De geschiedenis van de moutwijn-industrie Prof, Mazure: Verhouding van gevoel en verstand Gouden huwelijksfeest van Brigadier Van de Hoek Verzwakt Schiedam haalt *n monsteroverwinning Wat is obstructie WF-clames bijna kampioen K. CRAMERS VERTELT: In Rotterdam ontstaan.maar naar Schiedam overgebracht AGENDA TAFELTENNIS Ready eerste klasser! PTTS en NOAD vechten om de plaats in de tweede klas HUMANISTISCH VERBOND Het gevoel van saamhorigheid wordt meer vergrofd Pelgrimstocht naai de St. Liduinakerk De Postduif: de derde vlucht ROND DE KORVEN Succes verliest onnodig Accordeonmuziek bij KDO Kath. Kring; 'n Man genaamd Judas helden K. v. d. Meer geeft 'n toelichting Fietsers botsten bij Vijfsluizen Knaap bezeerde been bij sprong Shakespeare voor P.V. Gusto Fietsen gestolen DWS in goede vorm HVO-GTB 2-2 Burgerlijke Stand Wie heeft iets verloren? HANDBAL SCHIEDAM KOERIERSTERS Voor de Zakenstu diekring Schiedam heeft de heer KL Cramers gister avond in hotel Beyersbergen een causerie gehouden over „De historie van de moutwymndustrie in Schiedam", Na ingeleid te zijn door de voorzitter, de heer A. Byloo begon de heer Cramers zijn lezing over deze voor Schie dam en Nederland zo belangrijke industrie. De heer Cramers, die architect is, heeft van deze moutwijn-industrie een studie gemaakt. teruggelopen, mede door het langs chemische weg bereiden van grond stoffen (spiritus) voor de jenever. Tijdens de Franse overheersing is de moutwijnindustrie totaal stil ge legd. Van 1340 tot 1880 was er weer een grote opbloei. Er waren toen in Schiedam 400 branderijen, die per jaar 140 miliioen kg graan verwerk ten tot jenever. De spiritus werd echter een steeds grotere concur rent, zodat er momenteel nog één branderij in Schiedam is, die van de N.V, Branderijen van de erven Lucas Bols Sc A, de Koning aan de Noord- vest. Dinsdag 19 April 1955 De heer Cramers, door familiere laties nauw bij de branderij betrok ken, is uiteraard geen leek op dit gebied en schetste het ontstaan van de rnoutwijnindustrie, die voor Schiedam van grote betekenis is ge weest. Uit de moutwijn werd vroe ger de jenever bereid. Men gebruikte hiervoor rogge, ma is en gerst. In deze graansoorten bevond zich zetmeel dat tot suiker omgezet werd. Bij dit versuikerings- proces kwam de gist vrij. die ver kocht werd aan de bakkerijen. Vooral toen men tarwebrood ging gebruiken was deze gist nodig om het beslag te doen ryzen. Een beslag van roggemeel heeft geen gisting öodig. De gerstkorrel werd eerst tot mout geweekt in warm water. Later wordt het water er uitgehaald en kreeg men geëest mout. Bij de ver dere bewerking bleef dan het alco- holbeslag over, dat weer verder werd bewerkt in distilleerketels. Het eerste product, dat iets op jenever leek was het „ruwnat". dat bij ver dere distallatie het „enkelnat" lever de. Het afval bij deze distillatie, de spoeling had grote betekenis voor de vetmesterij bij de veehouders in de omgeving van Schiedam. Deze spoeling bevat veel goede levensstof fen zoals eiwitten, vetten, zetmeel en suiker. Voor het ontstaan van de mout wijnindustrie moeten wij jn de ge schiedenis teruggaan tot het jaar 1492. toen Columbus Amerika ont dekte. Er ontstond toen een grote handel over de diverse wereldzeeën en de Hollanders hebben in de Gou den Eeuw hierin een actief aandeel genomen. Holland werd de stapel plaats van verschillende goederen en vooral graan werd ingevoerd en weer doorgevoerd. De Schledamse vnoutbedrijven zijn toen ontstaan. Eigenlijk waren deze bedrijven ge vestigd in Rotterdam maar door het verontreinigen van de grachten, waaruit de bevolking in die tijd hun drinkwater moest halen, werden de bedrijven naar de rand van de stad verbannen. Zo is het te verkla ren, dat de moïïtwjjnindustrie in on ze stad terecht is gekomen. Ook de bedrijven, die in Amsterdam geves tigd waren, verplaatsten, zich naar de omgeving van Weesp. In latere eeuwen is deze industrie Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, Bellen bfl ongeval: G.G. en GJ>„ Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. ILBL Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2. 