Piscator geen wig in de verbonds-eenheid agenda W.F. blijft verrassen, met 4-1 koploper Hekelingen geklopt Succes en ODI verliezen sv pn.HV Scllie:daui slechts met één punt Eervolle nederlagen van Demos en SFC 55. Jaarcongres C.N.H.V. Kwestie Voornse kanaal pas volgend jaar beslist ROND DE KORVEN J Familie-contact bij Schiedam doet het beter mm'izwjmMtfiiTv, Scooterberijder slipt en valt Verdwaald CJMV-contact met Harmonie Gewond bij strijd om pamfletten Weinig animo voor handbal Het Lager Voetbal Petroleumstel in „Levenslang" bij Singelkwartier Kort politienieuws Familie-dictator bij Amititia DRZ-Geluksvogels 2-1 Duivensport Geluidsinstallatie in de Schouwburg gemoderniseerd Nieuwe schooltuin in Oversehie Zeeuwse ringrijders komen op E 55 Maandag 25 April 1955 t SfhA?,dams *s gisteren In Musis Sacrum de gastheer geweest van een landelgk congres van het Centraal Nederlands Hengelaars Verbond, een van .de twee landelijke hengelaars organisaties. Het is een „moeilijk" CQïigTCS geworden, waarbü beslissingen zijn gevallen dte, zoals voorzitter F. W. Janse Kok het verklaarde tot de moeilijkste hebben behoord in zlin lange loopbaan als bestuurslid. Het ging hier ni„ om een verbeterde uit gave van het officiële orgaan „Piscator", waar het wel en wee van de bond nauw aan verbonden is. Verder is ook het voor Schiedam Rotter dam en omgeving zo brandende probleem van het Voornse kanaal een punt van discussie geweest. Het belangrijke en interessante j van de eerste plaats. Q.D.I. 2 heeft programma, dat de korfballers het na de eerste nederlaag van verleden afgelopen weekend hadden af te week de ovenvinningenreeks weer werken, is niet voor alle Schiedamse i voortgezet. Blauw Wit 2 werd ge- ..Piscator" als officieel orgaan een van de naar buiten tredende ver schijningen van het C.N.H.V. is geen bevredigende uitgave. Daar waren bestuur, redactie en ook de aan wezigen op het congres het wel over eens. Het kan moeilijk opwerken tegen het veel aantrekkelijker or gaan van de andere landelijke hen gelaarsbon d en dit zou eên -van- de redenen zijn dat vele sportvissers overlopen. Plannen zijn opgesteld om Piscator een aantrekkelijker uiterlijk te ge ven. maar het hoofdbestuur had hier aan de voorwaarde willen verbinden dat alle leden van het C.N.H.V. dit nieuwe blad verplicht zouden af nemen. Een goed verzorgd orgaan oefent aantrekkingskracht uit en hierdoor zou de strijd om de leden beter gevoerd kunnen worden. Maar vele, vooral grotere afdelin gen of aangesloten verenigingen voelden er weinig voor. Deze hebben zelf een orgaan of zij beschikken niet over de financiën om bij .te dragen in de kosten van de betere Piscator. Zelfs verklaarden er af gevaardigden dat zij gedwongen zou den zfjn om uit te treden wanneer het abonnement verplicht zou wor den gesteld. De meningen hierover kwamen nogal scherp tegenover el kaar te staan en het was vooral de vertegenwoordiger van „Schiedam en omstreken" die er op aandrong om dit punt te laten vallen om geen wig te drijven in de eenheid in het verbond. Het resultaat was dat na stemming besloten werd om Pisca tor nog eens een jaar in hetzelfde (niet beste) gewaad te laten ver schijnen. De eenheid werd zo gered, maar het C.NJï.V. zal er een attrac tie om armer worden. Ook de kwestie van de sluiting van het Voornse kanaal werd even heftig besproken. De2e kwestie zit vooral de Schiedamse en Rotterdam se afdelingen erg hoog, omdat aan twee verenigingen in Rotterdam, niet bij de het C.N.H.V. aangesloten, wel vergunningen waren verstrekt en aan hen niet. Deze kwestie wordt thans