R.Ph.O. oogst triomf in West-Duitsland J Meer zoete orgelklanken in Scliiedams centrum O.N.I. geeft feestconcert Een Hitchcock-thriller met veel psychoanalyse DOOR GERARD PRESSERS "n 400-pijps „Standaart"'-orgel in Café „De Karsseboom De streken van Sjors en Jimmie AGENDA Prijzen voor S'damse accordeomiisten Bij 40-jarig jubileum Damkampioenschap Schiedam „April in Parijs" „Vegla"-personeel gezellig bijeen Baldadigheid Hoe bij Spaarbank werd gespaard ssv KERKDIENSTEN Géén melk op 20 April Sierkegel uit kerktoren op auto gevallen Sëizoeiisluiting bij Huisvrouwenver. BOTSING TUSSEN BUS EN AUTO Martinit naar DOK CONCERTREIS TEN EINDE Duitse pers: „Ongewoon succes' „OBSESSIE" Stokvis Zonen N.V. keert 9 pCt uit Engels damesorkest in Rotterdam SCHIEDAM TWEE ZWEMMEESTERESSEN TWEE ZWEMMEESTERS Laatste lunchconcert door Phiiharmonisch Autohrand met veel schade VOLSLAGEN DRAAIER KOERIERSTERS Mr H. de Bie onderscheiden 9 Zaterdag- 16 April 1955 Het is alweer enige jaren geleden-Rat dc bekende Sehiedamse organist Joop Walvis in het Passage-theater, vaak voor uitverkochte zalen, ztfn populaire orgelconcerten gaf. Vele Schiedammers hebben zijn moderne orgel-muziek zeer kunnen waarderen, maar toen deze concerten werden geslaakt, kon men dit soort muziek alleen nog maar beluisteren voor en tijdens de Olm-voorstellingen in het Passage-theater, Hetgeen door velen betreurd werd. Aan deze toestand zal spoedig een einde komen, daar de heer H. bcgers, eigenaar-exploitant van het Café „De Karsseboom" aan ,de Broersvest in zijn établissement een pijp-orgel zal laten inbouwen. Het is een. pijp-orgel met 40D pij pen, vervaardigd door de bekende Sehiedamse orgelbouwer, de heer C. A, Standaart, die zijn werkplaatsen heeft in een pand aan de Lange Ha ven. Het orgel dat in het Passage- theater gebruikt wordt is eveneens een „Standaart" orgel, maar met zijn drie klavieren is het een grotere uit voering dan het nieuwe orgel dat in het cafe „De Karsseboom" wordt ge plaatst, daar dit laatste instrument slechts over twee klavieren beschikt. Maar aan de'kwaliteit van het geluid hoeft de grootte niet af te doen. Binnen afzienbare tijd zal het or- gel, dat in de werkplaats van de bou wer gereed staat, overgebracht wor de^ naar het café waar reeds met de nodige voorbereidende bouw-werk zaamheden een begin is gemaakt. Er is nog een andere overeenkomst met het orgel in Passage, want dit nieuwe instrument zal, naar we ver nemen, bespeeld worden door een leerling van Joop Walvis, namelijk de heer Gerard Pressers. die als ac cord eonnist in Schiedam geen on bekende is. Gerard Pressers is thans 23 jaar oud, maar reeds sinds zijn twaalfde jaar speelt hij muziek. Na het conservatorium in Rotterdam doorlopen te hebben heeft hy van Joop Walvis onderricht gehad in het bespelen van het „Standaarï"-orgel. Pressers^al op dit nieuwe, middel grote tysBfefpgel zyn - *j 1 tjTOevc fcOroft zyn muzikaliteit kunnen uTOevcn, want op de 400 pij pen van liet kostbare instrument zal hij behalve carillon-, xylophoon-, ac cordeon-. tambourijn- en drummu- ziek, ook het geluid van blaasinstru menten ten gehore kunnen brengen. Het initiatief van de heer Segers zal naar wij aannemen door zeer velen worden toegejuicht. En moge lijk niet alleen door Schiedammers maar ook door de bewoners van de omliggende plaatsen. Vooral de lief hebbers van moderne orgelmuziek zullen hun hart weer kunnen op halen. Sjor5 en zijn 2wart vriendje Jim mie zyn weer in Schiedam aange komen. Voor een geheel uitver kocht Musis Sacrum hebben de bei. de vrienden gistermiddag weer la ten zien, wat zij zoal beleefd heb ben op him reizen door de wereld. -Met veel flair en gratie weet Sjors zijn