39ct Practische financiële mogelijk heden voor het kleine bedrijf Fotokring Schiedam toont 't werk der leden Goede perspectieven voor Schiedamse Verenigingen De Coöperatie D.E.S. heeft meer dan 5000 leden Harpe Davidsspeelde in Passagetheater Het heimwee naar zon en blauwe luchten Orienteringsbijeenkomst van Coméko Groeiend verzet tegen de Feijenoord aan de Damlaan Wat is er toch met Hermes-DVS? De korfbalcompetitie is in hevige tijdnood ïv Expositie en ?n feestavond AGENDA EHBO-examen Schade veroorzaakt door stormwinden Wie heeft iets verloren? Eerste vergadering in K.V.K.- .Beneden-Maas" Burgerlijke Stand Uit-slekende lading maakt slachtoffer Scheveningen komt naar HBSS gebied Werken Ohabot mans aan I.J.E. op Rechter- Maasoever Wilde staking Tienduizend gulden voor bloemencorso Boekenweek 1955 AJWODBOL Vrijdag 25 Maart 1955 Bij 't eerste lustrum De.Stichting „Algemene Fotokring Schiedam" heeft gisteravond in ge bouw Toonkunst aan de Lange Ha ven een feestavond gehouden ter gelegenheid van het eerste lustrum van de 'fotokring. De voorzitter, de heer H. J. Lindenhof heette de aan wezigen hartelük welkom, in het bijzonder de heer B. Hespcr, ver tegenwoordiger van het Nederlands Importhuls de „Camera" uit Den Haag, met wie men als amateur- fotografen regelmatig contact heeft. De heer Lindenhof gaf in het kort een overzicht 'var. de werkzaamhe den van de Fotokring in de afge lopen vijf jaar. Aanvankelijk heb ben velen gedacht, dat er niets van terecht zou komen maar de energie en doorzetting van de leden hebben toch succes gehad. Hij dankte allen, die deze vijf jaar hun medewerking hadden verleend voor; het enthou- fAdyèrtehtie l,M.) Als Jubileumaanbieding bren gen wij geen kostbare mode snufjes of exclusieve ont werpen die slechts enkelen kunnen kopen; neen; dit zijn aanbiedingen van artikelen die elke huismoeder nodig Heeftvoor prijzen die ook in deze tijd te betalen zijn. Wij verkopen duizenden kam men per dag, iedere dag op- nieuw, 'zonder, ophouden; kammen 'schijnt niemand ooit voldoende te hebbenyoor Vader, Moeder en dé kin deren schijnen steeds nieuwe kammen nodig te zijn. Dit is een aanbieding kam men voor het hele gezin, geen plastic kammen, neen, kammen van sterk acetaat- Rubber. Grote hulihoudkam Stevige dameskam 3#-ct: Sterke, herenkam Zakkam Zaterdagmorgen om 9 our. begint de verkoop van ge- zins-pakketjes kammen, vier kammen ter waarde van 1.75, acetaat Rubberkammen, voor het hele gezin en U koopt deze vier kammen samen In één pakket, voor en xoujj Pet cliënt niet meer den vijf pakketjes. I WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tel. 23180 J C.'r*U;Y siasme, waarmee zij de amateur fotografie hebben gesteund. Vervolgens vertoonde de heer G. v. a. "Berg. die jarenlang in Amerika en Wesl-Indië heeft vertoefd een aantal kleurendia's, die werkelijk getuigden van „feeling" voor, de fo tografie. Vertoond werden een serie van bloemen in tuinen en van hét blo em en cors o inZundcrt een mooie collectie .dia's- van de heer v.d. Berg uit New-York en West-Indië, een aantal prachtige opnamen uit Zwitserland en de diergaarde „Btij- dorp" in Rotterdam en tot slot land schappen en kinderfoto's De mede werkenden aan deze kleurendia's waren mej. G. J. van IJzendoom en de heren G. v. d. Berg. J. Mak, A. Meulstee en J. A Simons De muzi kale omlijsting werd verzorgd door de heer. J. D. Seip. Daarna vond de prijsuitreiking plaats voor; de beste foto's van de fotowedstrijd 1954—1955. Bij de be ginners ging de le prijs naar de heer 'T. v. Loenen, de 2e prijs-was voor de heer H. Beene. de derde voor mej. g. J« v- IJzendoorn en de vierde, voor de heer F. v. Boenen. Bij de gevorderden waren de prij-* zen-voor: 1. A- 'Meulsee; 2. G. -v. d. Berg Sr; 3. A. J. Riedijk en 4. 