fi#? il VERHOEFF B en W hebben een nieuwe vergaderkamer nodig Inliabé wil ook 's avonds open Maarten Luthers strijd met de waarheid Meer electriciteit voor Schiedam-West en W.F. SINGER MAATSCHAPPIJ N.V. opent' ORANJESTRAAT 7 ADRESWIJZIGING IN DE GEMEENTERAAD De dames gaan biljarten! Kampioenschap dammen Drukte bij D.O.M. KERKDIENSTEN AGENDA Nog geeu uitspraak in stadhuiszaak Jongetje aangereden Burgerlijke Stand Een eerlijk, sober filmbeeld A en C" al< waaghalzen Bach en zijn Matthaus Pa'ssion Stuurinrichting ondeugdelijk F 1.250.000- Voor de toenemende industrie en de stadsuitbreiding Eerste Schiedamse Bewakingsdienst in een nieuw pand Verdronken Auto in brand Meisje overreden door autobus ;jes vielen uit raam van le verdieping Dordtsestraatweg zal eindelijk worden verbeterd STOOMVERVERIJ Maaitreclame! OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOPING Lam peka pnaaisters cn Leerlingen te Schiedam EERSTE SCHIEDAMSE BEWAKINGSDIENST KOERIERSTERS DAN EEN KOERIERSTER air B"r«c»c«ter en Wethouders heeft aan de leden ran r Gemeenteraad weer een rroot aantal voorstellen voorge- ^ötaeJe bespre kin j en goedkeorinr op de eerstvolgende ver- Z°"13 vonteUen verhuurd worden aan de huidige he- woaers. wPe: RJC. openbare leeszaal/en bi bliotheek ,.St Liduina" wil een jetïgd- ojbhotheek inrichten, waar grote be hoefte, aan bestaat en bovendien moet wat meubilair vernieuwd .worden/ De kosten bedragen ƒ1600. Maar daar net .de instelling aan de nodige, gel den ontbreekt is gevraagd bm de toe kenning van. een extra subsidie van ƒ:4.600;--te verdelen over een aantal jaren. B;en W, gaan hiermee accoord,: maar ook in deze kwestie :móet de Raad beslissen. De Schiedamse Middenstand Cen trale heeft verzocht om opheffing van de bepalingen van de Winkel sluitingswet voor de tijd dat de In- habê wordt gehouden ln Schiedam, an dien zin dat op de Beurs tot twaalf uur 's avonds goederen verkocht mo gen worden. B. en W. zyn van me ning dat het initiatief van de Schie damse Middenstand aller waardering en medewerking verdient en zyn dan ook bereid om vergunoing te geven dat de lohabé tot twaalf uur open mag blijven. Maar de gemeenteraad zal hierover dienen te beslissen. De vergaderkamer van B. en W. in het stadhuis dlerrt nodig opgeknapt te worden. Om dit goed te doen. zal er een parketvloer gelegd moeten wor den, terwijl de wanden geheel nieuw gestoffeerd dienen te worden. Ook nieuw meubilair is gewenst, dat dient te passen in het geheeL Met alles wat er. nog bijkomt worden de kosten van de vernieuwing geschat op 12.000. Nu is op de begroting dit bedrag reeds voor dit doel uitgetrokken, zo dat nu aan de Raad gevraagd wordt dit bedrag ter beschikking te willen stellen. Het Gemeente-ziekenhuis heeft voor de kinderafdeling, de linnen- afdeling en de mannenzaal een aan tal markiezen nodig, terwijl de kin denaal bovendien een, aanvulling van meubilair, te weten drie glazen schermen en 20 stoelen en nacht kastjes, behoeft De kosten zijn res pectievelijk 5.000 en 3.000. De Comeniusschool B heeft ƒ400.— nodig voor de vorming van een pa rallel 5e klasse en dr dr De Kuyper- school vraagt 200.— voor de aan schaf van leermiddelen voor 'het ver- keersonderwijs. B. en W. vragen de Raad de nodige credicten te willen verlenen. Dan zijn er nog een aantal voor stellen voor de aankoop- van panden en percelen. Van mevr,, de wed. D.C Kool—van der Sar moet een klein stukje grond gekocht worden, nodig voor de verbetering van de Schie- damseweg en voor de uitvoering van het rioleringsplan, Bijdorp Kethel. Het gaat hier o$n een bedrag van 7.90, dus de raad zal daar wel geen bezwaar tegen hebben. Een deel van "het pand Ketbelstraat 13 is bouwvallig en omdat dit stads deel toch gesaneerd moet worden in de toekomst wordt voorgesteld om het hele pand maar te kopen voor ƒ2.000.