toehoorders te boeien en hen 'n gezellige middag tc bezorgen. Sjors, die al vanaf zijn veertiende op de planken staat oogst overal in het land veel succes en met recht, want hij speelt goed. De laatste voorstel ling werd gegeven in December van het vorig jaar en de leider van het Nederlands Revue Toneelgezelschap, de heer Henri Straeter beloofde de jeugd van Schiedam toen dit jaar terug te komen. Gistermorgen stond er een dikke rij voor de deuren van Musis om maar een kaartje te kunnen kopen voor de voorstelling. De meesten wisten een kaartje te krijgen en opgetogen trokken zij in groepen langs de Lange Haven, ter wijl zy zwaaiden met het vlaggetje van Sjors en Jimmie, dat zij aan de csssa hadden gekregen. Gerard Pressers achter het klauier •oarc het nieuwe „Standaart"-orgel dat in Café „De Karsseboom" ge- plaats Wordt. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G, en GJD„ Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag behalve Maan dag! van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 "uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, -2. 4.15, 7 en 9.15 uur „Obsession". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: „April in Parijs". Voorstellingen: Musts Sacrum: S uur Toneel avond Schied. Arbeiderstoijeel- ver. „Tot Steun in den Strijd". Arcade: 8 uur Concertavond Ac cordeonver, „Kunst door Oefe ning". Beursgebouw: tot 11 uur Fancy- fair Comité Hulpverlening Ne derlanders m Indonesië. Votksgebauw: 8 uur Toneelavond van „Grti no". Op het te Leiden gehouden solis ten con cours voor accordeonnisten om het kampioenschap van Zuid-Hol- land, die onder auspiciën is gehou den van de Ned. Accord eon nis le n As sociatie, behaalden de Sehiedamse. meisjes Corrie van Dijk en Jopie Meeder in hun afdelingen resp. een eerste en een tweede prijs. Beiden zijn leerlingen van de heer P. van Hassel, die zelf het goede voorbeeld gaf, door in de ere-afdehng voor profs een tweede prijs te behalen. De grote zaal van gebouw Irene was gisteravond tot de laatste plaats toe bezet, met leden en belangstellen den van het Schiedams Mandoline gezelschap „ONI" dat zijn 40-jarig bestaan herdacht met een feestcon cert, De directeur, de heer J. G. Hak- kert heette de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder afgevaar digden van de mondaccordeonvereni ging .Bravo', .Symphonies', de buurt vereniging „Gusto", de Harmonie OBK en de heer L. Kamp, voorzitter van de Vereniging voor de Nationale Feesten en Gedenkdagen. Het gezelschap zette daarna in met de mars „Stars en stripes forever" van Ph, Sousa. Vervolgens werd uit- f gevoerd muziek van Frans van Sup- pc, de melodie in F. van A. Rubin- stein en Strauss-klanken. Tussen de muzieknummers door was er een goochelshow door Awiletto "en zijn 1 Voor het persoonlijk damkam pioenschap Schiedam zijn Donder dagavond slechts twee partijen ge speeld- De uitslagen daarvan luiden: J. de Wilde—J, P. v. d. Wetering 20, J. Westerveld—W. A. Verhaal 02. Voor de bordenwedstrijden in de komende competitie zijn door de le- j den onderling de volgende wedstrij- 1 den gespeeld: J. LeveringE, van Hoek 11, M. A. v d. KraanJ. 