Waar de Paashaas zijn eieren kan inkopen De kinderen nemen bezit van hun schooltuinen Schiedam gaf ODO geen n van kans Succes wint nog net van TOV Eerste stand op Parkkade nadert zijn voltooiing Herdenkings- stoet Firma Brons krijgt nieuw kantoor aan Mauritsweg FIRMA C. HOFMAN Voor 150.000 eieren per dag! 1 De Stadhuis bouw Wie heeft iets verloren? De Asyion-dames handhaven record In Monopole Geheime opdracht: scootmobiel AGENDA Wilton boekt weer successen DE LENTE IN HUN BENEN! B.B.-oefcning is geslaagd ROND DE KORVEN Gemeente-burëaux op Goede Vrijdag Dc 3e kampioen bij S.V.C. ssmm Burgerlijke Stand Zomerexpositie in „Het Prinsenhof" Jazz in Emporium EERSTE PAAL GESLAGEN AMVj kan voor de herfst boawen 1000 zingende kinderen Diploma-uitreiking 1 Nijverheidsschool Dame (onder,invloed) mag negen maanden .7 niet. rijden W.-Duitse bevolking bestaat voor, 1/5 uit vluchtelingen Zoon van onttroonde „imam" wil zijn vader te hulp komen Zo tegen de tijd van Pasen krijgt de mens en vooral het kind opeens een grotere belangstelling voor eieren. In de winkels stijgt de vraag naar ctt product van Mevrouw Kip en de prijzen stijgen in gelijke mate. Waar 5 Tiu nl aie eieren uandaatt die aan de vraag moeten voldoen? In Schmdam^s het centrum van de èierhandel te vinden bij de firma C. hojman, de groothandel in eieren aan de Overschieschestraat. De naam „groof'-handel ts hier wel op zijn plaats want per dag «aan niét minder.dan' 150 a 160.000 eieren door het pand van deze iirma,die iti dit seizoen wel op topcapaciteit werkt. Uit alle delen van het land worden de eieren met liet eigen ..transportmateriaal aangevoerd om Weer naar alle delen van het land '...en/zeïfs naar Duitsland vervoerd.tè: worden.--•••' *•/-'- v'/^In dit bedrijf worden -de eieren op grootte gesorteerd en gewogen,, terwijl de slechte eieren" worden verwijderd. Om dit bij 150.000 eieren per-mag te kunnen doen,, een. schier giganti- gche taaki beschikt de firma Hofman dan ook over een zeer grote machine waarmee het sorteren,- cn wegen automatisch geschiedt, een ingenieur ze vinding. Door het Nederlandse Eier-Cóntrole Bureau wordt het no dige ♦-^izicht gehouden hoewel, de F firm - prat op gaat datbü haar nie. .^n slecht ei de deur uitgaat; - Ookdè- ambtenaren van de douane houden een oogje in het zeil. Dit speciaal voor de zendingen naar het buitenland. - - Dé firma Hofman is zich'eerst drie jaar geleden uit Rotterdam in Schie dam 'komen vestigen-maar' in deze periode hebben de zaken een grote vlucht genomen. Het is nu de enige grote zaak op dit gebied in Schie dam. Met deze machine worden b(j. de firma C. Hofman in. Schiedam dapelijks.. .150.000. eieren gewogen en gesorteerd Door de gemeenteraad is op de laatste vergadering het onteigenings plan vastgesteld voor de aankoop van de huizen rond het Emmaplein. die tullen moeten verdwijnen om te zijner tijd plaats te maker, voor het nieuwe stadhuis. Wij vernemen nu dat het eerste vervangings-continent van .41 hulzen voor 1955 is toegekend, die in de plaats 2uUen komen van de af te bre. xen woningen. Later zalhet con tingent nog aangevuld moeten wor den met 78 huizen. Zoals bekend was een van de voor waarden die de gemeenteraad heeft gesteld bij het goedkeuren van het. „Stadhuis-plan", dat er eerst vervan gende huiden komen, voordat de be staande huizen rond het Emmapleln afgebroken mochten worden. Hoewel de verwezenlijking van 't Stadhuis-plan nog in de verre toe komst ligt. is het toch een stap dich terbij gekomen. ANWB-avond Op 6 April a.s. zal de Koninklijke Nederlandsche Toeristenbond A.N. "W.B. eon propaganda-avond organi seren. die voor leden cn nict-leden vrij toegankelijk is. Deze avond zalgehouden worden in de zaal van Café „De Vriend schap", Kerklaan 6 in Kethel. Aan vang 8 uur. Door middel van fllro. causerie en e«n kleine tentoonstelling zal doel en werk van de Bond nader worden bekend gemaakt Ook over de zo populaire Wegen wacht zal een en ander worden verteld. