rijdende stofzuiger 5e Clutenba geopend ^/fïW Nieuw materieel voor de Gem. Reinigingsdienst a<;i:ni)A Hoe de Bevrijdingsdag zal worden gevierd •r DE W0LBAAL Courantenreclame lassss&^iv-s f 3-50 BAKKERIJ KOK Eerste rol-trommel-wagen Rad van Avontuur moet geld opbrengen voor St Jorisdoele Jaarfeest van - CJVF en CJMV Filmvoorstellingen Kath. Film-actie Lezing voor de Jonge Kerk ,.Bctiiiinéus"-koor gaf Kerkcohcert Hond beet een eend dood HET PROGRAMMA: Ook op Koninginnedag zijn er vele feestelijkheden Fietsen gestolen Schoorsteenbrandje Burgerlijke Stand Houder 5flipspel' veroordeeld Bejaarde man stak onvoorzichtig over Öplichtër kreeg half jaar SCHIEDAM Dr D.W. Duyster KOERIERSTERS DE KR00H is niei te vervangen f*tll oz« pasvorm VN unfek-jeugdige stijl y elastieken pandje vergemakfce- lijkt het ademhalen cup», gevoerd met speciale vorm- houdende stof doordat de cups rondgestikt zijn, blijft het ideale model, ook na talrijke malen wassen, behouden «veneens verkrijgbaar voor i zwaardere buste h In dc ccuicig-dutcndc strijd tegen het siraatvuil krijgt de. Gemeen tclijke Reinigingsdienst te Schiedam binncnkoit de hulp van een „eer modern ivcrktuig. Een „rijdende stofzuiger'/ Dit instrument, dat offi cieerde naam draagt van veeg- en opnecmniachinc is een voor Schie dam geheel nicuu: strijdmiddel tegen het straat vuil, maar ook in de andere Steden ih Sedcrland zal men deze machines "iet al te vaak tegenkomen. Het is .overigens wei een merk waardig toestel. Een zware D.A.F.- truck met daarop een grote dichte bak geplaatst. Onderaan de wage». is een grote ronde roterende borstel gemonteerd, die dc straat over eer. breedte van 1.2 meter netjes schoon borstelt. Het vuil wordt dan naar de straatkant geveegd waarop een an dere borste] plus een krachtige zuig- machine. het vuil naar het (onzicht bare! inwendige van de w3ccn stuurt. Zelfs vrij- grote stenen, b v. een derde deel van een straatklin ker, worde» 20 automatisch van do straat verwijderd. Voor op dc wagen zijn vier watcr- - sproeiers - geplaatst, waarmee het Het is de eerste roltrommel-auto. We.hebben er reeds over geschre ven dat deze dienst voor het opha len vzn het huisvuil de beschikking zal krijgtn van een nieuw model vuil-ophaal-wagens. Dit zijn rol-; trommel-auto's zoals ook de reini gingsdienst in Rotterdam die heeft. De thans in gebruik zijnde vuil- pers-wagens zuilen langzaam-aan worden vervangen door de wagens van het nieuwe systeem. Een voor- deel is dat het ophalen "stof-vrij zal geschieden; maar het nadeel is ech ter dat er een ancJer model vuilnis emmers vereist wordt, die in. het automatisch Werkende "slot passen. De eerste rol-trommel-aulo is er nu wegdek bevochtigd wordt, voordat dus en nog cit jaar zullen cr twee het netjes wordt afgeborsteld. Zo heeft men geen last meer van op waaiend stof. Met een matige snel heid van 9 km. per uur op een niet al tc „vtfile-betonweg of van 5 a 6 km op een klinkerweg beweegt dc ..rijdende stofzuiger" zich voort langs dc straten en kan zo 6 a 7 tyn vuil per dag ophalen. Op die manier kan dit werktuig makkelijk opwerken tegen heel- wat menselijke straatve gers. - Deze vccg-maehine, die door dc N.V. Nctam in Rotterdam werd ge bouwd. is oen wel zeer welkome aanvulling, van het wagenpark van de- Schicdsmsc Reinigingsdienst, waar men niet direct een teveel aan moderne'" tnachines bezit. Over een week of wat verschijnt de rijdende ,5»tofzuiger", in Schiedams straten en zal wel het nodige bekijks krijgon. - Roltrommel-auto Op het terrein van de Reinigings dienst kan men echter nog eeiv an- Gèrë v nieuwe wagen bewonderen. •an- deze wagens bijkomen. Maar daar er nog niet genoeg vuilnis-em mers van het nieuwe-type voorhan den zijn, zal het nog enige tijd du ren, voordat de nieuwe wagens in gebruik, genomen' kunnen worden. De roltrommelwagcn is door de fa. Geesink in Weesp vervaardigd op een D.A.F.