C D „Good old5 S.F.C. bestaat vijfendertig jaar Schiedam in onprettige strijd stoot Merwede af S.Z.C. niet succesvol in de W intercompetitie mms K.N.A. in „Saigon Mill y" 22 ..Dilettant -en uiten hun toneel-liefde DE GRAAF's Glorievol verledeninzinking en nu weer de weg omhoog DRZ-'s Gravendeel De eerste mars van schooljeugd Rond de korven Bij ODI dreigt de degradatie Waterpolo Het Lager Voethal Schiedam speelt zich weer naast Martinit! Geen verschuivingen in de rangorde in IA en IB Twaalfduizend bezoekers op InHaBé Meisje aangereden Burgerlijke Stand AGENDA HANDBAL DWS verplettert WIK met 27-7 Nog twee dagen INHABÉ Politienieuws in het kort Grime en mimiek de redding Duivensport Diploma-uitreiking EHBO te Overschie f 1500.- schade in woning SCHIEDAM Werkster Dinsdag- en Woensdagreclame slagerij KOERIERSTERS 2 Maandag 9 Mei 1953 Onze stad heeft een rijke voet- bai-historie; enkele clubs hebben het gouden, velen het zilveren jubileum gevierd. De Schiedamse Football Club hangt daar tussenin. "Want deze ■\ereniging, die een aparte traditie en een eigen sfeer heeft, herdacht Zaterdag j.l. op feestelijke wijze het vijf en dertigjarig bestaan. In 1920 verenigden een aantal Schiedamse voetbalenthousiasten zich onder de naam „Zwaluwen". Er kwam spoedig gang in het ledental en de voetbalprestaties, zodat de Zwaluwen de vleugels uitsloegen en reeds in 1923 promoveerde van de RVB naar de KNVB; 26 jaar lang zijn ze daar blüven spelen. Maar de vereniging die later van naam veranderde in SFC, ondervond in 1950 tegenslag, degradeerde naar de eerste klas wan de onderafdeling en zelfs naar de tweede klas. Maar ware kracht verloochent zich niet en de laatste jaren vertoont SFC weer een sterke groei. Momenteel zijn er 150 leden en evenveel donateurs en met 6 senioren- en 2 junioren-elf tallen in de competitie, heeft SFC zich een hechte organisatie getoond. De opbloei scheen dit jaar de be kroning te vinden in een terugkeer naar de KNVB. maar veel pech heeft aan deze illusie een einde ge maakt. Het jubileumfeest is opgewekt ge vierd. In het begin van de avond waren er de gebruikelijke vriende lijke toespraken. De feestcommissie bood het bestuur als dank voor het geleverde werk een bloemenmand, plus nog namens de gehele aanhang een keurige vlag: witte letters op de horizontale blauiv-zwartc banen. De „motor" van de club. voorzitter P. W. Schilperoord, werd in een apart je gehuldigd met een kist sigaren. Op de hem eigen wijze dankte de voorzitter en sprak van zijn kant woorden van lof aan het adres van de ereleden J. de Vries. S. C. de Jong en H- A. de Jong. Hij roemde voorts het werk van de feest-com- missie, die reeds vijf jaren zoveel werk verzette. Daarop werd het feestprogramma afgedraaid, waarbij de leden goed medewerkten. Er is braaf meegezon gen, hard gelachen en. aandachtig geluisterd naar de sketches, die door het gezelschap Rinus van Evclingen zijn opgevoerd. Daarna heeft men zich moe gedanst tijdens bet zeer gezellige bal dat gegeven is met medewerking van het Gerto-trio. De goede geest bij dit geslaagde jubileum-feest wettigt het vertrou- wen dat SFC een goede toekomst tegemoet gaat. Het is bij SFC een traditie, dat op Hemelvaartsdag een junjoren- tournooi wordt georganiseerd. Dit I jaar krijgt het toumooi een spe ciaal tintje, want de- Boshoek wordt versierd en er zal muziek opklinken. Honderddertig jongens zullen bij