Zie irjr mmr VAN NELLE'S MAJESTIC m Angelica Rozeanu voor zesde maal wereldkampioen bij dames WINKELCHEF Apothekers-Assistentes Wereldkampioenschappen tafeltennis beëindigd Japanner Tanaka legt beslag op titel bij de heren Sponsrubber niet beslissend Titelstrijd in 1956 te Tokio Engels troepenschip stagneerde scheep vaart in Suezkanaal {Rijnva c^9 c^i <$e> éh KOERIERSTERS VIRGINIA SHA6 Oö Maandag 25 April 1955 (Van onze nportredacüe) kJES?2lï.?e,,lï1rtJaI> Het van de twee en twintigste wereld kampioenschappen tafeltennis is gevallen. Een felle reactie van Rosalind Roues rechterarm trachtte voor de laatste maal de hal over het net te slaan, doeh door de bal juist iets te weinig back-hand (opstin te geven. SS. Sit ft SP ea spro."K tefel heen- In "et damesduhbel was hiermede de beslissing gevallen. C. Zeiler en Angelica Rozeanu (ïtoe- de jHc"1w onttroond en dit betekende tevens dat hngeland dit jaar zonder een enkele wereldtitel de terugweg moest aan- vaar den. evenals Joboslavië het niet kon beletten dat Tsjechostoakije het iierendubbel spel afsnoepte. Voor Roemenië leverde de strijd om de wereldtitels twee successen op. I)e 33-jarige Angelica Rozeanu presteerde het om voor de zesde achtereenvolgende maal de titel in bet enkelspel in de wacht te slepen. Een feit, dat na 1326 nog geen enkele keer is voorgekomen. Het sponsrubber is ditmaal niet van doorslaggevende aard geweest, want in de diverse eindstrijden kwa men de spelers met zuiver rubber tegenover elkaar. Slechts één van de Japanners. Tanaka, kon zich voor de finale plaatsen. In het herenenkelspel moest hij strijd leveren met Dolinar (Joegoslavië), eveneens met spons rubber spelende. Grotere snelheid en zijn zeer snel reactievermogen lever den de japanner de volle winst op. In deze finale werd duidelijk bewezen dat een strijd tussen twee spelers met sponsrubberbat het tafeltennis niet aantrekkelijker maakt Meer dan ooit te voren demonstreerde Tanaka dit. Uit een zwaar gekapte service van Dolinar wist hij een verrassende en zuiver geplaatste aanvalsslag te produceren. Zo zelfs dat verscheidene keren de bal niet meer dan drie keer het net passeerde. Dolinar kon zijn spel niet aan dat van Tanaka aan passen en zo gebeurde het dat deze Dolinar, die Sido in vier games van verder spelen had uitgesloten, tegen Tanaka radeloos achter de tafel heen I en weer liep. Hij verloor met 2112, 21—9 en 21-14. Tanaka had zonder veel moeite de finale weten te bereiken in de kwart finale kwam hij tegenover de Frans man Cafiero, die tot ieders verras sing Leach in vier games had uitge schakeld. Cafiero ging zonder een enkele game winst ten onder (1121. 12—21, Ï7—21), Perfect In het damesenkelspel behoefde Rozeanu niet veel strijd te leveren om in de halve finale Watanabe (Japan) te bedwingen. Het Japanse meisje dreef haar smash naar de hoeken van de tafel, maar Rozeanu keerde alles perfect (21—10. 21—11. 21—17). In de andere halve finale was van meer strijd te genieten. De Oostenrijkse Linde Wertl en Eva Koc- ziati betwistten elkaar de zege feb Door weldoordacht spel in de vijfde game kon Wertl Koczian terugwij zen (21—15. 18—21. 13—21. 21—11. 2117). Rozeanu had daarna tegen Linde Wertl weinig moeite om haar titei te prolongeren. De snelle Roe meense kwam met een siangenvaria- tie te voorschijn, waar Wertl geen tegenweer tegen kon vinden. In drie games behaalde Rozeanu de titel en slechts in de eerste game was er sprake van enige strijd. In daar- op volgende maakte Wertl een te onzekere indruk om Rozeanu nog in gevaar te brengen. Verscheidene bal len werden grandioos gemist en de zuivere smashes welke nog over het net scheerden, werden effectvol door Rozeanu geretourneerd (21—13, 21— 5, 21—8). Angelica Rozeanu toonde zich een waardig wereldkampioene en speelde ditmaal zeker een klasse beier dan Linde Wertl. Sensatie Voor Engeland traden in de dub- balspelen op deze avond twee paren aan. In bet mixed-dubbelspel waren dit Simons en H. .Elliot. Deze com binatie had zich Zaterdagavond reeds van een plaats verzekerd door Tana ka en Nazahare (Japon) uit te scha kelen. Nu moesten zij aantreden tegen Szepesi en Koczian. die in de i halve finale tegenover Stipek en j KreJcova hadden gestaan. In drie J games werd deze combinatie versla- gen. De eindstrijd bracht sensatie. Nadat de Engelsen met de regelmaat van een klok de eerste twee games op hun naam hadden gebracht (21 18. 