a S C HE A M Gemeenteraad praat over Inliabé en winkelsluiting Tapt oe Aantrekkelijk programma met twee derby's From here to Eternity 'n keiharde legerfilm Geen concurrentie voor Beurs Een afscheid bij de PTT Bouw nieuwe Spuisluis Concert-orgel in „De Karseboom" KERKDIENSTEN ACENDA Primavera gaat niet door In 1958 wel? Boodschap van schooljeugd aan de UNO „Fort Ti" Scooter in botsing met vrachtauto Kind aangereden door auto „De Wiekslag" geopend Revue-show in Odeon REGELINGEN OP 4 EN 5 MEI Fa Alten opent nieuwe zaak Dekknccht kreeg draad op hoofd I. H. STAALMAN KOERIERSTERS CAFÉ „DE KARSEBOOM" CONCERT STANDAARDORGEL assistent EEN LEERLING VERKOOPSTER EEN KANTOORBEDIENDE EEN JONGSTE BEDIENDE (vr.) Zaterdag 30 April 1955 BIJ HEILWENS EN TAPTOE i!? var. Koninginnedag is de Gemeenteraad chiedam bijeengeweest voor een korte Raadsvergadering. Deze stond Tf/J" he* jLeken van de verjaardag van HM, Koningin Juliana. 1 t ut? oani einde de champagne rondgediend waarbij btngemeester mr J. VPeek een heildronk uitbracht op onze geëerbiedigde t^rn^gtS ^U1? van 0»anje-Nassau, maar tot slot werd door de voi- t« llige Raad dc taptoe aangehoord, die door alle Schiedamse muziek korpsen op de Grote Markt is gehouden. muzieK Het voornaamste punt van dis cussie in de raad vormde de Tnha- be, of juister gezegd, het feit dat de Inhabe wel en de rest van de winkels in Schiedam niét open mochten blijven na de officiële sluitingstijd. Nu heeft de raad op de voorbande vergadering deze re geling al goedgekeurd. Daarna is een verzoek binnen gekomen, om de ontheffing van de Winkelslui tingswet uit te breiden voor de gehele stad Schiedam, terwijl dooi de Vereniging Hoogstraat Belangen een enquete is gehouden onder al le 400 winkeliers in Schiedam, waarbij bleek dat ongeveer 250 de winkelsluiting opgeheven wilden zien in de tijd dat de Inhabé wordt gehouden, terwijl 95 tegen waren en 55 niet geantwoord hebben. Enkele raadsleden toonden zich verbaasd over de uitslag van de enquete en vroegen daarom B_ en W. of de ontheffing niet alsnog verleend kon worden. Hierop gaf burgemeester Peek 'n uitvoerige uiteenzetting over de gang van zaken, waaruit bleek dat het verlangen van de winkeliers en speciaal van die m de Ho straat om ook open te blijven de avonduren, pas was opgekomen, nadat de plannen voor de Inhabé in vergevorderd stadium waren. De burgemeester wees er op dat het streven van de Inhabé prijzens waardig is en dat het feit dat ook de andere winkels open zijn in de tijd dat de Inhabé er is, bepaal delijk afbreuk zou doen aan de opzet van de Inhabé. Dit wilde de burgemeester vermeden zien, daar de standhouders vrij veel ten koste hebben gelegd aan deze Inhabé. Iets anders zou het zijn geweest wanneer van te voren overleg was gepleegd tussen alle belanghebben den om tegelijkertijd een Beurs en een algemene winkelweek te orga niseren. Dan zou er geen bezwaar zijn geweest om alle winkels open te houden, maar nu al was vastge steld dat alleen de Inhabé in de avonduren open zou zijn, moest van deze regeling niet meer afge weken worden. De raad ging tenslotte aceoord met het voorstel van B. en W. om het verzoek tot opheffing van de Wmkelsluitinsgwet voor heel Schie dam te verwerpen. Na een diensttijd van 49 jaar bij de P.T.T, Schiedam, waarin hij op geklommen is van telegram-bestel ler tot employé eerste klas. heeft de heer H. J. Leenders gisteren in het