—. Na een reparatie, die ƒ900 gaat kosten, kunnen do huizen nog In ...Biljart-nieuws", .het orgaan van het district Schiedam van.de Nederlandse Biljartbond schrijft de districts-kampioen, de heer J. H. van Duyl dat hij voorlopig de bil jartkeu „aan de wilgen gaat hangen" om les te geven aan dames,die de biljartsport willen leren. Er schijnt ■wel belangstelling voor te bestaan. Een geschikte localiteit is gevonden en binnenkort kan de eerste ver gadering worden gehouden. Het-is bedoeling dat de dames een eigen club gaan vormen en dat del club avonden niet bezocht zullen worden door de heren. - In Nederland bestaan reeds ver schillende van dergelijke' dames- biljartclubs., maar voor Schiedam is het een novum. Op de eerstvolgende bestuursver gadering van het district Schiedam zal het voorstel in behandeling worden- genomen om volgend jaar bij de Vierspelen-kamp een over gangsklasse in. te stellen met een afzonderlijke prijs. Daardoor zou worden bereikt dat. er meer strijd moet worden geleverd door de'top- spelers. Voor dc finale van het damkam pioenschap Schiedam van de dam club „Schiedam" hebben zich ge plaatst de heren W. A. Verhaal, D. Mast, Cbr. A. Habermehl. J. Wester veld.' J de Wilde. C. W. Sleeuwcn- hoek cn J. p. v. d. Watering. Om één plaats bij dit gezelschap wordt nog gestreden. De uitslagen van de beslissingswedstrijden zyn: "W. m. PrangerL. Breevoort 2—6; A. v. d. MoerW. M. Pranger l1. Dc uitslagen van de bordenwed strijden 2yn: C.W. SleeuwonhoekE. v. Hoek 20; J. v. WalsumM. Voorwald 20; M. CotéL. Vrijland 1—1; J. WesterveldE. v. d. Hoek 02; K. J. BrecmanJ v. Walsum 02. In de strijd om het clubkampioen- schap van dc damclub „Schiedam" hebben zich als eerste vijf van het eerste tiental geplaatst: de heren J. de Wilde. J. C.. Onink, 'W. M. Pranger, I. Visser en C. W. Sleeu- wenhoek. Deze groep gaat in een onder linge competitie om de eretitel van clubkampioen strijden. Voor de vijf laatste plaatsen in het eerste tiental zijn de volgende tien dammers genoteerd: J Leve ring, E- v. Hoek, J. Westerveld, D. Mast, D, Zonneveld, J. P. v. d. Watering, Chr. A. Habermehl. J. v. Tilborg, P. v. Nordennen en J. van Walsum. Ook de laatste beginnen Donder dag een nieuwe strijd en wel om een- definitieve plaats in het eerste tientalvan „Schiedam". VLAARDINGEN Op het con cours van de KJ.V. „GXT." te Rot terdam behaalde de klaverjasvereni- ging „D.OJVL" een puntenaantal van 32313. De koppels Hoekveen-Cevering en Brobbel-v. d. Meyden behaalden beide een persoonlijke prijs met-resp. 4332 en 4334 punten. Op het concours van Jacob Hamel uit B.dam scoorde D.O.M. 11374 pnt. Woensdagavond vond in het Volks gebouw een tweekamp plaats tussen K.J.V. J3.0M." en Gemeente Wer ken uit Schiedam. Aan deze twee kamp namen aan beide zijden 10 koppels deel. 'Deze wedstrijd werd gewonnen door D.O.M. met een totaal aantal puntenvan37950 tegen G.