21—18), leek het er op dat de titel voor een jaar mar Engeland zou gaan. Het pakte echter geheel anders uit De derde game werd door j de Hongaren gewonnen. In de vierde i stonden 2ij met 165 achter. Het Engelse paar durfde plotseling niet meer door te s^an en zo kon het ge beuren dat de Hongaarse combinatie nog met 21—IS zegevierde. In de eindphase bleken zij ook de sterkste, 21—16. Harangozo en Dolinar hebben hun titel in het herendubbelspel niet weten te behouden. Door verfijnd spel maakten Androadis en Stipek hen deze afhandig. Strak getrokken smashes waren het fundament voor de drie-games-uitslag (2110, 217, 21—18). Het congres van de Interna, tionale Tafeltennis Federatie heeft met algemene stemmen Tokio gekozen als plaats voor de wereldkampioenschappen in 1956. Voorts werd. eveneens met algemene stemmen, Stockholm gekozen voor de wereldkampioenschappen in 1957. Het Belgische voorstel om het sponsrubber bat te ver bieden werd roet 37 tegen 21 stemmen verworpen. Voor de aanneming was een drievierde meerderheid vereist De aan. gelegenheid zal op voorstel van Engeland nader worden onderzocht. Duitsland, Tsj .-Slowakije. Egypte, Z.-Slavië en Honga rije hebben zich candidaat ge steld voor de organisatie van de wereldkampioenschappen iïj 1956 of 1959. fAdoerientie HL) Fascinerend Het sluitstuk van de wereldkam pioenschappen het damesdubbel spel zal voor velen nog lang in herinnering blijven. Een snelle en fascinerende strijd werd tussen Diana en Rosalind Howe (wereldkampioene 1954) en de Roemeense C. Zeiler - Angelica Rozeanu gespeeld. Voordat beide paren tegen elkaar in het strijdperk konden treden, hadden zij eerst strijd moeten leveren roet de Japanse meisjes. De Rowes beslisten het duel met Eguchi-Watanaba met 21—19. 21—18. 2119 in hun voor-: deel. De Roemeense dames hadden eveneens drie games nodig om Tana ka-Nar aha ra te verslaan (2119, 21— i 11, 24—22). Met verbluffend gemak joegen de Engelsen de ballen naar de hoeken van de tafel, maar Rozeanu en Zeiler bleken in de verdediging zeer sterk. Uit alle standen werd geretoumeerd- Diana kon door haar vlijmscherpe aanval menig punt scoren, maar dit bleek toch niet voldoende om de eindstand in het voordeel van de oud-kampioenen te doen overslaan.1 Aanvallend- en verdedigend spel volgde elkaar snél op en op de meest fantastische wijze zelfs tegen de j omrastering leunend wisten de beide combinaties de bal op de tafel te houden. In vijf games viel de be slissing voor Roemenië. 1721, 21— 16. 21—17, 19—21. 16—2L Van de Nederlandse deelnemers be reikten Cobi en Noortje van Mogen de laatste zestien bü het dubbelspel. Zij werden echter door Koczïan-Ai- masi met 22—20, 21—18. 21—13 ver slagen. Du Buy en Van Zoelen strandden op Cafiero-Saia in het herendubbel met 2112, 21II, 21 13. evenals Stoop en Onnes die In Miles-Somael met 2112, 2118, 21 17 hun meerdere moesten erkennen. In het damesenkelspel moest Nel Groot in de derde ronde de eer laten aan Bates (Wales) met 2119. 