Bij ij Plantsoenendienst werkt thans onder hoogspanning men HORLOGES H.Th.v.dfVLERK Derby Schiedam-Martinit de grote strijd Viering van 't Meifeest i^L/n Een vleugje zomer! Plantage en Nieuwland de grootste karweien Stilte heerst bij 't Volkspark Dubbel jubileum bij De Kuyper AGENDA KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand Koffie-uurtje Monster-HBSS Wat Schiedam leest Loonberekening in metaalindustrie Inhabe-mars De Simavi-collecte Japan zegt „Nee" op een voorstel van de Sowjet-Unie Georganiseerd overleg onderwijzers nam vele besluiten In één maand: tweede nieuwe ministerie van Sowjet-Unie ZES APRIL 1955 HET MOTORPALEIS str "1 il-- - .m J I Wat was het gisteren een heerlijk weer! Echt een voorproefje van de zomer. Het leek wel of Moeder Natuur de lange vorst periode van de afgelopen maanden goed wilde maken en daar om de mensheid alvast een glimp van de zomer gunde. Een mooie verrassing zo vlak voor Pasen. Helaas, 's avonds trokken er weer wolken over en regende het zachtjes.... üniüf in y EniTn m'iuiniiiii niti int! Mini iT;i nitinsir.niürin^PPiJi tii'BïEmffrpsH nminn Xfonüerclag 7 April 1955 Bij de Schiedamse dcstilJeerderij Johs. de Kuyper en Zn., die dit jaar 2G0 jaar bestaat, is vanmorgen, een dubbel jubileum gevierd- De- heren G. H. v. Dilst, thans vertegenwoordiger voor Brabant en Limburg en G. Immerzeel, de enige kuiper in dienst van de firtna en een van de weinige all-round kui pers in Nederland, zijn nl. 25 jaar aan de firma verbonden. Met hun gezinnen Werden de jubilarissen vanmorgen door de directie ont vangen, waarna in de eantine een samenkomst met het personeel volg. de. De firmant, de heer J. U. M. de Kuyper, sprak de jubilarissen waar derend toe, erj bood hun een cadeau onder couvert aan. Daarop werd het woord gevoerd door de procuratiehouder, de heer S. Steenbergen, de bedrijfsleider, de heer G. P. j. Ubink, en de voor zitter van de bedrijfskern. die na mens het personeel een cadeau on der couvert overhandigde. Mr G. M. Hovingh de vertegenwoordiger van de maatschappij voor handel en nijverheid reikte het getuig schrift en de medaille met draag- pennïng van die maatschappij uit. Onder het genot van oen kopje kof fie en een borreltje bleef men daar op nog even gezellig m de cantme bijeen. Ariverientte t M-) Maar die ene warme dag hebben we dan m elk geval gehad. Wol ver trouwde de meerderheid van de mensen deze plotselinge gril van Moeder Natuur niet erg en over heersten in de straten de „jassen- dragers" nog, maar daartussen waren toch al vele fleurige toiletjes te zien. In vele huizen stonden de ramen wijd open om de heerlijke zachte lucht binnen te latenen in vele gevallen om de stofwolken uit te laten, want de warmte heeft vele vrouwen gedreven tot grotere schoonmaakwoede. In de tuinen stonden stoeien op gesteld en genoot men breed-uit van de warme zonnestralen. Hele hordes kinderwage" ,-okken door de stra ten en °°k de plantsoenen hadden echt niet te klagen over gebrek aan belangstelling. Dat de kinderspeel plaatsen tjok-vol waren, hoeft wel geen speciale vermelding. Hoogspanning Wie ook van het mooie weer moe ten profiteren, dat zijn de mannen van de Gemeentelijke Plantsoenen dienst. Daar wordt momenteel onder hoogspanning gearbeid. Wegens de lang aanhoudende vorst is het werk wat erg opgehouden en nu werkt men met man en macht om de ach-, terstand in te halen. Overal in de s*ad kan men de ge meentelijke tuinlieden aantreffen met planten en het verzorgen van gazons en perken, maar het werk concentreert zich in hoofdzaak wel in de Plantage en in Nieuwland. Nog }s,^e,fJantaBe