Concessies aan Oostenrijk met oog op Duitsland Mevrouw moest een Krantenstaking wordt uitgebreid tot BBC Stunt om verdragen van Parijs te torpederen tijdje ziek zijn Lora o Gary Cooper begroet door stralende zon en vrouwen Thans vijftienjarige NATU deed belangrijk werk in amateur-toneelsfeer met melk meer mans Voorts. Westelijke diplomaten van mening „Wïttebroodsdagen" op 6 en 7 Mei Zes jaar geëist tegen meisje, dat vergif door slaatje deed Oorlog plaatst order van 30 millioen bij Philips-fabrieken Duits meisje voor harem gezocht „Ulympia reddeloos kreng vindt 't nog lekker ook. Tentoonstelling ,,De Mansholt geopend OOSTENRIJK Na het feest zaken doen"? ONDERWIJZERSEXAMEN Gouden jubileum van Kinderwetten wordt voorbereid i over ■wering herstel Duitse souvereiniteit Op Hemelvaartsdag landdag in Utrecht Niemv anti-tankwapen voor ons leger Grote kalireserves op Sicilië gevonden Zaterdag 16 April 1955 WASHINGTON. In politieke klingen te Washington bestaat de ern stige vrees, dat de plotselinge verandering In de houding van Sowjet- Xtusland ten aanzien van Oostenrijk en het Oostenrijkse staatsverdrag ver oorzaakt is door het streven een precedent voor het Duitse probleem to scheppen. Gewapend met een Oostenrijks vredesverdrag, dat de neutra liteit van dit land verzekert met de zegen van de westelijke Grote Drie, zonden de Kussen zich tot West-Duitsland kunnen wenden en zeggen: „Hier is de formule, herbewapen niet en n kunt met Oost-Duitsland her enigd worden". Hier ligt de oorzaak, dat het Oostenrijks-Russische com muniqué, dat gisteren gepubliceerd werd, niet onmiddellijk, uitingen van goedkeuring van Amerikaanse autoriteiten heeft uitgelokt, al hebben deze dan de houding der Sowjels „bemoedigend" genoemd. De gedachte, dat achter de Rus- sische tegemoetkomingen 't oogmerk schuilt de westelijke plannen tot herbewapening van Duitsland te dwarsbomen, woi-dt gedeeld door westelijke diplomaten te Wenen, die op grond daarvan van mening zijn, dat de Russen inderdaad bereid zul len zijn Oostenrijk dit jaar nog zijn vrijheid terug te geven. In Duitsland overweegt men in alle beschouwingen over de kwestie, de vraag of het naderende einde van de bezetting in Oostenrijk ook beloften voor de eigen toekomst inhoudt Zij wordt in het algemeen in pessimis tische toon beantwoord. Alle com mentaren. met uitzondering van die der communisten, leggen de nadruk op de zeer diepgaande verschillen in de positie van Duitsland en Oosten rijk. Officiële woordvoerders m Bonn zijn uitermate terughoudend in hun oordeel over de situatie en be perken zich tot het Uitspreken van hun voldoening over de bevrijding der Oostenrijkers en van de hoop', dat de oplossing van dit probleem zaJ bifdragen tot het scheppen van een betere internationale sfeer, die vellieht ook het Duitse vraagstuk in een verdere toekomst Ln een ander licht zou kunnen plaatsen. Voor zo ver men in Bonn nieuw licht aan de horizon der internationale politiek meent te zien is men er klaarblijke lijk in elk geval van overtuigd dat dit licht eerst na langere tijd ovei Duitsland zal kunnen schijnen En Bondskanselier Adenauet heeft gis teren. in een te Lingen in het Eems- land gehouden rede. nog eens ge waarschuwd dat een torpedering der verdragen die de Bondsrepubliek aan het westelijke blok binden, een ..ineenstorting van het westelijke front" zou betekenen. De Duitse so cialisten echter hebben, bij monde grote struikelblok zal- daarbij zijn de aard van de waarborgen, die de Russen zullen eisen, opdat Oosten- riik in het conflict tussen Oost en West neutraal blijft. De oplossing zou kunnen zijn, dat Oostenrijk de vier mogendheden vraagt het land te beschermen tegen 'n „Ansehlusz" of een aanval van onverschillig welke richting, met inbegrip van 't Oosten. