Prof. Romme: Doorbraak als experiment niet geslaagd Prins: „Steun laatste inzameling 1940-?45 Nieuwe Peugeot „403" KWG-katholieken hebben geen wezenlijke invloed Voorbeeldig orgelconcert door Simon G. Jansen Brom* - record: 91 km De,.Bambino 200 Henny werd buit gemaakt IN MARANATHAKERK: de1rsiBiT^a' Schrijvers, tekenaars en uitgevers maakten samen een krant Nederlanders redden door het ijs gezakte Zweedse hengelaar VERWIJT VAN PROF. OUD: Wél ministers maar géén ministerie" Voldoening over situatie in de V.V.D. Stoomschip Jupiter" verloor schroef Sterfgeval aan boord van „Willem Ruys" Onderscheiding voor hoofdbestuurders van Stichting 1940-'45 Amerikanen krijgen Sowjet-uitnodiging voor reünie Explosie aan boord van Britse tanker Nieuwe brommers Plastic Zwaar verlies voor Gaullisten in Franse verkiezingen NA EEN WEEK VAN WERK: EEN WEEKEND VERMAAK Goed concert van De Stem Vreewijk van Dunlop jrkeerssnippélré AGENDA Maandag 25 April 1955 3 DEV H«ar 'Van verslaseeversl Ap KVP Tn-oo/in v i neeit pror. mr C. P. M. Romme, voorzitter van ten en ?.*-OT te ^grijpen, dat het voor protesten- ai* daarmee worfei te bcsruMn SoortSfk PT" E<™»e «b argument af tggan ae Sfkrn a» «Sïl n ?"ir de PvdA cn wel als bewijs dat dt katho- Een ander bewijs daarvoor putte prof Romme uit het feit dat het soc. Eerste Kamerlid, In 't Veid, onlangs in die Kamer had gezegd, zich zor gen te maken over de prressie, die door het Mandement op katholieken wordt gelegd, en die daaraan had toegevoegd, dat het van dit woord der bisschoppen nog slechts een stap is tot het „de Duce beveelt voor U" en tot het „Führer befehL wir fol- gen". In de tien jaar die na de bevrijding zijn verlopen, is volgens prol. Rom me bewezen, dat de vorming van de KVP, openstaande voor niet-katho- üeken „de goede keuze" is geweest. Prof. Romme wilde blijkbaar ont kennen dat er op de leden van de Tweede Kamerfractie van de KVP dwang zou zijn uitgeoefend tot steun aan de motie, welke beoogt wijziging te brengen in het televisie-bestel Cals, zoen hij zei dat deze eensge zindheid geen reden tot wantrouwen omtrent de vrijheid van de leden der fractie rechtvaardigt. Hij zei van oordeel te zijn, dat de motie-Peters de grondslagen van het plan-Cals onaangetast heeft gelaten, en dat deze motie er slechts op gericht was de omroepverenigingen in dat bestel oaadwerkelijk zelfstandig te doen rij". Prof. Romme gaf voorts als zijn menmg, dat de PvdA, zij het niet als een direct antwoord op zijn vorig jaar daartoe gedane vordering, toch enigermate kleur zou gaan beken nen. Ten bewijze daarvan voerde bij aan, dat de voorzitter van de Katho lieke Werk Gemeenschap in de Pv dA, Willems, in de Leidse rede, ■waarin deze verklaarde dat de KWG in de PvdA blijft, heeft verklaard, dat de KWG doorbraak van 't chris telijk beginsel in de PvdA nastreeft. Voorts wees prof. Romme er op dat ook de Prot, christelijke Werk Ge meenschap in de PvdA onlangs heeft verklaard, dat het Woord ruim moet kunnen klinken en werken in deze partij. Met slechts een enkel woord repte de_ heer Romme over de herderlijke brier van de Synode van de Neder lands Hervormde Kerk. waarin het Mandement vrij duidelijk werd aan gevallen. „Dit oprechte herderlijke schrijven dicht ons dingen toe die met gerechtvaardigd zijn" zeide hij, zonder daar nochtans verder op in te gaan. KVP-taken Voor wat betreft de taken van de KVP steJce de beer Romme dat een van de voornaamste daarvan Is: de stuwing van de katholieke sociale leer. Een be langrijk element daarvan vormt de ge zinspolitiek. Voorts wees de heer Rom me er op dat het op grond van deze leer de KVP niet onverschillig Is, of overheid dan wel maatschappelijke or ganisaties bepaalde taken verrichten. Op grond van die overtuiging werd onlangs het ontwerp-gezondheidswet van minis ter Suurhoff geamendeerd ten behoeve van grotere activiteit van