Uitslag Nieuwe ophaalbrug zal Hoofdbrug vervangen Toonkunst-leerlingen dansen sprookjes In de echte sfeer van een groot circus Waar de Gemeenteraad over kan praten SVV naar Sittardia OESTER* St Jorisdag Grondige verbetering van de verouderde Koemarktbrug Hell Bellow Zero AGENDA 1111 Voorzieningen van scholen, enz. Sabrina": weer een glansrol voor Audrey Iiepburn Motorrijder botst tegen hek Een muzikale jaarvergadering Sti< 'Ring 1940-'45 Schiedam vlagt Burgerlijke Stand IN HET VERVOLG NIEUWSTE SUPER-SMEERSTATiON 't Doorsmeren bij „De Ster" Damkampioenschap Schiedam PA ASP HIJS VRAAG „I>e Scfeiedanimer" Roode Kruis is „bloeddorstig" Open Inliabé - gesloten winkels Oorlogsschip gezonken Eerste steen voor Grieksekerk in Rotterdam gelegd Drukke receptie van prof. Edelkoort Langren-globes Aanwinsten voor Maritiem Museum Zaterdag 23 April 1955 Binnen afzienbare tod zal de Hoofdbrug, die zich in een slechte staat bevindt, vervangen worden door een nieuwe en moderne geheel stalen ophaalbrug, waarvan de breedte van de rijweg 7J& meter wordt, met daar naast trottoirs van liefst meter. De kosten hiervan worden geraamd op J 52G.Ü0O,pit ïs een voorstel van B, en W. aan de Gemeenteraad. Ook de Koemarktbrug, die niet meer aan de eisen voldoet zal een ingrijpende verbetering ondergaan. Het had aanvankelijk in de bedoe-1 nieuw te bouwen brugwachtershuls- ling gelegen om de bestaande Hoofd—i je, daar het oude afgebroken moet brug te vervangen door een bascule- worden volgens het saneringsplan, brug, maar dit is met mogelijk ge- - - bleken door de aanwezigheid van de oude sluis. Een bascule brug vereist n.i. de bouw van een diep gefun deerde kelder en hiervoor zou het oude sluiswerk afgebroken moeten worden, hetgeen op grote bezwaren stuit. Om het bestaande sluiswerk zo veel mogelijk intact te lalen, zal de fundering van de nieuwe brug achter de tegenwoordige kademuur worden geplaatst en om de fundering zo hoog mogelijk te kunnen houden is daarom de keus gevallen op een ophaalbrug, met een kleine kelder voor het plaatsen van het machinewerk. De voordelen van dit model brug is, dat de oude sluis intact kan blij ven, dat er geen kostbare bomvkuip gemaakt hoeft te worden cn dat daar door de stremming van de scheep vaart tot een minimum beperkt kan blijven. De bedieningskast van deze brug. die een door vaar twij die krijgt van ?,40 meter wordt geplaatst in een hl Monopole: De walvisvaart is een bedrijf, waar het niet al te zachtzinnig en ook niet al te fijn toegaat Maar de schurkerijen, die enkele ongure fi- guren op een walvisboot in ae Zui-1 delijke IJszee presteren, rechtvaar digen de titel van de onderhavige film „Heil Below Zero", d.w.z. (vrij vertaald) „Hel in Poolkoude", ten- volle. Het spannende werk is eigen lijk een gewone misdaadfilm in een heel ongewone omgeving; walvis- schepen (soms authentiek opgeno men) en poolnatuur. Onder verdachte omstandigheden 5s de kapitein van een walvisvaart- fa brieksschip op zee verdwenen en zowel zijn compagnon een schurk zoals de toeschouwer reeds heel gauw door heeft als zijn lieve dochter spoeden zich vanuit Londen naar het schip. De eerste heeft waar- 1 schijnlijk wel wat te „regelen" zijn zoon nl heeft de kapitein naar de andere wereld geholpen en de tweede wil het zaakje eens duchtig onderzoeken. Een onderneming, die zij er waarschijnlijk niet best afge bracht zou hebben, ware het niet dat de kloeke knokker Alan Ladd toevallig dezelfde kant op moest. Zijn nautische ervaring dateert uit de tijd, toen hij nog op een marine sleepboot voer, maar dit verhindert niet, dat hij binnen enkele dagen reeds een uiterst kundig kapitein is, die de zwaarste verantwoordelijk heid. met mannelijke 'nonchalance draagt. Ladd ontmaskert de moordenaar, die bovendien nog