W START 3 WERKSTER OPEKtUCHTSAMENKOMST Wim Sonneveid „Parelt" eens in Schiedam Heitje voor *11 karweitje Een vrolijkemuzikale White Christmas99 S.V.V.-W ageningen iaapbank f 285.- 2 Geen plaats voor allen! Vara-leden zien bekende radio- sterren ditmaal op de planken Schuur iu brand Gem. Nijverheids- Avondschool KERKDIENSTEN AGENDA Politie-nieuws in liet kort De jeugd gaat weer uit werken Succes voor Thor Burgerlijke Stand Auto reed tegen RET-mast Onze eerste klasserê Tweemaai dit weekeinde CAO voor werksters Starter sloeg terug „Door dik en dun" „De Jeudhaven" Wie heeft iets verloren? De CAB-tochtcn beginnen weer SCHIEDAM Zwaar P aasprogram voor Hermes-DVS Joop Heyster is terug te PAASDAS 's morgens van 8-3.30 u. Vereniging „VOLKSHUISVESTING" meisje (Jan ^Ruimzicht. ZBrillendam D. DIJKSHOORN - OPTIC1ËH B A V 0 N.V. KOERIERSTERS onze uitstekend verzorgde „SiHmTBlJLAGE" verschijnt iedere Maandag Zalerdag 9 April 1955 De Schiedamse leden van de Vara, djc Willem Parel Sonneveid en de zynen nog nooit in levende lijve hebben gezien, zijn daartoe gisteravond in de gelegenheid gesteld. Want dit ensemble dat in snel tempo een tournée door Nederland maakt heeft 2Jjn 47e en tevens laatste voorstelling in de rêcks gisteravond in het Passage-theater gegeven. Maar niet alle leden m de gelegenheid geweest om te kyken, want de zaal was daar veel te klein voorzodat een deel van hen heisas geweigerd moest worden. Dit euvel is, naast het gebrek en streven van de vereniging uiteen aan een grote zaal ook te wijten r gezet. Hoe de VARA rn het verle- aan het feit dat de VARA rn Schie- den heeft gevochten voor het vrije darn 20 hard groeit in zijn inlei- woord cn de vrije uitzending en ook dend woord kon de Schiedamse j thans nog pal staat voor deze waar voorzitter. de heer G. Schmidt nog den. Wat het huidige radio-bestel mededelen dat het leden-aantal, dat in Nederland betreft, was spreker xn September vorig jaar de vrerdui- 1 van oordeel dat dit zeker niet vol- zend beliep, thans ver over de 4300 maakt was en hij had er zeif ook JS_?et?omcn*.. .kritiek.op. maar wanneer men naar het buitenland kijkt, dan mag men in Nederland toch wel tevreden zijn met wat men heeft. Vanmorgen om half vier ontdekte De leden die echter wel in dc ge legenheid zijn geweest om te komen kyken. hebben eens genoten van echt cabaret. Geen Bonte Avond, zoals Wim Sonneveid het uitvoerig uiteen zette, maar echt cabaret. Zoals het met dergelijke cabaret ensembles meestal het geval is, is de leider en naamgever tevens ook de drager van de uitvoering. De kc- öe dochter van de heer C. V. in de ren dat Wim Sonneveid optrad, wa- ren wel de hoogtepunten van de avond. En dan nog het optreden van Willem Parel de orgelman, het oude succes-nummer, nog met eens in de eerste plaats. Zijn conférences, vaak geestig, soms zeer raak waren göed, zijn schetsje over de dronken baby-sitter was meesterlijk van kol der en. verraadt weer de klasse- srtzst. Hiermee willen we allerminst zeg gen dat de andere leden slecht wa ren, in tegendeel. Conny Stuart („Juffrouw de Bonbon") blonk uit in haar liedje „Diep in mtm hart", terwijl Joop Doderer zijn kans kreeg als „Opa Schram" de grijze tippe laar. De andere medewerkers waren KUty Kluppell, Karin Larsen. Miekc Last, Frans Fasen en Jan Staal, ter wijl pianist Jelle de Vries1 en guita rist Jan Blok voor de muzikale om- hjsthig zorgden. De massa-nummers, waarin het hele" ensemble voor het voetlicht kwam, waren heel aardig opgezet, zowel de zachte satire op bet leven in. Nederland in „Blijf in Holland", als* het charmante „Zoals de ouden zongen" gebaseerd op oude liederen en het revue-achtrge slotstuk „Zoals het klokje thuis tikt". De algemeen voorzitter van de VARA. mr J.-A. W. Burger heeft bij dié- gelegenheid nog eens doel Bij da Gemeentelijke Nijverheids- avondschaol in. Schiedam werden .op 6 April diploma's behaald door de vol gende leerlingen en cursisten.v 3-JARIGE CURSUS Klasse 3 Wt C. A'. de -Boer,' Bcr- neman, H.