Koninginnedag in Schiedam opgewekt en druk gevierd Goecle belangstelling bij vele program m apun ten AGENDA Muziek uit 17e eeuw in eerste uitvoering van Schiedamse afdeling EHBO viert feest Benauwd weekeinde voor onze korfballers In de Boshoek Finales School wedstrijden Druk op de Inhabé Bij vrij gunstig weer Feestconcert trok niet erg en variété door regen verstoord IN AULA VAN STEDELIJK MUSEUM Enkele leden gehuldigd Cartonnagefabriek houdt feestavond Chocolade gestolen uit kermistent Schiedam kon 't nog net redden Aetief-DWS 11-7 - "T - llaafets» VritSio Kanloorbcdiendc bolde tc lang Burgerlijke Stand Overbodig dregu erk Brand in srliool door kortsluiting Maandag 2 Mei 1055 m-rn (Advertentie IJVfj WO» «CKtb Mt* BROERSVEST 54 SCHIEDAM Schiedam heeft Zaterdag op opgewekte wijze Koninginnedag gevierd! Alle factoren hebben dan ook wel meegewerkt om de viering tc doen slagen. Een bleek oranje-zonnetje hielp zo goed mogelijk om de temperatuur behagelijk te houden en pas in de I avond kwam spelbreker Regen weer hinderen. De 30e April is j mans een officiële feestdag en alle werkers uit kantoren en be- j drijven hadden volop tijd om zich aan de feestviering te wijden en tenslotte heelt de Vereniging Nationale Feest- en Gedenk- dagen ais sectie van de Schiedam se Gemeenschap voor een aan- trekkelijk feest-programma gezorgd. De leden van dit Comité hebben wel een pluimpje verdiend, want het valt niet mee om een serie feestelijkheden te organiseren, dio een ieder wat kan bieden en die bovendien niet altijd gelijk is aan wat de vorige malen ïs gegeven. Gezien de belangstelling bij alle punten die het programma bood. mogen we wel zeggen dat dit programma in de smaak is gevallen. Het feestconcert dat op Koningin nedag op het PlanTagepodium tctrd gegeven had nie? de be langstellingdie het verdiende. De leden van ree SrMedamse zang koren deden onder leiding ren Piet 't Karr hun best, nadat het Harmonie-orkest Oefening Baart Kunst had gespeeld. Al vroeg heerste er een gezellige drukte in de feeiteljjk met vlaggen versierde straten. De mensen waren zeker d,» hui/en uitgelokt door het gebeier der klokken en in nog Rro" tere mate door de vrolijke itnrvtt die door de muziekkorpsen van reseeude, St. Ambrosia* en ïlzrpe Davids werden geblazen op hun ronJ|ranff door de stad. Grote drom- men kinderen fleurig met oranje- strikken en feeslmafen getooid, trokken er aebte aan. dienstelijke wij se marsmuziek wat lichte stukjes. Daarna werd door t et'!", gemengd koor van ongeveer 230 zangers or. zangeressen van het -! Schiedamse Vrouwenkoor. Excelsior, i Het Werft* n, Orpheus. St. Carciiia en f het Schiedams Christelijk Mannen- keer een aantal beker.de vaderl ani se lirïVrcn gezongen onder leiding van Piet 'i Hart. Zang en afwerking j was „eed en het beetle publiek dat er zat toonde zich dankbaar. Apotheker*.nachtdienst: Fa. Gouka, Hoogst vaat 20. Bellen btf ongeval: G.G. cn GEL Tuinlaan Bi), telefoon 69290. Gein. Openbare leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag tbehalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags} van 7 tot 6.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend Iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage. 2, T en 9.15 turn ..From here to eternity". Monopole, 2, 7 en 9 uur: ..Fort Ti'\ Voorstellingen: Broersvest: Inhabé, Stedelijk Museum: Tentoonstel ling Jan van Luyn. Irene, 2.15 uur: Sluitingsmid dag Ned. Huisvrouwen Ver. Irene, 7 uur: Feestavond ,.Try- fosa". Beijersbergen, 8 uur: Contact- avond Zaken studiekring. Plantage, 7.45 uur: Avondmee- ting; 9 uur: Fakkeloptocht. 