-W. 35364 punten. De returnwedstrijd is op 1 April in Schiedam vastgesteld. Opendeur-dienst lm de Grote Kerk zal, Zondag avond 20 Maart een. opendeur-dienst wórden gehouden. Spreker is ds E. D. -Ninck Blok, Nederlands Her vormd predikant in Amsterdam, die zal spreken over „Ontmoeting met Satan". Aanvang 7 uur. Artsen op Zondag .In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen D. Houthuysen Jr. Swam- merdamsingel 43, tel. 68516; W. T. P. Nijenhuis, Burg. Knappertlaan 154. tel. 69880; L.. B- E- van Hoogen- huyze, Nassaulaan 59, teL 68007. Geopend is apotheek Fa. Gouka, Hoogstraat 29, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. Ned.Herv. Kerk, Grote Kerk: lo u ds J. Gras; 5 u ds J. D. Smids: 7 u ds E. D. Nlnck Blok. Nieuwe Kerk: 10 u dr L. J. Cazcmier: 5 u ds A. Hoffman. Westerkerk: 0 en 10.30-u ds H. -Hem mes (H. Doop); 5 u 'ds W. L. Tukker. Vredcskerk: 9 ert 10.45 u ds A. Hoff man: ,7, u vie... Alb. V, d. Ban; Kethel: 10 u. dg P/ J, de Brufjn; u dr 'J. Schoneveld. Ned. Herv. Gerei1. Kerk, Gebouw „Irene": 10 en 5 u ds W. L, Tukker (5'U Westerkerki. Geref. Kerk, Oosterkerk: 10 .u cis G- Brinkman (Belijdenis-des gelobfs}, 5 u ds H. v. Ben them. "Plantagekerk: 10 u dr 5. P. Dee; 5 u ds E. J. Oomkes. Julianakerkr lO u ds H. v. Benthem; 5 u ds G. Brinkman. Kethel; 9-30 u ds E, J. Oomkes; 2.30 ,u ds E. J., OomkeS. Zieken.dienst Genleente-ziekenhuis:' 7 u ds J". D. Smids, Chr. Gerei. Gemeente, Volksgebouw Tuiniaan: 10 en 4 u ds M. J, Middel koop. Oud GereL Gemeente, Jeugdhuis Bange Haven 97: 10 en 5 u ds Luytjes. Ned. prot. Bond, Westvest: 10,30 u prof. dr G. J. Herring. Evang. Luth, Kerk, 10 u eerw. heer J. Blase, Baptisten Gemeente, Kerkzaal Broersvest 33: .10 en 7 u ds J. Segaar. Ethische Broederschap, Jeugdhuis Lange Haven 97: u wijdingsdienst, voorganger de heer Joh". Wlchert. Leger des Hetls,Lange- Haven' 27: 10 u Heiligingssamenkomst: 7.30 u Ver lossingssamenkomst. Gerrit' Verboom- straat:- 6.30 u - Openluchtsamenkomst oJ.v. brigadier «n mevr. G, H. Jou- venaar-DrlJfbamer. Oecumenisch Avondgebed: Zater dagavond. Lutherse Kerk: 7.30 u. dr L. J. Caxemier. -1 Apothekers-nachtdienst;Apotheek Fa Gonka, Hoogstraat 29.- - Bellen bü ongeval: G.G. en GX»„ Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag {behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7:töt 830 „uur. Zondags gesloten. RJC. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 .tot 4 uur, iedere" avond (behalve Donderdags eh Zaterdags) van": 7jVtot: 8.30 uur. Zondags gesloten:" Stedelyk Museum: Arla-tcntoDnstél- ling: Graphiek en beeld hou w-- werk. Geopend dagelijks: 2 tot 5 uur. - Bioscopen: 5;" 7*; Passage, 2, £15, «tf.tós.'uun „Maarten: Luther'', -f Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: „Abbott én. Costello als waag halzen". Voorstellingen:, ,777.7 Gebouw Chr.1 "Soc. Belangen: •3.30-^8.30 uur Contact-middag - Hervormde Jeugdraad. t i- Musis Sacrum:. 730 uur Toneel-, avond Schjcdamsc Gymnasias-' tcnbocd. Arcade; 8 uur Lezing Jongeren Kath. Kring. - Volksgebouw. 8 uur Feestavond S.MvH.V, „Vriendenkring". Sportfondsenbad: 7.45 u. Zwcm- feest Ver. *,Wilton-Fijenoord". - Sportfondsenbad:.'630 -tiur .Wa- terpolowedstrijd SZC—Shell, jongens. vV 's rr. TqrenzaalSingel8 iüur J on ge- reh'Kath." Kring.Lezing door Gabriel Smit. Cantlne Excelsior: 8 uur Caba retavond Personeclsver. ..Ex celsior" Blainvehuls; 8 uur Kijkavond Vara-televisieclub. Gisteren is de "permanente prijs vraagcommissie te Rotterdam bijeen gekomen om de eis te bespreken, die door vijf architecten, winnaars in de door, de gemeente Schiedam uitge schreven stadhuisprijsvraag, is inge diend tegen de gemeente Schiedam. De architecten hebben- zoals be kend volledige uitbetaling van het honorarium geëist. Gisteren zijn bei de partijen gehoord maar tot een uit spraak is het nog.niet'gekomen. Deze zal vallen op een''later te houden bijeenkomst. In de Lange Kerkstraat is de 8-jarige J. D. R. uit de Nieuwstrf"it gistermiddag door eèn personenauto aangereden: Het knaapje stak plo'i- seling de straat over en werd dor de auto aangereden. Met een.lidite hersenschudding- is het rventje naar huis'gebracht. Geboren: Martinus, z. v, R, C. Glansbeek en A, Montijn; Cornelia, d. v. A. C. Bockkom en H. H. de Jong; Gerardina C., d. v. G. H. We ber en A Hendriks; Maria C., d. v. E. W. van Beek en D. Weergang; Maria E., d. v. C. W.