„MISTER U" KR EU G ER Bazar in 't Blauwehuis van de Vroüwenclub van Bejaardenbond 14.90 Verlovingsringen a(;enda Bestrijdsters vaiï tbc bij vertrek gehuldigd H.Tfi.v.d. Vlerk De nieuwe fabriek voor Centrale Werkplaats DE KLERKeZN Schiedam in het teken van de gymnastiek BURG. PEEK OPENT Jeugdigen van 60 jaar noemen zich nu ook al bejaarden .Goede Voeding' /■HIER IS Zr v. cl. Marei en mej. Goudswaard Ontspanning in 't Zonnehuis gisteren GTB-Barcndrecht Wie heeft iels verloren? Alle ploegen in het veld H. C. J. v. Nimwegcn onderscheiden Burgerlijke Stand 55- 77 50106." Excelsior en ODO demonstreren DeKabooverde salariëring. HBSS gaat naar Scheveningen Koningssloep" naar L Rott. Lyceum krijgt nieuwe rector Lia Dorana blijft bij Rotterdams Toneel iiaiajBtai Vïijdag 1 April 1955 September van het vorige jaar werd in Schiedam opgericht een vTouweiiclub van de Algemene Bond van Ouden van Dagen, die van het begin af aan heelt gefloreerd en thans SO leden tett. Elke Donderdag middag komen de niet-zo-erg-jonge-dames in het Blauwe Huis bijeen cn houden zich onder gezellig gekeuvel aangenaam bezig met handwerken en dergelijke nuttige zaken. Maar om over wet meer geld te kunnen be schikken icerd besloten om een bazar te hm/den en in de fljpelopen maan den hebben dc dames hard gewerkt om dc nodige artikelen te vervaar- cngen voor <iere bazar, die gistermorgen door burgemeester mr J. U'. Peek is geopend, tn aanwezigheid van tal van autoriteiten en belangstellenden. Om te beginnen stak de voorzit ster, mevrouw Koete-Ooms. een pluimpje in de hoed van de dames van de werkgroep. die de bazar op poten heeft gezet. Daarna was het woord aan burgemeester mr J. W. Peek, die verklaarde zeer ver heugd tc 2ijn deze bazar te mogen openen en zich eens op de hoogte te stellen van hel werk van de Vromver.elub De ouden van dagen staar, mo menteel. zowel in de gemeente Schiedam als in ons land in het V oorlichtings-praat je voor Huisvroutvenver Jn het Geieformeer.de Jeugdhuis aan de Lange Haven 'heeft de Ne derlandse Vereniging van Huisvrou wen gistermiddag een bijeenkomst gehouden, die werd verzorgd door de Commissie voor Huishoudelijke Voorlichting met een lezing en film over „goede voeding". De voorzitster, mevr. A. N. Bote- renbrood-Blanken heette de dames hartelijk welkom, in het bijzonder mej. M. A T. Kikkert, lerares van het Voorlichtingsbureau van dc Voedingsraad uit Der. Haag Mej. Kikkert hield .een interessant betoog over de juiste voedingsstof fen, die een mens nodig heeft. De voedingswetenschap is de laatste tientallen jaren met enorme spron gen vooruitgegaan en heeft aange toond dat dc mens minstens vijftig stotfen nodig heeft om gezond te blijven. Deze vijftig stoffen hebben een verschillende taak in ons li chaam. Wij moeten van onze keu ken geen laboratorium maken, want bij de dagelijkse voedingsmiddelen, die wij gebruiken, komen de stof fen. die nodig zijn ook werkelijk voor. Aan de hand van een fiJmpje en een flaneltord liet mej. Kikkert de diverse mogelijkheden voor goe de voeding zien. Mducrtenfic LM.) De. meeste huismoeders lot pen niet voor hun plezier met imitatie-leren of plastic boodschaptassen, neen, het is meestal een kwestie van geld. Zij vinden het niet