C Eerste grote oefening van BB in Schiedam AGENDA Groeiend Overschie moet grotere bibliotheek De ouderdomsvoorziening P. de Prieëlie 25 jaar bij Van Gend en Loos GORDON-SETTER PAK AAN „Bominslag" aan Havendijk Slot-scène van verkeers-actie .Benjamin' en David vierden feest „Godsdienst en leven" Burgerlijke Stand Tegen een auto opgereden Na drie jaar achtereen een vierling: Schaap wierp vijf lammeren Schoorsteenbrandje Damesfiets gestolen Geschrokken paard sloeg op hol Zilveren jubileum van een 41-jarige Jubileum bij Van Gend en Loos OVERSCHIE WIL WEEKMARKT Monteur brak in met valse sleutels KAB-critiek op woningverdclihg Ongevallen SCH1EDAM ifoStP™™ DE KROON magazijnbediende KOERIERSTERS Donderdag 24 Maart 1955 Bescherming Bevolking gaat het in Schiedam, een onder- 1 2? d. A-^nng Botterdam. Schiedam en Vlsardingen goed vooruit De opslagplaatsen ui het Schiedam se pand. waar het plaatsvervangend hoofd hcer H. Sjoers, met zijn staf zetelt, staan vol met al het materiaal dat de mannen van de B.B. bij de uitoefening van hun func tie behoeven en ook met dc werving van nieuwe noodwaohters gaat het gestadig vooruit. De nieuwe leden volgen de nodige cursussen om bekend te raken met het theoretische deel van hun werk maar met de practische dfRR1g£2 SLhet aT 2° vlol\°m Pre-cies te in i&iedamSr de B.B. nog niet eerder een gro*e oefening gehouden. Hier moet eens verandering in komen heeft de heer Sjoers beslist en daarom zal op Zaterdagmiddag 2 April de eerste grote oefening in Schiedam worden gehouden. En wel in de oude loods van Hazokamp aan de Havendijk. Het wordt overigens een zuiver Schiedamse aangelegen- heid. Bij deze oefening gaat het er in de eerste plaats om, de samenwer king te toetsen, zo vertelde de heer Sjoers ons. en wel de samenwerking tussen, de ..zelf-beschermings-orga- ncn" onderling en ook tussen de2e organen en de ..overheidsdiensten". Onder die zolf-bcschermLigs-orga- nen worden dan begrepen de biok- en wijk-ploegen. terwijl de over- heids-organer. bestaan- uit de op ruim- en reddingsploegen cn de brandweer. Bovendien worden bij deze oefening nog ingeschakeld de geneeskundige dienst en de dienst sociale zorg. Zoals bij. elke BH-oefening, gaat men ook hier uit van een calamiteit. In dit geval wordt een bom-inslag verondersteld. Volgens het schema komt dan direct dé blok-pioegvan het blok waarin het getroffen pand is gelegen in actie. Deze ploeg zal, gezien de omvang, het werk niet al leen af kunnen en de hulp van de twee naastliggende blok-pioegen in roepen. Ook deze bijstand zal on voldoende blijken te zijn. zodat de. wijk-ploeg en de nverheids-diensten worden ingeschakeld. Dit is in het kort de opzet var, de oefening, waar bij de werkelijkheid zal worden -- gebootst. De toeschouwers (hopenüjk zijn dit er velen, de'Havendijk biedt ge noeg plaats) kunnen dus zien: om drie uur een ..bom-inslag" met brand en (echte) rook-ontwikkeling. Drie blokploegen komen met hun blok-ploeg wagentjes in actie om Voor hot Kantongerecht in Schie dam heeft zich- gisteren het laat ste 'bedryf afgespeeld van de groot scheepse controle-acties die door de politie, op last van 'de minister van Justitie, zijn gehouden en waarbij honderden processen-verbaal zijn opgemaakt tegen overtreders van de-verkeersvoorschrlften, meest die voor wat betreft .de verlichting. In bet kanton Schiedam, waar onder ressorteren Schiedam. Vlaar-, dingen,. Maassluis en Maasland zijn op :do eerste contróie-dag, 18 Fe bruari. ih lot3at -487 processen-ver baal opgemaakt, by de tweede actie vielen er 282 bekeuringen; terwij: de „bonnetjes-regen" bij de dera< cn vierde actie aanzienlijk gerin ger was. Dc ambtenaar van het Openbaar Ministerie.