Waarom zouden ook de dames niet eens gaan biljarten? Onbekend maakt onbemind Geef Schiedam toch een grote hal! J Paasreclame! L Probleem in het gezin Zakgeld, kostgeld, kleedgeld Er komen „Pleinfeesten' voor n-; fi/ s T.SS' AGENDA OP DE BEVRIJDINGSDAG Op zes plaatsen in de stad Jubilemntom-nooi „Hel Oosten" DE S. G. VRAAGT: Voor manifestaties op sport en cultureel Schooïtouraopi Cylinder te water Burgerlijke Stand De Honkbal perikelen Vacantie-zwemmen Nieuwe ponton bij Gusto te water Opbrengst biina f 30.000 Onderzoekschip voor de Shell Rotterdammers op roof in Nijmegen Meisje bij grensflat aangereden Billy Graham op 30 Juni in Stadion SCHIEDAM 24.90 Swift HEYS-VL0EMANS OPSLAGRUIMTE leerling-verkoopster CLAASSEN'S SLAGERIJ KOERIERSTERS HOOGSTRAAT164 TEL 115432 BEIJERLANDSELAAN 3 TEL 70360 ftgtrtggAM - j ®C,l,<lCSJ)et.t?ïende in uw blad begint het er nn ook J?C JTd 1S ou* niet verre, dat de dames onze beer J._ H. van Duyl, dankbaar zuilen zUn dat rt?J pionierswerk zyn keu wat meer rust gaat gunnen om weloaad ^aivcleze kunstzinnige sport te heiPcn deelachtig wor den, „Het wil my voorkomen dat het niet ondienstig fe.I&tig-g deze weg zelf giSn15t^echtciimeS Praten- nn ze het „voor"'0f „tegen" «et zich- „Biljarten? Niets voor «Ij, hoor!" zegt een r dame. Ik zou u vvillen'anLvoordeh: „Juist \/j iets voor- u!"" - „Maar .het.is töch uitsluitend man,- nensport? 1" werpt ze tegen. ^Tot/hu toe nog wel; Onbegrijpelijk.Van béide 'sèxen jsvi- m-Lvoor de beoefening van deze /sport de vrouw" de. meest geschik- te. Zeker, er zijn verschillende man- ,v n.en..: die de voor .-het biljartspel zo //onontbeerlijke - supér-fijngevoélig- rtheid in zich dragen, maar tégenover de vrouw.zullenzij/ in aaniaj per- .Cetitsgewijze ..wel verre ia de min- derheid blijven. Hoe komt het dan dat dé vrouw, een enkele, uitzondering daargelaten, •er niet toe is overgegaan? Onbekendheid met deze nobele hv .door «sport! TT-heeft natuurlijk wel eens z e n biljarten.Maar was dat wel biljar tten/jn. de meest verheven zin, .des woords? Over 't algemeen gespro ken, neen. Ge hebt wat ïk me levendig kan voorstellen de in druk gekregen van een min of meer drükaandoerid knikker-partijtjè. Maar dat 'is geen biljarten. Neen, "gaat:, tl eens"kijken naar een wed- strijd van orize cracks. En ..zonder /twijfel zult ge onmiddellijk tot uzelf zeggen: „O, gaat dat zó?" Aestheüsch.. 'Hun ranke faciliteit van 'gebaar éti van stand,- zelfs bij de moeilijk- ,.r sta roassè, dwingt- bewonderingaf- Zespélen met - honderdmaal meer lichtheid;dan. de niet-begrhpér- en. toch maken ie oneindig veel meer' caramboles.' 'Alles -is doortrokken van éeh speldistinctie die heerlijk aandoet, i Ook bij, hen concentratie van.-hun' aandacht en 'spanning "van •-"..•'de wil;.', maar elké: stoot staat dn har monisch verband met de aéstheti- sclie - eigenschappen i van het gelieje spel..0Vv Hun:' temperament .weerspiegelt /- .zi.ch-.in 'elk- manuaal en iri elbe tech- 'nisch'e situatie. Ze houden .-dé"-keu. - niet: als; een: bijl omklemd: - veeleer voeren! ze dïc als een penseel, waar mede zé op. het groene ...fond hun .werkstuk', wrochten,-Soms stotenals elastische'zweepslagen, soms een aaien of een schijnbaar onnozel prikje. Maar: alles even fraai, elke „vrtoot /(mag/mén -eigenlijk no« wel van stoten spreken?) voorafgegaan door:/'een bliksemsnel opussen van /- het probleem van' effect-uitzetting, berekening dér in - en ui t valh oeken, bepaling van stootkracht. Als bij intuïtie wéten. die. spelers, onmiddel- '- lijk.