graag met het verweesde meisje had willen trou-, wen. Hij ontwikkelt zich onder lei-" ding van een vrouwelijke (sic) ka pitein van een walvisjager tot een bekwaam harpoenier cn slaagt erna een afgrijselijke schipbreuk in het poolijs nog in de boze rederszoon, die al zijn getuigen ondertussen nog geliquideerd heeft, zijn verdiende loon te geven. Ondanks al deze gewelddadig heden is er toch wel veel interes sants en schoons te genieten in deze rauwe avonturenfilm met haar au thentieke achtergrond. Mark Robson, i$ de regisseur van het technicolor- product. Voor de afsluiting van de brug 2ijn vier stuks afsluitbomen geprojec teerd, die bewogen worden door een electrovijzel van het zelfde type als hij de Ooievaarsbrug. De Koemarktbrug De Koemarktbrug ondergaat een grondige vernieuwing. Er komen nieuwe brugdekken, zowel onder als boven, terwijl de afwatering verbe terd wordt. De bestaande sluitbomen worden gewijzigd, terwijl de afsluit hekken aan de kant van de broers- vest vervangen worden door afsluit bomen. Er komt een nieuw systeem van verkeerslichten, zowel voor het land- als het scheepvaartverkeer, ter wijl ook de electrische installaties voor de bomen gewijzigd wordt. De kosten van deze wijziging wor den geschat op 154.500. Jammer al leen, dat deze verbetering van de Koemarktbrug niet inhoudt dat de brug ook breder gemaakt wordt. KERKDIENSTEN Ned, Berv, Kerk Grote Kerk; 10 uur ds j, G. Jansen, 5 uur vic. AJb. v. d. Ban Nieuwe Kerk: lo uur ds J. Gras, 5 uür ds J- D. Sintels (H. Doop). Wes- terkerk: a en, 10.30 uur ds A. Hoffman. 5 uur ds J. Gras. Vredeskerk: S en 10.45 uur ds j. D. Smids. 7 uur ds G de Ru. Kethel: 10 uur ds Barneveld, 7 uur ds C. J. p. Mackaay. Ned. Herv, Geref. Kerk. Gebouw Irene; 10 en 4 uur ds R. de Bruin. Gerei, Kerk. Oosterkerk: 10 uur ds G. Brinkman. 5 uur ds D. Zwart. Plan- tagekerk: 10 uur ds W. A. Krijger. 5 uur ds G. Brinkman. Julianakerk: 10 uur ds D. Zwart, 5 uur ds W. A. Krij ger. Kethel: 9.30 uur dr S. B. Dee. 2.30 uur ds G. Brinkman. Ziekendienst G«meente-ziekenhuis. 7 uur ds W. A. KrUger. Chr, Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa rande: 10 en 5 uur leesdienst. Cltr. Ger.ef. Gemeente. Volksgcbouw Tuin laan: 10 en 4 uur ds M. J. Middel koop Oud Geref. Gemeente, Jeugdhuis Lange Haven £>Tr 10 en 5 uur ds F. LuytjeS. Nefl. prot. Bond, Westvest: 10 30 uur ds F. E. van Leeuwen. Evang. Luth. Kerk. 10 uur ds A. Berghorn. Baptisten Gemeente. Kerkgebouw Broersvest 53: 10 en 7 uur ds J. Se~ gaar. Qud-Ksth. Kerk 1015 uur Hoogmis. Leger des Heils. Lange Haven 27: 10 uur HeiUginsssamenkomst. 7 30 uur Verlossingssamenkomst, Gernt Ver- boonstraat: S30 uur OpeiUuchtsamen- komst o.l.v. brigadier en. mevr. G. H. Jouvenaar—Dïyöiamer, Apothekers-nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Lïduinastr, 53. Bellen btf ongeval: G.G. en Gj)„ Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.3Ö uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2 4.15, 7 en 9.15 uur: „Sabrina". Monopole, 3, 5, 7, 9 uur: „Heil below Zero". Voorstellingen; Zandvlakte, s uur: Internationale Circus-show. Musis Sacrum, 8 uur: Cabaret avond Personeelsver. „Vegla". Tivoll, 8 uur: Feestavond S. V. en H. V, ..Schiedam". Arcade, 8 uur: Toneelavond „Het Singe tkwartier" Irene, 8 uur: Filmavond CJMV- federatie. C-antine Excelsior, 8 uur: Toneel avond Personeelsver. „Excel sior". Volksgebouw, 8 uur: Toneel avond. Scliiedamse Toneelver. j „Amicitia". Tn frisse fleurige costuums gestoken hebben Vrijdagavond een honderd tal leerlingen van de balletschool van Toonkunst een openbare les en bal letuitvoering gegeven in Musis Sacrum. Het programma viel uiteen in twee delen: voor de pauze de openbare les en daarna de ballet-opvoering van twee sprookjes. De zaal was zeer goed