Theater: vlekkeloze opvoering van een indrukwekkend stuk Moderne interpretatie: ,Ae» man genaamd Judas' Moeizame strijd met kans op verrassingen Kan H-DVS rode lantaarn aan Vitesse overdragen? Druk korfbal weekeinde f.Kon. WilhelminaFonds' doet een beroep Voor Katholieke Kring AGENDA Ronde-renners door Schiedam GTJ3—bzvh Wie heeft iets verloren? Wat 't Lager Voetbal brengt Onze eerste klassers HBSS rust PON behoudt de schaakprijs DHS ontvangt RCD Burgerlijke Stand Succes ontvangt rivaal WïON Reducties op treinreizen naar E 55 Dividend van Mij „Nederland" onveranderd HET MOTORPALEIS Prins Bernhard bij opening van E 55 Camitia van de helling Shelltanker voor vervoer smeerolie Fietssturen haakten in elkaar Vrouw aangereden bij het oversteken Schoolartsendienst Alblasserwaard' li Jf 7 g yim Kouwenhoven, Gerard Hart- Ineke Brinkman als de jeugdige Marcus varen goed in de bijrollen. 7~T t t v Het zeer totoük aanwezige publiek T_ ,.1--+- v voering geluisterd, die het van den in piaais van net eerder aangekondigde Een huis van de beginne af aan in een ban gevangen vno^riXl^ T01rïf "ft "ïeater" tSie™VOad in Passa®e SS^USd?iySalffSS voor ae leaen van Katholieke Kring Schiedam een opvoering een ovatie, waarin vooral Robert gegeven van het stuk „Een man, genaamd Judas" van de Franse de Vrics deeIde- schrijvers Claude André en Pierre Bost. Het is een, vlekkeloze opvoering van een indrukwekkend stuk geworden. Het geeft een afwijkende interpretatie van Judas' verraad zoals dat in de Bijbel beschreven staat. Hier is Judas niet de man die zijn meester verraadt om der wille van de zilverlingen, maar als de apostel die een vertwijfelde daad begaat, hem ingegeven door de uiterste logica en liefde voor God. Van de aanvang af is de Judas een tragische, wanhopige en zoeken de figuur. Onder de apostelen is hij de scherpzinnige denker en juist omdat zijn geloof in Jezus zo groot is. wil hy het bewijs leveren van Diens grootheid en kracht. God, mens geworden, in. Jezus, is bezoedeld door dit aardse en tijde lijke omhulsel en moet er daarom uit bevrijd worden. Judas, gedreven door zijn overtuiging, neemt de ver schrikkelijke taak van het verraad op zich om zijn Meester te helpen weer God te zijn. De kruisiging van Jezus is ook voor hem een ondraag- 1-jke foltering en zijn ziel lijdt mee met elke gezel slag. Maar als Jezus toch sterft, tegen zijn vaste overtuiging in als dus God to zijn ogen het bewijs niet levert van Zyn Almacht, dan overvalt Judas de vertwijfeling. Op de ochtend van de derde dag na de kruisiging pleegt hy zelf moord. Het dramatische siot van dit bewogen, in sterke kern-achtige dia logen geschreven stuk, komt met Lea's boodschap van de opstanding te laat voor Judas {Advertentie MA.) U zult nooit grote adver tenties van de „Valentino" overhemdenfabriek zien. (Waarvan de kosten toch vla het overhemd betaald moe ten worden). Neen, de fabrikant van de' „Yalentlno" overhemden ziet meer heil in een directe reclame, waar de koper van dit overhemd zelf het meeste voordeel van heeft En daarom kunt U één dag (maar ook niet langer), ais een bijzon dere „Valentino" reclame, het meest verkochte „Va lentino" overhemd van 13.50 kopen voor nog geen acht gulden. .Valentino" overhemden, speciaal ontworpen voor de zomermaanden, met de be kende 4 kwaliteitspunten 1. Sanfor-krimpvrij. 2. Gemerceriseerd (blijvend glanzend) 3. „Perma Stiff" boord altijd netjes. 4. Indanthren - kleurecht. Het „Valentino" overhemd met zijn bijzondere snit, het Wembley boordmodei, ge makkelijke Amerikaanse man chetten en borstzak, koopt U nu meer dan vijf gulden goedkoper. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze „Valentino" Overhemden, de maten 36 t/m 43 en in de kleuren licht- en donker grijs, beige, wtt» anthraciet, bleu en reseda, voor WlLLL PWitUCELCEMTRUM BWNfNWtB. ï»I. 23180 Het meesterlijke van het verhaal is. dat de theoretische verklaring van de figuur Judas, de meta-phy- sische uitleg van zijn rol en de on vermijdelijkheid daarvan nimmer de directe dramatische kracht van het handelen en het gebeuren over woekert. Bij alle filosofische con sequentie, waarmee Judas wordt geschetst, blijft bij toch een volop levend en lijdend mens. Regisseuse Elise Hoomans, die het stuk ook vertaalde, heeft de sobere, sombere kracht van dit drama zeer knap weten te accentueren door strikt alle bij-effecten en details te weren. Zij heeft verder niet ge streeft naar een historische en bü- belkundige volmaakte weergave. De apostelen bijvoorbeeld zijn heel menselijke figuren gebleven, gebon den aan hun vroegere leven en be hept met menselijke gevoelens en menselijk in hun uitingen. Naast de uitvoeriger karaktei-uitbeelding van Judas zijn zij betrekkelijk schetsmatig gebleven. Robert de Vries gaf een dynami sche, innerlijke doorleefde vertol king van de Judas-rol en zyn spel was ideaal te noemen. Het gecom pliceerde gevoels- en gedachte-leven van de gefolterde Judas kreeg door hem gestalte, waarbij hy slechts zelden tot pathos verviel. Anny de Lange gaf oen prachtige vertolking van de vrouw Lea. die Judas liefheeft, maar. aards gebon den als ze is. hem niet kan volgen in dat wat hij zich als roeping heeft gesteld. Zy wil hem weerhouden van zijn verraad, veracht'hem daar door. verlaat hem om tenslotte te trachten hem te redden. Bernard Droog was de kei-harde cynische polïtie-man en werktuig van Judas. Richard Flink, Jacques Snoek, Ad Noyons, Otte (Sterman, DIni Sprock, Toscha de, Jong voor Jongeren K.K. De Rotterdamse Balletdanseres en -lerares Toscha de Jong, zal met een groep amateurs van de Jonge ren Katholieke Kring Schiedam een uitvoering geven op Maandag 25 April in Arcade, waarbij deze leer lingen zullen laten zien wat ze kun nen. maar Toscha de Jong zal Zelf een groot deel van het programma vullen met solo-dansen. De choreo grafie is van de danseres zelve, ter wijl zij ook de costuums ontwierp. Apoth ekera-nachtdienat: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 6. Bellen by ongeval: G.G, en GD. Ttdnlaan 80, telefoon 69290. Genu Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lang» Haven: geopend iÊdere werkdag (behalve Maan dag)- van 9,30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek- Dam; geopend iedere dag (behalve Maandag) vah 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Muse om; Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks:. 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2» 7 «n 915 uur: „Sa- hrina'V: Monopole 2, 7,, 9 uur: Hell below -Zero". Voorstellingen: Arcade, 8 uun Jaarfeest K-A.B. Musis Sacrum,-d uur: Balletuit voering Toonkunst. Arcade, 8 uun Comité Kath. Schiedam. Pater Ant. v. Rixtel 1 over het .„Mandement''. Irene, 8 uur: Jaarvergadering Ver. v. Beheer van Gelden wijk 2 Ned. Herv, Gemeente. Marijke, 8 uur: Contactavond H.BD.S. Chr. Soc, Belangen, g uur: Ned. Chr. Bouwbedrijfshond. Bespre king agenda gewestelijke verga dering. Zandvlakte Sterrebos, a .uur: „Grand Cirque International". Irene, 8.15 ifur: Ledenvergade ring Centr. Nederlands Henge- laarsverbond. De Ronde van. Nederland loopt pok door Schiedam, 20dat morgen ochtend de deelnemende renners ook door^onze stad zullen komen. Ten einde een geordende doortocht te verkrijgen doet de politie een. beroep op de automobilisten om in de tijd tussen 10 en 32 uur geen auto's te parkeren langs de Rotterdamse Dijk, Koemarkt, Gerrit Verboonstraat, Oranjestraat, Nieuwe Haven, BK- laan en Vlaardingerddk. Ook mogen honden tijdens die uren niet los rondlopen, daar zjj gevaar kunnen opleveren voor de wielrenners. GTB 1, dat ondanks gelijk spel, een plaats op de rangly'st is ge zakt, krijgt Zaterdag a.s. bezoek van ZBVH, Dit is voor GTb een mooie kans om door een overwin ning uit de gevaarlijke zóne te ko men en tevens om revanche te ne men voor de nederlaag die zij in Zuid-Beveland te incasseren heeft gekregen. De aanvang is om 4.15 op het terrein Havendijk. GTB 2 gaat naar BVCB in de Bergsehoek, een onbekende tegen stander, waartegen nog nooit ge speeld is. GTB 3 speelt voor het eerste elftal aan de Havendijk om 