kaal en weinig aan lokkelijk van uiterlijk, maar het graszaad is gezaaid en over enkele weken zal het groen wel te voor schijn komen. Men is druk bezig met het planten van de heesters langs de paden en het is dan ook te verwachten dat de Plantage binnen niet al te lange rijd een vriendelij ker aanblik zal bieden. In Nieuwland, tussen de blokken die vorig najaar en deze winter be woond zijn geworden, is kortgeleden een graafmachine in actie geweest om de grond open te trekken en daarop te egaliseren. De grondwer kers hehben daarop het werk van het mechanische monster overgeno men en nu is er al tekening in hoe de plantsoentjes tussen de huizen blokken er uit zullen zien. Bomen en heesters breken al het kale aanzien en nog dit voorjaar zal het werk hier voltooid worden. De singels, die Nieuwland aan de oostkant afslui ten zullen voorlopig met een gras mat worden bedekt, want de bodem moet zich hier nog zetten. Geen Volkspark deze zomer Met de aanleg van het Volkspark f-ussen Kethel en Nieuwland gaat het echter mis. Men hoeft geen profeet te zyn om te zien dat dit park dit jaar niet gereed 2aï komen, zoals het in de bedoeling had gelegen- Er zijn n.l. te weinig werkkrachten be schikbaar. De Scheveningse vissers die hier m de winter hebben ge werkt zijn vertrokken, om binnen kort weer ter visvangst te kunnen gaan en er zijn geen DUW-arbeiders te krijgen. Er wordt nog gewerkt aan de sport-parken, omdat deze voorrang hebben gekregen en ook de paar singels die gegraven zijn zuilen on derhouden worden, maar van een beplanting zal er dit jaar niet veel komen. Het blijft voorlopig een kale vlakte. Mdncrtmti* IM.) OMEGA TISSOT PONTIAC ZENTRA JUNGHANS AUTOMATIC v.*. ROTTERD DUK 288 Bu de bushalte in de Burp, Knap- pertïaan. bij liet Julianaparlc wordt thans een «jachthuisje ge bauwd. Voor de omwonenden een opluchting dat zij bij dit kale on- bestufte stuk van de B.K--laan niet meer in de repen hoeven te v wachten op de bus. Zij, die gewend zijn om over hemden te dragen var» 13 a 14 gutden, weten dat zo'n hemd toch»heel anders zit dar» een van zeven gulden. Dq kwaliteit poplin, de «bit. de afwerking, de pasvorm, alles werkt mee om het prijs verschil aannemelijk te maken. En toch nodigen wij U uit om morgen elke willekeurige weekender van 13 tot 14 gul den naast onze-Valentino* te leggen, die wij als bijzondere Jubileumaanbieding verkoper» voor nog géén acht gulden. Want de -Valentino" weeken der van 13,90, met twee borstzakken met klep, varko pen voor nog géén acht gul den... mogen wij dat een bij zondere aanbieding noemen? -Va I e n t i n o" Yan een su perieure poplirt „Sanfor" blijft krimpvrij „Gemercericeerd" blijft glanzend! „Indanthren" blijft kleurecht! Vr ij dagmorgen om 9 uur begint de verkoop van de -Valentino" weekenders van 13.90 in twaalf modekleuren o.a. RAF, grijs, vrit, zand, re seda enz. maten smal! 36—37 medium 38—39 Large 40—41 voor Extra large 42-43 8-25 WINKELCENTRUM BINNENWEG, I»! 28180 Apothekers-cschfdiefisi: Apotheek M. M. H- Zvera, Lange Haven 81. Bellen bö ongeval: G.G. en GJD, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gein. Openbar® Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 1 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdag») van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Mme urn: Tentoonstelling eigen, collectie*. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2 uur: Bekentenissen van een zondares. Monopoie, 2 7 en 9 uur: „Gehei me opdracht". Voorstellingen: Museumschip ,Artls", Lange Haven (Koemarktbrug); geopend van 1021 uur. Passage: 3 uur Propaganda- avond van de Var* Cabaret van Wiro Sonneveld. Mn ris Sacrum: 8 uur Balavond H.B.S.