Woningtekort toont laatste jaren dalende tendens jgg| BANDOENG DOFT ZICH OP VOOR CONFERENTIE Sinds de bevrijding zijn er 380.000 woningen gebouwd Meer loon of staking Duitse mijnwerkers gaan niet staken Goede televisie-uitzending uit Bussumse noodstudio Nederlanders tegen af beta lingsreizen Winstontje Azië-Afrika" gaat 18 April beginnen j Zaterdag 9 April 1955 Britse journalisten: Mode-dieven moeten Dior schade betalen Negentien Hollandsen willen naar Noorse vrijgezellen Waarborgfonds voor middenstand gesticht Stichting„1940-1945" vraagt verenigingen financiële steun Geen taalstrijd op de schoolbanken, zegt minister Cals Koningin bond ski's onder Loonactie bij de NBM: aandrang tot spoed Heijermans' .Rijzende Zon' voor B.B.C. Loonsverhoging voor half millioen man y kauw 't WRIGLEY Talrijke Amerikaanse militaire geheimen naar Rusland Voorts m DEN HAAG. Het woningtekort toont een dalende tendens, volgens berekeningen van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Gedurende de jaren 1948, 1949 en 1950 bleef het vrijwel gelijk, nï. boven de 250.000. Pas in 1951 daalde het tekort onder de 250.000, namelijk tot 242.000. In de jaren daarna wordt die neergaande lijn steeds duidelijker: eind 1952 bedroeg het woningtekort 229.000, eind 1953 was het terugge lopen tot 216.000 en eind 1954 bleek het gedaald tot 200.000. j vrawii vörfn ï.i j1 LONDEN. Engeland Is nog niet hekomen van de nu al vijftien dagen durende krantenstaking van het tech nische personeel in Londen of nieu we wolken pakken zich samen boven de Britse krantenwereld: de Britse Federatie van Journalisten heeft een loonsverhoging geëist cn haar leden opgeroepen om de eisen zonodig kracht bij te zetten met een staking, indien de werkgevers met onbevre digende tegenvoorstellen zonden ko men. Op het jaarlijkse congres van de federatie te Margate werd gisteren resolutie aangenomen, waarin het bestuur wordt verzocht een ver hoging van 25 procent en een bijslag op kosten van levensonderhoud te bedingen bij de vereniging van eige naren van Britse provinciale bladen. De provinciale bladen zijn tot nu foe nog niet beroerd door de staking in de Londense krantenbedrijven. Ook de federatie van journalisten is buiten de staking gebleven, boewei zü nog geen overeenkomst heeft kun nen bereiken met de dagbladeigena ren. bij wie eiser, tot loonsverhoging waren ingediend. De stakingsdrei ging moet nu aan deze eisen kracht bijzetten. PARIJS. De Franse modekoning Christian Dior is door een gerechts hof in Parijs een schadevergoeding van 350.000 francs toegewezen we gens diefstal van modc-ontwerpcn uit zijn atelier door een vroeger lid van zijd personeel en twee mode-ont werpers. De ontwerpen waren gestolen door de 35-jarige vroegere rechterhand van Dior, de Griekse mevrouw Gracia Cohen. De 51-jarige mode ontwerper Kené FuJandeau, werd schuldig bevonden wegens het co- piëren van de gestolen ontwerpen en mevrouw Elikj Lascandes, mode ontwerpster uit Athene, wegens het kopen van ontwerpen van Fillandeau, hoewel zij wist dat deze waren ge stolen. Dc schadevergoeding moet door de drie veroordeelden gezamen lijk worden betaald. OSLO Negentien jonge meisjes ■uit Nederland hebben zich bereid uerblnard, near het kleine iVoorse bergdorpje Vera te verhuizen, Oin daar dc twintig huuibare jonge man nen uit dc nood ta helpen. Vera heeft namelijk een groot tekort aan urou- wen. Toen het bericht over dit vrouwen tekort Nederland bereikte schreven prompt vier meisjes, dat ze bereid waren om daar de Hollandse pot te koken. Eén van deze brieven bevatte de namen