particuliere organisaties. Prof. Komme sprak de hoop uit. dat minister Suurhoff het donr hem van de operatie-tafel gehaalde kmd spoedig ter verdere behandeling zal te rugbrengen, O verheids-salari 'êring De partijraad nam een motie aan, aandringend op deskundig onderzoek naar de verhouding tussen over- heids- en particuliere salariëring en waarin de Tweede Kamer-fractie wordt verzocht, al het mogelijke te doen om het verbroken overleg tus sen regering en ambtenaren-organi saties weer op gang te brengen. UTRECHT „De winkeldochter en zonen" heet de boekenkrant. die Zaterdagmiddag schrijvers, teke naars en uitgevers zelf hebben ge maakt in de drukkerij v.h. L, E. Bosch Zoon. Zij bedienden zelf de zetmachines, maakten zelf het blad op en druk ten het. 55 STOCKHOLM. Drie jonge Ne derlanders hebben dit weekend 'n Zweedse hengelaar, die door het ijs was gezakt, het leven gered. De Zweedss pers beschrijft van daag in geuren en kleuren hoe Ja cob Haarlem, Robert Zwartkruis studenten in de kunstgeschiedenis en de vacantieganger J. Jeursen, die in een hotel te Salts joe, een badplaats bij de hoofdstad, zaten te dineren, naar buiten renden om de visser met gevaar voor eigen leven op het droge te brengen. Twee redders liepen er een nat pak bij op. (Van onze parlementaire redacteur) ^aF".z^n slotwoord tot het Haarlemse WD-congres heeft prof. Oud Zaterdagmiddag betoogd, dat Nederland wel ministers, doch geen ministerie heeft. Naar zyn mening is er geen sprake van eenheid in het regeringsbeleid, als gevolg van de herhaaldelijke botsingen tussen de twee grootste Kamerfracties. Speciaal laakte hy het, dat de regering laatste loonronde niet heeft gecoördineerd met een huurverhoging en Si de wettelijke regeling van de ouderdomsvoorziening, welke volgens het SEK-rapport ook een loonsverhoging met zich zal moeten brengen. TJ ET komt slechts hoogst zelden voor, dat de Amsterdamse organist I* Simon C. Jansen kier ter stede een concert geeft en nu dat dan Zaterdagavond eens gebeurde in de Maranathakerk te Overschie bleek de belangstelling toch niet groter dan het minimum, dat voor een „ge woon" kerk concert verwacht mag toordeu. De oorzaak hiervanzal ver- moedchjk zijn geweest de voor Rotterdammers wel zeer excentrische lig ging van deze nieuwe, stervormige kerku;ant „geuioon" is ee» orgel bespeling door Simcm C. Jansen zeer besltst niet. Het betreft hier zonder twijfel eén van onze grootste Nederlandse organisten, uriens artisticiteit wordt opgevangen en ondersteund door een feilloze techniek. kwarten- en kwintenparalleilen, snelle toonladderfiguurtjes en derge lijke geven toch weinig blijk van in spiratie tijdens het „handwerk" componeren. ELLY SALOMÉ. Ten aanzien van de huurwet was prof. Oud van mening, dat deze begraven diende te worden onder de algemene afkeuring. Doch met betrekking tot de ouderdomsvoor ziening vertolkte hü nog zijn per soonlijke voorkeur voor de oude ge dachte van het staatspensioen. Prof. Oud toonde zich verder bui tengewoon verheugd over de gang van zaken op de jaarvergadering van zijn party. Zij had in het open baar geen enkel woord van critiek op de Kamerfracties laten horen; integendeel er werd lof gebracht en voorzover afdelingen het woord ver langden, xvas het om informaties in te winnen. De voorzitter meende dan ook dat er nimmer zo'n een heid in de VVD is geweest, als thans bestaat Mevr. Fortanier verklaarde, dat zij over bet ontwerp-Radiowet, even als trouwens de andere partijen, „erg weinig enthousiast was". Haar grief was dat daarin de nationale omroep geen kans kreeg. Doch aan gezien zij meende, dat deze toch geen meerderheid zal verwerven, was zij voornemens zich vooral te wijden aan ve-betering van de staat kundige voorlichting in de aether. De heer Cornelissen sprak over het middcrj5tandsbeleid waarbij het „echt-liberale geluid" te weinig werd gehoord. Voorts