Schiedam viert Bevrijdingsfeest Pt? Stormwind verwoei feestvreugde niet De Gevallenen zijn herdacht J- a(;k\ï)a Tienduizenden, personen op de been voor een grootse viering De 10.000ste bij de InHaBé Schiedammer „ving" Bravo bestaat paruvnme lil Delft 25 jaar Herdenking op het station hoofd gekregen Korte plechtigheid bij Monument Grootse hulde in Grote Kerk nP*. Burgerlijke Stand Schoohvandelmars Arbeidsmarkt in Maart Dijk door stuifzand onbruikbaar Bijzonder soort b.l.o.-scliool Herdenking 4 en 5 Mei in Over§chie Internationale I Havendag 1955 Autidie-avond van de KRO Zwembaden gaan 22 Mei open Brand in schuurtje bij rubberfabriek Bevrijdingsfeest in Odeon Papier in brand, f 1500.- schade ■HHESQéSHRI Vrijdag 6 Mei 1955 Stormachtig was de Bevrijding en stormachtig was ook de tiende herdenking vai;* deze Bevrijding. Althans wat het weer betreft. Toch is het nauwelijks aan te nemen dat de straffe wind, die de geheld dag door de straten van Schiedam heeft geveegd, vele Schiedammers binnenshuis heeft gehouden. De hele dag was he>t druk in de feestelijk met vlaggen versierde straten, om eett. climax te bereiken in de avonduren in het cen trum van de ,stad. Toen kon men als het ware over de hoof den lopen vam de veie duizenden, die naar het Broersveld en omgeving «varen samengestroomd. Het Comité 5 Mei ÏÖ55 heeft een Uitgebreid programma opgesteld voor de viering en. gezien drukte die elk programma-punt veroorzaakte, kun* nen we, gevoeglijk aannemen dat het geheel in de smaak is ge vallene In elk geval heeft- de burgerij belangstelling getoond voor alle feestelijkheden op deze 10e.Bevrijdingsdag. Hét begon ai vroeg... ioen burge- mééster Peek de Bevnjdingsvlam ontstak op bet Koemarktplein. wel les vlam, hoewel vaak neergeslagen door de sterke wind.' de gehele dag is blijven branden. De eerste...vlag gen gingen toen in top. welk voor beeld in de gehele stad is gevolgd. De marsmuziek is vrijwel dé gehele dag door te horen, geweest. Het jeugd-appel in de Plantage, bedoeld voor kinderen van-12 tot 18 jaar, trok honderden volwassenen. Ook hier werden de. vladen gehe sen en marsen gespeeld. Maar bo vendien klonken uit- vele jonge ke len debekende natioaale liederen op. De burgemeester sprak over do Vrijheid, die zo duur betaald is ge worden. en over de eensgezindheid. - die ons. volk door de bezettingsja ren heen trok. .Aan de Jeugd, om de vrijheidszin en vaderlandsliefde over te nemen'en over te dragen. Waarop de jeugd uit volle borst antwoordde met „Wij willen Ho!- land houden".^ De Pleln-feesterï, ingezet door marsmuziek rvan de onvermoeibare korpsen- trokken, duizenden jongens en meises. TJitbundig is er gespeeld en gestoeid m met volte teugen is er genoten.-door de jeugd, de jeugd, die zich dt*e Bevrijding niet of nau welijks ?ril hermnsren. Weer waren het. duizenden, die *s middies naar öe Vlaardingerdijk trókken om te kijken naar de waag halzen^ van een vader met yier kin deren, op_ bet slap-pe, in de hevige wind, zwiepende koord, hoog boven de 4?rond. De beste toeren werden niet gegeven, dat zou een tarten van hét noodlot zijn geweest, gezien de wind. maar wat er te zien was, was vaak griezelig genoeg. Er zijn geen ongelukken voorgevallen. Het samenstromen van de feest vierders bereikte de climax in de avonduren, toen het op de Broers- vest zwart, zag van de kijkers