23—21, 21—16. Hetzelfde moest Coby van Mogen tegen D. Rowe doen. De uit slag was hier 2114, 2116, 21—9. In de Troostronde behaalde Noortje van Megen enige goode successen. Narahara van Japan was echter voor haar te sterk (21—-17,.21—12). CAIRO Het Britse troepentrans- portsehip «Empire Fowey" liep Za terdagmorgen met 1600 soldaten aan boord aan de grond. Hierdoor kwam het dwars m een vaargeultussen zandbanken te liggen. Als gevolg hiervan ondervond het scheepvaart verkeer ernstige vertraging. Sleepboten zijn er echter Zater dagavond in geslaagd de „Empire Fowey* vlot te krijgen. Hierdoor werd de stagnatie, die twaalf uur duurde weer opgeheven. RIJNVAART LOB1TH g 13 uur naar AFVAART NED. VLAG: Persia, Bosman. DUTTSE VLAG: Moltlce. v. Behr; Charlotte. Seerper. Jan. Schepers: Bi. 725. Lahn. ZTA ITS. VLAG: Rheinunioa 5. Stoop: Express 55, Ver» duyu. NED. VLAC Tholen. v, d. Vlag, Amsterdam. DUITSE VLAG: Humbolt. EksbS, Nijmegen. ZWITS. VLAG: Albert Scherer. Wilbert. Utrecht. LGBITH gepasseerd 34 April 1955 voor 13 uor naar België, NED. VLAG: Damco Z10, Land». ZWITS. VLAG; Augst. Stevens. FRANSE VLAG: Pondycherry. Erny, LOB!TB gepasseerd 24 April 1955 voor 13 uur naar Duitsland, OPVAART NED. VLAG: Pieterncüa, Puister: Jücponfbcl, Voets; Bulgesteyn, Brecht; Paula. Mol: IJssel- meer, v. d. Geer; Damco 36, v. Boxel: De Zeeuw. Aamoudse; Damco 64. Kaas jager; Muruficentia. v. Kessel; Hubertus, Verschuur: Hen ca. Cornelissen: Edcor, Thomassen: Maria, Jansen: Vlijmen, Bax; Ideaal, de Jager: Jali, de Jager; Atractie, de Visser; Fredjo. Evenbóer: Ravonja. Vanfc: Wilcor. Pols; Wiljo. v WüngEarde: Mathee, Jegen: Diedy, Smit; Goretti. Theuns.: Gerjo, de Haan: Ver wisseling, Vmema; Maria, v. Megen: Anna, Langen berg: PaX. Veen ma: Dana. Maas; Allegonda, Rameijnders: Jenny. Boef; Cimbria, v. Trierum; Johannes, Vegter; Apulia. de Vos; Favorita. v. Veen: Ha ja. Lama ver DUITSE VLAG: Fe Li cd tas, Hubinger; Anton. Jansen: RheinUnk 10, Hull; Eva 12. Hartman: Mosel 65. Beuren: Express 13. Feut her, M. Stinnes 104, Pfaff; Baden 350. Schuck; Math, stinnes 4, Schups; Karls ruhe 7, Zimmerschied. BELG. VLAG: Fraiezuite 30, Hemelrijk; Edison, v. Weelden; Helene Sellebach. ZWITS. VLAG; Cormorcn, Verhoeven; Arenaria, Szer- binski, LOBITH gepasseerd 24 April 1955 voor 13 uur haar Bazel, NED. VLAG: Neska 3, Hofman: Kralingen, Konings; Ijsscland, de Brtiyu; Kooswijk. Fleer, ZWITS. VLAG: Piz Kesch, Frtedmapn; Express 21. de Muil; Belalp. Driessen; Express 36. Het- ttnjza. j DUITSE VLAG: Paulina, Elck; Hhenus a7, Probst. 1 BF.I.GVTAG: Rijn Schelde 9, Buitelaar, FRANSE VLAG: Renoir, Tengelo. Onderstaande schepen rijn Hansweert gepasseerd, per 23 ApriJ 1935. voor b ii ve rmelde bus tetiun Ingen Fluvlale 13, v. d. Broek; Wijaco, Oritswedde Fraternité 4. Storroezand; Nodler Ötreyel; Utopia 2. Lutkin; Mannheim 203. Lanter"; Justo Tempore. Wavers; Med use. Kohier: Fraternité N'eve; Espcrance Berkens; Cemnnc. Saline; Saigon, GunscrtFro burg. Kftrt- mans; Soldnnclla, Weiscnb"'ger; Tele graaf 19, Kievit: Telegraaf 17, Snoek; Middelburg. Koster; Rhenus 115. Kis sel: Hcnja v. d. Veen:- Zeel. Luister 2, Bos Janinn. Veldhuizen; Johannes Hompus; Tlicosor. Theunissc; Elisabeth, de Boer: With. Sühl, Raul; 2 Gebroe ders, Femhout: Fraternité 7 Budts; Syra, Ursmus; Diamant, v. zL. Vliet; Borneo v. d. Molen; Mare, Hatisej; Grimsel, Gaver- Citemn 15. v. Ertvel- de; Butania l, v. d. Stroom; Deltrijl, Waesdorp; Sail 3. Ehia; Olie vos 4, Volk; Salt l, Michels: Oiievns v- d- Meer alle Antwerpen; Marie. Schot, Haren; Polster 2. Borons. Pont Brülé; Harmin. v. d. Endc Vilvoorde; Harma. d« Bruyn: Vertrouwen Theunisse- Pros per. Riem ens; Plet, v. Wageningén; Deo Gloria. Srrnc: Anny. Vermeulen allen Brussel- Martha, v. Zanten Aalst; Ma- rjetle. Gnstcn. Haren; Onderneming de Korte. Hcmixerni Louis, v. d Broek Aalst- Ja nu. Broek, Aalst; Emma, Jang- sens. Luik; Energie Kuyperg Wijnec- hern; Vertrouwen, de Korte, Boom:' Annie. Thomassen. Ruoelmondr- Dhnk- haarheid. Brink. Mexcm; Chrisuna.' Melsen. Herdersem. EJise M«ria, Kreeft. Mc-rhclen; Margarete. Neyenhof, Ruvs- broek; Scheldezooen de Koning. Aaiat; Telegraaf 4. üc Bern: Adrianus. v. d. Rijken; L' Espera nee. Minnard; Coad, v.