werd het woord gevoerd door de kamerleden Van Leeuwen die een amendement op de be lastingvoorstellen ten behoeve van de vrijgezellen aankondigde en Korthals, die verklaarde, waarom hij niet is toegetreden totde liberale fractie in de Europese Kolen- en Staalgemeenschap. Het bleek hem iets te ver te gaan. dat daarin alles verenigd zou worden wat nret-so- cialistisch en niet-christen-democra- tisch. is. Op Henny Aandenweg uit de AI- brecht Engelmanstraat is tenslotte de keus gevallen. Zij zal het zijn, die samen met enige andere meisjes tijdens de E 55 de buit z?an de zee rovers op het eiland Carramonta zal vormen. Henny is mannequin van beroepzodat het maat nemen voor het costuum dat zij als zee rovers-buit zal dragen niet vreemd viel CUXHAVEN. Het Nederlandse stoomschip Jupiter" van de KNS in Amsterdam, heeft Zaterdag in de Noordzee een schroef verloren. In de loop van Zondag is het schip naar Hamburg gesleept waar het een nieu we schroef krijgt. De ..Jupiter" was van de Middellands" Zee onderweg naar Hamburg. iet vingerspel van deze organist bezit zoals by alle grote bespe lers van de koning der instrumenten een „pianistische" duidelijkheid. De frasering is tot tn het kleinste détail afgewerkt en de realisatie er- »*an gelukt altijd zonder een zweem van inexactheid. zelfs in het pedaal- spel. De registraties getuigen voort durend van eer ideaal klankvoor- stellingsvermogen en een absoluut juist stilistisch begrip. Als er dus sprake was van enig nadeel tijdens deze unieke orgelbe speling, dan betrof dat het orgel zelf, dat, al bezit het wel degelijk heel mooie stemmen, soms opeens teleur stelt, b.v. door een niet te ontken nen scherpte van het volle werk of de navrante toon van het hoboregis- ter. De onzuiverheid van een deel der stemmen was natuurlijk te ver mijden geweest. Het concert opende met het bij zonder mooie orgelkoraal „Allein Gott in der Höh, sei Ehr" van Bach, waarbij de figuraties door het lichte spel en het gebruik van een vier* voetsregister voortreffelijk de in houd illustreerden. Een dergelijke open registratie werd benut voor de beide charmante werkjes van Loeil- let, terwijl de grote c-moll prélude en fuga van Bach en Francks sfeer volle derde Choral vele kansen boden tot het grootse effect van de machtiger orgelklank. „Jesus meine Zuversicht", het orgelkoraal van Reger vormde de overgang naar het meer moderne gedeelte van het pro gramma, dat echter geen verrassin gen heeft kunnen bieden- De Fantasie over Psalm 33 van Corn, de Wolf kan men een grote kundigheid in de conceptie niet ont zeggen, maar de invallen zyn al even weinig origineel als die van de organist zelf in diens Improvisatie over Psalm 118. Een knap musicus is Com. de Wolf (wiens sterfjaar op het programma twintig jaar te vroeg stond aangegeven) echter zeker ge weest. De variaties op „Merck toch hoe sterek" van Cor Kee zijn noga] gekunsteld. Registratie-effecten kun nen het geheel wel iets boeiends ge ven, doch de gemaniëreerdheid van ROTTERDAM. Een der beman ningsleden van de „Willem Ruys", de 26-jarige assistent-kapper J. Drent uit Den Haag, is in de Middellandse Zee onverwacht overleden, nadat bij een dag tevoren wegens buikklach ten in het scheepshospitaal was op genomen. Het stoffelijk overschot is in Port Said ter aarde besteld. Drie leden van de bemanning zijn daar achtergebleven om de „Willem Ruys" bij de begrafenis te vertegenwoordi- HILVERSUM, „In de Meida gen zal ons volk uitdrukking geven aan zijn vreugde over de herkrij ging van zjjn vrijheid in 1945, doch ook hen herdenken, die door hun offer meehielpen de gerechtigheid te doen zegevieren, Gjj weet, dat de Stichting 1940—1945 thans haar laatste openbare inzameling houdt: zij wil vjjf miliioen bijeen brengen voor de verzorging fler verzets- slaehtöffers, zodat er na 1955 geen openbare inzamelingen meer nodig zullen zijn. Ais