelde wed strijd zal binnenskamers wel menig hartig woordje hebben ontlokt en wij hopen dat deze nederlaag de rood-groenen eens terdege tot lering heeft gestrekt. De voetoalcapacitei. (Advertentie I-M,) met automatische opwin ding, schokvrij, anti-mag netisch, reeds vanaf ƒ65. Kotterdamsedük 268 Telefoon 67593 ten van SW kan. mén zeker hoger aanslaan dan menige uitslag In deze competitie heeft doen blijken, ech ter wordt het voor diverse spelers hoog tijd dat zij gaan beseffen dat dit tot uiting moet komen in het team-verband. Hopenlijk zal onze Nationale captain. Jan van Schijn- deL zijn mannen weten te inspireren tot een. verantwoordelijke spelopvat ting. waardoor de punten waar- schxjnlijk in Schiedam kunnen blij ven, hetgeen dv stand op de rang lijst voor SW belangrijk ten goede zal komen. De SVV-reservisten Wind en weder1 diénende kunnen hopenlijk de reservisten aus. Zen dag weer eens binnen de lijnen ko men. SW 2 gaat naar Dordrecht voor een ontmoeting met DFC 2, terwijl SW 3 in Leiden bij UVS 2 op bezoek gaat.'Om tien uur speelt SVV 4 thuis tegen COAL 2. Zondag gaat Hermes-pVS de ver re reis naar Groningen ondernemen, om aldaar in het Oosterpark GVAV te ontmoeten. GVAV neemt op de ranglijst de vierde plaats in met 12 punten uit 10 wedstrijden én daar onze stadgenoten als nummer voor laatst geklasseerd staan, zijn de voor uitzichten voor de Schiedammers voor, deze wedstrijd, weinig hoopvol De thuiswedstrijdlegen de Gronin gers eindigde destijds in een gelijk spel en afgaande op deze ontmoeting achten wij Hermes toch niet kans loos. Deze ontmoeting leerde ons, dat GVAV over een enthousiast, ste vig elftal beschikt, dat door het snel afgeven' van de bal en het gebruik maken van de lange pass in een hoog tempo speelt. De verdediging, met doelman Roffel aan het hoofd, is vrü sterk en het grootste gevaar in de aanval zijn de buitenspelers. Het is dus zaak voor Hennes om eveneens in een hoog tempo te spe len en door goed positiespel de Gro ninger verdediging te overspelen, terwijl de Hermes-backs zeer veel aandacht moeten gaan besteden aan een scherpe vleugeldekking; Het 2e elftal van. Herme3 speelt om 10 uur aan de Damlaan tegen Excelsior 3, Eveneens aan de Dam laan' speelt Hermes-DVS 3 tegen BEC 2. Het vierde heeft om half drie de uitwedstrijd tegen Lékker- kerk 2, Te bevragen aan bet Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9—12.30 urn en 25 uur: Zakje niet 1 paar schoen- zooltjes, badhanddoek en zwembroek, ij. paar handschoenen, paraplule, kin- derpórtemonnale, actetas met inhoud, schèenbeschermmers en 1 paar sokken, bedrag aan. geld, 1 KG-gewicht. Te bevragen bij de vinders:-bruine werkmanszak, Postkantoor Tuinlaan; hondenriem, H. v. d. Hoeven. Aleida- straat 12a; dressoir-lade, mevr. Burger, VlaartJIngerdijk 57; étui met foto's en insigne, S. Boon,v. Ostadelaan 22b; fietspomp, T; Baan vinger, van 's-Gra- vesandestraat 30a; duimstok, C. Markus, Aleidaslraat 40c; oorbel» P. Perdams. 