- Bruins, G. Droge. -J-. v. d. Harg. J, A„ H, v, Heymngeti.. .K. van Iperon, L, J. Jbvxkman, B. Th. Jonst- hovej, J. Jung, H. G. Muus, H. Plai- sier, M. K. Plandsoen, A. Pols (aant.J. P. Pors, J.' H. Simons, D. v. d." Velden, W. de Vries, P. A. Westhuls, J- Th. de Winter, j, 2f. Wxllems, C, Olferman, Al len dipjoma. Klasse 3 AR: J. Bossers. Diploma 1. Klasse 3 E: H. Blom (aatït.),"A, v. d. Vorle. Beiden diploma. Klasse 3 KO: a, J. de Bruin, w. J. van Fessem. C. Torenvliet, Th. v. d. Tuyn, J, J. Hocymans. Allen diploma Klasse 3 PL: K, v, d. Berg, H. Do- menie, G. J. van Eijk,. E. A. Frey, c. B. Hollema.n, H. v, d. Oever, E. Scho ne veld, C. v. d. Steen. G. den Uyl. p. Wolvers. Allen diploma. Klasse 3 SB; c. J. Duyser, J- O, Jon- geneel, A Oosterman. j. Oyvvens. F, Sprong, J, C Tams, Allen diploma. Klasse 3T: W. J. de Baan. J. van TJnen. Allen diploma. Klasse 3 ST: C. A. Dlngemans, J. Rietveld. Diploma 2, geen diploma 1. Klasse 3M: F. A. Groenhorst. Di ploma. Klasse 3 SCH: J. M. J. Bakker. G. L. L. van Gogh, 3. Noordijk, 3. Th. F, v, A .Valk. P. Schenk. Allen diploma. 2-JARIGE (vervolg) CURSUS B Klasse 5 Wl: c. Ammerdortier. D. van Asperen. W. Bogter, J. Boon, H. K. H. V. d. Bdut, R. Bljlocr. J. J. van Dorp, L. van Dyk, M, van Dijk, W. C. van Dijk, W. J. M. de Groot. (V. van der Have. J. E, A. Heesbeen, T. J. Hees been, A., P. Heinsbroek. C- J. P. de Hey, M, 'de Jonge, 3. Tlx. van Klink. B. van Laarhoven, C. P. van Leeuwen, P. J. Lookermans. Allen diploma. Klasse 5 \ti: C. L. Ouwen dijk. L. Pruysen, M. J. van Rossen, P. Slootweg, A. J. Smal, P. Smit, L. F. Sonneveid, J. W. storm. J. C. M. Veenstra, B. Verwaal, M. Verwaal, W. Vijgeboom, H. (Vessel. J. H. dc Wit. C. van Wijn gaarden. Diploma 15,"geen diploma 4. Klasse 5E: J. W. Bangma. J. v d- Berg, F. Collé. F. v. d. Graaf. S. Groe- jiewolt, N. Jongerius. H. J. M. Lakwijk, A. J. Mennen. M. Flooy. c.'Weber. j. y. "Weerman, W. 3. Zegers. Diploma 12. geen diploma 2. Klasse 5 KO: J, van Eijk. P. A. Snij der Beiden diploma. Klasse 5 PL: E. Boes. J. BrÖkling. D. G. Bijl, A. W. M, \'an Elsdcker. A. den Houtmg, J Kooymans, J. w. M. Krei- scher. M. J. Oomes, J. Veldhoen. V. P. Wmsvee». Allen diploma. Klasse JS SB: F. C. v. d. Berg, H. P. .Koning, G-' Korpersnoek. J. C. Maan taant.). Allen diploma. Klasse 5 T. J. Blom. M, Boele, D. van Bruggen, F. A. Gerritsen, G. J. M. Hoogland, W., Lemmen. H, dc Ligt, A. v. d. Meer, A, Santing. C. van Tilborg. Allen diploma. Klasse 5 ST: W. B. de Haas, N, Lee- rert-tveld, A- L. Mosterd, P. van Buiven, J. C. Ewep, Diploma 5. geen diploma L Biasse 5M: P. F. Cambeen. A. Go- vaart, H. L» C.'Troost, C. Valk. Diplo ma 4, geen diploma 1. Klasse 5 flïO: R. J- den Hertog. F. Janssen, w. J. B, de Jong, A. Korpo raal, W„ E, van Wicringen. Allen di ploma. Klasse S SCR: J. E, Bass, J- Dirk- scn, J. A. Gcrrets, A- de Bsan> J. F- H. Visser. Allen diploma. CURSUSSEN Klasse BOVAC II: M. Berger, P. j. v. d. Berg. A. H. Blokland. M. v. d. Bosch. P. F. Dijkshoorn. H. W. A. Ham. J. B. van Hees. H- J. v. d. Heuvel, J. P. van Kampen. H. Kooyman. j. A. v. Linden. W, Mulder, J. v. d. Pol, K, Polderdijk, J. L. Simons, G. J- Thijs- se»1> M. Lr. 'de Ronde, Diploma 17, geen diplbma^2. Lasser, in A. J*. Ballijns, "L. Feterus, H. B.- van Gerven, D. C. de Groot, p. j. Kla&sse, H. Klöne. J. H. Krijgsman, B. Kncgt, A W. Taapken, p. M. Elshof. G. v. ei. Berg- Diploma u. geen dipio- '-hr? 1!. Scheepsbouw Volwassenen 2A: H J. v. d. Berg." J. T. Blok, P. J. Boen der, J, M. Boon. G, W. M. Bïjiel,Jhoorn. C. A. Hakker, 3. J. Kouwenberg. A. C. van Toorn. A. G. Wennekes, 3. Stad, C. Zweistra. Diploma 11, geen diploma 2. Scheepsbouw Volwassenen IB: féén- Jarige'cursus aanbouWer) (verklaring): H.