2.30 uur tegen PPSC 3. Te bevragen aan het Hoofdbureau van politie te Schiedam, tussen 9—12.30 uur en 25 uur. Rozenkrans, voetbal. Te bevragen bij de vinders: Speelgoed-olifant, ju. v. Thiel. Juliana- lean 28; autoped de Groot. MUsis Sa crum Lange Havèn lil; speelgoed-haan, L. v.d. Berg, Halleystraat 42: postduif, Dierenbescherming. St. Anna Zuster straat; zwsrt-wlt konijn G. van Vliet, Grofbaan 75; nummerplaat van motor, A. Gokfce. Goeman Borgesmslaan 57; rubber zadeldekje Th- v.d. Sluis. Lange Smgelstraat 84b; fietspomp, w. van Da len. Rozcnburgsestraat 19a; zakje met gereedschap Bruggeling. Broersveld 114; schroevedraaier. Slavenburg Boerhaave- laan 4B; zakje met gereedschap, J. Gurmewegh schledamscheweg 227: doos inh. diverse' pakjes Blue Band, G. van Schendelen, v. Beverenatraat 20: bood schappenmand inh. levensmiddelen, po litiepost Rochussenstraat te Rotterdam: houten plank, J. E. Struük. Derx Bom- melschestraat 2; sigarettenkoker m. inh. R. Goudappel. Gasstraat 28; dolk m étui Stompé. Lekstraat 129: rozenkrans, V. TrJel, Vlaartüngerdijk 47; kinderbril Krommenhoek, Stationstraat 60b; ball point, Beljaars, v. Mussenbroekstrust 17a; sigaretten-aansteker A. Jansen, Anna van Burenstraat 21; Lipssleutel, W- de Bruijn. RotterdamsedÜk 232c: tabakszak met inh., R- Holl Jan van Avennestraat 10; rozenkrans to étui, J. de Regt, Hogenbanweg 53a; blauwe Idrtderpet. R. van Ede, Broers vest 2615 blauwe capuchon, T. da Jong. HuJjs- mansstraat 7: Jongenspet, Jansen. Lek straat 45a: sportriem. W. Duehateau, Esdoornlaan 16: kinderhandschoen. Ver steeg Drogistery Troelstralaan 85: zwart kindériack, E. Slmonis, Axchunedes- straat io; zwart kinderschoentje (L), K. den Oto«. Alb. Thtfmstraat 25a; parapluie, A. Schouwink, Er. Haver- schmidtlaan M; Jongensriem H. Rijs wijk Stationstraat 19: 1 paar wan*En< I. de Vries, Portugaaïsestraat 37b: wandelmars-medaille. J. van Drlel. P. de Hooghstraat 12; bedrag aan geld, J. Zij Is tra, P. Potterstraat 2fic; zilveren broche V.d. Tempel, Marconistraat 85! dameshorloge, G. v. Schendelen v. Be verenstraat 20; herenpolshorloge, V, Veen Boerhavela&n 43b; hoed en speld, V.d. Gaag Oostsingel 199 te Ddft; arm band. v. Wijk. Marconistraat 53a: brui ne portemonnai® met inhoud, J. Ha- ber, Warande 119: kinderporfemonneie. Versteeg Drogisterij, Troelstralaan 55; bruin® h'erenportemonnaie, N. WKlemse. BoeieTStraat 2a te Rotterdam, dames tas met inhoud. T. Schoonhoven. W. de Zwilgerlaan fl; plastto d*n»*t»a. V. i Wtik. "Marconistraat 53. Het voetbalprogramma voor Zondag a.A is zeer belangrijk voor de Schiedamse verenigingen. Wanneer wij 1 A bekijken dan zien wij al direct dat WF, dat de laatste weken zo van zich. deed spreken door een tweetal prima overwinningen, voor een uiterst zware taak zal komen te staan tegen koploper Hekelingen. Zullen onze stadgenoten weer voor een verrassing zorgen? Ongetwijfeld zullen zy met meer zelfvertrouwen het veld. betreden dan voor enkele tijd geleden. Wij geloven wel dat WF over de inzinking heen is en dus wel een. zware tegenstander voor Hekelingen zal worden. Doch ook Hekelingen moet op de tellen passen want GLZ is een geduchte concurrent voor.de bovenste plaats. Deze vereniging moet by Noorderkwartier op bezoek dat bijna onderaan de ranglijst staat en redelijkerwijs kan GLZ op een overwinning rekenen. Het gaat dus spannen, aan de kop. Onze andere stadgenote in deze afdeling, SVDPW, heeft een uit wedstrijd tegen Hurricanes. Wij ge ven onze stadgenoten in deze wed strijd wel kans op beide winstpun ten. Wat zullen de Schiedamse vereni. gingen in 1 B doen? Alle drie ver enigingen staan voor een zware op gaaf. SFC krygt Dilettant, dat met 23 uit 15 stevig bovenaan Staat, op bezoek. Men weet nooit hoe het „balletje" kan rollen, doch wij ge ven Dilettant de beste kans. V"oor eenzelfde opgaaf staat De mos. Het krijgt Het'Noorden op be zoek. Deze laatste staat op de twee de plaats zodat wij ook in deze wed strijd niet op een Schiedamse over winning mogen rekenen. De derde vereniging op de rang