gevuld, grotendeels met ouders, die wel genoten zullen hebben van het optreden van hun kinderen. De demonstrerende leerlingen van de school, variërend van heel jong tot volwassen, hebben door de beu gel pas een jaar les gehad en dan maar een uur per week, dus hoge kunstprestaties mag men niet ver wachten. Maar toch is het jammer dat de leraressen Christine van Westering en Henriette Langgro zo weinig aandacht hebben besteed aan de rhythmc en de symmetrie in de dansen, iets wat juist bij ballet zo belangrijk is en zo aardig aandoet. Individueel echter kwamen de danseresjes soms tot heel aardige resultaten. Dan werd blijk gegeven van natuurlijke aanleg en plastische begaafdheid. Houding en gebaar verrieden stijl. De klassen traden naar anciënni teit voor het voetlicht. De dansjes van de kleinen waren vaak ontroe rend of brachten een glimlach naar voren. Bij de oudere dames vielen de Hongaarse dansen op. Na de pauze werd hel visueel at tractiever. De costuums waren bon ter en het accent viel niet meer op TWEE ACCKOBATEN Een plezierig onderdeel van het circus: Jerry en Freddy. Het Grote Internationale Circus is er ondanks vele moeilijkheden in geslaagd gisteravond de eerste voor stelling te geven op de Zandvlakte in het Sterrebos. Want de lange kara vaan van wagens is gisteren heel erg opgehouden door de pont bij Krim pen aan de IJsel, zodat de stoet laat in Schiedam was. Bovendien ontbrak j hel sensatie-nummer van de vliegen- de trapezewerkers, daar het vrou- welyk deel van de „2 Heidi's" in Zeist is gevallen, en met gebroken ribben en een hersenschudding in het ziekenhuis ligt. Toch heeft directeur J. Boltini zijn i publiek in de grote tent een aardig programma kunnen voorzetten. En j de avontuurlijke sfeer van het circus i maakte voor velen veel goed. In de echte circus-stijl werd een zeer uitgebreid en gevarieerde show in de piste gebracht, waarbij vooral het nummer van mevr. Dicky Bol tini met haar gedresseerde lama's en kamelen de aandacht had. De Oos terse muziek hierbij deed het aardig. Een glansnummer was ook het op treden van de springende equilibris ten Jerry en Freddy, echt een ple zierig stukje. Heel aardig was ook de paarden-dïessuur, zowel die van de „in vrijheid gedresseerde" pon- ny's als van de Friese volbloeden. En. dan de vermakelijke Vlaamse clowns, de acrobaten de Rosia's en Arturo en ïtosita met hun Spaanse nummer de „Hariem Rollingstars" en al die anderen. Ach, om kort te zijn, het was een heel aardige circus-show ln de echte cirenssfeer. Dan weet u genoeg. Volgende weck Vrijdag, aan de vooravond van Koninginnedag, komt de Gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen. Door bet College van B, en W, zijn weer een aantal voorstellen ingediend, waarvan een deel de verbetering van de Sehie damse scholen betreft. De St. Willibrordusstichting heeft de medewerking gevraagd voor de aanschaffing van nieuw meubilair ten behoeve van de vorming van vierde klassen van de SI. Jozef Ulo en de St. Antonius Ulo. beiden in Nieuwland-Oost. De geraamde kos- Na baar succes in Roman Holiday speelt Audrey Hepburn ook in haar tweede film „Sabrina" weer als een modem, soort prinsesje zij het zonder geld en zonder titel en het sprookje van de liefde herhaalt zich. al moet zij ditmaal haar keus bepalen uit twee gegadigden. Dat zijn de zoons van de millionairs- lamilie, bij wie haar vader als chauffeur in dienst is. Sabrina is van top tot teen ver liefd op de jongste zoon David, een vrolijke Frans, die veel meer belangstelling heeft voor vrouwen cn vrouwtjes dan voor werk en. car rière. Maar David, wordt zich pas van Sabrina's bestaan, bewust, als zij stralend en herboren van een ver blijf in parijs terugkeert; een chi- guc, zeer ontwikkelde jonge vrouw, die in niets meer lijkt