1 F\E zeventiende eeuw leverde vele vruchtbare componisten op, udcr werken echter werden orerscïiadmcd door de kunst ran penieè'n at» Bach en Handel. IVij leven echter in een tijd t:a?i herontdekking, en dete I: lij kt zich niet alleen tot de romantiek Te bepalen. Ook in de zeventiende ceuu'se toonkunst ontdekt men nog telkens iverken, die ook voor onze tüd. genoeg muzikale schoonheid bezitten, om aan de vergetelheid te wor den ontrukt, (Advertentie t M.> Een bescheiden voorbeeld hiervan gaf het programma, dat Zondagmid dag in het Stedelijk Museum werd uitgevoerd, Alex van Amerongen opende het concert al direct met twee Tien li van Jhannis Ca ba ni lies, fijnzinnige stukken, die op het fraaie kleine achttiende eeuwse orgel aan trekkelijk tot klinken kwamen. De ..A divine Hymn" van John Church vbor tenor cn orgel, liet, hoewel hierin de zanger Bernd Kossmann meer in artistiek dan in vocaal op zicht viel te waarderen, het muzikaal gemoed al evenmin onberoerd. En tot slot dan hoorde men nog het Quart et to in F voor fluit, twee violen en continuo, van AJessandro Scarlatti, een componist, van een zeer groot aantal, dikwijls zeer be langrijke, werken, doch die heel lang door de roem van. zijn grote zoon Dominicus in het vergeetboek ge raakte. Het bleek een prachtig stuk te zijn, welks bewogen muzikale in houd ook nu nog tot luisteren dwingt. De vio3isten "Willy Eisma en Leo de Vries speelden hun partijen hierin technisch zeer goed en tevens muzikaal kernachtiger, dan in Haen- dels G-JVIoll sonate. De snelle delen j van dit laatste werk klonken, trou- j wesen ook in de orgclpartij. niet al tijd even duidelijk en evenwichtig, j De fluitist Thomas Meyer trok. ook j in de reeds eerste uitgevoerde sona- Talrijke aanwezigen genoten Za-ling huldigde de leden, die het langst .erriagavond van hrt bijzonder aan- deel hebben uitgemaakt van de trekkelijke programma, dat in Ar- E.H.B.O.: de heer K. Marthijnse, de cade werd gegeven ter gelegenheid j heer G. de Goederen en de heer K- van het jaarfeest van de ^afdeling j de Vries, die respectievelijk 37, 30 en Schiedam van de Kon. Ned- Ver. 30 jaar lid zijn geweest. E.H.B.O, Een bont programma, waarin de Voor enkele leden van de vereni- conferencier Henk Bukman, de ac- gtng was het wel een zeer bijzondere i cordeonist Jan van Oost. de mond- avond. accordeon-virtuozen De Snaphots, de De voorzitter, de heer G. de Goe- j clovnen Scot en Black en nog vele deren, heette in zijn openingswoord anderen beurtelings voor het voet- licht verschenen, bezorgde de aan wezigen in het verdere verloop van de avond bijzonder veel genoegen. Evenals de tombola, die grote af trek vond. Na afloop was er nog een bal ondej leiding van Henk Bukman. Op de Grote Markt troff korpsen elkaar en naar w een psar nummertjes w» onder goed e hel a n gst elli n burgerij overi&ens. 