- Ap'anias. K.'Bóets. J. Brongers, M. Buss,- H. Dikboom.. U. Drenth, D, En- «fels. G. Enzing, E. Forsten. G. Hek- rtian, H H. "Jager. A'. Koch3 M. v, d. "Laah. H. Mulder.' F, Horder. G- Orsei, D. Pastoor. H. Poelman. H.' Schut, F. Tebbcns. H. Visscher. P. Vos. R. Zwie-s, Tt Ziilsiia. Verklaring 24, geen verkla ring L Middelharnissestraat dat er brand was in de schuar achter hun wo ning. De gehele schuur verbrandde. In de schuur stonden zes rijwielen, een carrier en 200 kg vis. De brand weer o.l.v. ir S. Moesker heeft bet vuur geblust. Om 5 uur kon de brandweer inrukken. De oorzaak van de brand is niet bekend. Ned. Herv. Kerk. Eerste Pa*sdag. Grote Kerk: 9 uur ds P. H, Quartei, 10 uur ds A. Hoffman, 5 uur dj Eldc- renbos. Nieuwe Kerk: 10 uur ds H W. Hemmes,. 5 uur ds. J. G. Jansen. Westerkerk: 9 cn 10.30 uur dr. L. J. Gazemler, 5 Uur vie. AJb. v. d. Ban Vredeskerk: 9 en 10 45 fur ds. J. D Smids. 7 uur ds. H. w_ Hemmes. Ke- theh 10 tiur ds. F. J. de Bruljn 7 uur Zangdienst m.m.v. zangkoor én so list. Tweede Paasdag. Grote Kerk: 10 u. ds. P. J. de Bruijn. Kethel: 10 uur ds. 3. Diepersloot. Ned. Herv. Geref, Kerk, Gebouw ..iTene": Eerste Paasdag: 10 uur eerw heer C. Vermaas, 4 uur «is J. c. Stel wagen." Tweede Paasdag: 10 Uur ds H, Stolk. Geref, Kerk. Eerste Paasdag; Oos- tprkerk: 10 uur ds g. W. Rijksen, S uur ds W. A. Krijger. Plantagekerk 10 uur ds E. J. Oomkens. 5 uur ds G w. pykscn. Juliana kerk: 10 uur ds W, A. Krijger, 5 uur «ds E. J. Oom- kes. Tweede paasdag: julianakerk; 10 uur ds E. J. Oomkes. Kethei; 030 uur dr IJ. Fecnstra. Ziekendlenst Gemeente-Ziekenhuis: Zondag 7 uur ds G. Brinkman. Chr. Geref, Kerk. EWSte Paasdag. Kerkgebouw Waranda: 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Tweede Paasdag: 10 uur ds A. Zwiep. Chr. Geref. Gemeente, Eerste paas dag. Volksgebouw Tuinlaan10 en 4 uur ds M. J, Middelkoop, Tvseede Paasdas geen dienst. Oud Geref. Gemeente. Eerste Paas dag. jeugdhuis Lange Haven 97; 10 en Jr uur F. Luytjcs, Tweede .Eaasdag: 10 uor ds F. Luytjes. Ned. Prot. Bond. Eerste Paasdag. Westvest: 10JC uur mej. dr j. (V. Herfst, Evkng. LUttu Kerk. Eerste paasdag: 10 uur mevr. da B. G. Johannes-Smit. Baptisten Gemeente. Eerste Paas dag. Kerkgebouw Broervest 53: 10 en 7 uur ds J. Segaar. Tweede paasdag: 10.30 uur ds H. A. Hooghwinkel, 1 uur ds R. -Reiiing. Ethische Broerderschap. Eerste Paas dag. Jeugdhuis Lange Haven 97: 7 uur wijdingsdienst voorganger de heer H. v. Brandwijk.' Oud-Kath, Kerk. Zaterdagavond: uur Dienst v. d. Paasavond. Eerste Paasdag: 10.15 uur Hoogmis, 5 uur Vespers. Tweede Paasdag: 10 15 uui Heilige Dienst. Leger des Heils. Eerste Paasdag, Lange Haven 27: 10 uur Dienst met bev. lidmaten. 3.30 uur Openluchtsa menkomst in het Sterrebos. 7 30 uur Bijeenkomst o l v. divisie-officier ma joor L. Nyman. Tweede Paasdae: Bijeenkomst o l.v, brigadier G. H Jouvenear, Apothekers-nachtdienst: Fasen en Dinsdag: Fa. Van Westendorp, Singel 81. Bellen by ongeval: GG. on G.D., Tuinlaan BO. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal cn Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 930 tot 4 30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zsterdags» van 7 tot 8.30 uur. Zondags eesloten R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten Sledelyk Museum: Ton toonstelling eigen collecties Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2. 4.15, 7 cn 9.15 uur: ..White X-mas". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: ..Door dik en dun". Voorstellingen: Museumschip „Arlis", Lange Haven iKoemarktbrug): ge opend van 10—21 uur. Musts Sacrum, 8 uui: Cabaret avond Alg, Bond v. Ambtena ren t.g.v. 50-j. bestaan. De Schiedammer P, R. werd met zijn auto aangehouden, omdat de fuse pennen versleten waren- De wagen is naar liet hoofdbureau van politie gebracht. De eigenaar zal zyn auto moeien repareren. Gisteren is een 15-jarige knaap aangehouden met een bromfiets, die hij bij Wilton-Fijenoord had wegge nomen en waarmee hij aan het toe ren was. - De baldadige knapen, die Woensdag een cylinder van 1600 kg aan het Hoofdplein in het water hadden geduwd, zijn door de politie aangehouden. De leeftijd van de jon gens varieerde van 13-15 jaar. Een bewoner van de Galilei- straat deed, nadat er gebeld was de deur open en ontdekte in de portiek voor de deur een