'Buitenhavenweg 174; armband, Hermans, Bellstraat 13b; bedrag aan geld. - Kra mers, Dam 2;halsketting, van-Giesen, Korte Singelstraat 5a; bedrag aan geld. Boer,Biifls BaEotsingel 13; ring; W. Vermeer, ATb. Thijmstraat 58; rode autoped. Middendorp, Ampèrëstraat 10a: kinderschepje, G. de Klerk. Iepenlaan 6b; groene autoped. Jansen, Rembrandt laan 7; slee. A. Koremans. G. Rcinder- «rtraat 32a; hulssleutel, A- - de Jonge, Lekstraat 56; Lipsaleutel, P. Franken, Cort v. d. I^ndexilaan 87, Llpssleutel en huissleutel, A. ïTeggelm*n, v. Smale- veltstraat 22; rozenkrans, J. van Breda, Villastraat 31; vulpen en potlood in étui. D. v. d. Nagel, PJC.O.laan 97a; ring - met Lipssleutel cn medaillon, P, Verhaecks, Maasdamsestraat 10b; rozen krans, Lips, Goeman Borgesiuslaan 4S; Lipssleutel. A,, v, d. Zouwen, Via ax el in g er dijk .41; zakmes, A. Koreman®, G. Reinderstraat 32a; schoolétui met inhoud, G. -v. d. Giesen, C. v, d„ Lin- denlaan 50: rood tasje, Waltman, Fid- tonstraat 3a; portemonnaie met inh^ Haspers, Deensestraat 65e te Rotterdam; rood kindertasje, L, Gros, Bosboom laan 10b; herenportemonnaie; B. Osephius, P.K.OJaan 107; portefeuille met Inhoud, G. v. dl Giessen, Pieter de Hooghstraat 9b: grijze bivakmuts. Stobbelaar, Rozenburgsestraat 12b; witte gymschoen tL), P. Geul, Aleidastraat 11; rode want (R), C. de RaaiJ. Rembrandt laan 90b; 1. paar gekleurde wanten, .H. Hoek, Jacob Catslaan 11; blauwe strik. J. Polderdijk, Prof. Aalberselaan 16; bruin glacé dameshandschoen (R), Coöp, D.E.S., Vondellaan 64: zwart kin- derschoentje (R), Smit, Oude Maas straat 6; grijze sjaal, de Ruiter, Een- drachtstraat. 2b; wit baby wantje, A. Govaart, Dr. Zamenbofstraat 69; 1 paar nylonkousen. D. Vredebregt, Nieuwe Maasstraat 34b: bmtne kinderschoen (L). J. Buitenhek, Fahrenheitstraat 13a: blauwe muts. H. van, Rijn, Broersvest 70; 1 paar bruine glacé herenhand schoenen, v. d. Va«ïrt, F.K.O.laan S3; glacé dameshandschoen (R), R. de Bruin, Gr. van Prlnstererlaan 47; sjaal, P. Verbaal. Ooievaarssteeg. 1; padvin- dersriem, C.: Brussaard, P. Potterstraat 7b; 2 kinderwantjes tL) en (R), Krab bendam, BJCJaan 288; groene kinder- want (L), K. van Eijk, G. Reinderstraat 34c. Op de gisteravond in Irene gehou den ledenvergadering van de Chris telijk Historische Kiesvereniging heeft het lid van de Tweede Kamer, de heer mr, H. K. J. Beernink, ge sproken over de „S taatspension ne ring" een onderwerp dat wel in de belangstelling staat. De opkomet. van de leden was dan ook groot De voorzitter, de heer N. Koren,- opende de vergadering en kon de leden mededelen dat op 27 April een gezamenlijke bijeenkomst gehouden zal worden met de leden van de AJL-kiesvcreniging, waarbij de heer De Wetering zal spreken over de Christelijke politiek. Nadat nog:de heren T. Rademaker en S. Kuiper tot bestuursleden waren verkozen in de bestaande vacatures, werd het woord gegeven aan de spreker van de avond. Mr Beernink gaf een interessante historische beschouwing over de me ningsverschillen tussen de partijen bij dé tot stand brenging van de voorzieningen voor de oude dag. Terwijl de socialisten altijd aange drongen hebben op de premie-vrije staatspensioenen, hebben de Christe lijke partijen deze vorm steeds ver worpen, omdat de persoonlijke ver antwoordelijkheid van de mens hier door in het