op het spichtige, bakvisachtige meisje van vroeger. David raakt meteen van de kook en hun romance dreigt de familie plannen, waar een miliionairsaffaire mee gemoeid is, zo ernstig in dc war te sturen, dat David's broer Linus, bet zakelijk genie van de fa milie, er zich mee gaat bemoeien. Audrey Hepburn en Humphrey Bogart in „Sabrina". Maar Linus* operatie mislukt, mis schien voor de eerste keer in zijn leven. Hij wil Sabrina weer naar Parijs laten verdwijnen, maar aan het slot van de geschiedenis vaart niet David, maar hij met Sabrina weg. Audrey Hepburn is weer verove rend. in de -rol, die als het ware pas klaar is gemaakt voor haar per soonlijkheid. De regisseur BiHy Wilder heeft het beeld ook volkomen op haar bij zondere capaciteiten ingesteld, maar er blijft ook voldoende ruimte voor de secundaire figuren, onder wie Humphrey Bogart zich weer als een zeer bekwame speler laat gelden en William Holden tDavid) onder de maat blijft Voor het overige is de rolbezetting tot in de puntjes ver zorgd. Een heel aparte figuur is Sabrina's vader, gespeeld door John Williams, die fn deze kleine rol voor een belangrijk deel de sfeer van de hete film mede bepaald. (In Passage tot en met Donderdag). ten bedragen ƒ2.095,50 per school. Voor de St. Thomasschool voor g-l.o. aan de Warande wordt ƒ2.190.50 ge vraagd voor de aanschaf van 24 twee-persoonsbanken, 1 -afel en 1 half-fauteuil; terwijl de St. Jozef school voor g.l.o. m de Nassaulaan nieuwe verlichting nodig heeft. Kosten 1.735. Drie andere scholen zuilen, als de Gemeenteraad er accoord mee gaat. filmstrook-projectoren krijgen, die ƒ250,— kosten. Het zijn de Comffle- niusschool A, de Goeman Borgesius- school en de Erasmusschool. De dr J, Th, de Visserschool aan de West- Frankenlandsestraat krijgt op de zelfde voorwaarden verduisterings gordijnen ten behoeve van filmles- sen. De kosten zijn 406,50. Vijf jaar geleden heeft de Raad het College gemachtigd erfenissen of schenkingen aan het Museum, het archief, de Bibliotheek en de Stads- kwekerij te aanvaarden. Deze mach tiging loopt echler af en de Raad wordt verzocht deze te verlengen. Sinds een aantal jaren bestaat er een geschil van mening tussen de ge meenten Schiedam en Rotterdam over de wijze van afrekening van ge leverde stroom, waarbij Schiedam de grote broer verwijt te veel te reke nen. Lang praten heeft geen oplos sing gebracht zodat thans maar be sloten is het geschil aan een scheids gerecht voor te leggen. B, en W, vra gen de Raad om. goedkeuring hier voor. Voorts bieden B. en W. een aan vullend uitbreidingsplan in Hoofd zaak aan voor een gedeelte van het gebied ten noorden van de Parallel weg, gelegen in de Spaanse Polder, welk gedeelte als gevolg van de grenswijziging van 1953 naar Schie dam is overgegaan. Voor de verbetering van de Schie- damseweg is een stuk grond van 0,83 are aangekocht voor een bedrag van ƒ9,30. Dit is niet veel, maar daar tegenover staat dat op kosten van de gemeente de huis-rioleringen van woningen aan de Schietbaanlaan aangesloten moeten worden. Een nieuw ontwerp verordening van de regeling van het pensioen en wachtgeld van oud-wethouders is in gediend en de raad zal zich daarover hebben te beraden. Tenslotte willen we nog melden dat B. en W. voorstellen om aan de Stichting 1940'45 een eenmalige bij drage van 3.700 toe te kennen, zulks in de landelijke actie om vijf mil- lïoen bij elkaar te krijgen. Gisteravond omstreeks half elf is De SW'ers gaan Zondag op be zoek in Sittard, waar hen ongetwij feld een warme ontvangst te wach ten zal staan. Sittardia heeft n.l. in de laatste wedstrijd tegen Sparta met smadelijke cijfers verloren en is er natuurlijk op gebrand zich a.s. Zondag te aanschouwen van eigen publiek tegen SW volledig te re vancheren. Het zal dan