-chassis en voorzien van e-en dieselmotor. Tussen de ca bine voor de chauffeur en dc rol- trommel, die 12 m3 niet-geperst vuil kan bevatten, is er nog een af sluitbaar compartiment voor het grove. vuil. Tenslotte kunnen we .nog meidér, nu we hot-toch over.de „reiniging', van de stad hebben, dat er .plan nen bestaan om ook in Schiedam on de drukke punten, waar dus vele personen passeren, nieuwe vuilnis bakken te plaatsen. Dit in de hoop dat de stad er wat zindelijker door wordt. Dit is de nieuure „rijdende stqf- zuiger" van de jReitnpinpsdiéust, Otid en nieuw watertaal van de Schiedamse Reinigingsdienst, Een Ford bak-wagen 'van 1031 (nog steeds in gébruikt) naast de nieu we1 rol'trommel-wagen, mei de 'trormnel'feestelijk onifioóg gerold. In het clubhuis St. Jorisdoele aan het Doeleplein werd gisteravond door dé heer H. Sabel, wethouder van on derwijs en sociale zaken dc 5e Clu tenba. clubhuis-tentoonstelling-bazar geopend. De heer Sabel heette de genodigden hartelijk welkom en sprak de wens uit, dat deze 5e Clu tenba een succes zou worden, zowel in'financieel opzicht als in het meer bekend worden van het werk. dat het clubhuis voor de jeugd van Schiedam doet. Er heerst .in onze stad nog veel misverstand over het werk van het clubhuis. Dc meeste mensen beschou wen het 'clubhuis als een asyl. waarin bepaalde mensen opgesloten worden en--waaraan men verder geen aan dacht behoeft te besteden. Dit is be slist" een. verkeerde opvatting van dit stuk jeugdwerk, aldus de heer SabeL. De leiding van het clubhuis heeft de mooie .maar. ontzettend moeilijke taak de jeugd-wegwijs te maken in de dikwijls harde en- meedogenloze -wereld van vandaag, o Met -een duw tegen hetrad van i avonturen*, waarmee' men deze dagen 1 veéL geld Koopt,te verdienen, vcr- klaarde-,de heer Sabel de Clutenba voor geopend. Daarna stormde de jeugd naar bin nen om zich te vermaken bij de schiettent, de bailegooi-tent. het rad van avonturen, een snoepkraam en diverse andere attracties. De tentoonstelling, die in een van de bovenzalen was ingericht gaf een duidelijk beeld van de vooruitgang van het werk. dat in het afgelopen jaar door de jongens en meisjes is gemaakt. Zowel liet handwerk van de moeders en meisjes als het tim merwerk en klciwerk .van de jon gens Is de moeite waard om te be kijken. De Clutenba is vanavond geopend van 7,30 tot 10.30 uur, Vrijdag ook van .7.30 tot 10.30 uur. Zaterdagmid dag van 2.30 tot 5.30 en van 7.00 tot 11.30 uuri Bij dc opcnlgg merkten wü c a. op de heer -K-- RÜPma. commissaris van politic, de heer J. C. Bronncman Van de Sportcommissie, mej. H. J. Ybes, directrice van de Huishoud- en In dustrieschool en de heer M. HoLl. ge meentelijk inspecteur van Onderwijl. Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. J, Jansen, Swammerdamsingel 41 enNieuwland, dr Wibaut- plein 17, Bellen bij ongeval: OG' en G.D-, Tumlaan 80. telefoon 68290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag. 1 behalve Maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond tbehalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend .iedere dag fbehal.ve - Maandag) van 2-tot 4 uur, iedere avond 'behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondass gesloten. Stedelijk Museum: Arta-tentoonstel- ling: Graphick cn beeldhouw werk Geopend da cel ij ks: 2 tot 5 uur. Eigen collecties. Bioscopen: Passage. 