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politic te Schiedam, tussen 9—12.30 uur en 25 uur: Sjaal, rozenkrans. Te bevragen bij ce vinders: Ocle- wielig kinderfietsje. T. H. Ketelaar. Dam 50; huissleutel, G. van Beesten, »t. Jacobs Gasthuis, Burg. Knappert- laan; ring met sleutel. Bureau Meuwe Schiedamse Courant. I>am; ring met n sleutels. P. Elberse. Noordvest 14; post duif (ring no. 1011107-54). J. Schippers. Znvnastraat 13; bruine hond (Boxer), Du p pen. Huijscnansstraat !)2a: goud kleurige halskettinkje, mevr. Sanders. Lange Nieuwstraat iSa; 1 paar oorbel len, K. de Boer, Zwarte waalsestraat 36a; schakelarmbandje, W, Ooms. Knm- perfoehelaan 12 (Tuindorp Kethel); scbakelat-mbandje. C. Richters. Burg. van Haarenlaan 534; leesboek. N. v. Dulkeren. WIlheLmlnapleln 2fl; blauwe Het - eerste damesteam van de Schiedamse Mixed Hockeyclub As- vior. heeft haar ongeslagen record Zondag, j.l. weten te handhaven. Het derde team van de Haagse club T.Q.C.O," werd op eigen terrein met 1—0 verslagen, Dé Schiedamse dar. mes verschenen met drie- invalsters in. het vcldt. hieraan is het dan ook wel te wijten dat Asvion nog al moeitemet de Haagse dames had en- het uiteindelijk con spannende wedstrijd werd. Het enige doelpunt werd gescoord door mej.. T, Draoyer, Asvion heeft nu twintig punten uit tien; wedstrijden. Een fraaie pres-, tatie! De jóngste wereldoorlog betekent voor de filmproducers een waar goudmijntje aan stuff, en dok War ner. Bros profiteert daarvan. Zij koos voor haar film „Geheime opdracht" gis onderwerp de activiteiten van do ondergrondse fn Frankrijk, de Ma quis;;; r";\- De - vormwaarin dp geschiedenis naar Engeland uitgeweken. Franse soldaten, die diép: in Duitsland .wor den geparachuteerd om spionnage- werkzaamheden te verrichten oh ten slotte .bij een groep" van de Maquis belanden -word1 gegeven, is niet nieuw: het is die van. een groep be trokkenen, die na de oorlog de ge beurtenissen reconstrueert, zodat pien. telkens terugblikken in het ver leden krijgt. Niettemin wordt men gegrepen door realistisch- flitsen uit de oorlog, met de Engelse raids op industriesteden, de satanische „vlie gende bommen", de schreeuwende Gestapo's, hoewel men die in wer kelijkheid niet. zoals hier, -in melo dieus Engels hun bevelen hoorde schreeuwen.(Tot en met Donder dag in Monopole). AUTO BOTSTE TEGEN Op het kruispunt Boerhaavelaan- Snelliussingel ontstond gistermorgen omstreeks 11 uur een botsing tussen een personenauto, bestuurd dooi* de heer P. A. de M. uit Rotterdam, en een scootmobiel, bestuurd door de heer De R„ eveneens uit Rotterdam. De personenauto gaf waarschijn lijk niet voldoende voorrang en reed tegen de scootmobiel op.. Beide wa gens werden beschadigd. De bestuur der van de scootmobiel kreeg enkele schaafwonden aan zijn hand. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Haven 81. Bellen b|j ongeval: G.G. en GJ>_ Tuinlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Lees saai en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Daim geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8."" Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties,. Geopend/ dage lijks:. 2 tot 5 uur- Bioscopen: Passage, 2 7 en 9.15 u\ir: Be kentenissen van een': zondares Monopole, 2. 7 en 9 uut:ï „Gehei me opdracht".' Voorstellingen: Museumschip .Artls'Y Lange Ha- ven .(Koemarktbrug): geopend van 9 tot 22 uur. Volksgebouw, 8 uur: Jaarverga- dering Instituut van Arbeiders- ontwikkeling; Musis Sacrum, 8 uur:-Wilton- Fijenoord.'Filmavohd met W.F,- journaal en „Vlucht naar Hono lulu". v Huishoudschool Pr, Mauritsstr.: Lezing.en film. over„Gezinsbe groting". HANDBAL: Het Ie darheshandbalteam van .Wilton Fijcnoord: is- nog/Steéds niet geslagen! Zondag waren; zij. op be zoek bij hunnaaste .concurrent RODA en kwomeii met de. volle buit. in Schiedam terug, Reeds in de tweede minuut namen de Schie dammers een voorsprong door een laag en hard schot van mevr. Bos. Toch dc wedstrijd tien minuten oud' was hadden de dames De Raay. en Philippi al voor een 3—0 voor sprong gezorgd. Toen, kwam .