deze jubileumwedstnjden om fraaie prijzen kampen. Donderdag 19 Mei worden om half tien de eerste wedstrijden begonnen en 's middags om vijf uur is de prijsuitreiking in de cantine. DRZ heeft de reeks overwinningen voortgezet, tot nadeel van 's-Graven- deei. Na twee minuten opende J. Altorf de score, om na 20 minuten er 2—0 van te maken. In de 37e minuut maakte R. van Eijk er 30 van, waarop vlak voor de rust J. Altorf de vierde goal voor zijn rekening nam. Dank zij de goede verdediging van DRZ slaagde 's-Gravendeel er niet in een tegenpunt te scoren. Na de thee was het spel van DRZ minder verzorgd, maar de tegen stander leverde ook geen gevaar op. Na 27 minuten maakte J. Molendijk er met een ver schot tegen de onder kant van de lat 50 van, waarna, uit een goed aangegeven bal J. Altorf de zesde voor r'n rekening nam. In de laatste minuut redde 's-Gravendeel de eer met een harde schuiver van de roid-v"»or (6—1). Verd' uitslagen; DRZ 2Fluks 2 2—1; DRZ 4—ODI 4 J—2; St Vol harden—DRZ 3 4—0 en Nado "Va DRZ a 2 De deelname aan de eerste der drie schooljeugdmarscn, die Zater dagmiddag is gehouden, is. niette genstaande het prachtige voorjaars weer, ver beneden verwachting ge bleven. Zoals wij reeds meldden bedroeg de voorinschrijving ruim 900, ter wijl Zaterdagmiddag aan de start j bij de Technische slechts 630 kinde- j ren zich h*böen gemeld, welke in 1 24 groepen waren ingedeeld. Niet alle groepen waren onder leidmg van een onderwijzer, zodat by gebreke hieraan, ervaren wande laars de leiding over deze groepen hebben genomen. Het parcours, dat geheel buiten de Schiedamse bebouwing is gehou den bood bet voordeel, dat de kin deren geen hinder van het verkeer ondervonden en dus rustig hun kilometertjes konden lopen. Uitval lers zijn er niet geweest, terwijl slechts een negentalkinderen hulp nodig hadden voor het lopen van een blaartje. Zaterdag a.s. zullen de tweede marsen gehouden worden, ditmaal over 12 en 15 km. De start is even eens aan de Technische school. Zaterdagmiddag is de eerste ucn de serie ocm drie Schoóltoandel- tochtendie in Schiedam morden gehouden onder auspiciën van het Bureau Onderwijs, verlopen. Hier ziet men de start vanuit de bin nenplaats van de Technische School. Foto vim on:e stadgenoot P. de Groot, die sedert 1934 de tcandel- sport heeft beoefend. G\steren nam. de heer De Groot voor de tiende maal deel van de Brussel-Rotter dam mars en heeft met beëindi ging hiervan zijn «jandelloopbaan besloten, Rku> geschat, heeft de heer De Groot sedert 1934 onge veer 34000 km. te voet afgelegd. Onze op Zondag korfballende stad genoten zijn deze keer goed voor de dag gekomen. Schiedam heeft zich de"grootste concurrent. Merwede uit Dordrecht, van het lyf weten te hou den en Succes zond het sterke ODO met een nederlaag naar huis De derde plaatselijke korfbalvereniging, ODI, die op Zaterdagmiddag speelt, heeft het er helaas minder goed afge bracht. Door een nederlaag in Oegst- geest is het degradatiespook breed uit om de hoek komen kijken. Schiedam heeft de overwinning van Merwede niet cadeau gekregen., al doet het scoringsverloop tot 20 mi nuten voor het eindsignaal anders vermoeden. De thuisclub voelde, dat de eerste resultaten van beslissende invloed zouden kunnen zijn en begon daarom m hoog tempo en met goed opgebouwde en geraffineerde aanval len. Men vond echter een hechte ver dediging op zijn weg, die deed