- mr J. D.' de Jong. was er verheugd over dat het aantal overtredingen in de .vier acties een dalende lijn vertoont Maar het uit delen van boetes alleen helpt niet. Het publiek moet beseffen, dat hét in het eigen belang is, dat men op een veilige wijze aan het verkeer deelneemt. Mensen die cr op spe culeren dat de straffen niet ten uit voer gelegd zullen worden (zoals een krant suggereerde) kunnen wel eens bedrogen uitkomen, zo meen de rrir De Jong. Gisteren zijn er ruim 500 van de vorkeersovertreders opgeroepen .en biervan zijn er maar ongeveer veer tig verschenen. De rest werd bij verstek veroordeeld Dc boeten va rieerden van f 5 tot f 15. Het is Woensdagavond vrolijk toe gegaan in gebouw „Irene", aan de Nieuwe' Haven, waar de leden van de jongensclubs van de CJMV West t.w. .David" en „Benjamin" met hun ouders, bijeen waren om hun jaar feest té vieren. De v voorzitter, dé heer C. Mak, sprak een kort openingswoord, waar na de leden verscheidene schetsjes hebben opgevoerd. De manier van wérken op de beide clubs werd OP aanschouwelijke wijze voorgesteld, zodat de belangstellende ouders zich een duidelijk beeld hebben kunnen vormen'van wat er leeft in de we reld van de Christelijke Jonge Man nen Vereniging. De samenzang nam een ruime plaats in op 't programma van deze feestelijke bijeenkomst, die werd af gewisseld door, hersengymnastiek, zang van de junioren, en muziek van mondorgels door oudere jongens. Het is een prettige avond gewor den, die de leden van de clubs niet spoedig zullen vergeten. En mocht dat weJ het geval zijn, dan is daar altijd nog de wire-recorder van de heer F. den Blaauwen, die al de vro lijke klanken heeft geregistreerd. Dan kunnen ze nóg eens genieten van dit programma, dat v> bijzonder goed is geslaagd! Voor de leden van de Katholieke Kring heeft pater A. van Rixtel S.J. gisteravond in gebouw Musis Sacrum aan de Lange Haven een lezing gehouden over „Godsdiensten Leven". Dit was de tweede lezing, die werd gehouden, Pater van Rixtel schotste hierin, de. problemen, waar mee de Katholieke Kerk van van daag te maken heeft. Op veel terrei nen van het leven is eèn zekere lauw heid te constateren. Vele gerinnen, die van het platteland naar de grote stad trekken gaan daar verloren in de grote massa en verliezen dikwijls hun verantwoording! tegenover hun geloof. Het arbeidsproces van de grote stad speelt bierbij een grote roL Door diverse omstandigheden moet de Kerk in verschillende lan den aan invloed inboeten, hetgeen funest is - voor de geloofsgemeen schap. De vice-voorzittcr.de heer A. S. Eenhuizen heette de niet talrijke aanweziaen welkom. gewonden te.redden en de branden te blussen, later by gestaan door de grovere ploegen van dé „overheids diensten". De gewonden worden verzorgd en afgevoerd, terwijl de dienst voor sociale zorg zich. liefde rijk over de uit hurt woning verdre ven .bewoners ontfermd. Daar tus sen door de verbindingsdiensten, die telefoonlijnen, leggen en ook radio contact onderhouden^ met de wijk post in de kelder van de kerk aan de Nieuwe- en Oude Maasstraat.. Als speciale attractie voor de toeschou wers zal de heer Sjoers persoonlijk van fase tot fase (met behulp van een .luidspreker-installatie) een toe