-RODA met wat, te hard spel .aan twee doelpunten en de rust brak aan met een stand van 2in het voordeel van Wilton. In de tweede helft trachtte, RO- pA met hard spel een overwinning in dè wacht tc slepen, doch de ver dediging van W.-F. mct..doelvrou- we mevr.i De Jong-Van" Es aan hoi hoofd hield moedig cn .rustig stand. Beide partijen doelpuntten ieder nog twee maal en het einde kwam met een 4—0 overwinning- voor de Schiedammers, die deze wedstrijd als achtste overwinning -liet note ren; "'..'A Keren 1 moest het opnemen tegen Viros et Ceieritas uit Gouda Gistermiddag is voor het eeret ia het seizoen het grote hek van de Schie damse schooltuin aan de Vlaardingerdijk opengegaan om de eerste groep enthousiaste schooltuindertjes door de laten die bezit kwamen nemen van „hun tuin Zy waren nog, gezien het vr« frisse weer, In dikke jasjes ge huld, maar de lente had hen al kennelijk te pakken en lachend en stoeiend dromden zy om de drie onderwijzers die zich belast hadden met het uit delen van de tuinen. Het terrein is nog vrij ruw, want dit jaar is immers voor de school tuin een ander en groter terrein' beschikbaar gesteld. Met een-graaf machine: is de grond toen op vrij grote.diepte opengetrokken en daar na hebben de mannen van de Ge meentelijke Plantsoenendienst, alles .in het werk gesteld om het terrein zo veel mogelijk .klaar te maken voor .de jeugdige tuiniers. Maar ja, de lang aanhoudende vorst heeft het werk erg opgehou den en de laatste paar dagen is wel mot haast gewerkt maar héle- maal bouwklaar Ie het terrein nog niet. Met het jeugdig enthousiasme zullen de kinderen de grond echter wel' klein krijgen. Gisteren zijn de eerste drie van dc totaal elf ploegen van gemiddeld 48 kinderen met hot werk begonnen en vandaag en morgen zullen de andere ploegen opkomen. 540 kinde ren totaal, dat is 80 meer dan vorig jaar, hebben een tuintje toegewezen gekregen, velen zijn echter teleur gesteld. Er is niets aan te dóen. Het terrein Is niet groot genoeg om. alle kinderen te helpen. De kinderen kemen tweemaal per weck .gedurende anderhalf uur naar hun' tuintje om onder leiding van hun onderwijzers te "zaaien, té poten, te planten, te wieden, té schoffolèn.en te harken eh. zij; zullen hun: best doen om op het-kleine, stukje grond dat huntoegewezen is 12 'soortengroenten en /fl soorten bloemen te planten.' Dit betekent dus." dat. elk tuintje van' 20, ni2 een bont doch .kleurrijk geheel wordt, i De kinderen weten dat .op hun „zware arbéld" ook de beloning volst in de Vorm van de groenten en bloemen die zij moeder kunnen aanbieden. Alles natuurlijk veel lekkerder ,dan wat moeder 'in de winkelkoopt. In het keurige tuinhuisje staan de harken en schoffels en schepels reeds gereed voor de/kinderhanden en grote zakkenmet zaad liggen klaar om verdeeld te worden. De schooltuin Is geopend op Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag van half 5 tot 6 uur. en Woensdag en Zaterdag van 2 tot half 4 en 4 tot 6 uur. Belangstel lenden, zo vertelde men ons, zijn altijd welkom op de tuin, kinderen I zijn licht komen opsteken in Schie- echter onder geleide. 