'Dere kre< i de drie den nog ariéte-avond Vereerd g-r.r.i: drrc jongen nzzr schatten op het terrein bij he: SóTTrhms. Geen pond. maar uref aardige prijzen kon h:j er mee verdienen. Irofje definitieve bezitters van de wisselbekerS. want het is de derde maal, dat de jongens van deze scho len ats overwinnaars uit de strijd kwamen. Schatgraven Hi niet aile*t oude voll het feit Perk. uii he b» het St: Mc de Corns: staanae huis. in leden, i: Een grout doe! van de jeugd was h:e.r ove~ gons niet meer b;j aanwe zig daar zi; naar het herboren Plan tage-podium was getrokken, war haar een speciaal kinderfeest was aangeboden. Ir. het koesterende zon netje zaten de kinderen te geniete;-: van het vrolijke programma, waar van vooral de grollen van Fantasio. de muzikale clown en de aardige stunt» van de goochelaar Henk Bouwman, die kampioen ;s cn dit gebied zeer in de smaak vielen. Maar ook de andere artirfen h-b- ben aan de feestelijk uitgedoste kin derschaar etui aandachtig gehoor ge was de belar.fistelling, in gen stelling met de middag, zeer oef. 7.o groot zelfs, da* er cnice noiiijkheaen or.'stonden niet de ewi>ing der plaatsen. Vele moes- :i met een staanplaats genoegen •men tenminste voor de pauze, ant daarna had dc regen velen naar ;is gedrein. Het was **on aardi* programma, s het niet van heel hoog gehalte. öp de zandvlakte bij het slachthuis aan de VTaardingerdijk verzamelden zich cm. 4 u-lt- maar liefst een goede 600 jongens cn meisjes van li) tot het bijzonder welkom de districts voorzitter van de vereniging, dr. C. -7. Lcene. de districtscommissaris, dc heer M. J. Verweijen de Schicdam- I se doktoren A. D. deLeeuw en J. A. H. v.d. Berg. Duidelijk zette hij vervolgens de noodzakelijkheid uit- e*en van het E KB.Ö.-werk, dat m rr.ze tifd me» ve> verkeer?- en be rt rij f«ongeval )t r.ode gemist wf-rden or. dat nog vc'e men,ewer ker? kan cebr*:ike*i 19"4 was voor rtr afdeling Schiedam een voorspoe dig jaar. ook wat do cu-stis betreft, want van dc 67 candidatvn zijr. er 6*1 c'shvïgd. Hulde dus aan dc cursusleider, dr A. D. de I.eruw, riic dit jaar rijrv 36e cursus gaf. Hem werd door de voor- j ritu-r con actctas overhandigd voor zijn toegewijde arbeid cn bloemen vonr rijn echtgenote, die op deze av ond verstek moest laten paan. Vervolgers verscheen de districts- voorritter, dr. C. J. Leene. ten tonele. De vrouw is. aldus spreker, over- al het bindend elemtut. ook in de j vereniging, waar men zonder dit elorr.cnt - al is dc animo ook aan wezig er toch niet komt- Me vrouw R. de Vrïes-Landsaard, die 25 jaar lang met inzet van haar ge hele persoonlijkheid de spil van de propagandacnm missie in Schiedam is geweest, bleek zo'n bindend ele- te voor fluit, viool en orgel van Bach door zijnfraai verzorgd -n warm spel zeer de aandacht. Het vocale gedeelte op deze mid- dig bevredigde niet geheel en al, want de zangers hadden blijkbaar te kampen met de galmende acoustiek. er. dit zal voor een deel althans het gevolg zijn geweest, d:St hun optre den gemengde indrukken naliet, Kossmann. die ook nog twee „Geistiiche Lfeder* van Bach. zong. bracht zijn stemkwaliteiten hierin overtuigender tot uitdrukking, dan in het reeds vermelde werk van Church. Hoewel hij dus ogenblikken had, die hem de gelegenheid schon ken te tonen, dat hij over een sym pathiek klinkend tenoraal geluld be schikt. waren, er toch ook vele. die evident bewezen, dat oen verdere technische scholing nog wel gewenst is. Bach's recitatieven en aria's uit Bach's cantaten 117 en 123, werden door de bas Henk Kromhout wiens stem stellig zeer verdienstelijke eigenschappen bezit, eveneens wat onevenwichtige vertolkt. Door een te fors aanzetten van de tonen, kreeg deze vooral in het forte een zekere ruwheid. De orgelbegeleidingen van Van Amerongen voldeden verder zeer goed. en ook de ob'igaatpartijen, werden door de overige instrumen talisten vaardig vertolkt. H. VAN BORN Openbare bekendmaking Scliie afgesloten Burgemeester en