- Oosten": Jenny, Oudakker; Helma, v.d. Werf; Westerkade. v.d. Werken; Ém*r-' aude. Kegels; Gottsrd. v. d. Bosch; Valkery, Waarden berg; Oalmatia. Bom; Geertje. Tunteler, allen Rotterdam; Catharina HoUander; Variatie. Ztilstra; Franciskri Mulder; Risico, Moïewtjk; Vee wn daal, v. d. Du*sen; Delfzijl, Waesxiorp; Veip, Top allen Amsterdam; Arizona. v. Verdegheiu, Stceobergen Gust. Knop per, Meiners; 'Uoyd 10, Pip- pis; Express 300. Karbach- Feïicifas,. Hü bin gen; Fluviaje 9. v. SehijndeJ; Montana. Hendriks. Kerrtbs. Malientjes; Castor. Bauman: Mosel 65. Beuren; Ex press 13. Leuttmer; Delacroix, Wagner; Klybcck. Vetyauwén; Rescape. Bractié; WTAG 155. Perscli; Maria.' Slegter; Arictic, Brouwer; Esso Mannherm. Gergler allen CXritsland: Merope. Ver wijs, Dorot; Feldberg Stübl; Portint- Carwt. Lutterbach; Artenusia, Schivarz: Cem 4, Jocle alien Bazel; Head, v.- Doodewaard, Delft; Wil ja. Hollébrand- se. Den Haag; WHcor, v." Meel. Delft;. Duprez. Bosch, VUssincen; Citema 10,- Piquer, Zwijnarecht; Catfrau, Meetigen Middelburg; Stella. Bouman, Spijk; Philippe, Bal. Heerewaarde; Adnana, Ruitenberg Werkendam: Gerrie. Boen der. Dordt; Jan ny, ten Haaf. LageZwa- luwe- Dietrich. Welbedacht Dordt. zag zich gaarne ge-daatet in de verkoop. Liefs- levens middelen of roe'k branche. Br. no. 25G9 bur. v. d. blad. (ook geh.) gevraagd voor de Apotheek in het Pavil joen der Volksgezondheid op de E 55. Sollicitaties te richten aan APOTHEKER DE WAARD, Bloemfontein straat 97. Rotterdam-Zuid. Verloren Actmtai met boeken verloren. Vrijdagmorgen tussen All«irl Pïersonstx, en Van Cittersstr. Tienjarig zoontje zeer gedu p«rd. Mevr wakker, Ael- brechtskade 39. Jongen van 14 jr is Zat. jl. portemonnaie met zijn salaris verloren inhoud f t2.— van de Vierarr.bachtftstraat naar de Ve*l*ichtstr8at. H. v, d. Meer, Aariaan van der Doestaan 36. tel. 87764. Vertoren, haif Februari '55 vermoedelijk in Bljidorp. gou. den schakelarmband, door ge dachtenis er aan verbonden, zeer cedijpeerd. T.b.t.h. Tette- laar. stadhoudersvveg 30b. Rot terdam. Te). 80003. Perroneel gevr. Nette meisjes gevr.iagd voor alle afdelingen. Stoom- ei Chemische Wasserij Nico Nij man. Voorhaven 37—41. R'dans West. Van Doorn a bakkerijen vragen meisje* voor inpafcwerk en jon gens voor bakkerij werkzaamhe den. Aanm. Schulpweg 12 Rdam-£uid. N.V. Roklefa. Goudsesingel 152 Ir.dustnege&ouw. 3e étage, zoekt ^nog enige meisjes voor N.V. Po klef a. Goudsesingel 152. Industriegebouw. 3e étage, zoekt nog enige nette leerling- machlnesaksters en leerling- handwerkslers om op onze school opgeleid ?e worden. N.V. Roklefa, Goudseslnyei 152, Industriegebouw, 3« étage, vraagt onderperser (mtu. of vrl.i. leeftijd 17 a 13 jaar. Bervoets' conlectie-ateUer» kunnen plaatsen; persers, naai- eters en leeri.-naaisters. Aanm poruer: Essenburgsmge) 28; a& 5 uur; Stadhouders-weg 152d BI Vdorp. Bekwame winkeljuffrouw gevr. voor levensmiddctenbedryf. - Aanm Fa. Van Es. ..De betere kruidenier". Nu-, Binnenweg 279. Andfiesse en Fischer CV Waal. dijk 29. vragen voor hun atelier machinejti lusters, handwerk aters. leerlingen en een onder perser Aanmelden van 8—5 u. Zaterdags tot i uur. Na deze tijd Schieweg 55 e, Nw Binnen weg 419II. Pij kunnen voor direct plaat- en bekwame-, «nuk.- en leer- \Jnï-naaisters. Zij. a;e zich deze 4 volgende week. aanmelden «nieten nog een volle week va- eantfe met behoud van loon. Aanm. dagelijks van 96 uur a s. Maandag van 98 uur bij Confectie*teliér Tobias v Cieeff A Zn.. Oosuseedyk 232. Gevr, enige nette jongen* om in de fabricatie van trouwrin gen te worden opgeleid. Goede vooruitzichten Leeft. 1-4—18 jr. M. L. van Ierland. Burg. Mri- rt«'.plein M Werkster gevr v.g.g.v. in ge zin van 2 personen met hulp voor 1 dag of a halve dagen. Mevr, Polak -Qulspel, Molen laan lie, tel 85537. Gevraagd flinke verkoopster. Goed loon. HoIba, groenten- en iruiwnjriji, SctiiliUiiii'ilï. 54. 