1 •Vrijland 11, C, W. Sleeuwenhoek J. Visser 0—2. E. v. HoekJ. van 1 Tilborg 02. M, A. v. d. Kraan M. Coté 0—2. In Mono pole: Het levenslustige bakvissen-type dat Doris Day gestandaardiseerd heeft, straalt u thans tegemoet van het doek van Monopole. Ditmaal is 28 een revuemeisjes, dat by vergis sing uitgenodigd werd Amerika te vertegenwoordigen op een cultureel festival in Parijs. Alle verwikkelin gen die uit die vergissing hier voort vloeien, kunt u zelf ook gemakkelijk bedenken, maar ze worden u in elk geval vrij onderhoudend voorge schoteld in bonte kleuren en met een reeks in het verhaal opgenomen lied jes en dansnummers. De Franse ca baretier Claude Dauphin blijft in dat alles nogal goedkoop onder de maat, maar Doris en haar voctvlugge part ner, de droogkomiek Ray Bolger. kunnen wel amusante verstrooiing opbrengen in dit naar de eisen, van het vermaaksbedrijf vaardig ge maakte „April in Parijs". partner. De twee Wido's jongleurs waren ook goed in vorm en hielden de mensen in de zaal in spanning met hun toeren. De avond werd besloten met de Japaniscber Laternentanz, de Lustspiei-ouvcrture en de Edelweiss- mars. Een hartelijk applaus beloonde de medewerkenden voor hun spel. De Personeelsvereniging „Vegla" van de Verenigde Glasfabrieken in Schiedam was gisteravond naar Mu sis Sacrum aan de Lange Haven ge komen om eens gezellig de bloeme tjes buiten te zetten. En hierin zijn zij zeer zeker geslaagd, met mede werking van de conferencier André Meurs, die er wel slag van heeft om met publiek om te gaan. Ook de charmante cabaratière Mimi Kok wist de stemming er in te brengen. Liesbeth Lunow en Fons Dankaart vergastten de aanwezigen op film- en operettesongs. die 'zeer goed gezon gen werden. De viool-psrodist Swcn Smeele en de accordconnist Tonny Bakkens droegen hun steentje bij om de avond te doen slagen, evenals Carla met haar sprekende poppen. Na afloop was er een gezellig bal met muziek van „The Merrymakers" o.l.v, Ber JansC. De voorzitter, de heer A. C. de Raay heeft de avond geopend. Artsen op Zondag Tn spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: W, H. F. Meijer, Swammer- damsingcl 43, tel. 69696: F, Jungo- rius. Vondeïlaan 2, tel. 67355; F. J. W. Beukers, Burg. Knappertlaan 76, tel. 68004. Geopend is de Rembrandt Apo theek, Rembrandtlaan 5, die ook ge durende de volgende week de nacht dienst waarneemt. Twee jongens van acht en tien jaar hebben uit de vijver achter het gebouw in de Marconistraat eenden eieren uit een nest gehaald en deze tegen de muur van het gebouw stuk gegooid. De zevenjarige L H. uit Schie dam kwam gisteren thuis met ver brande kleren. Op de Vlaardinger- dijk hadden knapen een vuurtje ge stookt en daarbij de jongen vuur op de rug gegooid, waardoor zijn kleren doorbrandden en hij ook blaren op zijn rug kreeg. De winkelruit van kapper J. m de Oranjestraat is vannacht door on bekenden om half één vernield. Op. een terrein van de Algemene Begraafplaats hebben jongens van 12 tot 35 jaar een vuurtje gestookt. Zij hebben eerst een schaftkeetje ge sloopt en het hout daarvan gebruikt voor een „kampvuur". Vier knapen zijn door de politie aangehouden. Er wordt een, nader onderzoek ingesteld. In de maand Maart werd Bij de Spaarbank Anno 1820 wederom be langrijk meer ingelegd dan terugbe taald, n.l. 231.003,44. Het totale spaartegoed bedroeg daardoor aan het eind der maand 16216.285.33, verdeeld over 40.535 rekeningen. In dit totaal zijn 6 113 rekeningen van jeugdige spaarders begrepen, wier totale tegoed 86.467,91 be draagt. In dc bedrijven werd gespaard 9.450.via de Afhaaidienst 61.402,en. met spaarbusjes 11.396,20. Op de scholen werd voor i 5.711,90 aan spaarzegels verkocht, tegen ƒ5 027,80 in Maart 1954. Uitgereikt werden 52 boekjes voor jonggeborenen. Het spaartegoed was eind Maart belegd: m effecten voor 8,8 milliocn in onderhandse leningen voor 5.7 mil Hoen, in hypotheken vaor 2,3 milliocn. De maandcijfers vermelden verder een bedrag aan liquide middelen per 31 Maart 1955 van 2.032.333,36, Sportcauseriëii voor de 1 Op Maandag 18 April zal de heer K. van der Meer. scheidsrechter van j de KNVB en voorzitter van de COVS in het Volksgebouw de spelregels en J trainingsstrips vertonen voor de