-'dé beste stóotvo.rm. Ze -nemen dc stoten anders dan de leek zou doen, ze dwingen, de ballen in de meest gunstige positie, gedrieër. bij een. Onontkoombaar geraakt ge in de ban der bekoring var dat wondere gebeuren. En weer zegt ge tct uzelf: „O, gaat dat zó? Zul-c ragfijn fili- graamverk zou mé wel liggen." Dit'is het begin van uw' innerlijke ommekeer. Eén' in uw .onderbewust zijn sluimerend verlangen is in u wakker geroepen. En als ge can wat ik voor u meen tc mogen ho pen eh verwachten aan de ver wezenlijking van dit verlangen gaat toegeven, zijt ge <ik waarschuw maar liever van tevoren) voor uw gehele leven in de ban van deze „kunstzinnige" sport gevangen er. krijgt ge. indien dc omstandigheden u eens minder goedgezind zouden gaan zijn. heimwee naar de kunst die ge zo graag zoud: willen uitle ven. ontspannend Vraagt u maar eens de kring der manlijke leden uwer familie cf ken nissen rond en ge zult bemerken dat het geen sporadisch verschijnsel is, met biljartspel - „besmet" 'te worden, een /besmetting die (het -moge -wat vj-cemd klinken) weldadig aandoet er. hei clement van „genezing" in zich draagt- Immers, biljarten (d. w. z. het „werkelijke" biljarten) geelt ceti totale afleiding, een uit treden uit de gedachter.sfcer van Wij hebben kortgeleden het bericht geplaatst dat: onze ste delijke biljart-kampioen J. H.' van Düyl zijn keu „aan de wilgen" zal hangen, om daar voor ki de plaats les ie'gaan geven aan die dames "die de biljartsport zouden willen gaan leren. De heer IL van ^.Lphuizen. is bh het vernemen -van. dat bericht zo .enthou siast geworden, dat hij ons 'n -artikel stuurde waarin hij op haast poëtische wijze de voor delen van dc beoefening van deze nobele in-door sport voor de dames beschrijft. Wij laten hem hiernaast aan het woord. dagelijkse beslommeringen en moei lijkheden. En een dergelijke aflei ding heeft de mensheid nü meer misschien nog dan ooit ten zeer ste van' nóde. Totale afleiding. Biljarten vraagt absolute"concentratie bij het zo als boven reeds gezegd oplossen van het probleem der effecuntzet- ting, het berekenen der in- cn uit- valhoeken,- het bepalen van de stoot kracht, het voorbereidende positie- kiezen. voor élke daaropvolgende stoot. En dit alles in.zeer snel tem po.- Een innerlijk proces, dat voort durend zozeer de algehele aandacht van de speler opeist, dat er voor het zo fatale „tobben en piekeren"' geen seconde overblijft, zonder ech ter „te inspannend" te zijn en zon- d'cr >het element „haast" in zich te dragen. - Wil men'in: het biljarten iets be reiken,'. dan moet zoals beoefe naars van deze sport reeds zeer spoedig beginnen te' ervaren elke. vorm van .drift, opwinding en ge jaagdheid uitgebannen worden, waardoor oen .toestand van beheer ste rust geleidelijk gaat intreden, hetgeen niet alleen noodzakelijk is Voor -het Verkrijgen, van gunstige tiënt tevens ma e bijbrengt het vertrouwen in verbetering of algeheel - herstel van zijn ihaar) geestelijke déraillemen ten. Persoonlijk zie ik in hel biljar- mits beoefend als „kunstzin nige sport", dus niet gespeeld bij wijze van amusementje naast zijn yelc andere^ go ed e.k walit ei te n een „geneesmiddel". ...en opvoedkundig Bij hét observeren van spelers-in- actie kimt u ongetwijfeld interés- santé waarnemingen, doen. Al spe- ienae komt de .biljarter als 't Ware met de barometer van zjjn innerlijk wezen qp tafel. Onbewust openbaart hij specifieke ka raktertrekken, nei gingen en aanleg, in welke richting aan ook;, durf, angst, - volharding, bravoure, waardering, accuratesse, nonchalance, fijnbesnaardheid, zelf