Wethouders ma ken bekend, dat de Schie Zuidzijde tussen Brede Marktsteeg en Ooie- vaarsbrug vanaf Dinsdag 3 Mei t955 gedurende 15 weken of zoveel lan ger of korter dan nodig zal blijken, zal zijn afgesloten voor alle ver- verkeer. dus ook voor het doorgaan de voetgangersverkeer, zulks in ver band met de vernieuwing van een gedeelte van de kademuur langs de Zuidzijde v. d. Schie tegenover het Zakkendragershuisje. Bevrijdingsfeest Op Vrijdag 6 Mei, aanvang 8 uur, zat de Ned. \er. van Ex-Pol- Ge vangenen en het Voormalig Verzet Nederland, de 10-jarige bevrijding vieren in zaal Tïvoli. Op deze feest avond van de leden van de vereni ging zal ds. J. B. Schouwink een kort i herdenkingswoord spreken. Moderneovergordijnstofvoor de slaapkamer, serre en zo merhuisjes; voor kussens, tuin meubelen, tafelkleedjes enz., geweven van de fijnste ka toenen garens, met moderne weefetfecten. ten grote zending, duizen den meters, van deze In- danthren geverfde «toffer», die het vorige jaar voor 3.60 per meter enorm verkocht werden, kochten wij "ais ex portoverschot voor minder dan de halve prijs. Wij weten, dat als wij adver teren, U Iets bijzonders ver wacht, maar deze aanbieding zal elke verwachting vèr overtreffen. jaar om aan dc schatgraver ij deel te ment te zijn. De heer Leene spelde T,.>-1 t~. - - i. heei isante :caie clown Fantas u\ de zat: ge rosser. He lm a en Solrr.a met populair#» liedjes, die ook door «ccordeonrust Tonny Bakkenes en organist Mathiou N'ï*-n? werden et bracht. Jan Tromp :s een heel langademige kunstfluiter.. Gerry en Marien jor.eleerden »*n het glanspunt wa> rolschaats n-show van de ..Dutch Ruiling Sta:?", Frans Vrolijk grapte het programma b;.t elkaar. Dl* terrassering voor het Podium is een verbetering ccb.eken bij deze cer?»e *.iï'.voeringen hier van het sei- dat ric regen u ccr als >est optreden. nemen. Toen het fluitsignaal klonk stormden ze in groepen van 100 de 6 afgezette vakken m en begonnen verwoed naar de ..schatten" te gra ven, busjes met briefjes er in, waar op stond, of ze een vtilpotlend. een boek, of wel iet? anders verdiend hadden met hun ..lumdse" gra'.orfj. Grote stofwolken stegen al gauw op van hei terrein, dat al dat gewrie mel lijdzaam onderging. De geluk- kice schatgravers haastten zich r.a afloop, zand bestoven maar dolgeluk kig. naar de tafel, waar ze hun schat ten in ontvangst konden nemen. haar namens het hoofdbestuur zilveren dames medaille op en de heer De Goederen voegde daarbij het zilveren insigne van de afdeling Schiedam en enkele waarderende woorden. De heer Sjoertsma van de afde- spelbreker Hrt is verder de gebleven in de start, een portie van d* daarnaast werd g* ei-vol. gehele dag druk Dc Inhabc hoef: drukte opgeëist School-estafette om 3 uur gi' er. de Vlo- en sn een e; Feestconcert kaar orgs 1c gei niet tc zwaar. Onder leiding van de diriccr.t Die Koster bracht het Harrwr.ii-ivke „Oefening Ba~rt Kunst" op zeer vc; dc t*i A: 2, sgerv de Ia- scholen el- taf ettcloop Aan het begon het tiaar rpoe. cp en te il wprs. die opgesteld. i de lagere A. 2 Fh. Dr Vispoe len: l. Ro. ,,-.:h-?ch'>n! ithenesser- Ook Kethel hoeft in eigen nmge- j ving de Koninginnedag gevierd, j 's Middags was er een kinderfeest J met het zelfde programma al? dat j in de Plantage in Schiedam, i *s Avonds is ne Muriektent aan de Pcrcnlsan. een erfenirie van de Schiedamse Plantage, officieel in ge bruik genomen. Het muziekgezel schap St. Radbout gaf. omlijst door een gevarieerd programma, een con cert. terwijl burgemeester Peek in zyn openingsrede de hoop uitsprak, dat Kethel veel plezier mocht bele ven van deze muziektent en dat er een prettige verhouding onder de bevolking door zou ontstaan. Enkele Schiedamse autoriteiten gaven blijk van hun belangstelling voor deze epenings-plechtigheid. tn gelopen dar de jonger by de Es'flferre rim in de Stadhouders gehouden.' h r hen das In de Prins Msuritsschool vond de kciuitreikir.g plaat? door de orfia- -aJ.