rw. K5-. C Intzenkviitc 78 88 93 98 WALA speciaalhuis PRINSES MARIJKE-SCHOOL Een moderne school verrijst in Schiedams nieuwste stadsdeel 'n Juweel van scholenbouw AGENDA De Prot. Christen in de neutrale vakbeweging Het graf van StLiduina Die maghet van Scyedam9 Koopt een BROMFIETS bij LEYTE FA. LEYTE enige nette jongens Vele blijken van medeleven bij de officiële opening Emmabloem-collecte Kind door vallend hout verwond Diefstal van benzine Laatste wijkavond van wijk 3 Lassers kregen goede tips Moedercursus SchooJraarsen zijn uitgesteld Contactavond Van Geref. Jeugdclubs Burgerlijke Stand UITSPRAKEN RECHTBANK Adviserende taak voor College van brandmeesters .Peercl van ome Loehs' op de E 55 Wondertuin komt in Krimpen a.d. IJssel Muziekfestival in Rotterdam SCHIEDAM Gepensioneerde man Assistent-likeurstoker of likeurstoker Foundations KOERIERSTERS Donderdag 21 April-1955 Onder grote belangstelling van talrijke, genodigden is gisteravond de Prinses Marijkeschooi aan de dr De Visserlaan in Nieuwland officieel ge opend door de heer B. Mastenbroek, voorzitter van de Vereniging tot Be vordering van Christelijk Onderwijs te Schiedam. Wij zyn dankbaar en verheugd deze nieuwe school in gebruik te kunnen nemen, aldus de heer Mastenbroek. Schiedam breidt zich steeds verder uit en deze nieuwe wijk „Nieuwland" is wel een van de mooiste gedeelten van onze stad geworden. Het stadsbestuur heeft een moeilijke teak om maar steeds weef nieuwe wijken uit te denken en in elkaar te zetten. Wij mogen ons gelukkig prij zen een stadsbestuur te hebben, dat deze zaken goed aanpakt. Met wijs be leid., vooruitzicht en praktische zin. heeft men deze wijk tot een mooi ge heel gemaakt, waarop wjj als Schiedammers trots mogen zijn. Een huizenmassa alleen echter is niet voldoende om. de bewoners, die met verlangen naar een nieuw huis hébben uitgekeken, gelukkig te maken. Ook het geestelijk en cul turele leven heeft zün plaats in een nieuwe woonwijk nodig. Daarom verheugt het ons bijzonder vandaag weer een centrum van cultureel le ven te mogen toevoegen aan de reeds bestaande in onzè stad, De Prinses Marijkeschooi is een voor beeld van moderne scholenbouw, dat zeer geslaagd mag heten. Wij dan ken de aannemers en verdere fir ma's. die aan de bouw hebben mee gewerkt voor hun werk, aldus spre ker. De wethouder van onderwijsen sociale zake», de heer H, Sabel, die daarna het woord voerde, feliciteer de het bestuur met de nieuwe school en sprak de wens int, dat leerkrachten en kinderen er met plezier zouden werken. Ook de vol gende school, die weer aangevraagd is. heeft de belangstelling van B. en W. en de aanvraag is op de goede weg, aldus de heer Sabel. Ook de heer M. HoU, inspecteur gemeentelijk onderwijs, bood 'fc be stuur en personeel van de school zijn gelukwensen aan, evenals ds .A. Hoffman, Nederlands Hervormd pre dikant, die namens de Centrale Kerkeraad aanwezig was. Eén van de kenmerkende eigenschappen van. dit schoolbestuur is. dat het rustig, zonder aan de weg te timmeren, zijn weg gaat en- plannen voorbereidt en uitwerkt, zo zeide hij. Namens de aannemers sprak de heer Pistoor en bood daarbij het be stuur een groot aquarium aan. fiét aquarium staat boven in de gang en is ongetwijfeld een prachtige aan winst voor de school. Verdere sprekers waren vicaris Alb, v. d. Ban. de heer C. van Daa- len namens het Christelijk Volkson derwijs, de heer H. Gotink naméns de hoofden van scholen in Schie dam en de heer W. C. de Vries, hoofd van de ThorbeckeschooT, waar j de Prinses Marijkeschooi gedurende j 14a jaar heeft ingewoond; i De heer De Vries dankte zijn col lega, de heer-J. de' Weëfd.'hóófd van de nieuwe school voor de goede samenwerking^ Wij hebben eikaars