erelid van het hoofdbestuur doe ik rechtstreeks daarvoor een beroep op U". Dit zei prins Bernhard o.m. Zon dagavond over beide zenders. Hij vervolgde: „Zoals een soldaat na krijgsgevan genschap de vrijheid tegemoet gaat, zoals de verzetsman na jaren het einde van zijn gevangenschap be groet, zo beleefde Nederland in 1945 zijn bevrijding. Te scherper stak de vreugde van 5 Mei 1945 af tegen de verschrikkingen van de vijf daar aan voorafgaande jaren. Nederland kon zich weer zelfstan dig oprichten en kon zijn eigen be staan voeren temidden van de ge meenschap der volkeren. Realiseren wij ons wel, dat wjj toen een vreug devolle en historische gebeurtenis van zeer wijde strekking in ons volksbestaan beleefden? AMSTERDAM. Tijdens de bij zondere hoofdbestuursvergadering van de Stichting 1940—'45, Zaterdag in het I.C.C. gehouden, heeft de minister van Maatschappelijk Werk, tnr F. J. F. M. van Thiel, medege deeld, dat de Koningin de secretaris mr A. H. van Namen, en de pen ningmeester, de heer H. A. Douque» heeft benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Er was een telegram van geluk- jvehs binnengekomen van Prinses Wijhelmina, dat beantwoord werd met een. telegram uit de vergade ring, waarin oju. stond: „De Stich ting blijft u eren als Moeder van het Verzet". Ook werd een telegram gezonden aan de Koningin. Zomerzegel van 2 cent niet grijs maar sepia DEN HAAG. De kleur van het 2-cents zegel van de serie zomerze- gels 1955, zal naar de PTT bericht m tegenstelling tot het eerder mede gedeelde, niet grijs zijn maar sepia. Hoe dit zij, vast staat, dat in de ontwikkelingsgang van ons volk de 5e Mei 1945 van grote betekenis zal blijven. Nederlands plaats sedertdien temidden van de volkerengemeen schap stemt ondanks tegenslagen tot grote dankbaarheid. Dit jaar zullen wij voor het laatst in de Ridderzaal bijeenkomen om hen te herdenken die door hun offer medehielpen de gerechtigheid te doen zegevieren. Het leven schrijdt voort. Toch mag deze herdenking geen sleur worden. De herinnering aan hetgeen onze verzetsmannen en -vrouwen hebben verricht moet zuiver bewaard blij ven. Maar dat kan alléén, indien ook materieel de belangen der nabe staanden. verzekerd zya." LONDEN De Sowjet-Unie heeft die Amerikanen, die aanwezig wa ren bij de eerste ontmoeting met de Russische militairen aan de Elbe in 1945 uitgenodigd tot een reünie van veteranen. Het telegram is door vijf. tren Russen ondertekend. De ontmoeting tussen "de Ameri kaanse en Russische troepen had op 25 April 1945 plaats bij het stadje Torgau. gen. WILLEMSTAD. Zondagmiddag heeft zich op het Britse tankschip „Duffield" (10.000 brt.) voor de Bul- lebaai bij Curagao een ontploffing onder het voordek voorgedaan,waar. bij één lid van de bemanning werd gedood en drie verwondingen op liepen. De toestand van een van de gewon den, die allen van boord zijn gehaald en naar een ziekenhuis zijn overge bracht, is ernstig. De ontploffing richtte geen zware schade aan, Het Vischnet geeft Dinsdagavond om 7.30 uur een openluchtconcert op het NoordpJetn. Medewerking verlenen de Vischnetzangvogels. De leiding beeft zr M. P- C. Haayer. De woonark, die door de Christen Jongevrouwen Federatie als logiesgele- genheid tndens de E55 wordt ingericht, zal op 30 Apnl m de Coolhaven officieel mgebruik worden genomen. De reeds veelbesproken en de op 20 Aprii in het Palais Chailiot te Parijs gelan ceerde Peugeot „403" is nu ook in ons land. Deze grote Peugeot heeft een vier-cv- Linder motor waar-- cylinderinhoud 1468 draagt, hetgeen werd door de boring beproefde motor van de Peugeot „203" te vergroten, terwijl de slag ongewijzigd bleef. Het specified fcvcnals de Peugeot „203" ving van de carrosserie an- heeft deze nieuwe wagen ders zou doen verwachten een zelfdragende carros- in het bijzonder het baga- serle (chassis en carrosserie gecompariiment