7 en 9.13 uur: „Ob session". Monopole, 2, 7, 9 uur: Terug tocht der helden". Musis Sacrum: 8 uur Schiedams Opera- en Operettevereniging. Uitvoering „De klokken van ComeviUe". Volksgebouw: g uur Propagan- da-avand met film van de honk balvereniging „S.V. Causerie door de heer H. Urba- nus. Arcade: 8 uur: Jaarfeest KAB. Irene: 8 uur: Filmavond Perso- soneelsvereniging „Gusto". WUkgebouw Nieuwe Haven: 8 uur: Jaarvergadering „Het Wit- Gele Kruis" afdeling Schiedam. RJt. Ver. Gebouw Kethel: 7 uur: Filmavond Boerenleenbank. De competitie Is nu bijna ten einde en alleen PTTS en NOAD moeten nog een wedstrijd spelen. Ready heeft de competitie al succesvol beëindigd. Woensdagavond moesten onze stadgenoten de laatste promotiewedstrijd spelen tegen De Vries Robbé. Wanneer Ready uit deze wedstrijd één pun tje binnen zou halen waren zjj eerste klasser. Onder de morele steun, van nagenoeg de hele Ready-schare begon de wedstrijd in de Beurs niet erg hoopvol want Ready's sterkste speler moest Ln een partij» die het aanzien volkomen waard was, de eerste nederlaag incasseren. Zondag hebben ruim duizend Ka tholieken de jaarlijkse pelgrimstocht gemaakt naar de Kerk van de Hei lige Lidulna in.' Schiedam, om daar mee deze Schiedamse .heilige, wier naamdag het gisteren was, te eren: Vanaf het Marconiplein in Rotter- dam trok de stoet, waarin ook mgr. Niekel, deken van Rotterdam mes liep, geleid dqor_ pastoor C. L. Lans bergen, stille "over de zonovergoten Rotterdamse dijk. In Schiedam sloten tal van Ka tholieken zich bij' de stoet aan. zo dat ,in ,d«"Frankenlandse kerk, waar een speciale dienst werd ge houden spoedig'zeer vol werd. Door mgr.'werd het plechtig Lof gecele breerd, waarna in een preek het leven van de Schledamse heilige werd gememoreerd. Toonkunst Balletles Aanstaande Vrijdag 2al in Musis Sacrum een „openbare les" en een uilvoering worden gegeven door de bailetklassen van. de Toonkunst Muziekschool Zondagochtend heeft prof dr ir. J. P. Mazure, hoogleraar aan de T, H. te Delft, in Musis Sacrum voor de gemeenschap Schiedam "van het Hu manistische Verbond een inleiding gehouden, getiteld: „Waarom ik hu manist ben". Deze. in wezen typisch humanistische probleemstelling leid de prof. Mazurel tot een bespreking van de verhouding van gevoel en verstand, in feite de kern van zijn inleiding. Het verstand, zo meende prof. Ma- zure. Is de gave om te redeneren, om uit waarnemingen conclusies te trek ken. Het verstand stelt de mens in staat om het middel tot'cen of an der doel te beoordelen. Het doel zelf echter kan slechts door het gevoel worden beoordeeld. T.a.v. een be paald doel kan men niet redeneren; een doel kiest men. Nu zijn er din gen die men niet bepaald wenst te doen, doch-niettemin doet teneinde een gevoel van onbevredigdheid na derhand te vermijden. Die dingen hebben vooral betrekking op de re latie tot de medemens. Het zijn hier de menselijke normen die de mens tot handelen brengen. Een funda menteel waardebesef, dat zo meende -prof. Mazure bij elk mens, zij het in zeer variërende ma te. aanwezig Is en zijn oorsprong vindt in het gevoel van menselijke solidariteit, dat reeds bij de zeer pri mitieve mens is ontstaan door en in zijn strijd tot zelfhandhaving. Het zo ontstane normbesef t.a,v, de medemens evolueerde of zeer uit eenlopende wijze, doch in algemene zin bewoog het zich in stijgende lijn. Het normbesef breidde zich immers uit: het gev-oel van saamhorigheid gold aanvankelijke alleen de eigen, zeer kleine Sgroep, nu zij het nog zeer aarzelend geldt het de gehe le mensheid. Bovendien werd het normbesef steeds meer verfijnd. Dit laatste leidde o.a. tot het ont staan van diverse moraal-stelsels, die overigens helaas vaak bij de res pectieve aanhangers roede scherp autogonistische gevoelens opwekten. Thans begint zich hier een zekere openheid te openbaren, doordat de mens meer oog begint te krijgen voor de mogelijkheid dat