principes gerespecteerd en wjj zijn altijd ronduit .voor onze persoonlijke mening uitgekomen. Hierdoor kon het niet anders of wR moesten goed met elkaar samenwerken. Met eèn beetje weemoed hebben we nu af scheid van elkaar genomen, aldus de heer .De Vries. De heer Mastenbroek dankte alle sprekers hartelijk voor hun vrien delijke woorden. De heer W. A. Films vertoonde een kleurenfilm over de opbouw van de school. Tijdens de'werkzaam- h den hééft hy deze interessante film opgenomen. Namens de oudercommissie bood de heer J. H. C. van Stijn een gips- afbeelding van de school aan. Het personeel kreeg ditzelfde beeldje, gemaakt van suiker. Ook dc leerlin gen hebben „hun. school in suiker" gekregen, toen zü Dinsdagmorgen voor het eerst in bun nieuwe school kwamen. Moderne school De Prinses Marykeschoal heeft 218 leerlingen, die nu dus in een goed geoutilleerde school de lessen kunnen volgen. De 8 lokalen zijn ruim en zijn in zacht-groene kleu ren uitgevoerd. De leerlingen zitten niet meer in de traditionele bank, maar achter een tafel- mét bijpas sende stoel. De onderwijzer heeft een modern bureau. Voor de ramen zijn zonwerende Venetiaanse blin den aangebracht, die voldoende licht doorlaten, wanneer zy naar bene den hangen. Op de bovenverdieping zijn twee lokalen door harmonicadeuren tot een lokaal te maken- In deze ruim te kunnen dan films gedraaid wor den, waartoe voor de ramen zwarte gordijnen neergelaten kunnen wor den, Ook de verlichting in de klas selokalen is goed en een speciale lamp voor.het bord zorgt ook.hier voor een goede verlichting. Een oliestook-insiallatie zal in de winter het schoolgebouw verwar men. Beneden bevindt zich nog de ka mer voor het hoofd met een na- tuurkundekast. Van de architect, de heer C. v. d, Vlies beeft het per soneel een mooie kapstok gehad. De bouw en inrichting van de school werd verzorgd door de aan nemers Gille-Koogje en Pistoor. Maandag 2 Mei zullen de kleu ters hun intrek in de school nemen. Als tijdelijk hoofd is benoemd mevr, Groeneweg-De Bruin. Vanavond kunnen de ouders de school bezichtigen en de film over de bouw van de school bekijken. Een blokfluitclub zal enkele wijs jes spelen. Aan de singel in nieuwland is hef nieuwe en zeer moderne, ge bouw van de Prinses Marijke schooi verrezen, dat gisteravond of/icieeZ is geopend Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bR ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare JLeeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30-tot 430 uiir en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags)- van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag(behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2 uur;,, „Obsessie". Monopole, 2, 7, 8 uur: Terug tocht der helden". Voorstellingen: Passage, 8 uur: Kath. Kring. To neelgroep Theater met „Een man .genaamd Judas". Musis Sacrnm, 8 uur: Cabaret avond Ontspanningsver. „Wil- ton-Fijenoord". Arcade, 8 uur: Jaarfeest K.A.B. Irene, 8 uur: Jaarfeest Gerefor meerde Oudervereniging. Amsfelbron, 8 uur: Emigratie- avond Gew. Arbeidsbureau. In Schiedam zal dit jaar op Za terdag 23 April a\s. de wel alge meen bekende Emma-bloem collec te worden gehouden. Collectanten kunnen zich melden aan het adres Boterstraat 10. alwaar op' Vrijdag avond van 7.30 tot 9 uur de bussen worden uitgegeven. De heer A. Hukshöorn, hoofd van de K\pas de Vriesschool aan de Zwarte. Waalstraat, zal per 1 Mei afscheid nemen van zijn school, wegens het bereiken van de pensi oengerechtigde leeftijd. Donderdag 28 April zal hem in het Volksge bouw eenafscheidsfeest worden aangeboden. fAdvertentie l-M.) P. 100 GRAM r^jparijiri »t»Ml!21 -Kv. Fr-a nieU *a~ 2 ^èc!Ti%Ja ::'r?3sp-ï- De tweejarige C. T. van de H. uit