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gisteren in zeer voorzichtige termen zijn voldoening uitgesproken over het resultaat der Moskouse be sprekingen. De Franse premier Faure heeft verklaard verheugd te zijn. dat een Oostenrijks vredesverdrag thans binnen het bereik schijnt, AMSTERDAM. Om technische redenen is het niet mogelijk op 5 Mei wittebrood te verkopen ten bate van de stichting 1940—'45 en het Rode Kruis. Deze verkoop zal nu geschieden op 6 en 7 Mei.* Op ieder wittebrood kunnen Zweedse vlaggetjes worden gesto ken, verkrijgbaar bij 12 000 bakkers in Nederland tegen de prijs van ƒ055 per stuk. De opbrengst van deze vlaggetjes komt ten goede aan de Stichting 1940'45 en het Nederland se Rode Kruis. *1 55 DEN HAAG Het ministerie van Oorlag heeft bjj de N.V. BW- Ups' Gloeilampenfabrieken te Eind- hoven voor een bedrag van dertig millioen gulden besteld aan elee- tronische apparatuur. Deze bestel- ling betreft de aanmaak van onder delen voor verscheidene typen zend- en ontvangtoestellen en de i bouw van deze toestellen- De leve- 1 ringstijd strekt zich uit over enkele j jaren. De bestelling omvat voornamelijk j basisonderdelen van radio-zend- en 1 ontvangapparatuur, die zullen dienen voor vervanging van oude onderde- len en voor de bouw van nieuwe toestellen. Voorts zal het leger zelf 1 gaan experimenteren met uit de onderdelen te vormen nieuw mate riaal. Nieuwe luchtkaarterings- projecten in Nw Guinea worden uitgevoerd DEN HAAG. In Mei zal de KLM Aerocartö N.V. beginnen met een luchtkaarteringsopdracht in Nieuw- Guinea, In opdracht van het gou vernement zal het gebied in de om geving van Merauke in kaart worden gebracht, ter voorbereiding van een irrigatieproject aldaar. Een tweede project omvat de Meer- vlakte van Nieuw-Guinea (ten Zui den van Hollandia) cn als dit in beeld is gebracht zal het grote hiaat j zijn verdwenen, dat het maken van een algemene overzichtskaart nog in de weg stond. De beide gebieden omvatten bijna tweemaal de oppervlakte van Ne- I derland. AMSTERDAM. Kerngezond, cn met een weelderige haardos heeft mevr. C. L. A. van Esscveld, exploi- taitte van een hotel op het ïtcm- brundtplein, Vrijdagmiddag voor het getuigenhekje van de rechtbank ge staan. De gevolgen van een ernstige Ihalliomvergiftigring, die haar vry lange tijd te bed hield en al haar lichtblonde haar deed verliezen, is zij geheel te boven. Haar vroegere kamermeisje C. J van het ratte ngif wel gehoord, maar wist verder van mets, zei hij. Hjj wist wel dat zijn meisje het een „raar" hotel vond en dat ze er graag weg wilde. Juffrouw P. beschreef tie sfeer uitvoeriger: „Het leven werd i me ondraaglijk gemaakt, ik wilde J wel v/eg maar was erg gesteld op i mevrouws zoontje en hij op my." Psychiaters hebben haar volkomen toerekeningsvatbaar verklaard en ambtenaren van de reclassering heb' Gory Cooper, de held van „Mr Deeds poes to toum" en ,jiigh Noon" is gistermiddag uit Ameri ka op Schiphol aangekomen. De 54-jarige filmacteur, die thans voor 't eerst in ons land is, werd met bloemen ontvangen door An drea Domburg en met vijf klap pende zoenen door even zovele knappe mannequins. Toen drong de jeugd om hem heen., die zich in schilderachtige kledij gestoken had, om de filmheld een autogram af te bedelen. Gary vertelde hun in srrrkr ren rouwen' dat hij met. 7*nn vechten houdf en niets bijzonders doet om 30ng te blijven. het rattengif vermengde. t.s er aan zienlijk slechter aan toe. Wegens po ging tot moord en verduistering van .