- Odijk en C. Sprong; Maria P., d. v. A. den Heijer en-Al. P. v. d. Wal; Franciska H. J.. d. v. J. de Ruiter en T. C.. Adriaanse Overleden: 15 Mrt.: J. M. Groot- jaris, 3 mnd.; 17 Mrt.: A. M. V. d. Gaag 75 j.; J. H. Munnik; 87 jaar. -J Wi'£.n Dit: ts dc nieuiüe canutïnsf; van de Havendienst: in Schiedapi. Een mo torboot wan de .'RoeieTSvèreniging VIOS door de gemeente aange kocht voor ƒ15.000,—. Het is thans nog naamloosmaar een bord op de voorsteven geejt dc 'eigenaar aan. E veelbesproken film „MAARTEN LLTHER" Is nu ook in Schiedam M te zien, in Passage,jln Amerika en Duitsland, maar ook in Amsterdam, Rotterdam en;Den Haag, zyn de vertoningen een succes geworden. Terecht, geloven wü. mén kan voor deze poging om de geloofsstrijd van de grote Kerkhervormer in filmbeelden te vangen, groot respect hebben. Want meer dan een weergave van de innerlijke omkeer van Luther, die tenslotte een omkeer in het denken van millioenen heeft teweeggebracht, wil deze film niet zijn. Wie er meer in wil zien, heeft inderdaad reden tot critiek. De Kerkhervorming was geen zuiver theologische zaak. Maat schappelijke .en1 politieke situaties hebben dé beweging, die na-1517 ont stond, stellig beïnvloed, zo niet mo gelijk gemaakt en daarvan onthult de film weinig. Voor zover de teke ning van die situaties onvermijdelijk was. omdat anders Luther's betekenis onvoldoende uit dc verf zou komen, is er wel aandacht aan besteed en die gedeelten zijn het zwakst. Zo is de figuur van Karei V er zeer pover afgekomen en de rol van Keurvorst Frederik van Saksen blijft in de film beperkt tot kwajongensachtige bal- dadigbeidjes; de primitieve daders druipen na enkele vermanende woor den van Lüther gedwee'afr7 j Maar veel belangrijker is de vraag, hoe het leven van Luther tot zijn recht is gekomen: Niemand'zal wil len ontkennen dat de makers van. de film oprecht hebben gestreefd naar een eerlijke, sobere schets, zonder een zweem van heldenverering. Zij heb ben daarbij de volle nadruk laten vallen op Luther's worsteling met de waarheid, die voerde naar de ontwor steling uit de banden der Roomse kerk. Heel duidelijk blijkt: zijn strijd ging niet tégen dïe; kerk, maar vóór een duidelijke en juiste uitleg van de Bijbel, die onder, een overvloed, van onbijbelse ballast dreigde te verstik ken. Dit maakt de grote waarde van deze film uit; men had de toestanden in de Roomse kerk van die dagen ook nog schriller kénnen afschilde ren; men had van de „ontvoering" na de beroemde/; Rijksdagzitting een stunt kunnen maken. Het is niet ge beurd; het ging om de- mens Luther en om diensgetuigenis. .Ernstig en met eerbied(ook voor de Roomse leer!) is daaraan gewerkt een ris kante onderneming, die tot éen goed einde, werd gebracht. - De onlangs overleden- Irving Pichel is er -als regisseur bovendien in ge-, slaagd, mede dank-zij vaak goed ca-" merawerk, het veelvuldig gesproken •woord in boeiende filmcomposities te verwerken, zodat de Indruk van een praatfilm zoveel mogelijk is verme den. Knap is