de Groen van Prinstererlaan werd gisteravond om zes uur gewond doordat ér van een oplegger van een auto hout en kozijnen vielen- Het ventje kreeg schaafwonden aan de linkerarm en een linkerbovenbeen- fractuur. Door de G.G. en GD. is het knaapje naar het gemeentezie kenhuis vervoerd. Verdacht van diefstal van benzine uit een pomp van de Gulf zijn aan gehouden de 28-jarige M. A. C. en de 22-jarige J. F. K. beiden uit Schiedam. De motor van M. A. C. word in beslag genomen omdat hij hiervoor de superbenzine gebruikt. De beide verdachten zijn in het hoofdbureau van politie opgesloten. In gebouw Irene was de wijkge- meente 3 van de Nederlands Her vormde Gemeente' gisteravond voor de laatste keer in dit sefzoem bijéén. De wijkpredikant ds H. W. Hom mes opende de avond. De CJMV Mondaccordeonyereniging „Bravo" speelde enkele nummers. Voor hun regelmatige medewerking aan 'de wij ka vonden kregen zij eenme daille. Ds A. C;G. den Hartog uit Rot terdam vertelde iets uit „Dé vroüw van de zee" van Her,rik Ibsen en „God ziet alles, maar Hij wacht" van Leo Tolstoi. ROTTERDAM In het gebouw voor Christelijk Sociale Belangen aan de Lange Ha ven heeft de Lasclub Schiedam gis teravond een lezing en filmavond gehouden. De heer F. Sparreboom, veiligheidsinspecteur van „Wilton- Fïjenoord" in Schiedam heeft ge sproken over „Veiligwerken bij het electrisch lassen". Het is be langrijk geïsoleerde lastangen te gebruiken en ook laskatten. voor de bescherming vaa de. ogen zijn on ontbeerlijk, zo merkte hij op. De gifgassen die ontstaan moeten ver wijderd worden door filters, die deze onzuivere lucht afvoeren. Aan de hand van lantaarnplaatjes liet de heer Sparreboom enkele dingen uit de praktijk zien. De aanwezigen hebben zeer zeker iets opgestoken van deze interessante lering. Op Woensdag 22 Juni gaan de las sers een. excursie naar de Glasfa brieken in Leerdam maken. Door het Groene Kruféafd. Kethel wordt dit jaar een moedercursus georganiseerd voor aé.- en jonge moeders, terwijl ook moeders met 2 of meet kindéren van harte wel kom zijn. Deelneming is gratis. De cursus vangt aan op Dinsdag 3 Mer 1955 cm half acht precies, in. ds .raadzaal Schiedamseweg 26 en omvat 6 les sen. Leidster Zr A.' W. Wiilliogen prins te 's-Gravenhage. De besturen van het Wit-Gele Kruis en het Groene Kruis..te Kethel wekken alle jonge meisjes boven de 18 jaar en de a-s.' én jon ge moeders op deze zeer belangrijke cursus op het gebied van Babyver zorging, voedingsgewoonten enz. te volgen. Aanmelden; Zr A, G. M, Groe- ceridaal, wijkverpleegster. Wijkgeb. Groene Kruis te Kethel, tel. 67393. Gecomb. vergadering CHK en ARK De CH Kiesvereniging „Groen van Prrosterer'' en de AK. Kiesvereni ging „Nederland en Oranje" houden Woensdag 27 April in het Jeugdhuis aan de Lange Haven 97 een gecom bineerde vergadering. De heer F. H. v. d. Wetering, lid van de Twee de Kamer zal spreken over „Chris telijke politiek''. Aanvang 8 uur. De heer Holl spreekt voor PvdA-vromven De Vrouwengroep van de PvdA houdt Dinsdag 28 April in 't Volks gebouw een vergadering. De heer M. HoU. voorzitter van de Schie- damse Gemeenschap zal spreken over .Wat is- en wat doet de Schie damse Gemeenschap", Aanvang 8 uur. Lezing NVV-Bestuurdersbond Uit enkele onderzoekingen die de laatste tijd zijn gehouden, o.a. onder de landarbeiders in 59 kleinere gemeenten en onder agrariërs is gebleKen dat over het algemeen de Protestant-Christelijke werknemers goed zyn ge organiseerd In de vakbeweging. Ook de gelederen van het N.V.V. treft men velé Prot. Christelijker) aan. Maar dat er aan dit lidmaatschap van de N.V.V. nog wel enige problemen verbonden zijn, toonde de heer J van der Ploeg gisteravond aan tijdens een lezing die hij voor de N.V.v.