wat zij kon om doelpunten te voorkomen- En dat lukte wonder wel. Intussen zat de Schiedam-aanval aan de over zijde ook niet stil. Aangemoedigd dnor het goede werk aan verdedi- gmgszijde."slaagde D. Vermeulen er na een kwartier in zijn ploeg een 101 Voorsprong te bezorgen. Vijf minuten later was het 02 door mej. j L. Keizerswaard. In tweede opstel- ljng kon mej. S. Krug nog juist voor I rust de voorsprong tot 0—3 verhogen, Eerst 10 minuten in de tweede helft i verkleinde Merwede de achterstand, maar prompt na de wisseling liet L. Tot slot van de Wintercompetitie speelden de SZC-dames de uitgestel de wedstrijd tegen LAC en zy had den hiermee niet veel moeite want de Rotterdamse dames speelden met drie invalsters. De wedstrijd zrif bood een zeer eenzijdig karakter met een sterk in de meerderheid zijnd SZC, De 6—1 uitslag geeft dit wel aan. De Schiedamse dames hebben het deze winter niet bepaald goed ge daan na hun glorieuze zomer. Moge lijk is hun de roem te veel geweest en dachten zij hierop te kunnen teren. Dat dit niet kan, moge onder staande ranglijst aantonen: gesp. gew. gel. verl. Pt. RDZ 1 8 8 0 0 16 VZC 1 8 5 0 3 10 RZ PC 1 8 3 0 5 6 SZC 1 8 3 0 5 -6 LAC 1 8 10 7 2 Ook het eerste herenzevental van SZC heelt het niet veel beter ge daan als men de eindstand beziet. Hei mTk'vrnrriig" voor de outsider is i chter, dai de/e ploeg de punten heef: behaald tegen de sterkste te- gensCi.ider? en net van .de zwaksmn vprioor Vreemd is dit,in fai'e met, al- men weet, dat do SZC ni^t ally a cte ceschikking beeft over %n> beste spelers, De eindstand in deze afdeling luidt als volgt: Merwede 2 10 7 1 2 15 Rotterdam 2 10 4 3 3 11 Rotterdam 3 10 5 1 4 11 RZC 2 10 3 3 4 9 SZCC I 10 3 1 6 7 SVH 2 10 2 3 6 7 Het tweede herenzevental van het zelfde laken een pak: Rotterdam 4 10 10 0 0 20 Forellen 1 10 0 2 2 14 LAC 1 10 5 1 5 21 SZC 2 10 4 1 5 9 ZPC 1 10 2 0 3 4 Maas 1 10 1 0 9. 2 Bij de jongens adspiranten liepen de krachten niet veel uiteen, waar door zij alle dicht bij elkaar zijn ge bleven; SZC 6 2 2 2 6 Shell 6 2 2 2 6 RZC 6 2 13 5 VZC 6 2X35 Al met al heeft de SZC het in de afgelopen winter niet op hoog niveau gedaan en in het nu komende zomer seizoen zullen zij wel degelijk op de punten moeten gaan passen om erger te voorkomen. De thuiswedstrijden worden weer in de herenzwempiaats van de Ge meentelijke zweminrichting gedu- rende_ de maanden Juni en Juli ge speeld. v. d. Kraan 14 noteren. De thuis club vond voor de tweede maal de kort, maar ook dit mocht niet baten. Door H. Vei schoor kwam de stand op 25 en spoedig daarop volgde de zesde treffer, die D. Vermeulen weer voor zijn rekening nam. Helaas was dit geen fraai doelpunt. Er volgde c-cn ryk en niet al te vriendelijk commentaar op van de talrijke Mer- wede-toeschouwers. Hoewel J. v. d. Kooy de stand direct opvoerde tot 27, bleken de Sehiedam-spclers mo reel niet te zyn opgewassen tegen de critiek, die langs de lyn bleef voort duren, waarbij de supporters natuur lijk niet verzuimden hun mensen aan te vuren. En deze waren daar zeer gevoelig voor, want het resultaat was, dat men tot 67 wist op te ha len. En toen blies de scheidsrechter voor het einde, Schiedam had toen een verdiende overwinning behaald en Merwede had meer gekregen dan de krachtsverhoudingen hadden uit gewezen. Het wordt Schiedam overigens wel gemakkiik gemaakt, want concur rent n: Epcrwcrs, verloor voor de