naar het variété dat op een podium werd vertoond. De mannen van de tram, stonden, bij wijze van uitzondering, eens buiten het gedrang en jodelden dat -bet een lust was. Verder traden er op een bonte verscheidenheid van jongleurs, acrobaten, clowns en accordeon-spelers. Daarna hielden St. Mornsius en Crescendo de goede stemming er in. Ta de fee'teliik vcrlicMc Plantage was hel bal. Er mag niet ge'swin- ed" worden, waarschuwde de om- roener. maar dsl was belachelijk, want al wilde .own. dan kon men niet, zó vol was het daar. Tot o.t het grind werd er gedanst- Nou ja. dansen. Maar stemming was er in elk geval. Ook bij de Marconi-weg. voor de De Savornin Tx>h man-schoot werd er gedanst. Volksdansen. Hier was het niet zo vol. maar de stemming was tr even eoed. Geoefende volks dansers ga,fen het voorbeeld, het publtek volgde, tot slier groot ge noegen. De ïnhabé deelde mee in de alge- Gistere.'! is hei weer druk ge weest op de Inhabc. Ruim 3 60C be zoekers hebben een kykje genomen in de grote hallen. Het totaal aan tal bezoekers begint de 10.000 tc naderen en vanavond zal deze zeker binnenkomen. De familie Hoogstad van de Buitenhavenweg werd gisteravond verblijd met een koelkast, de fam. Van Schijndelen kreeg een gas komfoor en mevr. Snek uit de Daltonsraat kwam In het bezit van een japon van de fa Herman Eyl. omdat zij het goede kaartje heeft gekoch.t Vanavond kan men een was machine verkrijgen door het goed? tickle te kopen. Als speciale at tractie zal vanavond om 7 45 uur de AVRO «en demonstratie «even van het spel ..Trek aan de bel". mene'drukte, om 'nrét te spreken van het kennisje er naast. De klap op de vuurpijl- waren de vuurpijlen die na elven het lucht ruim insuisden en met veel geraas uit elkaar ploften. Een prachtig ge zicht en een waardig slot van het Bevrij dingsf eest. Schommelende in de stormachtige unnd voerden de accrobaten, hoop boven de hoofden van de duizen den toekijkers, sterke staaltjes 1iit- Het waren hals-brekende toeren, maar de halzen bleoen pelukkip heel. De heer Hendrik Nicola as Haas. drogist aan bet Rubensplein te Schiedam heeft gisteren bij de „voedseldropping", die hevrn Delft plaats had, een prijs gewonnen. Het is wel vreemd gegaan. De heer Haas luisterde thuis naar de radio, toen hij hoorde, dat boven een „oud stadje" in Zuid-Holland een para chute uitgeworpen zou worden. „Dit is Delft", dacht de heer Haas en sprong direct met zijn familie in de auto en tufte naar die stad. Dat was goed geraden, want in Delft dreef een parachute als het ware naar de heer Haas toe. Dat wil zeggeu, hij moest er voor over een twee meter hoge schutting klim men. Ongelukkigerwijs is het pak je, dat aan de parachute hing, In een gracht gevallen, zodat de heer Haas aanvankelijk niet wist. waar hij zijn parachute moest inleveren. De nasporingen kostten veel tijd. zodat de heer Haas tenslotte met de derde prijs, een voedselpakket, is gaan strijken. Toch geen slecht resultaat voor een Schiedammer in Delft. Dinsdagavond recipieerde in Ge bouw Chr. Soc. Belangen de Mond- accordeonver. „Bravo", zulks in verband met haar 25-jarig bestaan. „Bravo" is eelt afdeling van de Fe deratie van de Schiedamse C.J.M,- V.'s, die 2ieh speciaal richt op de jeugd en ook de ouderen, die zich willen bekwamen in het bespelen en hanteren van de mondharmoni ca. Velen waren gekomen om de