- Bestuurdersbond hield in het Volksgebouw. Want het toetreden tot het N.V.V. betekent automatisch een afwijzen van de Christelijke vakorganisatie en de beweegredenen die de be lijdend Christen er toe kunnen brengen, om het „neutrale" N.V.V. te verkiezen boven het confessionele C.N-V. werden door spreker, zelf lidmaat van de kérk, op duidelijke, overzichtelijke wijze aangegeven, roet degelijke argumenten gefun deerd. De bezwaren die men een halve eeuwgeleden tegen de „neutrale" vakorganisatie kon aanvoeren, nl. het steeds op Zondag vergaderen en het uitgaan van de klasse-strijd zijn tegenwoordig vervallen en leggen geen gewicht meer in de schaal voor dc Christenen. Ook de be kende anti-these theorie waarin er van uitgegaan wordt dat Protestan ten niet met niet-Protestanten kun nen samenwerken is reeds verlaten. In de practijk is dan ook wel ge bleken dat samehwerking zeer goed mogelijk is, Dc bezwaren die spreker had tegen de Christelijke vak-organisatie was wel dat door een niet-kerke- lijke organisatie verklaringen wor den afgelegd die zijn gebaseerd op het Evangelie er. die niet in een beginselverklaring van een vak organisatie horen. Hierdoor wordt dit Evangelie gebruikt als strijd middel en ook in de machtsstrijd betrokken. Want elke vak-organi satie heeft als materieel doel een sociale strijd aan te gaan en spreker achtte het niet juist dat het Evan gelie hierin werd betrokken. Dit in het kort was de reden dat zoveel Protestant-christenen het C.N.V, af wezen erj de zijde vatl het N.V.V. kiezen. Hot was een glas-helder be toog en de ntet erg talrijk aan wezige leden hadden na afloop dan ook weinig over dit betoog te vragen. In zijn openingswoord had voor zitter A. M. v. d. Wel van de N.V.V. bestuurdorsbond zijn spijt betuigd dat de prachtige eenheid die in de oorlog tot stand is gekomen tussen de vak-organisaties later weer ver loren was gegaan. Daarom was het Oecumenische zangdienst in Grote Kerk Onder auspiciën van de Oecume nische Jeugdraad Schiedam zal Zon dag 24 April in de Grote Kerk een interkerkelijke zangdienst worden gehouden, die wordt geleid door ds A. J. Meijer, Evangelisch Luthers predikant in Rotterdam-Zuid. De dienst begint om 8 uur n.m. Op Vrijdag 22 en Zaterdag 23 April' wordt in Vlaardjr.gor*. een ten toonstelling gehouden, waarop het werk van de Oecumenische organi saties in woord en beeld te zien is. De tentoonstelling is te zien aan de Maassluissedijk en is Vrijdag geopend van 8—10 uiir en Zaterdag van 2 tot '10 uur. goed dat de geschilpunten eens op een rustige manier belicht werden, hetgeen dus in de lezing is gebeurd. Het is overigens voor het eerst dat een dergelijke causerie in Schiedam wordt gehouden. Door het Bureau Onderwijs zijn wandeltochten uitgeschreven voor de Schiedamse scholieren. De eerste zou op 23 April gehouden worden, maar dit plan is niet doorgegaan. Want uit de binnengekomen inschrij vingen is gebleken, dat de tijd voor de voorbereidingen te kort is ge weest, zodat de eerste wandeltocht op 1 Mei gehouden zal worden; de daarop volgende tochten hebben plaats op 21 Mei en 7 Juni. De -wan- delsportvercnigingcn Dé Trekvogels en Het Roode Kruis'hebben de lei ding genomen bij deze wandeltoch ten die onder auspiciën van de Wan delkring Rotterdam plaats liebben. De nadere bijzonderheden, start plaats, e.d. zijn nog niet bekend, maar zullen nog wel gepubliceerd worden. In gebouw TivoÜ aan de Nieuwe Haven hebben de meisjes- en jon gensclubs uit de Westerwijk van de Gereformeerde Kerk gisteravond een eontactavond gehouden. Ouders en kinderen werden, verwelkomd door de voorzitter de heer W. van Kempen. Mevr. Rasker vertelde een Paas- verhaal, terwijl dc meisjes en jon gens een