de. vertolking van de titelrol, waarvoor, de Ier Niall Mac Ginnis verantwoordelijk is. Even so ber als.de opzet van de film is zijn spel en hij presteert het, de bewogen heid, de innerlijke spanningen en de strijd van" de reformator te laten meebeleven en ook in de moeilijkste momenten blijft hij geloofwaardig;. De Lutherse1 kerken in Amerika, op wier instigatie deze film is tot stand gekomen, kunnen zeer tevreden 2ijn. In Monopole: De vrienden van Abbott en. Cos tello zijnhier in de feestdagen 'be kende gasten.7 „A." Se C. als waag halzen" treden ditmaal op 'als ko pers van /een filmstudio, die overi gens waardeloos blijkt te.' zijn/ Het is'. - namelijk de 7 werkplaats van Thomas Edison! De kluchtvoltrekt ziclï in-de beginperiode van de film, Dé opnametechniek heeft zich hier bij ook aangepast en zo komt het. stel. ó.m. in aanraking met de be roemde Keystone Cops", dat malle stelletje politieagenten van .weleer, die immers -als bezetenen rennen, ontzettend hard uit auto's vallen en toch weer opstsan cn gaan rennen. Bij hun achtervolging van de op lichter, die hun de studio verkocht raken de vrienden natuurlijk weer in'de allerzotste avonturen verzeild, maar het aardigste is toch wel hun (onbewuste) optreden in de buiten opnamen van een film. Ze worden om hun acrobatische en komische talenten zelfs geëngageerd voor „stuntwerk" en datopent weer een hele reeks van nieuwe vermakelijke verwikkelingen. (Tot en met Maan dag in Monopoie) Nu de tijd weer gaat aanbreken dat millioenen Nederlanders, musici zowel als het gewone publiek zich gaan opmaken om in kerken, con certzalen of .aan hun radló-t'oestel ge zeten de grootse „Matthaüs Passion" van J. S. Bach te gaan beleven, heeft de commissie voor Bijzonder Kerke- werk het goede idee gehad om aan belangstellenden eens een deskundige toelichting te geven op dit meester werk dat altoos weer de mens, ook de meesterwerk dat altoos weer de moderne on-kerkelijke mens, weet te boeien; Dit komt des 'te meer van pas nu komende Dinsdag het Kot- terdamsch Phïlharmonïsch Orkest dit werk gaat; vertolken in de Grote Kerk te Schiedam. Ingeleid door ds J. D. Smids. heeft dr H. J. Jaanus, Luth. predikant "te Rotterdam, voor éen vrij talrijk en aandachtig publiek gisteravond in de Lutherse Kerk aan de Lange Nieuw- straat dit beroemd geworden orato rium besproken. Hierbij plaatste hij de „vakman" Bach tegen de achter grond, van het werk dat zijn grote getuigenis als Christen is geweest. Bach zelf heeft na de eerste opvoe ring van zijn Passion op Goede Vrij dag 1729 in Leipzig, die geen succes is geweest, ook nooit kunnen dromen dat deze Matthaus Passion, bevyerkt en vervolmaakt door Mendelssohn en andere kunstenaars, nog eens de- wereld zou veroveren.' :De toelichting; was meest practiach jehouden. nl. hoe men dit werk moet beluisteren, terwijl de explicaties van dr Jaanus nog werden onder streept door.'gramofoonmuziek. Maar voor vele aanwezigen zal het een :agnwtjjjng zijn 'ge- waardevóllé weest De verkeerspolitie van Schiedam heef gisteren de vrachtauto van de Rotterdamse huidenhandelaar J. V. in beslag'genomen, omdat de rechter fusépen van de stuurinrichting niet deugde. De pahtie heeft de ei8enaat* van .de auto gelast de. wagen te laten' repareren. De toeneming yan de electriciteitsbehoefte In het Schledamse verzor gingsgebied, met name de toenemende vraag van de groot-industrie (Wil- lon-FUcnoord) en van de zich in. het Westen steeds uitbreidende stad, maakte het noodzakelijk na te gaan op welke wijze aan deze