Postkantoor afscheid genomen van zijn ambt en zijn collega's daar hij de leeftijdsgrens van. 65 jaar heeft bereikt en nu van een wel verdiend pensioen gaat genieten. De heer J. H. Kuipers, de direc teur van het Postkantoor Schiedam schetste de ambtelijke loopbaan van de heer Leenders, prees hem om zijn uiterste plichtsbetrachting en noeste ijver en kon hem daarna «»n t,1Dri„r - j .namens het Staatsbedrijf een af- straal nn, not »T wt„Sf°E: i scheidspenning en een beschikking Op de Grote Markt Zoals gebruikelijk aan de voor avond van de verjaardag van HJVL de Koningin is ook gisteravond een uitgebreide Taptoe gehouden op de Grote Markt voor het Stadhuis, waaraan door liefst tien Schiedam se muziek-korpsen is deelgenomen. En zoals het eveneens de gewoonte is. zag de Grote Markt zwart van de toeschouwers. die niet graag het ge- zameenlijke optreden van de Schie damse korpsen zouden willen mis sen. Staande op het bordes van het stadhuis hebben burgemeester en mevrouw Peek en de voltallige ge meenteraad, die juist een vergade ring beëindigd had de taptoe aange hoord. Om beurten, maar ook gezamen lijk hebben de korpsen marsmuziek teo gehore gebracht, totdat het ca rillon van de Grote Kerk het uur van negenen sloeg. Toen werd door bet Tamboer en Pijpercorps.Harmo nie de taptoe geblazen, waarna de kapel van het Leger des Hei Is en kele hvipnen en het Wilhelmus speelde Na pRooo Wervan maakten de korpsvr od Weurige wijze een rond gang rond het Stadhuis om dan weer al spelend de stad in te trekken. Het was weer een geslaagd num mer van de viering van Koninginne dag. Voor 2.150.000 Vorig jaar Mei heeft de Gemeen teraad in principe de plannen voor de bouw van een nieuwe Spuissluis goedgekeurd. Deze uitgewerkte plannen zijn thans gereed gekomen en met de bouw daarvan moet snel een begin worden gemaakt, opdat de tijdelijke dijk, die het buiten water moet keren rondom de bouw put, weer buiten functie gesteld kan worden. Dc Gemeenteraad is er gister avond mee accoord gegaan dat voor de bouw van deze nieuwe Spuis sluis een crediet van S 2.150.000 ter beschikking wordt gesteld. In dit crediet is een bedrag van "0.000 begrepen voor de beveiliging van dr bestaande Spuissluis, een grond el am is berrids gelegd. De raad is ■er ook mci> arroord gegaan da.t de uitvoprlng van het werk onder hands wordt gegund aan de N.V. tot Aanneming van Werken v/h H. J. Nederhorst te Gouda. voor verdienstelijke ambtenaren overhandigen. Namens het perso neel werd de scheidende employé een mooie vulpen aangeboden. Nog enkele anderen kwamen aan het woord die de heer Leendeis ook als mens en als verenigings man roemden. Waarop de heer Leenders, die het speet dat hij zijn werk moest laten liggen, voor de vriendelijke woorden dankte. Gistermorgen heeft burgemeester mr J. "W. Peek met een druk op een speciale knop de verlichting ontstoken van de Inhabé en daar mee deze Beurs officieel peopend, waarbij de heer A. M, Schoof, de voorzitter van het Inhabe-comité hem tn de geheimen van het ap paraat inwijdde. Mevrouw Peek en de wethouders ThL. van den Berg, H. Sabel ert mr M. J. M, van Kinderen kijken belangstel lend toe WAT 'T LAGER VOETBAL BRENGT Het belooft Zondag aanstaande een aantrekkelijke voetbal-dag te wor den voor voetballend Schiedam. Er staan namelijk liefst twee derby's op het programma en deze zijn altijd wel iets opwindender dan andere wed strijden. En daar