W SCHIEDAM 9n Super-speurder tussen mysterieuze vrouwen agenda Zilveren BRA VOvierde hei jubileum-feest Bigmatch: SVA -Sparta In IC strijd tussen de kampioens-candidaten Belgen hielpen ons in laatste oorlogsjaar Beslissingen naderen in de korfbal-competitie ZU$2i, I Ü2? in h?t d;leclive. Bevrijdingsfeest ,,'t Zwarte Schild" Onze eerste klussers De „wrede zee" voor de Cefa KERKDIENSTEN Jongen stelde lier in werking 't Carillon speelt Wie heeft iets verloren? Burgerlijke Stand Kwestie-Cyprus voor Verenigde Naties? Dankbetuiging voor zender Hilversum II INüSABE Twee Roemenen naar Turkije gevlucht A. L. VAN WELY KOERIERSTERS D. DIJKSHOORM - OPTICIEN Holland!a j§ ass. boekhouder ZatsriW 7 Mei 1955 der mt de Peter Cheyney-serie, heeft wel een „ideaal" film-even beeld gekregen m de acteur Eddie Constantine, die men thans knok kend, kussend en whiskey-drinkend san het werk kan zien bij de ont rafeling van „Het mysterie der twee vrouwen", naar het boek „Dames don't care". De ingewikkelde geschiedenis 1 eeft iets te maken met valse en echte dollars, valse en echte liefde, moord, persoonsverwiseling en wat - dies meer 2ij - o, nu zouden we haast de attractieve vrouwelijke stoffering (Nadia Gray. Dominque wilms) vergeten! maar aan een summiere uitleg zullen we ons hier met wagen. Cheyney brengt gelukkig altijd veel humor in zijn griezelige ge schiedenissen en Lémmy Caution is dan ook zon flierefluiter, die na een verschrikkelijke knokpartij, of een b .chieting door stenguns alleen maar even z'n dasje recht trekt en vrolijk neuriënd z*n weg vervolgt. Helemaal geslaagd is de zorgvuldi ge weergave van al deze geweld dadigheid toch ook weer niet. Ban dieten zijn tenslotte ook mensen en de superieure manier, waarop Lem- »y en steeds weer aftuigt, dreigt wel eens onsmakelijk te worden. Toch in deze Franse film een ori- Var. Expoge ert VVN De Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen en het Voormalig Verzet Nederland afde ling Schiedam hebben gisteravond in intieme kring in gebouw „Tivoli" een bevrijdingsfeestavond gehouden voor leden en huisgenoten. De voor zitter. de heer J. Donkers opende de avond en heette de aanwezigen hatelijk welkom, in het kort gaf hij een terugblik op de afgelopen week waarin de 10-jarige bevrij ding van ons land werd herdacht. De herdenkingsdienst in de Grote Kerk mocht bijzonder geslaagd he ten aldus de heer Donkers. Het feestprogramma werd ver zorgd door de Politieband ..De Op timisten" The W. F. Music Boys", het Hawaii Trio, een aceordeonmst en een kunstfluitster. In vlot tempo brachten 'deze artisten* een gezellig programma voor het voetlicht. Ds J. B. Schouwink. voorganger van de Nederlandse Protestanten Bond hield een korte toespraak waarm hij de bevrijding van ons land en de slachtoffers van het verzet her dacht. genre en niet alleen de Cheyney- fans zullen er zeer tevreden mee zijn. In Monopole De techricolor-productie „Het zwarte schild", die deze week in. Monopole draait is één van die vele kleurige, historische fantasie geschiedenissen. die zo gaarne in het middeleeuwse Engeland gesit- tueerd worden. Een moedige knaap, sterk met de handen en na training op een kasteel een geducht strijder op alle wapens, verricht talnjke heldendaden en rc-dl tenslotte de de wankele koningskroon van Hen drik IV. Over zijn afkomst hangt een mysterieuze sluier, die aan het slot natuurlijk ook fier opgetild wordt, waarbij het wapen van een nobele familie zichtbaar wordt. Tony Curtis speelt de strijdlustige jongeman, die veel moet leren voor hij een beschaafd ridder genoemd mag worden, maar de kunst van hofmakerij taan Janet Leigh als kasteeloffer) reeds vrij aardig be heerst. Het is uitaerd geen enkel mo- men,t de bedoeling een serieuze im pressie te geven van het idder- leven in het oude Engeland, alles is décor en show. maar de aanhan gers van dit bepaalde genre zullen zich stellig niet teleurgesteld voe len. i Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H, Evers, Lange Ha ven 81. Bellen bU ongeval; G-G. en GD„ Tuinlaan 80, telefoon S92B0. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, '.ange Haven: geopend iedere werkdag (b«halve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 „uur- Zondags gesloten. RJL Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 Uttr. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Werken van Jan van. Luyn. beeldhouwer van het Schiedamse Oorlogsmonument. Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dagelijks: 2 tot 5 uur. Bioscopen: Passage. 2. 4.15, 7 en 9.13 uur: „Het mysterie der twee vrou wen". Monopole, 3. 5, 7 en 8 uur: „Het zwarte schild". Voorstellingen: Broervesi: Inhabé. Geopend van 1015 en 711 uur. Musis Sacrum, 8 uur: Toneel avond Schiedamse Ton eel ver. ,De Dilettant", Arcade, 8 uur: Feestavond Voet balver. .vS.F-C." Irene, 8 uur: Filmavond CJ\A. TlvoII, S uur: Toneel-muziek avond V.V.K. Volksgebouw, s uur: Toneel avond „Kunst na Arbeid". Arcade. 8 uur: Contactavond Hanbalver. DWS. Irene, 8 uur: Christ. Hist. Jon gerengroep. Spreker wethouder Th. J. L. v. d. Berg over „Toe komst van Schiedam". Deze semi-plaatseüjke ontmoeting tussen de SVV-ers uit de Gorzen en de Spartanen uit Spangen zijn traditioneel „de wedstrijden van het seizoen" en genieten i* beide kam' meeste verwarring sticht in deze hechte Rotterdamse verdediging. Voor beide SVV-internatinals Jan van Schijndel en Geel mogen a.s Zondag hun medespelers wel tot Vrijdagavond waren de leden ert genodigden bijeen in „Musis Sacrum" om daar het zilveren ju bileum van de CJMV mondaccor- deonverenïging „Bravo" te vieren. De voorzitter van de jubileum commissie, W. A, Mak, opende de feestavond met een woord van welkom. In het bijzonder werden welkom geheten de afgevaardigden van de Herv. Jeugdraad en de Schiedamse CJMV-vereoigingen. Dat „Bravo" vele vrienden, heeft bewijst wel de goedt opkomst, aldus spreker. Het bestuur en de jubi leum-commissie heeft alles gedaan om de avond zo goed mogelijk te doen slagen en spr. hoopte dat daarin niet zouden falen. Nadat de door de dirigent de heer A. N. van Daalen gecomponeerde Jubileummars was gespeeld, wer den enige woorden gesproken door de huldigings-commissie bij monde genieten v» bei" pen grote belangstelling, temeer i grote "daden inspireren, want zij daar er altijd tussen beide rivalen kunnen er van op aan dat de Spar een uitstekende partij voetbal te tanen zich met hand en tand zul- nieten valt. Aangezien beide clubs let» verdedigen. Het publiek wordt nog lang niet veilig zijn voor de aangeraden zich vroegtijdig aan de beruchte stippellijn, beloofd het Zondag aan de Bosrand wederom niet aan spanning te ontbreken. De SW'ers hebben Zondag 1.1. in Geleen tegen Fortuna, ondanks dat loketten te vervoegen. DE. SW-RESERVISTEN SW 3 heeft nog steeds een klei ne kans op de bovenste plaats in Sj fn Limbür/ü Së&nd spél heb^ tffi?''t^ïSSS" pL winst kunnen V &T? oord 3. SVV 4 is op de goede weg om zich te distanciëren van de on derste plaats maar krijgt Zondag weer een zware kluif in de uitwed strijd tegen Sliedrecht 2. SVV 2 boeken. Het ziet er dan ook nog steeds allesbehalve rooskleurie uit r. "r>- j voor <*e SW'ers en de rood-groen" Up Lmsdag 10 Mei zullen