van vijftien andere Neder landse meisjes, die oog graag een Noor als hun echtgenoot zagen. Negentien van de jongens zouden dus onder dak zijn. De twintigste zal moeten trouwen met het enige Noor se meisje in het dorp. De vrijgezellen hebben echter nog niets van zich la ten horen. DEN HAAG. De vier centrale middenstandsbonden hehben onder auspiciën van het directoraat-gene raal voor de middenstand io het leven geroepen de stichting Alge meen Waarborgfonds voor de Mid denstand. Aan deze stichting is de uitvoe ring toevertrouwd van de nieuwe cred ietregelingen, welke in de mid den standsnota zijn aangekondigd, met name het zgn. hypothecaire ere. diet, dat ten doei heeft de zelfstan dige middenstanders in staat te stel len zich te vestigen in de door gaans dure nieuwe bedrijfspanden en het zgn. inrichtïngscrediet, dat beoogt de zelfstandige middenstan ders in de gelegenheid te stellen bun zaak in een nieuw pand op modem en doelmatige wijze in te richten. AMSTERDAM In het kader van haar inzamelingsactie heeft de Stichting 1940-1945 zich gewend tot een groot aantal verenigingen met het verzoek een bedrag te willen afzonderen ten bate van de Stick ing als gift van dankbaarheid voor de bevrijding, waardoor ook het Ne derlandse verenigingsleven rich weer vrij heeft kunnen ontplooien. veJ^. gunstige reacties komen Stichting, Heeren- frot - 527 ln Amsterdam binnen, vol°n«togelijk gebleken alle verenigingen te bereiken. De Stieb- ,^raast nu de niet-aangesehre- *"er«nigmgen toch een jubileum- 6 Stichting te zenden op gironummer 194045, Deze verheugende cijfers zijn te danken aan het feit, dat de feite lijke woningproductie de laatste jaren vèr de geprojecteerde over treft. Eind 1949 liet de toenmalige minister van Volkshuisvesting, mr dr J. in 't Veld. een programma op stellen, dat voorzag in het bouwen van 55.000 woningen per jaar. Sinds 1951 werden er echter gemiddeld 60-000 nieuwe woningen per jaar voltooid, In 1954 bedroeg dit aantal 6B.5ÜÖ! Do streefgetallen zijn dan ook ieder jaar hoger geworden: in 1954 besloot de regering, dat jaarlijks zeker 65.000 woningen gebouwd moesten worden. Vorig jaar is dus zelfs dit getal met 3500 overtroffen. Interessant zijn de cijfers, die het ministerie verstrekt over de totale woningbehoefte en de totale wo ningvoorraad. De woningbehoefte groeide tussen de jaren 1948 en 1954 van 2.422.000 tot 2.591.000, dus met 2 69.000. Die behoefte nam het sterkst toe tijdens de eerste jaren na de be vrijding in 1946 met 73.000 en in 1947 met 70.000 gevolg van de enorme stijging van het aantal hu welijken en de terugkeer van vele Nederlanders. In de latere jaren bleef die behoefte-toeneming nog maar weinig boven het vooroorlogse cijfer, nl. ruim 40.000. De totale woningvoorraad is uiter aard, door grote aantallen woningen die voltooid werden, behoorlijk toe genomen: tussen de- jaren 1948 tot J954 van 2.163.000 tot 2.431.000, dus met 328.000. Vergelijking van dit laatste cijfer met dat van de groei der woningbehoefte toont aan, dat Nederland dus zijn woningtekort in de genoemde jaren roet 59.000 heeft kunnen verminderen. Na de oorlog kwamen er in totaal 380.000 nieuwe woningen tot stand, over de provincies en de grote ste den als volgt verdeeld: Groningen 14.361. Friesland 12.355 Drente 12.466, Overijssel 25.033, Noord-Oostpolder 3,422, Gelderland 45.215, Utrecht 19.651, Noord-Holland 38.196. Zuid-Holland 43.639. Zeeland 13.550. Noord-Brabant 54.818. Limburg 38.111, Amsterdam 16.113, Den Haag 19.351 en Rotterdam 22,777. DEN HAAG In zijn memorie van antwoord aan de Eerste