klein brandje. Jongelui hebben hier wat kranten en celluloid neergegooid en aangesto ken. Met een emmer water werd het vuurtje geblust. „lot Steun in den Strijd geeft uitvoering De Schiedamse Arbeiderstoneel vereniging ,Tot Steun in den Strijd' geeft Zaterdag 16 April in Musis Sacrum een opvoering van het to neelstuk ,,'n Zeeman ging passagie ren". Aanvang 8 uur. 12—15 APRIL 1 Dinsdag 12 April beginnen de gid- kan zien, dat tl al geholpen is cn cr sen en padvindsters, padvmdeis en dus niet steeds aan de deur geoeid K?th, Verkenners weer met deze ac- i wordt hiervoor, tic. Deze zal op die dag worden in- i Düze meisjes eu jongens dragen geluid met een karweitje, dat uitge- dit geld af nan hun leidsters en lei- voerd zal worden door de district ders, die hiervan de helft houden commissarissen (essen) van deze vier! voor plaatselijk gebruik en de an- verenigingen te Schiedam. j dcre helft'aan hun 12 April begint deze actie dus tot en met 15 April, Niet eerder maar ook niet langer dan deze vier dagen vragen wij medewerking deze jon gens cn meisjes te helpen aan werk jes die zij kunnen doen. Hiermee willen zij werkelijk helpen, aan de ene kant, om dan, dit is de andere zijde, tevens hiermee geld te ver dienen voor hun vereniging, die cht hard nodig heeft. Ja, echt verdienen willen zij dit geld, voor dit werk. wat zij op hun leeftijd cn jongen of meisje, doen kunnen. Vóór 12 April en na 15 April mo gen zij geen beloning voor hun hel pen vragen. Als waarschuwing wordt hierbij vermeld, dat alleen die jongens of meisjes die in padvinder(sters)uni form en voorzien van een boekje, waarin zowel de hoitjes als de kar weitjes worden getekend door de op drachtgever, hieraan jneedoen. Zij hebben zegels bij zich, die zij op uw deur of raam plakken, zodat ieder Op dc wedstrijden om de Kring kampioenschappen keurturnfen van de Rotterdamse Turnbond, heeft mej. Truus Woord van T.H.O.R. wederom de kampioenstitel behaald met ruime voorsprong op haar Rot terdamse concurrenten Henny Doo- jaaren, eveneens van T.H.O.R., be haalde de derde prils. Tn de Keurploeg van oe Rotter damse Turnbond, die uit acht da mes bestaat, werden zes dames van T.H.O.R. opgenomen, n.l. Truus Woord. Henny Doejaaren, Willy Bos, Miep Woord, Willy Broekhui zen en xoos Rabbelier, Een prachtig resultaat van de en thousiaste leider de heer F. Schonk. Op 24 April gaan de dames van T.H.O.R. naar Amsterdam om onder leiding van mevr. N. Kloppers-Van Wagtendonk deel te nemen aan de nationale kampioenschappen Rhyih- mische Gymnastiek. Het vorige jaar behaalde T.H.O.R. op deze wed strijden de tweede plaats en ook nu weer behoort deze Schiedamse Ver eniging tot de geduchtste concur renten. hoofdbestu zenden. Deze besteden dit voor ver schillende doeleinden, Dc kath. ver kenners voor de viering van hun 25-jang bestaan, b.v. De padvlnsters bet N.PC. gedeeltelijk voor een bij drage aan de stichting 1940—'45. Zo zal, hopeu wij. deze vier dagen Schiedam, evenals de vorige jaren, weer gonzen van ai die vlijtige kin deren. die, door zich nuttig te ma ken, tevens geld voor hun vereni ging trachten te verdienen. GEBOREN: Gccsje W., cl. v, K W. Schouten en G. C. Oldenhof. Ro nald, 7.. v. A. J. Carree en A. Kulik. Dirk J. z, v. H. H. M. Mulder en P. M. Lambregts. Johannes W.. z. v. W. .T. Grootjes en J. H. Kap- leijn. ONDERTROUWD: W. M. van ■Bommel 22 j. en M. P, J. Loch 21 j. A, Gillc 27 J. en M. J» Bekkers 21 j. J. D. Hanslcr 26 j. en J. J. van Bu ren 22 j. J. van Haren 26 j. -en N. G T,. Graaff 22 i. A. van den Hoek 21 j. en A. Sla ID j. H. P Klein 28 j. en N. Huigen 19 j. M. Plugge 21 j. cn A, .M. v. d. Knaap 22 j. J. P. van Rossen 19 j. en A. M. Vink 16 j. A. Soetcrs 41 j. en A. E. Roder 43 j. M. J. van Gent 34 j. en M. C. Stada 25 j. GEHUWD: J. H. Verhoeven 27 j. cn E. Thr Groenewolt 21 j. W. J. Volgt 24 j. en J. A. Mulder 21 j. J. A. W. Witters 24 j. cn F- A. Colé 23 j M. Pons 35 i. en F .Hoogerwerf 30 j. H. W. J. Hilbers 26 j. en H. Th. Rijkers 24 j. M- L, Thysse 19 j. en J