lichting geven op alles wat er bij de oefening gebeurd. Anders zouden met-ingewijden de 'gang van zaken toch maar half snappen- BU de actie wordt uitsluitend ge bruik gemaakt van het voorgeschre ven materiaal van de B.B. Voor de kerk waar de wijkpost gevestigd zal zijn, zal dan. nog een uitstalling worden gehouden van het overige materiaal, dat niet bij de oefening betrokken is geweest. Aan de oefening wordt deelgeno men door in totaal 165 man, hierbij niet meegerekend het politie-perso- neel dat_ voor de afzetting en de handhaving van de orde zorgt en ook niet de „gewonden" en de „vluchtelingen", onder de nood- wachters gerecruteerd. Verwacht wordt dat deze nuttige en leerzame oefeniing om half vyf afgelopen is. Daarna nog een korte bespreking op het terrein met de leidinggevende personen. Dat er daarna bij de cursussen en bijeen komsten nog lang „nagekauwd" zal worden over de oefening is weer een andere kwestie. Nieuwe Romans De Gemeente Bibliotheek heeft de volgende nieuwe romans ontvangen: Assis, I\l- de. „Laat commentaar van Bras Cubas". Het verhaal van een mannenleven gedurende de 19e 'eeuw in Brazilië, door de hoofdper soon als na_ zijn dood geschreven, waardoor hij die objectiviteit ver kreeg alleen de werkelijk voor zijn leven belangrijke momenten te kun nen zien en beschrijven, Boynton, G. M, „De riviertuin". Het Chinese landgoed aan de voet van de Himalaya, dat ter beschikking is gesteld van een Arrierikaanse'zende linge, vormt een oase van rust te midden van de vernietiging en de ellende van de oorlog, die over West- Europa raast. Buck, I*. S. „Kom, mijn liefste". Te gen de achtergrond van het zelfstan dig wordende India laat schrijver zien. hoe moeilijk het ook ,:voor Christenzendeliiigen is, de volle con sequentie te aanvaarden van de evan gelische naastenliefde 'eii de daaruit voortvloeiende rassengeiyfeheid. Ktrst, H, H, „08.15: De oorlog". In dit vervolg op „De kazerne" zijn sommige hoofdpersonen uit deze ro man naar het-front in Rusland over geplaatst, waar zij de nodige oor logservaring opdoen, de onrust en de spanning welke aan een groot lente- offensief, voorafgaan, meemaken en verschillende types in het leger ont moeten. Golding, L. „To the quayside". Eert Engels Jodinnetje* getrouwd met een Nazi-generaal, tracht na de oorlog de wég tot de „gewone" samenleving terug te vinden, waarbij -ze zowel van Joodse als van Engelse en Duitse zijde weerstand ondervindt, en pro beert tevergeefs met sen clandestien transport naar Israel te emigreren. Mousset, P. „Neige suv un amour nippon". De schrijver, die oorlogscor respondent in Korea is gfeweest, be schrijft in deze roman het liefdes avontuur van een Franse verslagge ver met een ontwikkeld Japans meis je in de laatste periode van de Ame rikaanse, bezetting. GEBOREN: Theodorus, z. V. C. Rottier en Th. J; Steeger. Margare- tha H. J„ d. v.-K. H. Sonneveld en M. J. van Katwijk. Hendrika L.. d. v, P. Steenbergen en M. S. v. d. Ber. ge. Christian A., z.v. M. v. Lies hout en L, Ötiboter, Christina M., d. v. G. A. van Eldik A. M. Zon.. OVERLEDEN: A. G. A. van Haas ter 1 jr. V, P. Graven 64 j. F. Wieg man. 58. j. P. J. Stoel, 48 j. A. M. Heeze,, 68 j. vr. v. J. H. M. Blom. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bÜ ongeval: G.G. cn G-D„ Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 _UUr- Zondags gesloten. K-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur, -■ Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Arta-tentoonstel- ling: Graphiek en beeldhouw werk. Geopend dagelijks: 2 tot 5 Blo«copen: Passage, 2, 7 en 9.35 uur: „Maarten Luther". Mpnopole. 