Sehiedamse Scheidreehters Vereni- j ging. waarbij hij tevens een uiteen zetting hierover zal gaven. Men zal op de films de Engelse voetbal-profs i diverse overtredingen zien maken, foa. toelaatbare en ontoelaatbare ob- i structie. Na de filmstrips zal de heer Van 'der Meer een causerie houden over j zijn trip door West-Indiê met het Nederlands elftal. Ook de bestuursleden van de voet bal-verenigingen alsmede de spelers van de eerste elftallen zijn uitgeno digd voor deze avond, die zeer leer zaam kan zijn en zijn nut opbrengen bij de wedstrijden. I De avond daarop. 19 April, zal de j heer H. Urbanus eveneens in het Volksgebouw voor de honkbal-lief- 1 hebbers een. causerie houden over zijn honkbal-ervaringen in Amerika. Ook dit belooft een interessante 1 1 avond te worden. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk:* 10 uur ds J. Gras, 5 uur vie. Alb. v, d. Ban. 7 uur dr S. H. Spanjaard. Nieuwe Kerk: 10 uur ds J. D. Smids. 3 uur J. G. Jan sen Westerkerk. 9 en to 30 uur ds Woldmga, 4 30 uur ds P. A. A. Ktuse- ner. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds J. G. Jansen. 7 uur ds A. Hoffman* Ned. Herv. Gercf. Kerk. Gebouw Irene: 10 uur ds H. G. Abma 4 30 uur Westerkerk: ds P. A. A. KJusener. 1 Geref. Kerk. Oosterkerk: 30 uur ds W. A. Krijger. 5 uur ds G. Brinkman, plantagekerk: JO uur dr S, P. Dee. 6 1 uur as W, A, Krijger, Juliatiskerk: 10 u. i ds G. Brinkman. 5 uur ds J. Vcrtare. 1 Kethel: 9.30 uur ds J. Verlare, 2.30 uur i ds W. A. Krijger. Ziekcndlenst G emcen te-dienen hui*: 't uur vie Alb, v d Ban. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa rande, 10 en 5 uur ds A. Zwier, Clir. Geref. Gemeente. Volksgebouw Tuinlaan: 10 en 34 uur ds M. J. Middel koop Oud Geret Geme-nte. Jeugdhuis Lan ce Haven 9": 10 en 5 uur eervv. beer Aan de kan.t van een singelin Nieuwland is een van de witte zwanen gaan broeden i» haar nest. Zij kan het rustig doen want men heeft een afrastering om het nest gemaaktzodat al te nieuwsgierige mensen op een a/stand worden ge houden. Het nest heeft zeljs een trapje gekregen naar het water! Ned. Prot. Bond. Weslvest: 10 30 uur mevr. dr A. Namkes-Zemke. Evanc. Luth. Kerk. 10 uur ds J. Hop per. Baptisten Gemeenten. Kerkgebouw Broersvest 53: to en 7 uur. ds J. Segaar. Oud. Kafl». Kerk. 1015 uur Hoogmis van Beloken Pasen. Ethische Broederschap. Jeugdhuis Lange Haven 07; 7 uur voorganger de heer H. v. Brandwtjk. Leger des Hells. Lange HaVen 27: 10 u. Heihgingssamenkomst, 7.30 uur Verlos- smgssamenkomst. Garnt Ver boonstraat: 6 3Q uur Openluchtsamenkomst ol v. brigadier en mevr. G. H. Jouvenaar Druf hamer. "Woensdag 20 April zal geen melk aan huis worden, bezorgd en zullen alle melkwmkcls zijn gesloten. Dit betreft de gehele melkhandel zowel in Rotterdam als in Schiedam. Het is dus zaak vaor de consumenten om Dinsdag melk voor twee dagen in huis te nemen. Zowel voor de zelfstandige melk handelaren als voor de melkinrich tingen geldt de 20ste April als een compensatiedag voor de Tweede Paasdag. Een sierkegel van de toren van de Remonstrantse kerk aan de Wester- singel te Schiedam is gistermiddag neergestort op een auto. Het onge veer zeventig centimeter lange voor werp bracht s1 echts wat materiële schade aan. De bouwpoïitie achtte het noodzakelijk de omgeving van de kerk enige tijd af te zetten, wegens het gevaar dat nog meer voorwer pen naar beneden zouden komen. Een werkman beklom vervolgens de toren, die omstreeks vijftig meter hone isr en verwijderde daar met zijn gereedschap loszittend lood. Het zal misschien noodzakelijk zijn nog een andere .sierkegel te verwijderen. De Sehiedamse afdeling van de Ned. Ver. van Huisvrouwen zal op 2 Mei a s. de laatste