Bram Boelee solist in Chopins pianoconcert Stichtster Gem. Leeszaal werd zeventig jaar Afscheidsavond van hoofd van KL de Yriesschool Er moeten nog heel wat ballen door de korven ank zij de C.A.B. Zestig invaliden naar de bollen en de zee Mooie tocht in prima stemming INBRAAK Burgerlijke Stand Hermes Zonder opletten overgestoken Sportclub Schiedam jubileert Pro Juventute op de Inhabé R.Ph.O. IN PASSAGE-THEATER Mej. Bok nog actief AGENDA De Inhabé is geopend Oud-Math enesse met „Geef mij uw hand" Aangifte voor het bevolkingsregister Liesbeth van Buuï danst voor SMB EHBO-dipIoma's voor SRB'ers Wie heeft iets verloren? Proces dierentuin Lya Speel voor Hoge Raad Vrijdag 29 April 1955 Ongeveer zestig Schiedamse invaliden en gebrokkigen, mannen zowel V.ru^,Ven:- Z1-)nc.ef gisteren op allergenoeglijkste wijze op uit geweest. Want het actieve Schiedamse Comité voor Auto. en Boottochten heeft hen, a.Q toch al zo slecht bedeeld zijn voor wat betreft feestjes en tochtjes ■?erf meegenomen op een grote auto-tocht door de mooiste delen van Hol land En of zij van die tocht genoten hebben! Het is hartverwarmend om te zien hoezy. die m het leven toch wel wat tekort komen, zo opgewekt en zo intens kunnen genieten van het mooie in de natuur. (dauenentie ivj j m Ruim vijfentwintig Schiedammers, met Gen zwak plekje in hun hart voor deze invaliden, hadden hun particuliere auto's ter beschikking gesteld en bovendien nog zichzelve als chauffeur. Nadat de gasten van de dag waren ingeladen ging om streeks half tien de tocht beginnen. Eerst door het Westland, dat prach tig was met het ontluikende groen. In Den Haag werd natuurlijk aan* gekeerd op de Scheveningse boule vard, waar het dank zy net mooie weer al aardig- druk begon te lopen. Daarna ging het door de mooie stre ken rond Wassenaar en via Katwijk- binnen naar Noordwijk, het doei van de tocht. Een prima lunch kregen de gasten opgediend in het Café-restaurant „Seinpost*',, een van ouds bekend en gerenommeerd adres van de CAB Uitgebreid heeft men onder gezellig gekout genoten van wat de tafel bood. terwijl er ook nog gemusiceerd is door^mej. Truus Keizer en de heer Bernard4 op de piano en de accor deon. Maar daarna trok de zee! Zover de stramme benen het toelieten werd een korte wandeling gemaakt langs het strand, terwijl anderen er de voorkeur aan gaven om op het ter ras heerlijk in de zon te zitten. Op de terugtocht werden de bol lenvelden bewonderd en ook de Keukenhof bekeken. C.A.B.-voorzit ter Schuddebeurs wist prachtig© in tieme weggetjes te vinden, waar de natuur het best te bewonderen was. Ook het kasteel Oud-Wassenaar werd in het voorbijgaan nog opge merkt. tTegen zessen "kwamen de C.A.B - rijders en hun gasten van een dag in Schiedam terug 'en was deze aller genoeglijkste dag voor" de invaliden weer voorbij. Een mooie dag, dank zij de C.A.B. Op hef terras van „Seinpost" in Noordwijk, genieten Schiedamse invalidentijdens een door het CAB georganiseerde tocht va» het lekkere sonnetje en van de mu ziek- die onder leiding van Tinus door de heer Bernard aan de ac cordeon werd onttrokken. Woensdagnacht is er in het kantoor van het zakkenreparatiebedrijf van J. B B. aan de Noordvestsingel ingebroken, waarbij een glas in lood raam sneuvelde. Er wordt een schrijf machine vermist. Geboren: Jan Cornells, z. v. J. C. Bakker en G. van Loenen; Barend, z. v. G. J. Laven en L. de Vries; Jacobus .1-, z. v. J. Jansen en J. H. Kempers: Sabina, d. v. C. K. Prins en J. Wehrmeijer. Overleden; G.