tweede aal in successie, ditmaal van WION. De roodzwarten zijn hier door en door de zege, die ze zelf be haalden nog vijf punten verwijderd van het kampioenschap,,, dat een waardige omlijsting zou zijn van de viering van het 25-jarig bestaan. Zelf staan ze nu aan de kop niet 24 pun ten uit 14 wedstrijden, gevolgd door Merwede met 18 uit 13, Sperwers met 14 uit II en \VTON met 14 uit 11. De eerste helft van de wedstrijd SuccesODO liet weinig aantrekke lijk korfbal zien. De beide aanvals» vakken waren vrij machteloos. ODO speelde zich nog het beste vrij, maar het schieten was van bijzonder laag gehalte. Tegen de verwachting va. nam Succes toch nog de leiding door een fraai doelpunt van A. Bons. die bij het maken daarvan uitstekend werd geassisteerd door zijn vakge noot. Maar de rust ging toch in met gelijke stand (1—1). In dc tweede helft nam ODO aanvankelijk de lei ding. De vak- en korfwisseling bleek echter niet on voordel ing voor de thuisclub, want door doelpunten van F. Baas. mej. N. Ouwendijk, mej. A. Kauffman en'F. Ruseier was bij het scheiden van de markt een 52 uit slag bereikt. Door deze overwinning hebben de blauwwitten U punten uit 12 wedstrijden, Het kleine veld van Fiks heeft ODI waarschijnlijk de punten gekost. Men kon zich niet voldoende aanpassen, al werd aanvankelijk een 01 voor sprong genomen. Maar die verander de in een 4^—1 achterstand. Toen moest er nog een hall uur gespeeld worden. Inmiddels waren de dames en heren zo goed gewend geraakt, dat zij in die periode volledig de toon aangaven. De achtrestand werd tot 3__4 opgehaald, maar het mocht geen gelijk spel worden, want Fiks zag nog juist kans de eindstand on 35 te stellen. Door dit resultaat is ODI weer tot de ernstige degradatiecan- didaten gaan behoren. ODI 2 deed het beter. Door een 38 overwinning op Bolnes 3 her stelde men zich keurig van dc ne derlaag van verleden weck. ODI 3 moest toelaten dat Maassluis 3 met een 04 overwinning naar huis ging. De Succes-junioren hadden een uitstekende dag De A-ploeg won met 114 van Sperwers C en de B-ploeg met 40 van Het 2uiden C. Zowel Hekelingen als GLZ hebben gisteren hun wedstrijd, resp. tegen Roga en AVS gewonnen, waardoor GLZ met één punt verschil uit 16 wedstrijden de eerste plaats heeft behouden, op de voet gevolgd door He kelingen. SVDFW heeft eveneens op haar tellen gepast en noteerde een 4—3 overwinning op Nestoro en troont met 21 uit 16 op de derde plaats, Ook WF liet geen steek vallen en won met 2—1 van AVO, Op het laatst van de competitie blijken de onderlinge verhoudingen wel vast te staan, waardoor geen. verandering in de ranglijst ontstond. SFC heeft Zaterdagavond rustig i boeg gaat het om de grote yraaf, het 35 jarig bestaan van de vereni- ging kunnen vieren aangezien het voor Zondag vry was van voetbal! De beide andere Schiedamsche ver- e ligmgen in deze afdeling, Demos— Ursus kwamen tegen elkaar in het veld en laatstgenoemde moest met een 01 nederlaag genoegen ne men. Dilettant aan de kop kreeg een 0—1 broekje van Het Noorden, dat met 23 uit 17 op dc tweede plaats blijft. Bloemhof kwam verrassend voor de dag door het sterke LMO met 40 kansloos te slaan; doordat Progress een 60 overwinning op Oud Beijerland boekte moest LMO met laatstgenoemde vereniging' van plaats wisselen. Overigens kwamen er geen ver schuivingen in deze afdeling voor.' Het afdelingsbestuur van de KNVB heeft blijkbaar