ontwikkeling het hoofd moet worden geboden. Daartoe is overleg gepleegd met de Ge meente ;:Ro'(erdam en Wilton-Fijenoórd, teneinde in samenwerking een voor partijen bevredigende en zowel in technisch als economisch opzicht juiste oplossing te vinden. De plannen hiervoor hebben Inmiddels concre tere vormen aangenomen, 20 delen B. en W. mede. :"V Vanmorgen heeft de 'Eerste Schie damse Bewakingsdienst officieel het nieuwe kantoorgebouw, gelegen, aan de Korte Singel 16b. in gebruik ge nomen. Dit is een belangrijke stap vooruit voor deze dienst, die als het ware uit het tot nog toe voor dit doel geoccupeerde pand, een woonhuis aan de B.K.-laan, is gegroeid. De E.S.B., die volgend jaar-Juli vrer- bg jaar bestaat, is de enige bewa kingsdienst in Schiedam cn met de totaal ongeveer zestig wakers "en controleurs is het een vrij omvang rijk bedrijf, dat de nodige ruimte be hoeft.-- Het nieuwe gebouw is vooral daar om zo'n vooruitgang omdat hier het gehele bedrijf geconcentreerd is kun nen worden. Men vindt er niet alleen de kantoorruimte en de vertrekken voor hel archief, maar ook de tech nische dienst heeft er een plaats ge kregen, terwijl op de beneden-ver dieping een wachtlokaal voor de wa kers ln dc nachtdienst is ingericht. Door dat laatste is het wachtlokaal aan de Buitenhavenweg, waar de nachtploeg kan schaften en waar de rapporten opgesteld.worden, opge heven kunnen worden. -. Tal van Schiedammers, relaties en belangstellenden zijn vanmorgen,- naar de Korte Singel getogen, .om de directeur, de heer P. de Bruin jr. ge luk te wensen met deze uitbreiding van dé Eerste Schiedamse Bewa kingsdienst, die zo'n belangrijke rol speelt in net veiligstellen ,van dc eigendommen der Schiedammers. Gistermiddag isuit de Steier iri Rotterdam het stoffelijk overschot opgehaald'van de 76-jarige kunst schilder "L. -P.--N. J. M. V. Rest, van de Noordvestsingel, die sinds 8 Fe bruari niet meer - thuis is geweest. Bij hét pompstation yan het garage bedrijf TJhïque a'an dc Nieuwe Haven' is gi$t?ravörid'om kwart voor. elf. de motor vari een "Renault in .brand ge raakt. De pompbediende had dë ben- zinetarikrigevuld, maar de eigenaar, wilde nog meer benzine hebben. De. tank liep toen over en de benzine liep over de warme motor, dié, in. brand raake. Met een blusapparaat heeft de pompbediende het brandje geblust./De schade viel nogal mee. In Schiedam West moet Schiedam een nieuw schakelhuis stichten, waarvan de kosten 600.000,— bedra gen. Voor de voeding van dit scha kelhuis moeten van de grens Schie dam Oost daarheen 3 kabels. 25kV (3x150) worden ..gelegd. De kosten worden geraamd op 802.000,-, waar in Wilton een bijdrage verleent van 1/3 (rond ƒ267.500,—)zodat als kos ten voor de Gemeente over blijven 534,500,—Als bijdrage in de kosten van een door Rotterdam afzonderlijk, tc bouwen 25/5 kV transformator station móet worden betaald ƒ250.000 De kosten van de grond voorhet Schiedamse - schakelhuis belopen ƒ25.000.terwijl met een post voor onvoorzien van ƒ40.500,— is reke ning te houden. Reeds is beschikbaar gesteld een bedrag van ƒ200.000, De te treffen voorzieningen ten behoeve van de stroomvoorziening Schiedam West en Wilton-Fijenoord zullen dus in totaal nog een uitgaaf vragen van 1.250.000, B. en W. stellen'-nu de Gemeente-, raad van Schiedam voor om een crediet te verlenen tot dit bedrag. Lezing Hum. Verbond begint kwart voor elf De bijeenkomst van het Humanis tisch Verbond, die morgenochtend gehouden zal worden begint niet om half elf zoals gebruikelijk, maar om kwart voor elf. ROTTERDAM Een achttienjarig meisje is van morgen op de Groene Hilledijk bij de Bree onder een autobus terecht gekomen. Zonder één schrammetje te hebben opgelopen kwam zij er onderuit. Belfs liaar nylons waren nog gaaf. 