2>uur: „De-muiterij op dc Caine". Monopole, 2, 7" en 9 uur „Levend ingemetseld". Voorstellingen: Passage. 8 uur: Gymnastiekuit- voeringR.K-,- gymnastiekver. -..Excelsior" - m.m.v. ,iS.S,S." uit Brecla Arcade, 8 uur;. Gymnastiekuit- voering Chr. Ver. v. Lich. Oef. v „Odo". r.- j Irene, 8 uur:-Toneelavond TBC- ..vereniging „Zonnegloren?. Grote Kérk, 8 uur: Voordrécht doop Coos van, Hoboken over „Job". a Clubhuls St Jorisdoele, 7.30 .10.30. uur: ..Clutenba".. Blauwchuls, 10—12.30 en 1.30— J .,40 >iu'r: Bazar .yróuwcnclub Al- gemene" Bond-. van Ouden van Dagen. "De: C.;J.ViF;en dé C.J.M'.V ,.Oud- Mathenesse" .hcbbéii gisteravond in gebouw.Irene aan de Nieuwe Haven hun jaarfeest gehouden: De voorzit ter, de heer J'. H. Elderson heette de jongens en meisjes hartelijk welkom. Men heeft,nog steeds een tekort aan leiders voor de diverse clubs. Het aantal leden bedraagt hu 90. Een wens van het bestuur is een eigen jeugdcentrum in de wijk. Het programma bestond uit schets jes, samenzang en muziek door het ..Eleclronisch Trio", Dc 12-jarige Theo Bood .speelde enkele liederen op de piano. Hét programma werd verzorgd door dé Junioren cn Jon- gensclub „Jonathan" en. de afd: Jong- ieden in samenwerking met de CJVF afd. „De Jonge Bloesems" uit'Oud- Matbenesse/ Beide voorstellingen van de Katho lieke Film-Actie, gisteren in Arcade gegeven, zowel die om 4 uur als de avondvoorstelling, brachten uitver kochte zalen. Wel eon bewijs, dat van Katholieke zijde het werk van de K.F.A. enerzijds, en de gebrachte films anderzijds, ten zeerste worden gewaardeerd. De film „Holland biocmenland' 'bracht bij dc bezoekers, vooral in deze nog zo gure „lente dagen" een verwarmende sfeer en in het bijzon der waardering voor het vele schoons wat de Hollandse Flora brengt. Do tweede bijfilm „Herfstmelo- dieën" toonde juist de grote onbe schrijfelijke schoonheid, welke de herfst brengen kan. doch waarvoor menigeen, vooral de stadsbewoner, geen oog heeft. De hoofdfilm, in twee delen ge draaid. schakelde plotseling over naar de rcligicusc zijde. De tilel was „Het Leven van Jezus". Deze film is samengesteld uit de meesterwerken der grootste schilders door Marcel Gibaud. Dc tekstvertaling was van Pater C. P. Voorveit O.F.M., terwijl de verteller in de film was Henk Schaer. In deze film valt wel op. dat er geen schreeuwende slagzinnen of hoogdravende aanbevelingen in voor komen. Degenen, die deze fiim ge zien hebben.zullen overtuigd geweest zijn dat door dc religieusc en artis tieke waarden welke deze film in zich borgt, door velen gezien moet worden. In het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan de Lange Ha ven heeft de „Jonge Kerk" .van Schiedam een centrale avond ge houden, waar werd gesproken door ds J. Dieperstoot. Nederlands Her vormd predikant uit Rotterdam- Delfshaven over de uitverkiezing. Na de lezing volgde een levendige discussie over de diverse onderdelen van dit \Taagstuk. Z-/ET opf reden, ran h«t gemengde koor van het Christelijk Blin deninstituut „Bartlméus"te Zeist, Woensddgav ond in -de;.. Jüliandkerk, tdas voor alles 'ie waarderen door de liefde tot dc zang en de muzl kale overgave, dié er bij voortdu ring' sprak uit de uitvoeringvan dc ten gehore gebrachte toerken. Want ondanks hef feit,, dat de dirigent Mees van Huis zijn intenties hier op een geheel anderewijze op zijn zangeressen en zangers moet over dragen, dan bijeen koor, dat ook op de