komt dan nog bij dat de derby in klasse 1 A tussen SVDPW en WF nog een bijzonder tintje krijgt, omdat voor deze wedstrijd, waarbij SVDPW de gastheer is, nog elf minuten gespeeld moet worden van de vorige wedstrijd WFSVDPW. Gistermiddag is in bet Café ,.De Karseboom" aan de Broersvest het nieuwe Standaart-concertorgel dat daar sinds kort is geïnstalleerd, in gebruik genomen. Dit kostbare or gel betekent een belangrijke aan winst voor het café en gistermiddag ziin dan ook vele vrienden en rela ties naar „De Karseboom" getrok ken om de eigenaar, dc heer H. Segers te complimenteren met de ze uitbreiding van de zaak. De organist Gerard Pressers be speelde voor het eerst officieel het nieuwe orgel tot groot genoegen van de aanwezigen. De heer Segers vertelde ons nog dat er hard gewerkt is om het or gel op tijd geïnstalleerd te krügen, daar hij het ner sé voor Koningin nedag in gebruik wilde hebben, zulks in verband met de Inhabé' W. F. begi it deze strijd reeds met een 02 achterstand, terwijl SVDPW deze strijd slechts met 10 man mag spelen. Toch valt het sterk te be twijfelen of W.F. de achterstand in zal kunnen halen. Maar dit zal toch wel van invloed zijn op de return wedstrijd daarna. Het zal wel spannen aan de Pa rallelweg, want W.F. heeft de laat ste drie wedstrijden getoond nog heel wat mans te zijn. terwijl dc gastheren, hoewel ze stevig op de derde plaats staan met graag willen verliezen. Hekelingen zal na de nederlaag van j.l. Zondag tegen W.F. wel op haar tellen passen tegen AVO, dat op de laatste plaats staat. Ook GLZ. dat vorige week op gelijke voet met Hekelingen is gekomen, zal wel al les in het werk stellen om Hurrica nes eronder te houden. Ook in 1 B staat een derby op het programma; SFC en Ursus zullen elkaar aan de Boshoek ontmoeten. Beide verenigingen huizen in de on derste helft van de ranglijst, doch zullen beiden nog wel trachten hun positie te verbeteren. De koploper, Dilettant, gaat op bezoek bij hek kensluiter Oud-Beijerland en zal wel haar positie bovenaan verbete ren Tenslotte gaat Demos op bezoek bij Tediro. Onze stadgenoten zullen hard moeten werken, om een over winning te behalen. De beide rivalen in 1 C. Martinit en Schiedam spelen beiden eeu uit wedstrijd. Martinit gaat op bezoek bij RCR/DKS; Schiedam moet een uitstapje maken naar Hellevoetsluis om te spelen tegen de vereniging van deze naam. Ogenschijnlijk lig gen in deze beide wedstrijden over winningen voor de Schiedamse ver enigingen, mits de wedstrijden niet al te gemakkelijk opgenomen zul len worden. Al met al een aantrekkelijk pro gramma, vooral wat betreft de Schiedamse verenigingen. Ned. Herv, Kerk. Grote Kerk: 10 uur ds Hoffman. 5 uur ds J. G. Jansen. Nieuwe Kerk: 10 uur dr I>. J. Cazemier. 5 uur dr H. J. Jaanus. Westerkerk: 9 en 10 30 uur ds J. D. Smids, 5 uur dr L. J. C.izemler. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds Hemmes. 7 uur ds Hietkainp. Nieuwe Kerk: Dienst voor Ambonnezen. Kethel: 30 uur ds van Dongen, 7 uur ds Groene- wegen, Nefl, Herv. Kerk. Gebouw Irene: 10 uur ds B. AIers, 4 uur ds J. C. Stelwa gen. Ger. Kerk, Oosterkerk: 10 uur ds E J. Oomkfcs. 5 uur ds J, Kleine, plantage» kerk. 10 uur ds G. Brinkman. 5 uur ds E. J Ootnkcs. Julianakerk: 10 uur ds J. Kleine, 5 uur ds G. Brinkman. Kethel: 9 S0 uur ds R Bakker. 