Mijnenveger „Hoogezand* van een serie, tewater en Griekenland: de brug tussen Oost en West PTT-besteller nam luxe artikelen mee naar exposeert in Stedelijk Museum Gemeente borg voor bouw van nieuwe ven Inhabé zal aantrekkelijk aangekleed worden „COUVEUSE KINDJE" BIJ GUSTO Burg. Roelfsema: Sappemeer is in de naam vergeten SVC weet van geen ophouden! JEF LAST VERTELT: Land van Zon en Zorgeloosheid Eis anderhalf jaar met aftrek AGENDA Oranjebrug wordt hersteld U Vat te water Burgerlijke Stand SG S-schaakkamp KAB filmavond EHBO-dipIoma Portemonnaie zoek Mannen vielen chauffeur aan Twee mannen bij botsing gewond Bejaarde man lag bewusteloos op straat Zeeman mishandelde jonge vrouw Wandschildering in schouwburg C s CB1E DAM KOERIERSTERS Woensdag 23 Maart-1955 .-. Tr—wijl een zacht maar koud regentje nederdaalde ia gistermiddag om tien minuten voor vier het casco van de mijnenveger „Hoogezand", bestemd voor de -Koninklijke Marine, onder het loeien van de stoomfluiten zacht- - kens van de helling, bij de N.V, Werf „Gusto", voorh. fa. A. F; Smulders, in zijn element, gegleden. Het was mevrouw M, A. RoelfsemaPoelstra echt genote van de burgemeester van Hoogezand—Sappemeer, die de Plechtige handelingen vóór het te.water latemverrichtte. poor.de Gusto Muziek Vereniginj r- werden daarop het '„■Wilhelmus" ei. 'f ook het Amerikaanse volkslied ten gehore - gebracht- Want de „Hooge- zand" is de zesde van de totaal 32 kustmijnenvegers, die op veer- i tien -Nederlandse werven worden gebouwd, terwijl' de- bouw van - - achttien van deze schepen (ook de „Hoogezand") geschiedt voor Ame- nkaanse rekening ónder het - ..offshoreprocurement program" en het. programma van de wederzijdse ■hulpverlening. Het is de bedoeling dat de Amerikaanse regering het schip na-het 'gereedkomen, over draagt aan de: Koninklijke Marine. Bij de plechtigheid was dan ook Captain R.S. Hitchkock aanwezig namens de United States Navy. In de directie-kamer is daarop hét champagne-glas geheven en ge toast op een behouden vaart van de „Hoogezand"; Naméns dé' directie van „Gusto" bood mr: H.'Smulders de beste wen. sen aan en hij dankte rallen die medegewerkthadden aan de bouw van de, mijnenveger; Mevrouw Roelfsema kreeg als aandenken aan deze: gebeurtenis een zilveren schaal aangeboden. Schout bij Nacht H. Hi L. Pröp- per, Vlagofficier Materieel, hield daarop een geestig toespraakje, waarin hijevende1 wijze van bou- wen .van niarine-schepen twee eeu- - wen - geleden memoreerde, waarbij schepen werdén afgeleverd die heel wat minder doelmatig en comfor tabel waren dan de toch niet: gro- te „Hoogezand",Want tussen het robuste materiaal dat „Gusto" ge- woonlij'". afleverd;is dit nieuwe schip maar. een „couveuse kindje", vond hij Het idee om de mijnenvegers té noemen naar Nederlandse 'gemeen- ten vond Schout bij Nacht Pröpper. een goed idee; hij hoopte dat daar door meer belangstelling voor de Marine gewekt' zou "worden" in" de naamgevende'gemeenten. Ook$burgemeester H. Roelfsema vond het een goed idee, maar hij was het er toch niét. helemaal mee eens dat het' schip „Hoogezand" was genoemd, terwijl de gemeente Hoogezand-Sappemeer heet, temeer nu er geen „Sappemeer" zal vol gen. Hetgeen niet wegneemt dat de gemeentenaren in Hoogeund èo Sappemeer met grote belangstelling de bouw van het schip in Schie dam hebben gevolgd. Door de plaatselijke bioscoop-exploitant is zelfs een film gemaakt van de te waterlating, welke film in de ge meente zal worden vertoond. Het zóu/xvel logischerzijn ge weest.: -. zp meende burgemeester RoeUsémaénog,. wanneer de twee soortgelijke mijnenvegers, die op 't Ogenblik in Hoogezand-Sappemeer worden gebouwd, dé namen van de dubbele:, gemeente hadden ge kregen, maar. ja, dat zijn zo van dieMarine-geheimen.' - Na, deze/toespraken bleven de tal. rijke-gasten nog wat gezellig bij- een.,: Onder hen bevonden 2ich vér der ook Schout bij Nacht J. Berck, hoofd. Bureau Nieuwbouw, com mandeur "H. Bakker, fin .