Paasspel opvoerden. Daar na was er een wedstrijd in het mastklimmen De aanwezigen heb ben een goede avond gehad. De trekking van de verloting 5n het Clubhuis St Jorisdoele, die van avond zou plaats vinden, is uitge steld tot Donderdag 26 Mei om 10 uur 's avonds. GEBOREN: Hendricus J-. z. van A. Lelivcld en L. 2.1 Vlasveld; Cornells, z. van C. Wolthuis en P- de Winter; Sim one M., d. van A H. F. Schmutzler en A. M. de Vries; Anionia E., d. van P. van Ark en E. M. T, Admiraal: Ellen, d. van H. G. Seymour en M. I. J- Shenen. SCHIEDAMSE MINIATUREN De tweede der „Schiedamse Miniaturen", de reeks historische uitgaven van de Schiedamse Gemeenschap, is thans verschenen. De rijks-archivaris A, van der Poest Clement (oud-archivaris van Schiedam) schrijft hierin over „Het graf van St. Liduina, die maghet van Scyedam". Schrijver is bij het vergaren van de gegevens aardig diep in de geschied-bronnen gedoken, zodat het ondanks de geringe omvang, een degelijk werkje fs geworden. Maar vlotte lectuur Is het niet. Bij de restauratie van de Grote of St. Jans-kerk in Schiedam ontdekte men in 1947 aan de zuidkant van de kerk een overkoepeld gemetseld graf. Direct rees toen de vraag of dit het graf kon zijn van Lijaewij Pietersdochter, die op 18 Maart 1380 werd geboren uit het huwelijk van Peter Joanneszoon en de vrouw Pe- tronella, op vijftien-jarige leeftijd op het ijs Kwam te vallen, welk on geluk het begin was van een vre selijk lichamelijk lijden, dat duurde tot haar dood in 1433. Onder haar latljnse naam St. Liduina werd z<j de Schiedamse heilige. WVoigens.^de algemene mening was dëvconslstorie-kamer van de Grote Kefk^éenïüitbo'uw aan de zuid-oost hoek van'het koor, voor de Refor matie. Liduina-kapel geweest en de heilige zou hier begraven hebben gelegen. Maar bij de vondst van het graf in 1947 rees de. vraag waar het graf eigenlijk wel was geweest en de heer Van der Poest Clement komt in zijn „miniatuur" na een degelijke argumentatie tot de conclusie dat het ontdekte graf inderdaad de rust plaats is geweest van „die maghet van Scyedam". Maar het gebeente dat hier bij de vondst werd aangetroffen, behoort niet tot het stoffelijk overschot van St. Liduina, daar dit in* December 1615 (ha een. eerdere en, mislukte poging) heimelijk uit hej-,,, openge broken graf is gelicht én'Viiaar. dc toenmalige: zuidelijke Nederlanden overgebracht. Dit tweede miniatuur is interes sante lectuur, voor hen die-belang stellen in de 'geschiédenis vah onze stad. Drie jaar lang heeft de 44-ja- rige Rotterdamse huisvrouw H. D. R.-J. L. grote huurkoopaanscbaffin- gen gedaan, zonder de leveranciers te betalen. Veertien dagen geleden heeft de officier van justitie tegen deze. vrouw, die zich reeds eerder aan een dergelijk vergrijp had schul dig gemaakt, een gevangenisstraf van zes maanden en voorwaardelij ke ter beschikkingstelling met een proeftijd van drie jaar geëist. He denmorgen veroordeelde de recht bank haar conform dezeeis. De Rotterdamse rechtbank ver oordeelde hedenmorgen de 34-jarige koopman J. M. v. P. tot 'f 100,of twintig dagen hechtenis en zijn 54- jarige boekhouder P. d. R. tot ƒ30 of tien dagen. Veertien dagen ge leden was tegen de koopman 3 we ken gevangenisstraf en tegen de boekhouder dertig gulden boete of tien dagen en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken ge- eist. Zij hadden in December van het vorig jaar met behulp van een vervalst kasboek getracht twee con troleurs van de belastingen om de tuin te leiden. Tijdens de vergadering van het College van brandmeesters van de Rotterdamse brandweer, die Dins dagavond werd gehouden, Is ge bleken dat dit College ten opzichte van het College van hoofdlieden van de brandweer een meer advi serende