2 30 uur ds E. J. Oomkes Ziokcndienst Gemeente-zieken huis: 7 uur ds R Brinkman. Chr fier. Kerk. Kerkgebouw Warande: 9 en 5 uur ds A Zwiep, Chr. Ger. Gemeente. Volksgebouw Tuin- laan, 10 en 4 uur ds M. J, Middelkoop. Oud Ger. Gem. Jeugdhuis Lange Ha ven 97: 10 en 5 uur ds F. Luytjes. Ned. Prot. Bond. Westvest: 10 30 uur ds J B Sehou wink. Evang Lu (.li Kerk. 10 uur ds B. C. Johan nes-Smit BaptMen G"iiu'ente. Kerkzaal Broers» ve Ai 1l> >*n uur ds J Segaar. t)i.(i ii ivrrk 10 13 uur Hoogmis fee.- v <*o Philipous en Jacobus Etlli" HrcMen.rlMP. Jeugdhuis T»n'i ''7 7 ;mr voorganger do de- Mcils Lange Haven 37: 10 1 Hei -»mionkomst; 7.30 uur Ver- lossiniiFSinionkomst Gerrit Verboon- strEBt* 130 uur Openluchtsamenkomst o.l.v brigadier en mevr. G. H, Jouve il a ar-Driffkamcr» lijn van het geheel echter einig toe- Apothekers-nachtdienst: Fa. Gouka, Hoogstraat 29 Bellen bü ongeval: G.G en G.D., TumJasn 80. telefoon 6929Ü, Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot8.3Ö uur. Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „From here to eternity". Monopole, 3, 5, 7 en 9 uur: ..Fort Ti". Voorstellingen: Broersvest: Inhabé. Arcade, 7.30 uur: Feestavond E.H.B.O. Musis Sacrum, 6 uur: Contact avond N.V. SchSed. Cartonnagc- fabriek. Velen zullen zich nog de buiten gewoon mooie bloemententoonstel lingen herinneren, die voor de tweede wereldoorlog als „Primave ra" in de vroegere Nenytoha!. vele duizenden toeschouwers trokken. Het behoeft daarom geen verwon dering te wekken, dat het bestuur van de Stichting Primavera, zodra de mogelijkheid werd gezien om de tentoonstellingen weer te houden, pogingen aanwendde om 2e te laten herleven. De tentoonstellingscom missie van de Kon. Ned. Maatschap pij voor Tuinbouw en Plantkunde, die in overleg met belanghebbenden in ons land. het programma voor een aantal jaren samenstelt, wees Rotterdam het jaar 1956 toe voor het houden, van de eerste na-oorlog- se Primavera. Eerst daarna kon met de voorbereiding worden be gonnen. Doch uit accountantsrap porten, alsmede uit de verkregen resultaten bij andere landelijke bloemententoonstellingen, bi eek, dat men m Rotterdam voor zodanige grote kosten zou komen te staan, dat een groot tekort van tevoren al vaststond. Daarom heeft het bestuur van de stichting besioten om in het vol gend jaar geen Primavera te hou den. Nu Rotterdam zich heeft terug getrokken. zal in 1956 in Arnhem een nationale tentoonstelling van bloemen en planten worden gehou den. De mogelijkheid is niet uitgeslo ten, dat in 1958 een internationale tuinbouwtentoonstelling zal worden georganiseerd, in de trant van die in Hamburg en Essen zijn gehou den. Groots van opzet en waaraan alle instanties uit de tuinbouw me dewerken. "Waar die expositie zal komen, is nog niet vastgesteld, doch dat Rotterdam zal trachten deze Nederlandse Floraliën binnen haar veste te krijgen is zeker. Namens alle Rotterdamse scholie ren wordt ter gelegenheid van de tiende viering van de Bevrijdings dag een boodschap gericht tot de UNO, op perkament in oud-Gothi- sche letter in kleuren gecalligra- feerd. De boodschap is ontworpen op de scholen. Voorts zullen nog boodschappen worden gezonden aan scholen en jeugdorganisaties in het buitenland. De boodschap aan de UNO. te zenden aan de secretaris-generaal van die organisatie, luidt: „Bh de 10-jarxge herdenking van Nederlands bevrijding zijn de ge dachten van de jeugd van Rotter dam van dankbaarheid vervuld jegens allen, die meegewerkt heb ben de bezetter