-econo misch hoofd afd. Materieel, ..ir G. de- Rooy, hoofdingenieur der. Mari ne, Kapt. v tér zee P. A Riedel, hoofd Bureau Aanbouw. Mijnenve gers, ir C. van" Dam Sr, hoofdinge nieur der Marine, ir R. F. Schelte- ma de Heére,hoofdinspecteur der Marine- en burgemeester mrJ. W. Peek,-. -. -'- Tenslotte hog wat technische ge gevens. De mijnenvegers van dit type zijn 4G.62 meter lang,;8,78 me ter breed en. hebbéü. een .ivaterver- plaatsing van ongeveer 400 ton. De voortstuwing geschiedt door middel van twee schroeven;; aangedreven door twee dieselmotoren;dje teza men 2500 apk leveren., Behalve met middelen, teropsporingenvernieti ging van mijnen, worden de-; sche pen bewapend met twee mitrail leursvan 40 m De bemanning telt ongeveer 40koppen. Gistermiddag gleed de „Hooge zand', de zesde uit de .serie:, vein 32 ktistmijnenvegers. die op, ;.Né-. derlandse werven worden ge bouwd bij de wèrfGusta van sta pel. Mevrouw M. A.Roelfsema- Poelstra, echtgenote van. de bur gemeester van Hóogezand-Sappe-.- meer nam de laatste: beletselen "1 'lltfeff-.ïVr.V. Vollybal: Het eerste herenteam van S-V.C. is ongeslagen kampioen geworden In haar laatste wedstrijd van deze competitie versloegen de heren het Rotterdamse H.V.C. in een prima gespeelde én spannende strijd niet 3—1. Dit team kan- dus met ere de le klasse binnentreden. Het eerste damesteam, dat voor haar laatste competitiewedstrijd te gen Nationale moest, aantreden, be hoefde niet in het veld te komen, aangezien Nationale niet verscheen. Deze wedstrijd zal dus.. tz.t. overge speeld dienen te worden. De uitslag kan echter geen verandering bren gen in het feit, dat de dames het kampioenschap reeds; hebben be kaaid. -Het tweede damesteam speelde een goede wedstrijd en wist' met 3—1 'de baas te blijven over hét team van Unicum. Dit zestal toonde in deze. wedstrijd, dathet- heus wel kan,mits de wil om.te.winnen maar aanwezig is. Hoewei; dit team geen kampioenskansen meer heeft, kan het toch mét een.beetje goede wil als 2e of 3e eindigen. Eveneens een prachtige prestatie, als men in aanmerking neemt, dat dit team nogal eens met vérwisselingen te; maken heeft gehad. - Het tweede heven team is eveneens - eén pretendent voor het kampioen-, schap van; haar afdeling. De uit-: wedstrijd tegen. Z.V.C. bracht en thousiast én goed spel en in een - prettige sfeer werd deze wedstrijd in het voordeel, van ons team be slist. Met 3—1. Nog één wedstrijd- te spelen, n'.l,. op .1 April a.s. thuis tegen Smash. Als. de heren deze wedstrijd winnen, heeft S.V.C. haar derde kampioen. - Een heel bijzonder soort muziek klonk ons tegen toen we gisteravond in een van de zalen van het Volksgebouw aan de Tuinlaan binnenkwamen voor de lezing, over „Griekenland" door Jef Last, die daar drie maanden door het. land van de oude cultuur heeft rondgezworven. Griekenland is het Europese bastion, dat in de Middeleeuwen de aanstormende légers van de Islam wist tegen te houden. Griekenland is ook het land, waaruit geheel West-Europa zijn bestaande cultuur heeft geput, He Griekse volk. een han deldrijvend volk vanwege het vele water, waardoor het omgeven ts. wil aan de éne kant er niet van horen, dat het bij Europa hoort, terwijl aan de andere kant dé Griek er trots op is, dat zijn volk de cultuur over'West- Europa 'heeft verbreid. Ook geografisch komt dit tot uiting in de lange bergrug, die in het Wes ten'van Griekenland rijn rug naar Europa"wendt