geen gevolg gegeven aan de eisen van Martinit om het programma te wijzigen. Dit werd dus, zoals eenmaal vastgesteld, ook afgewerkt. De protesterende vereniging Mar tinit bleek gisteren een van haar beste voorhoedespelers te moeten missen, aangezien deze voor een andere vereniging voor honkbal moest uitkomen. Wellicht is het hieraan te wijten, dat de Schiedam mers zich met een gelijk spel te vreden stelten tegen Eureka. Concurrent Schiedam heeft tegen DOK moeten spelen. Het nam twee kostbare punten mee, waardoor het wederom op gelijke voet met Mar tinit is komen te staan. Eureka, dat ook nog een kansje voor het kam pioenschap had heeft dit verspeeld, door het gelijke spel tegen Martinit. Met elk nog één wedstrijd voor de elke Schiedamse vereniging in 1 C kampioen zal worden. Spanning dus tot het bittere einde! SchiedamDOK 51 Dit is een heel goede wedstrijd geworden, waarbij sportief is ge speeld. Maar Schiedam toonde toch duidelijk z'n meesterschap. G. Stolk maakte het eerste doelpunt voor de Schiedammers, waarna A. van Luns- donk de stand op 2—0 bracht. En daar was het na 10 minuten weer de beurt van Lunsdonk om de stand op 30 te brengen. DOK scoorde daarna uit een goede voorzet het eerste en enige tegenpunt. Maar deze beurt werd door een back van DOK weer verknoeid: hij speelde terug op de keeper, die daarop niet verdacht was en de bal kwam in eigen doel. Met 41 ging de rust in. Na de thee kreeg DOK een pe nalty te nemen wegens hands in het gevaarlijke gebied, maar de bal werd tegen de paal geschoten. Het was tenslotte weer G. Stolk die de laatste goal maakte. Schiedam heeft zo verdiend gewonnen met 5—1. Zaterdagavond is de twaalfdui zendste bezoeker op de InHaBé ge weest. Met nog twee dagen voor de boeg bestaat de mogelijkheid, dat de vijftienduizend gehaald zal wor den en dat zou voor de eerste beurs geen slecht resultaat zijn geweest. De toch al vrij overvloedig neer stromende geschenkenregen is nog geïntensiveerd. Elke 250e bezoeker ontvangt nu een cadeau, terwijl de „prijs van de avond" een rijwiel is. Morgen zal deze prijs zelfs een televisietoestel zijn. Ook de AVRO, die morgen weer komt met het spel „Trek aan de Bel'1 looft fraaie prijzen uit. Ook de schooljeugd heeft de InHaBé bezocht, waarbij de belang stelling uitging naar de ruïne, waarover hen een uiteenzetting is gegeven. Het veertienjarige meisje M. van R. uit Schiedam, werd Zaterdag avond om half negen op de Rotter» damsedijk door een auto aangere den. Het meisje stak de weg over en weifelde toen er een auto aan kwam. Zij werd tegen de straat geworpen en brak haar rechteren- kel. De chauffeur, de 32-jarige J- B. uit Den Haag bracht het meisje naar het Gemeenteziekenhuis, waar zij werd behandeld. Geboren: Rudolf B.. z. v. H. Buur man en S. v. d. Wilt: Ingeborg A. M., d. v. A. M. Delmee en P. J. M. Gun- newegh; Eduard, z. v. Ch, H. Heu- kels en J. Holleman; Jacqueline, d. v. J. A van. Schajik en D. S. van *t Wout. f Advertentie l.M.J Apothekers-nachtdienst: Apotheek M M. H. Evers, Lange Ha ven 81. Bellen by ongeval: G.G. en CD^ Tuinlaan 80, telefoon 6929D. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond 'behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8 30 uur Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan van Luyn. Bioscopen: passage, 2, 7 en 9.15 uur: „Het mysterie der twee vrouwen". Monopole, 7 uur: „Het zwarte schild". Voorstellingen: Broervest: Inhabé. Geopend van 10—15 'en 7—11 uur. Monopole: 9 uur Kath. Film actie, lezing en film. Het Schiedamse DWS heeft in den Haag op WIK een grote overwin ning behaald en zo de twee punten terug gebracht. De DWS-ers waron ditmaal buitengewoon op_ schot, maar toch is het geen fraaie wed strijd geworden, daar het kracht- verschil tc groot was. In het eerste kwartier ging het nog een beetje met de Hagenaren en alle tegen- punten hebben ze in deze periode gemaakt. Daarna werd het een. spel van kat en muis, waar weinig vol doening in zat. Maar de beide winst punten zijn voor DWS van groot belang. Ook de DWS-dames hebben een goed resultaat behaald door op de Oudedijk een 5—5 gelijkspel op het Haagse Phoenix te bevechten. 2e hebben er hard voor moeten vechten! De eerste helft was voor de Haagse dames, daar de DWS-verdediging zoek was. De achterstand liep op tot 2—5. "Maar in de tweede helft hebben de DWS-sters er alles op gezet om de achterstand in te lopen. Door goede aanvallen en scherp ge plaatste schoten slaagden ze er in derdaad in de gasten terug te drin gen en een zeer kostbaar winstpunt in de wacht te slepen. SCHIEDAM *- op de BROERSVEST te SCHIEDAM eind buslijn 44. 2 min. van tram en overige bushalten HAAST U! REEDS 12 0 0 0 BEZOEKERS! Geopend van 10—5 en 7—-11 uur Maandag 9 Mei gratis modeshow en vele andere attracties. Elke 250ste bezoeker EEN EXTRA GESCHENK. *s Avonds half elf geschenkenregen met als hoofdgeschenk DAMES- of HERENRIJWIEL. Dinsdag 10 Mei demonstreert de AVRO het spel „Trek aan de bel" Waardevolle prijzen Modeshow enz. enz. Eén van de vele geschenken: een TELEVISIETOESTEL De geschenken vervaLen indien niet afgehaald binnen 2x24 uur wederom aan het comité Toegang 0.75, kinderen 0.25 (Advertentie tJd.J VOO* OtHCEl, UW OCZHI Uit een kleedlokaal aan de Boshoek is tijdens de voetbalwed strijd van Schiedam en DOK Zon dagmiddag geld weggenomen. Drie personen misten resp. f 7,f 11, en f 23,—. Van mejuffrouw R, C. K. werd Zaterdag op de Rotterdamse- dijk een rijwiel ontvreemd. Vier opgeschoten knapen heb ben in de Rembrandtlaan een zon» nescherm vernield, doordat zij er aan gingen hangen. De schade be draagt f 200.Twee knapen van 17 jaar zijn door de politie aange houden. Es per an to-agendo Merkredon, la llan de majo. Libe ra konversacio Klubvespero ce gek: v. Gink, Ploegstraat 19. Vi cert.e havas mutte por paroli post tiom muite da festotagoj. ROTTERDAM Twee voorstellingen heoft de ar beiders toneelvereniging „Kunst Na Arbeid* 'op het programma staan van ..Saigon Milly", De grote zaal van het Volksgebouw is nl, niet groot genoeg om de talrijke KNA-aanhan- gers in één keer te bergen. Zaterdag j.l. werd de eerste opvoering ge geven, die komende Zaterdag wordt nerhaald. De inhoud van het stuk was een beetje teleurstellend, want de tile! deed op een actueel verhaal hopen, terwijl het er een uit dc oude doos is geworden. Verder is de inhoud wat geestloos; de grimage en de mimiek hebben echter veel goed ge maakt. In de zwoele tropensfeer bedrijven een aantal personen een ondeugend liefdesspel met eikaars echtgenoten, maar de daaruit ontstane verwik- De "Postduiven-vereniging „De Snelvlieger", aangesloten bij de bond van Zaterdagvliegers, hield Zaterdag j.l. haar 3e wedvlucht vanuit Vil voorde, een afstand van 164 km. Ge lost werd om 13.30 uur. De eerste duif was binnen om 15.00-21 uur, de laatste om 15.16.31 uur. De uitslag is: 1. 