'J. v. Katwijk. De. heer B. Hesper gaf daarna een explicatie bij de geëxposeerde foto's van de leden. De collectie foto's be vat goede opnamen, dié. de. moeite van het bekijken waard zijn." De ex positie-is vanavond - geopend van Apotheben-nacbtdieast: Apotheek Fa. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80. telefoon 69280. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten., Stedetijk Museum: Arta-tentoonstel- ling: Graphiek en beeldhouw- werk.'Geopend dagelijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen; rf. - '.,"v. Passage, 2, «fen 9.15 uur: „De muiterij op 'de Caïae". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Tangan yika". 4Y - - Voorstellingen*- 'j Gebouw Chr. Soc. Belangen: 8 uur Ledenvergadering Ned- Cbr. Bouwbedrijfsbond. Spreker J. Grasman over fusie „Hout en Bouw". Gebouw Toonkunst: 8 uur Alge mene Fotokring Expositie van eigen werk. - Irene: 8 uur Feestavond Ned. Padvindersgrocp. van Haaren. Chr; Belangen Kethel; 7 30 uur 'Jaarfeest C.J.M/V. en C.J.V.F. Marijke: 8 uur Contact-avond H.33.S.S. ■-••••- Zakenstudiekring houdt filmavond De Zakenstudiekring Schiedam houdt Maandag r 28 Maart in: hbtel Beyersbergen een filmavond. Deze avond wordt gegeven door de Ben zine- en- Petroleum Handel Mij -N/V die zal vertonen „Tanker Engineer". „Moving Spirit", „Nürburging" 8—11 uur. en morgen van. 210 uur. I „Transport in Oostenrijk". LAGER VOETBAL Bij de intrede van de lente is on verwacht een grote; verandering in de natuur opgetreden1 en blijkt ko ning winter,, plotseling verjaagd te zijn. Gelet op de hoge temperaturen van de laatste dagen, ziet het er niét haar uitdat dit-weekeind nog sneeuw verwacht zal worden. De stevige wind en. de ,reeds< krachtige zon kunnen veel ertoe bijdragen, dat de terreinen zullen opdrogen en der halve goed bespeelbaar zullen zijn. De kans is er dan eindelijk, dat er ditweekeinde wederom gevoetbald, zal. worden. Velen -zullen misschien wat pessimistisch denken,- dat het;.te mooi is óm. waar te zijn!:-0 4 Wij hopen Maandag weer eens een complete uitslaglijst te kunnen - pu bliceren. .5..r' ;r.\J SVDPW krijgt, wel'is waar op eigen terrein, een lastige tegenpartij aan AVS, doch kan met recht een gooi doen naar beide punten,-WF gaat op bezoek bij Noorderkwartier; beide verenigingen ontlopen elkaar niet veel,, zodat een gelijk spel ver wacht; kan worden. In 1 B is de .der.by SFCDemos voor Schiedam wel- de belangrijkste wedstrijd." Gezien de tot nu'toe be haalde resultaten geven wij SFC de beste kans. Op de ranglijst staat "Ui- sus 4 plaatsen hoger dan Progress, welke vereniging iri Schiedam op bezoek komt. ■■-"/-. In 1 C krijgt Mariinit bezoek van Saturnus; Jw|Me geven wjj niet veel zal het in In het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen, zijn de laatste examens afgenomen door de Schie damse afdeling van de Koninklijke Vereniging E.H.B.O. De volgende candidaten verwier ven het eenheidsdiploma: mevr. D. Beerens-Pothoff en de heren J. M. Boom, K- DeyJ.L, Frenay Jr., W. de Jong, A. van Katwijk, C. Wapenin gen, J. L. Jansen, L. Lips, H. de Held, A. Berkhout, C. Tettelaar, J. de Regt, J. J. Schaffels, D. van der Hoeven en C. Klein. de uitwedstrijd tegen "DJS niet zo heel gemakkelijk, zijn- Voor de Schiedamse verenigingen zit er in ieder geval perspectiefin deze wedstrijden! r De stormwind van gisteren, heeft, in Schiedam enige schade „aange richt.; Om tien over vijf gistermiddag is Avan: heti:pand /van dé weduwe Van de K. - aan de Oude Sluis-dé Schoorsteen van hét dak gewaaid. De. stukken steen kwamen terecht op een sleperswagen, die voor bet huis stond. Deze wagen werd (be schadigd.". f":' 4 <4 i In. de Boerhaavelaan raakte om tien voor zeven een stuk- zink van een- by -anderhalve - meter) los. De brandweer ónder- leiding van brand meester De Jager heeft het stuk zink verwijderd. Ook; in de B. K: Laan. raakte een Stuk zink los.Het personeel van de firma Heyster heeft hier inge grepen. De