ƒ1000,hoorde zij zes jaar tegen van het BondsdagÜd" Ërler. "de'Tn zic.h eisen. ..'t Was mijn bedoeling dat Oosten nik cpvfilsrlo hpoamr-oi™ n/,1- Tc een tiirlip zn»k kwam te liocon." P., 29 jaar oud, die haar voedsel met i ben gezegd de toekomst van tuffrou- P donker m te zien. Daarom zag de officier geen aanleiding tot clemen tie. Haar advocate had een volstrekt andere mening over dc raak. Zo vond dat juffrouw P. alleen -voor dc verduistering veroordeeld kon v or den en bppleitte daarvoor de uiter ste clementie Uitspraak 29 April. Oostenruk gevolgde beeginselen ook ze een tijdje ziek kwam te liggen.' voor Duitsland „nuttig" genoemd t heeft het kamermeisje verklaard op En waarnemers te Bonn hebben de de vraag of zij mevrouw Van E. wil- indruk, dat het resultaat der Rus- de doodmaken. „Als ze ziek was. sisch-Oostenrijkse besprekingen de 1 hadden we eindelijk een tiidje rust". Duitse socialisten weer verder op de Volgens de verklaring, die de jus- weg naar een neutraliteitspolitiek i titie van het geval geeft, moest me- 1 i cuiuuiiotbiniui heeft gedreven vrouw wel dood. Juffrouw P. zou1 iiu Volgens westelijke diplomaten te t»'1? seweest z«n voor de Jfmtrn C,,:l.pr" flnnr minictpr las Wenen zal de Russisch-Oostenrijkse van de verduistering. Vandaar dat OUlKCr UOUl ililIllfelUI overeenstemming vrijwel zeker lei- "t'Sje ratten#/. dat ze bij dr spo elen tot een bijeenkomst van de am- thePk ,be1st1e]1de* Mevrouw kroeg rr bassadeurs van de Grote Vier Het Seen dodelijke r]nw van. gelukkig maar reageerde by nel eten van net i Maatje mei thallium geheel anders /-vi ft lij 1 dan juffrouw P. verwacht had. „Dat DUSSELDORP De publiciteits afdeling van dc Air France heeft op *n persconferentie te Dusseldorp be- kendgemaakt. dat het hoofd van een negerstam m West-Afnka een Duits meisje zoekt, dat "bereid is het 267ste (Van onze correspondent) SCHIPHOL. Gary Cooper 153) is zo'n man waar vrouwen, waar schijnlijk voor een belangrijk deel onbewust, met een „nieuwe" blik in de ogen naar kijken. Het is Vrijdagmiddag op Schiphol bewezen. Cooper arriveerde met het iynloestel uit New York voor een kort bezoek aan ons land en zie, hij had de met bloemen versierde trap nog niet betreden of het vrouwelijk contingent smolt aandoenlijk weg. Gary Cooper liet zich op het platform cn tijdens de persconferentie kennen als een vrien delijk man, met een flair voor afwezige glimlachjes en een bescheiden stem, die voornamelijk prettige dingen zei. Cooper start in Amsteidam voor een tournee, die hem langs Stock holm, Oslo, Kopenhagen, Brus.-el ?ri Geneve voert. Hij werd verwelkomd door vier ranke mannequins, van wie ej één het onafscheidelijke Vo- lendams costuum droeg en de ac trice Andrea Domburg bood hem een bos tulpen en een kus aan. Daar na barstte de Amsterdamse Politie- kapel onder leiding van Johan Pink- se uit in een straffe mars, de zon liet een gulle bundel stralen vallen en op het dakterras stonden de film fans gereed om een ferm gejuich los te laten. Gary Cooper een lange, ge lid van zijn harem te worden. Men bruinde en opvallend bveedgeschou- brief voor, die geschreven derde man met spaarzaam wordende erd door N'Ta Gbaourdosn uit hMw onderwierp zich aan h<r bemanning veilig LA CORIjNA (Spanje). Fnrnse vrachtvaarder „Olympia' (2895 ton), die gistermorgen vroeg op een onderzeese rots liep bij naar thans wordt gemeld Kaap Villana, is niet meer te redden. De gehele bemanning bracht zich in vei. lïgheid. Het schip, dat met een lading ce ment op weg was naar Istanbocl. komende uit Biest, is gezonken De opvarendi n gingen b.jna allen in dr sloepen. Enkelen zwommen naar dc kust en werden licht gewond torn de branding hen tegen de rotsen smeet Zeventien zeelui zijn ondergebracht m het Spaanse vissersdorpje Cama- nnas. W A een uitbundig feest en een x met veel heildronken ODaeluis* teleurgesteld tegen een collega. nadat ze mevrouw er met smaak van had zien eten. Die collega stond, na- mevrouw, i ook voor het getuigenhekje. Ja. ze iVan onze correspondent! AMSTERDAM „Er is practisch geen land ter wereld, dat met oen bepaalde suikcrpolitiek voert. In Nederland kunnen wij ons geluk- Yaounde, de hoofdstad van Frans Kameroen. fotografen bataljon, zette een aanlal In Brussel om een prijs af te halen.