lijst, LMO, gaat Op bezoek bij Ur- sus. Het zou ook in. deze wedstrijd niet te verwachten zijn dat Ursus zal winnen. De twee Schiedamse rivalen, Mar- tinit en Schiedam, hebben, jj. Zon dag beide met een viertal invallers moeten spelen als gevolg van de derby op 11 April j.l.t Hopenlijk kunnen deze acht spelers a.a. Zon dag wederom, van de partij zyn, want het gaat nu aan de kop span nen, Volgens de ranglijst zou Schie dam de meeste kans op een over winning hebben tegen. Saturnus; MarÜnit krijgt het zwaarder tegen Sportvogels. Wjj hopen voor beide verenigingen dat zij zullen winnen. Het rit Hermes-D.V-S. in deze competitie, niet mee. De wedstrijd van afgelopen Zondag was weer een teleurstelling en wetf kunnen we zeggen, dat Bennes-D.V.S. meer had verdiend. Wel moeten Wc hieraan toevoegen, dat ditmaal enkele fraaie kansen werden gemist. Degenen, die deze wed strijd hebben gevolgd, zullen het met one eens zijn, dat hierbij zeer duide lijk aan het licht kwam, dat het zelfvertrouwen in de aanval nog steeds ontbreekt. Verdedigend speelde Hennes sterk, vooral v. d. Sloot en Burger kunnen op een uitstékende wedstrijd terugzien. De Haarlemse doelpunten waren niet van geluk ontbloot en dit geluk bad Hermes nu net niet. Wij zijn er van overtuigd, dat als de Schie damse aanvallers^ hunvertrouwen kunnen terugvinden, dater over winningen 'zullen komen, want het spel van onze stadgenoten is, in ver gelijking met de tegenstanders, niet van dien aard, dat zij perse de dra ger* van de rode lantaarn-moeten zijn. Een prachtige kans om' de rode lantaarn aan een. ander te geven komt Zondag. Dan.komt Vitesse naar-de Dam- Nu voor het eerste elftal voor a.s. Zaterdag geen wedstrijd is vastge steld, vraagt het tweede elftal alle, aandacht. Dit elftal dat met een mooie voorsprong boven aan de ranglijst staat, kan 3A. Zaterdag te- fen Monster 2 een. stapje dichter bü et kampioenschap komen. Programma voor 23 April: HBSS 2 Monster 2 (4.15 uur, terrein Spie. ringshoek); Insulinde 2HBSS 3 (4.15 uur. Kanaal weg, Rotterdam); Rozenburg 2—HBSS 4 (4.15 uur. Ro zenburg); DVO '32 2—HBSS 5 (2.30 uur, Vlaardingen)HBSS al—VFCa (4.15 uur, Damlaan); HBSS a2For- tuna a3 (3 uur, Damlaan); HBSS b —Zwaluwen B4 (2.30 uur, Spierings- hoek)Voorwaarts clHBSS c (2.30 uur, Rotterdam). Vorige week vond in het clublo kaal van de schaakvereniging „Het Zwarte Paard" de jaarlijkse twee kamp plaats tussen het „Zwarte Paard" en de Personeelsontspan- ningsver. Netam. (P.O.N.) Ieder jaar omstreeks Pasen wordt er door beide verenigingen in een thuis- en uitwedstrijd gespeeld om een beschikbaar gestelde wissel- se ha akzuü. Vorig jaar behaalde P.ON. een kleine 16—14 overwinning en wist voor de eerste maal beslag te leg gen op het kleinood. Op Vrijdag 25 Maart j.l. wist „Het Zwarte Paard" in de eerste wedstrijd een 7Y*—ü'Jt overwinning te behalen in Rotter dam. In de tweede wedstrijd in eigen clublokaal was „.Het Zwarte Paard" de mindere- maar tot -een-definitief resultaat kwam het;nog,niet. -De getailleerde uitslagen luidden: I. P. v.d. Waal—Dijke 0—1; 2. M. v.d. Kraan—Dorsman 0—1; 3. H. v.d. KraanV.Asperen 01; 4. Th. Am- merdorfferV-Beveren V»Vt; 5. A. v. BommelSchouten 01; 6. C, Ammerdorffer—Barendswaard afge broken; 7. J. v. Mourik—Bruins 1—0; 8: C. v. Mee ren donkStolk *.s54; 9. P. v.d. KraanSonneveld 0—1. Het totaal was 9Va—BV», De afge broken partij moest nu de beslissing brengén. Gisteravond werd deze par tij voortgezet en eindigde in remise. De totale uitslag van dit jaar ia dus 10—10, zodat de beker in bezit blajft van P.O.N. De houten motorboot van G. A. O, die aan de Buitenhaven ligt, werd gistermorgen aangevaren door een bak met heistelling van het Aanne mingsbedrijf Simon. In zinkende toestand h'eeft de eigenaar het bootje naar de wal gebracht. De politie stelt een onderzoek in. Zondag a.s. staat DHS een zware strijd te whehten. RCD uit Dor drecht komt op bezoek en tegen de ze ploeg hebben de geel-zwarten nog iets goed te maken. In de Merwestad kregen onze stadgenoten een 3—0 nederlaag te slikken