verant woord om twintig gulden (en dat is dan nog goedkoop) uit te geven voor een echt leren tas, als er nog zo veel andere dingen nodig zijn. Vaders, strijk Uw hand eens over Uw hart en Moeders, ga eens na, dat nu door deze Jubileumaanbieding Uw hartewens vervuld kan wor den zonder het huishouden te kort te doe"* Uw'Canadian van ongeloof» lijk mooi Argentijns rund leder, een hoog en ruim model met een grbte voor- zak, geruite voering en.ronde handvatten. - Zon Canadian mét het 10 jaar garantielpodjV aan iedere tas, een nieuw model, .dat ;wij:nog nooit on der de twintig gulden ver kocht; hébben, koopt U nii voor nog géén d ér t l o n gulden- Zaterdagmorgen pm 9 Uur' begint de verkoop van 'deze Canadians,- waar da hele buurt: van staat te kijken, voor WINKtLCEHTRUM 8INWIWE8, Tal. 28I8C IEDERE MAANDAGMORGEN GEOPEND centrum van: de belangstelling. In Schiedam wordt veel werk gedaan voor. de ouden van dagen. De in stellingen in Schiedam die hiervan getuigen zijn het Fabrl-fonds. het Jacobs Gasthuis inde B.K.-Laan, dat. binnenkort weer uitgebreid zal worden dé Ouden van Dagen-flats in; NieuVland en het St Liduinage- sticht aan de Nieuwe Haven..- Een steeds groter aantal ouderen vindt het de laatste tijd een eer bij deze groep mensen te horen. Wanneer mén 60 jaar is -zeggen- de rrieesten: „Wij behoren bij de ou den van .dagen". Volgens mij be horen zij dan nog tot de jeugd, mei-kte de burgemeester guitig op. Na dit openingswoord van mr Peek dronk men met elkaar* een heerlijk kopje koffie, door de da mes zelf gezet. Ook de eigen ge bakken cake smaakte prima. De bazar, die gezellig was inge richt, zal niet over gebrek aan be langstelling té klagen hebben De diverse stands zijn goed voorzien van artikelen, die zeer zeker aftrek zullen vinden bij de bezoekers. De bazar is ..vanavond geopend tot tien uur en Zaterdag van 10— 12.30 uur en van half twee tot tien uur. -. Op Witte Donderdag 7 April wordt er een Paasfeest .gehouden, dat ge deeltelijk verzorgd wordt door de Huishoud, en Induslriesehooïuit de Prins Mauritsstraat. Het zangklasje onder leiding, vande heer Aikcma zal enkele liederen zingen.- Op 33 April is er een bustocht naar een piateeifabriek -in Gouda en 27 April gaat men naar de Sola- fabrieken in Zeist om "daar eens een kijkje te nemen. Er zyn dus nog plannen genoeg. .- (Advertentie LM.). Het meest volmaakte vast boord OVERHEMD. Gaat 2 x LANGER MEE omdat bij ieder overhemd 1 EXTRA BOORD en MANCHETTEN zijn .bijgevoegd Dit waardevolle OVERHEMD kóst slechts Alleenverkoop voor Schiedam"---.'' BROERSVEST G - Tel. 68206 De Herenmodezaak van Schiedam In ',,'t Zonnehuis", het Christelijk Verpleeghuis voor - Chronische zie ken aan de Boerhaavelaan 'hebben gisteravond een groep jeugdige ar- tisten. werkend - onder de naam Ra- voz een experimenteel, programma opgevoerd tot groot vermaak van de verpleegden. Het- was overigens een bont programma*, de Maaszangers brachten Nederlandse liedjes, afge wisseld met cowboy-deunen van de Prairie-singers: Twee jeugdige ac cordeonisten Anton Hamak en Louis Auremusspeelden populaire wijsjes terwijl 'Annié Llndemoon declameer- rie.' èonfcrencier Dick Jansen' reeg wat herinnex'ihgen "-'opgehaald en l-'alles aan elkaar.' 'V bleef.