te verjagen en zijn macht te vernietigen. Zij brengt stille hulde aan ben, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Ontroerd gedenken wij nog steeds de hulp, die het Zweedse volk in dc duisterste dagen van de oorlog ons tot dc dood verzwakte volk bracht en de voedsei-airdroppings van onze bondgenoten. Ons land was zwaar geteisterd: verwoeste steden en dorpen; ver nielde havens en bruggen; uitge strekte gebieden waren geïnundeerd. Nog bekruipt ons soms een ge voel van haat. Toch beseffen wij, dat wij deze haat moeten overwin nen en hen vergeven, d.a ons dit alles hebben aangedaan. "Wij wensen, tot welk volk of ras wij behoren, onze beste krachten te geven, opdat er vrede en vryheid Koninginnedag: Volkspark. 9 uur: Finale school heersen op de gehele aarde, voet- en hand bal wedstrijden: Wij wensen de gedachten, beïi- Grote Markt, 10 uur: Muziek; chaamd in de organen van de UNO Plantage. 10 uur: Kinderfeest; te versterken tot heil van alle Plantage. 3 uur: Feestconccrt; mensen Stadhouderslaan. 3 uur: School- wij wensen U allen, leden van de estafetteloop; Vlaardingerdijk, UNO, bij Uw beraadslagingen en 4 uur: _Schatgraverij voor kin- beslissingen het nodige geduld, MET nietsontziende openhartig heid worden in de beklemmen de film From here to Eternity grove misstanden m een Amerikaans leger onderdeel blootgelegd. Het zijn geen typisch Amerikaanse excessen, die hier behandeld worden. Maar het is wel een Amerikaanse film (van Fred Zinnemann) en zij werd vervaardigd met volledige medewerking van Amerikaanse legerautoriteitcn. „From here to Eternity", met vele Oscars en. andere onderscheidingen bekroond, is de geschiedenis van de beroepssoldaat Robert Prewitt, die by zijn nieuwe compagnie op Hono lulu een herenleventje had kunnen hebben. Als hij maar wilde boksen, Want dc kapitein, die zijn eigen promotic denkt te bevorderen door met een winnend boksersteam in de ring te komen, heeft hem hard nodig. Prewitt is een goede bokser. Maar hij wil niet meer, sedert hij per ongeluk een kameraad, blind heeft geslagen. Prewitt wacht dan een „speciale behandeling". Op alle mogelyke cn onmogelijke manieren wordt hij on der pressie gezet; de sergeants-ma joor spelen de hoofdrol in dc treiter campagne, die met de wreedste mid delen tegen de jonge onbuigzame Prewitt wordt gevoerd. Pas wanneer zijn enige vriend, een drankzuchtige flierefluiter aan de gevolgen van een beestachtige behandeling in de mili taire gevangenis bezwijkt, laat Pre witt zijn passieve houding varen. Hij slaat één van de misselijkste sergeants neer en doodt de gevan- genisbeul in een messengevecht. Bij de compagnie wordt dan opruiming gehoude.t door een krijgsraad. Toch ontkomt Prewitt niet aan het nood- lot. Er zijn in deze somber eindigende film nog enkele bij-intriges bijv. de verhouding tussen de kapiteins- vrouv (Deborah Kerr) en de ser geant Warden (een sterke rol van Burt Lancaster) die aan de grote Montgomery Ciift geeft hier een, van zijn sterkste creaties als de moe dige eenling Prewitt, Frank Sinatra kreeg terecht een onderscheiding voor zijn voortreffelijke spel als de kameraad Maggio. Fred Zinnemann verdient grote bewondering voor het talent waarmee hij de essentie van elke fase in het verhaal in krach tige, aangrijpende beelden heeft vast. gelegd zonder zich aan voor de hand liggende sensatie te buiten te gaan. „From here to Eternity" wordt in