is groter vormen dus een geheel), geworden - blijkt de totale onathanketuke voarwifilve- lengte \au de „403" die uri ring met etn half-ctllpti- de Peugeot *^03" slechts sche dwarsveer, achteras met 12 cm te overtreffen- met worm-aandrtjvtng Het ook ln ons land be kende Sachs motortje werd gekozen door een drietal Duitse fabrieken, die dezer dagen aankondigden m de loop van dit jaar respectie- velyk met de aeneproduc- tie van de Dtirkopp Fratz II. de TWN Fips en de Her cules te beginnen. Het opmerkelijke daarbij is, dat zowel de Hercules- werke als de Triumph- werke m Nurnberg het zelfde type uitbrengen, doch ieder onder hun eigen naam. Een voorbeeld tan een soortgelijke samenwer king zagen we reeds eerder ;n Belgie. waar niet min der dan vier verschillende fabrieken onder eigen naam hetzelfde type bromfiets brengen. PARIJS De Gaullisten hebben bil de tweede serie van de kanto nale verkiezingen in Frankrijk zwara verliezen geleden. A lie andere par tijen, waaronder ook de communB- ten, boekten kleine winst. Buiten het grote verlies van da Gaullisten is het politieke beeld in. Frankrijk na deze tweede ronde echter niet veel veranderd. Do txveede serie gaf een kleine ver schuiving naar links te zien. In de eerste ronde was er juist een ten- denz naar rechts te bespeuren. De opbrengst van de bazar, die de Crooswykse onderafdeling van „Huma- nltas" m het Crooswljks volkshuis hield, IS 972 82. In HBS-aula: C.J-M-V. Johannes De uitvoering van het Rotter dams Kinder- en Gemengd Koor „De Stem Vreewijk", die Zondag morgen in de aula van de v. Oiden- barneveldt-HBS is gehouden, kan zeer zeker geslaagd worden ge noemd. Wat dirigent L. de Quaaste- niet met het gemengd koor heeft weten te bereiken is zeker de moei te waard, Op beheerste wijze bracht deze voornaamste groep ve- i de uit vier koren bestaande zangvereni ging. enige liederen ten gehore die uitblonken door homogeniteit: o.a, het bekende Vilja-lied van Franz Lehar. Ook het mannenkoor „Kunst en i Vriendschap", dat medewerking ver- Tn Vtrj 1L o-phnnw leende, wist o.a. enige liederen van I m ijiv0c.uuuv> Schubert op fraaie en overtuigende manier uit te voeren. Het overige gedeelte van het pro gramma werd gevormd door het op treden van de kinder-zangklasse en de A- en B-koren. Het zangspel „De Geleende Koekenpan" van H. van Tussenbroek vond in de zaal een aandachtig gehoor. De pianomu ziek bij dit voorjaarsconcert, dat werd geopend door de voorzitter, de heer M. Schilt.' werd verzorgd door Marlène van Haasteren. Voor de laatste maal in dit seizoen verzamelde CJMV Johannes Zaterdag avond vrienden en geburen in de Aula aan het Afrikaanderplem om te jrehie- ten van „goede en goedkope ontspan ning", zoals voorzitter C Donkervoort het m zijn openingswoord zei. Die ont spanning bestond dan dsze keer uit het blyspel ..Blijf zitten waar je zit dat over het geheel genomen aanvaard baar werd gespeeld. Ada v. d. Wiel viel als altijd op door haar pittige en ongedwongen spel. nu als het van huls weggelopen meisje Yvonne Moreau Cor Hameete bad ze ker geen gemakkelijke rol als de schuchtere Henri Latour, maar hij wist er toch wel een goede vertolking van te brengen. Henk Donker voort verdient een open doekje voor zlln vertolking van de met zo sympathieke Marcel Tennier ..Boezemivijk" In Spes Bona: Ons Ideaal'' Zaterdagavond was het de laatste ta- neelavond m het winterseizoen van de toneelvereniging „Ons Ideaal". „Spel met een Droom" werd door de spelers op vlotte wijze opgevoerd, ondanks het feit. dat één van de actrices door ziek te was verhinderd en op het laatste ogenblik moest worden vervangen Het stuk. behelsde de geschiedenis van een molenaarsdochter, die ten onrechte éen van de molenknechts van de dood van haar vader verdenkt. Maar als na korte tyd blykt. dat de molenaar een na tuurlijke dood is gestorven verandert de verdenking ln