C Kantoorjuffrouw Plannen voor nieuwe stad op Voorne 1 't Kleine Winterkoninkje met het forse geluid Huishoudschool in 1954 Botlekplan: consequentie van geschiedenis Waslijst van onderwerpen op vergadering K.v.K. ONZE VOGELS IN MEI Nachtegaal zal zich hier niet nestelen bij gebrek aan bos AGENDA Vrolijke klucht door Schiedams Toneel Huisvrouwen op excursie SVC bleef Hou Stand de baas Na Hoogvliet en Spijkenisse Te zijnertija woongebied vóór arbeiders van Rozenburg Veelstormschade op Schouwen-Duiveland Carrière van ir H. J. v. d. Veen Propaganda-avond van 't Visnet In Tentoonstell ing door ..Beati" Koopt in eigen stad uw waar w. Jaarverslag Lezing C.H.K. Burgerlijke Stand Voetbaltournooi voor juniores INHABE GESLOTEN R. Bakker veertig jaar bij gemeente Zij ligt in het water... Alpinia (Salzburg) naar Rotterdam Auto botst tegen gevel SCHIEDAM KOERIERSTERS Woensdag 11 Mel 1935 De maand April heeft zich ook al niet gekenmerkt dom- schitterend \oorjaarsueer, met uitzondering dan van de laatste drie dagen, waarop het compleet zomer was Het gevolg van het koude weer in die maand was uiteraard dat onze te verwachten zomervogels zich later vertoonden dan normaal. Ik hoorde b.v. dc eerste fitis pas op 11 April cn wel op de Begraafplaats. De volgende dag ontmoette Ik enkele exemplaren In het hos. in dc loop dier maand zfln er nog verscheidene bij gekomen en thans horen wij ben allerwegen evenals de tjiftjaf. De fitis is heel eigenaardig. ji»| begint met cen groot enthousiasme icrwfll het laatste deel van zijn liedje blonder weemoedig klinkt. Het begin ran zijn zang lijkt veel op die van de vink. alleen klinkt het minder krachtig. Op de nachtegaal hoeven we waar schijnlijk niet te rekenen, aange zien het bos hem niet meer die nestgelegenheid biedt, die de vogel nu eenmaal als eis stelt. Misschien verschijnt er nog een tje op de Begraafplaats, maar het toch de vraag of wij de koning der zangers als broedvogel zullen houden. Ik zou haast vergeten te vermel den. dat ook de vogel, die iedereen' kent, n.l. de koekoek ook weer van de partij is. Helaas zien wij hem de laatste jaren niet meer in het bos. maar in het weidegebied is hij steeds te vinden. Ook de visdiefjes vertoonden zich weer boven onze havens en hun schel ..pri-errr" klonk mij als mu ziek in de oren toen ik ze op 1 Mei voor het eerst boven de Nieuwe Haven zag. Bruiloftsfeest Maar de fills is een klein vogeltje, na dc winter koning is hu de kleinste van onze bosbewoners. De kleine winter koning daarentegen kan een geluid produceren, dat dit van menige grotere vogel overstemt. Dat ondervond ik dezer dagen toen ik meende een tuinfluiter te horen, die net. uit het Zuiden terug gekeerd moest zijn. Ik wilde graag zekerheid hebben of het werkelijk de tuin fluiter was, doch werd zeer gehinderd door het geschetter van klein Jantje de winterkoning, die nog geen twee meter van mij af zat te zingen alsof hij voor mij een solo zong. Eindelijk toen hij even op adem moest komen of misschien een vet hapje in het oog kreeg, zweeg hij en eerst toen kon ik vaststellen, dat de tuin fluiter in- derdard gearriveerd was. Zowel fitis als tjiftjaf schijnen zich toch in het sterk verkleinde en sterk gedunde bos uitstekend thuis te voclet.. want hun aantal is vrij groot. Dit kan ik niet zeggen van mijn vriendje de gekraagde roodstaart, die ik omstreeks half April voor hot eerst in het bos ontmoette en die ik eigenlijk al een paar iaar gemist had. Het kan zijn, dat ik hem over het hoofd heb ge zien, doch waarschijnlijk lijkt het mij. dat hij ons bos genegeerd heeft Ook nu is het de vraag of hij zal blijven, want nestgelegen heid is er niet zo veel voor hem. Hij nestelt graag bij tuinhuisjes en die zijn er niet zo veel meer als vroeger. Een vogcL die vrij