ook een. zeer zware opgave worden voor de rood groenen. De stand op de ranglijst van beide partijen maakt deze^ wedstrijd, zeer belangrijk, want Sittardia met 13 punten uit dertien wedstrijden staat theoretisch hoger geklasseerd dan de SW'ers met hun 15 punten uit vijf tien wedstrijden. Indien de rood groenen echter de volle winst mee naar Schiedam kunnen nemen zal dit hun positie op de ranglijst belangrijk verstevigen. De SVV'ers zullen dan echter a 5. Zondag in Sittard met de zelfde strijdlust in het veld moeten komen als tegen ADO. maar dit dan ook vol houden tot het laatste fluitsignaal, want ook Sittardia is een keiharde ploeg die vecht tot de laatste seconden. De mogelijkheid voor een succesvolle wedstrijd 2it er in ieder geval in voor de rood-groe- nen. maar oppassen blijft de bood schap. DE SVV-RESERVISTEN SW 2 gaat naar Dordrecht voor een ontmoeting met DFC 2- SW 3 speelt om 10 uur thuis tegen HOV 2; een moeilijke wedstrijd voor deze SW-reserves, SW 4 gaat naar Leer dam 2 waar het ook een moeilijke opgave zal worden. De Vereniging voor het beheer van Gelden, van wijkgemeente 2 van de Nederlands Hervormde Gemeente hield gisteravond in gebouw Irene aan de Nieuwe Haven haar jaarver gadering. De Voorzitter de heer B. Masten broek heette de aanwezigen hartelijk- welkom. Het oplezen van notulen en jaarverslagen van secretaris en pen ningmeester zijn meestal een droge opsomming van dorre feiten. Maar één keer per jaar is het verplicht een vergadering te houden, waarop dan gesproken wordt over de stand van zaken van de vereniging. Om de avond een iets gezelliger karakter te geven had de heer Mastenbroek, die directeur is van de Koningin Wilhel- mina Kweekschool in Rotterdam een aantal van zijn leerlingen naar. Schie dam laten komen om een gedeelte van de avond te verzorgen met mu ziek, zang, declamatie en toneelspel. Het schoolkoor „Cantando" gaf een goede vertolking van werken van J. S. Bach, van F. Schubert en van de 22-jarige pompbediende J. F. K- (Beethoven uit Schiedam op do Adm. de Euy- i Jannehe van den Dool declameerde 4. i -4 rt» «üari- „Basterd van J. C. van Schagen. terstraat bij de hoek van de S Door de toneelgroep van de kweek- houderslaan met zijn motorrijwiel school werd opgevoerd^ het toneel- tegen een hek gereden, dat daar een spel ..De appel van Eris". een spel afzetting vormden. Door de regen had hij het hek niet bemerkt. Hu den Dool. viool, droegen ook het werd licht gewond. i hunne by. gelijkvormigheid. Eerst werd ge danst „De poppenkast van Johnson" en daarna het bekende sprookje van Scarlati „Het dappere snijdertje", Dc jeugdige Mieke Seegers gaf decla matorisch een behoorlyke toelich ting hierbij. Dit dansspel gaf waar achtige hoogte punten en terecht gaf het publiek ccn dankbaar applaus. Toonkunst verdient zeker «en pluim voor hetgeen gepresteerd is met de leerlingen. Dc huis-aan-huis-inzamcling van Stichting 1940-1945 begint Maandag 25 April. De brieven betreffende de één-uur-loon-actie zijn verzonden. En heden werd ons al ccn bedrag van f li,12 overgereikt, zijnde het resultaat van de storting van cén uur loon van het Personeel Sport- fondsenbad. Hulde aan deze tromve medewerkers, die ook nu weer als eersten aan onze oproep gehoor gaven. Tevens vermelden wij met grote dank een gift van f 1000.