-mén nog een-.poosje gezellig Programma-lefder W. Snel oogstte bijeen, - .met-zyn; ploeg «Wél-succes. beide dames; dankten - de 'sprekers voor hun vriendelijke woorden' en- de mooie cadeaus;, Zr v. d.-Marei is benoemd tot on- der-direetricein de flatvande ouden van-dagen aan de Burg, Pruis singel in Vlaardingèn. 'Mej, Gouds waard krijgt een functie op het labo ratorium van deze flat. die een dé pendance is van het ziekenhuis, .Onder het genot vair een kopje koffie, die volgens zr ;v, d. Marei „hier altijd zoriekkér is;" werden nog (Advertentie LM.) Nieuwste modellen v Ruime sortering vanaf ƒ36,50 per stel Rotterdamsedijk 268 Telefoon 67593 Apothekers-nachtdienst: Apotheek C. J. Jansen. Swammerdamsingel 41 en Nieuwland, dr Wibaut- plein 17. Bellen bii ongeval; G.G. en G.D., Tutnlaan 80, teiefooh. Ö929Ü. Geni. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag behalve Maan dag) van 9-30-tot -4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) vao 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag behalve Maandag) van 2 tot'4. uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Aria-tentoonstel ling: Graphiek en beeldhouw werk, Geopend dagelijkse 2 tot 5 uur. Eigen collecties. Bioscopen: Passage, 2,- T 'én 9.1& uur: -.Beken- tenissen van. een zondares. Monopole, 2, 7 en 9 uur: Hondo Voorstellingen: Museumschip „Artis, Lange Ha. ven- fKoemarktbrug): geopend van 9 tot 22 uur. Irene, 8 uur: - Filmavond C.F.A. Blauwehuis, 10 tot 32.30 en J.30. tot 10 uur: Bazar Vrouwenclub Algemene Bond vobr Ouden van Dagen. Clubhuis St. Jorlsdoele, 7.30 tot -10.30 uUr:'„Clutenba". Cantlne Roelants, 8 uur: Eieren- avond personeelsvereniging Hoe lanis. In het Consultaticgebouw van- de Districts Tuberculose-bestrijding -aan. de -Stadhouderslaan in Schiedam hebben gistermiddag de dames M. v. d. Marei uit yiaardingen en mej. D; Goudswaard, röntgen-laborante af scheid genomen van hun collega's en hun vertrouwde werkterrein. Zustér v. d. Marei, dié in Vlaardin gèn woont én ook daar. als wijkzus ter voor het T.B.-ondérzoek haar ,wérk heeft is sedert i960 'als zodanig ■werkzaam, 'Als afdeling behoort Vlaardingèn ert hel werkterrein van •zr-Marei bij-het District Schiedam, vandaar dat het afscheid in Schie dam plaats Jieeft..;:,, Namens het Vlaardings bestuur sprak de heer J. van Toor Hzn„ die in een korte toespraak releveerde, wat zr ,v.d,.Marei,in deze 4 jaar 'heeft gedaan. Met. enthousiasme en opgewektheid heelt zü haar taak Verricht en daarvoor zijn wij haar 2eer -dankbaar, aldus do heer Van Toor. Namens het bestuur bood hij haar een weekend-tas met toïletgar- nituur'aan; Ook de. geneesheer-directeur dr F. D. Stoppelaar schetste zr-y/d.'Marei" al? 'n éctief en enthousiast werkster voor de TB-bestrijding. 