en daarom zijn zij belust op een revanche. Gemakkelijk zal dit echter niet gaan, want ook RCD is een gegadig de voor de .bovenste plaats en nu zijverledenweek een punt op de DHS-ers zün achter geraakt, zullen zij zeker, tot het «uiterste vechten, om niét uitgeschakeld 'te worden. De" aanvang is twee uur. Het verdere programma luidt: DHS 2—VOC 2, 10 uur; DHS 5— Overmaas 9, 9.30 uur; DHS 6—Hil- legersberg 412 uur; DHS 8—Pant serboys 3, 2 uur. GEBOREN: Corneha M. Ld v. A. J. Hertog en J M. Lellveld: Hendritca W. L., d. v. T. L. C "van der Hoovers en A. G. M. steens: Anthonius, z. v. G. M. L, van 't Hoen en C. Montyn; Hendriks R-, a. v. M. van der Put en A. Peeren; Jacob, z. v. J. L. Ophof en J. J. Kool; Robert, z. v. D, L. Putters en M. S. Klem. ONDERTROUW!»: P. Boschman 26 jaar en S. C. Bleecke 27 jaar; J. A. Bunnik 34 Jaar en J. M. E. Belnlng 29 jaar; I. Elorljn 21 Jaar en A. A Spee- ker 16 jaar: B F. J van den Hoek 28 jaar en G. Govaars 26 jaar; A. Hoog werf 24 jaar en A. Verhoeff 21 jaar; A. de Keyzer 26 jaar en C. Vlug 25 jaar; W, Krul 25 jaar en C. J. M. van der Valk 21 jaar; 3, Nocrdtjk 42 jaar en G, Penders 37 jaar; M. Otten 25 jaar en L. G. Lassay 21 jaar; J. van Havens 24 Jaar en M. van der Leeden 22 jaar: P. J. L, Rens 29 jaar en J. P. H. Mol 25 jaar; B. de Smits 29 jaar en D. A. van Hoogdalem 22 jaar; A. van Steenbergen 22 jaar en M. G. Dagevos 20 jaar: K. K. J. Willman 31 jaar en E. G. L. Hof stee 23 jaar, GETROUWD: J. Kraaijeveld 23 jaar en E Wijzenbroek 20 jaar; G. A. van den Hoek 32 jaar en C, M. Windhorst 30 jaar: G. A. M van Heek 22 jaar en A. S. M. van Schande! 23 jaar; A. J. Vredenbregt 30 Jaar on C. A Windhorst 26 Jaar: M. Plugge 21. jaar en A. M. van der Knaap 22 jaar: W. A. Pleters 23 jaar en W, Jansen 20 jaar; A. Gllle 27 jaar en M. J. Bekkers 22 jaar; H, P, Klein 28 jaar en N. Huigen 19 jaar; J, M. van Ahtven 27 Jaar en A- P* M. Srholte 25 jaar: D. Hartman 21 jaar en M. van Hees -18 jaar: J, D. Hansles 26 jaar en J. J. van Buren 22 jaar; S. A. T. Horvéth 28 jaar en C, Duijn 23 Jaar, OVERLEDEN: "A. Penning. 84 Jaar, weduwe van J. van Rijn; T. B. Maeken- bach, 40 jaar. Oecumenisch Avondgebed De Oecumenische Raad van Ker ken alhier heeft besloten het Oecu menisch Avondgebed, dat redere eerste en derde Zaterdag van. de maand plaats vindt jn de Lutherse kerk, in de maanden, waarin 5 Za terdagen voorkomen, ook op deze vijfde Zaterdag van die maanden te doen houden. Het betreft voor 1955 de maanden Juli, October en De cember. Dit betekent, dat hi die en kele gevallen het avondgebed op 2 achtereenvolgende Zaterdagen wordt gehouden. Het Avondgebed van Zaterdag a.s, 23 April zal staan onder leiding van de zeer eerwaarde Heer C, Tol, Oud Katholiek pastoor, alhier. De korfballers krijgen Zaterdag en Zondag een belangrijk programma af te werken. Om te beginnen ontvangt ODI hekkesluiter VEO uit Voorburg. Als onze stadgenoten het tot een zege weten te brengen zyn ze practisch in veiligheid. Op eigen terrein lijkt ons het zeker mogelijk heslag te leggen op belde punten. In Voorburg werd destijds met 2—3 gewonnen. Schiedam moet Zondag op bezoek bij het steeds voor verrassingen zor- De afdeling Schiedam van de Ne derlandse Vereniging tot steun aan het „Koningin Wilhelmina Fonds" gaat in samenwerking met het Centraal Vrouwencomité een actie voeren om leden en contribuanten te winnen voor de afdeling Schie dam. Een Ieder weet wel zo ongeveer wat de doelstelling van het „Ko ningin Wilhelmina Fonds" is. Jaar lijks heeft deze vereniging voor de kankerbestrijding een bedrag van ongeveer 1miluoen gulden nodig voor verplichtingen aan het Nederlands Kankerinstituut, het Rotterdams Radio-Therapeutisch In stituut, de vijf Universitaire Kan ker Centra te Groningen, Utrecht, Leiden, Nijmegen en Amsterdam en de sub-centra in Middelburg, Eindhoven, Maastricht, Deventer en Leeuwarden. Voor al deze inrichtingen, waar men onderzoekingen verricht naar de kwaadaardige gezwellen, is veel geld nodig. De vaste inkomsten worden verkregen uit de bijdragen