Kamer betreffende het wetsontwerp tot re geling van het onderwijs in het Fries en het gebruik van die taal, of van een stxeektaalv als voertaal bij het lager onderwijs, verklaart mi nister Cais, dat de bejvering, als zou hierdoor de kans ontstaan, dat ..de taalstrijd op de ruggen der kin deren zal worden uitgevochten", slechts waarheid zou kunnen bevat ten indien gemeente- en schoolbe sturen in Friesland met berekend zouden zijn voor hun taak. Wat het voortgezet onderwijs be treft kan het geven van Fries naar 's ministers mening niet verplicht worden gesteld. De bewindsman wijst er nog op. dat de Friezen zelf prijs stellen op behoorlijke kennis van het Nederlands en geen vervreem ding daarvan begeren. KLOSTERS. Koningin Juliana cn Prinses Margriet zijn Donderdag in een gietregen hier aangekomen, op het station verwelkomd door de eigenaar van haar hotel, de heer Hans Guler. Het Zwitserse weerbu- ,r.«^ rean voorspelde voor de komende f HOFAü FO dagen opklaring De Zwitserse Bondsraad had ter verwelkoming vijftig rode rozen op de hotelkamer van de Koningin doen bezorgen UVTVn HAN Veel Pterieriper DCrJ &t\ U/in #an de meest lu xueuze hojauto: gewoon zo'n hou ten stee. waar je mee door het wit I van de bergsneeuw toordt getrok- I ken. En met een echt rendier er' voor w het helemaal romantiek van het zuiverste water. Prinses Beatrix Goede Vrijdag-dienst bijgewoond, waarin ds Steiler voorging. Des mid dags gin'gen de Koningin en prinses Margriet, ondanks het nog bewolkte weer, met de kabelbaan naar bo ven om jn gezelschap van de ski leraar Christian Gulen een afdaling te ondernemen van de 2200 meter hoge Gotschna. Prins Bernhavd en de Prinsessen Beatrix cn Irene brachten gisteren de dag door met skiën rond de Jam- taihutte m de Oostenrijkse Alpen en trainden zich voor de Silvretta- toei'. één der mooiste skitochten, welke men in dat gebied kan ma ken. Omstreeks het midden, van de volgende week zouden zij naar Klosters vertrekken moot- om zich 20 naar hun ski-ter- rein te laten brengen. En prins Bernhard heejt als rechtgeaard na der minstens evenveel ple2ier erin als zijn dochters. Waar dat allemaal gebeurt? Natuurlijk in Sankt An ionwaar de. prvus niet zijn oudste itcee kinderen vacantia Houdt. UTRECHT, Een gisteravond gehouden vergadering van bestuurs leden der NBM-afdelingen van de Xederl. Vereniging van Vervoers- personeel (NW) heeft nogmaals onvoldaanheid uitgesproken over de lange duur der loon-onderbandelin gen. De verwachting werd uitgespro ken, dat het NBM-personeel daar van géén nadeel zal ondervinden en dat het hoofdbestuur van de Ne. derL Vereniging alles in het werk zal stellen om op korte termijn verbetering in de positie van dat personeel te brengen. (Advertentie IM.) „BES" PETfcOLEUMGASKACHEL ZUlNIG-REUKLOOS-ONGEVAARUJK ut OP DE NAAM LONDEN Op Maandag 18 April zal in het „Home Service'' program ma van de BBC voor de eerste maal een werk worden uitgezonden van de Nederlandse toneelschrij ver Herman Heijermans. Het is The rising Sun" een bewerking van Cynthia Pughe naar dc oor spronkelijke Engelse toneelversie van ChristopherSt. John van het toneelstuk „De rijzende Zon", BONN. Aan dc dreiging van een staking van een half millioen mijn werkers in het Ruhrgebied is defi nitief een einde gekomen. Na een tweede Interventie van professor Erhard, de Westdultse minister van Economische Zaken, hebben de ver tegenwoordigers van de vakbond en de directies der mijnen een compro misvoorstel aanvaard. Hceds eerder had minister Erhard de partijen zover tot elkaar gebracht, dat het meningsverschil