13 tot 18 jaar. Aanm. Wawerfj Leenen. Bergweg 196 na 3 uur 194. Dagmeisje «f werkster gevr. Mevr. Meeuwiase. van Ho.yte- mala»n 3, H berj. teL 43760. Flink persoon gevraagd voor iaden en lossen van automati sche wasmachines er.z. Vak kennis met vereist, wel -werk lust. Van Dorp's Modelwissenj, Bruynstraat 34. Voor direct gevraagd flinke magazijnbediende in levens middelen-groothandel. Aanm na 7.3D uur Hof La an 90 b, telef. 113926 In huishouden van slagersgezin prettige werkkring aangeboden voor zelfstandig dagtnebje Volle kost, 2e meisje cn win kel werkster aanwezig. Mevr Ui'.ee Bergse Dorpsstraat 33. woonhuis Oude Raadhuislaan 63. tel. 48378 en 45092. Slagerij Ultee vraagt flinke halfwas en uitbener. Mevr. UI tee Bergse Dorpsstraat, 83. woonhuis Oude Haadhuislaan 63. tel. 48378 en 45002, Gevraagd flinke nette ■werk ster. Dag. van 810 ir.ir Bei Zaterdags. Of 2 och ter, ;e- .n de weck. Mevr, Hupkes, 's C ven dij kwal 71 Gevraagd bezorger-col porteur. vast loon prov. Zwitserse. Schteweg 88 a. H.a. Kleermakers. Direct ge vraagd jongen, meisje en groot werker 1 a 2 siufis per week. prima maatwerk. B. Poolen. Rodenrijselaan 68 b. S porti oudsen bad Schiedam vraagt personeel voor schoon- maak werkzaam lieden. Mini- num leeftijd 18 jaar. AanmeJ- ien Woensdagavond van 8 tot 8 30 of na tel. afspraak nc Kapper gevraagd. Ie bediende voor hcrensajon. Ch. Br»u- neck. dames- en herenkapper. Oostzeedijk 213, tel. 26441. ie kapster en aank. kapster ge- vgaagd. Malson Wella, Maurtts- weg 51, tel. 23940. Dames en heren bezorgi (iters) aan de deur. Zeer ge wild art. mei hoge winst. Aanm. iedere avond Span jaardstraat 74a. Klink meisje gevraagd als hulp in de huishouding. Aanm. 's avonds na 8 uur Mevr Wehrmeyer, v. Citterssiraat 45a Verkoopster gevraagd, nette winkeljuffrouw. 25—30 jaar. m zaak van huishoudelijke arti kelen, met vak bekend. Lei ding kunnende geven. Opbel- Jen s avonds tussen 7—8 uur. Tel. 85025. Gevr voor spoedut 2 bekwa me kousenreparatrkes en een leerling. Kousenreparatie Eva. tel. 53239. Gr. Visserijstraat 23. Te huur van 18 Mei. tot 3 Sept. grote frisse 2 pers. slaapk. str. water bad Zuid t.o. flat rnet bus te bereiken 5052 en lijn 1?. tel. 75691. Huwelijk Nette jongeman zoekt Jangs deze Ivoor hem onsympathieke weg) srr. kennismaking mei een net," eerlijk boeren- of burger meisje (liefst met blond haar). Leeftijd 2834 jaar, Br- met foto fop erewoord retour) onder no. 5 337 bur, blad. Te Koop q«7TQagd~] Waarschuwing. - Inkoop oud. goud. zilver, juwelen, munten, hoogste prijs, vertrouwd adres: H. j. Berkelouw. Jonker Frans- straat 30 b. Tel. 28289. Roodkoper 2.25, geelk. 1.50. lood 80 ct. ijzer 1012 ct p. kg. Lompen 3040 cl, oude geysers 7.25.— Wordt afgch. Tel. 88631, Keiler, Raep- horststraat 37. Te koop aongeb. Alleen bij Geveke. deze prijzen Scbellendraad 1 cent per roeier, snoer s cent p. m. stek kers 0.07. driewegstekkers 0-25 fittingen I 0,19, apparaatstek ker 0,24, gekeurde zekerin gen f 0,05, isolatieband r 0,10 Tumbler schakelaar f 0j9. zak lantaarn t 0.49, gloeilampen 20b kaars 3 voor l.—Wandlan- tearn met glazen dak i 4.95. aquarium ver warmers 1,65 Gas- ot waterslaag 0.50 p rn Alleen Nieuwe Binnenweg 355. bchiedamseweg 187. Het jdeaai van iedere vrouw: een pr3cbt slaapkamer niet grote 2-d.eiïrskast mmplf* 375.—. f 450.—, 523.—. „Dl Meubelbeurs", Grote Visserij' Straa, 8—10. Jongeman gevraagd, geschikt om ais fotomodel te dienen oer reclamefolder, tegen fhn- e vergoeding. Aanm. tel .">«280 of pers. voor 6 uur He- negouwerlaan 65. Kapster. Aank. kapster en leerling-kapster Revraacd. C. en J. MontiJn en Zoon. Noor- derhavenkade 97. tel. 41092 na uur, Voorschoteriaan 31, tel, 22621. Woningruil Aarvgeb 2e et. Kraiingeu. 