- Scholten, 84 j., wed. van J. A. Aaiders. Gehuwd: H: J. van Hove 32 j. en B. W. A. Boer 23 j-; R, F. Zuidema 21 j. en C. C. Jung 19 j.: P. A. de Kijk 54 j. en C. M. Hillenaar 58 j.; J. van. Loenen 52 j. en J. M.^ Bock- kom 54 j.; A. H. de Raaij 27 j, en J. E. van Zuiidam 23 j.; E. Breüdels 29 j. en M. Boekkom 21 j.. M. J. van Gent 34 j. cn M. C. Stada 25 U p. v. Oossanen 27 j. en M. Blok 27 j.; j. J. Maan 25 j. en.M. C. Rodenburg 23 j.J A. H. .Balvers 27 j. en C. Wiersma 22 "L. Lems 34 j. cn J, w. L. van der Hoeven 25 j,; H. Vlasblom 27 j- en H. Zwaan 25 j.; H. van Hemmen 22 j. en G. S. Teffer 23 j.; F. Plomp 26 j. en C, H. Timmer 21 j.; J. Sen ten 27 j. en H. A. Hollander 22 j.; J. P. van Rossen 19 j. cn A. M. Vink 17 j. Ondertrouwd M. Bakker 26 j. en J. M. de Veld 21 j.; G. L. Bovenberg 29 j, cn S. A. H. Bolt 28 j.; J. C. Coe- nen 25 j. en L, C. van de Goorberg 20 j.; W. v. d. Geer 28 j. en A, J. de Jonge 24 j.; H. J. Koffijberg 25 en H. M. Robart 23 j.; A. Kruys 23 j. en M. Stuart 20 j.; L- Lips 32 j. en C. Mak 23 j.; F. X. Nelissen 31 j. en J. J„ Elshof 31 j.; A. M. M. "Nuiten 22 j. en R- C. Pelgrim 21 j.; B, Otten 27 j. en E. Oort 27 j.; H. Overhaul 27 j, en J. Wielaard 23 j.; C. J. Ris- sema 28 j. en N. Kok 25 j.; F. A. van Rongen 25 j. en C- StuhlmiiUer 23 j.J L. J. Stoot 24 j. en M, J. van Gend 19 j.; A. van Vliet 22 j. en S, de Jong 19 j.; G. Voerman 26 j. en W. MaJt 22 j. Toen de apothekersassistente T. J. Z. uit Rotterdam gistermiddag om hairdrie de oversteekplaats by de kruising G. Verbaonstraat overstak, terwijl het voetgangerslicht op rood stond, werd zij aangereden door een motorrijder. Met enkele schaafwon den werd zij door een politiewagen naar de G.G. en G.D. gebracht. Van daar kon zy later te voet huiswaarts keren. De korfbalvereniging „Sportclub Schiedam" bestaat volgende maand 25 jaar. Dit jubileum zal op passen de wijze herdacht worden en wel op Woensdag li Mei met een grootse feestavond ia Arcade, waarbij een aantal radio-artisten hun medewer king zullen verlenen en daarnaast door het houden van Serie-wedstrjj- den op Hemelvaartsdag J9 Mei. Aan deze wedstrijden nemen naar schatting 200 korfbalspelers- en -speelsters deel. In drie afdelingen zal van 10 tot 16.30 uur wedstrijden worden gehouden op het eigen ter rein en dat van Martinit in het Volkspark Ook de Vereniging „Pro Juven tute" uit Schiedam is op de Inhabé 1 vertegenwoordigd en wel bij de stand van de Schiedamse Gemeen schap. Hier zal men de ouders dui delijk proberen te maken, o.a, met het boekje „Henkie", dat het van belang is dat zij met eventuele klei ne problemen vroegtijdig naar „Pro Juventute kunnen komen, zo goed als ze ook mei kleine ziekten reeds naar de dokter gaan. Vele gezins voogden en -voogdessen zullen, hun medewerking verlenen. Martinit ontvangt Zondag RCR/ DKS in het Volkspark. Na de over winning op de Sport vogels zit er in deze wedstrijd ook wel een overwin ning. Maar toch mag men wel op passen want een kat in het nauw, maakt rare sprongen en de 2—1 over winning in Rotterdam