2, 7 en 9 uur: The Glenn Miller. Story, voorstellingen: Passage: 8 uur Concert. „Harpe Davids". Irene: 8 uur Gemeentezanj praatayond wijk 2 Ned. Herv. Gemeente. Arcade; 8 uur Hans Alma spreekt over „Zuid-Frankrijk". Gebouw Toonkunst: 8 uur Al gemene Fotokring Schiedam. Feestavond t.g,v. Ie lustrum. -Expositie van eigen werk.. Chr. Belangen Kethel: 7 JO uur Jaarfeest C.JJVC.V, en CJW.F. Blauwehuis: 8 uur Kijkavond Vara-televisieclub De 69-jarige ijzer vlechter J. J. van de Mathenesserweg te Rotter-, dam kwam gistermiddag om vy£\ uur in botsing met een personen auto. De heer j. reed op het rijwiel pad in de B.K, Laan ter hoogte van de Penninglaan. Een passerende auto bestuurd door de heer C. B. Uit Schiedam wilde de Pennïnglaan in rijden, juist toen de heer J. met zijn rijwiel hier overstak. Hij pro beerde te remmen, maar dit lukte niet, doordat de pedalen juist verti caal stonden. Hij kwam tegen de achterbumper van de auto terecht cn viel op de straat. Met een wond boven het linkeroog is hij door de G.G. en G.D. naar het Coolsingel- ziekenhure in Rotterdam vervoerd, vanwaar hij .na behandeld te zijn. naar huis is gebracht. Gisteravond om 6 uur is er een schoorsteenbrandje geweest in de woning van de familie P. v. d. K. in de Rozerüaan in Kethel. De brand weer onder leiding van brandmees ter De Jager heeft met een rarhon- neur het vuur. verwijderd. Dé schoorsteen was vuil én bleek een constructiefout te hebben. Ten nadele van mevrouw D, C. L. uit de Van Dykstraat is gistermid dag omstreeks drie uur op de Dam een rijwiel ontvreemd. De fiets stond niet op slot. ROTTERDAM Op de Grondberendijk sloeg gis termiddag een paard, dat voor een melkwagen gespannen was. op hol. nadat het dier was geschrokken van hel lemoen, dat tengevolge van het losschieten van een riem tegen de achterbenen va» het paard terecht kwam. Het dier holde over het trot toir van de Grondherendljk via de Doklaan naar de Wolphaertsbocht- Het lemoen sloeg daar tegen, een stilstaande auto, die enigszins werd beschadigd en vernielde vervolgens de spiegelruit van een levensmid- delenbedrijf. Vijftien meter verder kwam het paard te vallen, waarna het door ijlings te hulp geschoten burgers weer op de been kon wor den gebracht. Het dier had een scheurwond aan de lip opgelopen. Drie jaar achtereen was een Drents schaap van de heer J. Rodenburg moeder van een vierling, maar nu bracht enige dagen geleden datzelfde zwarte rnoederschaap eenyijfling ter wereld. Zij heeft jammer genoeg niet alle vijf even lief: een nieuwe witte wereldburger dartelt daarom nóg al eens verdwaald rond en kan van moeder, niet voldoende voedsel krijgen. Maar dat is toch geen bezwaar om op te groeien: door het gehele gezin van de familie Rodenburg aan de Holy weg wordt het schaapje vertroe teld, zoals onze fotograaf dézer dagen an de' bovenste foto vastlegde: de kleine twee-jarige Wint Rodenburg, geassisteerd door zijn broertje Joop, geeft het diertje de fles, zoals hijzei/ nog niet zo lang geleden ook nog kreeg- De oudste zoon Jan draagt bijzondere zórg voor de schapen van de heer Rodenburg. Wij zien hem hieronder met de babyrijke moeder en haar jongste nakomelingen. Rekening houdende met een uit breiding van het aantal leden van de hulpbibllotheken stelt het lid De heer Tj. Daane