liefde Het publiek, dat aan dit spel veel genoegen beleef de, bleef tot twee uur voor een dansje by een ..The Otd Synoopators" verzorg den de muziek- In Lommerrijk: Union Het mag dan waar zyn. dat kinder juffrouw Gallop bakersprookjes vertel de. wij kunnen ons voorstellen, dat zij de ingewikkelde situatie ten huize van de echtparen Pennant en Banning met direct kon overzien. Het was voor een buitenstaander ook met altijd duide lijk wte nu precies by wie hoorde Maar voor de „ingewijde" toeschou wers, die gistermiddag m Lommerrijk de ontwikkeling van het blijspel ..Ba kersprookje" op de voet konden vol gen was het allemaal glashelder De Letterlievende Vereniging Union sloot met dit stuk haar speelseizoen, en zn deed dat op een. wijze, die werkelijk uitstekend genoemd mag worden. Maar hoe kan dat ook anders voor een to neelvereniging. die dit iaar haar zes tigste verjaardag beleeft een ïubilcum het najaar op luisterryke wijze gevierd zal worden Hoewel aiie spe- speelde en daarmee een enkele 2 «chroefveren, 12 volts eiec- Ische installatie, en een versnellingsbak met De grootste lengte van de nieuwe Peugeot btUkt 4.47 m te bedragen, doch ,yn, 1v- cliro.mesh op alle «er ver- S,«M' 0mailt «neiltascn, waarvan de „i™,!:;™,1!?, waarvan hoogste een overdrive is. We zullen u met vermoeien <}0 een nieuw plastisch product. gen bedraagt bijna 49 pk met een opgave van de ma- kUt|3Utc, £,u„. L,rtt k-.,.», per liter en daarmede be- ten, maar hieruit blijkt, dat factor, tezamen met het Dru|k genomen heeft. Het f... ,ni,i .1i jmateriaal wnrrtl ctralrc tro_ vindt deze ,403' zich op het de „403" behoort tot die grotere acceleratievermo- hoogste niveau van dc groep auto's waarin vier tot gen wettigt de verwachting Europese toerwagen-model- zes personen op comforta- dat de topsnelheid dicht In len die in serieproductie hele wijze plaats geboden de buurt van de 13» km per vervaardigd worden. wordt. Hoewel de vormge- uur zal liggen. 55 materiaal wordt straks ge bruikt ter markering van voetgangers-oversteekplaat sen m Engeland, doch daar naast worden er ook al Jas sen, beenpypen en zuid westers uxt vervaardigd. De stof zou een gering ge wicht hebben uiteraard water- cri wmddieht zyn en blijkens uitgebreide proef nemingen zelfs vuur-vast zyn. U zult zich ook afvragen. waar dit nu goed voor 1S- 91 kilometer per uur op een het nieuwe nummer) op hun achter de zitbank enige ruimte is voor bagage, bromfiets l Dit wereldrecord - en daar- hy nog enkele anderen - werd gevestigd door de Fransman Lionel Durel op een van stroomlij n-omhuL- Voorste kentekenplaat Sinds 20 Februari 31. kun nen motor- en scooterrijders in ons land volstaan met een kentekenplaat (waarop Deze scootmobiel met 200 cc ILG motor wordt thans door de N.V, Alweco te Veghel ln licentie vervaardigd. De carrosserie is uit aluminium plaat vervaardigd en geplaatst op een koker-balk chassis van stalen buizen, .ordt plaats geboden aan twee personen, waarbij er motor en scooter. De vraag kwam uiteraard of zij, die hun voorste nummerplaat verüwderden ook in 't bui tenland zullen llng voorziene bromfiets de wetteiyk gestelde eisen, met een 49 cc Scoutex-mo- Bê]gie Frankryk, Italië, tor. Dit Franse motortje was ter hoogte van de trap- Zweden en Griekenland is as geplaatst in een typisch de Internationale Conventie Frans sportrywiel Op het van Genève van kracht, mSe bSwraggCmet ""ten welke eveneens slechts EEN ruitje aangebracht en ter kentekenplaat voorschryft. hoogte van het achterwiel |n aijdere landen kan men Sünt""te pfeaes deernis™ nclE kentekenplaten paste de rijder, die een eisen, tenzy de nationale lichtmetalen schild als een wetgeving slechts een plaat v<*it droee en zo de stroom- lyn-omhulling completeer- den behoort o.a. Duitsland. Vreemde liethebberfj om op De ANWB heelt InmW- zulke smalle toerfiets- dels in de andere Europese bandjes