bijeenkomst van dit seizoen houden. Voor deze slui- lingsmiddag die m het gebouw Irene wordt gehouden is een luchtig lente programma opgesteld. Mevrouw Cos ters zal declameren cn het dameskoor Arti VocaÜ zal onder leiding van de heer Akkema enkele liederen ten ge hore brengen. Donderdag 21 April zal de N.V. v. H. een excursie maken naar „Hol- landia", dc lublink van Melkproduc ten cn Voedingsmiddelen aan de Oosthavenkade in Viaardmgen, ter- wijl op Dinsdag 10 Mei een bezoek gebracht worrlt aan de Azynfabriek De Haas in Haarlem. Aan deze ex- cursie is natuurlijk ook een tocht; door de duin- cn bollenstreek ver bonden, waarbij op het landgoed Grocnendaal te Heemstede wordt ge- pauze er d. Woensdag 27 April wordt in Ar cade een film vertoond over de Kan kerbestrijding. met een causerie van dr A. Hijmans. Het dames-koor Arti Vocali verleent hierbij de medewer king. Op de Vlaardingerdijk kwam van nacht om half één een bus van de RET in botsing met een personen auto. bestuurd door de heer P. H. uit Vla ar dingen. De weg was ter plaatse opgebroken. De beide wagens werden beschadigd. Na de jongste nederlaag tegen Schiedam afgelopen Zondag heeft Martin it het eerste elftal voor de wedstrijd met D.O.K. 1 moeten wijzi gen en vier inspelers zullen worden opgesteld. "Want bij de ruwe wed strijd tegen Schiedam werden door deze tegenstander enkele Martinit- "spelers zodanig geblesseerd dat zij niet kunnen spelen. Martinit kan van Zondag af geen misstap meer begaan, want een ne derlaag betekent verlies en dat kan met nog 5 wedstrijden le spelen fa- laa) wnulfh Daarom ral Martinit ook alles in liet werk stellen om de wedstrijd tegen D.O.K. te winnen. Vergadering van de Gemeenteraad De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad van Schiedam zal gehouden worden op Vrijdag 29 April. In ..Passage" draait deze week de oude maar nog lang niet verouderde film .Obsessie" (Spellbound). Een Hitchcock-triller met een psychoanaly tische inslag. Er valt natuurlijk over te debatteren of het gewenst is psy- cfto-anaiytische en psychiatrische problemen populair en quasi-wetenschap pelijk in een min of meer sensationele speelfilm te behandelen. Die net ver foeien kunnen aanvoeren dat het uit den boze is sensatie te putten uit doodernstige zaken als de ontwarring en genezing van zieke zielen. Maar ik kan mij ook voorstellen dat er lieden zijh, die iedere verhel derende les In deze. voor te velen nog onbekende materie, acceptabel achten, ja toejuichen. Hoe dat zVi regisseur Alfred Hitch cock geeft in 't door Ben Hecht naar de novelle „The house of dr Edwar.- des" geschreven verhaal: „Spell bound" (Obsessie) weer een aardig nummertje psychiatrie weg. Op boeiende wijze verfilmt hij het genezingsproces van een jonge dok ter, die, door een vergeten schok kende gebeurtenis in zijn kinder jaren, en. een daaraan appellerend ongeluk bij een skitocht, geheugen stoornissen krijgt en ae waanvoor stelling dat hij een collega zou heb ben vermoord. Tot zijn geluk en het hare, ont staat er een liefdesverhouding tussen de zielszieke man en zijn vrouwelijke zenuwarts (Ingrid Bergman) en de verliefde vrouw rüsfc niet voor zij het schuldcomplex van haar bemin de geanalyseerd heeft cn daardoor de genezing bewerkstelligd. Doordat de werkelijke dader van de moord pas tegen het einde van de film ontmaskerd wordt, had Hitch- cock volop gelegenheid zijn talenten als detective- en thriller virtuoos te tonen. De dialogen moet men maar met een korreltje zout nemen. Dat de vakgesprekken der collegae on derling, soms zonderling didactisch aandoen, zal wel komen doordat zij tegelijkertijd verklarend voor de toe schouwers wilden zijn. Prachtig