'Het was de typiste A. M; de Pauw van het Krieleri Tengevolgevan de gladheid'slipte'zij en kwam1 juist voor éen gelukkig met matige snel heid rijdende bus ;ten val. Onmid dellijk remde de chauffeur krach tig, maar - hij -kon. niet, verhinderen, dat het meisje ronder de bus -ver-, dween. -Op -het- -'ergste-? voorbereid* stapte hij uit, maar-tot" grote verba-? zing van hem en val alle toegescho-n ten voorbijgangers klonk- de stem van het meisje dat tussen de vier wielen lag: - „Trekken jullie - me ér onderuit of moet ik het zelf probe ren." Men heeft haar rjings gehol pen. Zelfs haar fiets, die eveneens; tussen -de wielen lag, was volkomen heel gebleven. Twee meisjes, een van zes jaar cn een van twee jaar z|jn gister middag uit een raam van de eerste verdieping van haar ouderlijke wo ning aan de Bas Jongerlusstraat ge vallen. Het ongeluk liepwonder lijk. goed af.. De kinderen zijn Johanna van der •Hoeven (6) en haar zusje-. Geer-: truida. Zij kwamen van een hoogte- van-vier meter op de straat terecht Het oudste kind kreeg snik en schaafwonden aan het hoofd en beide knieën, en het jongste snij- en schaafwonden aan het hoofd. Het ongeval gebeurde toen één der kin deren die op een bed voor het raam aan het spelen waren op de vensterbank klom. het evenwicht verloor cn het andere kind in kaar val meetrok. Toen de moeder van de meisjes het ongeval hoorde gebeuren, ren de zij zo snel in haar schrik de trap af dat zij haar enkel verstuikte. Zij is de 36-jarige G. van der Hoeven- Van der Heuvel. De kinderen zijn behandeld in het Zuiderziekenhuis- Binnenkort zal eindelük het deel van de Dordtsestraatweg tussen de Charloïse Lagedjjk eh café Sport .worden verbeterd, bericht.de ANWB. Het stuk weg,onderdeel van' "de- oude Rijksweg van Rotterdam naar Dordrecht, zal er aanzienlijk op vooruit;gaan. Het rijwielpad zal. na melijk- worden verbreed en van te gels worden voorzien. V/aar thans onderbrekingen zijn, dus plaatsen waar-het rijwielpad even ophoudt te bestaan, zal'rttet^pad1: worden -door-/ getrokken,- Na helr-tot stand kom ené' van, de verbeteringen zal-rij wiel ver-:- keer uit beide richtingen, zonder gc-j vaar van het pad gehruik kunnen- maken.Zoals de situatie thans is. •moeten de fietsers wel eens even op de x-ijweg A gaan -rijden, en boven dien is de toestand:van het pad zeer slecht, het bestaat-uit een laag kool-' as en het staat vol palen.. Heden overleed tot onze- diepe droefheid ten ge- -volge van een noodlottig ongeval mijn. lieve Man en der, kinderen zorgza me Vader, onze Broe der, Behuwdbroeder en Oom, de. heer - ADRIANUS JAN GROENENDIJK in de .leeftijd van 50 jaar. v Namens'defamilie: 7 ';E; 'C.\ Groenendijk- 1 - de Zanger Connie en verloofde Bert'en Frits - Schiedam; .17 Maart 1955. Jan' Steenstraat. 67. De r overledene ligt op gebaard ih het 'Gemeen te-Ziekenhuis te Schie dam^ Ingang Anna van Buurenstraat.. Bezoektijd Maandag van 18.30 tot 19 uuridfW'r De teraardebestelling zal plaats ,vinden. Dinsdag 22 Maart a.s. op de Al gemene Begraafplaats, te 11,30,uur..',7.'.;,. Fabrif.k SINGEL 242 Tel. 69929 Costuum chem. reinigen 3.75 in enkele dagen gereed. Afhalen. Thuisbezorgen. Zonder prijsverhoging. /Winkels:-V SINGEL 150 F ABRISTRAAT 30 door de notarissen S; S/Wij. senbeek en Mr L.