en aan de andere zij de het oog gericht heeft op Azië.. Het kruispunt tussen Zuid, Oost en West ligt iri Griekenland. Grie kenland. Azië en Egypte vallen in drie gebieden'over elkaar. Wie naar dit land reist krijgt zodra hü over de Alpen is de.heigtng tegaan dan sen en vrolijk te zijn. De felle en ook 'warme'zon met zijn tintelende lich te kleuren is. hiervan, de oorzaak. De mensen leven hier ook grotendeels buiten, op de straat. Juist buiten wordt het leven hier beleefd. Een binnenhuisarchitect zou hier dan ook geen droog brood verdienen was de laconieke opmerking van Jef Last, Gepoetste schoenen zijn ook: be langrijker dan een glad geschoren gezicht en een dikke portefeuille met bankpapier. De armoede is hier d3n ook vaak heel schrijnend.' De Griek heeft veel zorgen, maar door deze vele zorgen, is hij zorgélozer dan welk volk ook in Europa., Het., klimaat is er. geheel anders.dan in onze Westerse landen,. Een droge lucht voert, hier de boventoon,, maar een lucht die tintelt van vreugde, Er kan een onbeschrijfelijke chaos Twee jaar lang heeft de 31-jarige besteller bij de PTT, de Schiedam mer- W. K., brieven en pakjes ont vreemd. Het waren voornamelijk kleine iuxe-artlkelen. zoals lippen stiften, flesjes parfum, nylonkou sen en sieraden, die hij mee naar huis nam om aan zijn vrouw of kennissen cadeau te geven. Waarom hit het had gedaan wist verdachte, die een verslagen indruk maakte, niet te zeggen. Uit winstbejag had hij,, hel zeker niet gedaan, want voordeel hebben dc diefstallen hem nimmer gebracht; htf heeft er. slechts rijn betrekking als besteller mee verspeeld. Het psychiatrisch-rapport•■conclu deerde,"' dat K. verminderd toere keningsvatbaar is; Mj toont oprech tte spijt, en Bevaar voor herhaling "zou aan ook niet; te hoeyen worden gevreesd De officier achtte het vergrijp zeer érnstig, omdat de goe de: naam vali de, PTT er door-werd geschaad. Hij eiste een gevangenis straf van. anderhalf jaar met aftrek tegen K., en vroeg bovendien ver dachte gedurende vüf jaren hét recht te ontnemen bij de PTT werkzaam te zijn. Mr R. E. Japik- se, de raadsman, noemde verdachte een moreel en psychischzwak mens, die de lagere school niet heeft kunnen doorlopen. Tijdens de oorlog, zo vertelde de verdediger, had K. in Duitsland bij de PTT gewerkt en het voortdurend stelen en saboteren, dat in dié tijd ale goed gold. zou K.'s normbesef heb ben vervormd. Pleiter vroeg plaat sing in een bijzondere inrichting. Tegen de 33-jarige P. T.-F., die van K kleine geschenken zoals ny- ionkousen en sieraden had aange nomen, eiste de officic-r een maand hechtenis voorwaardelijk en een. boete van veertig gulden of 20 da gen. Uitspraak over 14 dagen. heersen. Stapt men in Venetië op een Grieks sehip, dat U naar het vasteland van Griekenland of. het eiland Kreta brengt, dan slaat u als precieze Hollander de schrik om het hart. Kaartjes verdwijnen, men weet niet, W8ar uw hut is. en er wordt geroepen en geschreeuwd,dat het een lieve lust is. Heeft u wat geduld, dan komt alles echter weer terécht. Er gaan wel enkele uren mee ver loren, maar dan staat de bemanning van het schip u gaarne te woord en wijst u uw hut aan. Bent urian in tussen uw passage-biljet kwijtge raakt, dan zal men er u 'hcda niet kwaad om aankijken. U kunt als u een kaartje voor een derde klas hut had gekocht met alle plezier een eerste klas hut krijgen, .onder dat u bij betaalt. In Griekenland ontmoet men het Oosten. De Arabische wereld en het leven uit Noord-Afrika komt hier in. onver valste élementen op u af. De ruimte van het land met zijn aparte dorpsgemeenschappen zijn typerend voor de uitgestrektheid-van het land.