ledenzullen Zondag alle krachten moe van ae afdeling Schiedam een be- i ten inspannen, want de punten wor- zoek brengen aan de ere-begraaf-I den. van zeer groot belang voor de i heeft een rustdag, plaats in Bloemendaal. eindsprint in deze afdeling. In deze ontmoeting tussen de rood-witte en de rood-groenen is het duel Ter- i 171 ja ar louw en de SWer Könemann altijd JDUreKa-IVIartmit 'weer buitengewoon interessant en; de stoere stopper van Sparta heelt Deze wedstrijd is voor beide ver- <»e:. heilig ontzag voor de tengere en .gin n, maar vooral voor Dure- -naar rappe SW-midvoor, die de j ka van groot belang en zal dan ook °jj i( overwinning van Marti: ooiekeni voox 'Eureka*het uitschakelen voor bet kampioenschap, zodat aeze ver eniging er alles op zal zetten om Martiuit met ten nederlaag terug te sturen; Maar ondanks het 00 gelijk spel tegen RCR/DKS ziet men bij Martinit met vertrouwen de wed strijd tegemoet. Lutona: De beste jaren van ons leven Door de contact-commissie van de Ev Lutherse Gemeente zal op Woensdag li Mei in Irene, aanvan gende 8 uur een Gemeenteavond worden gehouden Waarbij het eigen toneelgezelschap „Lutona'' het to neelspel in drie bedrijven ,De beste jaren van ons leven zal opvoeren. De regie is in handen van de heer A. Zuidgeest. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit week einde de volgende artsen te raad plegen: G. in 't Veld. W de Zwü- gerlaan 23. tel 68599; W T P. Nijenhuis. B. K. laan 154, tel. 69880; Ch, A. Poll. Tuinlaan 92, tel. 67836. Geopend is apotheek M. M. H. Ter gelegenheid van de 10-jarige bevrijding van ons land heeft de Cefa, afdeling Schiedam gisteravond in Irene de film „De wrede zee" vertoond. Dit epos van de strijd op de oceaan verha*alt de belevenissen van een officier van de Britse koop vaardijvloot, die in 1939 wordt be last met het bevel over een corvet Ned. Herv Kerk. Grote Kerk: 10 uur ds H. W. Hemmes, 5 uur ds J. D, Smids. Nieuwe Kerk: 10 uur ds J. G. Jansen, 5 uur ds A. Hoffman, Westerkerk: 0 en 10 30 uur dr L. J. Cazemier, S uur ds van de oorlogsmarine. In deze span- J. G. Jansen. Vredeskerk: 8 en 10 45 uur nende film, worstelt de bemanning ds A- Hoffman, 7 uur ds J. Gras, Kethei; met beukende stortzeëen en aan- 10 uur ds p. j. de Bruyn. 7 uur os va]|eD van sjjandelijlte duikboten Ned.5 a5i. Geret. Kerk. Gebouw "JTfïïff' Irene: 10 en 4 uur ds E, J. Schimmel. heef* dIt ,Xu menselijke Gerei. Kerk. Oöstcrkerk: 10 uur ds moed en uithoudingsvermogen zon- W. de Graaf, 5 uur ds W, A. Krijger, der overdrijving vertelt. Hierdoor Plantazekerk: 10 uur dr j. C. A. van is dez» film eerlijk en oprecht. Loon. 5 uur ds W. de Graaf. Juliana- I De aanwezigen hebben bijzonder elf. Ill A dat gebasseerd is op het gelijknami ge "boek van Nicolas -Menserat. De voorzitter ds G. Brinkman opende de avond. T.votb TónaZ ei j;_'I Veriossinjfssamenkomst. Gerrlt Ver SSL. S ,2 V- ?k ff' boomstraat: 6 30 uur Opettluehtsamen- tJurenrie --r -leende week de k„ms, 0.1 v. uMte «n mevr. G. H. nachtdienst waarneemt. I Jouvonaar-Dnjthamer. ST f S^S,WkAi«5iSt-AU£ van dlt ™"°15 T.:m«l..u as- MÏÏln. "tieren&eH; J~ti UUT ds ^3^ c«,ViBcc0errt 5c fin hot oelnlrnnmi- iron See/im-l«.»ietrn«t ïwartn ff^a- E. J. Oomkes. 