-. die aan onze Stichting werd overge maakt. Door het Comité Nationale Belan gen wordt een ieder aangespoord om op 5 Mei a.s. de nationale vlag uit te steken. Het feestelijk aan zien van de stad wordt er sterk door vernoogd. En wanneer men dan nog een nieuwe vlag besteld via het telefoonnummer 67126, dan doet men er nog een goed werk mee ook. Want 10 pet van de op brengst van de onder dit nummer bestelde vlaggen wordt gestort bij de Stichting 1940—1945 en bij de Bond van Ned. Militaire Oorlogs slachtoffers. GEBOREN: Adrianus, z. van J. Prein en K. Sluijters; Gerardus T, A., z. van J. P. Freeling en A. J. Visser. OVERLEDEN: X M. A. Dulfcr, 81 jaar, weduwe van M. L. P. W. Hooghuis; E. G. Norberg, 56 jaar. (Advertentie LM.) NAAR HET achter de nieuwbouw Amsterdamsche Bank L. Nieüwstraaf 227, Schiedam Voor de automobilist, die door Schiedam stuift op weg naar Vlaar- dingen of het Westland is er voor de service aan z'n wagen door de heer J. S. Lokkerbol van hef auto mobielbedrijf ,.De Ster" in de Lange Nieuwstraat een nieuw systeem van doorsmeren ontworpen. De oude me thode is het gebruik van de z.g. Franse kuil, een vrij diepe inzinking in de begane vloer, waarin de mon teur moet kruipen om de auto te smeren, ln. combinatie met een hef- brug heeft men nu een ondiepe kuil laten maken, zodat de monteur de wagen op een gemakkelijke manier kan smeren. Met dit nieuwe super-doorsmeer- systeem kunnen wagens van allerlei merken vlot doorgesmeerd worden. De heer Lokkerbol, die een handig constructeur is heeft voorts nog di verse technische snufjes aan deze nieuwe installatie .toegevoegd, zoals een olie-buffet, een tegen de muur gebouwde kast. waarin, alle soorten olie in tanks zijn opgeslagen die via gemakkelijk te bedienen kranen di rect voor handen zijn. Voor de garage zijn twee nieuwe benzine-pompen geplaatst, lager dan de gebruikelijke pompen. Het Is nu voor de automobilist gemakkelijker om de benzine-meter te controleren. Voor de automobilisten is het de moeite waard eens te gaan kijken bij de nieuwe aanwinsten van „De Ster". Voor het persoonlijk damkam pioenschap van Schiedam werden in de 5e ronde de volgende partijen ge speeld: C. W. S3eeuwenhoek-D. Mast 1-1; W. A. Verbaal-C. A. Habermehl 2-0: J. P. v*. d, Watering-J- Westerveld 2-0; A. v. d.. Moer-J. de Wilde 2-0. De stand na de 5e ronde is thans als volgt (de heren v. d. Moer en v. d. Watering hebben ieder een partij minder gespeeld): 1. A. v. d. Moer 7 pt; 2. W. A. Verhaal 7 pt; 3. J. de Wilde 6 pt; 4. C. A. Habermehl 4 pt; 5. D. Mast 4 pt; 6. C. W. Sleeu- wenhoek 4 pt; 7. J. P. v, d. Watering 3 pt; 8. J, Westerveld 3 pt. Van de door de leden onderling gespeelde wedstrijden werden de volgende uitslagen genoteerd: M. Voorwald-T, Visser 2-0, J. v. Til- berg-J. v. Walsum 1-1: L. Vrijland- J. Vrijland 0-2; W. M. Pranger-J. Vis ser 2-0. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen.; L. H. Geerdes_ yeenlant- straat 2, lel, 6S357: L. B. E. van Hoogenhuyze, tel. 68067; W. A. de Ridder, Stadhouderslaan 46, tel. 67590. Geopend is apotheek F. H. Bac ker, St Liduinastraat 58, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Onze Paasprijsvraag heeft in vele gezinnen wederom enige uren van prettige ontspanning gebracht. Van de ruim 400 inzendingen had meer dan 80 5 de juiste uitslag, nl. VKOLUK PASEN Het lot moest derhalve beslissen. HIER VOLGT DE UITSLAG: le prijs van ƒ35.J. STEENBERGEN, Havendijk 166 b, Schiedam. 2e prijs van ƒ25.Mevrouw G\ MAK, Warande 29 b, Schiedam. 3e prijs van 15.H. E. DONKHORST, Vondelïaan 25b, Schiedam. Een waardebon van ƒ2.50, beschikbaar gesteld door „Waar dat wiel draait2'. Hoogstraat 69, werd gewonnen door mevr. H. C. de ïtaoy-v. d. Tempel, Fabristraat 14, Schiedam; 1 paar kmderpantof fels. beschikbaar gesteld door Fa van Gils. Hoogstraat 71, door A. i?