-Hier en daar ziet men een ruïne uit .de oude tijd, een herders jongen met zijn schBpen, die rustig een wijsje op zijn fluit speelt. De zorg voor eikaar bestaat er nog in tegenstelling met West-Europa, waar voor de ouden van dagen wordt gezorgd, waar weeskinderen in een tehuis wórden geplaatst. De broe derschap komt hier sterk naar vo ren. Daarnaast is er de wreedheid van het dagelijkr bestaan. Vooral de vrouwen, die dikwijls hard moeten sloven, hebben het niet gemakkelijk. De hoofdstad van Griekenland, Athene, heeft in sommige opzichten wel gelijkenis met haar Westeurope- se zusters. Evenals in de lichtstad Parijs zijn hier mooie boulevards, en. vindt men er jonge dichters, cineas ten én kunstenaars, die iets willen presteren. Men houdt de bjik gericht op het Wésten. Het oude Griekenland, dat grote mannen als Socrates en Plato, heeft voortgebracht is ondergegaan. Niet tegenstaande deze ondergang is het. Griekenland geweest datde cultuur uit Azië heeft overgebracht naar het Westen. De vorige eeuw omstreeks 1830 hebben de Grieken zich. weer onaf hankelijk kunnen maken en ondanks de vele oorlogen is men nu weer op de weg naar herstek Een reisje naar dit land is zeer zeker, aan te bevelen voor hen, die de klassieken bestudeerd hebben om de beelden van' hun studie tot le ven, te brengen, maar ook voor de. gewone mens, die eens in contact wil komen met het leven én de sfeer van het oude Hellas. Zo besloot Jef Last zijn causerie. Na de pauze zijn een aantal licht- Apothekers-nachtdienst: Apotheek vj/ .Fa Gonka» Hoogstraat"29. Bellen bJJ ongeval: G.G. én G>D„ Tuinlaan SD; telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange- Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en' Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere- dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere -avond .(behalve. Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. r. Stedelijk Museum: Arta-tentoonstel- ling: Graphiek - en -beeldhouw werk. Geopend dagelijks: 2 tot 5 /- -.Kuur. v Bioscopen: .K L:V-:- Passage, 2. 7: ;.en 9.15 -uur: - „Maarten' Luther". Monopole,...2, V.7, en ;-9 ..uur:, Thé Glenn Miller Störy. r voorstellingen: -1' K '1 De Kroon:-8 uur Ledenvergadering Sehiedamsè Vereniging -van Huiseigenaren. - Irene: 8 rtur Jaarvergadering C.JJH.V, Jongens- en Junioren clubs .JDavid en Benjamin". Musis Sacrum; 8 uur Katholieke .;Kriog, Lezing .do.or; Pater van Rixtel S.C-F. over ,.Dé Katho liek iri 'dé wereld van vandaag." Gebouw Chr., Soc. Belangen:. 8 uur Lezing met film. voor Lasclub Schiedam'.'.K -.' Gebouw Chr. Soc. Belangen; 8 uur - Ledenvergadering Chr, Bedrijfs- groepencentrale. Spreker Tj. Daane over „Ouderdomsvoor- - ziening." Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat, we gens het uitvoeren yan herstelwerk zaamheden aan de Oranjebrug op 30 Maart a,s„ alle scheepvaartverkeer In de Nieuwe Haven zal wórden ge stremd en wel op genoemde datum van 6 uur tot 19. uur of zoveel lahger of'korter als nodig mocht blijken. Het wegverkeer zal gewoon door gang kunnen vinden. Gisteravond hebben baldadige jon gelui, op de Langehaven eén, groot vat van de firma Melchers in de ha ven" geduwd. -Een voorbijganger waarschuwde de politie die zich in verbinding stelde met de haven dienst. Bij de Appelmarktbrug werd het vat wéér uit het water -gevist. Geboren: Henricus J., zv van W. J. C. Willemse en. A C. Kilpatrick; Jo hanna H., d; van M; Saas en C. 