Passage vertoond. In Monopole: Het heet „Fort Ti" en het wordt gedraaid in natural vision 3-dimen- sion". maar als u het ons vraagt: het is een doodgewone, regelrechte Western met een historisch tintje. En dat is heus geen schande voor een film... Er is spanning, er is dyna miek. er is felle kleur van Technico lor. en er is een zekere George Mont gomery, ons allen welbekend, die hier de sterke man uithangt, niet on verdienstelijk overigens. Waarom zouden we iets vertellen over het verhaaltje; er komen wat Indiaantjes in voor, wat snel sneu velende tegenstanders, een paar flink door Mama Natuur uitgeruste dames zoals de heer Dior niet meer wil hebben dat ze er uit zien (wat zouden dc films saai worden als Hollywood meedeed aan de strijkplank-model vrouw!), cn er wordt heel veel ge schoten cn geslagen en geschreeuwd. Iedereen "doet werkelijk hard. tc hard zyn best om het geheel écht te doen lijken, maar dat lukt ook deze keer niet. Waarom zou het? Hat geheel resulteert in een dik uur spannende ontspanning en dat is de bedoeling1 deren; Plantage 8 uur: Vaneté- avond; Kethel, muziektent, 8 u.: concert. Zondag. 1 Mei: Aula Stedelijk Museum, 2 30 u.: Concert. Musis Sacrum, 8 uur: Oranje Bal Kath. Kring. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: J. van Buren, Buys Ballotstraat 72 76, tel. 69661; A. Q. C. Klomp Juliana van Stolbergstraat 3, tel 69952; A. Hoogendyk, Tuinlaan 74, tel. 68785. Geopend is apotheek firma Gouka, Hoogstraat 29. die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waar neemt. ROTTERDAM Paard schrok van trein Bakkerswagen vrijwel vernield Op het Marconiplein schrok gis teravond een paard» dat voor een dresseerkar was gespannen zo hevig van een trein, dat het dier op hol sloeg. Op de Schiedamseweg botste de kar tegen een lantarenpaal en werd daarbij vrijwel vernield- De 16-jarige banketbakker J. Costense uit Schiedam, die naast de voerman zat viel door de botsing van de kar en kneusde de rechterarm. Vanmorgen botste de 53-jarige schilder A. P. van Vliet uit de Zwaer- decroonstraat in de Rochusscnstraat met zijn scooter tegen een vracht auto. Met een gebroken linkerarm werd de man in het ziekenhuis aan de Coolsingel opgenomen. Zijn 50- jarige echtgenote, die op de duo zat, liep enige ontvellingen aan het ge laat op. De zevenjarige G. de Eïe uit de Adrien Miidersstraat werd gister middag, toen hij bij de Burgemees ter Meineszlaan weifelend overstak aan gei eden door een peisoiienauto. Het ventje brak daarbij de linker arm en liep tevens een bloedende wond aan het achterhoofd op- Hij werd naar het Bergwegziekenhuis overgebracht. onontbeerlijke wijsheid en de alles cn allen omvattende liefde toe. De schooljeugd van Rotterdam." Grote aanwinst voor nij verh eidsonderwijs De vereniging „Industrieschool voor Meisjes" heeft er met „De Wiekslag" een juweeltje van een school bijge- kregen. Een licht cn zonnig gebouw aan de Talmgslraat, dat aan zeer hoge eisen voldoet. Om een voorbeeld ie noe men: er is een tweekamer-flat ingericht, om de meisjes les te geven in het inrichten van een wo ning, er is een kmdercr chc, waar de meisjes kinderverzorging kunnen le ren, er is een reeks vaklokalen, een schitterende keuken, een flinke tuin, en bovendien is er ruimte om te zij ner tijd een internaat te bouwen. De vereniging heeft wel heel lang geduld moeten hebben voor de schooi er stond. De voorzitter, mr. I J