aardig op tijd was. is de rietzanger. Deze hoorde ik voor het eerst op 25 April in het nog korte riet bij de Vjjfslni- Zen. nog net op Schiedams gebied Ik vind hgl altijd een feest als ik de verschillendeterugtrekkers, goede of minder goede zangers, weer hoor na een lange, sombere en koude winter. En juist in de laatste dagen van April en dc eer ste van Mei keren vrijwel alle- vogels naar onze contreien terug om hier een rezin te stichten. Drukte in de svcide Vèör die tijd ivas in de polders 1 wel de meeste vogeldrukte waar te 1 nemen. Alle weidevogels fen ook I de leeuwerikenhebben reeds en- I VLAAKDJNGN Voor dc Kamer was rond 1 '4 mülioen personen be- kele weken het voorjaar in de kop'van Koophandel en Fabrieken voor dragen. Uitvoerig stond spreker stil en zelfs hebben talrijke vogels de Beneden-Maas cn genodigden i uit bij dc^consequenties daarvan, waai ook maar een enkele soorten by, die er verleden - jaar eveneens hebben gebroed doch die helaas niet allen "jongen heb ben gekregen. Er zijn n.l. enkele legsels geroofd en dat is erg jam mer, want er zijn er maar zo wei nig van. In het polderland zijn de gele cn witte kwikstaartjes weer present e\'cnals dc graspiepers en als er nu nog een beetje schot komt bij de diverse zwalmvensoorlcn. dan is daar de zaak weer compleet. De eerste boerenzwaluw zag ik al op 3 April, doch het cüuun. nog bij na drie weken voordat er meerdere zagen. Huiszwaluwb.i zijn altijd veel later. De eerste gierzwa luwen of torenkrijters zijn ook al gesignaleerd en wel op 2 Mei en dat is in het geheel geen late datum. Het gros van hen komt om streeks de helft van deze maand en dan is het haast-je-rep-je met de broederij. want begin Augustus gaat de hele stoet weer naar de Sahara en nog verder. en in het bos Op Koninginnedag, het was toen, zoals u weet. evenals de vorige dag stralend zomerweer, zijn verschil lende vogels in het bos aangeko men, zodat we, vooral in de mor genuren. een heel vogelkoor horen kunnen. Achtereenvolgens hoorde ik toen de volgende nieuwelingen: de gras mus, die tussen haakjes niets met een gewone mus gemeen heeft, de braamsluiper. de tuin flu iter en het aardige tortel tje. Verwacht mogen nog worden: de spotvogel, de grauwe vliegenvanger en wellicht de bosrietzanger en, zoals reeds gezegd, de huiszwaluw. Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H, Evers, Lange Ha ven 81. Bellen btf ongeval: G.G. en GD. Tulnlaan SO. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag) van 8.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. RJL. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan vaa Luyn. Bioscopen: Passage, 2, 7 e-n 9.15 uur: „Het mysterie der twee vrouwen". Monopoie, 2, 7 en 9 uur: „Uit de brand ben je". Voorstellingen: Irene: 8 uur Toneelavond Lu therse Toneelver. „Luthona". Malgon Westhnis: 730uur Leer lingen-avond Schiedamse Mu ziek- en Balletschool. Musis Sacrum: 7 uur Zang- en toneelavond „De Zingende Jeugd". Voor een goed bezette zaal heeft het Schiedams Toneel gisteravond in gebouw Irene aan de Nieuwe Ha ven een goede opvoering gegeven van het toneelstuk „Levensravitei- ten", een klucht in drie bedrijven van Mary v. d. Hove en Joh. Blaa- zer ,Tr en Sr. Deze vrolijke verhandeling over diverse gebeurtenissen werd door de spelers in vlot tempo voor het voetlicht gebracht. De regie was in handen van de heer L. Janse, die zijn „troep" goed heeft voorbereid. Eén hartelijk applaus beloonde na afloop de tonelisten voor hun spel. De voorzitter, de heer G. J. van Lutterveld, opende de avond en heette de aanwezigen hartelijk wel kom. De avond werd besloten, met een gezellig samenzijn met muziek van de heer C. van Hasselt Pro Juventute-verloting Bij de verloting van Pro Juventu- te gisteravond op de InHabé is de