was maar een benauwde. De gasten zijn do laatste Snosjiio cal zusje er uit zien in leuk Beiers Dirndl jurlcje van mooie cotton En voor Moed t is zeer goed wasbaar en er zit flinke e-groei -zoom in dat viotte rokje! Rood, groen en blauw, maat 60 Schattige combinatie voor „la petite". Van prachtige arreché in lichte pasfeltin. ten is het toppertje, dat juist tot in de taille valt. Maat 45 I4.9U En wat zou onder dat top pertje ieulcer kunnen zijn dan zo'n zwierig etage-rokje van cütton-paplin. Mas, 55 8.50 !<!eine stijging per maat BINNENWEG - BEIJERLANDSELAAN „De sociale kant van het biblio theekwerk heb ik altijd bijzonder prettig gevonden. Een juist contact met dc lezers kan maken, dat de le zers zich thuis gaan voelen in „bun" bibliotheek, wat een belangrijk winstpunt is. Het werk in de h der bibliotheek heb ik daarom iillyu zo prettig gevonden, omdat het een sterk opvoedkundig karakter draagt, dat je in staat stelt invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van de lezertjes." Dit zijn dc woorden van de stichtster van de Gemeentelijke Bibliotheek en Leeszaal te Schiedam, mejuffrouw S. C. Bok, dte van 1909 tot 1941 directrice van de Schied -mse bibliotheek is geweest en die giste ren haar zevenstigste verjaardag vierde. Voor 1909 was hot zogenaamde Volkshuis, vermaakoeutrum op aller lei gebied, het gebouw waarin de boekenvrienden hun leeshonger kon den stillen. Bij de stichting van de Gemeentelijke Bibliotheek en Lees zaal in 1909 werd een gedeelte van de boeken voorraad van het Volks huis overgenomen, die toen in de Beurs lag opgestapeld. Het werk werd direct stevig aangepakt: voor boekenaanschaf werd zo'n 6000 gul den uitgetrokken, een niet gering bedrag in die tijd als men dc boe kenprijs in aanmerking neemt. En het liep! Al direct gaven zich 2000 leden op tegen betaling van een con tributie van 50 cent. Mejuffrouw Bok had het in die eerste tijd wel erg druk. maar ge lukkig boden enkele welwillende dames haar de helpende hand. Na enkele maanden kreeg zij een assis tente toegewezen. De bibliotheek weken met enkele verrassingen voor bleef zich uitbreiden. Zo ontstond de dag gekomen, zodat het Zondag later het filiaal in de Gorzen en wel kan spannen m het Volkspark.moest de bibliotheek aar. de Lange Toneel, muziek en bloemen bij: De ouderavond van de Klaas de Vriesschool A, die gisteravond In het Volksgebouw gehouden werd, droeg wel een zeer bijzonder karakter, om dat deze in het leken stond van het afscheid van het hoofd van de school, de heer A, Hukshom, die 1 Mei met pensioen gaat. Verschillende sprekers voerden het woord en spraken vol lof over het werk van de heer Huks- born, die ook reeds 27 jaar deel uitmaakt van het bestuur van de Schie damse Schooltuinen, Onze aloude club, later samen gesmolten met D.V.S. staat onder aan; verloor Zondag j.l. van Vitesse, nr 2 van onderaf, Dat gaat niet. myne heren, daar moet verandering in komen! Is het mogelijk op korte termijn spelers als b.v. Baas en Dries in de gelederen op te nemen? We weten bü«a zeker, dat het S.V.V.