jubi lerende vereniging te feliciteren en hel allerbeste toe te wensen. Namens de Jeugdraad sprak de heer A. Gerritsen, die het werk prees dat Bravo al ientallen jaren verricht. De jongemensen worden hier in de gelegenheid gesteld om. in eigen kring muziek te beoefenen. Ook de 2e voorzitter van de fe deratie van schiedamse C-J.M.V.'s wees op de belangrijke plaats die Bravo in het gemeenschapsleven inneemt. Hij memoreerde verder de medewerking die Bravo verleend heeft aan de Provinciale Bondsdag te Delft. Daarna sprak nog de heer F. A. de Wolff, vice-voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap en na hem nog een hele rij van verte genwoordigers van zuster-vereni- gingen. Ook de heer A. N\ van paaien, die Bravo bijna 25 jaar dient en nu als dirigent in de huldiging werd betrokken. Hij mocht een fraaie. Ingelijste foto van de vereniging in ontvangst ne men. Vrijwel het gehele personeel van de Nederlandse Spoorwegen, station Schiedam heeft met hunne gezin nen Woensdagavond de nagedach tenis van de gevallenen geëerd. Kort voor acht uur verzamelde het per soneel zich voor het hart van het station, het seinhuis op het perron om daar met twee minuten stilte de duizenden te eren die in de barre oorlogsjaren zijn heengegaan. Vele van de op het perron en in de wachtkamers aanwezige reizigers sloten zich hierbij aan. Door de luidspreker klonk daarop een korte herdenkingsrede op. Het was een aangrijpend ogenblik toen het machtige bedrijf der Nerterland- i se Spoorwegen, waar men geen'stil- stand en rust kent, volkomen was i stilgelegd. i Op deze wijze heeft het spoorwear- i personeel van Schiedam de gevalle- n geëerd. "Burgemeester Reek opent de lange rij van feestelijkheden op de Bevrijdingsdag, tnet het ontsteken van de Bevrijdings- vlam op het Koemarkt-plein. Woensdagmorgen om half twaalf op de B.K.-Iaan een houten bak van een wagen van de gemeente reinigingsdienst gevallen. De chauf- four G. J.. die achter de auto liep j kreeg de bak op zijn hoofd. Met een hersenschudding is hij door i de GG en GD naar het Gemeente- j Ziekenhuis vervoerd. ftï elissantGT S Morgen zal GTB 1 baar Melis- sant trekken om daar de strijd tegen de gelijknamige vereniging aan te i binden Gezien de verrichtingen van i Melissant de laatste tijd. zal men de Schiedammers kansloos kunne; b*\ schouwen. Maar GTB komt waar- schijn lijk volledig jn hnt veld «"is vastbesloten om de opmars van Me- ïissant te stuiten. Vertrek vanaf het postkantoor om half drie; aanvang 4.15 uur. GTB 2 soeclt in Kethet tegen stad genoot GSS 2. Aanvang 4.15 uur. GTB 3 gaat in VI aard in gen bij Sun light 2 op bezoek. Aanvang 3 uur. 'i Collecte Stichting 1940-45 De collecte die in de Grote Kerk Jong-Nederland heeft, zich bij net is gehouden bij de Herdenkingsbij- Jeupd-nppét in dc Piontape met eenk0ms* heeft voor de stichting anbetuipd gelaten. C/i£ volle borst j 1g40l_45 Mri bedrag van 791,05 op- hebben zij getuigd van Hun rader- gebracht. iandshefde. Wij trillen Hoi lm d 1 houden... Bij het Gerrit Verboon-plantsoen, waar het, thans onthulde, Oorlogsmonument staat, hebben Woensdagavond, aan de voor avond van de herdenking van de Dag der Bevrijding, duizen den Schiedammers in een indrukwekkende plechtigheid de Gevallenen in de laatste oorlog herdacht. In de strijd om Recht en Vrijheid hebben immers ook Schiedams bewoners