suggereert Ingrid Berg man de vrouwelijk® zenuwarts, aan vankelijk een waanwijze boeken- wurm, maar allengs, door het wonder j der ontluikende liefde, gegroeid tot een (met kennis van zaken) voor haar geluk vechtende vrouw. Gregory Peck, een veelbelovend acteur, speelt de gekwelde man voor treffelijk, ROTTERDAM Moe, maar zeer voldaan zijn de musici van het Rotterdams Phllhar- monisch Orkest gisteravond van hun concertreis naar Duitsland terugge keerd." Het succes was ook in de grote Messe-hal in Keulen zeer groot cn de trip Is naar aller wens ver lopen. De voorzitter van de Stichting „Het Rotterdams Phiiharmonisch Orkest", mr H. Vlug, heeft namens de Rotter damse Kunstïchting de Erasmus- plaquette uitgereikt aan mevrouw dr M. Baerlecken, bonds voorzitster van de Deutsch-Niederlandiscbe Arbelts- gemeinschaft en aan dr A. Reuschen- bach, consul van de Westduitse bondsrepubliek te Rotterdam. Dit is gebeurd tijdens een ontvangst door de burgemeester van Keulen, In het algemeen was de Duitse pers zeer ingenomen met de presta ties van het Rotterdamse orkest. De Düsseidorfcr Nachrichten schreef De omzzet in 1954 bij R. S Stokvis en Zonen N.V. heeft die van 1953 met onaanzienlijk overtroffen. De verhoging van de onkosten, veroor zaakt door de loonronden, werd ge compenseerd door een vergroting van de brutowinst, voortvloeiende uit de gestegen omzet, zodat de ex- ploitatie-wmst in 1954 ad ƒ8 234.704 (v.j. ƒ5.995.369) niet onbelangrijk hoger was dan in 1953. Van het merendeel der binnen- en buitenlandse ondernemingen, waar bij de N V. belang heeft waren de resultaten ook in 1954 bevredigend. De winst- cn verliesrekening toont na afschrijvingen cn reserveringen, waaronder die voor belastingen, een netto winst van ƒ3 914.808. Voorge steld wordt een divident uit te ke ren van 9Vs- Op 26 April om een uur 's mid dags wordt het telefoonnet Arkel voor het lokale verkeer geautomati seerd, Tevens wordt op dat tijdstip net net Hoog Blokland opgeheven; de aansluitingen worden overge bracht naar het net Arkel. Het in terlokale verkeer van en met Arkel wordt voorlopig via de handcentrale in Gormchem afgewikkeld. o.m,: „Eduard Flipse heeft goed werk verricht en het ensemble op een aanzienlijk niveau gebracht". In de Rheinische Post lazen wij: „De weergave is echt, niet gemaakt. Zij komt voort uit .een opvatting, die haar oorsprong vindt in een ongebro ken, Nederlandse levensvreugde. Het ongewone succes was niet alleen een muzikale belevenis, maar ook een welkome gelegenheid tot verstevi ging van de hartelijke betrekkingen met Hollands grote en moderne ha venstad." Het concert te Keulen is bijge woond door dc Nederlandse ambas sadeur te Bonn, de heer A. Th. Lam ping. de burgemeester van Keulen, dr Ernst Schwering en een groot aantal leden van het corps diplo matique. Een orkest, dat uitsluitend uit da mes beslaat, zal deze zomer optre den in Rotterdajiu Het is het En gelse or/test Grade Coole, een van de populairste orkesten in het lanct van Albion. De band bestaat uit twaalf musiciennes en een zange res. Het orkest gaat optreden in FAmbassadeur,, waar het podium zal moeten worden vergroot om de band te kunnen plaatsen. De dames brengen namelijk behalve hun saxophoons, trompetten en rhyth- me-groep een veel ruimte vragen de vibraphoon mee. Op de foto twee liefhallige leden van het orkest. GYMNASIUM TE SCHIEDAM LANGE NIEUWSTRAAT 183 TELEFOON 688Z4 Aanmelding van nieuwe leerlingen voor 1 Juni, door het indienen van een aan te vragen aan meldingsformulier Of mondeling op het spreekuur van de rector; Woepsdagep 27 April, 4, 18 en 25 Mei van 10 tot 11 uur en Vrijdagen 22 en 29 April, 6, 13, 20 en. 27 Mei van 3 tot 4 uur. Het