eerste prijs, een cassette, gevallen op nummer 1681, de tweede prijs, een autoped, op nummer 2547, en de derde prij's op nummer 2274. Al met al blijkt ircer uit de hele natuur, dat we ons thans in de mooi ste maand van het hele jaar bevin den, de maand die daarenn ook het meest werd bezongen. Alle bomen hebben zich met fris groen getooid tul van heesters torsen een bloe menpracht, die haast overdadig De groene grasvelden zijn sierd met gele paardebloemen, madeliefjes en lila pinksterbloemen, j «jg leerlingen assistent in dc huis- Voeg dnnrbij dc uitbundige vogel- 5 houding. 15 kin der verzorgster. 4 zang, dan merken wij. dat het feestkinderverzorgster voor kolomehui- is, bruiloltsfeest In de natuur cn, zo- zen, 11 naaister en 6 costuumnaai- als Jan Prins het zegtHofland is stcr. 84 leerlingen behaalden een de briud.'.'.'.' A .DE JONG zwemdiploma. Uit het jaarverslag over 1954 van de Huishoud- en Industrieschool voor Schiedam en Omstreken blijkt dat het schoolgebouw in slechte staat verkeert. Op vele plaatsen zijn vloeren en muren gescheurd. Des kundigen hebben de oorzaak van dit euvel nog iet kunnen achterhalen. Ook aan dak. leidingen en riolering moesten vele reparaties worden ver richt. De inventaris zal wegens ver oudering in de komende jaren ver nieuwing behoeven. Op 31 December bedroeg het aan tal leerlingen: primairen le klas 147, primairen 2e klas 134. vakklassen 86, huishoudhulpen 24 en cursisten 230. Uit do omliggende gemeenten bezochten 79 leerlingen de dagschool en 58 leerlingen de cursussen. Deze cursussen betroffen koken, naaien, costuumnaaien. dekken en dienen, naaien en patroontekenen, speelgoed maken en corsages ma ken, terwijl door dc „Zonnebloem" cursussen aan fabrieksmeisjes werden gegeven. Van de primaire opleiding behaal den 119 leerlingen een getuigschrift. VH~ terwijl bij do vakopleiding tie vol- untre gende diploma's werden verkregen: Burgemeester Bliek voor KvK ..Beneden-Maas" Op school wordt les gegeven in de huishoud- en naaldvakkcn, vormend onderwijs, kinderverzorging, opvoe ding en handenarbeid, tekenen en kunstgeschiedenis. stof ver sieren, zingen en muziekleer, lichamelijke opvoeding, plant- en dierkunde, ver bandleer en verpleging, persoonlijk- heisdvorrmng en maatschappijleer. Verder moesten de leerlingen practisch werk verrichten zoals in de linnenkamers van ziekenhuizen en inrichtingen, op de con suit a tie- bureaux, kleuterscholen en -bewaar plaatsen enz. De inkomsten van de school be droegen ongeveer een kwart mil- lioen gulden, waarbij subsidie van het rijk van ongeveer 150 000 cn van de gemeente van 64.000. Voor het grootste deel werd het geld besteed aan bezoldigingen, 156.875.03 en voor gebouw en in ventaris 35.188.21. Volleybal Het is niet onmogelijk, dat over enkele tientallen jaren aan liet Voornse Kanaal een geheel nieuwe Rotterdamse satelliet, stad zal worden gebouwd. De grootscheepse ontwikkeling van het industriegebied rond de Nieuwe Waterweg brengt de nood zaak mee nieuwe woongebieden te scheppen voor tienduizen den arbeiders. De plannen voor Hoogvliet zijn al in uitvoering. Voor andere satellietsteden wordt gedacht aan Spijkenisse en de genoemde volkomen nieuwe nederzetting op Voorne. De burgemeester van Spykenisse, de heeer P. J. Bliek, deelde dit gis teravond in Vlaardingen mee tijdens een causerie over het Botlekplan. In een kort onderhoud, dat wij later met de heer Bliek hadden, gaf deze nog een toelichting op zijn uitlatin gen over een nieuwe satellietstad. Deze stad, die zou kunnen verrij zen ten Westen van het Voornse kanaal, tussen dit kanaal en dc nicu- j we „kustweg" naar de Deltadam- men, zou woonruimte moeten bieden j aan vijftig a zestig duizend inwo- i ners. j Hoogvliet wordt voor een zelfde aantal mensen