2. 6, 12 M. Broekhuizen, 3, 4, 7, 11 J. C, Konings, 5, 13 Chr. Zweistra, 8 H. Tjaden, 9 J. Stolk, 10 H. de Gunst, 14 J, Tromp en 15 J. van Rossen. De Postduif De SCV De Postduif heeft gis teren een begin gemaakt met de zuidelijke vluchten, waaraan liefst 600 duiven deelnamen. Gelost werd om 8.30 uur. De eerste prijsduif kwam om 9.46,00 uur bin nen en de laatste om 9.54.00 uur. De uitslag van de eerste tien is: 1, 2, 11. 53. 143 Gebr. Kiela; 3, 97 Joh. Christen; 4, 9, 20, 25, 29, 115, 130, 139. 144 L. Borani; 5, 24, 40, 133. 140 H. van der Kant; 6, 69. 71, 73, 87, 107 L. Verheugen; 7. 46, 83 Van Dongen en Co.; 8, 19, 47, 65, 88. 92, 99, 101. 110. 116. 123, 132, 136, 150 J. van dór Windt; 10. 23, 49, 76, 96, 112 119. 124 C. de Tuinder. ..Mottige Janus" uit de tijd! De algemene Schiedamse toneel vereniging „De Dilettant" heeft Za terdagavond een opvoering gegeven van het toneelstuk .Mottige Janus". Reeds een week te voren waren alle kaartjes uitverkocht, maar voor 150 ouden van dagen waren toch plaatsen gereserveerd. Aan belangstelling voor het stuk heelt het dus niet ont broken. Maar de keuze van het stuk was toch minder geslaagd. In de jaren na de eerste wereldoorlog oogsten de schetsen over „kolonialen" en zeelie den vrij veel succes en het stuk „Mottige Janus" van M. Sprce v/ps een van die succes-nummers. Vyf jaar lang heeft het op het repertoire geslaan, maar dit werk over het Hol landse matrozen-leven is nu echter te veel uit de tijd. Het thema van het onschuldige verleide meisje is niet meer acceptabel en daardoor kreeg de bedoelde ernst helaas vaak een burleske tintje. Twee en twintig dilettanten kregen evenwel de gelegenheid hun liefde voor het toneel te bedrijven en heb ben dit met verve gedaan. De kwali teit van zo'n groot gezelschap was natuurlijk heterogeen. Laten we vol staan met de opmerking dat de heer C. Molendijk opmerkelijk spel lever de als de ingenieur, die het meisje verleidde, terwijl regisseur Jan Nijs als „de Mottige" een zeer aanvaard bare „ruige" matroos met het gouden hart gaf. De andere spelers voldeden zeker aan dc verwachting. Het publiek dankte met een lang durig applaus. Voorzitter M. Polder dijk heeft de avond geopend en ver wezen naar de tombola, waarvan de baten, bestemd zijn voor een kinder feest. Na afloop was er een geani meerd bah kelingen worden tenslotte toch ont ward en het einde is weer al goed. Het is goed gezien van de K.N.A. om eens na de vele Heijermans- stukken eens iets anders te brengen, maar dat het zo'n „draak" moest worden is jammer. Uit de vele goede voorstellingen van vroeger weten we dat K.N.A wel iets beters op het repertoir kan nemen. Ook het spel heeft iets geleden van het stuk en was wat oppervlakkig. De oude rot G. J. van Zuidam heeft wel beter gespeeld. Boven het niveau kwam echter mevr. R. Zandbergen- Rodenberg uit, in de dankbare rol van de Javaanse baboe Sadina. Aangezien voorzitter W. H. Focke ziek was. opende de 2e voorzitter, de heer A. Schonk deze avond. Zaterdagavond vond in het Ver enigingsgebouw te Overschie de jaarlijkse uitreiking plaats van de EHBÓ-dipïoma's. Deze keer kwa men tien personen in aanmerking voor het eenheidsdiploma en twee voor het eerstejaars-diploma. De heren M. en J. de Hoog en Th. van Dara werden gehuldigd, omdat zij 25 jaar lid zijn van de EHBO en kregen de kleine zilveren