nog slechts over één procent loonsverhoging ging. Een ogenblik dreigden de on derhandelingen toch nog te zullen mislukken, daar geen. der partijen tVan een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Om twee redenen zal de Nederlandse Reisvereniging het systeem van „vacantie-reizen op afbetaling" niet invoeren. In de eerste, zeer belangrijke plaats omdat zü het systeem als zodanig uit sociaal oog punt verwerpelijk acht; voorts omdat het Nederlandse publiek ia bet alge meen de afbetalingsreizen afkeurt. Tot deze laatste conclusie is de NT.R.V. gekomen na een enquête, die op haar verzoek door het NXP.O. werd ge houden. De enquête leerL, dat ongeveer een kwart van het Nederlandse volk af betaling een goede instelling vindt on dat op iedere tien personen er bijna drie wel eens op afbetaling hebben gekocht. Juist onder deze laatste groep komen veel „neen- zeggers" voor als bet gaat om de vraag of reizen-op-afibetaling zou den moeten worden ingevoerd: bet afbetalen op zaken (stofzuiger, radio) acht deze groep niet te verge lijken met het afbetalen op diensten, zoals bijvoorbeeld de reizen. Grote weerstand ontmoette het reizen op afbetaling bij dc Jaagst- gehonoreerden in de maatschappij (68 pet); bij de middenklasse lag het percentage iets hoger (78 pet), ter wijl 89 pet der goed-gesitueerden zich tegen het systeem verklaarden. Een andere vraag, die de enquê teurs stelden, was: „Waarom bent U tegen het systeem van afbetalings reizen?" De antwoorden waren o.m. „Ik ga alleen op reis als ik het be talen kan" (23 pet), „Je hebt door het afbetalingssysteem zorgen op reis en erna" (20 pet) en „Reizen w niet noodzakelijk, het is een luxe (9 pet). wv n I'MimmwnU» AMSTERDAM. Opgericht is de Ncd. Orde van Belastingconsulenten. Van deze vereniging fcu ten lid wor den zij die zelfstandig en hoofdzake lijk het beroep van belastingconsu lent uitoefenen of bij een belasting consulent werkzaam zijn. (Van onze radioredacteur) BUS SUM. De televisie-uitzen ding van Donderdagavond kwam uit de kerkzaal van het jengdge- bouw „Eitheto" aan de Ruizerweg te Bussum, die tydelijk de uitge brande studio „Irene" zal vervan gen. De PTT beeft in bewonderens waardig sneï tempo de zender in de toren van „Irene" hersteld en een lijnverbinding aangelegd tussen deze toren en de noodstudio. „Eitheto" zal in ieder geval ook voor de uitzendingen van vanavond en Dinsdagavond als noodstudio worden gebruikt. Woensdag kan de grote „Vitus"-studio weer in ge bruik genomen worden. Overwogen wordt, of het jeugdgebouw, dat spontaan ter beschikking werd ge steld voorlopig als hulpstudio gebruikt kan blijven worden. Omtrent de oor zaak van de brand in „Irene" wordt nog gemeld, dat ver zuimd was een licht bak uit te schakelen, die onder gordijnen en décormateriaal stond. Toen ds verlichting werd aange schakeld ging ook de lamp in deze lichtbak branden, door de hitte vat te het gordijn vlam. \T IETS heeft er Donderdagavond bij de uitzending van „Een man genaamd Judas" op gewezen, dat hier geïmproviseerd moest worden. Het was een van de boeiendste spe len, die we de laatste maanden za gen. Regisseur Ger Lugtenburg had van de mogelijkheden, om veelvul dig met close-ups te werken, die dit typische praatstuk bood. een dankbaar en verantwoord gebruik gemaakt. De beelden waren we denken b.v. aan het gesprek tussen Radio (Advertentie l.M.) heerlijk - verfrissend vert mond en keel verhoogt uw werklust hier en daar bijna Rem- brandtiek. De spelers van de Arn hemse toneelgroep „Theater" heb ben zich door de moeilijke omstan digheden