brandweer, die aanwezig was,behoefde, geen dienst te doen. Te bevragen bij de vinders: AUtostep. C. mem, tVillem Brouiverstraat 25c: speelgoed -pop, L. Seboneberg, v. Beve renstraat 42c; ragebol, C. v. d. Brink. Fendrechtsestraat 17; leesboek. F. van Dongen, Tollensstraat 3b; sierdop var» auto. L. G, v. d. Hoeven; Laurens Cos- tersiraat 12b; deurknop van auto. v. d. Most, Inspecteur Belastingen, LangeHa- ven. 61; bedrag aan geld, C.' H. Lands bergen, Noordvest 61; ketting met kruisje. F. Suiker, Waranda 93; heren polshorloge, Fqet, Vlaardingerdijk 29b: schakelarmband, E. v, d. Berg, Carthe- siusatraat 2lb-,.verm. zilveren armband, Voorbach, Burg. vatt. Haarenlaan 510: regenjas. L. v. Beursen. L. Nieuwstraat 148/16; blauwe klnderhandschoen (R), AV. Sprong, Hagastraat 24; bruinehand schoen (R>, J. VerJange, keet bouwerij Troetstralaan; bruin lederen- heren handschoen, J. de Kaper. Anth. Muljs- 6traat" 19a; motor handschoen (L), Gou- welee.uw,. Schaperlaan 73; bruine capu chon,.. H. v. d,. Broek; Buitenhavenweg 166a; rode kinderwant (L). L.- Huks- hoom, Nieuwstraat 45; kinderpantoffel. J, V05. Kortlandstraat 5/10; 2 paar hand schoenen, W. Burnet, Zwaansteeg 3c; glacé handschoen (L),; G. van Veen,. Grote Markt 9; rood-wltto sjaal. C. v. d. Velden, Lange Singelstraat 82b; zwarte portemonnaSé, P..'v- d. Meer, Singel .105: rode damesportemonnale, A, van Booijen, BJC.laan 2U3; zwarte da mesportemonnale, Gokkc,'/Goeman Bor-, gésiuslaan 57bruine herenportémorinaie, A. Vivèen, Broersveld 23a na 15 uur); rode kjndei-portemonnaié, LILaau- waarts, Vondellaan. Sering met-5 sleu tels, J. van Wijk, P.K.OJaan 140a; ball point, W. Poot, Broersveld 159b;;;zwarte vulpen, H. K; steenhock, van der Drift- slraat' 13 te - Vlaardlngen; rozenkrans. Klootwijk, v. Marumstraat 9a'; vulpen zonder dop, Heinekc, p/a de Komeet, Buitenhavenweg 90.. Op-de 52e jaarvergadering van de Coöperatie DES heeft de voorzitter, de, heer C.,Schriel,'de leden de ver heugende mededeling kunnen doen dat de- Coöperatie weer een goed jaar achter de rug heeft. Het ledental gaat steeds omhoog en' heeft dit jaar de 5000 overschre den. Over het algemeen hebben de verschillende afdelingen /gunstige resultaten bereikt -met eeri geza menlijke omzet van 2.745.291,93, hetgeen pijn. f 70-000,—hogeris dan vérleden jaar. De- snelbedïe- hiögswinkel aan hét' dr .Wibautplein loopt uitstekend en heeft dé ver wachtingen overtroffen. Ook in hef- afgelopen jaar hebben grote groe pen leden een bezoek aan de nieu we brood- en banketbakkerijen ge bracht en-;'hebben met voldoening het babproces van het brood en. het bereiden van banket meegemaakt. De jaarverslagenvan de Secre taris, de heer G, van der Zee, „en de penningmeester, dé heer- A.r,M, van der Wel, werden na bespre king' goedgekeurd. Ook' het verslag van hetCollege van Commissarissen werd zonder .stemming goedgekeurd. Dc aftredende bestuursleden de heren A. M. van dér Wel en G. van der Zee werden bij enkele candidaatstellmg herkozen. In de plaats van Commissaris A. Bakker werd gekozen de heer B. J. J. West- djjk. Aan de heer Bakker werd dank gebracht voor de vele ver richte werkzaamheden in het be lang van de Coöperatie. Op voorstel van Bestuur en Com missarissen werden de bedragen vastgesteld voor de uitkeringen aan IS er wel iets, dat de leden van een amateursensemble zoveel voldoening schenkt als het bewust zijn van gestadig zich verbeterende prestaties? Of het nu een; koor be treft dan' wél een orkest in één of andere bezetting, de ware musiceer- vreugde is in hoge mate afhanke lijk van hetgeen, men bereiken kan. Geen wonder dus. dat de Christe lijke /Muziekvereniging „Harpe. Da vids" zich zo gelukkig prijst. met zijn dirigent Van hem immers Is de kwaliteit van het spel voor een Aan Marianne's rokzoom' Het is een goede gewoonte dat tij dens de jaarlijks terugkerende Boe kenweek de lezers