in een be paalde situatie op meer dan één ac ceptabele wijze gehandeld kan wor den. •KVivAï Toch achtte prof Mazure het huidige beeld niet onverdeeld gunstig. Hoe wel het gevoel van menselijke saam horigheid niet meer te vernietigen is kan het wel vergrofd worden. In to talitaire staten is dit geschied en de kans dat zulks ook elders zal ge schieden achtte prof. Mazure niet uitgesloten. De mensheid bevindt zich op een kritiek punt. Met het vertrouwen dat God alles ten goede zal keren kom', men er stellig niet, zo betoogde prof. Mazure. Men zal zich doelbewust dienen te bezinnen op de eigen normen, daarbij uitgaan de van de overtuiging dat normen des te beter zijn naarmate zij weer recht doen aan de veelzijdigheid van de mens. Steeds opnieuw zal men een evenwicht moeten schep pen tussen de drang tot verwezenlij king van de individuele potenties en de gemeenschapszin. Was de fundering van zijn levens beschouwing sterk verstandelijk ge fundeerd, toch speelde daarbij ook het gevoel een niet onbelangrijke rol. Het gevoel deel te zijn van de grote stroom van menselijke induvi- duen van voorgaande en komende eenwen, van deel te hebben aan de gestage geestelijke verrijking, van mede te spelen in het grootse avon tuur van de mens had. zo besloot prof. Mazure. hem roede tot zijn hu manistische levensvisie gevoerd. Wel kwam Bruning tn de derde game voor te staan, doch zijn tegen stander kaapte de winst net voor zijn neus weg. Ready liet zich ech ter door deze nederlaag niet ont moedigen en achtereenvolgens lieten Braak en Gouka hun tegenstanders in het zand bijten; 21 voor Ready. Bruning wist nu ook zijn twee ove rige partijen in winst om te zetten Braak bleef ongeslagen en Gouka kreeg nog slechts een nederlaag te boeken en ook het dubbelspel werd gewonnen. Hiermede kwamen onze stadgenoten aan een royale 8—2 overwinning en kon de Ready aan hang juichen want Ready was eer ste klasser. Onze gelukwensen aan bestuur en spelers van het eerste voor dit prachtige succes dat wel het mooiste geschenk is voor het eerste lustrum dat Ready over eni ge weken gaat vieren. Voor promotie naar de "tweede klas moesten F.T.T.S. 1 en N.OA.D. 3 in hun poule nog een wedstrijd spelen. P-T.T.S. verloor met 91 van Germinal 1 en N.O.AD. 3 won met 7—3 van Stawero 2, Door deze resultaten is onze voorspelling juist gebleken; PT.T.S. en N.O.A.D, zul len nu in een extra wedstrijd moe ten beslissen wie er tweede klasser zal worden. In Ieder geval is Schiedam dit seizoen weer een eerste klasser en een tweede klasser rijker geworden. Wel een teken dat Schiedam met zijn tafeltennissers in het geheel geen gek figuur slaat. Wij zijn dan ook benieuwd hoe de resultaten zul len zijn in de stedenwedstrijd tegen Hamm in. Juni. De afgelopen week is er ook weer volop gebekerd. .Een onverwachte uitslag kwam uit de bus: Ready 7 versloeg het geplaatste team van T.CK. 5. Ready 7 is door deze pres tatie het enige team tot nu toe dat van de eerste ronde af nog niet is De Concoursvereniging „De Post duif" vloog dit weekeinde haa'r derde vlucht vanuit Oostelijke richting (Ara- hem). De uitslag is: 1 31 46 Joh. Christen; 2 71 H. v d. Kant: 3 Harmeien en Co; 4 5 10 52 J. Doejaarden; 6 C. v. d. Graaf; 7 10 37 67 J. de Korter: 8 34 56 H. Crama; 9 L. Toutijn; 11 E. Smirren; 12 15 18 30 53 J. V. d. Windt 13 60 70 P. Hinten: 14 D. Ram; 16 62 A, Hceren; 17 24 44 G Ksela; 19 36 Joh. Brand: 20 26 47 64 68 C. Vcrllnde 21 33 38 46 L JI Borrani; 22 J. Wesicrholt; 23 L. J. fcrama; 25 41 43 K, Muilwijk; 27 29 L, Verheugen; 35 39 57 J. v. a. Beek cn Co 42 51 66 F. Koppenhagen: 45: A. v. Wagtendonk 49; N. m 't Hol 50: c. v, d. Grijp en Co 55 J. Frey 58 63; A.. Vis .59 69; A. v. d. Tuijn J. Koogic. Diploma Thljm "Weelie De eerste duif was om 10.55 25" uur binnen; de laatste om 1100 01 uur. Van de drie korfbalclubs heeft Schiedam het afgelopen weekend de beste prestaties geleverd. Alle semorteams waren door invallers verzwakt, maar desondanks hebben zowel het eerste als tweede twaalftal van de roodzwarten