'dam. Wat betreft de oefening die Za terdagmiddag door de Bescherming Bevolking is-gehouden, vernemen we hog van het'plv. hoofd B-B. in Schiedam, de heer H. Sjoers, dat deze oefening geslaagd kan worden, genoemd. Er zijn natuurlijk: wat kleine foutjes gemaakt' en .vooral in het begin vlotte het niet - helemaal met de samenwerking, maar dit was te verwachten- omdathet per «lot de eerste oefening in groter verband Is geweest; Maar uit deze 'oefening "zal men lering kunnen trekken. De oefening werd bijgewoond door burgemeester mr J, W. Beek, de ge meente-secretaris, mr. N. J.. Post commissaris K. Rljpma en hèt hoofd brandweer;"Ir E. Moesker; Oók tal' van kringhoofden of hun vertegen-: woordigers uit andere plaatsen. w,o, Amsterdam, 'Utrecht en. Haarlem," waren aanwezig. Tn die steden zul-, len binnenkort dergelijke oefeningen worden gehouden en daarom i$ men ROTTERDAM Het is de eerste twaalftallen van de Schiedamse korfbalclubs het afge lopen weekend niet slecht "vergaan. Schiedam Het er geen twijfel aan be staan; dat de eerste plaats bij de roodzwarten; in juiste handen is.-Succea leverde dè uitstekende prestatie T.O.V. op eigen terrein te verslaan on O.D.I, mag niet ontevreden zijn met de bescheiden, nederlaag, die in Delft tegen koploper D.E.S. werd geleden. Ook Schiedam 2 en OJD.I. 2 kwamen goed voor dc dag, ieder met een klinkende overwinning. en won verdiend met 12-~8. De ruststand was hier 6G, Dames 2 leed haar eerste neder laag en Wel ih Delft van Wippol- der met niet minder dan 60, Heren 2 was bij Olympia ia Den Haag op bezoek, na wat onwennig spel in dc eerste helft vlotte alles, na de thee beter. De ruststand was dan ook niaar 2—2. Na dc thee ,was het alles Wilton wat de klok 'sloeg en het einde kwam dan met een 11—3 overwinning voor de rood-witten. Meisjes junioren boekten de groot ste overwinning en-wel 130 op dc Schutters. Meisjes 'adspiranten 2 verloor Zatèrdagmiddag xnét 0 van de Schutters. Ter algemene kennis wordt ge bracht, dat de gemeente-bureaux.;op Vrijdag 8 April.55i (Goede Vrijdagl' voor het publiek gesloten zullen zijn. Het Bureau voor de burgerlijke stand (Nieuwstraat 26) zal op die dag van 9,00 tot 8.30 geopend rijn, evénwel uitsluitendvoor het doen van geboorte- en overlijdensaahgif-- ten. Hét openbaar Slachthuis zal op.die dag eveneens zijn gesloten (zoals op Zon. en feestdagen). De Gemeentelijke Openbare lees zaal en Bibliotheek en de filialen, zullen ook op Zaterdag 9 April ge sloten zijn. - MEISJE OMVER GEREDEN De tienjarige "W, v. d. S. vverd gis termiddag om kwart over een op .de Stadhouderslaan aangereden door een bromfiets, bestuurd door de heer. J. A. M. van de B. uit Schiedam. Het meisje viel op de straat en- kreeg schaafwonden aan. haar linkerknie. Zij klaagde ook over pijn in het hoofd. Door de Geneeskundige Dienst is zy naar huis gebracht. Heren '2 promoveert geruisloos ■pie dongenspet, D. var. Dijk, E>r. Zamenhot- «traat 123: sjaal. w. Westhoe. Parallel- ■weg 126b; geblokte sjaal, K. Laurens, Nieuwe Buurt 9: veelkleurige sjaal. N. Hoebert, St. Ltduinastreat 44b-, grijs bruine sjaal; R. Laven, v. 'ff-Graven- «Mideitraai 15b; gele sjaal, C. Hoorman, Hotterdamsedtlk 66d: zwart glacé dames- handschoen. F. v. d.. Vlies, GroeneUan 83; 1 paar zwart glacé dameshandschoc- nen, Dr. iNcletstlchting (Portier); beige damêshandschoen (R), J, Ham, F*bn- ".Btraat 1: gr oen-witte muts, C. Dikke- boom, v,/Swinden»traat 15; l paar bad- ■chóénen. J. Pegels, Parallelweg 54 h: wit sahort, H. Kortelarvd, v. Ostadelaan bruin glacé herenhandschoen (L), B. van- Dljke, .Próf. Aalberselaan 69; bruine actefas jnh. boekem P. v. d. yalk. Havenbedrijf Vlaerdtngen-Ooat te VIaar- 'dingen.; kinderporteimmnaie. L. van Et- terU j. A. Alb. Thljmstraat 20a; dames- portemonnaie.met inh-, A. de Koniï«, ïe. Reserve Boezeirutraat 19b te Rotter dam (tel..21316), De eerste stand 03? de Parkkadé -— die van Pakhnismeesteren ■nadert zijn voltooiing: Iri de Olte- tankdie door arbeiders uan het bedrfyf in. enkele dagen werd ge bouwd, zullen de bezoekers vanaf een, balustrade neerzien op de in- -èndinp waarmee de firma Pak- jtuwmeeflteren samen met enige - olie-maatschappijen op dc E-55 vertegenwoordigd is. De tanK die tujnalf meter hoog is en eucneens een middenin uan twaalf meter heeft, zal na de ten- toonstelling normaal voor de op slag van