M. M. Hertog 17 j. J. Alderlieste 30 j. en W. L. Sluijter 30 j. W Vrijenhoeff 32 j. en W. Limburg 23 j. 1 „WHITE CHRISTMAS" is natuurlijk een ècfite Kerstfilmhetgeen niet wegneemt, dat men bij na twee uur lang onderhouden wordt door een kwartet zeer bijzondere ar listen: Danny Kaye voor de eerste keer niet alleen optredend), Bing Crosby, de befaamde zangeres Rosemary Clooney en de dansende Vera Ellen, Deze show-technicolor gaat over een gepensionneerd generaal, die van zijn oorlogs-uitkering een winter- sporthotel tracht te exploiteren, het geen bij gebrek aan sneeuw en ijs een fiasco dreigt te worden. Geluk kig verschijnen in deze critieke pe riode twee vroegere ondergeschikten van de generaal, die het in ;,show- business" zeer ver gebracht hebben. Bing Crosby en Danny Kaye weten in samenwerking' met de Hay nes- zusjes tenslotte ben macht publiek De heer C. v. W., wonend aan de Voorde in Rotterdam, reed gister middag om half drie op de Rotter- damsedijk met zijn pcrscr.enr.uto tc- gen t-en mast van de R.E.T. De wa- naar het alpine oord vêrrotiS~tè i (Sen ward aan de linkerzijde besdia- trekken en dit succes komt niet al- 1 ,cn heer v. W. die ook aan leen de jofele generaal (Dean Jag- deze kant zat, kreeg eer. ~ro.e wen- ger) maar ook cie onderlinge ver- i boven het linker oog. De gerseeskutt- houdingen van de manneliike en dige dienst heeft hem verbonden, vrouwelijke artïsten ten goede. Mi chael Curtiz had de regie van deze vlotte film, waarin Bing o.m. dc hart en sneedwsmeltende song „White Christmas" debiteert, living Berlin's muziek doet het als altlid goed. (Tot en met Donderdag in Passage). Voor dit Paasweekeinde staat er een dubbele ontmoeting op het pro gramma tegen Wageningen. Zater dag aan de Bosrand en Tweede Paasdag in Wageningen. Voor beide verenigingen zijn deze wedstrijden van het grootste belang, gezien de stand op de ranglijst, daar de club welke karvs ziet met de grootste Mandolinegezelschap „ON1" 40 jaar Het Schiedamse Mandolinegezel- schap ONT bestaat op 15 April 40 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt op Vrijdag 15 April in gebouw Ire ne een concertavond gegeven, ter wijl op Dinsdag 26 en Woensdag 27 April in Irene een cabaretavond wordt gehouden. Aanvang van de concertavond 8 uur, de cabaretavon den beginnen om half acht. Naar aanleiding van klachten en wensen bij de vorige vergadering aan het bestuur van de Algemene Bedrijfsgroepencentrale kenbaar ge maakt. heeft het hoofdbestuur een bespreking gehad-met een' van de werkgevers in' het schoonmaakbe drijf, De A-B.C. geeft de resultaten van de. bespreking op de vergade ring dieWoensdagmiddag in het voikggeböjiw TfiX .worden, gehouden. Indien mogelijk .wordt aan de werk sters een C.A.O. uitgereikt, zodat ze arbeidsvoorwaarden kunnen controleren. Teen' de heer M. J. B. uit Rotter dam. gistermiddag om tien over vijf ir. dc Stationsstraat zijn motorfiets wilde starten, kreeg hij do starter tegen zijn. rechter kuit. Met een diepe wond in zijn kuit is hij door dc - G.C. cn G.D. r.sar het Coolsin- gelziekenhuis in Rotterdam ver-, voerd, waar hij werd verbonden. 'In Monopole: „Door 'dik en dun" is de titel van de film, die tot en met Maan dag (Tweede Paasdag) in Monopole draait. Het is een dol-dwaze film met Joe Anthony en Harvey Mil ler, die begint in een kleedkamer van het Paramount theater in New- York. Duizenden bewonderaars van dit komieke duo staan buiten te wachten om maar een glimp op tc vangen van de beide mannen Joe en Harvey hadden hun eigen weg gekozen mplaats van in de voetsporen van hun vaders te tre den. Joe moest visser worden, maar hij had last van zeeziekte en Har vey was voorbestemd voor golf- speler. Ze voelen hjer niets voor. - Harvey opent een golfschool en weet Joe te bewegen zich op dit spel toe te gaan leggen. Er volgen allerlei verwikkelingen waarin dc -beide vrienden betrokken worden. Joe belandt nog in de gevangenis. Vader Anlhonlc arriveert op het moment, dat er een go If wed strijd gespeeld zal