niet van de wijs laten brengen. Geheugenfoutjes waren er niet, hun aangrijpende spel ken merkte zich door een voortdurende spanning. Diep-menselijk speelde Anny de Lange de vrouw Lea, de doorleefde Judas van Rob de Vries rr.ag zonder overdrijving een groot se creatie worden genoemd. Hulde aan de AVRO-televisie, die dit spel bracht, aan de mensen van „Thea ter" en aan de technische staf van de NTS Tegen de verwachting in werd ook het journaal ons met onthou den: we zagen een goede reportage van de brand in „Irene" en even eens een. goed filmpje over Chur chill, die we bovendien nog eens zagen tijdens het uitspreken van de grote rede op zijn tachtigste ver jaardag. Eisenhower bezorgd WASHINGTON. President Eisenhower ernstig bezorgd over het feit, dat talrijke „technische mi litaire geheimen" in het bezit van de Sow*jet-Unie zijn gekomen, als ge volg van publicaties in de V.S- Dit beeft de perschef van het Witte Huis Vrijdag verklaard. Hij weigerde echter commentaar te leveren op een bericht in een Ame rikaans blad dat verband had gelegd met de nieuwe, strengere richtlijnen, die vorige week door de minister van Defensie, Wilson, met betrek king tot de voorlichting zijn gegeven. Jaarvergadering VVD op 22-23 April in Haarlem EEN HAAG. De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie komt op 22 en 23 April in Haarlem in alge mene vergadering bijeen. De voorzit ter, prof. mr P. J. Oud, zal dc avond van de eerste vergadering de ope ningsrede uitspreken. De middag van de tweede dag zal het beleid van de Kamerfracties aan de orde komen, de discipelen in het tweede bedrijf ■nde dit laatste procent te kunnen toegeven. Op advies van minister Erhard heeft men toen tenslotte het enig mogelijke gedaan en het ver schil gedeeld. De aan de mijnwerkers toegestane loonsverhoging bedraagt gemiddeld negen en een half procent en daardoor is voldaan aan de pri maire eis van de vakbond, dat Qe mijnwerkers weer aan de top van de loontarieven zouden worden ge plaatst. Vorig jaar hadden de mijnwerkers deze leidende positie moeten prijs geven aan de staalarbeiders, die erin slaagden een loonsverhoging van zes procent te krijgen o*i een ogenblik, waarop de situatie op de kolen- markt geen uitzicht bood voor een optrekken der lonen in de mijnen. De vakbond had thans van de verbe terde afzet der mijnen geprofiteerd om een eis van twaalf procent ver hoging te stellen. In eerste instantie werd deze eis door de mijndireclies radicaal van de hand gewezen, aangezien zij be toogden. toch reeds met rendabel te Hunnen werken. Eerst doordat minis ter Erhard toezeggingen aan de mijn industrie heeft gedaan om een aantal op de kolenproductie drukkende las ten te verminderen, toonde het ver bond der mijndirecties bereidheid aan de looneisen tegemoet te komen. j. riji. -» *atrtif§ «s *t!JfvdK' Dit is het affiche, waarmee het „Nationale Comitc Viering Be vrijdingsdag 5 Mei 1955" de Ne derlanders opwekt waardig en Sttjïuol op die dag feest te vie ren, Ter voorkoming ran misver standen heeft het comité een cir culaire gestuurd aan alle gemeen tebesturen, waarin het meedeelt dut de regering uitsluitend met dit comité contact houd. Het staat onder bescherming van Koningin Juliana en Privs Bernhard, de heer M, A. Reinalda oud-com missaris der Koningin in. de pro- emeie Utrecht is er voorzitter van. Een vos was met ver van de Portu gese hoofdstad, m een ernstig gesprek gewikkeld met de waakhond van me vrouw Ma na Ah reu. De onderhande lingen liepen nogal hoog, maar tenslotte zag mevrouw Abreu met klimmende verbazing, dat de hond