districts-he- sluurder van de Christelijke Be drijfsgroepencentrale te Rotterdam heeft gisteravond in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen voor de Schiedamse afdeling van deze cen trale gesproken over de wettelijke ouderdomsvoorzening. Het was een interessante: uiteenzetting over een onderwerp dat velen zal interesse ren. De heer Daane gaf eerst een hieto- Mensen van pas 41 Jaar oud, die hun zilveren jubileum vieren, rijn betrekkelijk schaars. Een van deze uitzonderingen is de beer P. de Prieëlie uit gaardingen, die van daag vijf en twintig jaar in dienst Is bfj de N.V. Van Gend en Loos, Sinds 1S4C werkt hij in Schiedam. Als zestienjarige jongen begon de heer de Prdeölle rijn loopbaan in. Vlaardingen. Twee jaar was hij loop jongen; daarna werd hij besteller, en nog eens twee jaar later hoofd besteller. Zijn werken rijn verant woordelijkheid breidden zich in de loop der jaren steeds uft: hij kreeg het toezicht op de stal er bij en later ook op de loods. In 1940 werd hy loodsbaas-hoofdbesteller. Na de oorlog onderbrak hij zijn loopbaan bij Van Gend en Loos een jaar. Uit de Binnenlandse Strijd krachten stapte hij als vrijwilliger over in het leger, dat bij tot 1946 diende. Na zij'1 demobilisatie werd hij te werk gesteld als loodsbaas in Schiedam. Twee jaar geledenwerd hij hier eerste loodsbaas. ,/t Is al die jaren niet van zelf ge gaan", zegt de jubilaris nu, als hij risch overricht over de wettelijke regelingen op dit terrein en de ideeën die daarbij bij de verschil lende ministeries hebben voorge staan. Met medewerking van de drie. grote landelijke vakcentrales is ech ter door de Sociaal Economische Raad een rapport opgesteld, dat in het najaar in het parlement behan-: deld en uitgewerkt zal worden De bedoeling is om te komen tot een „bodem'-pensioen, dat 5 procent ho ger is dan de uitkering die thans plaats heeft krachtens de noodwet- Drees. Boven dit bodem-pensioen kunnen dan de aanvullende uitke ringen plaats hebben, b.v. dc pen sioenen die door de bedrijven wor den uitgekeerd. Na deze causerie volgde een drukke bespreking,- waarby vele aanwezigen vragen stelden aan de heer Daane. In zijn openingswoord drukte de afdelingsvoorzitter, de heer K. Land heer de aanwezigen op het hart om leden te werven. Volgend jaar be staat de Chr Bedrijfsgroepen Cen trale veertig'jaar en het is de be doeling dat de afdelingen dan het hoofdbestuur eèn flinke ledenwinst als geschenk aanbieden. Het ledental is thans. 21.600, maar dit moet .aan groeien tot 25.000. dere activiteiten herig. Al twintig terug riet. „Het heeft me heel wat jaar is hij in Vlaardingen verbonden energie gekost, maar ik heb veel ge- aan de Zondagsschool in de wijkge- leerd. En ik heb m'n werk altijd met meente 1. Ook is hij leider van een plezier'gedaan; dat is een belangrijk jeugdkerk op Zondagmorgen. .Ten- ding". slotte bekleedt hij het voorzitter- Naast zijn dagtaak .houdt de heer. schap van de plaatselijke afdeling de Prieëlie rich nog met diverse aru van „Pro Rege" In de goederenloods van de alge mene- transport onderneming Van Gend eh Loos aan dé Parallelweg te Schiedam is de jubilaris vanmorgen gehuldigd. Ook- mevrouw De Frieel- lè,die een 'bloemstuk aangeboden kreeg, en de twee zoons werden in de. huldiging betrokken. Namens de directie sprak de plaatselijke direc teur, de heer G.' Smeenk, woorden van waardering en bood de gebrui kelijke enveloppe aan. Een collega loodsbaas, de hcer Penning sprak na