van leden en contribuanten Daar naast verzamelt men. geld met col lectebusjes, die In diverse winkels en bedryven zijn uitgezet. De jaar lijkse landelijke collecte in Sep tember en een. grote loterij zijn tot slot de financiële basis, waarop het Koningin Wilhelmina Fonds zijn werkzaamheden kan voortzet ten. In Rotterdam is de bouw van een nieuw gebouw voor het Radio-The rapeutisch Instituut in voorberei ding. Voor dit gebouw heeft het Koningin Wilhelmina Fonds een be drag van f 2,000.000 beschikbaar gesteld. In dit instituut, dat dus ook voor Schiedam van grote be tekenis zal zijn, komen honderd bedden, terwijl het Rheuma-zieken- huis, dat in combinatie met Radio Therapeutisch Instituut gebouwd zal worden, over 150 bedden zal beschikken. De gezamenlijke kos ten bedragen f 4.500.000. In gebouw Arcade aan de Lange Haven zal Woensdag 27 April de propaganda-film „Er is een tijd van komen" worden vertoond. Het be stuur van de .afdeling Schiedam hoopt dat vele Schiedammers naar deze 'film komen kijken De waar- nemend-directeur van de Gem. Ge neeskundige en Gezondheidsdienst dr Hijmans zal een toelichting ge ven bij de film. Verder zal het zangkoor „Artt Vocali" nog zijn medewerking verlenen aan deze avond. Na deze filmavond zullen in Schie dam huis-aan-huis folders verspreid worden met een aangehechte strook voor het opgeven als lid of contoi- buant. Na enkele dagen worden de ze stroken dan weer opgehaald. Hiervoor zijn veel medewerkers nodig, die zich op kunnen geven bij mevr. J. C. van Woerkom-WItte, Graaf Florisstraat 77, tel. 65801, gende USV. Vooral op eigen terrein zijn de Unilevermensen moeilijk te verschalken, We hebben er echter wfel vertrouwen In, dat dit de rood zwarten toch zal lukken, al zullen ze ditmaal waarschijnlijk - met een wat minder grote overwinning ge noegen moeten nemen. Aan de Oude Dijk vindt Zondag middag de ströd tussen twe'e oud rivalen plaats, n.l. Succes en WION, We zijn geneigd de bezoekers de beste kansen te geven, maar het be hoeft geen verrassing te zijn als het andersom uitpakt. In elk geval be looft het een aardige strijd te wor den. ODI 2 gaat na de eerste nederlaag van verleden week weer trachten de overwinningenreeks voort te zet ten. Tegen Blauw Wit 2 op eigen terrein zal dat wel lukken. Mis schien haalt Succes 2 nu ook eens een puntje binnen. De reserves krij gen Eureka 2 op bezoek. De beslis sing om de bovenste plaats van de 3e klasse A van de RK.B. kan gro tendeels vallen in de wedstrijd Schiedam 2—Spartaan 2. De bezoe kers hebben één verliespunt meer, dus als de thuisclub wint, is men een goed eind weegs naar het kam pioenschap. ODI 3 moet op bezoek In Hoogvliet bij 't Waterschip 2. Hier bestaat niet veel kans op ivinst voor de bezoekers. PPSCTSB Het eerste elftal wacht een zware strijd tegen de lijstaanvoerder TSB. De Shell-Boys herinneren zich on getwijfeld nog de zware wedstrijd in Vlaardingen, toen de beslissing pas Iaat in de tweede helft ten voor dele van de oliemensen viel. Het tweede elftal gaat naar Zuid- Beyerland om daar 2BVH 2 te ont moeten. "Dm 2.30 speelt op de Ha vendijk PPSC 3 tegen GTB 3. De A-juniores komen om 3.45 uur in het veld aan de Schietbaanstraat, tegen SFC A. laan, het Arnhemse elftal, dat met 2 punten voorsprong op Hennes op de voorlaatste plaats troont. Dat dit eenvoudig zal gaan, daar moeten de Schiedammers niet te vast op reke nen, want Vitesse boekte de vorige week een opzienbare overwinning op Rapid, terwijl de week daarvoor een gelijk spel werd behaald op Haarlem, Vitesse zit dus zogezegd in de lift en een elftal in een der gelijke stemming is voor iedere te genstander gevaarlijk. Het is dan ook natuurlijk, dat Vitesse tot het uiterste geladen het veld zal betre den. Het 2e en het 3e elftal zijn Zondag vrij. Alleen het vierde komt in het veld, en wel om 12 uur thuis tegen Gouda 3. Het wordt zo langzamer hand eens'tijd,' dat het 4e weer een3 een overwinning, gaat behalen en dit kan tegen Gouda 3, mits er voor gewerkt wordt. Tenslotte een mededeling voor leden van