'P. de Wit; Adriaan G„ z.. van'S. A Ver?, maas en M. M. L. de Vlieger; Jozias Th., z. van S- A. Vermaas en M.: M. L. de Vlieger; "^ranciscus W.,. z.. van. P. L, van Noor'_ cn C. C. Meijer. K .35- Gisteren hebben we geschreven dat vier Schiedamse industrieën, t.w. de Glasfabriek Pieterman N.V„ de Gebr. H. J. Scbeffer N.V., de Eerste Nederlandse Fabriek van manometers N.V.' en de Steen- en, Offset-drukkerij Vita Nova N.V. aan het gemeentebestuur van Schie dam hebben verzocht hen terreinen in erfpacht tc verstrekken in het Industrie-gebied- bewesten de Schic. B. en W. melden hierover nog het volgexid - aan de Raad. Deze vier ondernemingen willen hun bedrijf verplaatsen naar het industrieterrein te Westen van de Schic, omdat zij. ter plaatse waar zij thans gevestigd zijn, geen uit- breidingcmógelijkheid hebben. De fabrieks-, kantoor- en opslagruim ten van twee dezer bedrijven moe ten binnen niet tc lange tijd ver dwijnen vanwege dc sanering onzer binnenstad en van een ander stads gedeelte, zodat niet kan worden toegestaan, dat daar thans nieuwe gebouwen worden gesticht. Een voordeel van de beoogde ver plaatsing van bedoelde vier be drijven is, dat de gebouwen, die op het industrieterrein, zullen verrijzen, de aantrekkelijkheid hiervan voor andereindustrieën zullen, verhogen, zodat: mag worden verwacht, dat dit terrein' regelmatig in verdere exploitatie zal wot;den gebracht. De Vier. bovenbede dde vesti gingen zijn echter slechts mogelijk als de gemeente-'zich borgételt voor de .renteren aflossing van.degeld leningen,:; die nodig zijn; voor, het stichten van d-e industriegebouwen. Deze geldleningen van resp. 500.000, 450.000, 5OÖ.0Ö0 cn f 225.000 - zullen moeten worden aangegaan Nu de wintercompetitie weer ach ter de rug is en er. weer gelegenheid is om aan iets anders te denken, houdt S.C.S.: in April een schaak kamp, waaraan alle schaakliefheb bers en. -liefhebsters, die geen ltd van een schaakvereniging zijn, kun nen meedoen; om Sn onderling ver band hun krachten met andere thuis- schakers te. meten.- Er zai gespeeld worden om- aar dige prijzen. Het inschrijfgeld is laag gesteld, n.l. 0,50 per persoon, om zoveel mó gelijk liefhebbers en. liefhebsters de gelegenheid £e geven hieraan mee te doen. Aanmelder, kan geschieden vrij dagavonden 25 Maart en 1 April tus sen 8 en 11 uur in zaal „Beatrix", Lange Kerkstraat 70. Er was zeer veel' belangstellint voor de filmvoorstelling van de K.A.B., welke gisterenavond in de grote zaal van Arcade werd gegeven. Na een documentaire film over de woningnood,, die een schril beeld gaf van de nood In geheel Europa en waarbij de toestanden in Nederland, vooral de wederopbouw, zélfseen gunstige irffiruk maakte, werd, da hoofdfilm van -deze' avond gedraald. Het was de tweedelige film: „Men sen kijken niet naar de hemeT'. Deze interessante -film beschrijft .een deel van het leven-van wijlen Paus Plus X, die in 1903 in Rome na een vijftal stemmingen tot Paus werd benoemd en in zyn Pausschap de uiterst moei lijke, jaren van de eerste wereldoor log 19.14—1818 heeft medegemaakt. De avond is mei een kort woord geopend en gesloten door da voorzit ter van de K.A.B. afdeling Schiedam, de heer C. Meijer. Voor de Koninklijke Vereniging EHBO hebben verscheidene Schie dammers examen afgelegd ter ver krijging van het eenheidsdiploma. De geslaagden ...zijn de dames A, W. Broekhuizen, J. v. d. Geer,. P. van Breda. H. Staade, L. Schreij, C. -M. van Breda, M. J. M. Thu.vap Waars en de heren J. O. Akkerman, A B. Balvers, M. Brommesteyn,J. C. Bot, C; de Lange, C. Sperman, J. F. R. Schols. E. van Witseri, P. de Jager, E. van Smirren. Mevrouw C. *t H. uit Delft, die gis termiddag de veiling aan -het plein Eendracht bezocht heeft aangifte ge daan van vermissing van haar porte monnaie, inhoudende een bedrag van 46.v Zij had haar tas, waarin de portemonnaie zat, enige ogenblikken onbeheerd laten staan. voor. een looptijd van-20 a .30 jaar én onder de voorwaarden, die ook voor door de gemeente