behandeld in de Kamer voor de Binnenvisserij, maar voorzitter Janse Kok. die zelf lid is van deze Kamer, kon alleen de toezegging doen dat deze kwestie in die Kamer besproken is, maar dat het hoofd bestuur van het C-N.H.V. hier wei nig aan kan doen. De belangheb bende afdelingen of verenigingen moeten de kwestie zelf met de di rectie voor de Visserij en met de pachter van het Voornse kanaal opnemen. (Advertentie 1JV1J VQOH OtHCCL OW ÖCZM» Handbal Goed resultaat voor DWS-teams Het Schiedamse D.W.S. schijnt er weer aardig in te komen, want ook nu weer werden door de speelers van deze vereniging goede resulta ten geleverd. De D.W.S.-dames be haalden zelfs een zeer grote 7-1 overwinning, terwijl de heren num mer één van de ranglijst, AJÏ.C., een 4-4 gelijkspel afdwongen. Door deze resultaten staan de papieren van de Schiedammers weer heei wat beter. De D.W.S.-damcs hebben in Den Haag eens goed laten zien dat z® nog best meekunnen. Vooral voor de rust toonden de gasten zich zeer actief en namen direct een grote voorsprong. Door dit succes aange moedigd bleven zij A.H.C. verder geheel de baas wat in de 7-1 uit slag ook wel blijkt. De heren van D.W.S. hebben een overwinning gemist, omdat de voor hoede zeer slecht op schot was. Nu moest men met een 4-4 gelyk spel genoegen nemen De eerste helft waren de D.W.S.-'ers er prima in, want bij de rust hadden zij reeds een 3-0 voorsprong genomen. De tweede helft gaf een geheel ander beeld, nu was het A.H.C. dat de toon aangaf en spoedig dc achter stand inhaalde Daar de D.W.S.-voorhoede er ge heel uit was. kreeg de achterhoede het zwaar te verantwoorden. De gastheren kwamen fel opzetten. Het was zelfs met moeite dat een ge- 'W W Zaterdag taas St Jorisdag en by de Plantage werd 's morgens vroeg het appél afgenomen, Ass. districts-comxnissaris van hetNPV, de heer A. M. Sunderman tas een order voor. De betrokken afdelingen hadden liever gezien dat het hoofdbestuur in de strijd voorging, waarop na enig strubbelen besloten werd, dat **en commissie van hoofdbestuur en de betrokken afdelingen deze kwes tie nog eens gezamenlijk zullen be spreken. Maar uit de verklaringen van de voorzitter bleek wel dat niet voor 1956 een verbetering in deze situatie is te verwachten. De andere agendapunten, jaarver slagen en dergelijken werden vlot afgewerkt. Zaterdagmiddag om twee uur reed de 31-jarige ir, F.C.S. uit Schiedam met zijn scooter over de Rotterdam- sedijk, toen ter hoogte van no. 247 plotseling een dame de weg over stak met een fiets aan de hand. De heer S„ die hierdoor moest uitwij ken en remmen, slipte en kwam met zijn scooter te vallen, waarbij hü zijn linker pols kneusde en zijn linkerknie bezeerde. Hij werd door de G.G. en G.D. ter plaatse verbon- len. Schiedam heeft ook een vleugje gezien van de ronde van Neder land, want Zaterdagochtendby lichte regen, stoof de groep door de stadf door honderden Schie dammers bewonderd. Zaterdagnacht om vier uur werd de politie er op attent gemaakt, dat er zich bij de familie O. aan de Burg. Knappertlaan een inbekende in de tuin zou bevinden. De politie ging op onderzoek uit en trof een man aan, die in kennelijke staat van dronkenschap verkeerde. Het was een stuurman van een coaster, die in Vlaardmgen lag. De stuurman is vermoedelijk door de gang van het sportfondsenbad in de turn geko men. Daar hij geen verkeerde be doelingen had werd hij naar boord teruggebracht. Schoorsteenbrand Zondagmiddag ontstond in een huis van de familie v. H. in de Gaïi- leïstraat een schoorsteenbrand. Met een rager werd de schoorsteen, waarin het roet zich