gelaten uit zijn hok kroop, terwijl Remtje naar binnen «mg. f HURCHILL'S vroegste herinnt- ring is een salvo. Als ventje van vier woonde Ml tn. Ierland, waar zijn grootvader het hoge ambt van onderkoning bekleed deIn het Phoenirpark, waar hij 's ochtends altijd met de kinderjuf frouw ging wandelen, hoorde hy de schietoefeningen der in zwarte uni formen gestoken Riflemen en- het geweld daarvan, werd als eerste, bewuste ervaring gegrift in 't brein., dat later zo veel met salvo's te ma ken zou krijgen. Wie zijn rol in twee wereldbranden kent, zal het evenmin verbazen dat het volgende bewaard gebleven beeld wit zyn kleutertijd een groot vuur was. Het circus ging in vlammen op en van de directeur bleef niet meer over dan de sleutels, die hij op zak droeg. „Wij mochten naar de ruwe gaan kijken", schrijft hij in zyn memoires, „Ivfaar ik wilde de sleu tels zien, een dringend verzoek, dat. echter nief tn goede aarde scheen te vallen Het is leuk op de dag van Churchill's aftreden te lezen, wat h\) zelf over het begirt van zijn roemrucht leven heeft genoteerd, met de glimlachende zin voor be trekkelijkheid, die Engelse auteurs gewoon zijn met hun proza te ver mengen. Vfln een bezoek aan het buiten van Lord Portartington her innert hij zich alleen nog een gro te, icttte toren die naar hem door dp kinderjuffrouw werd verteld eens was opgeblazen door Olivier Cromwell. Ik begreep er uit dat hij alle mogelijke dingen had opge blazen en aat hij daarom een be roemd man teas." Om een wat fijnere differentiatie van zijn begnp te bewerkstelligen, lieten zijn ouders hem thuis onder wijs geven door een gouvernante. jDe eerste dag dat zij kwam., deed ik hetzelfde wat veel verdrukte uol- keren in soortgelijke omstandighe den hebben gedaan,ik «luchtte de bossen in". Maar de volgende mor gen begonnen de lessen en hij vond ze een kwelling. Lezen ging nog wel„Letters behoefde je eigenlijk alleen maar te leren en als ze op een bepaalde manier naast elkaar stonden, herkende je hun formatie en wist je dat ze een klank of een woord betekenden. Maar de cijfers verstrengelden zich tot verwarde knopen en deden elkaar dingen aan. die je erg moeilijk met zekerheid, kon voorzien. Iedere keer dat ze zo samengeknoopt tsaren, moest je zeg gen wat se deden en de gouvernan te hechtte blijkbaar waarde aan een nauwKeurrg antwoordAls het niet goed was, was het fout. Bijna goed had geen waarde." Ook later op school gold Chur chill, naar zijn zeggen, als'n vroeg rijp doch achterlijk kind. Ik schnjf dit op, omdat een krant niet alleen slecht nieuws, maar ook wel eens een keer troost brengen, mag. Na deze mededeling en een blik op de carrière van Sir Winston zullen de vaders van zoontjes met slechte rap porten, de a.vond wellicht vrolijker doorbrengen. Dat er op deze wereld in de verhouding tussen kinderenen volwassenen overigens niet zo bar veel veranderd is. moge blijken uit Chnrchill's verklaring dat ook hém. aan de vooravond van zijn eerste schooldag, door een ieder werd ver zekerd dat „de schooltijd de geluk kigste is van iemands leven". Het bleek niet waar. Op het dure in ternaat werd hij wreed mishandeld. De eerste dag op school gaf de leraar Latijn hem een papiertje dat hij gedurende een half uur mocht bestuderen. Er stand het volgende op gedrukt: „Mensa a tablet Mensa O table; Mensam a tableMensae o.f a table; Mensas to or for a table; Mensa by, with or from a table". Alleen gelaten met deze Latijnse verbuiging, waarvan hij geen sylla be snapte, tuist de zevenjarige Win ston niet beter te doen dan aUes maar van buiten te