2 k.. 2 tussenk„ keuken, war en vrije zolder, 7.35 p.te. Ge\T. 2 of 3 k. flat. omgev, c. Hogere h. geen b«rw, Br. onder no. 2304 bur. b!»d Te huur aemgeb. Te huur mooie wontng In Zuid. roet overname van algehele in. boedel. Br onder no 3506 bur! blad. Pjsthul* Henrietta heeft nog -Taats voor een heer of dame el 81841. Aririaon van der Doealoan 9, H'berg. Nb nieuwe kleding kopen ter wijl U pas twee maanden, na dat de gekochte kle-duig in huis heeft goal betalen. Hei nieuwste Amerikaanse Van Veen - Afbètahngssystcem maakt dit voor V mogelijk. Hoe cit mogelijk is?? Pijnig ho.fd roet iaat dat ooze z rijn. U profiteert van dit i. teem. Wij hebben thans onze grote voor ja a recollectie dames en herenkleding ontvangen. U kunt bij ons keus maker, uit de beste herencostuums. in de voj-, gende prijzen 82^0, 98.—,' f 112.en t 135.Damesman. tels vanaf f 75.—- Prima gega randeerd waterdichte regenjas sen reeds vnnat' f 45.— Een enorme sortering kinderkleding in alle maten. U koopt dus en pa* twee maanden later gaat U betalen met 1.of f 1.50 per week. Bij betaling binnen 6 maanden worden geen kosten of rente in rekening gebracht. U behoeft zich dus beslist Been kied'ngzorgen te maken. Komt U eens praten met Varj Veen, Diergaarde» in gei 94. Tel. 54630 lijnen). Nieuwe liandnaximacltine era, tantprijs 220.— m. lev,lange gar Betaling 3.— P. week. Groen's Naaimachinehandel, Vierambachtsstraat 114. Telef. 36653, W'asmarhtnes op gemakkelijke belaiing Ge^n 13G voor rente en koatenbet, '>.ng bil aflossing binnen 6 maa den Natuurlijk Van Veen. Diergaardcsjngel 94. te]. 54630 (2 lijnen». Goudgele draden van de mooiste Virginia tabak. U ziet het zo: dat is Van Nelle's Majestic shag! Ruim 40 sigaretten uit een pakje! Coed papier is bet halve werkI Gebruik Van Nelle's sigarettenpapier! De hele serie Kdy wasmachines v a. 189-50 voorhanden.. Han delaren normale korting. Wed. Busman's Ijzerhandel. Grond- li erendijk 61—63 R'dam tcicf. 73781 5 aluminium pannen 13 J5, schootkoffiemoiens 456 email ie emmers 1^8. broodtron: - nels 6.98 zinken emmers 2 48 zinken teilen v.a. S 3.98. wasketels vanaf f 6.98. Vos, Zwaanshals 309 Nrd. Tllop kinderwagen kin- derledikantje f 8-50. kinder stoel 6,—. tweeling-wandel- wagen 25.rolschaatsen 3,50. Erreswringer 15,—. poppenwagen f 12,50. 3-pits gasstel wit f 7.50. Zaagmolen straat 47, tel. 81593. Petroleumvergasser» van 1750 voor 13.98. pctroteumstellen f 5J0. 3-pits f 9.80. petroleum, kachels „1 itsus" f 39.75 ..De mon" 46.-, „Bes" «iSfiv wasmachine- 189.—. V Zwaanshals 300, Noord. Een «Tiuige verrassing bij ieder emailJe kegkcnstel 20- delig v.a. f 49.—-, braadpannen 3,98. steelpannen f 0.98, was- kuipen 15.trapleren vanaf 5.96. strijkplanken f 10-98.' Vos, Zwaanshals 309. Noord. Ka L Stier, sportprijzen orde- Hntjes. thans Pannekoekstraat 82 Nieuw tel.no. 28661. Com plete collectie Indus en prisma horloges en Constant verlo vingsringen. Zweeds hardboardkoopjes 153 x 122 cm dikte 2*i mm. .Spiegelglad f 2.69 p. plaat, 10 st 26.— Houthandel H. J. Ta mm inga. Gr Visserijstraat 14-16 Tel. 37730. Kout, nieuw geschaafd en ge ploegd, lang 3 mtr, breed 10 cm. dik 1? mm. 1.65 per stuk. Gebuys. Sam. Müllerstraat la. tel. 32593. tot *s avonds 8 uur. Auto's - Motoren Rtjyrielen BesteJ oo de nieuwste Moby- leüe DU Piet Bestebreurtje Dorpsstraat 147. Barendrecbt Tel 238. Ford-vedette 1949 met nw ruil- motor, benz l10 1 950. Ford Vedette 1950. uitzonderlijk goede en mooie staat met 3 mnd wegenbelasting 2500. D Meys teL 43633. Blij kindergezicht dankzij Vollebrtgt. Een onverwoest bare autoped met superballon- banden. fraaie kleuren, enz. f 21.90. Zie onze sortering prachtige kinderfietsen in alle maten en prijzen. In keuze er> betaling geen moeilijkheden, VoUebregt. Zaagmolendrift 35 Tel. 40768; Mathenesserweg bij brug. Tel 30457; Beijerland- se laan 5. Tel 70144. Aangcb. Renault 4 de luxe 1949 4 nwe banden, kachel, roihoes en ruitensproeiers, lakwerk prima, geen kooplui. Inlichtin gen. tel. 30134. RSA motorrijwiel 500 cc, zk. met geheel gereviseerde mo tor. Te tien garage Hoppe zak. B. R. Rottekade 200. benz.