toelatingsexamen zal worden afgenomen op Dinsdag 14 Juni (schriftelijk Nederlands en rekenen) en Dinsdag 12Donderdag 14 Juli (mondeling Nederlands, Rekenen, Aardrijkskunde cn Geschiedenis). Bij de GEMEENTELIJKE ZWEMPLAATSEN TE SCHIEDAM kunnen voor het zwemseizoen 1955 geplaatst worden: en (by voorkeur gediplomeerd). Schriftelijke sollicitaties vóór 1 Mei a.s. in te zenden aan het Bureau Personeelszaken van Afd. C. der Ge meente-Secretarie, Nieuwstxaat 23, Schiedam. Kei laatste lunchconcert in dit sei zoen, dat de gewoonte getrouw ver zorgd zal worden door het Rotter dams Phiiharmonisch Orkest. o.l.v. Eduard Flipse, zal op Donderdag 21 April plaats vinden. Op de Coolsingel is gistermiddag omstreeks kwart over vjjf brand ontstaan, door onbekende oorzaak, in een fiat-personenwagen. De mo tor brandde Eeheel uit en ook het dashboard werd aangeuast. De schade bedraagt enkele duizenden guldens. Met koolzuursneeuw- en tetra-apparaten is de brand geblust onder leiding van onderbrandmees ter A. Mars. Aanwezig waren de bluseenheden 29 en 31 en gereed schapswagen 2, Jaarvergadering Ned. Sr.he s-hvpothe ekbank cheejis-riyp In de jaarlijkse algemene vergade ring van aandeelhouders van de Ne- derlandsche Scheeps-hypotheekbank N.V. te Rotterdam zijn de jaarstuk ken over 1954 cn het voorgestelde dividend goedgekeurd -De heren mr W. Nolst Trenite, jhr F. J. van Lennep en ir F. W. H. van Beunmgcn, die aan de beurt van aftreden waren, zyn als com missaris herkozen. Ir J. van den Beig is tot commissaris gekomen. MACHINEFABRIEK KUN O VRAAGT VOOR DIRECT: Aanm. mondeling of schriftelijk: Gustoweg 67 a-b, S'dam. BEZOEKT DE SCB1X0AK V Ta koop aemgeb. Wasmachine»! Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf ƒ2.25 per week Techn. Handels-onderne ming „Berko" Dr Schaep- mansingel 80, tel. 68977. Naaimachines koopt tl bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, teL 35783. Reparaties onder ga rantie. Betaling in overleg. 's-GRAVENHAGE. Mr. H. de Bie, voorzzitter van het opgeheven Algemeen College van toezicht, bij stand en advies voor het rijkstucht- en opvoedingswezen, is benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje Nassau. Te huur oongeb. Voor Uw feesten geen stoe len tenen bij de buren, maar bvj ons kunt U ze huren. H. J. Slentler, Stoffeerder^} Meubelmakerij annex Repa- ratiën. W. Frankelandsestr. 79, tel. 69974. Auto's - Motoron Rijwielen Moffelen van rjlwielen, ge demonteerd, gemonteerd m bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, f 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedïjk 240, teL 68948. Lessen Voor acooterles naar Auto rijschool H. P. Take, Jan Soa» jéstraat 4, R'dam, tel. 36777. Permanent Ware Hélène-Perznanent met toe stel. het beste wat er is, compleet 5.—, stroomloos 7,50. Op vertoon van deze advertentie 1.korting! Dames- en herenkapsalon Hêlène", Rembrandtlaan 22, tel, 67170. Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- teibed, Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DLJJC, Groenendal la (Broersv.pad), teL 67028. Ledikanten, matrassen, op* klapbedden, hutledikanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten, J. v. Konijnen burg Se Zn. inlijsten van platen en foto's sn aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr. garantie. C. van Loenen, Dam 41-43, teL 66192. Show room; Vlaardingerstraat 6, Alles op het gebied van glas en lood. „Aa-Ve" Glaa-in- loodbedr«f. West Franke- landsestraat 16. teL 60280. Persoaeei gsvr. Dagmeisje gevr., v.g.g.v., bo ven de IS j. Meerdere hulp aanwezig. Van 95 uur. Op leiding huishoudschool voor- keur. Jan van Avernestr. IS.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1