zichtbare expressie-gebaren en dynamische aanduidingen ..direct- vermag te reagerenlegt dit ensemble zowel in dynamisch als in expres sie/ opzicht een voorbeeldige muzi kale discipline aan de dag. Wat in de totale klank over het geheel genomen "nog zou kunnen verbeteren, is de loonvorming bij de sopranen, die iri de hoogte de tooit soms niet direct en kernach tig genoeg treffen. De mannenstem men daarentegen klinken mooi en beschaafd cn daarbij dan nog ge voegd; dat er een levendig begrip voor - stijl en het karakter van de werken- uit verschillende perioden ïn dit zingen zeer duidelijk aanwe zig is, zou het stellig de moeite lonen, aan deze.dé klank min of meer afbreuk doende intonatie van de zangeressen, eéns bijzondere aan dacht- te gaan schenken. Overigens kregen werkjes o.a, van Hassler, Schütz - en Bach en Mendelssohn een vertolking, die de "bovenge noemde eigenschappen zeer verheu gend tot hun recht deed komen. Enige leerlingen zongen verdien stelijk cn muzikaal-sympathiek haar sopraan-soli'en van een leerling- organist hoorden we een, zij het dan nog niet geheel vlekkeloze, zeer verdienstelijke weergave van een Praeludiumi; van Bach. Anne Holtrop - bracht afwisseling in' het programma met het voordrs- .gcn van religieuze poëzie, die door de geheel bezette kerk eveneens met gróte aandacht werd gevolgd. Ds A. Hoffman en ds E. J. Oom- kes hebben de avond respectieve lijk geopend en besloten. H. VAN BORN Collecte van de Stichting 1940-45 In Mei 1955, wanneer voor dé tien de maal de Bevrijding wordt gevierd, zal ook voor de tiende, maar tevens voor de laatste maal de Stichting 19401945 een beroep doen op het gehele Nederlandse volk, om een of fer te brengen voor hen. die achter bleven of invalide werden door het 'Verzetswerk. Ook in Schiedam zal deze laatste inzameling gehouden worden. Om nu de gehele ScTiiedam.se bevolking in sta*»t te ste'Wi htm offer tc brengen. bet Plaatselijk Bestuur beslo ten.- dit jaar niet alleen een 1-uur- Ioon-actie, waarvoor alle bedriiverv een verzoek zullen ontvangen, doch ook een huis-aan-huis-inzameling te houden. Het Centraal-Vrouwen-Co mité, waarbij dus dames van alle richtingen aangesloten zijn, nemende lijst-inzameling op. zich. De inzameling zal gehouden wor den van 27 April tot 7 Mei.' Mochten 'er ook buiten deze krin gen mensen zijn. die aan de actie willen medewerken, dan kunnen zij zich melden, bii: 'Mevr. Van Wocrkom, "Graaf FlorIs- straat 77, ft?cr: 'Ccntr.-Vr.-Comitê, tel. 65801: en Mej, Van 'der Kort, Broers vest 46 L tel; 66925/seer. Stich- ting 1940—1945. --Een grote- hond heeft -gistermor gen op de Stadhouderslaan een witte pekingccnG' doodgebeten. De politie stelt een. onderzoek in. Heel Nederland zal zich binnenkort opmaken' voor de viering van enkele nationale féést- en'gedenkdagen, nl-. de verjaardag van Koningin Juliana en van de nationale bevrijdingsdag op 5 Mei, waaraan weer de algemene Rouwdag van 4 Mei voorafgaat. Ook in Schiedam zal men.deze bijzondere dagen niet onopgemerkt voorbij'laten gaan. Reeds geruime tijd geleden zijn de nodige comitc's in het leven geroepen die weer de verschillende plannen hebben opgesteld voor deze viering. Het e.e.a.'hebben wij reeds in het kort vermeld en ook in het vage dé plannen uiteen' gezet. Van de heer' L. Kamp, de.voorzitter van de vereniging voor de viering van nationale feest- en'gedenkdagen en tevens voorzitter van het ruimere comité' dat op verzoek-van het gemeentebetuur is .ingesteld, hebben wjj thaxis dé meer definitieve plannen vernomen. - begint al vroeg: Om 7.30 uur