-:* Van rii: ?p* rtcebeuren, de er M Dok. De F.rasmussehool de Rehobothschool werden oe t j Het w*as Zaterdacavond in Musis hl Kethel Sacrum een gezelliae drukte op de I buiten van een verdedigingsfout en feestavond van de NA' Schiedamse het verschalken van zijn tegenstan- Cartonnagcfabriek. Hei personeei der. Dit goede voorbeeld kou het van de fabriek zelf verzorgde een derde aanvalsvak niet inspireren, programma, dat gezien mocht wor- Eerst 10 minuten na de rust ver den". Nadat de opening had plaats hoogde J, v. d. Tuuk de voorsprong gevonden door de heer J. Haze- j tot 14. Op normale wijze ver broek. een Generaal Saluut was ge- kleinde Poortugaal de achterstand bracht cn hel VTilhrinu' - gespeeld I verreigens tot 2-=-4. doch daarna was ter gelegenheid vnn de ver- j hielp de scheidsrechter ongew-LId een jaardag van de Koningin, trokken j handje om de «tand de S.C.F.-ers van leer met toneel ball te enmuziek. Het allemaal goed in elkaar en de zaal beloonde de aardige prestaties van de spelers steeds weer met een hartelijk ap plaus. In de toneelstukken ..De Ver rassing" en ,.'n Eeuw achter"' leve' Korfballend Schiedam heeft het er niet best afgebracht het afgelopen weekend. Het heeft maar een haar gescheeld of Schiedam had aan Poor tugaal, dat de rij sluit, een pont verspeeld en Succes, dat rich met de twee de kampioenscandidaat, Merwede, moest meten^gn Schiedam dus een dienst kon bewijzen met een puntenverdeling of een zege. werd door <le Dort- tenaren met een gevoelige nederlaag huiswaarts gezonden. Ook de reserve- twaalftallen deelden In de misère. Schiedam 2 en ODI 2 zagen respec tievelijk door een gelijk spel en een nederlaag hun kampioenskansen lelijk dalen. Succes heeft met spelersmoe Rijk heden te kampen en daardoor moes- j ten zowel i als 2 in zwakke samen- stelling de strijd aanbinden met j titeleandidaten uit bun afdelingen. I Het eerste kreeg een gevoelig lesje j van Merwede, dat de blauwwitten i met een 8I nederlaag huiswaarts zond. Het tweede kreeg het nog zwaarder te verduren. Dat kreeg met 141 voor de broek. O.D.I. 2 i leed een onverwachte 65 neder- laag in Rotterdam tegen Thor 2. waardoor men zijn kampioens- j kans waarschijnlijk heeft verspeeld. 't Waterschip heeft nu met twee punter, voorsprong de leiding en dus j Schiedam 2 deed een lelijke misstap door op eigen terrein een punt te verspelen aan On? Huis 3. Het werd 22. Men staat nu in aantal ver- j Licspunten gelijk met De Spartaan 2, i Dinsdagmorgen om 9 u gint de verkoop van deze partij Indanthren geverfde overgordijnstoifen, kleur-, was- en zonecht, 120 cm. breed, in de kleuren rood, biauw, geei en terra, per meter niet voor 3.60, maar voor NKElCcNTRbM BtNPJEHWEB, TH ?gT»0 Het Iae in de lijn der verwach tingen. dat Schiedam met een ruime overwinning op Poortugaal huis- I waarts zou keren, maar het zoele i weer zat de dames cn heren in de I benen. Bovendien had de scheids- rechter zijn dag niet, waardoor Poor- i tugaal in de tweede helft twee