worden. Iedereen is woedend op Joe en Harvey cn na een vechtpartij met de politie en organisatoren gaan de beide mak kers cr van door. Een impicssario heeft de vrien den gadegeslagen en geconstateerd, dat zij juist geschikt zijn voor een komische rol in zijn film. Het res taurant van Joe's ouders wordt door hun succesvol optreden tot grote bloei gebracht en daarna ma ken zij een grote carrière, die hen naar het Paramount theater in New York .voert. Collecte voor In dc weck van 12 tot en. met 10 April wordt er in Schiedam een lijst en straatcoilccte gehouden voor het logement van de „Jeugdhaven" in de Ru broekstraat in Rotterdam. Dit logement werd in Mei 1952 door bur gemeester mr P. J. Oud geopend en op dc Opbouwdag door HM. de Ko ningin bezocht. Het tehuis heeft plaats voor ongeveer 80 mannen, die hier tijdelijk of voor goed een on derdak kunnen vinden. Op het ogenblik zijn er ongeveer 75 man nen, die door allerlei omstandig heden hier terecht zijn gekomen. Men werkt echter steeds- met een tekort en daarom is men de laatste maanden bezig in het gehele land collectes en inzamelingen te houden voor het logement. H.M. de Konin gin meende bij haar bezoek aan het logement, data er ook een werkin richting moest komen, teneinde de mannen aan geschikt werk te hel pen en hen een juiste vrijetijdsbe steding te geven. Op allerlei manie ren wil men proberen de mannen te binden- Zo zou een televisie-toestel goed te gebruiken zijn. Ook het meubilair heeft weer een opknap pertje nodig. De leiding van het logement be rust bij de heer en mevrouw EL Heu- sinkveld-Bekkum, terwijl sinds 1 April de heer W. Laatsman als contactman in het logement* werk zaam is. Het gironummer van de Propa- ganda-actie voor het logement is 471253. Ds W. A. Krijger, gerefor meerd predikant in Schiedam, Nas- saulaan 40, tel. 67862, is de leider van het uitvoerend comité, bij wie collectanten zich op kunnen geven. ODG en Bravo treden samen op Dinsdag' 12 April a.s. zullen de CJMV toneelgroep „O-D.G." en de CJMV mondaccordeonvereniging „Bravo" in „Irene" een gemeen schappelijke toneel- en muziek avond geven. „O.D.G." zal het toneelstuk „Het witte legioen" geschreven door Maarten van Vught opvoeren terwijl „Bravo" het muzikale gedeeltè voor haar rekening zal nemen. Het belooft weer een echte CJMV avond te worden. „De Jeugdhaven" Het werk van de Stichting Clubhuizen De Jeugdhaven" strekt rich uit tot hen, die eenzaam staan in de samen leving. Daar toorden z\j opge vangen en wordt hun een eigen plaats gegeven, maar het leven een nieuwe inhoud zich kan verwerven. Deze arbeid «oor onze mede. mens verdient ons aller steun, De Collecte van „De Jeugd haven" beveel ik dan ook gaarne bij U aan. De Burgemeester van Schiedam, Mr. J. IV. Peek. Te bevtagen 'aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 912.30 uur en 2—S uur: Groene autoped, hangslot, 3 Engelse cesboeken herenpolshorloge. kralen ketting gele sjaal Tc bevragen bu de vindeis: Alpino muts. B. Bergveld, R'datnsedijk 417 b; bruin petje. T. Leende ris. Sortie 10: l paar Rlace heren handschoenen. Kroep. Hoofdstraat 143; sjaa). p. v. d Heuvel. Slachthui slaan 2") b. grj.tze handschoen IR). B. OverUeld, SI Liduinaplein 2; 1 Raar brume glace herenhandschoenen .Lep older Ampérestraat 34 b; sjaal. R. Laven, van 's-Grateasandcstraat 15 b; rood-zwarte sjaal. Visser. Marconistraat 19; 1 paar zwarte damesschoenen. R. Krommenhoek, Tollensstraat 5 b: zwart vulpotlood. A. Vermeulen, v. Ruysdacl- iaan 68 rt: zwarte vulpen, K. van Dijke, v. Dyckstraat 18 a; ring met 2 sleutels, B, v. d. Sloot, Boerhaavelaan 108; bril, H C. Stam, v. Ruysdacllaan 5 a: blau we vulpen, L. Lauwaars, Vondel!aan 5: ring met 3 sieuteis, ..Het Zuivelhuis". Hoogstraat 2i; radektokje, Th. van EUjtjn, Pr, Fr, Hendrikstraat 3 a; wiel dop van auto T! Groene weg BJC.