2 30 uur ds E. J. Oomkes. Zlekendienst Gemeente-ziekenhuis: 7 uur dr L. j. Cazemier. Chr. Geref. Kerk. Kerkgebouw Wa rande: 10 en 5 uur ds A. Zwiep. Chr. Geref, Gemeente. Volkssebouw Tuinlaan: 10 en 4 uur ds M J. Middel koop (H. Avondmaal - H. Doop). Old Geref. Gemeente: Jeugdhuis Lanee Haven 07- 10 en 5 uur ds F. Luvties. Ned. Prot. Bond. Wcstvest: 10 30 uur d- J. A. C Fetter, Evans. Lutii. Kerk: 10 uur da J. D. Snuds. Baptisten Gemeente. Kerkgebouw Broersvest 53: 10 «n 7 uur ds J. Segasr. Oud-Kafh, Kerk: 10.13 uur Hoozmls. Leger des lïeils. Lange Haven 27: 10 Heilieingssaroenkomst, 7 30 uur WAT 'T LAGER VOETBAL BRENGT Zondag a.s. staan er weer een paar aardige wedstrijden op het voetbal-programma. In klasse 1 A is de strijd tussen Nestoro 5VDPW wel de belangrijkste, om dat de Schiedammers nog een klei ne kans hebben op het afdelings- kampioenschap. Indien onze stad genoten met hetzelfde elan spelen als vorige weck tegen WF, hebben zij Wi.i kanr beide punten in de wacht te slepen. Zij zouden dan uit 16 wedstrijden 21 punten kunnen behalen. GLZ op de bovenste plaats ontvangt ROGA en zou volgens de papieren deze wedstrijd moeten winnen! Hekelingen gaat op bezoek bij AVS en za.ï hier een harde noot te kraken krijgen. In de kop groep van deze afdeling gaat het dus spannen. In 1 B zijn Terido en SFC vrij, wat dc Schiedammers heel goed van pas komt. met het oog op de viering van het 35-jarig bestaan der vereniging op Zaterdag. De bei de andere Schiedamse verenigin gen Demos en Ursus komen tegen elkaar in het veld en Ursus beeft, indien het met hetzelfde vuur speelt als jongsleden Zondag tegen SrC, wel de beste kansen, Koplo per Dilettant, kampioen van deze afdeling, ontvangt no 2 van de lijst, Het Noorden en kan rustig spelen. Er schijnt met het vastgestelde programma in IC,iets niet te klop pen! Vooralsnog zijn er in deze af deling drie verenigingen, Martinit. Schiedam an Euieka, die voor het kampi' cnschcp in aanmerking ko men, Ntt rijn voor o s. Zondag vast- gn^tel-7 de wedstrijden- Schiedam— DOK en EurekaMartinit. Schie dam cn Martinit hebben belden 16 wedstrijden gespeeld en Eureka T,<»eht3 15. Nu is h^t een goede ge- Woorte dat candidaten voor het i kampioenschap dan pas tegen el kaar spelen, indien zij evenveel wedstrijden achter dc rug hebben. Aangezien dit niet bet geval is, heeft Martinit bij de afdeling ge protesteerd tegen het vastgestelde programma. Zou alles verlopen als gebruikelijk, dan zouden beide bovenvermelde wedstrijden afgelast moeten worden en hiervoor in de plaats vastgesteld de wedstrijd Eureka—DOK. Het afdelingsbestuur zal alsnog een beslissing moeten nemen. Een knaapje van zes jaar uit Nietnvland heeft gistermiddag tij dens het schaftuur op het bouwwerk aan het Dr Wibautplein een electri- sche lier in werking gesteld. De ka bel van de lier werd beschadigd en eveneens het voetstuk, de kopblok en de bovenpaal. De lier is het eigendom van dc firma Van Kluit en Verbeek. Het Carillon van de Stadstoren j is thans weer verstoken. Op het heel uur wordt een Sonate van Schumann ten gehore gebracht; op het half uur het bekende liedje van E. Hullebroek „Hij, die geen liedjes zingen kan". Orgelbespeling Woensdag II Met zal organist Jacq. P. Bekkers het orgel in de Grote Kerk bespelen. Het program ma geeft werken van D. Buxtehude en J. S. Bach en wel Praeludium en Fuga „Ich ruf' zu dir" cn Passa- caglia. De toegang is vrij, maar aan de uitgang wordt gecollecteerd voor het orgel-fonds. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen. 9I2.3C en 26 uur: Bruin lederen portemonnaJe met in houd: boodschappentas: lap groene stof: 1 p. bruine kinderschoentjes: 1 p. glacé herenhandschoenen: rode au'Ostep; be drug aan geld; pakje shag; zadeldek; bril; R.K. Kerkboekje; groene vulpen. Te bevragen bij de vinders: Kinderbnl, A. M. Damen, Damlaan 49 klein 13; Tode vulpen, D. v. Leeuwen, Klaaswa-alsestraat 12; rode ballpoint, J. v. d. Mos, Schaeperlaan 78: sleutel met ring, A. Klijn, Jan Steenstraat 39; 2 Lipssleutels, J. Mulder. Zwaansteeg 3b; ring met Lipssleutel en loper. G. v. d. Wal. Emmastraat 7; etui met 2 baüpen- nen. Letsch, Lekstraat 106b; rozenkrans. C. H, Jansen, Gallleistraat 30b; ring met sleutels, A_ Mettes, Korte Kerkstraat 7b: etui met schroevendraaier, H. Bur- dort, Rotterdarmedijk l21/8e etage; zwart fietspompje, P. Kiela, Singel 163a; benzinefiltertje van bromfiets, Stienis- sen, Vlaardmgerdljk 315a: knipschaar, v. d. Berg, Huize St. Liduma, kamer 3, St. Lidinnastraat; wieldop van auto. A, Jan sen, Rotterdamsedtjk 259a; padvinders- riem, G, v, Gerven, Anth. Muysstraat 18; boodschappenmand!®, H. Fons, Geert Reindersstraat 7b; sigarettenko ker met inhoud, N.V. de Gulf, Adm. de Ruyterstraat 39: zaklantaarn. P. Schoon hoven, Willem de Zwijgorlaan 9; heren- pclshorloge, J Koole, St. Anna Zusier- straat 5b; halsketting, Th. Dries, Vlaar- dingerEtraat 6a; zilverkleurige armband, A. Hoogendam. Vlaardingerdijk 181; halsketting met kruis, m. Hoppe, IJssel- mondesestraat 45a; bedrag aan geld. Fr. Sehonaveld, Sembrandtlaan 26a; gouden ring, N. Bljloo, Heenvhetsestraat 40; damespolshorloge, J. Verboon, Nieuwe Gyurt 15; armbandje, v. Putte. Een- diachtstraat 53; polshorloges met stalen jand, Bsnnink o.a. Kok. Lorentzlaan 64; .tcttlnkje, J. Dinkelaar. Herenpad 17b: armbandje. Loos, nwe. Maasstraat 75a; bedel kettinkje. Sorters, Broersvest 54; iilver ringetje, L. Landman, NJ-uwland- flat 2; kettinkje met balletjes, S. Brand, v. Swmdenstraat 64b; witte keeshond, v. d. Kant, Julianalaan li4b: rode auto ped, F. v, d. Berg. v. Leeuwenhoek straat 55a; 2 speelgoedbeertjes. H. Zag- wsjn, Koogstraat 70; speelgoedgeweer, E. Wagner, Broersveld 13; blauwe auto- step, J. Vrljenhoek, Prof. Kamerling!» Onneslaan 142b; rode autoped, N. Droog, Vlaardingerdijk 2Mb; rode autosiep, J. Meljnings, Alb, Cuijp«traat 8; speeigoed- konijntje, H. den Boer, v. Ostadelaan 21b; blauwe autostep, A. Meerburg, Kortlandstraat 13b; 1 laars en 1 rode dameshandschoen, Sluiswachter, Bin- aensluis: 1 p. voetbalschoenen, A, Dijk stra. Schiedamseweg 258. Kethei; rood witte shawl, Otten, Morsestraat 22a: witte vacht, J. v, d. Water. St. Jacobs Gasthuis, B.K. laan 59; kinderschoentje, mevr. Weesersberg, G. Reindersstraat 16a: grijze deken, M. v. Hooi, v. Lecu- v/enhaekstraat 47a: wit gymschoentje, b, de Jong, Fr. Haverschmldtlaan 49: gele gebr, shawl. W. Smaal, Huijgen- straat 63b. Vlaardingen: capuchon en ceintuur, A. Terbruggen, Vlaardinger dijk 39b' regenpijp, A, Kiela, Singel 163; brum wmdjack en boekje met postze gels, H. Vlsc»r, Marlastraat 125b; rode ce'ntuur. H. Hoek. Rijnstraat 15b: gele shawl m. witte stippen. J. Heinabroek, Taümalaan 39; bruivte herenhoed, J. de Man, Van Swïndenstraat 47; zwarte gla cé dameshandschoen, Jansen. Rotter- darrusedijk 41 Ib: jongensjasje. J. Don kersloot. Eendrachtsstraat 62b: zwart kinderjoppertje, J. Knlkman, Groene- laan 32; bruine herenportemonnaie met inhoud, Stroo, P. X. Troelstrataan 16: bruine portemonnaie met Inhoud, G. Richters, Burg. van Haarenlaan 534; bruine portefeuille met inhoud. F- Gok- ke, Goeman Borgesiuslaan 57; rode plas tic portemonnaie met inhoud, N, Krom menhoek, Westfrankelandsesiraat 90b; klntlerportemonnale met Inhoud, D. Vringer,. Schlo 52; zwarte portemonnaie met Inhoud, J, Metaal, Dwarsstraat 24; zakagenda. M. Zoetmulder. Tlelman Oemstrsat 1: zwarte porte- .onnalc met Inhoud. H. Groenendaal, Prof. Kamer ling!» Onneslaan 114a. van de oud-voorzitter van „Bravo' de heer J. de Pater, Gedurende een 25-tal jaren heeft „Bravo" het muzikale talent bij de jongeren doen ontplooien. De commissie wilde