- H, Elshof, Nieuwe Maasstraat 2a te Schiedam; l asbak, be schikbaar gesteld door Foto Niestadt, Rotterdamsedijk 413a, door Ph. Hecgakkers, Ploegstraat 4 te Rotterdam; 1 theebeurs, beschik baar gesteld door Fa Will ems cn Ernsting. Rotterdamsedijk 431. door D. Harveld, Talmalaan 50 te Schiedam; 1 thermometer, be schikbaar gesteld door Fa v, d. Arend, Hoogstraat 91. door G. J. -Zoll Nic. Beetsstraat 23 te Schiedam; 1 doosje zakdoeken, beschikbaar gesteld door Hansen Herenmodes. Rotterdamsedijk 427, door M. J. van Zomeren. D. A. de Jongstraat 2c te Schiedam; 1 luxe kleedje, beschikbaar gesteld door de Goedkope Winkels. Hoogstraat 145-149, door mevr. Krabbendam, Tollensstraat 27b te Schiedam; A. van Meurs, Bvugmanstraat 26b, Annie Tettelaar. Nwe Maasstraat 51b en M. Schaap, Lange Haven 99, allen te Schiedam, wonnen ieder een taart, beschikbaar gesteld door Banketbakkerij „Het Westen", st Liduinastraat 49: een waardebon van ƒ2.50, beschikbaar gesteld door Fa de Graaf. Lange Kerkstraat, door J. M. L, Muilwijk, Mid- deJharnisseslraat 40 te Schiedam; 1 overhemd, beschikbaar gesteld door v. d. Veer's KJedingbedr., Hoogstraat 174, door W. j. Korver, Marconistraat 2ta, Schiedam; 1 paar nylons, beschikbaar gesteld door Kousenhuis Nylon. Hoogstraat 141, door M. Slavenburg. Oude- sluis 3b te Schiedam; 1 taart, beschikbaar gestelrj door Kok.'s Bak kerijen, Ploegstraat 22-24, door E. A. Risséma, Huysmanstraat 14 b te Schiedam. De geldprijzen kunnen worden afgehaald op ons bureau, Lange Haven 103. De overige prijzen kunnen bij de schenkers worden afgehaald op vertoon van de brief die wij aan de winnaars doen toekomen. EN NU MAAR WACHTEN OP DE VOLGENDE PRIJSVRAAG' Appèl en onderscheiding Het is vandaag 23 April en dus wordt St. Jorisdag gevierd, een voor de padvinders belangrijke dag. Van morgen om 7 uur waren alle Schie- damso pad vind ersgroepen van het N.P.V. aanwezig bij het V.V.V.- huisje in de Plantage. Nadat de vlag was gehesen en de padvinders wet was gelezen en de gelofte door één van de padvinders was afgelegd, heeft de assistent-districtscommissa ris, de heer A. M. Sunderman een boodschap van de districtscommis saris in Rotterdam voorgelezen, waarin de jongens op het hart werd gedrukt vandaag een goede daad te doen. Iedere padvinder die in uni form Was, kreeg een rode tulp. In de diverse groepen zullen vanavond kampvuren worden gehouden, ter wijl op de Zandvlakte bij de Parel- lehveg ambulance-insignes worden uitgereikt. Onderscheiding voor Akela Piuym Hedenmorgen is mej. A. Pluijm bij de viering van de St. Jorisdag op onverwachte wijze gehuldigd door H, F. M. Baron van Voorst tot Voorst. Hoofdcommissaris bij de Verkenners van de Katholieke Jeugd Verenigingen. Mejuffrouw Pluijm heeft als Ake la reeds ruim 18 jaar bij de Katho lieke Verkennerij een groot aan deel in dit mooie werk ge had. In deze tijd is gebleken, dat haar nooit iets te veel is geweest en zij zich altoos met de grootste ijver voor dit mooie werk heeft gegeven. Als voortvarend Akela kon het niet uitblijven, dat zij ook andere functies zou gaan bekleden en is zy Ass. Districts commissaresse van het Welpen District Schiedam en Assis tent Diocesaal Commissaris van de Welpen. De Katholieke Verkennerij reikte haar op St. Joris de Gouden Sint Jacobs Staf uit. De Sehiedamse afdeling van het Roode Kruis gaat Dinsdag en Woens dagavond weer op grote schaal bloed tappen. Het kostelijke bloed dat zo vele zieken en gewqnden reeds red ding heeft gebracht. Het Sehiedam se bloed wordt nl. direct naar Am sterdam overgebracht waar het tot plasma wordt verwerkt, dat dan weer aan de ziekenhuizen wordt ge leverd. Alle driehonderd bij het Roode Kruis ingeschreven „donors" of bloedgevers zijn opgeroepen om Dinsdag en Woensdag om 7 uur te verschijnen om zich een beetje bloed te laten tappen, maar dit aantal is niet voldoende. Vroeger beschikte het RK. over een 1500 donors, maar dit aantal is sterk geslonken, o.a. doordat velen ter beschikking zijn ëesteld van de eigen ziekenhuizen, 'aarom "doet het Roode Kruis een beroep op personen tussen, de 18 en de 60 jaar om zich ter beschikking te willen stellen voor het aftappen van wat bloed. Men helpt er 