gedrang komt Door heti is daarentegen gestreefd naar een wettelijke ouderdomsverzekering, waarvan een ieder dient te contri bueren. Deze tegenstelling in de opvattin gen bestaat nu nog. - Spreker gaf daarop een overzicht van alle rege lingen die in de afgelopen jaren tot stand zijn gebracht en. die ten slotte hebben geleid tot de vaststelling van de „Noodwet Drees", die thans nog van kracht is, maar waarvan da looptijd dit jaar verstreken is, Dit najaar zal een nieuwe wet over deze; materie tot stand dienen te komen. Dé S.E.R. heeft hierover, zoals bekend, reeds een uitvoerig rapport uitgebracht. Spreker gaf en kele zwakke punten aan die aan het huidige systeem kleven en besloot zijn causerie met de verklaring dat de C.H.U. bij het vaststellen van de nieuwe wet zal vasthouden aan het beginsel van een pensioens-verzeke- ring, gebaseerd op een premiestel sel. v :-r Het was 'eind Januari voor. .het laatst dat wij verslagen hebben kun nen publiceren van gespeelde voet balwedstrijden in de afdeling Rot terdam. Daarna hebben we ons nog tweemaal aan een voorbeschouwing gewaagd, maar op dezè aankondigin gen zijn geen verslagen gevolgd, daar we wekelijks nog voor het weekeinde, moesten vertellen: „Alle wedstrijden afgelast". De sneeuw js thans van .de .vel den verdwenen en de temperatuur is wat milder geworden. Wij-heb ben daarom maar eens do moed bij een gehaald en ons gewaagd aan een voorbeschouwing. Het blijft, echter de grote vraag of er inderdaad ge speeld kan 'worden. Er valt zo wei nig van te zeggen, het is zelfs mo gelijk dat er 's morgens wèl en 's middags niet gespeeld kan wor- den. Het zonnetje, al lekker warm, dat zich de laatste dagen nog vrij gere geld laat zien, heeft ons in een op timistische hui gebracht. De verenigingen moeten als het ware een „nieuwe competitie" be ginnen om de nog lopende afge werkt te krijgen. Van de 18 te spe len wedstrijden hebben slechts 2 ver enigingen er 12 van achter de rug. 9 hebben er 11 gespeeld en 18 zijn er pas tot de tien of minder ge- Het Schledamsc college van. B. en W. heeft het plan oprevat om op het terrein, gelegen ten noorden van do Damlaan. ten oosten van de Schle- damsewëg en ten zuiden van de spoorlijn Rotterdam—Hoek van Hol land 228 woningen te bouwen. Het architecten- en Ingenieursbureau Spruyt Den Butter heeft hiervoor reeds een bouw-plan ontworpen. De gemeenteraad van Schiedam zal nu in principe moeten besluiten tot de bouw van deze woningen op het bedoelde terrein. De bouwkosten zijn nog niet be kend, maar een erediet van ƒ10.000 wordt gevraagd voor de eerst nodige uitgaven De Havendienst In Schiedam heeft een nieuwe motorboot gekregen. De ze boot was het eigendom van de Roeiersverenlgine VIOS, maar we gens de reorganisatie van 'de werk zaamheden heeft VTOS deze bijna nieuweboot(bonwjaar 1953)' met volledige,uitrustingvoor het bedrag van 15.000.verkocht aan de ge meentelijke Havendienst, die - een nieuwe boot hard nodig heeft. Daar er veel gegadigden waren voor deze boot, is snel tot de aankoop beslo ten .moeten worden. waarby de ge meenteraad /nog achteraf goedkeu ring tot de aankoop moet verlenen. Dc Havendienst' beschikt n.l. over drié vaartuigen t.w. ev.» kleine fjze- rejv.ylet. een houten boot e»v de gró te boot ...