-laan 250 a; slot van rijwiel, Engering, Hoog straat 180; bedrag aan geld, 3, Hagen- doom, Lange Haven 1. dasklem. kan toor Th. J. L. v. d- Berg, Board cn Eter- nltfabriek, Adm. de Ruyterstraat 27; kinderatmbandje, Koiiwenhoven. Watt straat 65 b; gouden ring met inscriptie, Kerstens P J, Troelstralaan 101; Engels leerboek, Ritkes. Havenstraat 106 te Rotterdam; loden pijp. Schoenmakers, Boerhaavelaan 103 b: rode autoped, A. van Hassri, Beyerlandsestraat 20 b: km- derSchepie, Wieken kamp, Lange Kerk straat 76 b; groene autoped. IVT Gno<. Bosboom Ia an 10 b: blauwe autoped. Soe- ters Singel 132/16; rode klnderporte- monnaie, J. >>an Oostal. Jan. Steenstrant 33; portemonnaie. Verhoeven. Wlllems- kade 37 b. Nu de lenle weer in het land is, heeft de Commissie voor Auto- en Boottochten, weer het programma samengesteld om de Schiedamse in validen en bejaarden te tracteren op de gebruikelijke tochten door het land. Alle tochten worden op Don derdagen gehouden en wel 28 April: naar Noordwijk, 9 Juni: naar Noord- Brabant (waarschijnlijk omstreken van Breda). 7 Juli: naar het "Jagers huis in Zeist en 8 September naar Heemstede (café-restaurant „Groc- nendaal") De gebruikelijke cabaret-avond van de CAB wordt gehouden op 30 Juni in het Passage-theater. Artsen-dienst tijdens P-aasdagen Tn spoedgevallen zijn tydens da Paasdagen de volgende artsen tc raadplegen: J. van Buren, Buys Bal lotsingel 72-76, tel- 69661; J. A. H. v. d. Berg, Lange Nieuwstraat 175, tel. 688B1; A. Hoogendljk. Tuinlaan 74, tel. 68785; W. A, de Ridder, Stadhou derslaan 46,.tel. 67590. Geopend zijn apotheek fa. Van Westendorp, Singel 83, tot en met Dinsdag en verder fa. Gouka Co Groenelaan 127, cüe ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. BWU„„ Zaterdag en Maandag moet Her- I winst te gaan Strijken uit deze beide i mes-DVS aantreden tegen FSV, dat zo fier aan het hoofd van de rang lijst gaat. Joop Heyster, die voor de profclub „Rotterdam" speelde, komt weer voor zijn oude club uit. Dc onderhande lingen over deze overschrijving zijn dermate vlot verlopen, dat met ze kerheid kan .worden aangenomen, dat Joop Heyster dit Paasweekeinde reeds op zijn vertrouwde rechtsbui- tenplaats m de Hermes-voorhoode zal opereren. Een welkome verras sing voor de Hermesmensen! Deze rechtsbuiten is in staat het tempo in de btauw-witte aanval op te voe ren. Tevens kon hij het vertrou wen in de Heimespioeg terugbren gen. Door zijn aanwezigheid zullen de jongens met meer moed het veld betreden en in een dergelijke stem- ming is een ploeg, zelfs voor PSV. gevaarlijk. i En PSV? Slechts 1 nederlaag lred j dit elftal in.deze competitie, maar] dit was in de laatste wedstrijd. Mt-t maar liefst 5—1 verloren zij van GVAV, op eigen terrein. En deze nederlaag kan iets betekenen, bn- voorbeeld een inzinking, er volko men uit zijn. Ook met deze moge lijkheid moeten dc Schiedammers rekening houden. Maar dat het Maandag druk zal worden aan de Damlaan. is wel ze ker. Een bezoek van cén dor beste ploegen van Nederland, met spelers als Steiger, Dillen, no. 1 der top scorers in Nederland. Fransen. Brus- selcers. Wouters en van Tuyl, staat daar borg voor. j Het 2c krijgt eveneens ccn moei lijke wedstrijd n.l. in Den Haag om 10 uur ADO 3. Hard gewerkt zal er moeten worden om succes te boeben. Hermes-DVS 3, kan een stap dichter bij het kampioenschap ko men. door de Hollandiaan 2 aan dc Damlaan te kloppen. Aanvang 10 u. Het vierde, dat afgelopen Zondag i teleurstelde, gaat om 1015 naar VIaardingen cn wel de Hollandiaan 3. Een kans op herstel zit hier wel in. i uitgaande van de Herv. cn Gorcforpi. Evangelisatie op op het plein voor de Grote Kerk aan de Lange Kerkstraat te Schiedam. Sprekers: Ds W. A. KRIJGER, Geref. predikant Ds J. D. SMIDS, Herv. predikant Zang van het Gereformeerd Evangelisatiekoor. Muzikale begeleiding door het muzickcOips van liet Lcgëi des ïlclls ontmoetingen zich voorlopig kan verwijderen van de beruchie stip pellijn. Wageningen behoort echter tot één van de "onberekenbare ploegen waartegen uiterste voorzichtigheid geboden is. De Wageningse defensie is van solide gehalte en heeft reeds menige voorhoede tot wanhoop ge bracht. Vorige week was