en in een dergelijke landen navraag gedaan, zo. SSreeT'nïmneSïS van honderd kilometer te woord tegemoet kunnen gaan benaderen. zien. De 209 cc JLo motor, die een vermogen van 9.5 pk levert, bevindt zich achterin en is voorzien van vier ver snellingen, waaronder een achteruit. Het nuttige laadvermogen van de „Bambino 200" be draagt 210 kg en het eigen gewicht 345 kg. De topsnel- oldoen aan heid Is vastgesteld op 78 km per uur, zodat de fabrikant eert kruissnelheid van 60 kra per uur aanvaardbaar acht. De prijs van de „Bambino 200" werd vastgesteld op i 2895,—. Iers zeer goed spel te zien gaven len wij toch oog noemen de bijzondere creatie van Miep de Groot-Schaap als Sabma Pennant, om wie het stuk toch eigenlijk draait De regie was in han den van Dirk Hitman. In Emporium: Kledingindustrie De feestelijkheden rond het 30-1 arig bestaan van CJMV „Boezemwijk" zyn Zaterdagavond besloten met een vro lijke avond in wijkgebouw Spiegelms- serstraat, speciaal bestemd voor de le den van de jongensclubs. Een bont programma, dat vlot werd uitgevoerd, bracht de jongens van de ene verrukking in de andere De mani pulaties van goochelaar Grise', en de dwaze streken van de muzikale clown Cor Groeneweg. een maskerspel en ten slotte een komische opera-persiflage, vielen wel zeer in de smaak. Maar ook de jongens self kwamen nog op de planken Met schetsjes en volksdansen wisselden ze het program ma af en daarvan genoten natuurlijk in het bijzonder de vele ouders, die waren meegekomen Al met al een ge slaagd slot van het feestprogramma. In Colosseum: Verenigde Zangers De muziekliefhebbers die, ondanks het vroege uur. Zondagmorgen naar het Colosseumtheater gekomen waren om het concert bij te wonen van het mannenkoor „Verenigde Zangers" kun nen op een geslaagde morgen terug zien. Het met zorg samengestelde pro gramma bevatte éen keur van volks liederen van vreemde en eigen bo dem Onder de bekwame leiding van dirigent J Lucas heeft het koor hier van een bijzonder mooie vertolking ge geven Tot het welslagen van deze och tend hebben m belangrijke mate het accordeonorkest „Excelsior" en de de clamator Jac. van EJsacker bygedragen. Laatstgenoemde droeg o m fragmenten voor uit het boek ..Kleine diefjes wor den groot". Met een dankbaar applaus heeft het pubhek zyn waardering voor het gebodene geuit. In „De Lantaren": Schouwtoneel Het Rotterdams Katholiek Schouwto neel heeft zich Zondagavond gewaagd aan het bekende toneelspel „De Leuge naar" van Carlo Goldoni De spelers hadden zich met dit spel. dat zox'eel Zuidelijke zwier vraagt, geen gemak kelijke opgave gesteld, maar 2ij heb ben zich beslist niet vertild Een zeer x-aardig speler bezit Schouwtoneel in Nic. Degenaar. die de rol van Arle- chmo met zyn hele persoonlijkheid rakke scène redde Doch ook de overige spe lers hebben het er goed afgebracht. De regie had Willem van der Loos De 1 aardige costuums werden ontworpen j door Cargelü. In Palace: Het Boeckelsgilde ln Palace heeft gisteravond het RK. Toneelgezelschap „Het Boeckelsgilde" een uitvoering gegeven van ..Kapitein Venijn". De comedie was een bewer king naar een Spaanse novelle en werd geregisseerd door Sieg Bouts De han deling vindt plaats in Madrid, om- fi.trrek5 1850 Kvt stuk leende zich goed het gebruik van kleurryke decors Zaterdagavond organiseerde de To neelgroep der N V. Nederlandse Kle- dmgmdustne voor het eerst een toneel- axond in de stampvolle zaal van Em- ponum Opgevoerd, werd „Ik houd van je - Dat is alles", een charmant bly- spel in 3 bedrijven, waarbij dc regie by Jos Molenkamp in goede handen was Het stuk behelsde de liefde tus- cn costuums sen een lord een een actrice die in Pa- l Kapitein Venijn werd goed op de rus tn de echt x'erbonden werden en planken gezet door ffarry den Broe- waarby butler Martin Bennet steeds j der. ook viel het spel op van Co van weer moeilijkheden