-ver, „Onder Ons". Op Goede Vrijdag Ned. Herr, Kerk, Grote Kerk: 10 uur ds H. W. Hemmes, 19 uur ds A, Hoff man (H. Avondmaal). 20.30 uur ds J. O. Jansen (H. Avondmaal): Nieuwe Kerk; -ir ds J. D, Smids (H. Avondmaal). uur ds H, W. Hemmes (H. Avond maal): Westerkerk: 19.30 uur dr L. J. Cazeinicr (H. Avondmaal); Vredeskerk: 19 30 uur ds J. Gras (K. Avondmaal»; Xethrh 10 uur ds P, J. de Brubn. 19 30 uur ds P, J, de Bruijn (H. Avondmaal). Ned. Herv, Geref. Kerk, gebouw „Ire ne"; 20 uur ds G. Alers. Gerer. Kerk, Julianakerk: 20 uur ds E. J. Qorakes. Chr. Geref. Kerk, Kerkgebouw Wa rande: 20 uur ds A, Zwiep. Chr. Geref. Gemeente, Volksgebouw Tuinlaan: 19 30 uur ds M. J. Middelkoop. Ou«l Geref. Gemeente, Jeugdhuis Lan ge Haven 97: 20 uur ds F. Luytjes, Ned. Prot. Bond. Westvest: 19.30 uur ds J. B. Schouwïnk. Evang. i.uth. Kerk: 13 uur dr H. J. Jaanus (H, Avondmaal). 20 uur ds J. J, Sim on (H. Avondmaal). Baptisten Gemeente, Kerkgebouw Broersvest 53: 20 uur ds J. Segaar. Our-Kath. Kerk: (Donderdag) 20 uur Hoogmis v. d. Witte Donderdag. Vrijdag 15 uur Heilige Dienst v. d. Goede Vrij dag. Leger des Heil*» Lange Haven 27; 15 en 20 uur samenkomsten o.l.v. brigadier G. H. Jouvenaar. Wat. 't Lager voetbal brengt Op de Tweede Paasdag zal weer het volledige voetbalprogramma draaien. Wanneer wij de verrich tingen van de Schiedamse vereni gingen bekijken en. de ranglijst in het gevorderde stadium van de competitie in ogenschouw nemen, j dan zien wij dat in 1 C de Schie- damse verenigingen Martinit en I Schiedam wei het meest de aan dacht vragen Martinit met 18 uit 1 12 wedstrijden staat nog steeds bo ven aan, terwij! Schiedam met 15 uit li (dezelfde cijfers als Eureka) op de derde plaats troont. Beide verenigingen ontmoeten elkaar Maandag aan de Boshoek. Deze derby zal de aandacht trek ken, temeer, omdat Schiedam alles alles zal zetten om deze ont moeting te winnen. Dit zal echter niet zo heel gemakkelijk gaan, want Martinit staat er om bekend tc blijven vechten, tot het eindsignaal geklonken heeft Het zal dus aan de Boshoek wel degelijk spannen. Ook Sportvogels loert nog naar het kampioenschap; deze vereniging met 16 uit 12 bekleedt de tweede plaats, en zal het Maandag tegen de hekkensluiters RCR/DKS niet moei lijk hebben. Ia 1 B staat Demos er erg slecht bij met 7 uit 11. Ook SPC is erg teruggezakt, terwijl het er voor deze vereniging aanvankelijk zo hoopvol uitzag! Ursus slaat in deze afdeling geen 'sl«cht figuur op de vierde plaats met 12 uit 11. Demos krijgt bezoek van Oud Beiierland, dat hard vecht om van de laatste plaats te komen. Het zal dus voor Demos op passen worden, en wij verwachten een gelijk spel. SFC gaat op bezoek bij het Noor den, dat stevig op de tweede plaats staat, zodat wij onze stadgenoten niet veel kans kunnen geven. Ten slotte nog Ursus. Deze ver eniging ontvangt de zwaarste te genstander, n.l. de koploper Dilet tant. Ook in. deze wedstrijd kun nen. wij geen winstpunten voor de Schiedammers zien. Jammer. Tenslotte resteren nog SVDPW en W.F. in 1 A. De eerste ontvangt HOGA 8 au de Parallelweg, een moeilijk lerrcrii voor bezoekers. Wij geven de Schiedammers in deze wedstrijd wel de beste kansen om beide punten in de wacht te sle pen. V/F. ontvangt AVS. dat met Ï7 uit 12 op de tweede plaats slaat. Deze wedstrijd zal wel door AVS gewonnen worden. Mocht Hurricanes kans zien om koploper Hekelingen te slaan, dan is dc kar.s groot dat AVS op de bovenste plaats komt te staan. SVDPW blijft bij voile winst nog vierde, doch heeft