Olie oebruikf kunnen worden In September zal het 40 ton toepende gevaarte dan ooJe door een drijvende bok van de Parkkade naar het tankterrein van Pakhuismeesteren worden overge bracht. Speciale voorzieningen zullen voor de duur van de ten toonstelling worden aangebracht Zo komen- er grote, ventilatoren in de tank waarmee men de hitte dl® bij de geringste zonneschijn in het intoendiae ontstaat, hoopt te kunnen verdreven., Op 28 April moet het bouwsel gereed zijn. De laatste wedstrijd van het 2e he renteam is opgespeeld toch een over winning voor SVC geworden. De te genstanders gaven' deze wedstrijd n.t, bij voorbaat gewonnen, zodat SVC 2 toch nog gemakkelijk aan haar kam pioenschap kwam. Hét was prettiger geweest als deze laatste wedstrijd wel gespeeld was; niettemin heeft heren 2 nu de zeker heid volgendJaay in de voor hen hoogst bereikbare klasse uit te ko men. Het tweede dames-zestal speelde drie.wedstrijden in de afgelopen da- gct,. Van Nationale 2 werd met 3—1 ver!'—' doch in de daaropvolgende wedstrl^u tegen DRL 3 bleven de ■puntjes.weer in Schiedam..Met 3—1 zegevierden-'dfc SVC-dames. De'wed- str:jd tegen Shell 2 .eindigde in oen 3—1 overwinning ;voor de SheD- dames. Dit .team moet nu nog twee wedstrijden spelen. En dan kunnen ook,deze,datnes zich gaan voorberei- den iop ftet nieuwe seizoen. Het junioren-team tenslotte kwam slechts éénmaal in het veld; De voor laatste wedstrijd verioren.de jongens met 4—0 n.l. van Tenaco. De laatste wedstrijd werd met 4—7Ovan Rottei'- dam-Zuid gewonnen. Helaas niet door spel, want ook deze tegenstan ders gaven de twee punten weg zon der., te spelen. Voor de 10e maal: De 10e plechtige herdenking van de gevallenen.krijgt dit jaar een' bijzon dere betekenis, doordat bij deze ge legenheid tevens het definitieve oor logsmonument door de burgemeester van Schiedam zal worden onthuld. Deze plechtigheid zal daarom een grootse manifestatie moeten worden van de wil van de Schiedamse bur gerij, om nimmer te vergeten, wat zij. aan de gevalenen verschuldigd is, 2y mógen niet worden-vergeten. De Plaatselijke Comissie verwacht dan ook een nog grotere deelname, aan de stoet en nog meer.belangstel- Iing van de burgerij. Tengevolge van de verandering in dé. situatie aan de kop van de plan tage. waar ook het definitieve mo nument zal staan, zal men beter dan vorige jaren de plechtigheid kunnen volgen. Dit geldt in de eerste plaats voor dc deelnemers aan de stoet en in het bijzonder voor de daaraan deelne mende scholieren. Daar de onthulling van het monu ment en enkele daarmede verband houdende handelingen enige tyd vorderen, begint het verzamelen van de stoet reeds om 18.30 uur op de bekende plaatsen: bü het stadhuis, in da Boterstraat en in de Overschie. sestraat. Het vertrek van de stoet is dit jaar op 19.00 uur gesteld. Aan veie verenigingen, scholen enz. is reeds een circulaire verzon den. Deelname san dc stoet is mo- geiyk voor ieder persoonlijk, voor elke vereniging, school, enz. Heeft men geen circulaire ontvan gen en wil men cit jaar toch deelne men. dan kan men zich tot uiterlijk 1 Mei a.s. aanmelden bij de heer' J. H. F. v. d. Brugge, Burgemeester Knappertlaan 204a (tel. 67406), bij voorkeur schriftelijk, onder opgave van adres en. voor verenigingen, on geveer het aantal deelnemers. GEBOREN: Leendert. z. v. P. Mo rde en J. Post; Rudl. z. v. C Koogje en E. Korb; Petrus A. F., z. v. F. M. v. d. Velden cn A. M. Wouters; Ru- dolf P. W„ z. v. B. j, van Tienen en G. M. Groen; Jacobs, d. :v. J. M. F. Waterreus en. J. Vink; Johanna L, d. v. C. M. van Gend '.eh C." van Eijk; Robert W„ v. v, A. Noordhoek en D, Pols. Leonora S. M„ d. v. Ch, A. Cal- lewaert en G. Zoetmulder; Cathari- na, d. v., H. Plaisier en G. Ket; Hans Q.'C., z, v. A. Q, C. Klomp en M. E, Verboom; Bernard L, z. v, L. J, v, d. Oeve^ r v. d. Most. OVEiiLL^v,N: G, J. W. van Dam, 41 jaar,'wed. K, L. M. v. d. Berg; D. J. Kerstiens, 80 jaar, wed. v. A. de Jong; J Ouwens,' 8 maanden; Th. H. 3. Gunneweg, 5 jaar.