Dutilh. vertelde dat de eerste plannen reeds in 1921, zijn ontstaan. De nieuwe schooi biedt plaats aan vierhonderd leerlingen en heeft acht tien lokalen» verdeeld over twee vleugels. De officiële opening werd gister middag verricht door mej. E. C. C. Oppennoorth, vertegenwoordigster van de inspecteur-generaal van het Nijverheidsonderwijs. Zy wenste het bestuur van de vereniging veel suc ces met bet nieuwe gebouw. Datzelf de deed mej. E. J. Schaep, die na mens de wethouder van onderwijs sprak. Nadat nog enkele sprekers het woord hadden gevoerd, maakten de genodigden een rondgang door het gebouw. Het revue- en operettegezelsehap „De Lejanto's" heeft gisteravond in de grote zaal van Odeon een schitterende revue-show gegeven. Talrijke bekende artisten en musici traden achtereenvolgens voor het voetlicht in dit uitstekend opge zette programma. Van de medewer kenden noemen wij: De Wama's, de Drie Jaeksons, de Sea Stars, Les Deux Tordona's cn Monti Mario, die voor Napolitaanse liedjes zorg de. De leiding van deze avond be rustte bij de heer John K, Klein. Plotseling overleden In het postkantoor aan de Groene Hilledijk is gistermiddag de 68-jarige A. dc'Zamen uit de Oostendamstraat plotseling in elkaar gezakt en over leden. Op Woensdag 4 Mei, nationale herdenkingsavond, zullen van zes uur af alle openbare dansinrichtm- gen, kermisattracties en alle gebou wen waarin openbare vermakelijk heden kunnen worden gehouden zijn gesloten, op ontheffing van speciale gevallen na. heeft de bur gemeester bepaald. In inrichtingen tot het gebruiken van eet- en drinkwaren mag na zessen alleen muziek door middel van een radio worden ten gehore gebracht, en dan nog alleen van de zenders Hil versum I cn II, Op straat mag geen muziek worden gemaakt. Van zes uur tot zonsondergang zal van alle openbare gebouwen de vlag half stok zijn uitgestoken. Van kwart voor acht tot een halve minuut voor acht luiden de klokken, om acht uur wordt overal (na waar schuwing door sirenes om een hal ve minuut voor acht) twee minuten stilte in acht genomen. De oorlogs slachtoffers zullen in volkomen stilzwijgen worden herdacht, be paalt de burgemeester: geen toe spraken op plaatsen van samen komst aan de openbare weg. De putaties mogen niet optreden bij die plaatsen van samenkomst en vlaggen of vaandels mogen niet worden meegedragen. Het strooien van bloemen door de deelnemers afzonderlijk is toegestaan. De burgemeester wekt de burge rij op, als het enigszins mogelijk is op de vijfde Mei 's ochtends om tien voor acht de vlaggen uit te steken. Bij de N.V. Scheepswerf en Ma chinefabriek „De Merwede" te Har- dinxveld is Vrijdag de grootste diesel- eleclrische cutterzuiger ter wereld te water gelaten. Het is de „BrasU", gebouwd in opdracht van de N.V. R. Bolt je en Zoon te Zwolle. De fa. H. F. C. Alten heeft giste ren. aan de Botersloot een nieuwe zaak voor woninginrichting ge opend. Voordien hadden de heer en mevrouw Allen, die samen de firma voeren, een winkel in de Flakkeescstraat, .maar die was veel te klein geworden. Zij hebben aan de Botersloot de beschikking ge kregen over een ruime, moderne winkel, waarin hun grote sortering goed tot ziin recht komt. De heer cn mevrouw Alten ondervonden zeer veel belangstelling bij de ope ning van hun nieuwe zaak. BROMFIETSER REED KIND AAN De zevenjarige W. M. Griffioen uit de Overijsselsestraat werd gister avond aangereden door een