had vastgezet schoongemaakt. Zaterdagavond 23 April jl. hield de Federatie van Schiedamse C!.J.M.V,'s haar tweede contact-avond in de grote zaal „Irene". De voorzitter der Federatie, de heer H. Meyers vond het prettig dat op deze Federatie Contact-avond, vele jongeren aan wezig waren. Tenslotte gaat het in de C.JM.V. om de jeugd. Stond de vorige avond in het teken van de C.J.M.V, Mondaccordeonver. „Bravo", thans stond het in het teken van het C.J.M.V. Tamboers- en Fijperscorps „Harmonie". „Harmonie" bracht onder de goede leiding van haar dirigent J. Veen- man Jr. enkele zeer mooie nummers ten gehore. Na een mars en een wals volgde een typisch Spaans karakter- Stuk, hetgeen op een zeer goede wijze werd gebracht. Dat deze mu ziek bij de aanwezigen in de smaak viel, bleek wel uit het hartelijk applaus, dat „Harmonie" aan het eind van haar optreden oogstte. Hierna werden enkele films ge draaid, nl. „Het bezoek van H. M. Koningin Juliana aan Suriname", „Beklimming van de Mount Everest" en „Natuurschoon in Amerika". Na de pauze wérd de hoofdfilm „Verlo ren grenzen" vertoond. Een waarde volle firm, die iets tot deze wereld te zeggen heeft. De film gaf weer wat een strijd de negers hebben te voeren bij hun bestaan. Tijdens een Inhabe-reclame-actie Zaterdagmiddag waarbij pamfletten van de trans van de Grote Kerk zijn gestrooid, hebben een zevental kin deren schaafwonden opgelopen bij de strijd om de warrelende papier tjes. Vijf kinderen werden op straat verbonden, terwijl de twee ergst verwonden door een sergeant van het Rode Kruis werden verbonden. Apothekers-nachtdienst: F. H. Bac ker, St. Liduinastr. 58. Bellen by ongeval: G.G. en GD., Tumlaan SO. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.80 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Sabrma". Monopole, 2, 7, 9 uur: „Heil below Zero". Voorstellingen: 1 Zandvlakte, 8 uur: Internationale Circus-show. Arcade, 8 uur: Ballet Jongeren Kath. Kring. Irene, 8 uur: Jaarfeest Ned. Chr. Vrouwenbond. Marijke, 8 uur: Vergadering en muziek .van D-B.O. Musis Sacrum, 8 uur: Lezing Wilton Feijenoord. In Schiedam bestaat, gezien het bestaan van een paar van derge lijke verenigingen, wel degelijk be langstelling voor de handbalsport. Maar de animo om het peil wat te verhogen schijnt aan de andere kant toch niet groot te zijn. Want de jeugdcommissie van het Nederlands Handbal Verbond had voor Zater dag trainings- en demonstratie-bij eenkomsten uitgeschreven hier in Schiedam, die echter wegens gebrek aan belangstelling niet zijn door gegaan. Toen wij op het DWS-terrein een kijkje gingen nemen, waren wel de bestuurders van de afdeling en het bestuur van DWS aanwezig, maar hen gold de training niet. Dan nog een aantal handballers en -hal sters, maar dit aantal was te gering om de training te kunnen laten doorgaan. Het programma is uitge steld tot een latere datum. Voetbalkansen zijn onberekenbaar. De uitslagen brengen wekelijks ver rassingen; zo ook weer deze week. Laten wfj maar onmiddellijk in IA beginnen en naar TVF kijken. Het zag er een maand geleden zo hopeloos uit voor deze vereniging en gisteren boekte zü de derde overwinning in suc cessie! Deze overwinning heeft dubbele waarde, omdat met sprekende (4—1) cüfers gewonnen werd van koploper Hekelingen, die nu moet gaan oppassen, aangezien ook GLZ tegen Noorderkwartier beide punten in de wacht heeft gesleept en nu met dezelfde cüfers als Hekelingen op de lijst staat. Voor de bovenste plaats zal dus nog een zware strijd gestreden moeten worden. W. F. is uoor deze overwinning nu weer een plaats omhoog