een overwinning in de wacht gesleept. Van Schiedam 1 valt die zelfs bepaald op. Beide twaalftallen hebben hun kampioenskansen hiermede weer versterkt. Succes kon ook niet op volle sterkte tegen Sper wers aantreden, maar als men beter had opgepast, zou het zeer de vraag zijn geweest of de thuisclub met de eer was. gaan strijken. Het eerste twaalftal van O.D.I. behaalde een bescheiden ovenvinnmg, waardoor men enkele plaatsen kon opklimmen. Het is morgen, 20 April, 50 jaar geleden, dat de heer Jaspert v. d. Hoek in Schiedam naar het stad huis ging met Adriaantje Neeltje van der Valk. De heer v. d. Hoek is momenteel 77 jaar, terwijl zijn vrouw 73 jaar is. Het echtpaar is afkomstig van Goeree en Over- flakkee. Als jongmaatje was de heer v. d. Hoek werkzaam, maar in 1904 werd hij in. Schiedam benoemd tot agent 2e klasse tegen, een salaris van f 575 per jaar. De toenmalige burgemeester was de heer- Ver steeg en de commissaris van poli tie was de heer Wolfenspergèr, die tot 1914 in Schiedam waren- Op 1 Augustus 1819 werd de heer v. d. Hoen benoemd tot brigadier en deze functie vervulde hij tot zyn pensioen op 1 Januari 1837, „toen commissaris - Clazie mU te oud vond en wegstuurde", vertelde or.s dc oud-brigadier Op 29 December 1928 kreeg "de heer v, d. Hoek de ere-medaille ill zilver, verbonden aan de Orde can Oranje Naps^uiptsereikt. De heer v. d. Hoek is nooit ziek geweest en ook na zijn pensioen voelde hij zich nog in goede con ditie, Vandaar dat hij in. 1945 by de bevrijding van ons land op ver zoek van de toenmalige commissa ris J. H. van Veen weer in dienst kwam om te assisteren. Gedurende drie maanden heeft hij toen weer als brigadier zijn werk bij de Schle damse politie verricht. Ongeveer 34 jaar was de heer v. d. Hoek in. dienst by de politie. Toen hij in 1904 bij het korps kwam, was hij dé 29sté agent, ver der waren er de commissaris» 2 brigadiers en één inspecteur. Morgen zal het dus groot feest zijtt in de Westfrarikenlandsestraat 58a en ongetwijfeld zullen vele vrienden on bekenden van de poli tie hun oud-collega komen felici teren. met zijn. 50-jarig huwelijk. Het is jammer, dat mevr. v. d. Hoek de laatste jaren niet meer vo gezond is. Ook haar blindheid maSkt het haar moeilijk haar wo- nipg te verlaten. De kinderen van het echtpaar zullen hun ouders echter een gezellige dag bezorgen. Schiedam had er op gerekend, dat T.0.V. sterke tegenstand zou bieden en met drie invallers was men niet erg gerust op de uitslag. Men pakte de zaken echter energiek aan en zorgde, dat T.O.V.'s gevaarlijkste aanvaller weinig vrije kansen kreeg. Aan de andere zijde stelde de aan val onder aanvoering van D. Ver meulen alles in het werk om snel tot doelpunten te komen. En dat luk te. Binnen 10 minuten vond Vermeu len twee maal de korf. In tweede opstelling liet J. v. d. Tuuk spoedig de 3e treffer volgen. Hier bleef het bij tot de rust. Direct na de uitworp in de tweede helft had J. v. d. Tuuk andermaal succes <04>. De Dordtenaren hadden tot dusverre vrouwe Fortuna niet op hun hand, maar nu konden zij toch de achterstand tot 14 verkleinen. Maar daar bleef het bij. Onze stad genoten verging het beter, zo goed zelfs, dat L. v. d. Kraan, D. Vermeu len, mej. L. Keizerswaard en J. v. d. Kooij (2 x) de eindstand ten slotte op 19 stelden. Met deze monsterzege heeft men meer gekregen dan volgens de spel- verhouding juist geweest zou zijn, maar over het verschil in speel- kracht tussen de beide ploegen be stond weinig twijfel. Intussen kun nen de roodzwarten verheugd zijn over de misstap die Merwede heeft gedaan. Tegen WION kwam men niet verder dan 22. Schiedam heeft nu de leiding met 18 punten uit 11 wedstrijden, gevolgd door Merwede met 14 uit 10 en Sperwers met 11 uit 7. Laatstgenoemde club heeft 1 ver- liespunt minder dan Schiedam en is dus een concurrent, waarmee ern stig rekening gehouden zal moeten worden. Succes had bedoelde concurrentie kunnen verkleinen als men in de eerste helft van de wedstrijd tegen Sperwers beter gebruik gemaakt