het echter niet bij woorden laten. Als jubi leumgeschenk waren enige veran deringen in het vaandel van „Bravo" aangebracht. Vanaf van daag steat in het vaandel te lezen CJMV roondaccordeonverenlging „Bravo". De voorzitter van „Bravo", de heer C. J. P. de Bree, alsmede de heren W. A. v. d. Giessen, M. en G. Koppenol werden eveneens ge huldigd. Als blijk van waardering voor het vele werk ontving» n zij ieder een miniatuurzuil, opgetrok ken van nikkel, waarin inscriptie was aangebracht. De heer A. N, v. Daalen, dirigent von „Bravo" ont ving een bokaal eveneens met in scriptie, „Bravo" zette haar repertoire weer voort en bracht de mooie Fantasie uit de opera „Stradella" naar voren. De jubileum-commissie bij monde van haar voorzitter, W. A. Mak, bood de secretaris een lijst aan met- 34 nieuwe donateurs, wier steun hard nodig is. Namens de leden en het bestuur van „Bravo" ontving de dirigent Van Daalen een gebronsd plastiek van diens zelfportret, de heer J, Spetter. Mevrouw Van Daalen ont ving bonbons en bloemen. Alle leden van „Bravo" alsmede haar dirigent en de leden van de huldi gings-commissie ontvingen een zil veren vulpotlood met inscriptie „Bravo", Het officiële gedeelte was hier mede afgelopen en na de pauze werd een cabaret-programma ge bracht door zes beschaafde artisten dat de lachspieren van de aanwe zigen tot ontspanning bracht. Dat de artistenwereld ook nog gezonde humor kan brengen bleek wel uit de wijze waarop de artisten het verder programma van de avond verzorgden. GEBOREN: Jacqueline C.. d van G. J. C. Lansbergen en J. J. Evers; Cornells H., z. van C. H. M. Heeze en D. Slavenburg: Arie M„ z. van C. Meijer en J. Robberegt; Edith A. E, van A, G. Willebrand en P. Krul; Malcolm E., z. van W. Dllïjs en E. P. Keylock; Abraham, z. van T. v. d. Windt en J. C. v. d. Bosch; Johannes B., z. van H. N. Kooij en J. Klaasse: Astrid F. M. d. van T M. v. d. Twijn en W. C Klein ei.oort; Maria, d van J. W. Car ree en N. L. Bel; Aart. z. van J. Wellerdieck en T. Maaskant. OVERLEDEN: L. C. van Duijven bode, 92 jaar; M. C. v. d. Woude, 58 jaar, echtgenote van H. Dorré; J. J. Tarijs, 9 jaar. ir~j g Bruinvissen lachen maar zelden. Maar wanneer e en f~t. 11077 A7#G's Zo vreemdsoortig wezen als deze onderwalerfotograaf v J hun zorgelijk leuen verstoort, kan er ivei een grijns j - af. Deze papa bruinvis beeft zijn familieleden een Jrtr*nn n a(lT(it9 plaatje beloofd om op de schoorsteen te zetten. LL&lsilistl Ingespannen kijkt htj naar het vogeltje en even ingespan nen wacht de fotograaf op de juiste gelaatsuitdrukking van zyn klant. Dan drukt hij af en een zeldzame foto is geboren. ATHENE Het Panheileense Co mité voor de unie met Cyprus, onder voorzitterschap van aartsbisschop Spiridon van Athene, heeft Vrijdag een beroep gedaan op de Griekse en alle vooruitstrevende regeringen, de Britse regering te verzoeken, een al gemene amnestie te verlenen aan de „politieke gevangenen" van Cyprus. Het Comité protesteert tegen „het Britse terrorisme tegen Cyprus" en eist onmiddellijke tussenkomst van de Verenigde Naties opdat Cyprus recht en zelfbeschikking krijge. DEN HAAG. De heer E. W. P. van Dan» van ïsselt, nationaal se cretaris van het Comité van Bel gisch-Nederlands-Luxemburgse Sa menwerking heeft edsteravond via de zender Hilversum II. onder de ti tel „Nederland dankt België", een toespraak gehouden naar aanleiding van het feit, dat België in de jaren 1944 ea 1945 zeer veei voor ons land heeft gedaan. Over deze hulpverlening merkte de heer Van Dam van Isselt op. dat deze begon in September 1944, toen de Belgische troepen onder leiding