doel- punten als bet wars cadeau kreeg. Schiedam was duidelijk sterker. Na vyf minuten bezorgde mej. D. Ros- man haar club de leiding (0—1). i Op de tweede Schiedamse treffer wachtte men tevergeefs en Pooriu- gaal kreeg daardoor de gelegenheid gelijk te maken. In tweede opstelling i ging het aanmerkelijk beter in het Schiedamse kamp. L. v. d. Kraan I had weinig tijd nodig om de stand 1—3 te brengen door het uit- brengen. Dit bracht de Schiedam- mets in paniek, maar in de reste- j rende luttele minuten zag aanvoer- i der v. d. Kraan gelukkig nog kans j met een goed doelpunt de balans j aan de juist kans te doen overslaan, want verdiend hadden de rood- den enkele speler? opmerkelijk goe- j zwarten de overwinning zeker, al de prestaties. Leuk waren ook de dit niet hun beste wedstrijd. z«*tnenummer», dat een trio. bestaan- Intussen zijn de kansen van Schie- de uit twee mannen cn een meisje. I dam noch weer wat gestegen riocr ten gehore bracht. i de 42 nederlaag, die de derde can- Eer. geslaagde avond dus, die be- j didaat. Sperwers, irj Dordrecht leed sloten werd met een bal. tegen O.D.O. el? jaar ••gebracht J-S Twee knapen van tien we rdcn Zondagavond naar bc-t politiebureau omdat zi.T ender he* .red van de kerm:-tent 1 f.ct trckautomatcn. aan rt.«* 15roers- vest doorkropen en re per. chocolade wecnanvn IV kinderpolitie .Ta; uir- makrn wat er met de jongetu uujet Zaterdagmiddag omstreek.* ha •ntstond ei' voihtp,:u beid-ti uit Schiedam, toer; S. ui do telefooncel aan het Boe*, ha* veplein stond te bcllcu, K vutui. dat het telefoor.gcrpro's, dat S. voer- de wel uai lang duurde en probeer- de hem mt de cel tc verwijderen. Van weerszijden werden toen klap- jw-ti urtgedreld. S werd door de GG en GD met een dichtgeslagen oog naar het gemeenteziekenhuis gebracht. Zaterdagmiddag viel het driejarig TUPTSjr f' K. >.«IÏ «.ror«-#-fi derwijte in dc PIan£age?l<wt. Een voorbijganger haaldp het kmd uit hef water, de politic bracht he! weer naar moeder. dc 1 der her, gren wedstrijden Voorts aan 'en - alle hoofde- en enderwijzers en al- les Irn die veor het slagen het hunne ai- j hebben tui ge dragen. Hierna ging de j i btirgemeester over tot het uitreiken r Het Schiedamse DWS heeft Zon dag j.l. in een vrij slechte wedstrijd het onder?nit moeten delven ?e«en het Rotterdamse Actief. Ook nu was I de voorhoede het zwakke punt van i de DWS'ers. daar zij totaal uit vorm j waren en legio kansen om zeep brachten. In de aanvang der wed- strijd bleek poedig dat de Rotter- dammers veel beter combineerden i en haarscherp op het doel wisten te schieten. Aan de andere zijde wisten de DWS-voorw3artsen wel vrij voor het doel te komen, doch het schot waarmede de aanval besloten werd I faalde volkomen. 1 Hierdoor was het voordeel dan ook spoedig voor Actief, dat het eerste wist te doelpunten. Toch waren de j DWS'ers in het veld niet de minde- i ren. maar de betere techniek van j Actief zorgde er voor dat zij de rust j met een 5—4 voorsprong inging. In i het tweede deel van de wedstrijd de- I monstreerrie DWS nog minder schot- vaardigheid en Actief kon haar score j nog verhogen. Over het algemeen had de wedstrijd een -ommelig en vrij ruw karakter. Actief won ten- «]n*tn met 11 7. j Jeugd wedstrijden: junior dame?: i DWS 1Actief 64; Junior dames: i DWS 2—Dynamo 7Junior heren: I DWSMeeuwen 125. Dc tit if ■li ren kwa Peek w non const rijd" van de school com pc- etbnlafi A: 1. W. Zwiigor- school 1. 2. Pr. h-ene school. 