dan pas 11 wed strijden achter de rug, met altijd nog een kans op hét kampioen schap. Volhouden dus! Voorts komen op het programma voor de wedstrijden Schiedam 2— Sportvogels 2 f9.30 uur), Schiedam 3STC 3 '0 uur) in het Volks park. Schic- 4—Germinal 4 (12 uur) en Ur 3-DJS 3 (12 uur), Havendijk, GEBOREN: Ronald J., z. v. S. P. J. Moolhuijzen en W. Jansson; Lenie, d. v. H. van den Brink en J. H. Wes- dorp; Pieter C.. z. v, C. van der Gaag en P. C. van Veizen; Patrick M. T., z. v. T. P. M. Everard en C. E. Beukers. OVERLEDEN: G. H. Begeer 57 J. Huisvuil wordt niet opgehaald Op Goede Vrijdag (8 April) en 2® Paasdag (li April) zal geen huis vuil worden opgehaald. Paasconferentie der Baptisten Gemeenten Door de Baptisten Gemeente 1 Schiedam wordt een grote Paascon- ferentie gehouden waaraan wordt deelgenomen door de Baptisten Ge meenten uit Rotterdam Centr. Rot terdam Zuid, Pernis-Alblasser dam en Schiedam. De verschillende onderwerpen zul len worden besproken. Ds Hoogh- winke] spreekt over „Met Christus opgestaan". Ds R. Reiling spreekt over „Met Christus op mars". Verschillende zangkoren geven hun medewerking. De diensten zijn voor een elk toegankelijk en beginnen om half 11 en 1 uur. Voor het eerst heeft de Schiedam se afdeling van de Nederlandse Ver eniging van Huiswouwen gisteren in Café „De Kroon" een „koffie- uurtje" gehouden, waarbij de da mes-leden. onder het genot van een kopje van gedachten konden wis selen over tal van onderwerpen. Een twintig-tal dames was aanwezig en zij hebben eens gezellig kunnen bab belen, iets dat er bij de andere con tact-bijeenkomsten, wanneer er een lezing of iets dergelijk is, wel eens bij inschiet. Het was gisteren een proef, zulks m navolging van de andere afdelin gen. Maar in de toekomst zullen oeze koffie-uui-tjes herhaald worden en wel elke eerste Woensdag van de maand, De aanvankelijk vastgestelde wed strijd HBSSRijnsbrugse Boys op Zaterdag as., gaat niet door en daarvoor in de plaats is ingelast Monster—HBSS Na het min of meer teleurstel lende resultaat van Zaterdag j.l. zal HBSS de zaken tegen Monster flink aanpakken om tot een overwinning te komen. Gemakkelijk zal dit niet zijn, omdat Monster een sterke te genstander is. De voorhoede van HBSS is enigszins gewijzigd en wij kunnen slechts hopen, dat de nieu we opstelling aan de verwachtingen zal beantwoorden, Zij die de wedstrijd willen, bij wonen kunnen zich voor de bus aan de bekende adressen opgeven. Ver trek 2.45 uur van het Postkantoor. Het verdere programma luidt: Jodan Boys 3HBSS 2 (terrein Gouda, vertrek 3 uur Postkantoor); Energie Boys 2—HBSS 3, (4.15 uur, Kanaalweg); HBSS 5-Zwaluwen V. 5 (2.30 uur Spieringshoek); VFC a— HBSS al (3.45 uur Vlaardingen); HBSS a2—Zwaluwen V a3 (3.45 uur Damlaan); HBSS bDHS b (2.15 uur Damlaan). Examen. Kraamverpleging In het Gemeente Ziekenhuis te Schiedam slaagden voor de aante kening Kraam verpleging de zusters E. A. C. Oosterhof, M. N. van der Veen, C. J. Valenbreder, M, E. Snij ders, M. D. Mulder en T. J. Tetro. De Arbeidersfeestdag zal dit jaar niet Dp 1 Mei maar op Maandag 2 Mei worden gevierd Voor de vie ring van de feestdag is door de Schiedamse afdeling van de Partij van de Arbeid en door de NW-Be- stuurdersbond een. programma op gesteld dat een ochtendbijeenkomst in het Passage-theater en een fak kel-optocht in de avonduren omvat. Voor de jeugd is er een Kinder- Meifeest in het Volkspark. Aan de ochtend-bijeenkomst wordt medewerking verleend door de AJC met dansnummera. Excelsior komt met zang, terwijl de arbeiderïto- neelvereniging „De Fakkel" uit Vlaardingen het toneelstuk „Rode Tulpen' van Ton Oosterhuis op voert. Ir H, Vos zal een spreek beurt vervullen. 