- Zijn vrouw houdt niet van lange reizen en was daarom nu in New York achtergebleven, maar hij wil de ons wel verzekeren tegen zo'n trip niet op te zien. „Als ik naar het buitenland ga, beschouw ik dat allyd als een va- cantie." Toekomstplannen"* „In Juli vorig jaar kwam „Vera Cruz" klaar en sindsdien heb :k niet meer gefilmd. Wèl veel gelezen, 50 of 70 scripts, materiaal verzameld cn boeken gelezen, We zijn nu met de plannen voor drie films bezie." Zijn oordeel over Europese films: „Ze zijn voor Amerikanen uit een. oogpunt van dramatische, persoon lijke en psychologische aanpak bij zonder interessant. Ach ja. de Ame- Het hoofd deelde mede. dat hll op Brussel en Berlijn \ras geweest een affiche van een reisbureau en- i kelc foto's van Duitse meisjes had gezien cn toen tot de conclusie was iekomcu. dat hij er wel een voor ichzclf wilde hebben. Hij bel* haar goed te behandelen en -haar de handtekeningen en was vervolgpns 1 nkaarsse film is anders. Een ftïm die beioid mede te delen, dat hy in 1953 veel geld kost. moet natuurlijk veel wist wet van de plannen van juf frouw P.. maar het is beslist met „mal Alt 4 i/UOIJhl. 1,1 vu dat zij haar dat rattengjf heeft herland ongeveer het laagst is. Dit aangeraden' „Hoe komt ze d'r bij," liep ze verontwaardigd. Zo heeft ge zien dat het vergif over de sla werd ■ut gegoten en heeft gezien hoe me vrouw er smakelijk van at. Waarom /.e mevrouw met gewaarschuwd heeft? „Och. daar heb ik niet bij na gedacht. ik had cr geen belang bij Dc verloofde van die collega wa- zeide gisteren minister S. L. Mans- holt in zijn openingsrede bij dc der de internationale tentoonstelling „De Suiker" in het RAI-gebouw. Op deze derde suiker-expositie wor den bezoekers uit niet minder dan 64 landen verwacht. geld opbrengen, voor de höe wa- j reld geschikt zijn dat is uiteraard j bepalend."' ..Hoe komt het dat u, ondanks u I vaak nogal ruw werk, zo fit blijft?" Weer dat mondhoekenlachje: „Ik heb een uitstekende art." tweede, vrouw van zijn harem te zul- j De feorhte e„ voordeligste opleiding:„°tfa™_bf?°.£. 5™ b,"jfaaI 3??S0«e Tot dusv ie op het aanbod van het stamhoofd ingegaan. i npni/iiiuii. via, „ij ci „cj ut 11 „ut kis pmzen dat de omvang van het zjclizctf wilde hebben. Hij beloofde i suikerbieten-areaal juist zo groot is: aat het de behoefte dekt. Daarbij komt. dat de sulkcrbietenpnjs van alle landen m "West-Europa in Nc- l Artverlenlie Ai i naar de tafel waar de filmster is nosr geen enkel me is- Iresa-hilversum asbak en liep verrukt weg' onder het (Bekende Schriftelijke Cursus) De verloofde van die college was .7 - al even onnozel. Hij had het verhaal 1 V SrSCIlIUCnClC OpiIllCS BONN Moet dc dag, waarop de Duitse bondsrepubliek souverein zal j worden op feestelijke wtfze worden 's-GRAVENHAGE. Op 1 De- 1 gevierd? De verschillende Westduïtsc comber a S. zal hot vtlftig jaar ge- pary,en zijn hst vcrre van ccn5 ov„ (Van een onzer redacteuren) UTRECHT. In de zomermaan- na de bevrijding te herleven. liet was een wijs besluit van dc twee genoem de organisaties om dc aanvankelijke fusie niet weer ongedaan te maken. Inderdaad heeft de NATU na dc bevrijding belangrijk werk verricht. I Zij heeft de waarde van hot amateur toneel als zinrijke vrije tijdsbesteding ieden zijn. dat de Kinderwetten