gescho ven omdat Roga tegen Nestoro gelijk heeft gespeeld. Een tweede verras sende uitslag in deze afdeling is wel de overwinning van AVO (dat op de onderste plaats stond) op A.V.S.! En doordat Noorderkwar tier van Gli.Z. verloor is A.V.O. eindelijk van de onderste plaats af welke nu door Noorderkwartier wordt bezet. Wij hadden in ons overzicht Vrij dag er reeds een voorgevoel van dat het in 1 B met de Schiedamse ver eniging mis zou lopen. Demos noch S.F.C. hebben een enkel puntje kun nen. bemachtigen; beide verenigin gen verloren. S.FC. had het tegen koploper Dilettant bijzonder zwaar en heeft het er met een 12 neder laag nog goed afgebracht. Demos heeft tegen No. 2 van de ranglijst, Het Noorden gespeeld en. verloor met een doelpunt verschil. Beide verenigingen hebben hun best toch gedaan. n 1 C gaan de beide Schiedamse verenigingen Martinit en Schiedam broederlijk boven aan de lijst. Er zijn nog altijd twee puntjes verschil in het voordeel van Martinit. Beide verenigingen wonnen hun wed strijd. RCR/DKS heeft zich door een overwinning op Germinal van de nderste plaats gewrongen en deze (gestaan aan Hellevoetsluis. Saturnus-Schiedam 1-2 Het was uiterst moeilijk spelen gisteren met de straffe Noordwester, welke i" de lengte over het veld stond. Een omhoog gespeelde bal maakte in de lucht dc grappigste capriolen. Doch Schiedam heeft het tot een kleine overwinning kunnen bi-engen. Met een invaller speelde Schie dam voor de rust tegen de wind in, waardoor de meeste aanvallen van Saturnus kwamen. De verdediging kreeg het uiterst zwaar te verant woorden. en is in deze speelhelft tenslotte moeten zwichten voor één doelpunt. Na de thee had Schiedam het voor deel van de wind. Onmiddellijk kreeg de voorhoede werk te ver richten en na enkele aanvallen was 5 minuten na de hervatting de stand op gelijke voet. Een der achterspe lers van Sartunus speelde de bal met de hand. waarvoor een straf schop werd toegekend, welke door Sprong werd benut, 1—1, Sarturnus trok zich hoofdzakelijk in de verde diging terug, waardoor de aanval len werden afgebroken. Gerrit Stolk gaf zich echter niet gewonnen en ging vier minuten voor het eind al leen door de verdediging heen en scoorde het tweede doelpunt. 1—2. In de laatste seconden van de wed strijd kreeg Schiedam een hoek schop toegewezen. De2e werd met wind mee genomen en door de wind kwam de bal in het net. Gelijktijdig floot de scheidsrechter voor het einde en keurde het c erde doelpunt af. IV F-Hekelingen 4~l W.F. heeft gisteren haar derde achtereenvolgende wedstrijd gewon nen en wel tegen koploper Heke lingen. Voor de rust speelden onze stad genoten tegen de sterke wind in; de aanvallen van Hekelingen waren hierdoor talrijker dan die van W. F. Doelverdediger Bouts was echter een grote hinderpaal voor de tegen partij, want menig goed schot heeft hij onschadelijk gemaakt WF. on dernam ook wel enkele aanvallen en uit een dezer aanvallen werd na een half uur spelen het eerste doel punt gescoord. 1—0. Kort voor de thee kwam de ge lijkmaker nog onverwacht door een harde punter van de rechtsbinnen van Hekelingen. 11. Met de wind in de rug kwam na de thee WF gevaarlijk opzetten Kort na de hervatting was het reeds 21 door Waetendonk. terwijl 5 mi nuten later de stand 31 was door Krom Hekelingen ging niet tot dc aanval over en bleef verdedigen, doch kon niet verhinderen dat ko>t voor het einde de stand 41 werd. SFC-Silettant 1-2 Het was een zware opgaaf voor S.F.C. tegen Dilettant. Toch viel het direct na het.begin stevig aan, doch de voorhoedespelers hadden geen succes. Enkele schoten werden door paal of lat gekeerd. Dilettant liet zich niet overrompelen en ging tot de aanval over. Na tien minuten hadden zij succes toen de uitgelopen SFC-doelmon werd gepasseerd. 