aan te gane geldleningen gelden. Na ernstig beraad, zijn B. en W. tot de conclusie gekomen, dat aan deze transacties geen. te groot risico is verbonden, zodat R. en W. de Raad voorstellen .in principe te, be sluiten tot het verstrekken van deze borgtochten. zeer afwisselende en leven- *-* dige tentoonstelling van uit sluitend grafisch werk m het Ste delijk Museum toont op overtuigen de „wijze het: bestaansrecht aan van de-vérenigin» Arta. die zich tot doel stelt hedendaagse kunst;onder het publiek te brengen. Öm 'dit doel te verwezenlijken, geeft de Arta Origi nele grafiek uit van levende kunste naars, ongeacht nationaliteit, stijl en techniek. De oplage van elke prent is tweehonderd en wórdt door de kun stenaar "gesigneerd, i De Arta voert dus s v een. bewustestrijd ,L,v ifi tegen dé'.Kitsch, te- gen desmakeloze van elk waarachtig: 1 kunstenaarschap ge- l speende wandvei;-. sieringen.', die m ba- zars. .en.sommige zich noemende kunst- f handels ten verkoop worden aangeboden. Die strijd is cigcr- lijk al heel oud. doch een afdoend middel om die waar- deloze prenten van de markt te verdrm- gen, is r.og steeds niet gevonden. Het publiek koopt nu eenmaal in het alge meen vrij gedachte loos; bet heeft er gens in de huiska- mer een plaatsje vrij voor een prent 1 of een schilderij van bepaalde afmetingen en koopt die daar, j waar be' mevalUg iets hec: gezien. Het is ook ^uel te- vreden. Duizenden - doekjes met een huisje, een boompje en een slootje, stun telig getekend en af grijselijk van. kleur, vinden regelmatig hun weg naar de huiskamers, waar ze vaak een men senleven meegaan. Voor hetzelfde geld en dikwijls voor minder had de koper zich een originele teke ning, een ets of een houtsnede kun nen aanschaffen van een artistiek hoog gehalte en hij had dan meieen de kunstenaar "gesteund .in diens zo moeilijke strijd om hét. bestaan. Misschien had hij dat ook wel- ge wild/wanneer'men hem er op had gewezen en misschien, maar daar is geen kruid tegen gewassen, had hij het..'bewust niet gewild, omdat hij aari'- dat wat wij..kunst noemen, niets aan vindt. En juist dit laatste, deze in wezen onrijpheid, maakt van dc Kitsch een soort taai ongerief, dat onuitroeibaar is, .zolang demens i In de plahnen voor de Inhabé, de Industrie- eri Handels Beurs Schiedam, die op 29 April geopend zal worden, begint al wat meer schot te komen, hoewel alles nog niet in kannen en kruiken is. Op de bijeenkomst'van standhouders, die gisteravond in hotel De Kroon is gehouden, heeft het werk-comité, waarvan de heer A, M. Schoof de voorzitter is, een toelich- ting gegeven op deze plannen. De algemene indruk is wel dat er ernstig naar-wordt gestreefd om van deze eerste Inhabé ook iets bijzonders" te maken, k. -' A beelden over Griekenland vertoond, waardoor de talrijke aanwezigen- 'n beeld kregen van het land. De heer Last hield de lezing voor het Instituut van Arbeidersontwik keling, De voorzitter,de heer P- Spruit, dankte na afloop de heer Last voor zijn bijzonder interessante lezing. Zo heeft o.a. architect,de 'heer- J. Gidding, de plannen ontvouwd voor de feestelijke aankleding1 van de beurs. Voor het front van de ten toonstellingshallen, uitkijkende op de Broersvest zullen, hoge vlagge- en lichtmasten verrijzen, waardoor het terrein iri een zee'.-wan licht .zal ba den. Drie grote' rónde borden voor? zien van de naam,-zullen daarbij als „blik-vangers" moeten dienen voor de passanten op 'de Koemarkt. Ook het Vluchtheuveltjé op de Broers- vest wordt ingeschakeld in de Alge mene. feestelijke,, aankleding, .