van kolonel Piror de Nederlandse grens tussen M„aseyk en Weert overschreden. De heldhaftige aanval len van de Belgen maakten het vol gens spreker de geallieerde troepen mogelijk in November tot Roermond en Venlo cp te rukken. De tweede campagne van de brigade Piron be gon op 5 April 1945 gezamenlijk met Tot a.S. DINSDAGAVOND 10 MEI kunt U de bezoeken (op de Broersvest te Schiedam eind buslijn 44) Geopend 10 tot 5 en van 7 tot II u. De beurs die U beslist moet zien Prachtige geschenken voor bezoekers Gratis modeshow (*s middags en 's avonds) Attractie centrum. Unieke verlichting ruïne van Oud-Mathcnesse. Zie vermelding geschenken Vrijdag jl. op het bord bij de ingang van de beurs. Toegang 75 ct. Kinderen 25 ct. 1 de Canadese troepen ten Oosten van Nijmegen in da sector Puiflijk. Me dio April lag de brigade te Zetten, rukte op naar Opheusden. et» be reikte tenslotte de Grebbelinie. Daar werd op 5 Mei het „staakt het vu ren" vernomen. In de bevrijding van Walcheien heeft bovendien het tweede bataljon van de brigade Pi ron een groot aandeel gehad. Van November 1944 af, toen de gevechten in Zuid-Nederland afna men en het front op de oevers van de Maas en de Rijn kon worden ge stabiliseerd, heeft het Belgische Rode Kruis alles in het werk gesteld om de nood in de bevrijde Zuide lijke provincies van Nederland le lenigen. Maastricht en Eindhoven ontvingen grote zendingen pharma- ceutische huip en nog voor het ein de van het jaar 1944 werd een Bel gisch nationaal comité voor hulp aan Nederland opgericht met als voorzitter Julius Hoste. Een oproeo voor hulp bracht binnen één maand vier mil li oen Belgjschc francs op, een bedrag dat spoedig was aange groeid en mede dank zij de tussen komst van de regering de vijftien millioen francs bereikte. Bovendien werden nog in dat Jaar 225 ton le vensmiddelen ontvangen. Door deze giften kon men spoedig met de hulp actie beginnen. 3STANBOEL Twee Roemeense vliegtuig-instructeurs zijn Vrijdag met een gestolen watervliegtuig over de Zwarte Zee de vrijheid tegemoet gevlogen. Turkse politie-autoriteiten hebben verklaard, dat de Roemenen Vrijdag middag bfj het eiland Kefken voor de Turkse Zwarte Zeekust op zee geland waren. De mannen hebben het vliegtuig van do piloot gestolen. Dit huzaren stukje hebben zij gepleegd op een opleidingsschool te Constanza aan de Zwarte Zee. Het korfbalprogramma, dat voor a.s. Zondag is vastgesteld kan de beslissing een stuk naderbij bren gen. Vastgesteld zijn Me r wede Schiedam. Sperwers—NSon, Succes ODO, U5VFoortugaal en TOV De Spaartaan. De eerste ontmoeting is de be langrijkste. De dordtenaren hebben twee verliespuntcn meer dan onze stadgenoten. Met een overwinning kap Schiedam dus stevig aan het hoofd van de ranglijst komen te staan, maar als de thuisclub zege viert, staan de kansen weer gelijk. Succes zal het niet gemakkelijk krijgen tegen het vinnige ODO. De uitwedstrijd eindigde in een gelijk spel (4—4), maar op eigen terrein wordt het misschien een bescheiden overwinning. ODI gaat Zaterdag middag naar Oegstgeest om Fiks le ontmoeten. Belde ploegen verkeren in degradatiegevaar, zodat 'n over winning voor elk van belang Is. In Schiedam werd het destijd o~7. In verband met de districtswed strijd NoordZuid een van de korfbalhoogtepuntcn van het jaar die ditmaal in het Spartastadion wordt gesnoeid, zijn geen wedstrij den voor de rerservetwaalftailen van Schiedam en Succes vastge steld, De wedstrijd in het Sparta stadion begin om half drie en daar om vangen de competitiewedstrij den In Rotterdam aan om 9 of 11 uur. ODI 2 gaat Zaterdagmiddag op bezoek bij Bolnes 3 en kan zich herstellen van de nederlaag van 1 verleden week. ODI 3 ontvangt Maassluis 3, maar mag al heel blij zijn met een gelijk spel, Voor de juioren zijn vastgesteld Sperwers C—Succes A, en SuccesBHet Zui den C. kinderarts, Schiedam AFWEZIG lot 1 Juni Te koop geviaagd Enige flinke koffers te koop gevraagd. Spoed. Dieselstr. 