3. Ma- thencaserschoni B. I AM B. 1. Technische School 2. 2. I F.K TLO scbn.il J t. W. de Zwijger school 3. I Z. VGLO 2. I Afd. D: 1. Goeman Borccsimsrhool. i 2. Matlieneswrschool. 3. St. Aloys jus- j school, 4 St. Bern ar rii, use hooi. i Handbal: AM. E: 1. Mater Dei I. j 1 2. Prinses Irene school. i j AM G: t. St. Lidlunaschool, 2. Ma- J ter Dei 3. Afd. H: 1. Sl Agne^chnoi t. 2 M.i- i na Gore l*i school. 3 St. Mar ia school ongekende groot aantal aanwezigen, steci? groeit. De burgemeester heeft tie kinderen op de eerste plaats dank i gezegd voor hun medewerking: zun arm: Tcchn. School Li gt h a rtsc hooi a fd rn.ri jwu?elpry»i school. 1 af 1 A. Jan lpor*iefste Henucus- Trveede optreden van f desbet h van Bmil Mes™. Dinsdagavond 3 Mei treedt dc balletdanseres Lie?beth van Buul onder auspiciën van de Stichting Schiedamse Muziek cn Balletschool voor de tweede maal in Schiedam op met een programma van sol o dan sen, waardoor Norberl Lorscr de muziek speciaal heeft ge schreven. Dit tweede optreden heeft eveneens in Musis Sacrum plaats, aanvang 8 uur- c GEBOREN: Piet err,oils, d. v V.' z. v. P. v. d Windj pn A. L. Weed a Rob, t. v. A. G. Barend «waard en V, Mencetkamp. Cornelia, d. V. P. J- C. HeiJ?t"ï- en G. J. pijl. De aandelen op de Indmtrie- en Handelsbeurs Schiedam, de inhabé zijn Zaterdag aanmerkelijk gestegen en de stemming, die aanvankelijk flauw was. steeg tot goed peil; de omzet in alle hoeken was hoog. Hebben Vrijdag slechts S a 900 Schiedammers hun weg kunnen vin den naar de Inhabé, dit aantal liep Zaterdag op, totdat bij de sluiting bleek dat bijna 3.400 honderd be zoekers die dag langs de stand wa ren gedrenteld. In totaal dus in anderhalve dag 4500 bezoekers. Voorwaar geen slecht resultaat. De aanvankelijk wat mistroostig gestemde standhouders fleurden op en overal zijn goede zaken gedaan, wat overigens niet de hoofdbedoe ling is van de Inhabé. De verloting op de entreekaartjes van tal van mooie geschenken oogst, te goede belangstelling. A Heen is het eigenaardig dat juist üt. twee hoofdprijzen, een wasmachine cn een koelkast, nog niet afgehaald zij.' Men kijke dus nog eens goede dc ticketjes na. Overigens moeten we melden dat de drie bergeenden uit het ruine park een slippertje gemaakt hebben. Een van hen werd weer opgevangen en in het plasje teruggebracht, maar de twee anderen zijn nog steeds zoek. Omstreeks vijf uur Zaterdagmid dag .kwam een ontdane moeder bij de politic aangifte doen van de vermissing van haar driejarig zoon tje A. P. uit de Gorzen. Omstreeks half drie was het knaapje van huis gegaan en sindsdien had de moeder het niet meer gezien. De moeder maakte zich hevig ongerust, omdat haar andere zoontje, die een jaar ouder is. beweerde dat zijn broer tje met zijn driewieler in het wa ter Jangs de Hoofdstraat was gere den. Enkde politieagenten gingen in allerijl aan hrt dreggen. Geheel overbodig, want twee uur later werd gemeld, dat het ventje te recht was. Vanmorgen omstreeks kwart over negen geraakte ten gevolge van kortsluiting het plafond var. de hï MarïaschooJ aar het Luren:zplem m brand. De brandweer was spoedig aanwezig en brandmeester D. de Jager ving de blussing zelf aan met een in de school aanwezige brand slang Binnen de twee minuten was het vuur goh lust. 7. "dat hrt pe]\-»w"l gen», ladder- en ges"edhj>su a-n geep dienst behoefde te doen. V->or alle zekerheid waren de kinderen uit de school gehaald.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1