'Wij. zullen haar zeker missen, nietalleen om haar werk, maar ook om haar prettig Gistermiddag is dc eerste paal geslagen voor dc nieuwe scooter- cn rij- humeur. wielen-fabriek van dc Centrale Werkplaats op een perceel aan de Jan Mej. Goudswaard kreeg eveneens Van Kicl»eeck-weg in het thans nog k3lc land van het nieuwe industrie- woorden van waardering voor haar terrein. De Centrale Werkplaats Is thans nog gevestigd In een pand aan ijver cn toewijding, waarmee zij haar Buitenhavenweg cit enkele andere panden in de stad verspreid, werk heeft gedaan. Vele patiënten. die bang binnenkwamen, werden door haar op hun gemak gesteld, hetgeen een prettige sfeer schepte, die voor ons werk onontbeerlijk is Namens de collega's overhandigde hij een reis-étui. Zr. v. d. Marei kreeg nog een mooi bloemstuk. De Zaterdag speelt GTB 1. dat na 11 December niet meer in liet veld is geweest, tepen Barcndrccht 1. Dit team slaat als nummer twee op dc ranglijst cn doet een goor naar pro motie naar de KNVB. GTLs zit mo menteel wat benauwd en zal pro- beren dc twee punten binnen te halen. Gespeeld wordt 4.15 uur op het sportterrein Havcndijk. Vooraf om 2.30 uur een wedstrijd van GTB i tegen HBSS 3 GTB 3 speelt aan de Schiedamseweg tegen Sunlight 2. Te'bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tusaen' 9 én 12-30 uur en 25 uur: Badhanddoek en zwem broek, portemonnaie, portefeuille inh. foto's.' Te bevragen bli de vinders; Ring met sleutels, ,J. Gijzen. Fabristraal 45 b; ro zenkrans, J. Woudenberg, JJumansdorp- seetraat G a; huissleutelWinter, Loti- ronstraat 16; vulpen, W. Asm us. Mar conistraat 72 a; r:ng met 3 sleutels. C. A. Vrcescn, Oostsinsei 35: ring met i3 sleutels. T. Evertse, Parallelweg 236 e; tril in étui. a. v. d. Ent. TJklmstraat 34; étui inb. vujpen cn vulpotlood. H. Groc- nendaal, Kethclstraat 8; kentekenplaat van motorrljwJct, L. de Jong. Celsiws- straat 38: passer. T. Koogje. Potgieter straat 30 a: autowlel met band. Garage Waldo, Singel; zwarl-tvit hondje. J. Sintnlcelaas, B-K.-laan 22 a: 2wart-wit hondje ,de .Veld, Rhoonsestraat 16:. blauwe- autoped, C. Bernard,' -van 's-Gravesandestraat 6 O; - dubbele fiets tas, G. Raveristein, SwammerdamsIngeI 29; groene portemonnale, G, Vissenberg. Taltnalaan 23; rode damesporiemonnale, 'M. v. d. Bos, Rubensplein 3 b; zwarte portemonnale met inh,, v. d. Zouivcn, Brugmanstraat 40; portemonnale, M. v.- Hey, Lange Haven 36;aJplnomuts, .T, Crèmers.' -van 'a-Grsvensandcstraat. 2 b; grijze gebreide handschoen (R). H. de Bruijn, Broersvest 70; padvindersrierty, P- Schaeffer; .Fr. Haverschmidtlaan 68; muts N. var\ Noort, Juliar.alaan 108 a: ■advindererlem.' G. Geerbach, Lange laven 44; lederen riem van motorjas, K. ongepler. St. Lldulnastraat 29 b; l paar rode Kinderwanten, W. II. Kloezcman, B.K.-laan 214 c: 1 paar kinderlaarzen. W. BieiJ,Boerhaavelaan 70 b; l paSr grijze kinderwanten. M. Rebers, Gr. v. Prtrstererlaan J3; handdoek en blauwe overal), C. Klem. V>iUem Brouwerstraat 25 a; -iongensiiem, B- Zandbergen., Am- pèr«traat 33^.; hoofddoek, L. vair. Kooy, Newtonstraat 48 a; 1paar grijze kinderwanten. M. Faase. van Ostacelaan r.T 78 Fibro-palen, tér. Jenjjte van 18 ■meterzullen door ée N.V. Neder- horst-uitv.Goiida .geslagen- moeten worden om... de nieuwe fabriek, die. een vloeroppervlakte krijgt van 2.000 m2 te kunnen, dragen.' Daarbij ko men bovenop nog een kantoor roet een óppervlakte., van350 en 'een eantine van 150 m2. Voor deze, bijzondere gelegenheid Waren de directeur, van 'de Centrale Werkplaats, de. heer J- H. van Ncede en. zijn echtgenote aanwezig, terwijl de heren C. van Oortmei*ssen en J. v. -d.' Krift dé. 