hun tol betaald. De plechtigheid duurde niet lang, er is weinig of niet bij gesproken maar juist door de eenvoud was zij aangrijpend. Tegen een achtergrond van beierende klokken heeft een een zame trompetter de „Last Post" geblazen over hel met vlaggen omzoomde monument, waarin de gévallenen worden geeërd. TT -i Bloemen zijn er aangedragen, veel bloemen; een stilte is er Houten oak op net j toen gevallen, die opgeheven is door ons al-oude volkslied. Daarmee eindigde de herdenking. Een overzicht van het Gerrit Ver boon-plantsoen xcaar op stijlvolle wijze de Gevallenen zijn herdacht b*J '-«ri nieutc-onthutde Bevrij- dings-monument. In een lange stoet, met het Ge meentebestuur aan bet boofd. zijn dè vertegenwoordigers van de Schie- damse burgerij, de bonden van oud- strijders, maar ook andere vereni? gingen, scholen en organisaties lang zaam komenaanschrijden vanaf het stadhuis. Bloemen droegen rij met zich mee. als stoffelijke hulde aan de gevallenen. Bloemen die zijn neer gelegd voor het monument dat eerst door burgemeester, mr J. W. Peek, in officieel ambtstenue gestoken, werd onthuld. Hij legde als eerste een krans namens het gemeentebe stuur en daarna een namens de. ge meente Wand worth. Daarop sloten alle organisaties aan. Het was een korte, treffende plechtigheid. DÜ vrijheid zal niet ondergaan In de tot de laatste plaats bezette Grote Kerk is daarop de Herden kingsbijeenkomst gehouden, georga niseerd door de afd. Schiedam van de Ned. Ver. van Ex-politieke Ge- AlBtiBS 'p.:nv^4; Duizenden kinderen hebben op een hen passende irtfie. wet spelletje* en rfanijes, de bevrijding gevierd. Ook hier was de stemming prima. Deze jota toerd gemaakt op het met kinderen gevulde Broersveld, maar op de andere plaatsen toe* het net zo oordip. GEBOREN: Gerardus 3., z. v. S. v. d. Hoek en B. v. d. Meijde. Eli sabeth H., d. v. J. C. M. J. Zcij en H. C. v- d. Oever. Petronella H. d. V. W. van. Putten en M. Jonas. Eli sabeth. M. d. v. S. de Wit en A. J. W. Grebe. Wilhelmina d. v. J. J. van Beek en W. von Beers, Pieter z. v. J. Bast en Th. v. Schendelen. GEBOREN: Roeland J., z, v. H. J. Jansen en J. C. Schot; Gijsbert i z. v. G. J. Lemmen en E. de Nooij- t er: Anna J. W.. a. v. J. Franse en A. G. Jansen; Michel, z.v. J. W. i Zuidema cu A. E. de Knegt. OVERLEDEN: N. Gille 58 j. vr. v. F. Visser. J. Boot 41 j. vr. v, G. H. Lolkus. W. M. C. Berkelaar 83 j. OVERLEDEN: L- A. J. Leyding. 1 31 j- vr. v. F. B. Kotbeck. ONDERTROUWD: G. M. Francke 30 j. en W. H. Jonkman 26 j. J. HeSjster 25 j. en H. M. Etkenbroek 23 j- P. J- M- de Kaper 22 j. en J. J. Corpeleijn 23 j. H. J. Maass 29 j, en M. M. Groenbuijzen 2L j, M. Nij- hof f 24 j. en W. G A. de Vette 21 j- V. G. Sluiter 28 j. en W. Noorderraaf 25 i- P. J. van Unen 25 j. en A. v. d. Ree 25 j, Ch. Vermast 29 j. en R. N, Snelleman 26 j. A. L- M. Zuij- derwijk 25 j. en W. M. J. Schippers i 24 1. GEHUWD: J. A, Bunnik 34 j. en J. M. E. Beintng 29 j. I, Florijn 21 j_. cn A. A. Speek er 16 j. Wr. Krul 23 j, en C. J* M. v. d. Valk 21 j. E. J Coenen 27 j. en C. de Gorter 23 j. J. A, Vredebregt 22 j. en Th, L._ van Vlaanderen 21 j. B. Korpel 22 j. en J. J. Vrrmciücn 20 j. P. A- Ver^ heusd 29 j. en K. Pijnacker 23 j- K. G. Flatcn 23 en J. C. M. Hen driks 21 j. A. de Keijzer 26 j. en C. Vlug 23 j. vangenen en het Voormalig Verzet Nederland. Uitgevoerd