0—1. Tot de rust bleef de stand onge wijzigd. Na de thee ging S.F.C. weer tot de aanval- over. Weer .heeft het -pech als een goedgerichta bal tegen de binnenkant" van de paal terecht komt en het veld inspringt. Na ruim een kwartier spelen heeft S.F.C. succes door een goed schot van Nieberg, waarvoor de Dilettant doelman moet zwichten. 1—1. Geruimen tijd ging de strijd gelijk op, doch 7 minuten voor het einde kwam het tweede doelpunt van Di lettant, doordat de S.F.C.-dóelman een fractie van een seconde te laat reageerde en te laat uitviel. 12. In deze stand kwam geen veran dering meer. Verdere uitslagen van S.F.C.: SFC 2TOGB 2 3—0. SFC 3—Tediro 3 5—1. SFC 4—VND 3 2—4. ASB 3— SFC 5 1—0, SFC 6—OBR 2 3—18. Martinit-Sportvogels 6-1 De gasten beginnen erg goed want reeds in de eerste minuut maakt de rechtsbinnen een goal. Dit was ech ter voor Martinit het teken om ook te gaan spelen on het vijandelijk doel onder druk te zetten. Het was Fabri die de gelijkmaker scoorde. Daarna was Martinit niet meer te houden. Een door de sterke wind afgeremde bal viel vlak voor de voeten van Wolthuis, die er 2—1 van maakte en even voor de rust werd het door de midvoor 31. Met de wind mee kon Martinit het na de rust makkelijk bekijken. Wolt huis zorgde voor de vierde goal en de vijfde ontstond uit een penalty, toegekend wegens hands door de spil. Linksbuiten Van Leeuwen, die een uitstekende indruk maakte, vul de tenslotte het halve dozijn, waar mee het einde kwam aan deze spor tieve wedstrijd. D.H.S.R.C.D, 0-1 In een van beide zijden aardig ge speelde wedstrijd hebben de Geel zwarten een 1o nederlaag geleden tegen RCD. DHs is de gehele wedstrijd :e' meer aanvallend geweest, doch a. voorhoede bezat met genoeg stoot kracht om de aanvallen met het no dige succes af te werken. De rust brak aan met dubbel blan ke stand. Daarna gaven dc elftallen elkaar niets toe en naar mate de tijd ver streek werd het duidelijk dat de ploeg, die het eerste zou doelpunten met de zege zou gaan strijken. De RCD-ers waren de gelukkigen, want een fout in de Schiedamse verdedi ging werd door de midvoor afge straft. Wol trachtten de Geel-Zwar ten een gelijk spel te forceren, doch het geluk was deze keer niet op hun hand cn twee kostbare punten gin gen verloren. De verdere uitslagen lusden: DHS 2—VOC 2 0—2. DHS 5—Overmaas 9 0—2, DHS 6-—Hill egersberg 4 0—1, DHS S—Pantser Boys 3 1—4. Zaterdagavond omstreeks half ze ven geraakte een dricpitspctroleum- stel bij de familie M. in de dokter Kuyperlaan in brand. Het petroleum stel -dat in een douchecel stond deed dne ramen barsten- De brand werd met eigen middelen geblust. partijen even goed afgelopen. De beide twaalftallen van Schiedam en O D.I- 2 hebben de beste resultaten geboekt, maar Succes en ODI. 1 moesten beide met een doelpunt ver schil in het zand bijten. Vooral de nederlaag van (T.D.I is jammer, om dat deze het degradatiegevaar van ae witzwarten weer urgent heeft gemaakt, Schiedam trof in TJ.S.V. een ge laden en enthousiaste tegenstander, die in de eecste helft van de strijd bovendien nog geholpen werd door de straffe Noordwester, die over de lengte van het veld stond. Maar ook na de doeiwisseling bleven de Rotterdammers hardnekkige tegen stand bieden, die zo sterk werd door gevoerd, dat een Schiedamse over winning langniet zeker was. Het eerste doelpunt werd gemaakt door D, Vermeulen, maar daarna