'gemeente vertegen? -wöördtedèn. -V „•"- Om drie uur „werd de nationale driekleur in de hoge heistelling ge hesen en bediende de heer Van Nee- Dir<?c(eur J. li, van iVeede (rechts) van' dc Ar.V.: Centrale Werkplaats laat. de stoomhamer vallen op de eerste '-heipaal voor de nieuwe fa briek aan de Jan van Riepeeck- -V de, gewapend met eert" stalen helm, de stoomhamer, die. met forse .sla gen de eerste stalen koker de grond jn dreef. -/•• Architect Si T. Góslinga, die het plan ontwierp was de .eerste dié. dé directeur en mevr. Van Neéde feli citeerde.' A Ongerekend tegenslag, hoopt men binnen negen 'maanden de nieuwe fabriek Iekunnen oplevèrén. Coed declamaties pel van Coos van Hoboken In de Gróte Kérk heeft de voor drachtskunstenaar Coos van Hobo ken uit Amsterdam gisteravond het bijbels spel* „Job"- van de -in 1947 overleden dichter Hein ,de Bruin voorgedragen, In dit spel wordt de geschiedenis var- Job tot leven gebracht door de verschillen de mise-en-scènes. -die Coos van Hoboken xiitbéeldde. De vrome en volmaakte Job wordt door God met rampen be proefd. Desatan heeft' "hierin de hand. De meest gevreesde ziekte, de pest tast hem aan en verbant hem naar de mestvaalt.- waar hij klaagt en zijn feiïe verbittering uit over de vermanende woorden van zijn vrienden, die hem sléchts wij zen op het Goddelijk verband van oorzaak gn gevolg.. Het lijden van, Job zou dus een, gevolg' zijn van zijn schu'd. Het hoogtepunt hvordt bereikt als God' 'Vanuit, een. storm spreekt en een andere gerechtigheid geopenbaard wordt, die door ons mensen niet valt te beredeneren. Dan begrijpt Job. dat zijnlijden zijn geloof moest louteren. Coos van Hoboken hecit dit spel op dc 'juiste cn gevoelige wijze uitgevoerd. Diep-rcligieus heeft hij dit spel beleefd e«; uitgebeeld. De goede entourage voor de preekstoel met de verlichting op hot koorwerk en de preekstoel vormden een stem mig geheel vóór het spel. De avond werd geopend door ds A. Hoffman, Ned. Hervormd predikant, die een korte toelichting gaf over het boek Job. Burgemeester mr J. W. Peek woonde de voordracht bij. Comité in Schiedam Levensmiddelen voor de Nederlanders in Indonesië Sedert kort is ook hier ter stede opgericht een comité tot hulpverle ning aan Nederlanders in. Indonesië, Het actie-comité bestaat uit: voor- .zitter J. H. Wcverling; mevr. E. Mak—v. d. Brugge, Alb. Thijmstraat 85b, secretaresse; J. Bolaff, pen ningmeester; H. Wétsteyn, alg. ad junct. In .het „comité van. aanbeveling hebben zitting genomen o.m. mr J. W. Peek; mr B.-P. Cos;, ds Krijger, ds Hoffman.ds J. B. Schouwmk. pater Strijbos, commissaris K. Rijp-? ma, dr A. Q. C. Klomp, dr. J. A. TL v, d. Berg, dr G. Sterk v. -d. Weg en de heren A. M. Sunderman ën A. de -Groot. - Het gironummer van het comité- is 159339. Ln.v. de heer Br. de Bra bander, Catesiussiraat 35b, onder, vermelding „Hulpverlening ..Neder landers in Jndonesië". - - Hat comité stelt zich-ten-doel aan alle Nederlanders die zich in Indo nesië bevinden een pakket met die levensmiddelen "te. zenden; waaraan dringend behoefte is. De benodigde gelden hiervoor, denkt men in te zamelen op de volgende wijze; ton eerste door de straatverkoop van coupures, die de te verzenden goe deren uitbeelden, zoals havermout, kindermeel e;a. - tegen elk bedrag, deze coupures "geven ■tevens': het recht van gratis toegang tot de'Fan- cy-ï alr, te houden in de Korenbeurs. Déze- coupures^ wórden verkócht óp Donderdag .14 éh Vrijdag 15 April a.s., én. voorts door hét houden van een Fancy-Fair .op. Zaterdag. 