-bestuur daaraan z'n mede werking zal willen verlenen en enige Hermes-spelers hun plaatsje in. het eerste zullen afstaan. Zo sportief zijn ze wel! Nog 9 wedstrijden staan voor de boeg. Handel met spoed, verzet de bakens, vóór het getij verloopt. J. C. KOSTER De avond opende met een toe spraak van de voorzitter van de oudercommïssie, de heer H. van Oeveren, die in het bijzonder de in specteurs van het onderwijs en de verschillende vertegenwoordigers van andere instanties welkom heette. Hij memoreerde het vele en goede werk, dat de heer Hukshorn voor de „Gorzenschoo!" heeft gedaan, waar door het hoofd van de school heeft bijgedragen tot de vooruitgang in de Gorzen. Vervolgens overhandigde hij de heer Hukshorn een horloge als blijvend aandenken en mevrouw Hukshom een bloemenruiker als vergoeding voor de vele avonden, dat ze haar echtgenoot heeft moeten afstaan voor de ouderavonden. Het Schiedams Onderwijzers To neel gaf daarna een uitstekende ver tolking van het -chetsje „Intermez zo". waarin twee geliefden besluiten het maar „uit" te maken, maar de stap toch niet kunnen nemen, omdat ze toch wel van elkaar houden. Het voorlezen van de woderzijdse lief desbrieven in tegenwoordigheid van een cynische vriend gaf wel een zeer komisch effect. De feestelijkheid van de avond werd nog verhoogd door de muziek van het ensemble Cor van Groen e- wegen. dat tegen de achtergrond van veie bloemstukken en de fiere scoolvlag (de K. de Vriesschool is de enige lagere school, die een school vlag heeft!) menig nummertje ten beste gaf. Later op de avond trad het Schie dams Onderwijzers Toneel nog eens op. nu met het schetsje „De inbreker en het meisje", waarin weer uitste kend geacteerd werd. Verschillende sprekers richtten nog het woord tot de heer Huks horn en roemden hem om strijd. Haven met een mcuw studiegedeelte worden uitgebreid. De goede gang van zaken in de bi bliotheek had tengevolge, dat het een opleidingsleeszaal werd in de tijd toen de diploma's een rol gingen spelen. Deze opleiding had veel suc ces. Deze hele -ontwikkeling heeft de 70-jarige oprichtster meegemaakt en met genoegen ziet ze op haar werk zaamheden terug. Terugzien is het ook weer met helemaal, want nog geregeld verleent mejuffrouw Bok assistente in het filiaal aan de Westmo! enstraat. Schiedam is haar dank verschul digd voor het goede en vele werk, dat zy in het belang van de leeszaal heelt verricht en geheel uit lief hebberij nog verricht. DHS naar ASW Zondag a.s trekt D.H.S naar Dor drecht óm er de. wedstrijd aan te binden tegen A.S.W. De vorige ontmoeting in Schiedam leverde een grote overwinning op. maar de Geel-zwarten moeten heel erg op hun hoede zijn, want er kan nu geen punt meer verspeeld wor den. A S.W. zal alie moeite doen om zich te revancheren cn de D.H.S.-ers het vuur heel na aan de schenen leg gen. Het vertrek vanaf de Koemarkt is 1 uur. Het verdere programma luidt: D H.S. 3Holïandiaan 3 10 uur. Eu reka 2D.H.S. 4 11 uur. Dindua 4 D.H.S. 5 12 uur. D.H.S. 6—V.O.C. 7 12 uur. D.H.S. 8R.J.B. 3 12 uur. Fiscale problemen voor de sakenstudiekring Voor de leden van dc zakenstu- diekring Sehiedam, komt de heer J. C. SaarToos Maandagavond a.s. in hotel Beyersbergen spreken over „De ondernemer en de Fiscus", een voor zakenlieden uitermate belang rijk onderwerp. Bovendien wordt op die avond overlegd over een gezel ligheidsritje dat de Kring denkt te maken, nog voor de sluitingsavond op 18 Mei. Apothekers-nachtdienst; F. H. Bac ker, St. LIduinastr. 