werd 't zwaartepunt verlegd naar de andere zijde. De verdediging kreeg het hard te verduren, maar kon tot een kwar tier voor rust de'gelijkmaker voor komen. Na de hervatting Ir het er aanvankelijk op, dat Schiedam de toon zou aangeven, vooral toen J. v. d. Kooy van ver de stand op 12 bracht. U.S.V. dacht daar anders over en toen dameshanden de balans weer in evenwicht hadden gebracht, waren het_ de ^Rotterdammers, die het ini tiatief in handen' hadden. In deze voor Schiedam critieke situatie wer den onze stadgenoten ongewild door hun tegenstanders geholpen. Een verkeerd uitgespeelde bal werd in handen van de vrijstaande L. v. d. Kraan gegeven, die niet aarzelde de tegenstand met een doelpunt te bre ken (2—3). Dat lukt.e volledig toen dezelfde speler de stand op 24 kon brengen. In de beginopstelling kon de thuisclub het tempo niet meer bijhouden. H. Verschoor stelde de eindstand tenslotte vanuit een straf- worp op 25. Succes^ en W.I.O.N. hebben aan de Oude Dijk een aantrekkelijke partij gespeeld. Men gaf elkaar weinig toe, maar probeerde door een snel en hoog- tempo tot doelpunten te ko men. Het eerste doelpunt mochten de bezoekers aantekenen, rrfèar en kele ogenblikken ,Iater was het 1—I door rnej. N. Omvendïjk. F. Baas kreeg een in het middenvak onder schepte bal in vrijstaande positie in handen en het was 21. Dit was W.Ï.O.N. blijkbaar te veel, want toen de rust inging was het 2—3 voor de Rotterdammers. De tweede helft ken merkte zich. door een licht overwicht van de thuisclub, maar men had weinig fortuin met schieten. Tegen de verhouding in werd het eerst nog 24. In de beginopstelling had het er de schijn van, dat Succes spoedig zou ophalen. Het eerste schot van S. la Lau bracht de stand op 34, maar weer kon W.I.O.N. aan de an dere zijde van een kansje profiteren (3—5). In volgende opstelling bracht F. Baas de achterstand andermaal tot een doelpunt verschil terug (4-5) maar verder kwam deze aanval niet! W.I.ON. stelde alles in'het werk "om zijn voorsprong te consolideren en Succes kon de energie niet meer opbrengen om voor1 éen beter resul taat te strijden. O.D.I heeft tegen de verwachting m v.E.O. uit. Voorburg de eer moe ten laten. Bepaald verdiend hebben onze stadgenoten deze nederlaag niet. Het laatste doelpunt bracht de be slissing, waarmee de uitslag op 5-6 werd bepaald. Schiedam 2 kon het op eigen veld tegen zijn rivaal De Spartaan 2 niet verder brengen dan 22. maar met deze uitslag mogen de reserves toch heel tevreden zijn. Ze behouden met een punt voorsprong de bezetting kraakt en met een 71 nederlaag naar huis gezonden. Succes 2 is dit seizoen wel heel zwak. Nu werd weer van Eureka 2 verloren en wel met 15. De Succes-junioren gaven de 5e- niorploegen het juiste voorbeeld. De A en C-twaalftallen wonnen beide met 31 en wel van Spangen B en Velox B. De overige junior twaalf tallen kwamen ditmaal niet aan bod. Zaterdagavond gaf de toneelver eniging „Hei Singelkwartier" in Arcade een opvoering van het to neelstuk „Levenslang" van Jac- Braun. De voorzitter van de gelijk namige hoofdvereniging, de heer A. Teerds, hield een inleidend woord en sprak er zijn voldoening over uit, dat behalve de leden van de ver schillende onderafdelingen van de vereniging, ook 50 ouden van dagen waren uitgenodigd om de voorstel ling bij te wonen Het stuk speelt zich af in een Amerikaans gezin, waarvan de va der een moord pleegt. Zijn oudste zoon neemt de schuld op zich en gaat de gevangenis in. Na vele ver wikkelingen komt alles toch nog in orde. De regie berustte bij de heer H. Pauw. Na het toneelstuk volgde