16 ApriL vanaf 2 uur -n.m. in dé Korenbeurs. Korfbal: Dit weekehde zijn op één adspl- rantcotwaalftal na voor alle ploe gen van de Schiedamse korfbal clubs wedstrijden vastgesteld. ODl cn Succes gaan beide op be zoek. respectievelijk bij TOV cn het Delftse DES. Beide zullen het mceilijk krijgen, de meeste kans op winst heeft naar ons gevoel nog Succes. DES is de koploper van de af deling, waarin ODI uitkomt en het lijkt ons niet waarschijnlijk, dat de Delftenaren zich door da Schie dammers laten verschalken- Dit zal Schiedam zich zeer zekt-r ook niet laten doen door het Durdtse ODO. De roodzwarten zijn op eigen ter rein dit seizoen wel heel goed op dreef. Succes 2 gaat op bezoek bij Hil- iesluis cn Schiedam 2 bij Ret Zui den 9. ODI 2 ontvangt Spirit.2 en ODI 3 't Waterschip 2 De reserves van dc blsuwwitten en ODI 3 mo gen niet op winst hopen, naar dc beide andere rescrvcploegen mo kert een goede kans op dc volle buit. Het programma voor de junior- twaalftallen is: Schiedam A—Het Zuiden A: Succes A—Actief A; Spartaan ASucces B; OSCR B Succes C en ODI A—Spirit A. Aan onze stadgenoot dc heer H. *C. J»- van Nimwegeh, thans gepen-; sionneerd onderwijzer is de pause lijke onderscheiding. Pro'Ecclesia et Pontficc uitgereikt.- 46 jaar is hij werkzaam geweest bij het Katho lieke onderwijs waarvan dertig jjsar hoofd van de St. Pius-school in Rot terdam, ..Bovendien is hij al 25 jaar bestuurslid van de OnderlingeIn terdiocesane Ziekteverzekering voor R.K. Onderwijzers. GEBOREN; Jenny J.. d. vi D.. Faber en Vf. C. HoeJaars: Anna M. T.h., d. v. F. A. Olsthoorn en C, J, van Kampen. ONDERTROUWD; J; M. v. Almen 27 cn A. P. M. Scholte 2S; A. Dröge 19 en "M.:F. H.J. de -Vette 17; G, A.v. d. Hoek 32 cn -C. M. Windhorst 30; S. A. Th, HorviUh 28 cn Ch, UUenn 23; J, Koitbo£ 25. «v J. Folkerls 21; - J, H, Kor- pel 28 en. G. de Bie 25:" L. Onsteiik 25 en D. van Gullle'22; G. J. Oudmaljer 3) en F. Sondermeijer. gt; H. F van Unnlk 19 en J. van Dommele 19: P. Vink .26 c'n A. H. .C. .L)nthoudt 26: A. v, i. .Vlies 29 en C. van Rossen 22; A. J.: Vredenbvest 30 en O. A. Wind- horst 5«: P. J. 'Weijers 23 en J. S. Le vering 21: Th. J. J. Zagwljn 23 en C. van Eitk 23. GETROUWD: Tb. J. Meeuwisse 24. en H. J. van Dam 23; D. de Vries 24 en G. Buddingh 23; A; Rip 23 én J. M. Tromer 22; W. J„ Schoenmakers 24 eu W.-M. C-' Horns '21; T- Cb. M. Ver- hoeekje 25 en L. Hebster 21; W, A. J. Goeting 34 en B. J. Fry. 24; J. A. van Schaik 28 en G. J. M. van -jen Berg 28: C. Bleeker 53 -en J.' van- Strljen 54; Wl M. de Haas 27 ën J. v. d: Berg 23; G. A. Arends 29 en C. A, E, vsa Groot- veld 20. - OVERLEDEN: K W. s. Smits,-87"jaar, .wed. v. M. B. J., de Zwart. (Advertentie Md.)- Op alle afdelingen nieuwe collcctien, die een lu.ii zijn tnor het oog. Hoogstmdtlerrie. verrel, gewevei BOUCLÉ KARPETTEN iji#fsterke', karpetten in effe pastéldnler» met lijne rand. 200 X 135 235 k 1 70 280 200' Exceptionele aenblediny In ZU'VER WOLLEN WILTON KARPETTEN zeer bijzondere kwaliteit- In -2 In 2 exclusieve Perzische dessins-. 