in werking traden. Het jubileum zal deze vraag. niet onopgemerkt voorbij gaan. Er j De liberale partij onder leiding van inct veeï heildronken opgeluis* een commissie samengesteld on-dr Dehlcr voelt allerminst voor den van 1940 geboren uit een fusie i gesteld, een sociale functie van niet terd banket hebben een ailerbemin- j der voorzitterschap van de heer D. vreugdebetoon. „Dit dient achterwege van dc Bond van Arbclderstoneel- te onderschatten belang. Bovendien nelijkste Molotow en een opgeto- Q- R- Mulock Houwer, directeur te blijven," zo verklaart men, „tot verenigingen en de Alg. Ned. Dilet- heeft zy de opvoedkundige waarde gon kanselier Rsab in Moskou hot van de stichting ,.Za ndbergen" in i Duitsland is herenigd-" De socialisten I tantentnneelhnnd met de bedoeling van het toneel ingezien voor grote 1 Amersfoort, die tot taak heeftde j sluiten zich bij dit standpunt aan. De de gelijkschakelingspolitiek van de lagen van ons volk. In de derde herdenking voor te bereiden. Bondsregering voelt er echter wél bezetter te doorbreken, hestaat de plaats heeft zij het amateurtoneel be- In deze commissie hebben ver-'voor het herstel der souvereiniteit, Ned. Amateur Toneelunie thans vijf- schouwd als een factor van groeiende tegenwoordigers van verscheidene met enig vlagvertoon voorliet volk tien jaar, In feite Is dit niet helemaal j culturele waarde. Men brengt het levensbeschouwelijke richtingen cn zichtbaar te maken. Als datum over- juist, immers bij de oprichting van volk dichter bij het beroepstoneel, van het overheïdskinderbescher- weegt men dc achtste Mei, de dag de Cultuurkamer in 1942 is de NATU De taak, die de NATU op zich nam, mingswerk zitting genomen. der Duitse capitulatie. i van het toneel verdwenen, om eerstbestaat voornamelijk uit tweeërlei. Ten eerste, het scholingswerk in al- [In het zoeklicht I voorlopige accoord getekend, dat Oostenrijk na tien jaar bezetting weer onafhankelijk moot maker- Wat heeft de Russen na jarenlang touwtrek ken en terugkrabbelen tot deze plotselinge toeschietelijkheid bewogen? President Eisenhower heeft herhaaldelijk gezegd, dat de Oostenrijkse kwestie een van de punten was waarop de Russen van hun goede wil zouden kunnen blijk ;cven. Is het accoord van Moskou zo'n blijk dat de Russische leiders met het Westen tot „zaken doen" willen komen? Het kan zijn. Maar het ligt meer voor de hand in de Russische stap een belangryke, zo niet de belangrijkste drijfveer te zien tot het voorkomen van de Westduitse herbewapening. Een commentaar in de Britse (commu nistische) Daily Worker geeft dit zelfs min of meer toe. .Tussen de ratificatie van de Pa- rij se accoorden en de uitvoering ervan ligt een periode, die de Rus sen liefst zo lang mogelijk gerekt zouden zien. „Er is geen enkele re den waarom Duitsland geen vredes verdrag zou kunnen krijgen op de zelfde voorwaarden als Oostenrijk", zegt de Daily Worker. Dit mag voor Moskou gelden, voor het Westen zijn er heel veel redenen om zich hiertegen met kracht te verzettën. Een neutraal Duitsland betekent immers oen vacuum, dat een voort durende bedreiging van het Westen vormt. Een staatsverdrag voor Oostenrijk zal daarom alleen voor het Westen aanvaardbaar zijn zolang de Rus sen daaraan geen enkele voorwaar de verbinden voor de status van Duitsland Wanneer het Kremlin hiertoe be reid is. en de Oostenrijkers ver trouwen daarop, betekent de hand tekening van Molotow onder het Oostenrijkse verdrag een grote di plomatieke overwinning voor het Westen Het betekent, dat al die on heilsprofeten, die sinds jaar en dag voorspeld hebben, dat er na de ra- Advertentie l.M.) NEEM PER MAN DRIEKWART KAN DEN HAAG. Binnen korte tijd zal het Nederlandse leger de