ïlaveMflw ust XV". De., twee eer toehoerr.de" x aar»v-v-ViL die een ou ;dom nebben van re?p. 35-en 25 v«rjve;.tn*in-.ëta zodanige staat,. dat zij'voor de dienst onbruikbaar zijn-v. geworden. De ijzeren" vlet - is daarom en mede wegens haar bui tengewoon hoog. 'brandstofverbruik reeds gedurende enige jaren buiten bedrijf gesteld. De conditie van de houten boot is van dien aard, dat zij slechts te gebruiken is in ;stil water en dan nog alleenJn de kom van de haven; ii. j. Het is "niet verantwoord aan deze vaartuigen nog kosten, voor reparatie die zeer hoog zouden moeten zijn, te besteden, zo menen B. en W. In feito heeft de Havendienst der halve slechts de beschikking over één goede boot, nj. de „Havendienst XV". D5t heeft uiteraard grote be swaren. Van tijd tot tijd moet dit vaartuig Immers uit de vaart voor reparatie en revisie, De Havendienst Is dan genoodzaakt een boot te hu ren. Deze situatie geeft voor de dienstvervulling weinig zekerheid. komen. Er staat dus nog wat in.;'het vat.' V. y ?Na zqvéh weken volkomen: stil stand en hoegenaamd geen gelegen heid tot trainen, .zullenheel wat spe lers last,, hebben van stjjye spieren, terwijl de rustperiode niet bevorder lijk is voor de speeltactiek. Rare uit slagen zijn dus wei:'te verwachten, zodat ,we óns .maar niet aan voor spellingen zullen wagen. In 'I A gaat IV. F. op bezoek bij Nestoro. terwijl SVDPW om half tien 's morgens reeds Noorderkwar tier aan de Paralelweg zal ontvan- gén- Twee Schiedamsè verenigingen in 1B hebben een thuiswedstrijd: Demos ontvangt Progress; terwijl SFC het gevreesde Oud Beijerland op bezoek krijgt. Ursus daarentegen moet een uitwedstrijd spelen tegen Bloemhof. De beide Schiedamse con- currenten Jn'1 C, Martin it en Schie dam moeten op het. nadeel van een vreemd terrein rekenen; de Schie dammers moeten de strijd gaan aan binden resp. tegen DOK en Germi nal DHS naar Dordrecht Voor DHS staat een wedstrijd, té gen. ASW in Dordrecht op het pro gramma. .v.. Hoewel de strijd op eigen terrein in een grote overwinning is geëin digd, wordt dit voor de geel-zwarten een zware opgave." De bewijzen hiervan zijn reeds ge leverd, dat de ploegen, die in Schie dam met flinke cijfers werden- ge klopt. geducht op revanche belust zijn. Het verder DHS-prograrnma luidt: DHS 3Hollandiaan 3. Progress. 2—DHS 4. DHS 5—Nado-Vooruit- gang 4, Nleuwenhoorn 3DHS 6, DHS 7Dindua 5. Abbenbroek 2— DHS 8. Ook HBSS heeft weer goedé hoop om in het veld te komen Voor Za terdag staat de reeds herhaaldelijk uitgestelde thuiswedstrijd tegen ARC 1 uit Alpheaa.d. Rijn op het pro gramma. Een sterke tegenstander, die het ene oog al gericht heeft op een kampioenschap. De uitwedstrlj^ werd destijdseen overwinning voor HBSS, zodat ARC wel met. revan- che-gevoelens naar Schiedam zal ko men. De wedstrijd wordt gespeeld aan de Havendfjk. Voor de overige elftallen zijn vastgesteld: ZWSH 2—HBSS 2. HBSS 3—GSS 2, Vlaardingen 2HBSS 4, HBSS 5— DVO '32/2, Fortuna a2^HBSS al, HBSS a2Martinit a, Excelsior '20 b4HBSS b, Dindua cHBSS