28o x 2Óo 127 50 Op onze gordijnaldellng vindt U êen ongelooflijk mooie collectie' weefstoffen BEDRUKTE STOFFEN en. DAMAST 7 20 dm.br. in ériörme verscheiden heid *an dessins in prijzen ven 3.25 3 90 475 5,95 per meter. BINNENWEG BEIJERl ANDSE-* LAAN' Een tweetal gymnastiekuitvoerin- gen op één avond in Schiedam is wel. een bewijs dat. deze tak van sport in de verschillende Jagen van de bevolking gaarne beoefend wordt. In het Passage Theater was het cte R.K. Gymnastiek Vereniging Excel sior die voor een,bijna uitverkochte zoal demonstreerde. Excelsior be- hoort tot-de oudere verenigingen en telt met de afdeling Kethel mede ca, 1000 leden/Begrijpelijk kon de tech nische leider,, de. heer, J. Schaeffer,. een ruime keuze ffiakcn.voor de ver schillende groepen in dé'diverse af delingen. Ket zou te .ver voeren, aue num mers afzonderlijk te behandelen, zo als gewoonlijk demonstreerden, zo wel junioren tot dé kcurploegen.ioe. Het uiterst soepele werk van de ju- nioren trokken evenveel aandacht als het gracieuse balspel van de da mes, die in een aparte oefening hun lenigheid lieten zien,- Het paard- springen van de herer» en het ring- werk van gecombineerde dames en heren trokken aller aandacht. Een keurploeg van SSS-Exeelsior uit Breda gaf aan hoogbrug en hoogrek klasse werk te bewonderen. Tn Arcade, eveneens zeer goed be zet, gaf ODO een- uitvoering. Ver meld.dient te worden, dat deze ver- Gisteravond heeft de Sehiédamse afdeling van de Katholieke Bond van O verheids-personeel, de Kabo, een buitengewone vergaderingen dè Amstclbron gehouden, waarbij -de onderhandelingen met de regering overeen verbetering van de sala riëring van de ambtenaren, inover heidsdienst besproken is door -de districtsbestuurder, de heer M. vaes. Dat de ^onderhandelingen zijn vastgelopen, zo zei dé heer Vaes, ts zeker niet de schuld van de Kabo; Dit houdt, echter niet in dat de bij eenkomst gezien moest wordciv als eenpr otestbij éenkom st. De Kabo leent geeri oor aan die lieden die spreken van langzaam-aan acties, enz., want deze zijn. in strijd met het karakter! van. .de overheidsdien sten. Ambtenaren hebben nu een- maal niet het recht om te staken. Maar verder wees spreker er op, "dat boewei de. .onderhandelingen om de positie-verbetering van de laagst bezoldigden, waarvan er 15.000 zijn die een loon ontvangerii dat ver be neden hef'-redelijke ligt, door de vier centrales in grpte lijnen verlo- ren zijn, zijn er zeker ook winstpun ten geboekt in' dé. vorm van loons verhogingen van werklieden in de diverse groepen. Om de gerechtvaardigde verlangens kracht bij te kunnen zetten, is er slechts een .middel:' maak de Kabo stérk, zó zei de heer Vaes. Want het is aan de vasthoudendheid van de onderhandelaars te danken,- dat er no£ iets bereikt is. Nadat er nog een aantal vragen beantwoord waren, werd de bijeen-, komst, die door een vrij groot aan tal leden was bezocht gesloten door de plaatselijke voorzitter, de heer A. W. van der Sluis. Zaterdag a.s. gaat HBSS naar Scheveningen voor een return match. Afgelopen Zaterdag werd de thuis-wedstrijd gespeeld tegen ..de zelfde ploeg die toen verdiend «iet 3—2 heeft gewonnen. Er-zat geest in de ploeg en bovendien de.wil om te winnen., Door de nederlaag, is HBSS in een ongunstige positie'ge komen en zal har.