brom fietser, toen hij in de omgeving van de ouderlijke woning plotseling over stak. De knaap viel en brak het lin keronderbeen. Hij werd naar het Zuiderziekenhuis gebracht. Dc 17-jange dckknecht J. J. F. Serraarens uit de Rubroekstraat kreeg gistermorgen aan boord van de sleepboot Volharding I in de Waalhaven tijdens het slepen van een kraan een kruisdraad tegen het hoofd. Hij viel met de rug op het dek en moest met een beschadigde wervelkolom in het Coolsingelzie- kcnhuis worden opgenomen. Oogarts Nassaulaan 43 - Schiedam hervat 2 Mei de praktijk Personeel gevr. Gevraagd voor direct leer ling-banketbakker. Banket bakkerij L. v. d. Land v/h Maison v. d. Pas, St Lui- ainastraat 34. Fotografie Te koop aangeb. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106, teL 66720. In spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar Chique Bankstellen direct van fabrikant aan particu lier. die als model gediend hebben. Prijzen: 495. 595.cn 750.alle ge bogen modellen mot losse kussens. Te zien Zaterdag. Zondag tot en met Donder dag. Nieuwe Parklaan 115, Den Haag, Telefoon 55.16.80. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37.50. Frans Waltman, Rotterdam- sedijk 240. tei. 68948. Rooktafels f 52.50 met licht, draaibaar en 5-delig rook stel. Mooie keus bij Plate, t.o. Stadhuis. Schiedam. Lessen Naaimachines koopt U bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen. Hoogstraat 62, tel 95783. Reparaties onder ga rantie. Betaling in overleg. Voor scooterles naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- jéstraat 4. R'dam, tel. 36777. Diversen Wasmachines! Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2 25 per week. Techn. Handels-onderne ming „Berko". Dr Schaep- mansinge] 80. tel. 68977 Alles op het gebied van glas en lood. „Aa-Ye" Glas-ln- loodbedrijf. West Franke- Iandsestraat 16, tel, 66280. Te huur aangeb. j Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug Het goedkoop ste adres D.U.K.. Groenendal 1-a (Broersv.pad), tel 67028. Ledikanten, matrassen, op- klapbedden. hutledikanten, kampeerbeaden enz. Kom eens praten, J. v. Konijnen burg Zn. Voor Uw feesten geen stoe- en lenen bij de buren, maai bij ons kunt U ze huren. H. J. Sten tl er. Stoffeerderij Meubelmakerij annex Repa- ratiën. W. Frankelandsestr. 79, tel. 69974. Permanent Wave Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr. garantie. C. van La en en, Dam 41-43. tel. 66192. Show room: Vlaardin gerstraat 6. Hélène-Permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze ïdvertentie 1.korting! Dames- en heren kapsalon .Hélène". Rembrandtlaan 22, tel. 67170. Witten! Voor witwerk G. Kleyheeg, Hoofdstraat 239, tel. 68353. HEDEN HEROPENDE mei het nieuwste H. SEGER BROERSVEST 101 hollandla HOLLANDSCHE FABRIEK VAN MELK- PRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. Viaardingea zoekt voor spoedige indiensttreding een voor de afdeling Organisatie en Efficiency. Bekendheid met tekenen en enige technische kennis vereist. Leeftijd tot ca 20 jaar. Voor geschikte candtdaten kan een opleiding toe arbeidsanalyse in het vooruitzicht worden gesteld. Volledige sollicitaties ee zenden aan de afdeling Personeelszaken, Postbus 9 te Vlgardingen. Coöperatie „D.E.S.", Schiedam Gevraagd voor KKUTDENIERSFILIAALt Voor KANTOOR: 1920 jaar Aanmelden: dagelijks KETHELSTRAAT 10 li>—17 iaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1