dr Ti- lanusmedaille opgespeld. Aan .het slot van de avond voer de het Alberdinck Thijmtoneelge- zelschap het toneelstuk „Een par tijtje poker" op, dat zeer in de smaak viel van de aanwezigen. In een woning aan de Reseda straat in RotterdamZuid brak Zon- I dagavond door onbekende oorzaak I brand uit. Een achterkamer brand- de uit. Er is een schade van vijf- 1 tienhonderd gulden. Met een nevel- straal werd geblust. O naer leiding van brandmeester E. Sanders. Aan wezig waren bluseenheid 66. gereed schapswagen i en bluseenheid 67. Op Flakkee Officieren legden de eed af In Middelharms zijn Zaterdagmid dag tijdens de troepenparade op 't dorpscentrum van het Zandpad vier officieren van de Nationale Reserve beëdigd. De plechtigheid werd voor af gegaan door een inspectie en ge volgd door een mars door Middel harms en Sommolsdijk en een défi lé. Voor deze eedaflegging waren en- keie honderden manschappen en een drumband van de vaste wal naar Flakkee gekomen. De eed werd afgelegd door de luitenants P. M. van Ets (Rotterdam) H. Oosterhuis (Viaardingen) J. v. d. Steen (Schie dam) en C. Sieüng (Melissant). Zij deden drt ten overstaan van majoor Jansen Maneschijn, commandant van het district Rotterdam der Nationa le Reserve. De majoor sprak de vier nieuwe officieren tenslotte toe. gevraagd C. L, WASMAN, "t Vier kantje" Broersvest 1 Magere doorregen varkenslappen nu f 1.24 Harstearbonade nu ƒ1.49 Kalfslappen z. been, nu ƒ1.39 Kalfsearb. nu 0.94 Verse worst nu 1.09 Gehakt van vlees rund of varkens nu 1.14 Dit vindt U alleen in Lange Kerkstraat 25 Schiedam Te koop aongeb. Verf... dit seizoen prijsver-, laging „Jeveka" glanslakverf van 2.60 nu 2.25 per kilo. Alle tinten. Jan v. Katwyk's verfhandel, Broersveld 37, recht tegenover Passage. Verf. Keuze uit 15 soorten lakken. Onze verf en lak stelt niet teleur. Vakkundige voorlicht. Jan v. Katwijk's Verfhandel, Broersveld 37, recht tegenover Passage. XJitschuiftafels 42.50. Mooie keus uit 10 verschillende modellen, 4e étage. Plate t/o Stadhuis Schiedam. Muziekinstrumenten Gramofoonplaten Radio V3n DUk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam. Hoogstr. 119. tel. 69572; Rembrandtlaan 64, tel. 66084. Permanent Wave Dameskapsalon W. N. v. Erk, speciaal adres voor perma nent wave compleet 6.—. Broersvest 115. tel. 67237. Dames! Bezoekt onze geheel opnieuw gerestaureerde, uit gebreide en naar de laatste eis des tijds ingerichte sa lons, Jacq van Kalker, Mai- son „Modern", Hoogstraat 53 tel. 69750. Schiedam. Het adres voor betere haar- verzorging. Moderne coiffures, K. v .d. Kruit, Dames- en Herenkap per, Singel 195 (nabij Sta tion). tel. 69341. Uw perma nent is bij ons in goede han den. Permanent 8.- en 10.» Oliepermanent II (stroom loos). Lessen Voor scooterlcs naar Autorij school H. P. Take, Jan Son- j éstraat 4. R'dam, teL_36777, Diversen Een goed gesorteerde biblio theek, steeds voorzien van de nieuwste boeken, is Lees bibliotheek - Kantoorboek handel „Modem", Boerhaa- velaan 124, tel. 68415. Theemeubelglasplaat 90 x 35, f 5.75, kloostertafelglaspaat 100x60 12.75 en f 9.75, nachtkastglasplaatjes 2.25, enz, levert U Looplk's Glas industrie, Boterstri-39. Schie dam. Telefoon 68945. Zifn uw schoenen te klein. Wij vergroten ze. met de nieuwste vergrotingsinstal latie. Schoenrep.bedrijf „Ex celsior", Dam 36, tel. 66874,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1