be schikking krijgen over een nieuw anti-tankwapen, dat, naar het oor deel van deskundigen, in staat is de dikste pantsering van een tank op 'n afstand van meer dan 900 meter te doorboren. Het nieuwe wapen (door de Ame rikanen „bat" genoemd (afkorting ting van „battalion anti-tank") is een terugstootloze vuurmond van 106 mm, en wordt gebruikt door de infanterist, aldus de „Legerkoerier". Hoewel de „bat" in de eerste plaats bedoeld is als anti-tankwapen in voorste lijn, kan het wapen bo- tificóiip. van de Parijse accoordenvendien nuttig zijn voor secundair met Rusland niets meer te begin- gebruik in de strijd tegen vijande nen zou zijn, volledig in het onge-lijke troepen, geschutsopstellingen. lijk zijn gesteld. i kazematten en andere concentraties. LONDEN Ondanks het feit, dat 20.000 personen, die slechts zijdelings bij het Londense kranteneonflict be trokken zyn als gevolg van de actie der 700 hogere Ionen eisende mon teurs en electriciens hun ontslag heb ben gekregen, worden plannen be raamd de staking voort te zetten. Met dit doel zou vandaag in de Britse hoofdstad een massa-byeen- komst worden georganiseerd. Een der betrokken vakbonden, de „Electrical Trades Union", die sterk onder communistische invloed staat, wil de actie uitbreiden tot de BBC, waar veertig van haar leden werken. plichten w 2 geschillen door arbitrage, l sjen. Te beginnen om 12 uur ae afgelopen nacht zouden de electriciens bij de Britse radio „volgens het reglement" gaan werken. Mogelijk zouden hierdoor de TV-uitzendingen getroffen 'wor den. Dat de radio-programma's van de BBC onder deze nieuwe actie te lijden zouden krijgen, achtte men onwaarschijnlijk. De Britse krantenstaking heeft thans 22 dagen geduurd. Bij het - mislukte overleg waren Vrijdag zowel vooraanstaande vakbewegings leiders als premier Eden betrokken. De laatste ontving een speciaal rap- De BBC weigert namelijk de E.T.Ü. j port van de minister van Arbeid, te erkennen, omdat zjj zich niet ver- Sir Walter Moncktcn. lerlei vorm, ten tweede het op hoger peil brengen van de stukken keuze. Zij heeft Arend Hauer in haar dienst genomen als landelijk toneeladvi seur en later met behulp van over heidssubsidies ook provinciaie advi seurs aangesteld. In de grote steden zijn vormingscentra gesticht; naast de algemene vormingscursussen is er een aparte cursus voor regis seurs, terwijl men ook de z.g. raam- regie heeft ingevoerd, waarbij ama teurregisseurs op een aantal repeti ties door beroepsregisseurs worden terzijde gestaan. Tezamen- met het W.K.A. (Werk verband Katholiek Amateurtoneel) heeft men een bibliotheek in het le ven geroepen, te Utrecht gevestigd, die thans reeds 1600 werken bevat en niet minder dan 30.000 boekjes in bruikleen kan geven. Op l April bedroeg het aantal aan gestoten verenigingen 730, Op Hemelvaartsdag 19 Mei as. wordt in Utrecht een feestelijke land dag gehouden, waar een centraal ge zelschap van Utrechtse amateurs in de regie van -Arend Hauer in de Stadsschouwburg een opvoering zal geven -van ,.De Natuur regelt alles" van James Barrie. Op de vergade ring zal prof. Libbe van der Wal een inleiding houden, terwijl het Leids Studenten-cabaret zijn mede werking verleent PALERMO. Te Villa Priolo bij Enna op Centraal-Sicilië is een kali- reserve gevonden, die de grootste in Europa is. Volgens ambtenaren van de regionale regering van Sicilië hebben Franse en Duitse deskundi gen de buitengewoon grote omvang van de reserve bevestigd. Zij ligt slechts 23 meter onder de grond en is ruim 500' meter lang en ruim 20 meter dik. liep verrukt weg onder het uitstoten van de woorden: „Ik heb lekker z'n sigarettenpeukje". En tenslotte liep Cooper het ge juich tegemoet van enkele