Hermes-D.V.S. voor de interland ontmoeting Nederland— Zwitserland, op Hemelvaartsdag, 19 Mei 1855 te Rotterdam, kunnen tot en met Woensdag, 4 Mei kaarten worden aangevraagd bij het secre tariaat; de heer D. Lubeek, Burg. van HaarenJaan 517 te Schiedam. Alleen schriftelijke aanvragen wor den in behandeling genomen, ROTTERDAM Tijdens de E '55 zullen de Neder landse Spoorwegen speciale reduc tie-biljetten beschikbaar stellen. Op een groot aantal stations in het ge hele land zullen tegen gereduceerde prijs retourbiljetten derde klas naar Rotterdam verkrijgbaar zijn, die tevens toegang geven tot de E '55 en Unlfestl. Daarnaast zullen In een aantal plaatsen in de omgeving van Rotter dam biljetten worden verkocht, die bedoeld zij'n voor degenen, die alleen LTmfestl willen bezoeken. Zy zullen op vertoon van de talon, die aan het treinkaartje is bevestigd, na 7 uur 's avonds toegang tot het vermaak- Centrum hebben. Op Zondagen zul len zij al om 1 uur 's middags terecht kunnen. Een dagretour met toegang tot E '55 en Unifesti zal vanuit Amster dam f 6.50 kosten, vanuit Utrecht f 5.-— en vanuit Den Haag f 3.15. Een retour, dat alleen toegang geeft tot Unifesti, zal vanuit Delft f 1.95 kosten, vanuit Den Haag f 2,35 en vanuit Dordrecht f 2^5. Zoals bekend bedraagt de toegangs prijs voor "55 zonder reductie f 2.25' en. voor Unifesti'f 125. Wijkraad Overschie Recreatie eist voorzieningen Tydens de gisteravond gehouden wykraadsvergadering in Overschie is ernstige critlek uitgeoefend op de houding van het gemeentebestuur, dat geen, of in ieder geval veel te weinig aandacht zou schenken aan de bijzondere voorzieningen, die ge troffen moeten worden to het snel groeiende Overschie. „In de uitbreidingsplannen wordt weliswaar grond gereserveerd voor een jeugdcentrum, voor ruimten voor medische zorg, voor ontspan ningsgelegenheden, voor speelvelden en dergelyke. maar schijnbaar ver wacht de gemeente, dat het parti culiere initiatief deze noodzakelijke voorzieningen tot stand kan brengen. In een wijk. waarin de bewoners nog niet de minste binding hebben, is dat onmogelijk," zo meende de heer A. A. Hegge, die bovendien zeer weinig te spreken was over het feit, dat er bij de opening van de eerste van negen flats voor de wijkraad geen gelegenheid scheen te zijn ge weest het woord te voeren. Ook tijdens dc behandeling van het voorstel van de heer A. Vlag over de verbetering van de bestaan de bibliotheek kwam duidelijk tot uiting, dat het gebrek aan recrea tieruimte nijpend geacht moet wor den. Het Voorstel om in Overschie een weekmarkt te doen houden, eveneens ingediend door de heer Vlag, ontmoette weliswaar enige tegenstand, maar uiteindelijk werd1 toch met 10 tegen 4 stemmen beslo ten de gemeente in overweging te geven Overschie een weekmarkt te geven. De directie van de Stoomvaart Maatschappij „Nederland" deelt me de, dat aan de algemene vergadering van aandeelhouders, welke op 26 Mei aj. wordt gehouden, zal worden voorgesteld over het jaar 1054 een dividend van 10 procent in contanten uit te keren (onveranderd). (Advertentie I.M.) Het lH&trpr/ialoés heeft een ongeëvenaarde 'keus BROMFIETSEN v Solex, H.M.W„ Locomotief, i Magneet e.a. reeds een pracht brommer vanaff 333.—- MOTORRIJWIELEN IFA, Sparta, Parilla, T.W.N., Victoria, Panther, Norton - enz. enz. Reeds vanaf ƒ990.— SCOOTERS Victoria, Sparta, Vespa, Parilla, Ztindapp-Bella, Heinkel, enz. -Een enorme keus reeds vanaf ƒ995.