- J. Vioolen te Rotterdam en H. F. Kee- tell.te Amersfoort, op Vrijda gen 25 Maart én 1 April 1955, beide dagen.11 uur. in het gebouw-van de RK. Volks bond (Arcadia), Lange Ha ven 71 te.-Schiedam van de panden en erven aan de Rembrandtlaan 11,13, 15 en 17 en Jan Steenstraat 2, én 6 te Schiedam, kadaster sectie M. nos -4813, 4814, 4815, 4816 en 4818, sa men groot -7 aren 10centi aren; Huuruitkomst totaal 7978.-7, Grondbelasting 544.—, Straatbelastïng 191.61, Precarióbelasting dz. 60.—. alles per jaar. De percelen, zullen in de eerste zitting elk afzonderlijk worden geveild (Rembrandt laan 11 en Jan Steenstraat 2, 4en 6 tezamen) en in. de tweede zitting eerst elk af-' zonderlijk en.daarna in combinatie(s); worden afge slagen. Aanvaarding eh. betaling van de koopsommen 2 Mei 1955. Permissiebiljetten mét uit voerige omschrijving en na dere. inlichtingen zijn ver krijgbaar bijgenoemde ...no- tarissen te Rijvterdam, Heem- 'raadsingel 233, tél. 30989. Te bezichtigen op 23 en 24 Maart 1955 van 10 tot 12 en van 2 tot 4 uur. 4 ft M mik •KAXOTXAAt «CWEDAM Tft N.V. VERLICHTING5INDUSTRIE „IUMIÊRE" Oosthavenkade 62 Vlaardingen vraagt voor haar atelier Aarmeiden Oosthavenkade 62, Vlaardingen. op DINSDAG 22 MAART a.s. om 9 uur voorm. haar filiaal De gehele dag interessante demonstraties Dames, houdt dus Dinsdag 22 Maart vrijl Op 21 Maart wordt ons kantoor in gebruik genonisn;aQri;dê;'J: KORTE SINGELSTRAAT 16b, Telefoon 69086 (2 lijnèn), "na dé kantoortijden. 68111-67151. B.g.g. 63391 Auto's - Motoren Rijwielen' Te kaap aengeb. 25 jaar kreeg hij (verschrik kelijk?) nee garantie op stoelen .van. .eigen fabrikaat. Van. Plate. Gr. Markt 19—21, Schiedam.-; Bedkriiiken 1.19, thermo- flessen,-2.50, prima wek kers 6.75, mandenwerk, aluminium, schoonmaakar tikelen, gegalvaniseerd; „De Kleine Bazar", Broersveld, hoek Passagetrap. - :i Naaimachines koupt U bi,i de vakman. Voor "Schiedam het vertrouwdste adresA; van Leeuwen, Hoogstraat 62. tel 15783. Reparaties onder ga rantie; Betaling in overleg Wasmachines; Waarom nog huren-AHe merken wasma chines vanaf 2.25 pei week Techn. Handels-onderne ming „Berko" Dr Schaep mansingeJ 80, tel, 08977. Te huur aangeb. Voor Uw feesten géén stoe ien tenen bij de buren, maar bij ons kunt U ze huren. H. J. Stent Ier, Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa ration. W Frankelandsestr 79. tel. 69974, Permanent Wave Hélène-Permanent met toe stel, het beste, wat er is, compleet 5.—stroomloos 730. Op vertoon van deze advertentie li— korting! Dames- "en - herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, tel, 67170. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, tel 6672Ü. In .spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar. Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m.- bijlevering van nieuwe ket- tingkast. spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman,Rotterdam- sedijk 240, tel. 68943. inlijsten van platen en foto's- an aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr. aarantie. C. van Leenen, Dam-41-43, tel; 66192. Show room: Vlaardingerstraat 6. Laat ow spiraal vermaken tot modem opklap, of kan tel bed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.U.K., Groenendal la (Eroersv.p.ad), tél; 67028. Ledikanten, matrassen, oq- klapbedden, hutledikanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. J. v. Konijnen- burg& Zn. Alles op hat gebied van glas en lood. „Aa-Ve" Glas-m- ioodbedrfjf. WestFranke- Lamisestraat 16. tel. 66280.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1