's Avonds heeft in de Plantage een meeting plaats, die om 7.45 uur begint en gratis toegankelijk is. Crescendo en La Matinata komen met muziek, terwijl Arma een gym nastiek-demonstratie geeft. Ingeleid door wethouder H. Sabel, zal op deze avond de heer H. Oosterhuis spreken. Da ai 'arni volgt om 9 uur de Fakkel optocht van de Tuinlaan via de Westvest, Lange Haven, Dam, VJaardingerstraat, Gordonstraat, Vriendschapstraat, Mariastraat. Philip v. Bourgondiëstraat, Alb. Tbijmstnat, Nic. Beetsstraat, Rem- brandtlaap naar het Dr Wibaut- plein in Nieuwland. waar de op tocht wordt ontbonden. Excelsior en Crescendo geven nog een nummer tje weg. Voor het Kinder-Meifeest wordt V«r2*meld hij het Volksgebouw, waarna de gehele stoet naar het Volkspark trekt. Hier wordt onder toezicht van de Vrouwenbonden van de PvdA en het NVT en. met me dewerking van d« AJC en de adspï- rantjee van Anna een »pel opge voerd. In de maand Maart werden in de Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek in totaal 2175G boe ken uitgeleend (vorig jaar 21151) en wel 10159 romans, 5622 studiewer ken en 5975 kinderboeken f vorig jaar resp. 9527, 5342 en 5282). Ir» de Centrale Bibliotheek aar» de Lange Haven werden geleend: 6464 romans en 4187 studiewerken (vo rig jaar resp. 6288 en 4124). Het fili aal leende uit: 399 romans. 122 stu diewerken en 148 kinderboeken (vo rig jaar rcSp. 480. 58 cn 143Het filiaal Lorentzlnan gaf uit: 1716 romans, 1073 studiewerken en 731 kinderboeken (vorig jaar resp 1649. 1003 en 948». Bij de jeugdafdeling werden geleend: 2578 kinderboeken en 1296 kinderstudiewerken (vorig jaar resp. 2251 en 1284). Bij de UitleenpoSt Kethel werden geleend: 937 romans, 148 studiewer ken en 883 kinderboeken (vorig jaar resp. 442. 68 en 340). In de Uitleenpost Weeshuis werden 201 kinderboeken uitgeleend (vorig jaar 180). Bij de uitleenpost Zieken huis werden geleend: 329 romans en 10 studiewerken (vorig jaar resp. 273 en 9)Het Correspondentschap Maas dijk leende uit: 314 romans, 82 stu diewerken cn 133 kinderboeken (vo rig jaar resp. 390. .75 cn 136» Het aantal houders van leeskaar- ten bedroeg 3832 (vorig jaar 3642) Het aantal boeken was 51940 (vo rig jaar 48120). Voor de Schiedamse afdeling van de Christelijke Metaalbewerkers- bond heeft gisteravond in het ge bouw voor Chr. Sociale Belangen, de heer J. de Graaf, de secretaris van de bond gesproken over de be rekening van de lonen in de me taal-industrie. Er zijn verschillende methoden om te komen tot een zui vere en rechtvaardige beloning van. de diverse werkzaamheden, die in de metaal-industrie worden verricht. Aan de hand van cijfers en voor beelden heeft de heer De Graaf deze methoden verduidelijkt voor de belangstellenden. Ter ere van de Inhabé die bin nenkort ia Schiedam wordt gehou den, heeft de heer W, H: de Bak ker, lid van de Chr. muziekvereni ging „Harpe Davids" en concert- tamboer een „Inhabé-mars" geschre ven De mars is prompt geadop teerd door het Inhabé-comité en zal voor het eerst uitgevoerd worden op Vrijdagavond 29 April door „Har pe Davids'' en wel na de taptoe op de Grote Markt. Onder leiding van de directeur de heer Alb. Meij oefent Harpe Da vids deze mars al in. Ook tijdens de innabe zal de mars ten gehore ge bracht worden en wel door middel van de gramofoon-platen die van deze mars gemaakt zijn. De platen worden eveneens verkocht. De in de vorige week gehouden jaarlijkse huis- en straatcollecte heeft het ongetwijfeld mooie bedrag van 0107—- opgebracht. TOKIO. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Woensdag een Sow jet-voorstel om „vredes"-onderhandeitngen te Mos kou of Tokio te houden van de hand gewezen. Het ministerie herhaalde een eerder gedaan Japans voorstel, dat* de besprekingen te New York zullen worden gehouden. DEN HAAG. In de bijzondere commissie voor georganiseerd over leg voor onderwijzers bij het L.O., is o vei een stemming bereikt t.a.v. een ontwerp-besluit tot wijziging van het verlofbesluit, een ontwerp besluit houdende vaststelling van een regeling tot toekenning van uit keringen bij ontslag, een ontwerp besluit tot tijdelijke regeling voor de beloning van onderwijzers belast met het toezicht en de leiding op kwekelingen en een regeling van een tegemoetkoming in studiekos- ten. De besprekingen over de herzie ning ai de onderwijzerssaïarissen zijn nog niet afgesloten. Nieuw hulpprogramma van VS voor Azië en Midden-Oosten WASHINGTON President Eisen- hower heeft plannen voor een nieuw programma voor militaire en economische hulpverlening aan lan den over de gehele wereld. Volgens regeringsautoriteiten betreft dit plan hulpverlening, hoofdzakelijk aan landen in Azië, tot een bedrag van. 3.530 milioen dollar. Zestig .procent van dit bedrag zou worden bestemd voor landen in Azié en de rest zou worden verdeeld onder landen in Europa, het Midden-Oosten en. La tijns-Amerika, MOSKOU. In de Sowjet-Unie Is een nieuw ministerie in het leven geroepen, dat zich zal bezig houder met de bouwwerkzaamheden in de kolemndustrfe. Leonid Georgiewitsj Melnikof voormalig ambassadeur in Roemenië, is tot minister benoemd. Op 2 April maakte het presidium van de Opperste Sowjet de vorming van een nieuwe ministerie voor „al gemene machinebouw" bekend, dat toezicht moet houden op de vervaar diging van machine-werktuigen. Eerste dag om te zonnen (Advertentie. LM.) Een iiiunv (Motorpaleis) geluid BROMMERS Solex ƒ333. H.M.Wƒ560.— H.M.W. typhoon 650.— Sparta 535.— Victoria ƒ615.— RAP 599.50 Locomotief/Sachs ƒ621.50 Magneet 575. MOTORRIJWIELE N IFA 125 cc990.— Sparta 200 CC 1195, Spart 250 cc1595.— Parilta ƒ1375.— Victoria 250 cc ƒ1875.— Panther 350 cc 2295.— Norton 500 kk ƒ2850,— SCOOTERS Victoria 48 cc ƒ1070. Sparta 100 cc 1090— Vespa 125 CC ƒ1293,— Vespa 150 cc ƒ1498.— Parila 150 cc 1600. Heinkel 175 kk 2090. Eundapp-Bella 350 cc 1745. Zündapp-Bella 200 cc 1975.— 1?y verzorgen uw rijlessen tot aan het rijbewijs Verder grote keus in lederen kleding, uitsluitend de beste leer soorten, b.v. volledig gegarandeerd, Lederen vest 59. Lederen jekker r 99,— Sportcolbert 89.-— Lange jas ƒ139. Damesmantel 158.75 Wij hebben een zeer gemakkelij ke betalingsregeling. Reeds met 10 procent vooruit bent u de ge lukkige eigenaar van een prach tige brommer, scooter of motor rijwiel. Uitstekende garantie cn 100 procent service. STATENWEG 184 TELEFOON 82950 Rotterdam - Blijdorp Een nieuwe lente.. Noodtoestand in Algerije, officieel afgekondigd PARIJS. Frankrijk heeft van daag officieel de noodtoestand in Algerije afgekondigd. Hierdoor zul len de Franse strijdkrachten en de politie in Algerije effectiever kun nen optreden tegen de terroristische benden van het „Leger van. Allah", dat sinds vorig jaar November het Aures en het Kabylengebergte on veilig maakt Het wetsontwerp was reeds vorige week door het Franse parlement goedgekeurd en heeft nu kracht van wet gekregen. (Advertentie IM.) KINDERWAGENS v.a 97.- WANDELWAGENS v.o. 29.75 ->eSBjK-KINDERWAGENS -Kcwc .uit :175 modellen'. '«•■dcre prijsklasse OU DSESINGEL 223-25 .(teqénovér mfcnt) ROTTERDAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1