- In het Schiedamse kamp. en. ook daarbuiten werdverwacht." dat het heel. wat inspannmg" zou kóst,en de ba as te biy venover 't Dortse ODO," De .manier, waarop" de gasten van stapel liepen, rechtvaardigde die verwachting alleszins. Men 'zétte een uiterst snel tempo in. - Vooral de eerste aanvallen, waren geraffineerd en goed van opzet. Het was voor de roodzwarten, moeilijk' zich aan deze druk te onttrekken, maar-dat lukte sneLler dan men dacht. De eer ste doelpunten vielen namelijk aan de andere zijde, waar het düo H. Verschoor—D, Vermeulen, zoals het deze competitie 'steeds heeft gedaan, met .zuivere schotende korf van da tegenstander belaagde. Het eerste schot van H. Verschoor leverde een1—0 voorsprong op en het tweede doelpunt van dc hand van D. Vermeulen volgde spoedig. Dit succes gaf het Dordtse zelfver trouwen een danige knak cntoen L. v. d, I^raan cn D, v. d. Maas gelegenheid kregen óm de stand op 40 te brengen, was het Dordtse enthousiasme volledig gebroken. De 3o Schiedamse aanval had ook de maak te pakken ..Van het maken van doelpunten. J. v. d 'Tuuk. daar bij goed geassisteerd" door zijn Vak- gè.ioien. speelde zijn'/tegenstander op fraaie wijze ui't positie bv - kroonde dit werk met de vijfde treffer. Met de zc3de had dezelfde speler weinig 'moeite,; want door Het onderscheppen van.: een: verkeerd uitgespeelde, bal, behoefde hij de bal. slechts in de korf. té';.deponeren,- In de tweede 1 helft deed ODO alleen nog maar moeite om de eer te red den,' maar door slordig schieten kwam men niet eens zo ver. D. Ver meulen bracht de eindstand tenslot te op 8—0, - Concurrent Merweüe deed geen mistap. Deze Dordtse ploeg won met 42 vasyUSV, waardoor men Schie dam, dat 1 verliespunt minde»- heeft, op de voet blijft volgen. De overwinning van Succes op TOV dwingt des te meer respect af als men weet, dat de blauwwit- ten met niet minder.'dan vièr inval lers de reis naar Dordrecht hebben moeten aanvaarden, -En die invallers namen nog twee doelpunten voor hun rekening! Het'scoreverlodp had een gelïjkopgaandkarakter. In de eerste helft, wogen de partijen goed tegen elkaar op, maar na de rust was er' van een zèkêr Schiedams overwicht sprake. Helaas heeft men hiervan door het oude gebrek aan schutterscapaciteiten niet kunnen profiteren en greep TOV 2ijn kans om de achterstand in te lopen en in een voorsprong dm te zetten. De eerste trefferwasvoor TOV en kwam. binnen deminuut tot stand- Door de dames N. Ouwendijk en J. Veenendaal werd het 1—2 daarna door één doelpunt 'van TOV, 22. A. van Krogten zorgde ,VDor een nieuwe voorsprong "(2—3). maar weer kwam TOV met de ge lijkmaker (3—3), Toch ging de rust met een 34 voorsprong in door een. doelpunt van: A,; W. A. Vietje. Na de hervatting kon de Succes-aan val de korf niet goed meer vinden, hoewel men kansen voldoende kreeg. Tegen de verhouding in werd de stand in. deze periode omgezet in 5—4 in het voordeel van TOV. De laatste S minuten" brachten echter het juiste en verdiende herstel. Door mej, R. van Krogen werd het 5—5 en haar broer A. v. Krogten bracht de eindstand op 56. Door het zwakke damesfëxtet kon ODI tegen DES niet veel uitrichten, maai* men heeft zijn huid toch zo duur mogelijk' verkocht en niet zon der succes. Na j—0 werd het 1—1 en bjj het rustslgnaal kad de thuis club het nog verder gebracht dan 3—1, In de tweede helft werd het eerst 4-—1 en tenslotte 4—-2. Schiedam 2 won in Rotterdam van Het Zuiden 9 met 0-4), ODI 2 wil een ongeslagen kampioenschap be halen. Ditmaal werd Spirit 2 aan de zegekar gebonden en met een. 7—1 nederlaag naar huis gezonden. Succes 2 kreeg tegen HillesluJs geen schijn van kans. De Rotterdammers wonnen met 110. De junioren kwam tot de volgen de. prestaties:Schivdam :A—Het Zui den A 0—15; Succes A—Actief A 61; Spartaan A— Succes B 0—7; OSCR B—Succes C 1-0. 