werd de Herdenkings cantate 1945'55. speciaal voor deze gelegenheid geschreven door L. Gip- hart en op muziek gezet door Joh. F. Pala. Muzikale en vocale mede werking verleenden de Harmonie Wilton-Fijenoord, dirigent Joh. F. Pala, en het Dames- en Mannenkoor eveneens van Wilton-Fijenoord, diri-' gent Jan Lucas, Deze cantate is een grootse hulde aan. de gevallenen, die bij die ge legenheid herdacht werden. Het staat in bloed geschreven „Ons offer bracht U vrijheid weer". Wij. die niet gaven het offer van ons leven, wij buigen over" hunnen graven neer", zo zegt deze cantate, om ver der te vervolgen met „Tien jaar ge leden' De gedachten bij het volk in 't lage land ontstaan, zijn het kom pas voor nageslachten. De Vrijheid zal niet onder gaan". Deze regels zijn typerend voor dn sfeer van de Herdenkings-bijeen komst. "Rbst ons de vermelding dat zowel de Harmonie als de beide ko ren dit aangrijpende werk op groot se wijze hebben vertolkt en een die pe indruk hebben gewekt bij de ont roerde aanwezigen. Een waardige wijze om de gevalle nen in Schiedam te herdenken, tien jaar na het einde van de oorlog. Aanstaande Zaterdag zullen de leerlingen van de openbare en bij zondere scholen in Schiedam weer aan het wandelen kunnen gaan "O ook op de Zaterdagen 14 en 21 Mei kunnen zij deze school marsen ma ken. Deze wandeltochten worden onder auspiciën van bet bureau Onderwijs georganiseerd door de Schiedamse Wandelsport-vereni ging ..De Trekvogels" en de afd. Wandelsport van het Rode Kruis. De leerlingen van 10 tot 14 jaar zullen 10. 12 en 15 km loper, de ouderen 12, 15 en 20 km. De start zal plaats hebben bü de Technische school aan de Burff. van Haarenlaan en wel op 7 en 14 Mei om 2 uur en op 21 Mei om 1.30 uur. VAL BIJ OPHANGEN VAN DE W AS Mevrouw C. B. B. v. d. Noord- sestraat kwam Woensdag in haar tuin te vallen, toen zij bezig was wasgoed op te hangen. Zij kreeg een ernstige wotid «dl> tiaar iech ter on derbeen. Een agent verbond haar, waarna zij door de G.G, en GD. naar het Gemeenteziekenhuis is gebracht. Apoihell*r& «aaehtdieBst: C. «L Jart sen. Swammerdamsingel 41 en Nieuwlarid-Apotheek, Dr. Wi- bautplein 19, Bellen t>tj ongeval: G G en GD Tuin laan 80 telefoon 69290 tletn. Openbare Leeszaal en Biblio theek Lange Haven, geopend ledeie werkoae 'üctiuivc Maan dag) van 9 30 tot 4.30 uur en iedere avond 'behalve Woens dags en Zaterdags» van tut 8.30 uur Zondags gesloten R.K Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags» van tot 8.30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum; Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur Stedelijk Museum: Tentoonstelling 'Jan van Luyn ïnhabé: Broesvest- Inhabé: Broersvest. Bioscopen: Passace. 2. 7 en 9.15 u.: „Myste rie der twee vrouwen". Monopole. 2. 7 en 9 uur: „Het zwarte schild". Voorstellingen: Musis Sacrum, 7.30 uur: Jubi- leumfci-ïi Di avo- Arcade, 3 uur: Comité Kath. Schiedam, lezing pater S- J. C. v Rixtel. Irene, 8 uur. Chr, Film Actie ..De wrede zee". Tivoil 8 uur; Bevrijdingsfeest Voormalig Verzet Nederland. Op 30 Maart 1955 stonden inge schreven. 194 mannen en 43 vrouwen van wie cr resp. 170 en 14 geheel werkloos waren. Het aantal inschrijvingen gedu rende de maand April 1955 bedroeg 139 mannen en 28 vrouwen; ge plaatst werden 98 mannen cn 20 vrouwen; afgevoerd werden 71 man nen en 15 vrouwen, zodat op 30 April 1955 nog ingeschreven ston den 164 mannen en 36 vrouwen, waarvan er resp. 144 en 9 geheel werkloos waren. I Gedurende de verslagmaand wer- i den ontvangen. 