ont steekt de burgemeester, op de Koe markt de Bevrijdingsvlam, dié de ge hele dag blijft branden. Tegelijkertijd trekken 6 muziekcorpsen door de stad om de jeugd van 6 tot, 18 jaar op te roepen naar de Plantage waar om 3 uur het Jeugdappèl wordt .ge houden. De vlag -wordt gehesen, korte toespraken worden gehouden en er is tijd voor declamatie, zang en muziek. .Van 9 tot 30 uur worden in dé kerken de gebruikelijke "diensten ge houden. Daarna volgen de Pleinfeesten voor de jeugd waarbij', de kinderen onder deskundige leiding eens har telijk plezier kunnen maken. 's Middags heeft er van 3 tot 5 uur een sensationele openlucht-show plaats, waarschijnlijk In dë buurt van Nieuwland.'Hierbij zal men acroba tiek op de hoge draad kunnen be wonderen terwijl ook een dagvuur werk wordt afgestoken. Tn de avonduren volgt er een al gemeen volksfeest gecentraliseerd in de Broers vest, de Kerkstraat en -de Plantage. Een variété-show'kan men dan bewonderen op de Broersvest. films -worden vertoond ergens in de Kerkstraat, terwijl in de. uitbundig verlichte Plantage een openluchtbal wordt gehouden, waarbij men onder leiding van de -dansband van Jack Wilson een dansje kan wagen. Er is ook aan gedacht om demon stratie en volksdansen, mogelijk op het Marconieplein. Talrijke muziek corpsen zullen hun uiterste best doen om de algemene feestvreugde te ver hogen. De avond wordt omstreeks 32.30 uur besloten met een grandioos vuurwerk in het Emmaplantsoen, dat ook het'teken zal zijn voor beëindiging van- de feestvreugde, althans in hel openbaar. Nu doet het feestcomité een beroep op de burgerij om door hot aanbren gen van versieringen en verlichtin gen de stad een feestelijk karakter te geven, maar een moeilijkheid is hierbij dat-de herdenking op 4 Mei geen feestelijk .aanschijn, van de stad gedoogt. Men zal dus de versieringen in. de late avonduren óf'in de och tenduren moeten aanbrengen; Voor.de schooljeugd is er nog een speciale surprise, want zij zullen een echte „bevrijdingsbeker" krijgen die heel toepasselijk met oranje snoejpjes gevuld is. Er waren ook plannen om op de bevrijdingsdag„vociciseldrpppings" te doen plaats hebben, nia'aii deze plan- nen gaan waarschijnlijk*, niet door omdat men -niet de beschikking kan krijgen over een vliegtuig. Het programma voor de viering van Koninginnedag is in grote lijnen gelijk aan die van de voorgaande ja ren. Op 29 April,, wordt .aan de voor avond van de eigenlijke feestdag de gebruikelijke taptoe gehouden, waar bij vanaf.3 uur vanuit verschillende punten in de stad de muziekcorpsen optrekken naar de Koemarkt waar een algemene uitvoering wordtge geven. Precies 9 uur slaat dan net tamboer, 'en pijpercorps Harmonie" de eigenlijke taptoe, gesteund door de muziek van een aantal corpsen. Op 30 April begint de feestdag om 9 'uur met een muzikale rondgang van 3 corpsen die zal eindigen op de Grote Markt waar het gemeentebe stuur het Wilhelmus zal aanhoren. Van 9'. tot 13 uur worden op de Boshoek de finales 'gespeeld van de schoolvoetbai- en Handbaiwedstrij- den waarvan de voorwedstrijden ge durende" de Paasdagen zijn gehouden. De burgemeester zal persoonlijk de prijzen aan de winnaars uitreiken. Van 10 tot 12 uur wordt dan in de Plantage een' variété-show gegeven, speciaal voor de kinderen. Deze show zal later nog herhaald worden. In de middaguren volgt een populair concert in het Plantagepodium, waar aan medewerken: het harmonieorkest van„Oefening Baart' Kunst" en een ensemble van Schiedamse zangver enigingen. Voör de schoolkinderen zijn er die middag nog