mens het personeel en bood een kloostertafel aan. Geroerd, dankte de jubilaris na afloop. Vanmiddag recipieerde de fami lie De Prieelle in de zaal van de Christelijke Bestuurdersbond in Vlaardingen, waar de familie woont, vanavond wordt het jubileum fees telijk gevierd in dezelfde zaaL van de Wijkraad voor Ovcrschle, de heer A, Vlag, voor, de bibliotheek over te brengen van de hulpsecreta- rie naar het te stichten jeugd- en wijkgebouw. Met deze verhuizing zou een uitbreiding van het aantal boeken en het openstellen van de bibliotheek gedureude langere tjjd gepaard moeten gaan. Bedroeg het aantaL uitgeleende boeken in 1952 ruim procent van- het totaal in Rotterdam uitgeleende aan tal, in 1954 was dit percentage reeds gestegen tot bijna zeven en een half procent. Ook het aantal lezers is in die jaren sterk toegenomen: in 1ÖS2 telde de hulp.bibliotneek bijna 1400 leden, vorig jaar waren het er reeds ruim 1900. De beschikbare Tuimte voor- de hulpbibliotheek is. zo meent de heed Vlag, niet voldoende, vooral niet, als men bekent, dat het inwo nertal van Overschie snel toeneemt In de thans aanwezige leeszaal, zo zegt de heer Vlag verder, kan men niet rrstig ritten en. bovendien is. de uitrusting van de leeszaal bijzonder bescheiden. Men beschikt slechts over weinig periodieken en een mi nimum aan studiemateriaal: van Da- len's Groot Nederlands Woorden boek en een goede enclyclopaedie ontbreken. De heer Vlak stelt dan-' ook voor om, naast de uitbreiding van de leesbibliotheek te overwegen, of er in Overschie behoefte is aan een openbare lees- of studiezaal. Ook als het jeugd- of wijkgebouw binnen afzienbare tijd niet te ver wezenlijken zou zijn, zou een voor ziening moeten worden getroffen. Het .Wijkraadslid A. Vlag van. de Wijkraad voor Overschie neeft. de Wijkraad verzocht de mogelijkheid te onderzoeken tot .het houden van een weekmarkt, en, indien deze mogelijkheid er. is, stappen te doen om de toestemming en de medewer king van de bevoegde instanties te krijgen. In' vergelijking met de sanmenstél- l;ng van de bevolking van Overschie in dejaren voor de oorlog,' is - het aantal arbeidersgezinnen sterk toe genomen,. zo zegt de heer Vlag'in zijn toèlichting op het verzoek. De nieuwe woningen van Overschie vallen zeker niet op door lage huur prijzen, en voor menig huismoeder valt het niet mee; de eindjes aan el kaar te knopen,. Omdat bovendien niet ieder in de gelegenheid; is de weekmarkten in Rotterdam te be zoeken, zou in Overschie zelf markt moeten worden gehouden, wat niet alleen het leven ih de wyk zou ver aangenamen, maar ook de kosten j van levensonderhoud zou drukken. De Rotterdamse rechtbank heeft vanmorgen-\\de 52jarige radiomon teur C. W. 'J. dé G. uit Rotterdam veroordeed tót: een gevangenisstraf van twaalf maanden voorwaardelijk.! met drie jaar-proeftijd. Hij had verschillende malen in gebroken en .was in het bezit van 22 valse sleutels. Dé. eis was twee en een half jaar met aftrek, v Tijdens de wetgevende vergade ring van de Afdeling Rotterdam van de K.A.B. heeft de voorzitter, de heer G. Z- de Vos, de aanwezigen opgeroepen tot een moderner be leid en een groter stuwkracht. Hij wees er'daarbij op, dat de steun voor 2 Rooms-Katholieke "Woning bouwverenigingen noodzakelijk is- Van de 36,000 woningen, die een jaar geleden door de 22 woning bouwverenigingen in exploitatie, :n aanbouw of in voorbereiding waren, zouden er slechts 300 aan de Rooms- Katholieke vereniging zijn