vertrouwen, zelfonder- resp. over schatting, concentratievermogen, minderwaardigheidsgevoel, ontvan kelijkheid voor indrukken, gevoel voor schoonheid en elegatice.' ge duld, enz.:. r - Dat dé biljartsport ook opvoed kundig een gunstige invloed kan la ten gelden, behoeft, wel geen- nader betoog. Naarmate de bekendheid met hef „ware" biljarten veld wint, zal dc r-aar verstrooiing zoekende rijpere jeugd zich in deze richting gaan oriënteren. Nog moge vermeid worden dat voor het beoefenen van de bil'art-' sport leeftijd geen rol speelt. Onder dc cracks over rte geheie wereld zijn er die in hun eerste begin op eer. stoof moesten gaan staan om er bij lc kunuert. Maar ook is er bijv. 'n ge weest die kampioen der Verenigde Staten werd, al had hij vóór zijn vijf-en-veertigste jaar nog nooit een keu aangeraakt. En zo zijn er spe lers van tegen de tachtig dio met animo rondom dé-groene tafel,wan- deten en er zich (misschien wef juist daardoor) jong bij gevoelen. Het no vumzegge biljarten voor dames zou voor on2e stad wel eens onbevroede perspectieven in zich kunnen dragen. De behoefte aan een of meer flinke biljartzalen (met. aparte speelgelegenheid voor dames) zou hierdoor nog sterker in het daglicht komen te staan, zodat' doorhet district Schiedam georga niseerde nationale kampioenswed strijden niet meer in. een andere stad gespeeld behoeven te worden. Bij hetwelk ook het vreemdelingen verkeer in deze stad gebaat zou zijn,, H. VAN LOHTOZEN. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers. Lange Haven 81. Bellen b(j ongeval: G.G. en GJ3, Tuinlaan 80; telefoon 692S0. Gem. Openbare Leeszaal cn Blblio» theek. Laoge Haven: geopend Jcdere werkdag (behalve Maan. dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: /geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, ieders .avond .(behalve Donderdags en Zaterdags), van 7 tot 6.30 uur; Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Passage; 2 7 en 9.15 uur: Be- kentenissenvan ecu zondares. Monopoie, 2. 7 eh 9 uur; „Gehei me opdracht". Voorstellingen: Museumschip „ArtlsV, Lange Haven (Koemarktbrug): ge opend van l0-r21 uur. Gebouw Chr, Soc. Belangen, 8 uur: Ledenvergadering Chr. Me taalbewerkers Bond. Causerie door dé beer H. Peters. In de Huishoud- cn Industrie school in de Prins Mauritsstraat heeft mevrouw E. J. Wilzen-Bruins cèn lezing gehouden over- „Zakgeld, kostgeld, kleedgeld". "Voor zü aart dit onderwerp begon, behandelde zij eerst nóg enkele onderdelen van de: lezing van vorige, 'week. Hierbij kwam. o.a. :ter sprake het zuinig sto ken in de winter. De beste manier is het gebruiken van cokes en an- thraciet. Ook de oliestookkaehel, die In de laatste tijd meer en meer naar voren komt was een punt. van be spreking. Voorlopig staat die olie stookkaehel nog in 'zijn kinder schoenen en zal de practijk moeten leren wat de voordelen, van deze kachel zijn. Spi-ekend over het zakgeld mèen- de: mevrouw Wilzen, dat het aanbe veling verdient de kinderen een vast bedrag te geven. Wanneer de kindéren een vast bedrag krijgen leren 'zij ook hiermee'" om te gaan fa Amerika doen ze. het allang. onbelangrijke Dit is de biljart-ster Cora Vaugh. Tijdens dc laatstgehouden biljart wedstrijden ter gelegenheid v-.:, net vijf en twintigjarig bestaan n de biljartverenjging „Het Oc; ^n" boekte „Dirks Vrienden" een winst van 9.27 tegcii een 'verlies van: ).37 De uitslagen Vrienden":-'i Tuiden: „Dirks G. "Vogelenzang - 174- 174 29' 27 Dijkshoorn 152 125 28 22 K- de Herder '-. 72 72 49 30 p"; V.