van boeken eens kennis kunnen maken met de schrij vers van de boeken die men leest. En daar de laatste jaren de smaak van het publiek uitgaat naar reis verhalen (zeker in verband met het feit dat het maken van buitenlandse reizen een nationale sport is gewor den) hebben de organisatoren Van de Schiedamse 3oekenweek, de boekhandels Van Leeuwen. Rebers, Roodbol en Venema, de schrijver van reisverhalen Hans Alma by. het Schiedamse publiek geïntroduceerd. Aan de hand van zijn laatst ver- - schenen boek „Marianne's Rokzoom" heeft Hans Alma daarom gisteravond in Arcade dan iets verteld over de wijze waarop dit boek tot stand is gekomen. Hoe hij enkele maanden langs de Franse en Italiaanse Rivièra 'heeft gezworven, om copy op te doen voor zijn boek. waarbij hij getracht heeft om bet leven aan de door het tourisme vergulde kusten maar ook van de armere en meer pittoreske binnenlanden te schetsen. Het is een bont en amusant ver haal geworden. In Marseille kwam hij direct in de gangster-wereld te recht, waar hy overhaast en met een schop onder de rug weer uit weg is gevlucht, In Menton heeft hij een nachtdoorgebracht in de Grot der Kinderen,waai' prae-historische vondsten zijn gedaan. Op zijn speur tocht naar stof dook hij m Signa, een van de dorpjes aan de Italiaanse kust/ waar de eeuwen hebben stil gestaan, dook/hij in een vermakelijk dorps-schandaaltje. In het Estrelle- gehergte kwam hij aan.de rand van de drukke verkeersweg een brok on gerepte natuur tegen. En zo nog meer aardige Journalistieke verhalen over „Marianne's rokzoom". Dit alles geïllustreerd met uitstekende lan taarn-plaatjes. Dat hij zün vrij - talrijke gehoor heeft, kunnen boeien, blijkt, wel pit de vragen (met een tape-recorder opgenomen) :die ha afloop werden gesteld. Aan zijn doek ml. om „een heimwee op te wekken naar zon en blauwe luchten" heeft Ham Alma zeker beantwoord. groot deel afhankelijk."Aan hem.is het, zijn orkestleden te wijzen op al die onmisbaarheden als een goe de frasering, een juiste dynamische schakering, een puntige rhythmiek en al die andere kleine dingen, die tezamen de zo begeerde goede ver tolking vormen. Alb, Meij. zorgt voor deze dingen, maar de leden van Harpe Davids zorgen zelf ook ergens voor. Een geanimeerd, concert als dat van gis teravond in Fassagetheatcr bewijst, dat men deze vrijetijdsbesteding eén bijzonder warm hart toedraagt. De vitaliteit in dit musiceren was on miskenbaar en voor zover de mu sici daar technisch en qua aantal toe in staat waren, werd er uitste kend gespeeld. Dat aantal is inderdaad een zwak punt. Voorzitter L. A. Alebregtse zinspeelde er al op in zijn 'openings woord: cr zijn nogal wat instrumen tengroepen. die dringend uitbrei ding behoeven. Maar wie weet, kwa litatief is. men al flink vooruitge gaan. misschien komt het kwantita tieve ook nog wel. Het programma was met zorg ge kozen en bevatte vrfj veel pittige nummers.; Tot de ernstige werken dient de paraphrase over „Houdt Gij mijn handen beide" van Jan Zuidemate worden gerekend: Een compositie, die óp een paar verschil lende manieren een lied; harmoni seert en deze onderdelen met :Jied- 'motiefjes aan elkaar-koppelt op/de manier, zoals dat in dit stuk ge beurt, kan men echter, nauwelijks een paraphrase noemen. Het was muzikaal het minst - bevredigende stuk van de avond. Qua prestatie lukte het uitstekend,- vooral ook in de kennelijk goed gestudeerdepoly- rhythmlsche figuren. Het muziekprogramma vis geheel voor de pauze, afgewerkt. Het'twee de programmadeel heeft het .talrijke publiek gelegenheid gegeven,.; de muziekfilm ,/Melba"r met-- Patrice Munsel in de hoofdrol van de grote zaagerei Nelly Melba' te/-zien. ELLY .SALOMt- de leden, bij gezinsvermeerdering, overlijden enz., alsmede aan enkele plaatselijke instellingen op. sociaal 'gebied, Nadat door enkele aanwezigen ge-, bruik was gemaakt van. de rond vraag, werd deze goed gezochte bij eenkomst met een opwekkend woord door de voorzitter gesloten. GEBOREN: Teuntje W. d. v. V. van Looplk cn H. den Houtlng: Roelof, z. v. F. Christen en N. Buist: Coenraad. z. Bos cn M; G. Molendijk. OVERLEDEN: C..J, Westerwijk 86 }r; C. C. Hagens, 38 Jaar, vr; V. J. L. v. d. Laan rONDERTROtrWD: D Hartman 20 jr. eri M. van Hees 18 jr: G.