58. Bellen bjj ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJK.. Leeszaal en Bibliotheek. Dam; geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2, 7 en 9.15 uur: „From here to eternity". Monopole, 2, 7 en 9 uur: „De Koppensnellers Vallei". Voorstellingen; Arcade, 8 uur: Lezing pater Ant. v. Rixtel SCJ. Musis sacrum, 8 uur: Toneel avond Geron. Grote Markt, 8.30 uur: Taptoe, Irene, S uur: Contactavond wijk IV Ned. Herv. Gem. T~AE derde symphonie van Beetho- ven is één van die werken van deze meester, welke 't Rotlerdamsch Philharmoniseh Orkest uitstekend liggen. De inhoud van deze Sympho nie bezit naast de zich altijd mani festerende scheppingsdrift, niet die typische irenische sfeer, die men in vele andere scheppingen van Beet hoven aantreft en die dan ook weer om een speciale instelling vragen. Behalve dc melodisch breed opge zette Marcia funèbre, die een dien overeenkomstige musiceer trant ver langt, vragen de overige delen om directe stuwing cn vaart. Hierop vooral legde Flipse in zijn vertolking het accent, en zo kwam dan deze heroïsche muziek in een gespannen klank, die tevens voortreffelijk afge werkt was tot klinken. De talrijke toehoorders toonden dan ook met vele geestdriftige bijval hun ingenomenheid met deze ver tolking. Er klonk trouwens gisteravond in het Passage-Theater telkens zeer veel applaus; direct al na het klankrijk gespeelde Lohengrin-Voorspel van Met een druk op een knop, waar door de ryke verlichting in de grote tentoonstellingshallen aansprong, heeft burgemeester mr J, W. Peek vanmorgen stipt half twaalf de In habé, de eerste industrie en bandels- beurs. die ooit door de middenstand in Schiedam is gehouden, geopend. Het was het resultaat van vier maanden hard werken en voorbe reiden. Tevoren had de voorzitter van het werkcomité, de heer A. M. Schoof in zijn rede gememoreerd, dat de Inhabé van alle kanten steun heeft ontvangen, zowel van de ge meentelijke instanties als van parti culiere zijde. Terwijl hij er verder de nadruk op legde, dat de midden stand zelf spontaan het streven naar het houden van een beurs heeft ge steund. Ook burgemeester Peek sprak waarderende woorden over dtt stre ven van de middenstand, die als ruggegraat van het volk thans in de klem dreigt te raken tussen de coöperaties en de grote warenhui zen, en die vooral in Schiedam nog met de moeilijkheid heeft te kam pen van de nabijheid van dc grote stad, die vele kopers wegzuigt. De plechtige opening werd bijge woond door zeer veel plaatselijke autoriteiten, die na de toespraken een eerste rondgang maakten door de expositieruimte, die er keurig verzorgd uitziet. De Wijkvereniging Oud-Mathenesse van wijkgemeente IV der Hervormde Gemeente hield gisteren een toneel avond in Irene, Onder regie van- de heer Th. Gubbels vertoonde de to neelclub van de vereniging de trage die van een kapot geslagen leven „Geef mij' uw hand". Alle spelers toonden behoorlijk tekstvast te zijn. Goed vooral was het spel van mevr. N. v. d. Berg als juffrouw de Grauw, Th. Gubbels, die ook de regie had, i als de adiunct-inspecteur van politie Max v. Gent. en G. P Visser als de commensaal Willem Bogerl. De hoer J v Toor. accordeon, cn mejuffrouw H. Boon. piano, zorgden voor de muzikale omlijsting. Tevoren had ds J. Gras, die een toe lichting op het programma gaf, de opening op de gebruikelijke wijze verricht. 