gegeven. Ook oefende de heer De Vos critiek uit op het verplichte lidmaatschap van woningbouwverenigingen, die zich niel alleen bezighouden met problemen van woningbouw en -on derhoud, maar ook met sociale en De- 58-jarige Bankwerker G. van der Most van de"West-Varken- oordseweg moest gisteren met een beschadigde halswervel en een her senschudding yin bet. Havenzieken huis worden opgenomen, nadat hij, .tijdens -werkzaamheden, .aan boord van het bij de RDM.liggende Noor se motorschip H." Westfal Llarssen, door een, vallend machine-onderdeel van; 25. kilo aan de schouder was .getroffen. Bij het 'lossen van een. lading magneslt raakte gisteravond de 45- jarige havenarbeider M. Schouten uit de v.- .d. 'Duynstraat in Den. Haag kiem tussen een hjjs en een klamp balen. De man klaagde over pijn in. de borst en werd naar het Havenziekenhuis vervoerd. De 69-jarige, ijzervlechter J. J. van de Mathenesserweg werd gis termiddag op de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam aange reden door 'een- personenauto/ De man viel op straat en liep een wond boven het linkeroog op. Hij iV£Lrd J1}, iiet Ubolsingelziekenhuis behandeld, waarna hij naar zijn woning werd .gebracht. culturele problemen. Hij wees hier bij op" de „Zuidwijkse Gemeenschap" een huurdersvereniging, waarvan ieder bewoner van Zuidwijk ver plicht lid zou modten zijn.- Men let op Uw figuur! WALA Behs mei volmaakl uitgewerkte bustevorm' maagband maagband vanaf 8.65 4,60 vanaf 3»55 fn special* Beha popel!. ne, Kleuren ialm en wit 'Ook-verkrijgbaar ju prima Satijn. Kiéuientwit «n zwart.. 6el|«r|in<4>*l.a«n 59 Ktxi.c9J.O9 5i»dhoud«riw»3 133 ho«t< Goudi«rij-«3 a Pjeiiwcg 1 Schlcd»m»«*t9 2S, Meent 67 Groene Hllfedijk 267 Noordsingel 39 DordUelaap-A 12 Schiedam: Oranje galerij t7 r Wij vragen voor spoedige Indiensttreding voor ons filiaal te Schiedam: eer» vr. adm. kracht [leeftijd 20-25 jaar) Mulo-opieiding én kanfoorervaring gewenst. een verkoopster lieeftijd 18-20 jaar] met wïnketervaring. eer» aank. etaleur (leeftijd 20-25. jaarJ bekend met lakschrijven. een flinke (leeftijd 20-30- jaar} Persoonlijke aanmeldingen dagetijks van 9.00-18.00 uur (ook 's Zater dags) bij de chef van het filiaal Poftere/amsedi/fc 302» Schiedam. Te koop aangeboden pracht 5-jarige leef,- rashond met stamboom, lief voor kinderen. Prijs 60.—, Adres: Tuinlaan, 18,Schïe- dam Personeel gevr* Gevraagd een nette werk ster voor 1 of 2 ochtenden p. w. Zieh aanmelden Lange Niéuwstraat' 173.' Diversen Te koop oemgeb. Kadlotafels f 32.50,- raciokas- ien, gothisch, blank, bij Pla te, Gr. Markt 19-21, Schiedam, Auto's - Motoren Rijwielen TE KOOP AANG. Een'goed gébruikt verzwaard hulpmotorrywiel Mosquito met zware banden.Spot koopje. Vlaar dinger dijk 247b, Schiedam. - j laak zelf uw. schoorsteen. (Ericolité), z.g. steentjes board. Tegelboard beslist watervast in diverse kleuren Meubelplaat-mul tiplex. Eiken- en beukenhout. Frans - v. Thienen. Broersveld 123, telefoon 69799. Tijdens de schoonmaak. Gor dijnrail, geheel compleet 1 p, m„ plastic gordijnveer 0.40 p. m., traproeden 0.31 0.34, 0.50, platte nikkelen traproeden 1.-, deurplaten 0.42—0.55. deurbuffers, schroefogen, duimen, enz. Frans van Thienen, Broers- Veld 123. Onzichtbaar gestopt wórden door ons alle voorkomende brand- en motgaten, winkel haken en scheuren. Billijke prijzen. Spoedige aflevering. Hoogstraat. 8.telet: 67709 (filiaal Roeloff}.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1