-sta tion. Amerik. Ford '48. mooie 4- deurfi. Sedan, in zeer pr. staat. Tel. 39052. R'dam. Muxinstr. - Radio's Gramofoonplateii „De Toonzaal", Meent 52, levert U de nieuwste Philips Radio en Televixleappa raten. Hoge inruilpryzen. Betaling va. 2.- p. week. „De Toonzaal", Meent 52. repa reert Uw toestel irt één dag. Speciaal Ingericht voor Phihps- apparatrn. Wij balen en bren gen. Eventueel reserve-appa raten ia voorraad. PbUips s eher rap paraat, verlaag de prijs f 39.75. Het nieuwste m. dubbel seheerhoofd. Betaling v.a. f 1,— p. w „De Toonzaal"', Meent 32. Teief. 116 780. Gratis televisie-de Bionstratie bij U thuis door Uw Philips Televisie Dienst „B.R.S,**. Jon ker Fransstraat 75. Tel. 110 756. Levering v.a. 7.p. w. i Gromofoonptiiten op conditie 15 stuks t gld per week; stuks 2 gld per week, r-„ keuze. Zeer uitgebreide collec tie populaire nummers. Ook langspeelplaten. Klassiek en opera. Wij zenden U gaarne onze catalogus. Kroon Itadio, Scbicdamseweg 117. TeL 3271" bij Tramhalte. Piaao's te huur. Nog enkele in strumenten beschikbaar tab v Veen's pianohande). Straatweg 68 tel. 43439. Orgel te koop gevraagd, liefst :vn part. onverschillig welke houtsoort opgave prijs en merk A. J. v d. Mijle. Heer Franken straat. 19 c, tel. 80790. Te koop een wisselaar in een grote staande kast, met of zon der radio. J. H. Hemclop, v. d. Werffstraat 29. FotograSa Pasfoto's klaar terwijl U wacht in onze gezeilige wachtkamer. Walg's Fotam Studio, Meeat 127. Geopend van 8_3& tot 5J0 u. Kleding, schoeisel enï. Gemakkelijke betaling. Dames- en herenkleding naar maat, te gen contant prijzen, grote keus, laag in prijs, discretie verze kerd. Tel. 7g254 (ook "s avonds). Zeeworraen en zagers, wn week houdbaar Elke dag leverbaar, lopen niet leeg. Groeneveld. Rosier Faassenstraat i'. R'dam- W. tel. 353.T4. Tapijten. Deze week. voortzet tingsverkoop Jaarbeu rxmo.isterc tegen engrosprljzen aan particu lieren. Pr. Wiltons 72.75. Gro_ t» mslHi 101 PO F.ytra ter maten 270k3W a r 134.—. Fr. Smyrna's f 145.198.—. Ook voorradig 300x4f»0. G-RECON N V., Mathenesserweg 149, Rot terdam. Te koop handnaatmachlne t 2750. Radio spelend f 1730, Damwrijw 27.50. Baljonrifw. 40. Rosestraat 358. tel. 75357, 1 ?838, En daarmee was de medewaardige hardlaop- wedstrijd afgelopen! We gingen naar huis om uit ie -usten en na te praten, maar dat is aüemaal niet be langrijk. Wei moet ik je op de hoogte brengen van net voorval, dat een paar dagen later plaatsvond. Die dag namelijk rende ik de kamer in, waar Dodo e„ rivftiA Zu!S» SR nep: „Gard tÜfJVfb Jullie wilden immers nog meer van de wereld gaon zien? Ik heb hier een krantje met goedkope reizen; je kunt vandaag de dag voor een paar centen een heel eind komen! Hier: een busreis naar de Noord pool inclusief alles en geen fooien en hier een zeereis naar het eiland Hawaii, compleet met de bekende aidsen, goede verzorging en prima hotels! En hier Maar Plukkie stak zijn hand op en onderbrak mijn woordenstroom: „Hostop maar, baas Keteltje", sprak hij vermoeid: .fkrmj en Dodo lijn zieknaar! Wij liever niksniet muer reïstrekken, wij hebben daar grootyeel zatgenoeg van!" „Wat?", riep «2»in jullie ziek? Wat mankeert je dan? Toch mets ernstigs?" „Wel ernst»*) zuchtte het negertje: Jkmij en Dodo hebben eng gevoel in binnenste. Onswij verlang erg- groot veel naar klapperboombossies en bananens en diergebrui en ikmij willen naar mijn Pipa ergvee!