112 nieuwe aanvra- gen voor mannen en 36 voor vrou- 1 wen. terwijl op 30 April 1955 nog I L992 aanvragen voor mannen en 162 voor vrouwen als onvoldaan ston- den geboekt. Voor emigratie werden in April 7 nieuwe gevallen genoteerd, torwLil I 4 gevallen werden afgehandeld. Ou I SC Ah'U «treil nog 15 gevallen in behandeling. Door sterke wind is Woensdag avond een partij zand van het ter rein van de in aanbouw zijnde scheepswerf A. de Jong aan de West- frankeniandsedijk op deze dijk ge waaid. De politie h de dijk afgezet en liei verkeer m gd. £r is verschil v.m mening gerezen, over de vraag, wie het zand moet opruimen, de scheepswerf of de ge meente. ROTTERDAM Voor leermoeilijkheden: In Rotterdam zal een openbare scliool voor buitengewoon lager on derwijs worden gesticht, welke spe ciaal bedoeld is voor kinderen met ieer- en opvoedingsmoeilijkheden. B. en W. vragen de instemming van de raad met dit plan. De kinderen, die te kampen heb ben. met partiële defecten als lees- en/of rekenzwakte, on twïkkelings- remmingen en neurotische storin gen. behoeven tijdelijk of blijvend individueel onderwijs en special behandeling. Daarvoor ls het nodig hen samen, te brengen op een. school, waar de klasbezetting aan zienlijk kleiner is, dan op de scho- 'en voor gewoon lager onderwijs- B. en stellen zich voor de nieuwe school onder te brengen in het gebouw aan het Amelandse- plein, dat binnenkort door de Nijverheidsschool voor meisjes zal worden ontruimd. Later zal de school voor leer- en opvoedings moeilijkheden defenïtief worden ge huisvest in een in het stadscentrum te stichten permanent gebouw. De openluchtschool voor het Zui delijke stadsdeel, die tezijnertijd in het gebouw aan het Amelandseplein zal worden ondergebracht blijft voorlopig in het complex aan dr Brabantsestraat. Vuur de dodenherdenking te Over- schxe bestond deze keer grote be langstelling. Verwanten van de ge vallenen en genodigden werden in de raadszaal verwelkomd door de voorzitter van de wijkraad, mr N. C. van Maastrigt, Daarna volgde de eigenlijke herdenking. Een treffend moment was de kranslegging bij de onlangs geplaatste herinneringszuil in het plantsoen aan het Saenredam- piein. Ook de feestelijkheden op Bevrij dingsdag hadden niet over belang stelling te klagen. Duizenden school kinderen brachten 's morgens een aubade en mr Van Maastrigt sprak óver de betekenis van de Bevrijding. 's Middags vond er een groots op gezette optocht plaats, 's avonds werd een promenadeconcert gege ven in de muziektent. Een open nachtfïlmvoorslelling besloot de avond. Op 2 en 3 Juni a.s. zal dit jaar de Rotterdamse Internationale Haven- 1 dag worden gehouden. Het program- 1 ma vermeldt voor 2 Juni een officiële opening in de Rotterdamse Schouw- burg en daarna een bijeenkomst in i het Beurs-Cafc-Restaurant. aangebo- den door het bestuur van de Stich- I ting „Havenbelangen Op 3 Juni wordt een bezoek ge- I bracht aan dc Nationale Manifestatie j E-55. vervolgens een vaart door de havens en avonds een diner op het j Raadhuis, aangeboden door het ge- meentebestuur van Rotterdam. De Katholieke Radio-Omroep houdt op Maandag 9 Mei in Ge bouw Gdeon in dé Gouvernestraat een