~d; Vliet; '80 72 "49 9 •B./- -Jlèézé". -ty.'i - 02 •39 40 5 Jj de .Vette '60 60 40 "'..7 :C;/Kérpel; 64/ 64 34 -,.1 C. Boogaard .'■57 33 '34 '5 "v: v .iyólksgebouw v!. '- C.. Klos 91 64 39 11 R. /van Opstal - 85 85 .39 .8 B. ";->lohdt 72 69 41 3 Gv..;Vi.;:d.;Bordé:' 70 70 41 11 J. Bredervéld - .68 "68 28 11 H. Elen -,/.•■ 66. 64 28 9 E. Bogaard..:.- S2 61 .38 -"5. L.Hontele1 ::S6 5B: 38 '".li ööor de Schléöamse Gemeenschap wordt er al jarenlang: op gehamerd dat er ln Schiedam een grote zaal, waar zich culturele of epott-gebeurte- Ujfehedcn van 'n omvangrijker karakter kunnen afspelen moet worden ge geven. In dc jaren I94S en 1950 is nog met veeJ enthousiasme de bouw van een Schledamse Schouwburg als cultureel centrum gepropageerd. Maar deze schouwburg Is er nooit gekomen. Verwikkelingen van allerlei aard brachten het plan geleidelijk aan om zeep. terwijl tenslotte een uitspraak van de Kroon een einde maakte oan alle hoop om de Plantage het culturele centrum van Schiedam te maken. Men mag dankbaar zün dat een. podium dé plaats van de oude muziektent heeft kunnen innemen. Voetbal en handbal Het School voetbal- en Handbal- toyroooi 1955 zal zoals gemeld wor den gehouden op 12, 13 en 14 April a.s„ terwijl de finale op 30 April go- spreid zal worden. Het verschil met vorige jaren is dat er in verschil lende poules gespeeld zal wordeu en geen afvalsysteem. maar een halve competitie. De elftallen dieneo er dan ook rekening mee te houder., dat men de geheie dag op de velden moet zi.fn, zodat brood meegenomen 'moet worden. Het is de elftallen Verboden om ballen mee te brengen. Door me-, .dewerking van de Sportcommissie zal er door de commissie voor* het speelmateriaal gezorgd worden. Men hioet er tevens rekening mee hou den, dat de wedstrijden gespeeld zul len worden op de complexen Bos- hoek én het Volkspark. Het programma- iuidt als volgt: In het laatste nunwner van het or gaan van de Schiedamse Gemeen schap is wederom een. hoofdartikel gewyd aan het. zalen-probleem in Schiedam. .- - "Waaraan Schiedam de meeste be hoefte heeft, zo schryft-men daar, is een hal van behoorlijke omvang, natuurlijk met de noodzakelijke an- nexen, welke gelegenheid biedt voor tentoonstellingen, congressen, grote sport-demonstraties, feest avonden, massa-concerten en andere, culturele evenementen en waarin tevens de mogelijkheden aanwezig zijn voor.het beoefenen, van allerlei sporten soals tennis en tafeltennis, zaalhandbal, basketball, volleybal, iriicro-korfbaR badminton en gym nastiek. De Schiedamse. -Gemeenschap heeft dit, onderwerp reeds geruime tijd in studie en'het is niet uitge sloten dat binnenkort meer uitge werkte plannen ter tafel zullen ko men. V Men is er zich terdege van be wust, dat met eendergelijk object grote bedragen gemoeid zullen zjjn. Maar ineer nog is men de overtui ging toegedaan, dat een dergelijk plan alleen maar kans van slagen zal hebben,. wann&er de hele burge rij niet, alléén moreel maar vooral ook financieel tot steUn bereid zal Zijn'.'