honder den mensen die zich voor de aan komsthal hadden opgesteld. Ten be hoeve van de fotograven zwaaide hy met. zijn bos tulpen en riep met een diepe keelklank: „Hu" De vrou- wenoeen kregen weer die merk waardige, zachte glans. In Parijs is de 4$ste uitvindingentenloon- stelling aan de gang. Bedenksels m 1001 soorten en op alle ge bieden zijn daar re zten. Sommige appa raten wekken de lach lust op, andere zijn zo ingewikkeld, dat teder. een zijn hart rast houdt bij de gedcchte, dat cc rouden moeten draaienwerken, en lieel blyucn. Waar schijnlijk zouden ze kapot gaan. Ook zijn er uitvindingen waar wel wat in zit, alhoe- wel niemand durft te voorspellen of er een fabrikant zal worden gevonden, die de pro ductie op zich tuil ne men. Deze srlioen- lepel-op-de-lange- afstand is er een van. Voor oude mensen" zegt de man, die hem bedacht. De borstel is (natuurlijk) om uio schoenen te behande len. Het lijkt ons een handige lepel. Je zou er ook mee op je rug kunnen krabben bïj- uoorbeeld. Alfonso Serio een 45-jarige inwo ner van het Italiaanse dorpje Nocera Inferiore, wedde gisteren met een paar vrienden m hun stamcafé, dat hij rijf liter wijn achter elkaar zou kunnen opdrinken. Alfonso begon. Hij dronk een liter, toen de tweede, kreeg de der de er ook nog door worstelde met de vierde en werkte eindelijk met kleine slokjes de vijfde liter door zijn keel gat. Voor trien kon uttbaisten in -vro lijk gejuich voel hij neer. Dood. Italië, altijd wat nieuws steeds wat raar.*», tn tde kerk van palestnna keek de Priester dezer dagen toevalligerwijs eens naar het pas bijgeschilderde pla- fondtafreel: Engelen met bolle ge zichtjes. zwevend tussen roze wolken. Maar ook zag hij tot zijn schrik, dat een dier engeltjes in het vuistje een rode vlag met sikkel en hamer geklemd hield. De 29-jartge restaurateur-schilder Mario Gavagnanf werd ondervraagd: hij bekende sun bolsjewistische sympa thieën middels dat vlaggetje te hebben botgevierd. Gisteren is hij veroordeeld tot 9 maanden, 0 Robert p. Cantna uit New York kocht gistermorgen een bos rode ro zen voor zijn meisje, waarmee hij ru zie had gemaakt. Voor hvj naar kantoor ging bestelde hy zo. Hoewel lieve Ma rilyn vlak bij h«n in de huurt werkt het ze niet» van zich horen. Robert webd radeloos en radelozer, Tussen 12 P gewijde toon' zegt de heer i* het oranje jasje tegen me: „Sla ist cin Geschenk vom Hi-mmel, Metnherr". Hij is eender gebroeders Singsang en het „Geschenk vom Himmel" heet Loraeen kleine groene papegaaidie in een plat portable kooitje, naast de tweede broeder op dc schmmktafel staat. Journalisten komen zelden vogels interviewen, maar Lora leent er zich. voor, want in het nieuwe pro gramma van Circus Strassburger, hoort Carrémet klimmende verba zing, hoe zü praat in het Duits, kucht in het Holtóttdf lacht in schoolmeisjesstijl en zingt als een opera sopraan, „Hoe bereikt u dat eigenlijk?" vraag ik. „Ze is een wonder", zegt de oud ste, in het groen gestoken heer een voudig. En hij buigt zich naar de kooi en begint een reeks van zoete koos- woardjes tegen de vogel te kwinke leren, waarin zijn makker hem even later warm bijvaltAl twintig jaar reizen ze met Lora, maar voordien waren ze ook al in het variété. ,Jk deed altijd imitaties", zegt de een. „V weet wel Hans Albers en dan een Engelse lady zó.. Hij neemt een potje vet van de schminktafelzet het op zijn schedel en vertrekt zijn gezicht tot een ver schrikkelijke grimas ietwaar? Zo kijken ze toch? Het uias leuk werk. Maar Lora bracht de imitaties naar het tweede plan." Ze kochten haar zeven en twintig jaar geleden in Hamburg_ van een zeeman, die de papegaai van de Balearen had meegebracht voor een meisje, dat inmiddels met een