taak zal krijgen toebedeeld in de toekomst. (Ondanks grote over eenkomst in naam is er verschil tussen beide' college's: het college van hoofdlieden is een officieel lichaam, het college van brand meesters is eigenlijk een vereniging waarvan een brandmeester geen lid hoeft te zijn). Het bleek- dat beide colleges over deze toekomstige vorm van samenwerking ongeveer de Zelfde gedachten hebben. Tijdens de vergadering werd een nieuw bestuur samengesteld, wat nodig was wegens het aftreden van de brandmeester J» Peterson (voor zitter), J. J. Elenbaas en Joh. Dercksen. De verdeling van de functies is thans: voorzitter M. r. d. Blink, secretaris J. P, Hak, tweede secre taris J. Broekman, vice-voorzitter G. Schuhmaeher Jr.. penningmeester N. van der Spek, commissarissen. J. Mol en J. L. "Westdijk. De provincie Groningen komt op de tentoonstelling E-55 met een in samenwerking met het bedrijfsleven en de gemeente Groningen ontwor pen inzending, die uitgaat van de gedachte dat deze provincie meer is dan de bezitster van het péerd van Ome Loeks, de martinitoren en rijke landbouwgronden. Bij de entree wordt een beeld, van deze attributen gegeven, o.a. door een abstract beeld van een paard ter hoogte van 3,5 meter naar een ontwerp van de beeldhouwer Wla- diróir de Vries. Verder wordt in deze inzending» die zal worden ondergebracht in een ruimte van 144 vierkante meter, aandacht gevraagd voor de Indus triële betekenis van het gewest, waarbij in het bijzonder zal op vallen, een schematische voorstelling van een coaster-van 9 bij 3,5 meter, die een inzicht zal geven ook van dc goederen, die in de provincie Groningen worden vervaardigd met inbegrip yan de bestemmingsplaat sen dezer producten.' waartoe ge bruik zal worden gemaakt van een grote wereldkaart. Tenslotte wordt nog gewezen op de betekenis van de stad Groningen als het hart van deze provincie, waarbij ook de diverse functies van do stad tot uiting worden gebracht. De plannen voor de Viering van de komende Bevrijdingsdag iri Krimpen a. d. IJssel omvatten behalve een historische optocht, een étalage- en een fotowedstrijd. Bovendien komt in Krimpen a." d. IJssel de Philips wondertuin, die Van 30 April tot 7 Mei op het DVC-terrein zal wor den ingericht. Het bedrijfsmuziekfestival, dat als gevolg -van -het weigeren van de toestemming door het gemeentebe stuur. niet in Delft kan worden ge houden, zal nu op Zondag 26 Juni le Rotterdam doorgang vinden. Het bestuur van de organiserende ver eniging. de Harmoniekapel van de N.V. Kon. Ned. Gist- en Spiritusfa briek en de N.V. Oliefabrieken „Calvé-Delft" ta Delft', heeft van het gemeentebestuur van de Maas stad bereids mondelinge toestem ming ontvangen. Furness' scheepvaart en agentuur Mij: 20 In de jaarlijkse algemene vergade ring van aandeelhouders van Furness* scheepvaart en agentuur maatschap pij - N.V. te Rotterdam werden dc balans, verlies- en winstrekening met algemene stemmen goedgekeurd. Hét dividend werd vastgesteld op 20 procent, waarvan tien procent in aandelen. Daar reeds een interim dividend van vijf procent betaalbaar werd gesteld, bedraagt het. slot-divi dend in contanten vijf procent. De aftredende commissaris, ir J. H. H, Verloop, werd bij acclamatie her kozen. Ouderkerk a:d. IJssel. ^..De^.coilec- te. die ten bafe van de vereniging „SImavl" werd gehouden, heeft het bedrag van 250.opgebracht. BURGERLIJKE STAND Getrouwd: Simoh Opschoor, 27 jaar alhier en Nèeltje van der Graaf 22 jaar te Lekkerkerk, Ge t r'b uwd: J. ALBRECHT en ANTOINETTE THOMSON Jacob Catslaan 15, Schiedam 21 April 1955. Gewaagd een voor de Zaterdag om werk plaats schoon te maken en -op te ruimen (licht werk). Brieven onder no, S 336, bu- reau. van dit blad. Heden