enkele attracties, zoals om 3 uur de traditionele estafette op de Stadhouderslaan voor leerlingen van de lagere scholen en om 4 uur een „schatgraverij" op de zandvlakte in het Sterrebos. Kinderen van 10 tot 14 jaar kunnen dan naar hartelust in het zand wroeten om de uitgeloofde prijzen op te halen. In Kéthel-Tuindorp'volgt een her haling .van'de opvoering van de va riété-show, terwijl er ook, ih de Plan- tage: 's avonds voor de volwassenen variété is. Mogelijk dat in deze dagen de of ficiële opening plaats heeft van de muziektent in tuindorp Kethel, maar dit staat nog niet defintief vast. Herdenking gevallenen De herdenking van de gévallenen in de laatste oorlog op 4 Mei zal een sober doch stemmig karakter dra gen. Om 7 uur 's avonds vertrekt een stoet van het stadhuis naar het Ger- rit Verboon-plantsoen waar de eigen lijke herdenking plaats heeft-bij; het Bevrijdingsmonument dat door de burgemeester, onthuld .zal. worden. Kransen- en bloemen zullenworden gelegd door de familieleden der ge vallenen en door-de diverse órgani7 saties. Stipt8 uur zal gedurende twee mi- ruten de stilte worden betracht waarna ons oude volkslied zal weer klinken. Bij de herdenking zal niet worden gesproken; - Bevrijdingsdag De dag daarop, 5 Mei: zal voor de tiende niaal de Bevrijdingsdag wor den gevierd op feestelijke wijze. Het Donderda» 31 Maart 1955 Ten nadele van mevrouw C. L tL~H. uit de Br'eestraat is gisteravond voor haar woning een rijwiel ont vreemd.' De flets' stond niet op 'slot. Van de heer G. S. uit de Prof. Aal- berselaan werd gisteravond een he renrijwiel.-meegenomen. 'j Gistgrniorgên omstreeks 5 uür ont stond er in'het huis van de familie F.-J: H. G. in de Westpolderstraat in 'Kethel eèn schoorsteenbrandje. De; brandweer van; Kethel o.l.v.- de heer v. d.. Lop en- de Schiedamse brandweer o.l.v.dé. .commandant: ir S. Moesker waren aanwezig. Met-een ramonneuc Werd-'het'vuur verwijderd. Wim Sonneveld. speelt voor VARA-Schiedam Donderdag .7 April komt Wim Son neveld met zijn gezelschap voor-de Schiedamse afdeling- van de VARA in het Passage-theater spelen, met de bedoeling wat propaganda" te. makèn voor deze Om roep-vereniging. Mr J, A. W-.Burger, de.alg. voorzitter, van de VARA, zal 'n opwekkend, woord vooraf spreken, terwijl het vérder aan. de artisten-wordt overgelaten om. te-laten zien wat de VARA-kan bieden..- v.""1- De zaal is overigens 'reeds uitver kocht-. Zaterdag' a.s.'kan men Van 4 tot 6 uur in'het-Volksgebouw plaats- bespreken voorde avond/:f ROTTERDAM GEBOREN: Cornelia,-d. v. J. F. Kamp ëh A. Kosten: Marianne -E., d. y. J. P. Dullaard en L.i Stoel: Jan, z. V. G M. van Dordt en J. Nobel. OVERLEDEN: A. Anker. 76-jaar, wed. v. j. W- Tintel; J. Vonk, 87.jaar. Veertien dagen geleden eiste de ambtenaar van O.M.' té Rotterdam een boete van twintig gulden of acht;,dagerr tegen de caféhouder R. W. L. uit. Rotterdam. De politie had op 34 Januari in de zaak van L. een speelautomaat, 'eén 'zg. „flipspel" in beslag genomen. De eigenaar kreeg zijn-automaat een. paar dagen-later terug. De ambtenaar... legde-, L..' ten laste .dat hij. de verordening og speelautomaten had overtreden. By het „Flipspel" is het mogelijk een vrij spel te win nen.-Vooral kinderen zouden in de zaak van L heel wat dubbeltjes hebben verspeeld. Hedenmorgen wees de kanton rechter schriftelijk vonnis. L, werd veroordeeld tot een boete van-f 11. of 3 dagen, waarvan, f 10.