'n me demens mee. De Sehiedamse Middenstands Cen trale heeft, nu ten behoeve van de standhouders op de Lnhabé het avondsluitingsuur op de beurs is verlaat, een verzoek gericht aan B. en W. om. deze verlating ook voor de gehele gemeente van toepassing te verklaren. B. en W. voelen hier echter niets voor en hebben de raad geadviseerd het verzoek af te wij zen. Aan de Raad de beslissing. ROTTERDAM In Choinpse ivateren Nederlandse redders kwa men vijf uur te laat De bemanning van het Nederland se vrachtschip „Houtman" heeft van daag gerapporteerd, dat in de Baai van Haukau verleden. Zondag een communistisch Chinees oorlogsschip is gezonken na op een klip te zijn gestoten. De Nederlanders hehben meege deeld, dat zij vijf uur te laat op het toneel van. de ramp zijn aangeko men en „geen spoor" hebben waar genomen van de 1300 opvarenden. Slechts de schoorsteen van het schip was toen nog boven het wa ter te zien. Tal van vaartuigen van de Chinese vloot bevonden zich. in de omgeving. De ..Houtman" die onderweg was van Japan naar Sjanghai, wijzigde haar koers in antwoord op een SOS van het Chinese oorlogsschip, .dat geïdentificeerd werd als de „Ming- tseno 3". De „Houtman" is vandaag te Hongkong aangekomen. De kapitein de heer W. E. Sonneveldt, weigerde commentaar over het voorgevallene te leveren. Nadat dc Griekse minister-pre sident maarschalk Papagos bij zijn bezoek aan Nederland begin vorig jaar symholisch. de eerste steen had geplaatst voor de Grieks-Orthodoxe kerk in het Museumpark bij de Westzeedyk, kon vanochtend pas de eigenlijke plechtigheid gehouden worden tussen de verrijzen.de mu ren van het gebouwtje. Samen met een koker, waarin de aanwezige Grieken kleine munten stopten en ook enkele ikenen. wer den geborgen werd de eerste steen geplaatst. Maar bij die eerste bleef het niet: alle aanwezigen mochten op hun beurt een steen metselen. .Hoofdzakelijk ter gelegenheid van zijn veertigjarig huwelijksfeest heeft prof. A. H. Edelkoort hoogleraar in de oud-testamentlsche vakken aan de Rüksuniversert te Utrecht'. Vrij dagavond in Esplanade een receptie gehouden. Maandag .25 April a.s. zal het eveneens veertig jaar geleden zijn dat prof. Edelkoort werd beves tigd als predikant in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij zal dte dag uitstedig zijn. Op de receptie in Esplanade kwa men vele figuren uit universitaire, kerkelijke en geheelonthouderskrin- gen hun opwachting maken. Wij merkten o.m. op prof. dr Sevenjn. ds J. R. Woifensberger namens het ministerie van Hervormde predikan ten te Amsterdam, prof. dr C. G. Aalders, prof. dr F. W. Grosheide namens het Nederlands Bijbelge nootschap, enkele Utrechtse predi kanten en de voorzitter van de NCRV mr A, B. Roosjen. Het maritiem museum „Prins Hen drik" heeft onlangs een stel grote globes van Arnoidus Florentius van Langren, beide gedateerd 1630, kun nen verwerven. De toestand van de globes is zeer goed. Men. vraagt zich af of de stukken identiek zijn. met het uit Leipzig bekende paar, dat eveneens 1630 is gedateerd. Als dit juist is heeft het Museum het enige stel oorspronkelijk bij elkaar behorende globes uit de Langren- dynastie. een bezit dus van grote wetenschappelijke en zeldzaam- heidswaarde. De leden van de uit Utrecht af komstige familie Langren waren in de 17e eeuwberoemd wegens d« globes die zij vervaardigden. De globes munten uit door de zorg vuldige verwerking van de laatste geografische gegevens en door gra veerkunst. Bromfietser gevallen Gistermorgen is de 49-jarlga nachtwaker A. v. d. Akker op de Zestienhovensekade met zijn brom fiets komen te vallen, doordat hij de macht over het stuur verloor. Hy is met een hersenschudding in het Coolsingelziekenhuis opgeno-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1