/'- In. October 1954 verschenen er twee berichten in de landelijke pers die door ons met meer da» gewone aandacht werden gelezen. B. en W. van Eindhoven dienden eenvoorstel ln voor de- houw van een Stads schouwburg a raison van 4 millioen gulden. En uit Nijmegen kwam het nieuws, dat het ontwerp voor een schouwburg van 2% millioen gulden gereed was gekomen. Is het wonder, dat beide berich tjes ons .lichtelijk jaloers maakten opsteden alsEindhoven cn Nijme- gen./waar 'de opbouw vgn een actief cultureel stadsleven zo kennelijk van een leien dakje schijnt te gaan? Om niet eens te spreken van £m- men, Deventer, Enschede en En> melqord (waar plannen al h'. uit voering zijn) of Almelo. Hengelo, Heerlen. Venlo. Tilburg. Hoorn, Rcermond, Oostburg, Zaandam, en Drachten, (waar bouwerijen worden voorbereid). Men dient dat zalengebrek in Schiedam niet te onderschatten. Het remt een vlotte beoefening van sport en amateuristische kunst uitingen. Het maakt de organisatie vap festiviteiten ontzaglijk moeilijk, het belemmert de ontplooiing van veel, dat hier tot bloeiend leven ge bracht zóu kunnen worden. Aan het eind van/deze maand be gint dè INHABÉ. Speciaal: daarvoor worden grote hallen en'.barakken gebouwd, hetgeen de organisatoren een lieve duit gaat kosten. „Hadden wjj hier maar een permanente gro te hal is-dé verzuchting-van. véleni die bij deze INHABÉ .betrok ken zijn'.-.A r Toen WiUoit-Fijenoord het eeuw feest vierde, kon alleen de Botte:- darr.se Ahoy-hal voldoende ruimte bieden. Het Stedelijk Gymnasium jubileerde tn de Vlaarclingse Stads gehoorzaal. En het Passage-theater dan, zult u wellicht vragen. En Musis-Sa- crum? En Arcade, Irene en het Volksgebouw? En jawel, er 1 zijn hier natuurlijk wel enkele goe- i de vergader-, cn ontspanningszalen, i Maar voor evenementen van grotere omvang zoals hièrvoren genoemd, zijn ze stuk voor stuk te klein. Het Passage-theater is vóór 'alies bioscoop. Ongeveer 40 Donderdag avonden zijn beschikbaar voor ver huur aan Schiedamse verenigingen, "waarvan de Kunstkringen en Toon kunst er direct al ruim 20 voor hun rekening nemen. Tot in Juni J956 is dit theater reeds besproken. Hieruit volgt dat het totaal onmogelijk is om bijzondere evenementen, welke regelmatig worden aangeboden, in dit theater onder te brengen, waar door Schiedam dus van bijzondere culturele gebeurtenissen verstoken blijft. En wat de andere genoemde ge bouwen betreft, deze voorzien na tuurlijk wel in een bepaalde be hoefte, maar kunnen in hét beste geval-een 600- mensen bergen en hieden derhalvegeen oplossing voor" het-ruimte-probleem.•"-'-•. De vertcsonwoordigers var. zestien jeugd-, gymnastiek-, wijk- en buurt verenigingen hebben de verschillen de onderdelen van bet: .Bevrijdings programma besproken. De heer' Karei Scholten Sr heeft bij die ge legenheid hetjcugdappèl en de pleinfecsten voor de jeugd van 8-18 jaar in grote trekken geschetst. Vooral de organisatie van de plein feesten vraagt de grootste aandacht. Het is de bedoeling op zes verscbll- :k?nde pleinen, of terreinen van de stad feesten te organiseren met jon geren van 6-13 jaar. Het resultaat was dat. behoudens goedkeuring van B. en Wr op de volgende punten bij-' eenkomsten plaats vinden. Speelterrein Maasboulevard, onder leiding van de Kath. Gidsen en Ver kenners. Op het sportterrein Bos- hoek zullen de AJC gymnastiekver enigingen en de VCJC leiding geven. Voor'de jeugd van Nieuwland wordt het terrein Spieringhoek gevraagd .en. de.CJMV heeft toegezegd het een en ander té verzorgen. De Boerbave- laan wordt voor het; Oosten van 'de stad speelterrein. Het Ned. Padvind- sters Gilde en de wijkvereniging „Singeklwartier" zullen in gezamerr-i lijk overleg het programma verzor gen. De Parallelweg wordt niet ver.