leren en een half uur later op te dreunen. Daar de leraar tevreden scheen, waagde hij te vragen wat een en ander te betekenen had. „Mensa betekent a table", ant woordde de man. „Maar waarom betekent Mensa, ook O table en wat betekent O table?" vroeg Churchill. Mensa O table is aansprekende ti>üs'\ zei de leraar. „Die kun je ge bruiken als je tegen een tafel spreekt", „Maar ik zal toch nooit tegen een- tafel spreken", riep de kleine Win ston. „Als je brutaal bent zul je streng gestraft worden", zei de leraar en vertrok. Het klinkt star, maar de geschiedenis gaf hem. gelijk. Want hoeveel tafels heeft Churchill in zijn aan banquetten zo rijk leven toege sproken? Duizenden KRONKEL. Ex blinden, die het kunnen betalen, hebben tn de toekomst hun eigen radar apparaat Het is een vinding van de Oostenrijkse professor Theodor Bris- ynann. 6e „radar-installatie" ziet eruit aJs een klein boek. Het moet om de hals worden gehangen en wanneer er obstakels in 't verschiet zijn. zendt 't een steeds sterker wordend geluid uit. Met hun radar-apparaat zullen cLe blinden ook bepaalde voorwerpen zoals brieven bussen kunnen vinden. „En nou zit ik daar aan het water te hengelen", vertelde de Italiaanse vts- enthousiast Emitio Crestam. „Plotseling krijg ik beet. Ik haal op en.zo'n kanjer van een vis. Maar nèt als ik mijn hengel omhoogswaai duikt een reiger omlaag en die slikt de vis met haak en al in". „Ongelooflijk zeiden zijn luiste raars. „Helemaal met", antwoordde Erru- lio en hu haalde de reiger te voorschijn als een bewijs, dat hij geen vissers- of (vogel) la tij n sprak. In de provincie Groningen Is het „Waarom die vos wel en ik niet", dacht paardenweggeld afgeschaft. Hu er vrö- hu in een revolutionnaire stemming. HU wel alleen maar snelle auto's over de besloot handelend op te treden. Zodra wogen suizen, vindt het provinciale be de vos lag te dutten, sloop de kater naar stuur ae heffing uit de tyd. De veror- bmnen. Met een beslist gebaar haalde demng viert trouwens ook al haar 34ste hij zijn nagels over de vossenneus en verjaardag. Er was ook een bepaling, dit was voor Reintje werkelijk te veel. dat men voor muilezels belasting moet Hu nam ijlings de poten ea nu slaapt betalen, maar daar is de provincie niet de kater in het hondenhok. DJAKARTA. Indonesië Werkt hard om als gastheer van de Azia- tisch-Afrlkaanse conferentie, die op 18 April in Bandoeng begint, een goed figuur te slaan. Bandoeng heeft de laatste twee maanden een ware gedaanteverwisseling ondergaan. Het sterkst komt dat tot uiting in het aanzien van de twee grote hotels, het Savoy-Homann-holel en het Grand- hotel Preanger, die het merendeel van de delegatieleden onderdak zul len verschaffen. Anderhalf millioen gulden hebben deze bedrijven be steed aan de inderhaast aangebrach te verbeteringen. Dure uitgaven. Maar daarnaast heeft Bandoeng zo veel geld nodig voor alle bijkomende maatregelen, dat de kosten van het gewone levensonderhoud met de dag stijgen. jDe hotels zijn ineens tot hypermo derne gelegenheden omgebouwd. Er- zijn nieuwe telefoon- en warmwater installaties aangelegd, de gehele in- Mevrouw Helen Saint, een Ameri kaanse uit Fonöac heeft een pianootje te. koop. Ze vraagt er maar 53.000 dollar of ongeveer 205,000 gulden voor. Maar het instrument mag er dan ook zijn. De grootvader van mevrouw Saini het het in 1558 naar zijn eigen voorschriften te zijn voor hot voorzitterschap van richting is vernieuwd. Met bijna tweehonderd telefoontoestellen kun nen de gasten van de hotels uit ver binding houden met de buitenv ere 11. De Nederlandse