— of 2. da gen voorwaardelijk, met twee jaar proeftijd; De overweging als"zóu de mogelijkheil tot het behalen van vrij spel niet een- vormzijn van winst of. voordeel werd 4porde', .kanton rechter verworpen. De 63-jarige monteur- J. M. Th. Kolenbrander, uit ide. Gaffelstraat liep vanmorgen op'de West Kruis kade bij hét- "Kruisplein tegeneen tramwagen van lijn 15. Met een hersenschudding werd hij naar het Coolsingelzickenhuis gebracht. De Rotterdamse 'rechtbank heeft hedenmorgen de 48-jarige vertegen woordiger Sv- B: - veroordeeld tot 6 maanden-.met ;aftrek. i Tegen hem was. veerilen dagen geleden een jaar - gevangenisstraf met aftrek geëist,;omdat hij. gelden, die bij voor goederen in consignatie hart ontvangen, had verduisterd. Enige en algemene kennisgeving Heden overleed plotseling tot onze diepe droefhèid mijn geliefde man, onze zoon, behuwd-zoon, broe der, behuwd-broeder en oom,. WILHELM HEINRICH STERK in de leeftijd vah 47 jaar. Namens de familie, A. H. A. H. Sterk- geb- Bierens Schiedam. 29 Maart .1955 Prof. Kam. Onneslaan 191 B Liever geen bezoek De ter. aardebestelling zal plaatsvinden Vrijdag 1 April a.s. op de Algemene Begraafplaats. Vertrek vanaf woonhuis'; te 2 uur. Internist Schiedam PRAKTIJK HERVAT Jongeman vraagt kamer of zolderkamer m. pension. Br. no. S 327 bur. v. d. blad. Diversen Dat Asef is «en wondergoed. zie die weelde van bloemen. Dat prachtige gazon. Zoiets bereikt men alleen met Asef. de rode korrelmest, met het betrouwbare gehalte.- Voor kamerplanten Ascf's tablet ten, het veilige plantenvoed- scl. Voorts hebben wij uit grote vooraad leverbaar pootaardappelen. groentenza- den. bloemzaden, graszaad, potaarde, pootsjalotten en raffia. Vraag onz eprijscou- rant. Zaadhandd 't Westlana Fa. A. Verkade. Groenelaan 31. telefoon 69947. Onzichtbaar gestopt worden door ons alle voorkomende brand- cd motgaten, winkel haken en scheuren. Billijke pryzen. Spoedige aflevering. Hoogstraat 8. telef. 67709 (filiaal Roelof!) Geluk wordt gemeten trj in centimeters Kleine dingen, die U irri teren, kunnen'Uw geluk groodig bederven. Wat is. irritcrendcr dan een Mecbt-. zittend corset?! Wij kunnen er aan toevoegen: wat is ottnodiger? Pas-Tunette bracht een re- volutic in dc structuur van het eorsct. Terwijl een ge. woon corset ccn heupwijatc per caillemaat heeft, maakt Pas-Tuneitc er- drie, die wetenschappelijk, zijn uitge rekend. Voor 98% der Ne, derlandse vrouwen betekent dit het einde van corsetleed- maat'garantie Wij-maken zonder prijsver- hoging een maatcorset voor iedere vrouw, die met een Pas-Tuncttc niet daagt. J Verkrijgbaar bij: D. JACOBS Broersvest 57 Koop b(j dé vakman. Solide trapleren 1.70 p. tree, keu kentafels 9.50, strijkplan ken ƒ9.75—12.50, keuken stoelen, beuken., gelakt 31.75, keukenkrukjes 4.50. Frans vanThienen,Broers- veld 123. de make-up voor Uw figuur! In. poplin In wit of zwart In wrt of zwart nylon In "padded" 4.95 5,95 7.95 9,95 '.ZvirlJinilrMl;1l B*ij«rlinditl»»n 54' KlaWtg. lOO - St«dhouiferjweg 133 ho«k Slttoi Gouditrij"r«g 8 £chi«d«rrnew«9 25 Meent 67 Groene Hilledijk 267 Noordiingel 39 Dordtselaan 112 Schiedam; Oranjegaierij 1 7 Duizenden platen bardboard voorradig. 122 x 61 1.30, 122 x 91 3.65, 122x122 2,35. 122x153 3.15. 122x183 3.75, 122 x 214 4.50 en gro tere maten. Grote keuze zachtboard. limba-eiken en berken, .-triplex. Frans van Thienen, Broersveld 123. 250 gr. vanille-batons CombinatieHeclame zoo gr, choco on - Javaantjes 55 ct beboterde cake 1.05, „M gr. Goudse 2qo gram. Goadsé moppen moppen met boter 70 ct met botêr 0.80 350 gr. crème glacé 60 ct samen ƒ1.85 150 Kr. staaa.appd-^ LORENTZLAAN 64 PLOEGSTRAAT 24

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1