-, ge.ten. de Ned. Padvinders Vereni ging heeft een goed programt./a in voorbereiding. Het Centrum van de stad op het Broersvest wordt ver zorgd door het Clubhuizen-werk- St. Franciscus Liefdewerk cn- St: Joris Doe Je. Er kunnen zich nog spellei ders (sters) .aanmelden' bij Karei Scholten Sr, Frans Halsplein B.b, tel. 68338, Voor- elke wijk zün/hoófdlei- ders(sters) -'en./,assistenten, dié het werkcomitévórm en. Op dè Wóens- eh Donderdagen te beginnen 13 ,.en 14 April worden spelleiders cursus sen gehouden. De deeinemers(sters) krijgen hierover persoonlijk bericht. Voor deze pieinfeestën wordt om 930 uur in de wijken verzameld. Met mu2iek gaan de deelnemers r.aar het feestterrein. De indeling van de ochtend is: 10 uur en 1130 uur spel. daarna een versnapering en tot 12 uur een bont programma. Dit kan een eigen programma wor den. is dit niet mogelijk, dan wordt door het werkcomité een poppen kast of goochelaar geëngageerd.' Er wordt gespeeld in groepen van 20-25 kinderen. De spelen zijn afge stemd op de JcefLjdcn 6-7, 8-JO. 11-13 jaar. Elke groep heeft een speEeidcr- ieidster met assistent(c). Door mid del van bordjes wordt de kinderen bekend gemaakt waar die bepaalde groep voor die bepaalde leeftijd be zig is. Op. elk terrein bevindt zich een hoofdleider, die. zorg draagt voor het goede verloop van het geheel. Prijzen worden niet gegeven, wel een versnapering. Een groep baldadige jongelui heeft van. de. loswal aan het Hoofdplein een cylinder, vanongeveer 1600. kg. in het water geduwd. De waarde van de cylinder bedraagt'f 500.— Geboren: Jart H. zoon van J. J. Overgoor en H; Valck; Johan M., zoon van W. Huiskes en M. M.C. "Wijtenbttrg; LobinaW. - M. dochter van: G. A. Kramers en H, M, 'van -Laarhoven,- - Overledèn: A- de Jóng. 62 jaar; W, Schoïte, 73 jaar; W. Fontijn, 52 jaar. Van de l3-jari%e P. B. S. uit de Wattstraat werd gistermiddag een rijwiel gestolen. De fiets stond niet op slot. ROTTERDAM Gewijonlyk is het zo dat ln Mei een begin wordt gemaakt, met de zomersporten, waaronder ook het honkbal. .Bij een normaal verloop van de wintersportenis daar geen énkel bezwaar tegen, want de voetbalcompetities zijn dan al af gelopen. Dit jaar echter is de toestand iets anders,ómdat "door de .weersom standigheden. de competitie lange tijd heeft stilgelegen. De meeste verenigingen, zowel- in de hogere als in de lagere klassen, hebben nog minstens een zestal wedstrijden te speten, zodat, zonder verdere afkeuringen, de coippetitie niet' vöor eind Mei afgewerkt zal zijn. ;Nu zijn de meeste beoefenaren van: de honkbal-sport tevens voet baller en zo dreigen er moeilijkhe den met liet samenstellen van de ploegen. Hierbij komt nog dat de oefenwedstrijden voor het honkbal, normaal in de maand April worden gehouden, maar deze zullen thans in de avonduren gespeeld moeten worden./ Ondanks deze moeilijkheden wor den thans reeds door diverse ver enigingen maatregelen genomen om te. gaan honkballen. Zo zal op 19 April door bemiddeling van .de honkbal-afdelingen van S.V.V, en Schiedam in hel Volksgebouw een honkbalfilm worden vertoond, waar hij de- heer H. Urbanus een toe lichting, zal geven. Op 9 April zullen door twee elf tallen van Schiedam oefenwedstrij den worden gespeeld tegen R.F.C. 1 en; 2; welke respectievelijk cm 36.30 en 15 uur beginnen. Gedurende de Paasvacantie wordt de jeugd van Schiedam tot 16 jaar als gewoonlijk weer In de gelegen heid gesteld 'om van het Sport- fondsenbad gebruik te maken tegen .gereduceerd tarief/Dit tarief is geldig op .de werkdagen van Don derdag 7 tot en niet Zaterdag 16 April, van 9 tot U uur, uitgezonderd Dinsdag 12 April. Morgenmiddag om 5 uur;zal óp dé; N-V. Werf Gusto v.h. A. F, Smul ders een grote ponton te water wor den gelaten,, die daar voor rekening van de Hataafsche Petroleummaat- schappii is gebouwd. De ponton is 67 meter lang en SVfe -meter breed. 