- graag!" »,Nou moe", riep ik verbaasd: „Jullie hebben doodgewoon heimwee! Jullie willen terug naar huisj Mooie wereldreizigers zijn jullie, dat moet ik zeggen!" U bent reeds een maand ge- kieed zonder dat U een cent heeft betaald. Zonder vooruit betaling. Ieder kan zich nu Da mes-, Heren-, Kinder-en Regen kleding aanschaffen. Tegen zeer lage prijzen leveren wij U Op 12 maandelijkse termijnen of 16 maandelijkse termijnen of 20 maandelijkse termijnen of 24 maandelijkse termijnen. Haast niet te geloven, dat D er zo lang over kunt betalen. Wanneer U koopt dan hoeft U pas een maand later de eerste termijn te betalen, zodat U reeds een maand gekleed bent zonder dat U nog één cent heeft betaald. Levering door geheel Nederland. N.V. „Victoria" Hoogstraat 07 [nabij Marinier1, weg). Tel. 117 115. Jacobusstraat 55 (hoek Oude Binnenweg). Tel. 23538. Rotterdam. Haar- en huidverzorging Permanent tièdc J 8.perm a peilt Wave f 6.geheel com pleet met wassen, knippen en watergolven; kralpermanent wassen-watergolven 1.75. Jan van den Hoven. Bergweg 224. tel. 87511. Horlogerie Horloges voer dames en heren vindt U op afbetaling bij Huyser, Jonker Franssti-aat 63. Bergse Dorpsstraat 65. Komt U eens praten. Depót: Spruyt- straat 29 a, Zuid. Meubelen 3-zltshanken, ui [schuifbaar tot 2-persoons bed 69.f 95. f j 160.— enz. enz. De Specialist, Burg. Roosstraat 23 [bij Zwart Janstraat!. Gemamtelljke betaling. Ruwifi- haarden, radio's, stofzui gers. wasmachines. N.V. MÜ ..De Pool" Cuudsesirigel 32—38 28891 rbö Oostolein). Gemakkelijke betaling Meube len. 3-zitsslaapbanken. bedden, dekens, tapijten, kleding. N.V My „De Pooi", Goud$esingel 32—33 Tel 28H91 I OU Oofitplein) Betaal niet te veel. Koop Uw meubelen rechtstreeks van fa briek „Cor Ros". Kievitstraat 1517. oabi) Noordplein. Beta ling eventueel til overleg. Koop geen slaapbank alvorens de 10 modellen gezien tc heb ben van Rietveld, Jonker issiraai löo, tVL.-L 1*4 543. Prijzen 1- en 2-pcrs. f 85. f 100.—. 125.—, 150,— en* Moderne meubelen, Zweedse stoelen 41,—. Deense fauteuils 89 Bergmeubels 195.—. t T-3.Aparte modellen. Wiliwn. Hoogstraat 95, nabij Mariniersweg. Wegens plaatsgebrek te koop gord onderhouden, huiskamer- ameubi., old-finish. Keyzar, Bergse Dorpsstraat 309b- Lesseo Opi. ex. boekh. mfadensti-dlpL, talen (ook conversatie). Steno „Groote", Groeneweg en BIJL Lieve Verecbuiemtraat 32. bij bet gebouw van het G^E,B„ TeL 50Ö89. Cor Klhikrrt*» danslessen, 19 lessen f 15.beginnen «j. Zaterdajg in de Studio Voor schoteriaan 114. tel. 28339. De van euds en meé=' bekertde auto- cn motorrijschool Ael» hrecht lest roet Ford Taum» '54. scooter en motorrijles I 35.— per cursus. Voor dames een instruct rice. Gratis theorie. Is cn blijft gevestigd: Ael- bréchtskade 152 b. Tel. 3S619- Diversen Matrassen, en bedden reparatie, meer dan een halve eeuw ervaring. L. de Jong. J*c. straat 46 Nrd. Tel, 4365580944. Keren costuum f 30,—; regenjai 27.SO: winterjas f 25.—mantel 22.50: Kleermakerij „Het Zui den". Slagbekstraat 96 b. Tele foon 71027. Direct van stoffeerder ÜW meubelen vakkundig gestof feerd en gerepareerd, voorde lige pryzen. eventueel gemafc- Kelijke betaling. Molendijk, Boezemsingel 45 (hoek Boe- zerostraat j, TeL 25565. WU verbouwen Uw spiraal tot upklap- of kantelbed. Opstrek- ken en repareren. Lasbedryf „Het Zuiden", Puts es trast 12, Telefoon 74150. Schoonmaaktijd. Het adres voor het witten van al uw plafonds, H Hazewindus. C. Beersmans» straat 85 tel. 34350. Behangsel van He Man heeft U meer gezelligheid van. Noordmolenstraat 46.no:|st Tol- lensstraat. Tel. 44047. Gesort. glaspapier. (Gevestigd 1914). Laat Uw beddrn en matrassen vakkundig repareren, bijvul len. overtrekken enz. ,/arl Oudheusdcn, Bedden- e" beihuis „ideaal", Goudsepiem (hoek v d. Werffstra.G). Teief. 26L57 Kleine cornra. vetm. wordt otn- geiet in N.V. om goede pers» pectlevcn te kunnen benutten. Aandelen beschikbaar^ ^v«jn opg. beschikb. kap. nr 2519 bur, dit blad. L'w spiraal vermaken wU tot tulraelbed-opklapbed of divan- bed. Ook inkorten op alle ma ten Als nieuw terug. Vraagt prijs. Gebr. Boe. Samuel MuJ- ierstraat 9a, b, c. Tel. 3681L

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 3