'Wagner, eri. na de vertolking van het eerste pianoconcert van Cnopm. waarin Bram Boelee de solist was, nam het een vorm van ovatie aan. En deze hulde was verdiend, want Boelee speelde dit werk prachtig. Behalve dat men hierin by voort during zijn brillante, parelende tech niek, zijn zeer gevoelig, veelzijdig toucher zonder enig voorbehoud kon bewonderen, schonk ook zijn wijze van interpreteren alle muzikale be vrediging. Deze hyper-romantische muziek ligt deze pianist uitmuntend. Zyn rubati zijn artistiek volkomen verantwoord en de innerlijke bewo genheid die achter deze zo subjectie ve klankenwereld schuilgaat, weet hij zonder enige gemanireerdhetd ge stalte te geven. Met dit optreden heeft hij dan ook weer in een woord grootse indrukken nagelaten. H. VAN BORN, Aon de heer A. Hukshornhet hoofd van dc Klcos de Vriesschool A, die over enkele dagen zijn school met pensioen gaat ver laten heeft je Oudercommissie gisteravond een afscheidsavond aangeboden. Als blijk van waar den ng voor het vele goede werk. in het belang van de leerlingen verricht, overhandigde -de heer H. van Oeveren (tinlcsj. voorzit ter van de commissie, liet schei dende hoojd een horloge terujyf mevrouw Hukshorn lachende tracht op haar bloemen. Daar het meermalen voorkomt, dat men uit onbekendheid een aangifte voor het bevolkingsregister verzuimt, wordt door de gemeente-secretaris op het volgende nog eens de aandacht gevestigd. Ook" indien men in het bezit is van een vergunning van het bureau huis vesting, dient men binnen 5 dagen na het betrekken van een nieuwe wo ning of woongedeelte aangifte te doen aan de afdeling bevolking ter ge meente-secretarie. Bij vestiging in de gemeente onder overlegging van een verhuiskaart uit de vorige gemeente, of komende uit het buitenland onder overlegging van' het paspoort. Bij adresverandering binnen de ge meente zonder overlegging van be scheiden. Bij aangifte van vertrek uit de ge meente wordt een verhuiskaart ter hand gesteld of toegezonden. Uiteraard gelden deze verplichtin gen niet alleen voor gezinshoofden, maar ook voor alleenwoncnden, ka merbewoners, kostgangers, hulpen in de huishouding, enz. In dit verband zij er op gewezen, dat het achterwege blijven van een tijdige aangifte de betrokkene last zal veroorzaken, indien hij beschei den ter secretarie aanvraagt of indien hem betreffende formulieren worden geverifieerd (kinderbijslag e.d.) Indien de aangifte voor het bevol kingsregister is gedaan, is men omge keerd evenmin ontheven van de ver plichting zich bij vestiging of verhui zing binnen de gemeente alsnog te melden bij Het bureau huisvesting, ter verkrijging van de vereiste ver gunning. De afdeling bevolking der gemeen te-secretarie is gevestigd Nieuwstr. 20; het bureau is geopend elke werk dag van 9 tot 12 en van 13.30 tot 14.30 uur. 