„ A. M. van Keek 22 jr en. A. S. M.. van'Schijn-, dei 22 jr: P. A. Hellemóns 22 jr en H;' A. Monster 20 jr; C. J, HutJsdens 29 jaar. en C: A. v.d. Velde 30 -ir;- K. Ml: vanKampen- 24 jaar en J. Nlessen; 27 jr: J. de. Ligt 26 Jr en J. Kouse maker 28 jr; M Pons 35 jr ',en F. Hoo- gerwerf 30 Jr; Romvendal 34 jr enH. -J. Kooiman 34 jaar; A. Smits 30 jaar en J, C L, van .Steenoven 27 jr: M. L. Tbysse 19 Jr -en-.J/ M. M." Hertog IV jr; J. H.Verhoeven 21: Jren E. Th. Gr oen ew oh 21 jr; J A"W. Witter3 24 Jr en F. A; Coté 23 jr.*. - GEHUWD; 'J.: C,. Olsthoom 26 jr en H. W. Lansbergen 29 jr. A; Murk 25 jr en J. G. Bos 17 Jr; E Ch. R. Fleters 26 jr en M. P. Spaans 26 Jr: E. J. Nieuwcnhuizen 25 jr en S. M. de Haas 21 jr: A. Nobel 44 jr en A. Baas 35 jr; J van Baarde wijk 24 Jr en A. van Veer. 2i jaar. .Mejuffrouw M. A. Herfst te Schiedam is aan de Rijks (universi teit te Leiden geslaagd voor het doctoraal, examen Nederlands recht. HUISEIGENAREN Op de jaarlijkse ledenvergadering van de Schiedamse vereniging van Huiseigenaren, in Hotel de Kroon gehouden hééft de voorzitter, de heerS/. Vérfoo bekend gemaakt, dat het ledental van. de vereniging de laatste drie jaar is verdubbeld. Ook de Bond van Huis- en Grondeigena ren, waarbij dé plaatselijke, vereni gingen zijn aangesloten, maakt een grote bloei-periode mee, ,De oorzaak van deze bloei zocht de heer Verloo in het groeiende verzet van de huiseigenaren tegen de huur- politiek van de regering, een politiek die. naar mening van de spreker er toe geleid heeft dat in vele geval len de huizen onvoldoende kunnen, worden onderhouden. Uiteindelijk is het gehele volk, dat in deze sl'echt- onderhouden huizen moet-wonen, de dupe van de rcgeringspolitiek. Spreker bracht verder in herinne ring dat enkele jaren geleden de So- Vele voetballiefhebbers zullen zich dit seizoen afvragen, wat er eigen lijk met Hermes aan de hand is. Want de blauw-wittcn, met gere nommeerde spelers als v. d. Tuyn, Mansbergen,- Lex Janse '.c^. behoe ven zeer-zeker; niet in de onderste regionen te' vertoeven. Het lijkt er op, dat het een mentale kwestie is. Meestentijds spelenonze stadgeno ten technisch beter dan hun tegen standers, maar toch gaan dc wed strijden verloren. De wil om door te zetten, ontbreekt, daarom gaan zo veel kansen, ontstaan door vrij be hoorlijk veldwerk, verloren. Het beste bewijs voor.deze theorie is wel de wedstrijd, die Hermes speelde tegen 'Holland-SpOTt. Toen zagen wij weer het oude Hermes- DVS, Waarom toén wel? Juist een tegenstander als Hollend-Sport gaf Hermes" de wil,' om iets. te laten zien,"een prikkel om-tot grote pres taties te komen. En dit verschijnsel kunnen wij Zondag a.s. weer beleven. Want, dan komt Feycnoord naar de Damlaan. en het is bekend, dat Hermes juist tegen de overkanters haar beste wedstrijden speelt. En Feyenoord weet uit ervaring, dat het aan de Damlaan moeilijk winnen is. Daar om zijn deze wedstrijden steeds zo aantrekkelijk. T\yee- ploegen tot het uiterste geladen,, dié beiden hun kracht zoeken in opbouwend voet bal. Feyenoord staat er ook niet zo rooskleurig op. Ook zij waren niet productief in hun aanvslsspel. Doch dit euvel schijnt opgelost nu de ex- Spartaan, de jeugdige Bosselaar, in de gelederen is opgenomen. Vorige Gistermiddag om vier. uur werd 'een voetgangster, mevrouw J. v. B.- K. uit de Strijensestraat, op de West- frankenlandsedijk door de uitste kende lading: van een vrachtauto geraakt. 