'DELFT. *De "grote zoraerten- toonstelling in het stedelijk museum „Het Prinsenhof" te Delft zal ditr maal tot onderwerp hebben de ma ritieme geschiedenis van de Neder landen van de vroegste geschiede nis tot ongeveer 1840/ Niet alleen aan het militaire aspect, doch ook aan de koopvaardij zal aandacht ■worden geschonken. De expositie wordt: begin Juni geopend en. zal duren tot in Augus tus. Daarna zal weer de antiekbeurs worden gehouden. Henk Stark presenteert op Twee de Paasdag in Emporium wederom een jazz-parade. Behalve Jack Rad- ler's Rhythm Club werkt mee de gehele Jazz from Holland Group, bestaande uit: Het Sextet Ritn Roys, het trio Rob Pronk, de drummer Wes Ilcken, Gerry Rcys. het JFH-octet, Toon .van Vliet (tenor Sax). Rcb Madna (piano) en Dick Bezemer (bas). Rechtbank deed uitspraak Anderhalf jaar voor autodiefstal -De Rotterdamse rechtbank ver oordeelde vanmorgen de 23-jarigo los-werkman W.- J. M.,- die op 13 Januari uit de-auto van een ver tegenwoordiger een koffer met tachtig horloges stal, tot een ge vangenisstraf van anderhalf jaar met aftrek- vRn voorarrest. Dc offi cier van justitie eiste een week ge leden anderhalf jaar. - •- De 27-jarlga .classificecrder/A.': M.,. een broer van W. J.. werd voor het ;in ontvangst nemen van-een der gestolen horloges verooi-dceld tot veertien dagen gevangenisstraf. Te gen hem was een maand geëist. „Bonk Y Boys" houden week-end De C.JM.V. afd. Schiedam „Bonk V Boys*', gaat Zaterdag 9 April met een 25-tgl jongens een woek-end houden in OoBtvoorne. Om 2 uur vertrekt men van. het Frans Hals plein. op de fiets naar -Oostvoorne. Op dc hoek van de Mauritsweg en de tegenwoordige Aert \-an Nesstraat is gistermiddag de eerste paal ge slagen voor een kantoorpand van vier verdiepingen.! dat te zljncrtijd in gebruik wordt génomén door de firma H. Brons jr, makelaar ln as surantiën. Het s2uit aan op de be staande bebouwing langs de Mau ritsweg; 19e ecuwse patriciërshuizen die bÜ het bombardement van. 1940 net bulten dc t -tndgrens bleven 11 g- eeii.-v•■>.-=? De tegenwoordige Aert' van Nes straat. schreven wij in doaanhef. Inderdaad: deze 'straat wordt'-hifer: in de "toe!; ",at niet -"gèhahdhaafd,Het pand, \vö. - annu de b'oüW;is'.begóh-, nen,gaat de'! Zuldwéha/vbrinén' van.- een aan de /Mauritsweg V ontworpen plein. - Aan'de Oostkaht: efvahv zöl. een Hervormde kérk worden' ge bouwd' en aan", de' Noordkant-' het AMVJ-complex. _V. Architect B van Veen- van het ar chitectenbureau Hooykaas, Van Veen en De Jong is al geruime tijd bezig nan het 'ontwerp vóór de nieuwe „Westèrkerk". Hij kan .de plannen echter niet voltooien zolang niet pre-; cies vast staat hoe groot het:AMVJ- hotel met zijn bijgebouwen wordt. Wij vernemen dat de Am sterdamse architecten Merkel- bach', en'. EUing inmiddels ge reed zijn gekomen met het aanbrengen .van een aantal vereenvoudigingen in hun ont werp voor het AM V J-compleK. De hoofdopzèt blijft daarbij on gewijzigd, maar de inhoud van het geheel wordt Wat kleiner, De bestektekeningen1 worden thans uitgewerkt.Men rekent er op dat de bouw. over. een maand of vier, .vijf zal kunnen beginnen- Het kantoorpand, -waarvoor gister- raiddag dc eerste paal de grond in ging, grenst met een in.-.natüurstéen op te ti'ëkken trappenhuis aan, dè bestaande bebouwing.' De kantoorlo kalen van' 12 bij 18' meter liggen achter een geheel glazen gevel, waar in op de 2e, 3e en 4e verdieping te ruggetrokken balcons worden opge nomen. De achtergevel krijgt een zelfde karakter. De gevel aap het. Op Beurstrappan Duizend kinderen zullen op Twee. de Paasdag op de. trappen van de Beurs een reeks kerkelijke liede-' ren zingen. De zang, die wordt be geleid door drie muziekkorpsen, zal 's middags om vier uur door dc NCRVworden uitgezonden. Het evangelisatiewerk van de Gerefor meerde Kerk ..van Rptterd&rii-Cen- trum hóeft de leiding. Een dezer dagen vond dè diploma- uitreiking plaats aan 53 leerlingen van de Nutsavondnijverheidsschool aan de Clemensstraat, Het diploma driejarige cursus a verwierven 16 leerlingen en het diploma tweejari ge vervoig-cursus B 37 leerlingen, In tegenwoordigheid' van enige bestuursleden-van het departement Charlois eh Katendrecht /van de Maatschappij totNut van 't Alge meen';, de directeur en de leraren van de school, werden de diploma's uitgereikt door de voorzitter van voornoemd departement, de heer Smits. .