's Zaterdags alleen van 9 tot 12 uur. Er begint wat schot te komen in de korfbalcompetities, hoewel Schie dam en Succes nog ver van hun eind doel zijn verwijderd. Eerstgenoemde heeft 12 van de 18 te spelen wedstrij den achter dc rug en laatstgenoemde 10. Er moeten dus nog heel wat bal len door de korven voor de competi tie 19541955 kan worden afgesloten. O.DX is nog het meest gevorderd Dinsdagavond 3 Mei a.s. zal de balletdansercs-paedagoge Liesbeth van Biuil optreden in Musis Sacrum. De verschillende solo-dansen zullen aan de vleugel begeleid worden door de componist Norbert Loeser, die tevens de muziek bij deze dansen componeerde. Liesbeth van Buul en Norbert Loeser geven in de dans alle aspec ten van het menselijk leven weer. Door een voortdurende samenwer king zijn zij er in geslaagd, die in nerlijke eenheid tussen dans (be weging en muziek (toon) te berei ken. welke alle aandoeningen van hart en brein a.b.w. zichtbaar en hoorbaar maken. Dans en muziek worden door hen dan ook niet af zonderlijk uitgewerkt en pas daarna samengevoegd, doch in voortdurende samenwerking opgebouwd. Bij het publiek is de belangstelling voor deze kunstvorm toegenomen. Het optreden van Liesbeth van Buul en Norbert Loeser zal ook hiertoe bijdragen. Bovengenoemde uitvoering is de eerste van een aantal culturele avon den, welke onder auspiciën staan van de Stichting Schiedamse Muziek, cn Balletschool. GTB ontvangt VVOR G.TJ3. is door de overwinningen dn de laatste wedstrijden eon st>k op de ranglijst omhoog geklommen. Maar nog is deze vereniging de dans om de degradatie niet ontspron gen. G-T.B. 1 speelt Zaterdag a.s. de voorlaatste thuis-wedstrijd tegen V.V.O.R. I. Als met de zelfde geest drift wordt gespeeld dan maken de geel-zwarten een goede kans om deze wedstrijd, die op het sporiter- lein I-Iaveiidijk woidt gespeeld te winnen. Aanvang 4,15 uur. G.T.B. 2 speelt om 2.15 uur tegen B-V.C.B. 2 op de Havendfjk. G.T.B. 3 speelt om 3 uur aan de Industrieweg tegen dé Vlaardingse Red Stars. met 12 gespeelde wedstrijden van de 16. Met Koninginnedag is het eerste team van de C.K.B,«club echter vrij, hetgeen ook het geval is met de juniortwaalftallen van de beide ande re clubs. Schiedam zal Zondag geen moeite hebben met het voortzetten van zijn overwinningenreeks. De roodzwarten gaan op bezoek bij hekkesluiter Poor- tugaal, dat niet zoveel weerstand zal bieden Succes krijgt het moeilijker. Men moet zijn krachten meten met Merwede in Dordrecht, dat nog een serieuze candidaat voor de eerste plaats is. Schiedam zou ongetwijfeld gnuiven als 2yn stadgenoot de Dord- tenaren één of twee punten ontfut selt, maar we kunnen moeilijk aan nemen, dat 't zover zal komen. Maar wie weet, hebben de blauw witten een verrassing in petto. Succes 2 heeft weer weinig kans op winst. Vastgesteld is Rozenburg 3 —Succes 2. Schiedam 2 zal het met Ons Huis 3 wel klaren, vooral nu de reserves op eigen veld spelen. ODI 2 gaat i'n Rotterdam een bezoek bren gen bij Thor 2, waarmee het korte metten zal maken. ODI 3 ontvangt Rozenburg, de club van dat eiland. Veel kans op winst voor de thuisclub zit hier niet in. Tslotte is voor de junioren van ODI vastgesteld de wedstrijd Blauw Wit A—ODI A. Evenals vorige jaren heeft de Schie damse Redding Brigade ook dit jaar een cursus georganiseerd voor de op leiding voor het Eenheidsdiploma voor E.H.B.O, De volgende personen kwamen in het bezit van het begeerde diploma: de dames M. de Bruin, M. de Groot, M. Kats, E. Remkes en P. Staat en de heren H, Keyboer en J. Rolaff. De geldigheidsduur van het diplo ma werd met 2 jaar verlengd voor de dames J. F. BoonRorijë, C. Figee —Bitter en de heren Ant. Figee, H. van Hattem, H. A. Landman. L. van Santen, J. Schoonenberg, A. Staat van Kampen en A. Zuyderduyn. Geëxamineerd werd door dr W. Gips uit Rotterdam, terwijl de docent dr J. Stevens de verlenging van de geldigheidsduur der diploma's be oordeelde. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam, tussen 9— 12.30 en 2—5 uur; 1 Paar gymschoenen, groene auto ped, oorbel, reservewiel met band. Te bevragen bij de vinders: Pakje gereedschap, J. Grueneweg, W. Brouwerstraat 14b; wieldop van auto. Steenbergen, Pr. Fr. Hendrik straat 20; lamp, De Ridder, Boerhaa- velaan 122; hondenriem, T, van Wie- ringen, Troelstralaan 69; steu nzooltje (r.), Zandvoort, Stadhoudcrslaan 58; zwart étui met sleutels, W. Jansen, Maasstraat 17; zakmesje, A, Brink man, Rembrandtlasn 102; bedrag aan jeld, M. Jonker, Dr Kufjperlaan 38; oorbel. T. Schoenmakers, Boerhaave- laan 3b; doublé armband, C. Ba ren dz, B.K. laan 198b; armbandje, Th. Verlinden, Houtstraat 12a; bedrag aan geld, M. van Linacn, Rubens- plein 9b; speelgoed-hijskraan, H. Meure, F. van Bourgondiestraat 4ib; kinderportemonnaie, F. Mijninga. Alb. Cuijpstraat 8a; zwarte dames- portcmonnaie met inh., J, Jaspers, Geert Reindersstraat 14b; rode porte- monnaie, Ham, Noordcinde 17 (v.m. Kethel); bruine portomonnaie, M. Dirks. Rotterdamsedijk 445a; rode portemonnaie met inh., A. Martijnse. Noordvestsingel 51: bruine hcrenpor- temonnaie met inh., M, Hekman, Slachthuislaan lb; rode damesportc- monnaie met inh.; D. v. d. Heuvel. Daltonstraat 50b; zwarte damestas, B. Monster, Da Costastraat 28a; br. portemonnaie, E, van Beek. Rem- brandtlaan 20b; glacé herenhand- schocn (r.), T. van Hoogdalem. Graaf Florisstraat 89; bruine jongenspet. PI. Wetstein, Ridderkerksestr, 16b; glacc herenhandschoen (I.) v. d. Knaap, Overschicsestraat Sa; blauw kmder- wantje (r.), v. Katwijk, St Liduina- straat 38a; dameshandschoen (r.>. Dc Rouw, Broers vest 129; 1 paar wollen handschoenen, Kérsemeijer. Nieuw- sticht Midden 2; witte gymschoen Oh Smits. Tuinlaan 86b; glacé dames- handschoeii (r.) T. Hasselt, Rubens plein 15c; grijze wollen handschoen (I.), M. Zandwijk. Emmastraat 32; kinderjasje, R. v. d. Marei. Kreupel- straat 14b; 1 paar gymschoenen, v. d. Velden, Talmalaan 80: 1 paar gym schoenen. v. Krieken. J. van Lennep- straat 10a; 1 paar herenhandschoe nen, W. van Diggelen. Alb, Cuijp straat 5a; zwarte baret, C. Leven. Hoogstraat 158; 2 paar bruine kinder schoenen, P. Admiraal, Oosterstraot 14: 1 paar gymschoenen, M. Kuljpers, Markgraaflaan 44 te Vlaardinsen; kinderschoentle, v. Mourik, Kort landstraat 6b: t paar bruine sandalen, v. d. Brand Hogenbanweg 77d, HAARLEM. Het proces betref fende de particuliere dierentuin van mej. Lya Speel te O verveen is nog niet tot een eind gekomen. Het zal t.z.t. door de Hoge Raad behandeld worden. De Haarlemse rechtbank besliste in October, dat de gemeente Bioe- mendaal mej. iSpecl niet kon ver plichten direct tot afbraak van een deel der gebouwen over te gaan. Op 31 Maart was het arrest van de Amsterdamse rechtbank, dat de ge meente Bloemendaal wel gerech tigd was maatregelen te nemen. Namens de heer Speel is nu be roep van cassatie aangetekend. Vn1 gen de fase: Hoge Raad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1