Ü moeten werken om'er overheen te. komen.' -.. y. Het- verdere programma luidt: HBSS 2HAS 2 <4.15 uur, Spie- ringshoek); HBSS 3—GTB' 2<2.30 u. Havendijk): Cappelle 3-HBSS ^5 <4.15 uur. Capelle); HBSS bl—SFC b (2-30 uur Spieringsboek). eniging geruime tijd een -tekort aan leden (uitsluitend dames en meisjes)' heeft,gehad, hoewel zij reeds. 23 jaar- bestaat. Het ledental is thans opge-, lopen, tót ca 250,. zodat, gisteravond' na '7 jaar- wederom een uitvoering kom gegeven worden. Onder leiding van de -heer G, Borsje en de dames B. Moerkerken cn S.- De'urloo, is er goed i wérk', gelevérd 'dat alleszins ge waardeerd kon wordcn.-vOok hier deden de jongeren het met dé Ka« boüter cn Boerendans uitstekend, - Dé-avond-Is geopend en gesloten met enkele woorden van gebed door ds J. G. Jansen. y ROTTERDAM-"/i;,'r Naar wij vernemen Wordt getracht toestemming te verkrijgen de zoge naamde „Koningssloep'.', liet oudste vaartuig van de Koninklijke Neder- landsche Marine, een. plaats te geven in de inzending van de Marine op de .E 55 te Rotterdam., De Konings sloep zou' dan het middelpunt .van de Marine-inzending -vórmen. Zoals men weet staat de Koningssloep ter beschikking van Hare Majesteit de Koningin -als zij vlootbezoekcn brengt; Zij, wordt dan door een 20-tai adelborsten geroeid. In plaats van cirs W. ,G. Schrijver, die per 1. September met pensioen gaat, is tot rector van „Het Rotter-- damsch Lyceum" benoemd drs F. H. Nitzschc. thans directeur van _de bijzóndere neutrale HBS met vijf jarige cursus B te Woerden. Lia Dorana, wier naam metop.net voorlopige tableau de la troupe van Rotterdams Toneel voor bot "»eu^e seizoen voorkwam, blijft aan he. ge zelschap verbonden. Het contract is ^'toÈT haarT'rste v.rbin.oms met Rotterdams Toneel, tot stand kwam, 'we~d met dc directie dc afspraak ge maakt. dat men zou afwachten hoe het debuut als toneelspeelster van deze cabaretière zou zijn. Het optreden van Lia Dorana- tn Tncc cn Sympathie" heeft thans tot dit definitieve contract geleid. Ondcrzoekingsvaai-luig voor de visserij wordt te water gelaten Op de scheepswerf, ..De Dageraad" te Woubruggc 2al op 13 April om 15 uur het visserijonderzockir.gs- vaartuig ..Willem Beukelsz" te wa. ter .worden gelaten. De doopplech tigheid wordt verricht door mevr. Licr.esch. de echtgenote van de di recteur van de Visserijinspectie. De lengte van de „Willem Beu kelsz": is 30.60 meter, de breedte 7.20 meter en de holte 3.70 meter. Gunstig resultaat bij Alg. Levensverz. Bank De financiële resultaten van de N.V. Algemene Levensverzekering- bank zijn gunstig geweest, aldus - schrijft dc directie Sn het jaarver slag over 1954. Het batig saldo der verlies- en winstrekening bedraaagt f 330.458,77 tegen f 272216,22 over 1953. Met voldoening wordt vastge steld dat naast een hogere produc tie—de cijfers van royement we gens afkoop cn staking van premie betaling een bevredigender beeld vertonen dan in vorige jaren. Voorgesteld wordt om een divi dend van 6 'procent uit te keren eft aan de extra-reserve een bedrae y*ft f 213.208,77 toe te voegen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1