had van het windvoordeeL Welis waar kwam de thuisclub met 1—0 voor. maar S. la Lau had spoedig de stand weer in evenwicht. Geduren de ds gehele eerste helft waren onze stadgenoten overwegend sterker. Door te korte combinaties in de aanval en het voorbij laten gaan van goede kansen bleef de stand echter tot de rust ongewijzigd. In de tweede helft liet Sperwers de gelegenheid om een beter resultaat te bereiken niet voorbij gaan. Aanvankelijk ging de strijd nog gelijk op. Da thuisclub kwam met 21 voor, maar A. van Krogten maakte weer gelijk (2—2). In derde opstelling was Sperwers echter duidelijk sterker. Het werd 42 en. tenslotte vanuit een straf- worp 52. ODI deed goed werk door VES 2 met een 32 nederlaag naar huis te zenden. De gevaarlijke zone heeft men hierdoor kunnen verlaten. Succes 2 verloor van Ahoy met 50, maar Schiedam 2 versloeg Ahoy 2 op hetzelfde veld met 0—3. De re serves van de roodzwarten bezetten de eerste plaats met 1 verliespunt minder dan Spartaan 2. ODI 2 moest helaas door invallers verzwakt de overwinning van de uitwedstrijd te gen 't Waterschip aan de tegenpartij laten. Hierdoor bezetten beide twaalftallen met een gelijk aantal punten, de eerste plaats. Het kon. dus wel eens op een beslissingswedstrijd uitdraaien, De uitslagen van de door de junio ren gespeelde wedstrijden luiden: Sperwers A—Schiedam A 13—0; Suc ces AHet Zuiden B 70; Spangen CSucces B 5—3 en Charlois C Succes C 2—0. afgevallen. Dit team bekert dus suc cesvol, De uitslagen van. de bekerwed strijden zijn, T.SR. 1"N.O.A.D. 10 6—3; N.O.A.D. 5T.C.K. 6 6—3: N.O.A.D. 4—T.C.K. 7 9—0; N.O.A.D. 7—Ready 5 5—4; Ready 6—N O.A.D. 13 9—0; N.O.A.D. 6—T.S.F. 2 9—0; P.T.T.S. 2T.C.K. 8 7—2; T.C.K, 5— Ready 7 4—5; F.T.T.S. 3—N.O.A.D. 12 8—1; N.O.A.D. 8—Wilton 3 7—2. Deze week worden er geen beker wedstrijden gespeeld in verband met de wereldkampioenschappen tafel tennis in Utrecht. Volgende week worden de bekerwedstrijden echter weer voortgezet. Het programma zal dan weer bekend gemaakt worden. Ook de teams van de eerste klas afd. Rotterdam zullen dan bijvallen. Wie Zaterdagavond wilde genie ten van goede accordeonmuziek kwam naar Arcade aan de Lange Haven, waar de Accordeonvereni ging „Kunst Door Oefening" weer eens liet zien wat zij op dit terrein van de muziek konden presteren. De voorzitter, de hger W. van Dijk opende de avond en heette de aan wezigen hartelijk welkom, in het bijzonder een 50-tal ouden van da gen, die op deze avond waren geno digd. Het B-orkest speelde daarna „La Comparsa" en „Don Carla". Beide werken werden _goed uitgevoerd en met een hartelijk applaus beloond. Ook het Jeugd-orkest oogstte veel succes en vooral de 6-jange Ansje Zwaans. die enkele liedjes uit Tirol vertolkte. Het A-orkest bracht „De Kalief van Bagdad" De drie orkesten kwamen toen met elkaar op het podium en speel den gezamenlijk enige nummers. Na de pauze werd door het Toneel gezelschap „Onderling Kunstgenot" het één-actertje „De aardschok" van Otto Harting opgevoerd. Regisseur, de heer A. Lanser en tonelisten kre gen na afloop een hartelijk applaus. Het trio Annie Zuidgeest, Anme van Dam en John Eggelmeijer ga ven tot slot nog een draaiorgel-imi tatie. Aanvankelijk zou voor de leden van de Katholieke Kring Schiedari Donderdag a.s. in het Passage-thea ter het stuk „Het huis van de nacht" opgevoerd worden door de Arnhem se toneelgroepTheater, maar we gens ziekte van een van de spelers heeft de Katholieke Kring een an der stuk op het programma moeten nemen. Het is het interessante spel „Een man genaamd Judas" van Claude André en Pierre Bost ge worden. Deze schrijvers geven een origi nele visie op de drijfveren van de apostel die .zijn Heer verraadde. Ro bert de Vries zal de zware rol van Judas spelen. hl Monopole: Terugtocht der .Terugtocht der heiden" preten deert een heroïsch drama te zjjn, dat groots en onopgesmukt de geschie denis tekent van mannen, die door een hei van vuur en ijs gingen in Korea. Hoe bedrogen komt men uit, want dit melodramatische verhaal kan