— LEDEREN KLEDING Lange en korte lederen dames- en herenjassen, vesten, sportcolberts, jekkers, handschoenen enz. enz. Keuze uit meer dan 1000 Stuks. KORTOM, ALLES VOOR DE MOTOR EN ZIJN BERIJDER Bij aankoop van Uw motor of scooter verzorgen wij Uw rijlessen tot aan Uw rijbewijs. Voor grootste keus en laagste prijs is en blijft Uw adres: STATENWEG 184 (voorm. pand Esders) TELEFOON 8295» Botterdam - Blijdorp Prins Bernhard zal Koningin. Ju liana vergezellen wanneer zy op 18 Mei de opening van de nationale energie manifestatie E 55 zal ver richten. Onderscheidingen uit het het buitenland Bij Koninklijk Besluit Is verlof verleend tot het aannemen van het achter de naam vermelde buiten landse onderscheidingsteken aan: de heer J. A- de Monchy, lid van de firma Pakhuismeesteren te Rotter dam, ridder in de orde van Econo mische Verdiensten van Frankrijk, en de heer L. C, Smith, directeur van L. Smith en Zoon's Scheeps- en Werktuigbouw N.V. te Kinderdijk, ndder in de orde van de Kroon van België. KRIMPEN ii/(! ÏJSSEL Sinds de dertiger jaren bestaat er een nauwe samenwerking' tussen het Nederlandse Mijnwezen en de grote oliemaatschappijen bU het speuren naar eventuele olievoorraden in de Nederlandse bodem. Dere samen werking kwam gistermiddag nog eens tot uiting, toen mevrouw A. C. de -Maart—Zype, met haar echtge noot, lr P. de Haart, Inspecteur ge neraal der mijnen, de reis van Lim burg naar Krimpen a/d Ussel had ondernomen om op de werf van Van der Giessen de doopplechtigheid te verrichten van de shelltanker Cami tia. Uit de op dit doopceremonieel en vlotte tewaterlating volgende rede voeringen in de grote werfcantine van de BJP.M. Directeur ir H, Bloemgarten en ir p. de Haart, ble ken deze beide functionarissen oude studievrienden te zijn, die samen op de technische hogeschool te Delft hebben gestudeerd en. na afloop daarvan beide „m de olie" waren gegaan. De heer C. van der Giessen Azn., de werf directeur,noemde in zijn- toespraak de Camitia, die bestemd is voor het vervoer van-smeerolie, een technisch wonder. Bovendien, roemde hij de'zorg, waarmee de re derij de bemanningsverblijven op perfecte wij2e laat inrichten. Terwijl de Camitia te water gleed, voer juist, een zusterschip, de Cinu- lia, gebouwd door de werf P. Smit jr., de Nieuwe Waterweg op terug kerend van de technische proef tocht op de Noordzee. Over enkele dagen zal dit schip aan de rederij worden overgedragen. Aan de af- bouwkade van Van der Giessen ligt nu een tweede zusterschip, de Cra nia, in een vergevorderd stadium van afbouw. Eind Mei zal ook dit schip bij de Shell in dienst komen. Voor alle drie schepen heeft de machinefabriek van P. Smit Jr. een B. en W. diesel van 4600 a.p.k, ver vaardigd. Op de Heemraadssingel fietste gistermiddag de 14-jarige Adrie Bisschop uit de le Schansstraat met een vriendje naast zich. In een bocht haakten de sturen m elkaar, waardoor de jongens vielen. A. Bis schop werd met een lichte hersen schudding naar het Cooisingelzie- kenhuis gebracht. Het tramverkeer van de lijnen 4, 16 en 22 had door het ongeval 15 minuten vertraging. Gisteravond werd in de Sparta- straat de 49-jarige mevrouw A. Le- zer-Nijveen van de Spaansebocht, toen zij weifelend overstak, aange reden door een personenauto. Met inwendige kneuzingen werd het slachtoffer naar het Bergwegzie kenhuis vervoerd. Uit het jaarverslag van de districts- schoolartsendienst „Alblasser.waard", blijkt dat in het jaarverslag over 1954 van 11.897 onder toezicht staan de schoolkinderen er 3064 medisch werden onderzocht. ,578 van hen (14% werden naar een huisarts verwezen. Door bemiddeling van de schoolartsendienst werden 73 kinde ren uitgezonden naar vacantiekolo- nies. Het bleek dat de vaccinatie nog zeer onbevredigend is. Van "1655 on derzochte leerlingen was slechts een derde deel ingeënt tegen pokken, een vierde deel tegen diphterie en nog geen vijftigste deel tegen typhus. By het onderzoek op tbc werden 62 po sitieve. reacties gevonden. Het is een belangrijke verbetering, dat door aanstelling van een derde schoolarts per 1 Januari j.l. het aantal leerlin gen. per schoolarts kon worden te ruggebracht tot zevenduizend. Vinflaay vierde mejuffrouw J. Glimmerveen haar 23-jarig jubileum by de firma Van Nelle. Mejuffrouw Glim merveen trad als 19-jarig meisje op de tabaksvcrpakkmgsafdenng tb a eRst. Zij werd vanmorgen door de direct e in het prlvé-kantoor ontvangen en gecom plimenteerd. CJft een welland aan de Grindweg is gisteravond een drachtige koe ge stolen ter waarde van lOOÓ.—De koa is eigendom van de 62-jarige veehou der A. V. 't H.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1