9 a to ij Hogebanweg. Te koop aaageb. 33 traproeden, 2 armstoelen, 4 stoelen, boekenkast, groot kamerscherm lectuurbak, tegen elk aannemelijk bod. Na 7 uur 's avonds. Over- schiesestraat 50. Naaimachines koopt bij de vakman. Voor Schiedam het vertrouwdste adres A. van Leeuwen, Hoogstraat 62, tel. 53783. Reparaties onder ga rantie. Betaling in overleg. Wasmachines; Waarom nog huren? Alle merken wasma chines vanaf 2.25 per week. Techn, Handels-onderne ming „Berko". Dr Schaep- mansingei 80, tel. 68977. Rooktafels f 52J5Ö met licht, draaibaar en 5-delig rook stel. Mooie keus bij Plate, t.o. Stadhuis, Schiedam, Tt huur cnmgeb. Voor Uw feesten geen stoe- en lenen bij do buren, maar bij ons kunt U ze huren. H, J. Stentler, Stoffeerder!] Meubelmakerij annex Repa ration W. Frankelandsestr. 79, tel. 69974. Personeel gevr. Banketbakkerij L. van der Land, v.h. Maison van de Pas, St, Liduinastraat 34 b, tel, 67860, vraagt voor direct nette 3e bediende of aank. 3e bediende. Auto's - Motoren Rijwielen Moffelen van rijwielen, ge demonteerd, gemonteerd m. bijlevering van nieuwe ket- tingkast, spaken, spatborden en jasbeschermer, 37,50 Frans Waltman. Rotterdam- sedijk 240, tel. 68948. Fotografie Voor pasfoto's naar K, van Vuuren, Hoogstraat 106, tel. 66720. In spoedgeval desge wenst in I uur klaar. Permanent Ware Hélène-Permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.—, stroomloos ƒ7.50. Op vertoon van deze advertentie ƒ1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, teL 67170. Lenen Voor scooterieR naar Autorij. school H. P. Take, Jar Son- jéstraat 4, R'dam, tel. 36777. Dieenen Inlijsten van platen en foto's en aquarellen, schilderijen: scherpe prijzen en toch 2 jr. garantie. C. van Loenen, Dam 41-43. tel. 66192. Show- Vtaardingerstraat 6 est «ia. EEN BRIL KAN HWOl Z!TN EEN BRIL MOET gOEtl ZI|N VOOR EEN MOOIE EN EEN GOEDE BRIL NAAR. ST. LIDUINASTRAAT SCHIEDAM TELEFOON «7644 Witten. Voor witwerk van ou cis gebr, Kleyheeg, Hoofd straat 239. tel. 68353. Laat uw splraa" vermaken tot modern opklap- of kan- telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres D.Ü.K., Groenendal 1-a (Broersv.pad), tel. 67028 Ledikanten, matrassen, op- klapbedden, hutledikanten, kampeerbedden enz. Kom eens praten, J. v. Konijnen burg Zn. Alles op het gebied van glas en lood. „Aa-Ve" Glas-in- loodbedrijf» West Franke- landsestraat 16. tel. 66280. Weggelopen Ten gerieve van onze lezers hebben wtl de mogelijkheid upengesteid om onder de kleine JdvertentieB tegen een vergoe ding van t 0 25 administratie- oosten annunces op te nemen tut een maximum van 21) wou den voor verloren vuorwerppn weggelopen huisdieren Oez> advertenties Runnen uitsluitenc tegen contante betaling aan om; mi tv or den opgegeven HOIXANDSCHE FABRIEK VAN MELK- g§ PRODUCTEN EN VOEDINGSMIDDELEN N.V. üil Vlaar dingen. HH vratgt voor de Boekhoadafdeh'ng in het bezit ven M.U.L.O -diploma en praccijk- ==s diploma RotLóou G'-g-'di^iier, -jize '.rnnts van de moderne talen en practtsche ervan.13 in h~t ==s factureren aan buitenlandse afnemers, gemeten u |jg voorkeur. Leeftijd tot 25 ja at. Volledige soil cuaiirs ti»? nnifave v"»n r "c - kingen en re erentte< tc rienttn 1 1 d- - 1 2= PersonseKzz.-en. F

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1