overleed na een kortstondige ziekte onze lieve Zuster en Tante ALIDA VAN RHÏJN. PENNING in de ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam: M. PENNING Schiedam, 20 April 1955 Tuinlaan 58. Geen bezoek De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag a.s. te kwart over elf op de "algemene begraafplaats Schiedam. HET ZAL U NIET SPIJTEN Wij hebben voor U o.a.: N.S.U„ VICTORIA, KREIDLER, BATAVUS, DJVI.F., BERINI, enz. Wij leveren U ook op gemakkelijke betaling. Bezoekt U ook onze Stand 22 op de Inkabé Aanbevelend, Swammerdamsingcl 25 - Dr. Wibautplein 49 GEMEENTE SCHIEDAM Bij het Openbaar Lager Onderwijs te Schiedam is te ver vullen de betrekking van CONCIERGE VAN EEN SCHOOLGEBOUW Jaarwedde 2370,-— in minimum en 3438.— in maximum, te vermeerderen met een herzieningstoelage van 6 Kinderbijslag volgens Rijksregeling. Aanstelling boven het minimum fs niet uitgesloten. Eigenhandig geschreven sollicitaties dienen vóór 30 April a.s. te worden ingezonden aan de heer Wethouder van Onderwijs, Hoogstraat 200 te Schiedam. Bij de Fa. VISSER EN CO., distilleerderij en likeurstoke rij „De Vink", Lange Haven 52 b, Schiedam, kan geplaatst worden Soil. mond. of schr. aan bovenstaand adres. Bij de ffrma VISSER EN CO., distilleerderij en likeurstokerij „DE VINK" kunnen geplaatst worden. Aanm.kantoor Lange Haven 52 fa, Schiedam. Voorjaar 1955 W/LA beha, tcderliche, «cj mee het „aféd schouderband, ideaal voor warme da£< 5 cup maten p-jplirt P.O. 3.55 WAIA corset met aijsluitmg voorpand met soepele baleinen extra verstevigd Houdt het figuui prachtig ia in Uni satin 25.75 in broche v.a; 29.75 maakt Uw kleding flatteuzer WAtA beha pjet korte masgbind. Houdt het figuur, zonder enige druk, prachtig in. Voottien van het- ideale „d&AirC schouderband. be poplin p.a. 4-60 WA LA Ehsta speciaal heup-eou« mer aijshiiring accr soepel, bijzonder geschikt voor op reis er» vacantie. Voor en achter pand in fetxi broche- No. 40» In 1Vis en Zalm 21-, potte* Meent 67 Groene Hilledijk 267 Noordsingel 39 Dordtselaan 112 Schiedam: Oranjegalerij 17 B*ifetiendr«la9n 59 Kleiweg 100 wag 133 St»t«nw»j GcwdjerlJ—3 3 Plelnweg 1 Schlodcmioweg 25 Te koop gevraagd Te kóóp gevr. sinaasappel- kisten. Min. 50 stuks worden afgehaald. Na 8 u. 's avonds» Tel. no. 5503-K 1898. Te koop aangeb. Duizenden platen hardboard voorradig; 122 x 61 120,122 X 91 1.80, 122 X 122 2.50, 122 x 153 3,45, 122 x 183 4.—, 122 x 214 4.80, 122 x 244 5.80, 122 x 275 6.40. Grote keuze zachtboard, eternitboard, etalageboard enz. Frans van. Tbienen, Broersveld 123. Bovenblad voor ombouw 14.50. Tegelboard in diver se kleuren 183 x 122 16.00. (^ricolite) voor het maker) van uw schoorsteen 122 x 106 15.00. Frans v. Thienen, Broersveld 123, Schiedam. Te huur aangeb. In pacht aangeb, voor 22, 23, 24 en 25 April in Schiedam circusresfauratle. Restaura tiewagen en cantine aanwe zig, Br. ond. no. S 335. Diversen Bokhorst repareert al Uw poppen tegen uiterst lage prijs, Groenelaan 36. Hoog straat 34. Onzichtbaar gestopt worden door ons alle voorkomende brand- en motgaten, winkel haken en scheuren. Billijke prijzen. Spoedige aflevering. Hoogstraat 8, telet 67709 (filiaalRoelof f), Nummerbrfeven die naar ons oordeel niet bonafide op de inhoud der advertentie reage- ren worden niet doorgezonden. Weggelopen ten gerieve van onze lezers nebben wt) de mogelijkheid opengesteld om ander da kleins advertenties tegen een vergoe ding van t 0-25 administratie kosten annonces op te nemen tot een maximum vao 20 woor den voor verloren voorwerpen en weggelopen huisdieren. Deze advertenties kunnen uitsluitend tegen contante betaling aan ons bureau worden opgegeven:

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1