'Zij kreeg een gekneusde rechter arm- Door" de GG „en GD is .zij verbon den en naar huis gebracht. week sloegen de Fcyenoorders het sterke Rapid met 3—L. een prestatie die insiders doet geloven dat Feyen oord aan. de opmars na&r hogere re gionen, is begonnen. We voorspellen een goede en spannende wedstrijd, die. zoals altijd, /veel publiek zal trekken. Ook in Rotterdam bestaat veel belangstelling voor deze ont moeting. Voor de. Hermes reserve elftallen is het een. rustige dag. want zowel het 2e, 3e als 4e elftal zijn vrij. Voor Zaterdag'a.s. staat., voor HBSS wederom een interessante ontmoeting, op het programma. Dan komen de laagstgeplaatste twee clubs tegen elkaar in het veld n.3. HBSS—Scheveningen. De tegenstan ders hebben weliswaar 2 punten racer dan HBSS, doch zij hebben ook 3 wedstryden meer gespeeld. Uiteraard staan bier grote belan gen óp het spel, zodat het aan span ning zeker niet zal ontbreken. Wel licht kan het eigen terrein voor HBSS doorslaggevend - zijn. De wed strijd wordt gespeeld aan de Ha- vendyk," Aanvang 4.15 uur. Voor de reserve-elftallen. zijn vastgesteld: HBSS 3—Barcndrecht 2, (4.15 uur, terrein Spieringshoek)HBSS 4— GTB 3 (2.30 u, terrein Havendijk); DVO '32 2—HBSS 5 <2.30 u. terrein Vlaardingen)HBSS al—Excelsior M. al (3.45 u.. terrein Damlaan); WRW a—HBSS a2; HBSS b—RK WIK b2 (2.30 u. terrein Spierings hoek). Lezing over Stedebomv Voor de Vereniging „Vrienden' van het Stedelijk Museum" zal de' heer J. M- Horvath, stedefeouwkundige. van Schiedam Dinsdag 23 Maart in de aula een lezingnouden over „Stëdebouw en groei van Schie dam". Aanvang 8 uur. De beoefenaars van veldsport gaan er langzamerhand, aan .twij felen' of zij dit- seizoen nog aan hét spelen van' competitiewedstrij den" toekomen.' Intussen is mén he vig in tijdnood komen te verkeren, ook-bij de korfbalcompetitie. .Succes heeft b.Vi nog slechts zes van "de 18. te spelen thuiswedstrij den achter. de'rug, Schiedam: acht. ODI is precies op dé helft met acht van een" "reeks van 16. De lagere twaalftallenvérkëren in dergelijke posities. De gebruikelijke wedstrijd dagen alleen zijn niet: voldoende, zodat het dus spelen op avonden in de week en-andere dagen wordt. Succes- :en Schiedam moeten er na de lange* rust direct stevig aan geloven. /Voor Zondag is de re turn- wedstryd.van de derby vastge steld. n.l. Succes—Schiedam. Op 14 November hebben de blauwwitten wel heel lelijk: het hoofd laten hangen en zegevierden de rood zwarten met niet minder dan. 11—2. We geloven, dat Schiedam ook. dit maal aan het langste eind zal trek ken. 1 ODI krügt Pemix 2 uit Leiden op bezoek, dat alle thuiswedstrijden, heeft gewonnen maar de beide ge speelde uitwedstrijden verloor. - -; Voor de - reserve-twaalftallen zijn, vastgesteld de 'wedstrfjden Ohs Huis 2—Succes 2, ODI 2—O DO en SSV 2 ODi 3. De ënigé die we hier de vólle buit zien binnenhalen is ODI 2. Voor de adspirantenteams- staan op het programmaSperwers C— Succeg A, Rozenzurg BSucces B, Succes C—OSCR B en Maassluis A —ODI A. VLAARDrNGEN. Op de eerste bijeenkomst van „Coméko" (Comité. Ontwikkeling ]\'IiddeJgrote enKleinerè - Ondernemin gen) in het door de Kamer van Kóóphandel en /Fabrieken voor de Beneden-Maas bestreken gebied, Donderdag in-zaal Harmo nie te, Vlaardingen gehouden, zijn vooral fihahciëlë'vraagstuk- ken aan de órde gekomenDe heër* G." Sleyt, directeur van het kantoor Rotterdam-van deNeder landsche Middenstandsbank N.V., hield' een causerie.over.het onderwerp „Financiering van liet. kleine en middelgrote, bedrijf"; Hettyaseen grote ver dienste van de referent, dat hij in'zijn betoog philosofische eri theoretische beschouwingen achterwege..liet, doch zich direct bezig- hield met practische gevallen, -daarbij aangevend welke mogelijkheden er voor kleine en middelgrote óndernemingen aanwezig zijn in gevallen dat 't gewénst of noodzakelijk: is5 dat op financieel terrein maatregelen worden