het Eiink- wijk die met een 3—0 nederlaag de kous op de kop kreeg. Voor de rood-groenen is het dan ook zaak op volle sterkte binnen de lijnen te komen en zich voor de volle 160 procent in de strijd te werpen. Het elftal van SVV heeft bewezen te kunnen voetballen, ech ter alleen met volledig teamwerk zal het mogelijk kunnen zijn succes te boeken. Aanvoerder Van Schijn- del en zijn mannen kunnen hun aanhang een prettige Paasverras. sins bezorgen door uit deze twee wedstrijden vier punten te distille ren. DE SW-RESERVÏSTEN SW 2 gaat op bezoek bij ADO 2. De Haagse rood-groenen staan in de onderste regionen van de reserve le klasse, zodat het voor dc SVV'ers oppassen wordt. SVV 4 heeft 1.1. Zondag eindelijk een goede over winning kunnen boeken, mogelnk kunnen zij Tweede Paasdag aan c5"* Bosrand tegen EBOH 2 dit succes continueren, hetgeen hun positie op de ranglijst belangrijk zou doen verbeteren. Aanvang 10 uur. Paas-samenkomst Morgen, op Eerste Paasdag, zal, uitgaande van de Hervormde en Ge reformeerde Evangelisatie een open luchtsamenkomst worden gehouden op het plein voor de Grote Kerk. aanvang 8 uur. Door ds W. A. Krijger en ds J. D. Smids zal hierbij gesproken worden. SCHIEDAM Het Bestuur geeft hiermede kennis, dat uitkeringsbe- wijs No. 44 vanaf 15 April 1955 betaalbaar is gesteld bij de Rotterdamse!ie Bank N.V. te Schiedam. tevens drie zits bank UUfAsSisNDE CLUBS ƒ99.50 3AAT DAT ZIEN BIJ Grote Matkt 1921, Schiedam holisndia HOfLANDSCHE FABRIEK VAN MELK PRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN NV V hardingen. vr-iagr voor eenvoudige administratieve werkzaamheden. Leefti|d ca 18 jaar. Sollicitatiebrieven worden gaarne ingewacht bij de afd. Personeelszaken. •0p.ILL£,iy DE EERSTE VAN ZIJN KLAS, DANK ZIJ DE BRIL VAN: ST. LIDUJNA STRAAT t SCHIEDAM TELEFOON 6 7 64? GEVRAAGD; voor spoedige indiensttreding voor schoonhouden %'an kan toer en koffiezetten. Aangename werkkring. Aanmelden dagelijks Gustoweg 71, Schiedam Te koop ucrageb. Voor scooterles naar Auto rijschool H. P. Take, Jan Spn- jestraat 4, R'dam, tel. 36777. Uitschuif tafels 42.50. Mooie keus in tafels bij Plate, Gro te Markt 19—21, Schiedam. Wasmachines! Waarop) nog huren? Alle merken wasma chines vanaf f 2.25 per week Teehn. Handels-onderne ming „Berko" Dr" Schaep- mansingel 80. tel. 68977. Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A, van Leeuwen. Hoogstraat 62. tel 15783. Reparaties onder ga rantie. Betaling in overleg. Te huur aongeb. Voor Uw feesten geen stoe ten lenen bij de buren, maar bij ons kunt U ze huren. H J. Stentler, Stoffeerder!) toeuoeiipakerij annex Repa- fatiën. W. Frankelandsestr. 79, teL 69974. Gevraagd nette kostganger in eenvoudig gezin met hui selijk verkeer. Kolling, Brug-, manstraat 23. Auto's Mótoren Bijvrielea Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd ra bil levering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, f 37.50. Frans Wattman. Rotterdam- sedijk 240, teL 68948. Lessen Permanent Ware Hélène-Permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet 5.—, stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.korting! Dames- en herenkapsalon „Bélène", Rembrandtlaan 22. teL 67170. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren. Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 Uur klaar. Diversen inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2-jr. garantie, C. van Loenen, Dam 41-43, tel. 66192. Show room: Vlaardingerstraat 6. Laat nw apiraaL vermaken tot modern opklap- of kan tel bed, Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DJJJC., Groenendal la (Broersv.pad), teL 67028. Ledikanten^ matrassen, op- klapbedden, hutledikanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten. J. v. Konijnen burg &c Zn. Alles op het gebied van glas en lood. „Aa-Ve" Glaa-in- loodbedröf. West Franks- landsestraat 16. tel. f Witten. Voor prima wrtwerk, vanouds de gebrs. Kleyheeg, Hoofdstraat 239. tel, 68353.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1