nooit een realistische epos van het Koreaanse oorlogsgebeuren zijn. Immers, deze-film, die door de Ame rikanen werd gemaakt en in de Amerikaanse theaters wordt ge draaid, terwijl Amerikanen verbit terd strijd leveren in Seoel en om geving, kan de moeders in Washing ton, New York en welke steden in de USA ook, toch niet onthullen hoe de levensdraad van hun zoons door Chinese kogels wordt afgesneden. Wel toont men hoe de Noordkorea- nen in grote getale worden gedood, maar dit gebeurt op de kinderlijke manier van een western uit de twin tiger jaren, waarin massa's Indianen zich zonder bescherming op hun vij anden stortten en vrijwel allemaal werden neer ge-piji-en-boogd. Om de zaak toch een beetje spannend te maken, zitten de Amerikaanse troe pen een keer zonder munitie, doch juist op tijd komen de vliegtuigen om kogels te droppen, terwijl men de „ontberingen" tracht voor te stellen door de voeten, van enkele soldaten te laten bevriezen. Het rauwe moet dan worden uitgebeeld door een piepjong vrijwilligertje, wiens broer ook. in Korea strijdt en die hij wil opzoeken. Een dikke schildwacht antwoordt hem op zijn vraag: „Om de hoek". En daar vindt hy op een draagbaar zijn overleden broer" Scheidsrechter Karei van der Meer heeft gisteravond voor de le den van de Schiedamse Scheids rechters Vereniging een causerie ge houden, welke in het teken van de „obstructie" stond. Onder obstructie in het voetbal spel wordt verstaan bet versperren of blokkeren van de weg van de tegenstanders. Nu is dit een van de moeilijkste spelregels waarmede een scheidsrechter in elke wed strijd te maken krijgt want.ob structie kan zowel „geoorloofd", als „ongeoorloofd" plaats vinden- Het nemen van de beslissing en de juiste lyn te trekken, d.w.z, te oor delen of de scheidsrechter de ob structie al of niet moet straffen, is moeilijk. Het onder woorden bren gen van „geoorloofd" of „onge oorloofd" is al even moeilijk. De heer Van der Meer heeft eerst op een bord schematisch voorgesteld, wat geoorloofd en wat ongeoorloofd is bij obstructie. En-1 kele voorbeelden gaf hij met en kele scheidsrechters, die als spe lers fungeerden. De beste methode om de „ob structie" te leren beoordelen was wel de vertoning van een 24-tal filmstrips, door de C.O.V.S, in En geland aangekocht. Terwijl deze filmstrips draaien en telkens het beeld opnieuw vertonen» kan uit leg gegeven worden, waardoor het juiste inzicht verkregen wordt Na de pauze heeft de heer Van der Meer zijn belevenissen verteld van de tour van het Nederlands Elftal in West-In die. Voor deze causerie was zeer veel belangstelling, niet alleen van de Schiedamse scheidsrechters,doch ook van collega's uit andere ste den, terwijl vele voetbalspelers in de zaal aanwezig waren, Bij de Vijfsluizen te Schiedam kwam de wielrijder L. J. v.d. Z, uit Rotterdam gistermiddag om vier uur in-.botsing met een bromfiets be stuurd door de heer G. P. v. S„ even eens uit Rotterdam. De bromfietser kwam de helling op naar de weg. Hij bleef midden op de weg staan om een auto te laten passeren. Uit de richtingvan Schiedam kwam de wielrijder, die de bromfietser voor langs wilde passeren, hetgeen niet gelukte. Hij reed tegen de bromfiets. Beide fietsers vielen. De wielrijder kreeg een wond bo ven het rechteroog en zijn bril werd beschadigd, terwijl de. bromfietser een wond boven het linkeroog op liep en zijn beide handen schaafde. De geneeskundige cfienst beeft de wonden verbonden. De elfjarige B. S. uit de Watt- straat sprong gistermiddag omstreeks kwart over vier van een -werkmans- wagen van de gemeente die aan de Singel staat. Hij kwam op een. krui wagen terecht en bezeerde zijn rech ter heup en hoofd. Door de GG en GD is de knaap naar huis gebracht. Voor vrij veel leden van de per soneels-vereniging van de Werf Gusto is gisteravond in Irene een filmavond gehouden. Allereerst werd de korte film „Grenzen, die ons scheiden" van de Amerikaanse Am bassade, waarin de problemen van de landscheiding met mooie natuur taferelen wordt getoond, gedraaid