^oals dc heer Gidding het uiteenzette leek het bijzonder aardig. Wat de inrichting van de tentoon- ROTTERDAM: De 30-jarige kolen werker J. C; Duindam uit de Riederlaan werd gisteravond onverhoeds aangevallen door twee. onbekende mannen,toen hü de garage van zyn patroon aan de Wilhelminakade verliet. Hij kreeg van een van de mannen een slag met een stoxnp voorwerp op de schouder.; maar hij verweerde zich uit alle. macht én sloeg; een van de aanvallers tegen de grond. Hierop x-iep de ander Jo, kom - dp", waarop beiden op de vlucht sloe gen, De chauffeur, die een groot geldbedragbij zich had, vermoedt dat de daders het daarop voorzien hadden. Getuigen van de overval worden verzocht zich te melden aan het bureau Sandelingplein. Twcp mannen werden gisteravond gewond, toen. op bet Weena bü het Groothandelsgebouw hun. personen auto tegen een motorwagen van lijn 5 reed. De .auto Werd zwaar beschadigd. Het waren de 57-jarige koopman A, P. Tresfon uit de Blommers- dijkselaan en de 42-jarige winke lier L. Tijgerman uit de Benthui- zerstraat, die werden gewond. Dö eerste, die de wagen, bestuurde; klaagde over pijn in. de borst, de tweede, had ernstige hoofdwonden, en schaafwonden aan armen en be nen. Beiden werden, naar het Cool- singelziekenhuis gebracht, Een ta kelwagen moest de auto wegslepen. De tram werd slechts licht bescha digd. Een. bejaarde man lag vannacht bewusteloos op het trottoir op de hoek van Zwart Janstraat en de le Pijnackerstraat. Da oude man, bleek een wond aan het achter hoofd te hebbèn. Hij is waarschijn lijk achterover tegen, de straat ge slagen Men heeft de man naar Het Bergwegziekenhuis vervoerd. Ver moedelijk is hij Wouter Daamen uit de Ruivenstraat. Die naam stond althans op papieren die in zijn zak ken werden aangetroffen. stellingshallen betreft,daarvoor zijn de plannen nog niet gereed,'maar de. heer Gidding vroeg de standhouders wel de nodige soberheid te betrach- ten bij hét inrichten van de stand, dit om het algemene beeld .'niet te verstoren-/;',.,L'ï -i-iUi Van de standruimte-"'is bijna' alles reeds verhuurd.- "de- •-belangstelling voor. de Inhabé ts dus wel groot- Jammer alleen, dat de industrie wat spaarzaam vertegenwoordigd zal zijn, maar op dit punt speelt de Rotterdamse E55 ook een verstoren de rol. Vcor de nodige attracties worden gezorgd. Er komt eén vermaaks centrum. zij het op bescheiden schaal met o^a. een auto-scooter tent, „bumperi'-tents en ook een oliebollenkraam. Verder worden er elke avond onder de bezoekers; prij zen verloot. Een speciale rol; we schreven het reeds. zal., de ruïne .spelen,- diè van uit de consumptie-tent te bewonde ren zal zijn onder het genot van een kopje koffie. De hulp van de gemeentelijke plansoenendienst zal gevraagd worden om van de ruïne cn de omgeving iets attractiefs te maken, met planten, een fontein of iets dergelijks .Ook wordt ernaar gestreefd om er levende dieren te laten rond lopen, maar men heeft nog geen dierenpark definitief bereid gevonden, om de, nodige dieren te leveren; 1;,.- Het werk-comitéis vol goede moed over het-slagen van deze eerr ste Inhabé. Gerekeiid wórdt op een bezoek van tienduizend personen, maar er' worden veel meer ver wacht Vooral op 5 Mei de dag van de viering van de Bevrijding wórdt eengrote toeloop verwacht, vooral- •daar de - Inhabé ingeschakeld zal worden in de .feestviering, die' zich grotendeels 'op 'de - Broersvest én de- binnenstad zal concentreren. Ook de vereniging, van winkeliers in de Hoogstraat zal in die dagen met een winkelweek kómen. Gestyleerde haan van de Franse kunstenaar Lurpat. niet heeft geleerd het goede van het slechte te onderscheiden Toch is de strijd van de'Arta niet vergeefs. De vereniging boekte al verscheidene successen en .zij slaag de er. in een bepaald publiek te vormen, dat voor de grafiek, die zij