an der bleek te zijn getrouwd. Toen hij zijn leed verdronk in de kroe gen. Lora i» een doosje onder zijn armJctuamen ze hem tegen en werden voor 65 Mark eigenaar, „En nu kunnen 'we er wel hon derdduizend voor krijgen", zegt de oudste, ,,hlaar we doen het natuur- lyk nooit...." Het uitzonderlijke babbeltalent van het vogeltje viel onmiddellijk op. Hele stukken huiselijke conver satie nam Lora spontaan over. En Ze liet het niet bij nazeggen van woorden. Zij bleek m staat anttuoord te geven op vragen, „Opstaan... op staan.. lakker kopje koffie drinken ...goede morgen... daar is tante Anna" het gtng er allemaal van zelf in, „Maar als er geklopt wordt, wil ze met binnenzeggen", verklaart de oranje broeder spijtig. „Tegen, sommige woorden heeft ze uiat. Dan is ze er niet toe te krijgen. O, ze is een karakter, hoor. Nu zit ze er bij als een prima donna, ziet u wel.' Dat komt omdat ze opgetreden heeft. Dan is aïie aandacht op haar gertcht geweest. Dat voelt ze...." In Zweden hebben de Singsang broeders eens wjf dagen met Lora zitten oefenen om haar het woordje „Caroussel" te laten zeggen, want geen papegaai kon het en als zij het t'olbracht voor de teleoisie. kon er grof geld worden verdiend. Maar het lukte niet. 2e zei wel „Ka" en maakte er dan plagerig „Kaffee" van. Maar toen dc bazen ten einde raad waren en de opdrachtgever on geduldig kwam vragen hoe het er mee stond, ging ze plotseling recht op zitten cn zei glashelder: „Carous sel'' met een hele ivette l. De vreugde teas l..gemeen, „Weet ti tcat zo raadselachtig is?" zegt de Oudste broeder. „We wer ken door heel Europa en we stellen onze vragen dus telkens in een an dere taal Frans, Zweeds, Deens, Engels. Hollands.soms verande ren we ook de volgorde. Maar ze geeft altüd de goede antiooorden en heeft het in de twintig jaar dat U'y met haar uierken nog nooit la ten ajujeten. Nicht uiahr Lora'chen?" Er staat een goed leven tegenover deze trouw. Want de Singsang broe ders doen geen stap zonder haar. In de afgedekte portable kooi gaai ze mee naar cafe's, voet balmatch es. concerten en schouwburgen. Ze is dan attij'd héél zoet. Niemand merkt dat er een papegaai in dat koffertje zit. „Maar op weg naar huis doet ze Ae geluiden die ze gehoord heeft zachtjes na", zegt de oudste teder. „En als toe in de hotelkamer zyn mag ze een beefje rondvliegen. Dat is goed. Voor haar borstje." KRONKEL. cn 2 kkrni hij het raam uit en ging levensmoe aan de vensterbank hangen, res etages hoog. Onder de duizenden, die hem zagen was ook de bloemist, die van d« ruzie wist. Hy waarschuwde de politie, de politie waarschuwde het metsie, Marilyn kwam. rende naar het venster en bezwoer Robert, dat ze van hem hield. Toen klom hij naar binnen. Einde van deze acte. {Ze zullen wel weer eens ruzie krijgen voor ze SO sön). De parlementaire commissie voor schadevergoedingen in New Jersey (V.S.) heeft van een gewezen gevan gene de klacht ter behandeling gekre gen, dat men op een dag toen. hy voor de rechter verscheen, een paar kleding stukken uit zyn ce! heeft gestolen. Hy eist een schadevergoeding van. de staat van 84 dollar. En uit het bureau van de chef der afdeling strafrechterlijk onderzoek van het hoofdcommissaraaat van politie te Philadelphia is een camera gestolen. De chef zei een massa lelijke woorden. 3 In de r-aar Eva Paron genoemd# stad (Argentinië) ral een wit marmeren triomfboog ter ere van de president Juan Peron worden opgericht die 30 meter hoog wordt en gebouwd zal worden van 5000 ton Carransch Mar mer. Over twee jaar hoopt men met dit ereteken klaar te zijn. Het wordt versierd m»t gebeeldhouwde taferelen uit de levens van Juan en Eva,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2