een tom bola, waarvoor veel belangstelling bestond. Vervolgens was er een bal, dat tot 2 uur duurde, en dat ver zorgd werd door De Singelkwartier Band onder leiding van J. Eggel- meïjer. Zondagnacht werd de 2Ö-jarïge C. P. uit Schiedam aangehouden, omdat hij verdacht werd van poging tot rijwieldiefstal. HU is opgesloten. Toen de twaalfjarige P. J. P. uit de Marconistraat bij een rioolgemaal aan de Marconiweg Zondagmiddag aan het spelen was, viel hij achter over en bleef bewusteloos liggen. De G.G. en G.D. vervoerde hem naar de dr Noletstichting, Zondag is de 22-jarige D. T. uit Schiedam aangehouden wegens dief stal van oud ijzer uit baggerbakken. Er is proces verbaal tegen hem op gemaakt. Het bestuur van de Schiedamse voetbal- en honkbal vereniging ..Schiedam" heeft er slag van, om zo bij tijd en wijle de leden eens biieen te kTugen. Begrijpelijk ge schiedt zulks door de alom beken de contact"-avonden, die bij deze vereniging „familie-avonden"' heten, en altijd zeer druk bezocht zijn. Zo ook Zaterdagavond in Tivoli. Gezellig zat men rond tafeltjes ge groepeerd, waardoor een intiem ge heel werd gevormd. En de voorzit ter, de heer J. v. d. Touw, voelt zich zo'n echte huisvader van deze grote familie, die met al z'n kinde ren best kan opschieten. Het was er gezellig Pn het is er gezellig gebleven tot het einde toe. Daar zorgde het Mario Caba retgezelschap wel voor. De Martmo's zorgden met hun drieën voor gezellige accordeonmu- ziek, en brachten de Singing Cow boys de aanwezigen in rie Prairie sfeer. De diverse sketches deden, de aanwezigen bulderen van het lachen, terwijl de Napolitaanse te nor Monti Mario direct hierop een andere sfeer bracht De straatzan gers waren „echte" straatzangers en deden de The Cronebas de aan wezigen versteld staan over hun virtuositeit. De heer Rijsdijk knoopte als con ferencier de programmanummers aaneen. Tot twee uur bleef de grote fa milie. met uitzondering van de voet ballers die moesten spelen, op een gezellig bal bijeen. De grote zaal van het Volksgebouw aan de Tuinlaan was Zaterdagavond goed bezet toen de Schiedamse To neelvereniging „Amicitia" daar haar 22e jaarfeest hield- Het gaat er altijd gemoedelijk toe bij de leden en be langstellenden van deze toneelver eniging. Deze avond werd opgevoerd de klucht in 3 bedrijven „De familie- dictator" van Pieter van der Valk. Gewoonlijk komt Amicitia met drama's op de planken, maar deze keer had men het in een klucht ge zocht, En inderdaad bleek de toneel vereniging ook over spelers te be schikken, die dit vrolijke spel goed naar voren wisten te brengen. Het publiek heeft bijzonder genoten van dit aardige spel, dat werd geregis seerd door de heer P. v. Hees, die na afloop met zijn tonelisten een hartelijk applaus in ontvangst mocht nemen. 'De avond werd besloten met een gezellig dansje met muziek van de heer M. Slavenburg. De voorzitter, de heer O. Veenen- daal heeft de avond geopend. BURGERLIJKE STAND GEBOREN: Johannes H.. z. v. L. H. Bout en H. M. W. Groen. Robert H-, z. y. A Blom en J. Goeting. Gustaaf H. J. z. v. G. A. J. Leer en A.C. M. Segers Gijsbert. z- v. G. van Noordennen en W. G. van Dufjn, Frans, z. v. A. Christen en-M. Ol- denborg. OVERLEDEN: J. I. Kasznar 67 j. DRZ heeft zich na de overwinnin gen van de laatste twee weken ook de meerdere getoond van Geluks vogels. Voor rust speelden de rood- witten tegen de straffe wind in en bleken toch in staat vele malen het doel van Geluksvogels te belagen. Het spel was echter 25 minuten oud, alvorens het eerste doelpunt werd gescoord. Uit een corner van rechts scoorde rechtbinnen J. Mo lendijk met een harde schuiver voor DRZ. 1—0. Enige minuten voor rust bracht Geluksvogels de partijen weer op gelijke voet door net benutten van een vrije trap wegens hands. 