brengt, open staat. Onder, de-bij de vereniging aangesloten' kunstenaars vinden, wij Italianen, Joegb-Slaven, Zwitsers. Amerikaiién en: Nederlan ders. De bladen, die thans,, in het Stedelijk Museum- worden geëxpo seerd,:.leggen getuigenis af;van de ernst en de. artistieke, kwaliteiten van. deze kunstenaars,;wier.streven er op is gericht "dé-prenten een blij moedig karakter. :te geven en' het sombere, zwaar-op-de-handse te ver mijden. De vrolijke kleuren en speelse vormen bezitten een grote aantrekkingskracht: "Wanneer" 't per soonlijk bezit- van kunst in eigen omgeving voor velen niet is wegge legd, ómdat de kosten'niet evenre dig-zijn aan de draagkracht, dan doet zich hier inderdaad de kans voor! tegen zeer minimale bedragen grafiek aan- te schaffen". - "'-- "Een,A22-;jarigë-'; zéeinaifufjfrÖslo is gistermorgen door de récherche in een logement 'in dé stad gearres teerd, nadat hij de nacht; daarvoor een -29-jarige vrouw- op. UKaten- drecht had mishandeld. Dé-,;vrouw, die zelf aangifte kwam doen, moest later /ter behandeling opgenomen worden in het. Coolslngejzieken- huis., -• -.K,' Een. wandschildering op het mid denvlak van dc hall óp dc balcon» verdieping van de;, Rotterdamse schouwburg'is het óndenverp van een studieopdracht,, die de/Rotter damse Kunstkring verstrekt'heeft. Reeds geruime „tijd"- bestond het- verlangen .het grote lege witte muurvlak van een' versiering té voorzien. Een vijftal, .Rotterdamse beeldende kunstenars is thans uit genodigd een voorlopig vrij ontwerp voor zo'n wandschildering .te - ma ken.- Van materiaal tot beeld Inhet August Réitsma-huis te Hoek van Holland: zal op Zaterdag 26 Maart' om half vijf de: tentoon stelling „Van Materiaal tot Beeld" worden geopenddoor de - heer D. van de Burg. voorzitter van de wijk raad voor Hoek van Holland; Ver volgens zal de heer L. van de Bunt, directeur van de Vrije- Academie te Den Haag de tentoonstelling inlei den. Te koop acngeh. Muz.lnstr. Radio's, Gramotoonptaten Gathlschdressoir f 173.59 Mooie keus in dressoirs bij Plate. Grote Markt19—21, Schiedam.. Ditizenden platen hardboard voorradig. 122x61/ 1.10, 122 xÖl 1.65, 122x122 2.35, 222 x 153 3.15, 122 x 183 3.75, 122 x 214 4.50 en gro. tere maten. Grotekeuze zachtbóard," limba-eiken en berken, triplex. Frans van Thienen, Broersveld 123. Koop bij de vakman. Solide trapleren 1.70 p/ tree,-keu kentafels 9.50, striikp2an- kën ƒ9.7512.50, keuken stoelen. beuken.., gelakt 12.75, keukenkrukjes 4.50. Frans van Thienen, Broers- veld 123. Personeel gevr. Mevr, De Roos vraagt voor zo spoedig mogelijk net-dag^- meisje. Tevens flinke werk ster voor 1 dag per week. Juiianalaan.3D. tel. no. 69918. Fotografie Voor pasfoto's naar K.. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge- wenst la I uur klaar. Radio van Dük. Het grootste en. modernste radiobedrfjf van Schiedam. Hoogstr; 119, tel. 69572; Rembrandtlaan 64 tel. 66084. Diversen Maak zelf uw schoorsteen.: (Bricolite), z.g. steentjes board. Tegelboard Beslist, waterirast in diverse kleuren Meubelplaat-mültiplèx, Eiken- en beukenhout. Frans v. Thienen, Broersveld 123, telefoon 69799. Tijdens de schoonmaak. Gor dijnrail, "geheel compleet ƒ.1' p.m., plastic gordïjnveèr 0.40 p. m„ traproeden 0.31 o;34, 050. platte'nikkelen traproeden 1.-, deurplaten. 0.420.55, deurbuffers, schroefogen, duimen.' enz, Frans.van Thienen, Broers veld' 123, Voor alle schoenreparatie is Bata beter en voordeliger. Spoëdreparaties klaar terwijl - U .wacht/ Hoogstraat 111, telefoon 69602. NummerDrleven. die naar ona oordeel niet bonafide op d». Inhoud dor advertentiea resge. spotgoedkoop en <üti]d ..raak... - '/J i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1