1 Emmabloemcollecte De opbrengst van de Zaterdag j.l. te Botterdam gehouden Emmabioem- collectc is 29.561.98. ROTTERDAM De N-V. scheeps werk Alphen, ;P- de Vries Lentsch te Alphen aan de Rijn is gereed geko men met de bouw van de Prospec tor, voor rekening en onder toezicht van de technische dienst van Shell Tankers N.V.. te Rotterdam voor de N.V. Dordtse Petroleum My.- te Den Haag. De Prospector is een seisrno- grafisch/- onderzoekschip bestemd voor het opsporen van oliebronnen in de zeebodem van. de Perzische Golf. Het vaartuig, dat 26 meter lang is wordt voortgestuwd door een 580, p.k. werkspoordiesel. Het schip heeft een sihi hydro- poorinstallatie, ingebouwde vrieska- mer, terwijl verblijven, en de geolo- genkamer airconditioned zijn- Op het verhoogde achterdek staat een door een 20 p.k. electromotor aangedreven kabelüer met bijbeho rende kabelrolsloel met uitgebouw de bordessen aan het achterschip. De accommodatie bestaat, uit zes hutten, voor officieren, een kapi teinshut en verblijven voor 10 be manningsleden. Vrijdagmiddag a.s.- zal de Pros pector te Rotterdam -: proefvaren, waarna het schip door de firma Gebr, Wijsmuller te Baarn, op eigen kracht varende naar de Perzische Golf gal worden gebracht. De 22-jarige varensgezel J. J, L. en de 25-jarige monteur W. V., die beiden té Rotterdam nog in de proeftijd liepen van een voorwaar delijke straf wegens diefstal hadden genoeg van het hun toegewezen werk in de haven en besloten weer het pad van de misdaad te bewandelen. Zij namen de 'trein naarNijmegen en braken in nacht van 3 en 4 Januari j.l. in in een. nóodwlnkel van een textielfirma/Zij namens geld weg en textielgoederen ter waarde van U60 gulden, De officier van justitie mr irW.H. Folmer eiste tegen L. een jaaren drie maanden gevangenisstraf én te gen V; een jaar. In belde gevallen met aftrek. De verdachten zijn alle twee ai eerder veroordeeld. Zij heb- bü hun kansen gehad en nu moeten zij maar eens een langdurige straf ondergaan, aldus de officier. Mr. Botjwens. vroeg aandacht voor verzachtende 'omstandigheden: L. heeft een moeilijke.jeugd géhad.Aan zijn opvoeding/beeft veel gehaperd. Zij hadden geen ervaring met werk in' dé haven en dan /valt/ dit zeer zwaar. Uitspraak over .veertien da- getv..:. /rtr-:A cn op de juiste wijze uit te geven. De ouders moeien er rekening mee houden, dat hun kinderen vas te uitgaven hebben zóals Contribu tie, geld voor de fietsenstalling enz. Daarnaast zijn er de uitgaven voor diverse- dingen. En niét te vergeten het sparen, dat ook van het zakgeld moet gebeuren. De kinderen moeten dan ook leren vopr een bepaald doel te sparen. De grootte van het zak geld, zal afhankelijk, zijn van de ge zinsomstandigheden. Sommige ouders géven hun kin deren ook het kleedgeld in. handen, waarvanzij danhun eigen kleren moeten/kopen. Kinderen, die werken en dus een salaris thuisbrengen moeten hier-, van kostgeld betalen. Dit kostgeld moet ongeveer een derde van hun loon zijn. Ook dit is natuurlijk weer afhankelijk van de omstandigheden van het gezin. Over het algemeen zijn meisjes vluggerzelfstandig- dan: jongens. Over de vraag' hoe groot het zakgeld van de man moet zijn werd een levendige discussie ge houden. Ook de vrouw moet over een bepaald bedrag kunnen be schikken voor diverse kleine uit gaven. Het is belangrijk, dat man en vrouw deze zaken goed- bespre ken. zodat hierover geen moeilijk heden komen. De avond werd geopend door me vrouw II. Houtzager-Kruizinga. voorzitster van de Commissie voor Huishoudelijke