en daarna de zeer bijzondere film „Hen drik de Vijfde". Deze film met Lau rence Olivier is gebaseerd op het toneelstuk van Shakespeare, waarin gestreefd is om de sfeer van Shake speare te handhaven. Het is een. fil misch 'meesterstukje, maar geen makkelijke film- Van de beer G. H. werd op het van 't Hoffplein een rijwiel mee genomen, dat in reparatie was. Het voorwiel was er uit. Van de veertienjarige H. v. B. werd op de Lange Haven een damesrijwiel meegenomen. De fiets stond niet op slot. Zowel de dames als dc heren hand ballers van DWS hebben Zondag klinkende overwinningen behaald. Dat was ook wel nodig want tot nog toe waren de resultaten niet best. De dames hebben zeer verrast door het sterke Hellas met 3O te klop pen, hetgeen te danken was aan de verzorgde aanval en de goede ver dedigster. De heren hebben eveneens het sterke Gona uit Den Haag, dat de strijd waarschijnlijk te makkelijk inzag, geklopt met 63. Maar daar is dan ook hard voor gevochten. Bij de rust was de stand reeds 40 voor DWS. - In~* het Gereformeerde Jeugdhuis aan de Lange "Haven zal ds A. Vroegindeweij uit Yeenendaal Woensdag 20 April voor de Ned. Herv. Mannenvereniging op G.G. „Calvijn" spreken over „De Roe ping". Aanvang 8 uur. In deze wedstrijd kwam G T.B. met een geheel gewijzigd team voor den dag, dat een verbetering bleek, maar dank zij de goede keeper van H.V.O. bleef het bij een. 2—2 gelijk spel. Na 20 minuten hadden de gast. heren reeds een 20 voorsprong, maar toen deden de G.T.B.-voor- waartsen alle moeite om deze voor sprong te doen verminderen. Dit lukte nog voor de rust. Daarna werd er nog een schepje opgegooid en het werd een kwartier voor het ein de nog 2—2, Daarna waakte Vrouwe Fortuna over het HV.O.-doel, zodat het bij deze stand bleef. G.T.B. 2 behaalde door hard wer ken oen 7—1 overwinning op Ener gie Boys en G.T.B, 3 haalde een kostbaar puntje door met 2—2 ge lijk te spelen tegen Doto 4. GEBOREN: Arnoldina V., d. van D. van Leeuwen en H. V. Hoppe; Eveline C.. d. van W. G. Boot en J. Kroeze; Willem H., z. van H. P. van Gust en I. Walch; Nicolaas G. C., z. van H. H. van Stralen en J, M. Hartendorp; Adrian us H. J.» z. van A. dc Nas en T. Wijgers; Machiel zi_van A. van Aalten en F. K. van Bezooijen; Joanna W„ d. van G. Fenverda en G. Terpstra; Marinus* t' vln Baaij en J. Hartman; Jacoba J„ d. van J, C. Seen en L. Boxman; Catharina, d. van A, van Zomeren en M. van Putten; Hui- brecht, z, van I j. van Gelderen en P. A. Gytenbeek. OVERLEDEN: H. Jonkman, 43 1* H. de Beun, 56 j„ J. F. Seip, 71 j. De gezamenlijke CJMV's van. Schiedam houden Zaterdag 23 April in Irene een tweede federatie-con tactavond. De medewerkenden aan deze avond zijn het CJMV Tam boers- en Pypercorps „Harmonie". Na de pauze zal vertoond worden de filrr. „Verloren grenzen." en enke le natuurfilms. De avond begint om kwart voor acht. Te bevraffen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 3—12.30 uur en 2—6 uur: Zilveren oorknopje; zwarte vulpen. Te bevragen by de vinders: Zaklampje, J. van Tilborg, Geert Reindersstraat 40 a; brutne padvinders- riem. W. Keijrer Rotterdamsedljk 226 b; zegels van TroelBtra-oord de Gorter, prof, Kamerlmgh Onneslaan 159 b; ijze ren koevoet, de Beer, Botterdarosedijk 236; bos sleutels, v. Land. Haxreweg 0; IdnüerbrjJ. H. van Wijk, Lange Aachter weg 46; 2 sleutels aan ring. Putters, Marconistraat 11; ring met sleutels, J. Crewater Buijs BaUotsfngel 53 b; siga rettenkoker, J. Tiersma, Warande 175 a; kettinkje met sleutels. Eggelmeijer, Talmalaan 5; huissleutel, Postkantoor. Tuinlaan; halsketting. F. Seholten, prof, Kamerlingh Onneslaan 191 a; doublé ring, A. van Wieringen, FabrJ- plein 14; zilveren ring, Daalmeijer, Vil- i&straat 81; oorbel van Kampen Watt straat 34; loonzakje met inhoud, F. Nóordijk, var. Beverenstraat 16; bruine wollen muts C. v. d, Bnnk, Vlaardm- gerdyk 93 a; padvinderspet, A. v. d. Berg, Lange Achterweg 14; wit klnder- schoentje, E. Meivogel, Broersvest 183; blauwe jopper, Gokke. Boyiestraat 25 a; 1 paar