11. Na rust was DRZ steeds voor het doel van Geluksvogels te vinden. Ondanks vele pogingen om de stand te wijzigen, bleef resultaat uit. Ein delijk, in de 35ste minuut, trof een hard en zuiver gericht schot van w Zeeman doel. 2—1. Geluksvo gels trachtte nog enkele uitvallen te ondernemen doch de DRZ-ver- dedïging hield' stand. Het einde kwam met een verdiende DRZ- overwinning. Verdere uitslagen: DRZ 2—Zwijn- drecht 2 4—1; DRZ 3—DDC 3 1—3- OVV 3—DRZ 4 10—0; DRZ a— NWD^a 10; Voorwaarts c 2DRZ De S.C.V. de Postduif organiseer de haar vierde wedvlucht van uit Oldenzaal 178 km; uitslag 1211 J. v. d- Wind, 3—42 H. v. d. Kant, 4 D. Ram, 51316—48 L. Borranie, 67303143 J. Doejaaren, 89 —21—27—33 G. Kiela, 10—12—14 J. de Koster. 15—18 L. Verheugen. 17 A. Hecren. 19—2532—36 C. Verlin den. 20—22—37—46 A. v. el. Tuyn, 2349 H. Crama. 24—28—34 J. Chris ten, 26 P. Hinten, 29 gebr. v. Harme ien, 35 L. Crama, 3g C Brouwer, 39 J. Brand, 40 E. v. Smirrcn, 41 Th. Weelie. 44 J. d Waard. 45 J. v. Beek en Co47 J. Westcrholt. A s. Dinsdag is er verplichte ver gadering. De Snelvliegers De Postduivenvereniging „De Snel vliegers"'. aangesloten bij de Bond \an Zaterdagvliegers hield Zaterdag j.i. een vlucht vanuit Roosendaal, 42 km. Gelost werd om 13.45 uur. Eerste duif kwam om 14-23.45 uur. laatste duif 14.42.05 uur. De uitslag was: 1.4.5.8 Chr. Zweistra, 2.6-12 J. C. j Konings. 3.11.15.16 M. Broekhuizen. 7 P. J. v. Eïjk, 9 J. Tromp. 10.1317 19 H. de Gunst, H A. J. Konings, 18 controle gepasseerd. Hij keerde met K. v. Iperen, 20 H. J. Tjaden. leen taart naar de Maasstad terug. ROTTERDAM De geluidsinstallatie van de Rot terdamse Schouwburg heeft een be langrijke verbetering en uitbreiding ondergaan. Terwijl nog overwogen wordt of de acoustiek van de zaal in haar geheel door enige verbou wing verbeterd zal-moeten worden, is er met de huidige modernisering van de geluidsinstallatie naar ge streefd in de eerste plaats te berei ken dat het gesproken woord door het publiek in alle delen van de zaal even duidelijk verstaan wordt. Vanavond bij de voorstelling van Patachou c.s. zal een deel van de nieuwe installatie haar geluidsdoop ondergaan. Rotterdammer 50.000e op „De Suiker" In Rotterdam: Op de derde internationale ten toonstelling „De Suiker", die tot en met Dinsdag a.s. in het RAl-gebouw te Amsterdam wordt gehouden, is Zondagmiddag de heer C. Vijbel uit Rotterdam als 50.000ste bezoeker de Mijnsbergen van Hermes f DVS houdt er een bijzonder eigenaardige manier van voet ballen op na. De Vitesse-spil Beekman stond stijf van schriktoen hij zijn tegen stander deze vreemde caprio len zag maken. Vandaag wordt de tweede school tuin. van de Raad voor de Lichame lijke Opvoeding in Oversehie in ge bruik genomen. Driehonderd kinde ren krijgen er een tuintje. De resul taten van hun werk beloven goed te zijn, want de grond is jarenlang k* gebruik geweest bij een warmoezier- De tuin heeft een flinke werkschuuï en er komen, broeiramen. Zestien ringrijders uit Zeeland zui den op de Zeeuwse dag van. de E 55 18 Jani aanstaande demonstra ties in wedstrïjdvorm gaan geven. De Zeeuwse ringrijdersverenigïng, die de organisatie in handen heeft, zal uit de 21 aangesloten afdelingen de zes tien. allerbesten kiezen en dezen zul len in de dracht van hun streek en vergezeld van hun paarden naar Rot terdam gaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1