Voorlichting. Gistermiddag omstreeks tier over. vijf werd de 8-jarige C. L. uit de Réaurrurslraat op de Rotterdamse dijk bij dc grensflat door een les auto aangereden. Het meisje stak onvoorzichtig over. Zij kreeg een! wond aan het .been en wérd/door de ;eneeskuudig®dienst verbonden. De koplamp van. de lesauto werd bé- schadigd', v A De Amerikaanse evangelist BUlv Graham komt op 30 Juni a.s. in ons land. Hij zal op de ayond van die dag een gi-ote landelijke evangeli- sanebijeehkomst leiden in het Feye- noord Stadion te/Rotterdam. Billy Graham arriveert met zijn. ongeveer- ,10 leden tellend team ^fa?rtOeook behoren de pianist Tead Smith,, de sólo-zangerR. Shea ?n de zangleider: Cliff Barrows in Rotterdam per auto uit het Ruhr- gebied. Hy' zal in Rotterdam zijn intrek nemen, in een hotel. Aan de. bijeenkomst in het Feye- noord.Stadion zal een muziekcorps van tachtig a honderd mnsiri var. het Leger des Heils meewerken alsmede een koor van vier a vijf duizend zangeressen on zangers. Ook hiervan zal Cliff Barrov/s de leiding hebben. Voor de omvang rijke organisatie van dit evenement beeft zich te Rotterdam een werk comité gevormd dat ook voor de gratis uitreiking van de toegangs kaarten zal zorgdragen. Het bureau yan dit werkcomité is gevestigd in «iet bureau „De Veilige Haven", Hccmraadsinge! 231 te Rotterdam. Onder toezicht van de commissie var. het Veilig Verkeer „Tussen Lek cn IJsscl" is door 431 kinderen uit de verschillende gemeenten uit de Krimpen er.waard deelgenomenaan het examen Veilig Verkeer. Van. deze .431 zijn 317. geslaagd en aan 39 kon het Veilig Verkeersinsianc worden uitgereikt omdat zij geen of slechts cón strafpunt hadden. Modieus cocktallscHoenfje in zwart en in de nieuwe modekleur: meikersenrood ROTTERDAMSEDIJK 258 SCHIEDAM SCHIEDA'MSEWEG 141 .—.ROTTERDAM specialist in Swift-Tierensciinenen 1 TE HUUR event. TE KOOP GEVRAAGD 500 a 70fl m2 gelijkvloerse droge Aanbiedingenonder no.S 331, bureau van dit blad. MAIS ON v. 5TKAATEN Rofleidamsedijk 421 Bovenblad voor ombouw, pracht uitvoering 14.50. Te gelboard, wit, crème, groen en zwart 183 x 122 18.00 per plaat. Frans v. Thienen, Broersveld 123. Tel. 6971T YAEKENSROLLADE v. -d, lende ƒ2.19 VARKENS FRICANDEAU 2.09 HARSTROLLADE 1.99 KALFSFRICANDEAU f 1.69 Bestellingen' Donderdags én Vrijdags opgegeven kunnen Zaterdags zo afgehaald wórden. Men voorkomt dan onnodig wachten! REMBR;\NI)TL A AN hoek Kic. Beetsstraat Telefoon 67781 Ook leveranties oan pensions en tehuizen. Te koop acmgeb. Televlsfctafel (koopje); ra diotafels f 28.50; radiokast- -jes bij Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam. Te huur acmgeb. Nette kostganger gevraagd, huisèlijk verkeer, vr« slaap kamertje, liefst weekend af wezig. Vlaardingérdijk 253. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vu uren, Hoogstraat 106, teL 68720. In spoedgeval desge~ wenst In 1 uur klaar. Muziasir. Radio s Radio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam- Boogstr. 119, telefoon 66572; Rembrandt- laan 64,.telefoon 660B4. Diversen Voor alle schoenreparatle Is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl U wacht Hoogstraat 111, telefoon 69602. Personeel geer. Nette werkster gevraagd. Ta bevr- na 8 u. B.K, Laan 132. Gevraagd hulp voor halve dagen in klein gezin in mo derne flat: Aanmelden Rot- terdamsedijk 143,Schiedam, telefoon 66477. Nummer brieven, aie naar ons uorfleel niet bonafide op d» inhoud dar advertentie reage« ren, worden niet doorgezonden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1