■-■ Spaarbusjès gestolen Busjes met zondingsgeld en spaar geld werden vannacht gestolen uit de bijzondere school aan de IJssel- dljk.te Krimpen a.d. IJesel,1 In to taal - wordt ruim f 1ÖD,— vermist,; - plein" wordt in - baksteen opgetrok ken en krijgt een meer gesloten ka rakter. De kelderzal worden ge bruikt voor archieven, rijwielber- ginjf^^eh; stadsverwarming. yy.-' Het'pand': is ontworpen - door het - Architecten- en Ingenieursbureau- Vermeer én Van Herwaarden. De bouw' wordt verzó: gd door- de N.V, Kon. R'otterd, Beton.- en Aannëming v My.;-v.h.' Van Waning én :.Co. ;v De verkcerskamfir-van de Rotter damse rechtbank heeft hedenmorgen de 67-jarige mevrouw H. J, .B.-L, :Ult- Sassenhetm veroordeeld - tot zoven dagen .•govangenisstrnf-voórwaarde-. lijk,met ititr^kkjng van'het rijbewijs gedurende -négen maanden'; Zij had op 4 Februari Tn de verkeerde rij- richting -rond het. Hofplein-gereden. Bij haar' aanhouding .was -gebleken dat 2ij onder invloed: verkeerde. De officier-'had veertien dagen);geleden eeti week voorwaardelijk, met een proeftijd-van drie jaar en Intrekking van het rijbewijs, gedurende zes maanden tegen haar geëist. Dg1 Jonker zaF op Woensdag -6 April in de Oude Kerk aan de Char- loise Kerksingel spreken over, „Men- sen rondom -het kruis". Het IJE- koor verleent medewerking Aan- vang 8 uur. .- - De tentoonstelling „Het leven van de Eskimo's in het;., Museum-, voor Land. en Volkenkunde; is ver lengd tot half Juli. De heer Carlos Arluro Capar- roso is bij Koninklijk Besluit er- kand Gii toegelaten,..op de;.v^et van. vreemdeling, als consul van Co lumbia In Rotterdam.'-- Aan de, heer J. van -Noorfen- ne; - 2ui-velarbeider -bij' /dè - N.V. stoomzuivelfabriek „Aurore" tc .Rot terdam - is bij Koninklijk Besluit: toegekend de- cre-medaille in brohBc verbonden,'aan de .Orde van-.Gran*. jê-Nassau, - -'.'■ BONN. Ongeveer een vijfde deel van de totale bevolking van West-Dultsland bestaat uit vluchte lingen. Gisteren werden dc Jongste cülers" door' het .ministerie voor Vluchtelingenzaken opgegeven: 8567.000, die komen uit het gebied ten Oosten van de Oder-Nelssè- grens, plus 2.378.Ö00 „Immigranten"' uit -Berlijn, Oost-Duitsland en het Saargebied. Totaal: 10.945,000. - Alle vluchtelingen zullen officiéél de status- van vluchteling behouden totdat de kwestiè van de Verlóren gegane Oostèiyke, gebieden in een vredesverdrag is geregeld. Aldus, .werd Maandag te Bonn meegedeeld. Deze status/ waaraan vele vooi> rechïep zijn. .verbonden; gaai over.- op de kinderen der; vluchtelingen, die na. J945 in- Duitiiarid. yijn" gebo- ren. - ADEN. Volgens de, oificië.'e verklaring, die door de vertegen woordigingen van het koninkrijkje Yemen te Londen en Cairo, zijn af gegeven,. zou de „imam" Ahmed op verzoek, van het leger en de „raad. der wijzen"', zijn afgetreden; in ver- band- met zijn slechte gezondheid. Het radio-station Hodelds beves tigt echter de berichten, die zeggen, dat .de imam met geweld door zijn broer ris onttroond en door het le ger wordt gevangen gehouden. -De "zoon van de onttrc lt? vorst;; Emir: el Badr heeft d~- Arabische liga om -gewapende hu/- gevraagd: om zijn vader ln zijn macht te her stellen. EI Badr bevindt zich bij.de stammen, die.de oude imaitt aan hangen. 'Vi -•

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1