genomen. Ook de op het referaat-gevólgde discussie bewoog zich op iJractisch ter rein: De verwachting- werd uitgesproken en is .ongetwijfeld gerechtvaardigd'—- dat nu Gómékoóók.het gebied/ten Westen van Rotterdam in zijn „invloedsfeer" heeft opgenomen, het niet bij öezé eerste bijeenkomst zal blijven 'en er spoedig, met name, discussiegroepen zullen worden gevonnd; op. de belangrijk heid daarvan werd door het Coméko, ook via ónze kolommen, reeds eerder gewezen. De vergadering stond onder lei ding var. mr B. Moret. accountant te Rotterdam. In zijn begroeting .héoft hljf- het doel ;van „Coméko'' nóg ;ëénS;/' duidelijkultc'ehgezet. Door ondérnérb'ërs/yóÓrYté/lich ten wordt gepoogd ëcn steentje bij te dragen in deop voering van de productiviteit Gezamenlijk kunnen technische; vc^mthèrciële én admini- straticf-financiële ^problemen, onder het oog woeden gezien. De he?rC. H;- Buschraann, voor zitter van de KvK :.voor de Be neden-Maas, hééft-' op deze eerste bijeenkomst van Coméko, die met mede werking" van de KvK. de In dustriële !Kring, *te Vlaardingen en de 'Maatschappö vvoor;,./Handel en Nijverheid te- Schiedamr "tot stand kwam. een. „openingswoord gespro ken. Hij. wees/," er op,- dat'het on danks tót tevredenheid stemmende factoren zoals het zich in stijgende lijn be.vmden van productie- en ex- pórt. 'het zaak' .is,'-bij/voortduring bedachtté zijn opmogelijkheden liet productie-apparaat óp. de meest efficiënte wijzc/ af te stellen. In elk bedrijf /moet men er op uit 2ijn de-hieöst' ideale", samenwerking van onderscheiden productiefactoren, als daar zijn leiding, werknemers, ou tillage én kapitaal.' na te 'streven. Doelmatige, productie, vermijding van verspilling vanenergie van mensen; machines, engeldmiddelen, zijn- i' voor-Nederland -. noodzakelijk om "orize* internationale positie te handhaven.. „Ook- geldt dit voor de kleine onderneming; die niet over eigen specialisten kan beschikken cn het gevaar loopt daardoor niet ..bij" te blijven. Oriënteringsbijccn- komslcn van het Coméko en dis cussiegroepen kurïnen daarin voor zien. - 4'-i De heer G. Sleyt heeft ccn met lal van aan dc.practijk ontleende voorvallen, causerie gehouden over 'fjnancieringsmogelijklieden en -moeilijkheden, HU '.zette uileen. waarvoor gelden- op langere termijn ter beschikking' moeten ".staan en waarvoor een bankcretfiet. de aan gewezen :weg is. Uitvoerig-"stond de inleider stil bij dé financiële vraag- stukken," dié vérband houden met vernieuwing van productiemiddelen. Hij wees daarbij op mogelijkheden als het z.g. industriële crediet, het bédrijfsuitrustingscrediét -en- het z.g. bijzondere crediet. Ook kan men crediet -. krijgen, voor-de financie ring van economische samenwer king, In het algemeen geldt, dat, om voor credieten in aanmerking te/komen, een goed bedrijfsbeheer vereist is. Tijdens de discussie is men. op tal'van aspecten nog die per in gegaan. ciaal-Economische Raad een studie heeft gemaakt .van het huurpro- bleem/.De meerderheid was toen van mening*, dat; een huurverhoging tot 145 a 150% van. het huurpeil van-1940 noodzakelij k was. 'Als(resultaat daar van-werd o.a.' in Schiedam de maxi mum huur bepaald op; 134% van het huurpeil1940. Dit. is -nóg./ontoerei kend, meende dc heer Verloo, Sindsdien zijn de; onderhoudskos ten belangrijk- verder gestegen., Er' kwanten loónronderi, welke echter, niet; vergezeld -gingen" van een huur verhoging, zodat eigenlijk van een huurverlaging gesproken kan wor den.