C. GTB. gaat Zaterdag as. het pro gramma van Zaterdag 26 Februari afxverken en speelt daarom aan de Industrieweg in Vlaardingen tegen HVO I GTB 2 gaat naar het Schiekanaal bijEnergie Boys 2 op bezoek en GTB 3 blijft in Schiedam om DOTO 4 uit P.ernis te bekampen Gistermiddag om kwart 'over. vier is mevrouw A. W. C. KL-M. in de Van Beverenstraat gevallen, doordat een jongen van twaalf jaar, die daar aan het voetballen was,, baar per ongeluk schopte. Bij de val brak mevrouw K, haar pols. In de Dr Noletstichting is haar pols gezet, waarna .zij weer. naar huis kon gaan. t v':" Koombolerscbelpen 8 cent p. stuk vb. Maison' van de Pas St, Lidninkstraat 34B (mnl. of vrl.) gevraagd door kantoor te Schiedam. Vacantieplan- nen geen bezwaar. Voor, goede krachten goede ontwikkelingsmogelijk- heden. Soll.brieven ond. no 2271 bur.vari dit blad. Auto's - Motoren Rijwielen De clou van de RAL De nieuwste HMW. en Berini uit voorraad bij H, B. Matthijs- 1 sen. St,; Liduinastraat 78, Schiedam. Tel. 6815G. Vraagt inlichtingen over eventuele betalingscondities. Fotografie Filmstroken, grote sortering L—Projectors va. 8,40 Foto K. van Vuuren, Hoog straat 106, teL 66720. Te huur gevraagd Kosthuis gezocht. Br. onder no. S 321, bur. v, d. blad. - Te koop aangeb. Verf-.- Glanslakverf van ƒ2.60 nu 2J25. Eraaillak ƒ2,95. Japanlak ƒ3.20. Red- sun-Plasticlak 4,75, alle tin ten. Jan van Katwijks Verf handel, Broersveld 37. recht tegenover Passage. Verf... verf kopen is een zaak van vertrouwen, daar om Katwijk met een enorme voorraad aan de spits. Reeds G1 an Klak van ƒ2.60, nu 2.25 p. kg. Jan van Katw^k's Verfhandel. Broersveld 37, recht tegenover Passage. Schrijfbureau S1.50, blank eiken. 4 laden, mooie keus bÜ Plate, Gr. Markt 19-21. Aardige sortering paaskaar- ten en -boekjes bij Kantoor boekhandel-Leesbibliotheek „Modern", Bocrhaavelaan 124, TeL 68415. De jas van zuiver wollen tweed biedt behaaglijke beschutting tegen ochtendkou en is toch een heerlijk lichte dracht als de zon 's middags warmer wordt. Bij Smoorenburg kunt U kiezen uit een grote verscheidenheid van vlotte modellen en moderne dessins. Voor iedere smaak, voor elke beurs! Korte tweed fas met Ingezette mouw, ruim val lende rug en sier lijke haakrevers. Vfocte 1 rij rag- fioyale T rij' Jas Fraai raglan model in grote variat.i' van moderne dessins. tan in moderne 3/4 iljn tweed dessins In fijne kleurschakering Chique doorge- knooptë demfe met Ingezette mouw. In nieuwe rustige dessins. AMSTERDAM - fsIIEUWENDUK 590 - SCHJEDAM HOQGSIR 39-43 Mui.instr. - Radio's Gramofoonplaten Radio van Dijk. Het grootste en modernste radlobedrül van Schiedam. Hoogstr. 119, tel. 69572; Rembrandtlaan 64 tel. 66084. Peraon«eI gevr. In gezin waar vrouw des hui zes overdag afwezig is, wordt beschaafde, geheel zelfst. hulp gevraagd tussen 9 en 5 "uur. Geen grote was, geen buitenwerk. Aanm. tussen 7 en 8 uur Tuinlaan 56c, Schie dam. HOOGST9AM97^m^OOH69599 WASMACHINES PHILIPS RADIO'S H. E- cn RUTON STOFZUIGERS SCHIE 104—1X2 SCHIEDAM vraagt voor direct enkele leeftijd 19 tot 40 jaar Vakkennis niet vereist.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1