Bandoeng-socie- teit „Concuidia", die als vergader ruimte zal dienen, heeft een instal latie gel -egen met koptelefoons, waardoor de redevoeringen van de afgevaardigden evenals dit bij de Verenigde Naties het geval is di rect zullen worden vertaald. Het ge bouw is overal voorzien van indirec te verlichting. President Söekarno heeft persoonlij,* ook nog een plan netje met „Concordia". Hij heeft voorgesteld om het gebouw ter gele genheid van de conferentie te her dopen. „Merdeka" („Vrijheid") is de nieuwe naam, die Soekarno in zijn gedachten heeft. En de „Grote Post weg", waaraan de sociëteit is ecle- gen. zal, als het «an de president ligt. ;n de lockomst „Aziatisch-Afrikaan se-la. -.gaan hc.cn. De ongeveer duizend men Verwacht, zullen worden be schermd door meer dan tweeduizend leden van politie en mobiele brigade. Tweehonderd buitenlandse corres pondenten zullen voor hun kranten de conferentie volgen. Iedere delega tie krijgt vier auto's ter beschikking, waarvan één speciaal voor de dele gatieleider. Het zijn gloednieuwe wa gens, die speciaal voor deze gelegen- neïet zijn geïmporteerd. De journalis ten mogen rijden in twintig autobus sen en enige tientallen taxi's. Het feu, dat de twee grootste lin teis zijn opgeknapt wil nog met zeg gen, dat de delegaties verplicht zijn om hiervan gebruik te maken. Ook de vacantieverblijven en de particu- i l.ere rusthuizen zijn voor hon gere- [asten, die I quircerd. De Chinese Volksrepubliek de bijeenkomst. President Soekarno zal de confe rentie openen met een toespraak in het Engels. Daarbij zullen alle diplo- matieke vertegenwoordigers in Dja- l karta aanwezig kunnen zijn. Des avonds geef' Soekarno een receptie in de ambtswoning van de gouver neur van West-Java. tien jaar over, Het resultaat mag er dan ook jdjrt. De plano is gemaakt van magr.ohahout, tulpenbomenhout" zeggen de Ameri kanen). rozenhoul, notenhout en ebben hout. AUes wat anders van vrij gewoon metaal wordt gemaakt, ia bij dit instru ment van 22 karaats goud. En onder het toetsenbord ziet men een bostafereel In de eerste plaats zullen op de met nymfen m rozenbout en aan. beid» vergaderingen de mogelijkheden kanten engelenkopjes van goud. Heel morden besproken voor een nauwe- erg zoetelijk allemaal, maar hoe het j>lano ÏSf -vertuit tnen er India hebben al laten weten, dat i e economische samenwerking tussen geluid va liever m zo'n va can tie verblijf dan de Aziatische en Afrikaanse landen. 11161 zij in de hotels worden gehuisvest. En nu de mensen, die cr gaan ko men. Veel landen sturen hun eerste figuur. Zo komt Nasser voor Egypte. Tsjoe En-lai voor China, Nehroe voor India cn AU voor Pakistan. De Indonesische premier Ali Sastroa- midjojo. die voor het eerst de plan nen voor een conferentie ter tafel bracht, schijnt de beste kanshebber Maar „kolonialisme" en „wereldvre de" zijn ook begrippen, die zeker ter sprake zullen komen. Nog een bijzonder galante geste van de Indonesische gastheren: zij hebben rekening gehouden met de smaak van hun gastheren en voor Een »xpediti» van zea rwan, w>. Oer leidinx staat van. de 52-jaritf* David Torman gaat in de Zwitserse Alpen naar „nazi"-goud graven. Er zou vwr een waarde van anderhalf millioen. gul den onder een «lelscher Eggen. Allemaal geld, dat in 1938 door een Jimkervbeg- tmg van Duitsland naar Italië werd ver. een groot aantal aangepaste menu's vwfrd. Het to«.ste3 verongelukte en hef, gezorgd, bijvoorbeeld ook voor vege- SOUd moet mét het wrak nog op de- tarièrs. zelfde plaats Eggen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2