sokken, F. Verschuren. Voomse- straat 32 a; gekleurde shawl. A. Drusl, FabrJstraat 82 a; lederen riem, W, van Slobben, P. Potterstraat 39; gryze shawl B. Rijnberk P. Potterstraat 9 b; blauw windjack, B Vrijhof, Jan. Vermcerstraat 20; geruite jopper, M. Hermans, BK laan 201 a; rood-groene shawl, W. Hooiman, BKloan 235 a; glacé damsshandschoen. Lips. Potgieterstraat tl a; padvinders- riem, F. Blom "Lange Singelstraat 32: gr, wollen vest, L. Kaat-Vogei Floeg- straat 7; geruite shawl A. Zelenbcrg. Tuinlaan 68; bruine portemonnai*, Tiersma» Warande 175 a; plastic kinder- portemormaie, Postkantoor Tuinlaan; poriemonnase met inhoud, F. v. Leeu wen. v. Esveldstraat 30 a. Het le dameshandbalelftal van Wilton Fijenoord heeft haar over- winningenreeks voortgezet, nu bon den zij het pas uit de Distncts- klasse gedegradeerde Snelwiek aan de zegekar Met 2 reserves in de voorhoede trok de iSchiedamse ploeg al direct flink van leer en na 15 min. spelen hadden zij al een voorsprong van 03 door doelpunten van de dames de Raay, Bos. v, Houwelingen en Keizer. Nog voor de rust scoorde Snelwiek tegen. In de tweede helft zorgde mej. Keizer voor de vierde en mevr. Bos-v. Houwelingen voor het 5e Schiedamse doelpunt. Hier na kreeg »Snciwiek door dat er niet hoge ballen wel wat meer te be reiken was en tweemaal moest de kleine doelvrouwe van Wilton te vergeefs naar hoge ballen opkijken, doch Snelwiek paste .dit te Iaat toe, en een Schiedamse zege was een feit geworden 3—5. Heren 1 speelde niet._ Door een vergissing van de technische com missie was dit elftal naar een ver keerd-terrein-getogen-in den Haag, zeer waarschijnlijk zal dit wel worden beschouwd als niet op komen wat dus betekent boeten en 2 punten in mindering, terwyl de betreffende wedstrijd toch zal moeten worden gespeeld. Dames 2 speelde wel, maar niet voor de competitie zoals de be doeling was. Het Rotterdamse reser veteam van Dynamo verscheen maar met 6 dames. Toen werd be sloten er maar een vriendschap pelijk partijtje van te maken. Dit eindigde met een 72 overwinning de Wilton dames. Heren 2 is op het goede pad want het versloeg Zondag op het terrein aan de Vlaardingerdyk het Haagse Gona 2 met 6—4. Dit was een gelij kop gaande strijd doch de ploeg met het meeste uithoudings vermogen streek de 2 punten op. Meisjes-junioren verloren nog op het nippertje met 34. De win nende gaol werd in de laatste minuten gemaakt, toen ieder al op geliik spel had gerekend. Meisjes adspiranten won met 6—0 van A.D.O. Personeel gevr. J Nette werkster gevraagd, 2 ochtenden per week. Mevr. Menningh, Grote Markt 4, Schiedam. Te hoop aan qeb Meisjes die hun diploma heb ben van de industrieschool of als coupeuse, kunnen wij plaatsen op ons atelier als Te koop een Jawa Twin. Na 7 uur Hogenbanweg 154d. Stsalwaren sum Goverts, Aelbrechtstraat 46, Rotterdam (van 9-5 uur) Is Uw schaar kapot of uw mes bot? Sollngen, Broers- vest 57, repareert en slijpt ze vakkundig. Dagmeisje gevr,, v.g.g.v.. bo ven de 13 j. Meerdere hulp aanwezig. Van 9—5 uur. Op leiding huishoudschool voor keur. Jan van Avernestr. 19. De Speciaalzaak van Schie dam op gebied van Staalwa- ren en Gero-cassettes is So lingen, Broersvest 57. Diversen Voor Uw kousenreparatie naar Nylon, Hoogstraat 141, tel. 68402. 5 cent per ladder, ook nylons. Auto's - Motoren Rijwielen Alles op het gebied van glas en lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrüf. West Franke- landsestraat 16, tel. 66280, Te koop damesrijwiei, z.g,a.n. slechts 3 maanden bereden t.e.a.b. Daltonstraat 60c (na 7 uur). Voor de schoonmaak. Bor stels, bezems. luiwagens.' zwabbers, raagbollen, spon sen, zemen, dweilen, kastpa pier, kastranden, kortom bij ons vindt u alies wat u no dig hebt tegen uiterst lage pry zen. Bokhorst. Groene- laan 36, Hoogstraat 34, Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe kei- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37,50, Frans Waltman, Rotterdam- sedïjk 240, tel» 68948. f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1