* Spreker hoopte echter dat de regering eindelijk, eens/ zou inzien, dat men bij de huur politiek op de verkeerde weg is. Bij de bestuursverkiezing, die daarop volgde.werd de heer C. L. Moerman herkozen-en dé-heer A. v. Woerkom in het-bestuur gekozen. De gedachten-wisseling aan het slot van de vergadering leverde discus-, sles op over de Bouwverordening, de Huurwet,en - deWoonruimtewet. waarvan men de wijzigingen én'ver beteringen- metspanning tegemöët ziet. Als een-leemte in de Huurwet werd gevoeld het ontbreken van een bescherming van de huiseigenaar, té gen de hógere onderhoudskosten tengevolge van inwoning, terwijl de onderhuurder vaak een onevenredig hoge huur betaalt aan/ de hoofd huurder, Oecam, Passiedienst Op Zondag 27 Maart a.s./zal in een Oecumenische Passiedienst, waartóe de Oecumenische Raad van Kerken alhier het initiatief genomen heeft, het lijden van Christus worden her dacht/ Deze dienst wordt gehouden,in. de Grote Kerk' en -vangt aan om 8 pur dés avonds. Als liturg zal optreden Pastoor C. Tol van de Oud-Katho- lieke Kerk. De prediking wordt ge houden door ds J Gras Herv pre dikant over het'onderwerp: „Zie*, de mens!" en door ds W. A/ Krijger.- Geref. predikant over: „Zijt Gij dus toch Koning?" Tijdens deze dienst zal-optreden, het-kerkkoor der Nederlands Hó.rv- Geraeente onder leiding' van de Heer Jacp. P. Bekkers, organist der kerk. Voor f 100.000 Honderdduizend gulden vragen B. en VV. van Rotterdam aan de raad voor. de aankoop van veertien wer ken vari de in 1949 overleden Rotter damse schilder en beeldhouwer Hen-; drik Chabot. Mevrouw Chabot is be reid de gemeente een keus uit de nagelaten werken te.laten doen. Hendrik Chabot overleed vijf jaar geleden in behoeftige omstandighe den. Zijn werk genoot toen reeds in binnen- en buitenland vermaardheid. Het bracht hem echter geen wel stand. Thans zijn muséa, kunsthande laars en verzamelaars echter bereid belangrijke bedragen voör de werken neer te-léggen. V De weduwe yan ae schilder is tot dusverre riiet ingegaan "óp 'rdè vér-, schillende aanbiedingen: /Zy wil 'de gemeente Rotterdam in de gelegen heid stellen teh. behoeve van Museum Boijmans een keus té '/doen. De ge meente heeft' veertien schilderijen op het oog/ die èen duidelijke/ indruk geven van Chabots ontwikkeling en hoogtepunten. Enkele jaren geleden maakte Rot terdam-Zuid reeds kennis 'met de plannen en het - werk van 'de Inter kerkelijke Jeugdevangelisatïe, een jeugdbeweging, waarin jongeren van verschillende kérken elkaar hebben gevonden. In de kring van de gereformeerde jongeren werd onlangs het plan op gevat om; ook -op Rotterdam's "Rech ter Maasoever /een afdeling van de I.JJ3; ;op te (richten, waartoe men contact zocht met de jeugdraden van andere kerken, o.a. met de centrale ■hervormde jeugdraad. .v": Het werk van de I.J.E. bestaat 'o.a. uit het organiseren van .meetings, waarnaast oofc het'hoüden vampraat- avonden «h iristuivém het: zingen/in ziekenhuizen,'gevangenissen enz. op het programma staan.-,- Zondag a.s.,"* .'s avonds' 8 "uur, hoopt meh in'^de Noórderkérk aan de Jac. Ca'tsstraat 'dë eerste gróte meeting te houden. 4 Ds C. A. Korevaar zal hier een korte toespraak houden onder de titel „Afstand bewaren3. Daar om heen'is een zeer,gevarieerd program ma samengesteld met muziek, koor zang en solozang. VLAARDINGEN. Donderdag brak bij Havenbedrijf Vlaardingen- Oost een wilde staking uit. Na een kort overleg werd. het werk in de loop..van-de dag*hervat. De directie heeft' toen besprekingen, met de vak organisaties geopend, die. heden wer- den voortgezet. Het geschil liep over de tariefs percentages en het percen tage van de winstdeling. B. en W. stellen de; Rotterdamse raad voor aan het Comité Rotterdams Bloemencorso een subsidie van tien duizend gulden te verlenen. Verleden jaar heeft het comité eenzelfde sub sidie ontvangen. - (Advertentie IM.) 26 MAART—2 APRIL Bij aankoop van tenminste 4.50 aan Nederlandse boeken ont vangt U gratis het charmante boekje, dat CLARE LENNART schreef onder de titel: - „Op schrijvers voeten door Nederland" De traditionale dichtbundel is getiteld: t\ „2 muzen" C en ligt' eveneens voor u gereed -bij G - BOEKHANDEL HUBÉHSPtElN 16 TEL69513 SCHIEDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1