in de xxeg legde. Beelen die de dienstmaagd speelde Eerst later ontpopt de actrice zich als De avond werd met een gezellig bal lady cn toen bleek de xvare liefde aan besloten dc muziek was van „The Old het licht te komen. Syncopators". Na afloop van het programma xvas er - 1 gelegenheid een dansje te maken op mu2iek \'an een dansorkest ol.x. Peter Nobmo. In Spes: De leden van de personeelsvereni ging „Gem, Vervoer- en Motordlenst" hebben Zaterdagavond in gebouw Spes genoten van een vjot cabaret-program ma. Conferencies Kees Pruts wist na het openingswoordje van voorzitter P. d. Ent. de talrijke aanwezigen spoe dig m een gezellige stemming te bren gen en ook de populaire accordeon- muziek van het duo Les Deux Pico's droeg x'eel tot dc gezelligheid bij. Acrobatische dxvaasheden van VOOR HEDEN Cabaret: Rotterdamse Schouw- (2 J/" AT TJ burg, 8 uur: Frans Muriloff „Festival 1 du disque" met Ptachou. Films: Arena: 2. 7, 9.30 uur Drie matrozen in Parijs: Capitol: 2 7, 9.15 uur: De laatste öer Sioux; Centraal: 2. 7, 915 uur: Waterloo Bridge; Cineac: 95.15 uur: Nieuws enz.; 5.30, 7 45, 10 uur: Waldo speelt detective; Colosseum: 2, 7, 9.15 uur: Bengaalse Brigade: Har- ue monie: 2, 7, 9.15 uur: Het Liefde- Tfte I leven van Lucretia Borgia; Lumiè- I Handy Fools, de rol scha atsnummers 2, 7..30 uur: Gejaagd door de van The Org. Dutch Rolling Stars ers 1 Wind; Lutusca: 2 15. 7. 9 30 uur: Ve- de muzikale show van Nicky Noble i ra Cruz: Luxor: 2 7, 9.30 uur: Dé- deden vervolgens de zaal nu eens sirée: Monopole: 2 7, 9 uur: Passa- klappen van bewondering, dan xveer!--. 2 7 qn imr- Sabrtna- prin- lachen om de talloze dxvaasheden 7 o Na de pauze traden de meeste artis- ®FS*. 9.30 UUr.Pnnses van ae ten nog in andere creatlea .\oor het' Nyl; Rex: 7, 9Id uur: De de- voeüicht. Aan de piano werden zij be- serteur van het Legioen; 't Venster: geleid door Jac Boom-ang. 2, 7 9.15 uur: L"ëtrange desir de Een bal. x-erzorgd door de „GV.M D monsieur Bard; Victoria: 2, 7 9.15 d,eP in de nacht- uur: De levensroman van Richard Tauber. tentoonstellingen Museum Boymans: 1017 uur: Ert- RKV gelse Landschapsschilders Beld- - houxvwerken en tekeningen van Ma- aali» da kieakSS »,?d7°VOtt vendnkwal heerste Zaterdagavond een I irdaznse (stichting..Korte Lyn- gezcilige sfeer De Rotterdamse Kwe-1 baan: 10—17 uur; Groep Argus, keltmrenvereniging had er een soiree- i Historisch Museum: 1017uur: Ge- dansante georganiseerd, waarvan de schiedenis van Rotterdam, Bouwcen- besloot de feestavond. In kweekschool baten ten goede komen aan de Stich ting '40'45 De dansband. die belangeloos zyn medewerking verleende. ..Les Lapins Sauvages", deed zijn naam eer aar.." De muzikanten, grotendeets gekleed in stemmig zwart en grijs ribfluweel, verschenen met lange tussenpozen Bij het bagin was er alléén ue waarbij zfch al gauw de klarinettist voegde. Vervolgens arriveerden de bei de trompettisten en tegen het eind van het feest verscheen de vocalist ten to nele. Om de opbrengst nog wat te ver greten werd er een taart verloot en een doos bonbons Amerikaans ver kocht. De kxvekehngen hebben eert ple zierige avond gehad en de RKV kan aan de Stichting '40*45 een aanzienlijk bedrag afdragen. iruin: 917 uur: Diverse tentoonstel, lingen. 't Venster: 10—22 uur: 30 x 1 Portret door Kees Verwey. Museum voor Land- en Volkenkunde; 1017 uur: Het leven van de Eskimo's. In 't ConsUgh Werck, Oude Dijk: Schil derijen, gouaches en tekeningen van Will. H. Tweehuysen, Kunstcentrum Groothandelsgebouxv: 1117 uun Werken van August W, van Voorden en W. van Dort Sr. Brandweermu- seum: 10—16 uur. De Stroom, Voor haven: Expositie Lou ten Bosch en OUo Dicke. Gebouw Arbeiderspers: 10—16 uur: Reclame-mensen schil deren in hun vrije tyd. Hector Ba zendijk Boekhandel N.V.: 9—18 uur: Expositie Zweedse boeken.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2