auditie-avond. Amateurs die *n redelijke prestatie leveren op het gebied van de lichte muziek, hetzij vocaal ofinstrumentaal, zullen ge legenheid krijgen tot een proefbp- treden voor de microfoon. De audi tie geldt zowel voor solisten als voor kleine ensembles, echter niet voor zangverenigingen, harmonieën, etc. en beoefenaren van klassieke muziek. De avond begint om half zeven. De gemeentelijke zwembaden zul len 22 Mei worden geopend. Het be treft hier de zwambaden aan de Maaskade en het Mallcgat. Ook het Strandbad zal op die dag in gebruik worden genomen In een bij een rubberfabriek aan de Bene denrijweg staand schuurtje brak Woensdag door onbekende oorzaak brand uit. In het schuurtje waren matrijzen opgeslageu.. De door het vuur aangerichte schade -bedraagt f500 k 1600.—. De brandweer, die was uitgerukt met de G 5 en bluseenheid 71, blus te onder leiding vanbrandmeester A. M, Vos met vier schuimapparaten en een straal op de waterleiding. De Rennievereniging van Nage laten. Betrekkingen. O nd-ge vange nen en het Verzet 1949-1945 heeft Donderdagavond het Bevrijdings feest gevierd in Odeon. Ruim 1000 mensen waren daar aanwezig om te genieten van een revue van Rens van Dorth. In. zijn openingswoord wees de heer J, v. d. Ende, -voorzitter, op de steun, die de vereniging steeds van velerlei zijden ondervindt. Na het 10-jarig bevrijdingsfeest zal echter geep financiële steun meer worden gevraagd. Sociale verzorging der nabestaanden is verzekerd en het kinderaantal., dat de veertienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt, wordt te klrin om een kinderfeest te organiseren. De voorzitter herdacht het on langs verscheiden lid,wijlen 'de heer Leon Rraaga.A Na het officiële gedeelte was.het woord aan Rens van Dorth en zijn medewerkers, die in vlot tempo diversetaferelen voor het voetlicht braci Ted Valerio bracht 'accor ded lariken. Dick Binnendijk en Cc Vill'ï srpeeïden vlotte sketches, het Dicori-trio viel op met een dansnummer, Steffani en Partnerin gaven moderne manipulaties en Cas Oosthoeken het orkest van Johnny Buying ondersteunden muzikaal het geheel. Vanzelfsprekend schitterde Rens van Dorth in zijn radio nummers. Het publiek amuseerde zich uitstekend. (Advertentie 1 M.) In een opslagplaats voor oud pa pier aan de Jaeomsnastraat richtte 1 een brand Woensdag een schade i van f 1500 aan. Dc eigenaresse van het papier, de weduwe D„ was niet verzekerd. De met de G 5 en de bluseenbe- den 61 en 64 uitgerukte brandweer 'i bluste onder leiding van hoofd- i brandmeester J. v. d. Wild het vuur met twee iagedrukstralen. Handgehaakte handschoenen werden vroeger alléén ge dragen door dames, die men als buitensporig luxe en def tig beschouwde, maar die tijd hebben wij gehad. Handgehaakte handschoenen vallen niet meer onder de weelde-artikelen, maar zijn evengoed voor U en al onze klanten bestemd. Wij ontvingen nog juist op tijd voor Moederdag een grote zending van deze hand schoenen met kapje, origi neel Chinees handwerk in fraai dessin, gemaakt van fijne geglansde katoenen garens. Zaterdagmorgen om 9 i ur begint de verkoop van deze handschoenen voor alle Rot ierdame Moeders en Oma's, in de maten 7, 8 en 9 en in de meest gevraagde kleuren, wit en zwart, voor wnmacmnuM BiWNwra. t«i. ï«fir 1 j r' *f 11t /i "i i ja

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1