opgezet, maar er zou volgens burgemeester Bliek al over gedacht worden dit aantal t.p tc voeren tot ongeveer tachtigduizend. Spijkenisse tenslotte zal tezijnertijd 1 vyf en twintigduizend inwoners j krijgen. Men mag aannemen dat het nu in uitvoering zijnde Botlekplan in 25 5 30 jaar gerealiseerd zal zijn. Een I zelfde termijn stelde de heer Bliek j voor de industrialisatie van geheel j Rozenburg, de volgende fase in de havenuitbreiding van Rotterdam. Speciaal voor de arbeiders, die hun werk op Rozenburg vinden, zal de nieuwe stad op Voorne moeten wor. den gebouwd. De burgemeester van Spykenisse wees er tenslotte met enige nadruk op dat zijn mededelingen berusten op oen prognose en dus in dat licht moeten worden bezien. Met het bouwen van een nieuwe stad echter wordt door allen, die bij de groei van het Rotterdamse havengebied zim betrokken, ernstig rekening ge houden, aldus de heer Bliek. Door de storm van Donderdag 5 Mei blijkt op Schouwen Duiveland veel schade te zijn aangericht aan de jonge pas boven de grond ko mende landbouwgewassen zoals bie ten. uien, vlas en gerst. W aarschijnlijk nieu we directeur boimpolitie Tr H. J. G. van der Veen, de eerst- aanwezend-huofdingeneur van de I ^.je"st Van Bouw- on Woningtoezicht, die hoogstwaarschijnlijk In de raads- vergacdring van morgenmiddag zal worden benoemd tot directeur van deze dienst als opvolger van wijlen ir C. Efling Dijkstra, werd m 1911 te Haarlem geboren. Hy studeerde te Delft voor bouwkundig ingenieur; gedurende zijn studie was hij een I drietal jaren architect in de praktijk werkzaam. In 1948 beëindigde hij zijn t studie en was vervolgens enige tijd •erbonden aan het bureau van wijlen zijn op vele plaatsen onder bet and bedolven of door het scherpe zand .afgesneden". Op verscheidene plaatsen zijn pas gegraven sloten vol gewaaid met zand. Door de storm werd namelijk veel j Brchitoct A. van der Steur. Na korte zand meegevoerd. De jonge plantjes l!r ^e^ben pp het Bouw- Vrijdag j 1. ontving SVC haar tweede tegenstander in de neder laagserie, nJ. de kortgeleden even eens naar de le klasse gepromoveer de Rotterdamse volleybalvereniging Hou Stand. De SVC-teams speelden deze avond voor wat ze waard wa ren. Dames 2 opende de rij en won in een enthousiaste wedstrijd met 21. Het eerste damesteam begon nogal De afdeling Schiedam van de Ne- slapjes, doch na de eerste set her- derlandse Vereniging van Huïsvrou- j stelden de SVC-meisjes zich keurig, wen heeft gisteren een excursie ge- 1 In de laatste sets toonden de SVC- MaKflliyd.avti„u maakt naar de Haas Aazijn fa brieken sters bun technische meerderheid en merendeels mime mpiwn in Haarlem. Via Den Haag en Leiden zo eindigde deze wedstrijd eveneens 1 mmm WT «evnrriécrrT kwam men door de bollenstreek in met de cijfers 2-1 in het voordeel1 P 5 -ev™,eoYj' reeds eieren 'in het nest. Nog deze Jhel gebied van het Botlekplan) heeft maand zullen wij a] jonge kievitjes. grutto's, tureluurs en kemphaantjes kunnen bewonderen. Gelukkig is de raapt yd al een poosje achter de rug (19 April was de laatste dag, dat eieren van kieviten en grutto's geraapt mochten worden» het rapen van eieren van alle andere vogels is en was verboden zodat de vogels nu weer rust hebben Enkele kieviten en grutto's.en mis schien een enkele tureluur en scholekster, broeden weer op het terrein van het nieuwe bos met naaste omgeving, zodat wjj om zo te zeggen, deze vogels vlak bij huis hebben. Naar wij hopen komen daar nog de heer P. J. Bliek, burgemeester van Spijkenisse en Hekelingen, een uit voerige causerie gehouden over het onderwerp „Perspectieven en conse quenties van het Botlekplan". Bur gemeester Bliek heeft zich feitelijk daartoe niet bepaald: hy Is veel aan alleen het hoofd geboden zal kunnen worden bij de uitvoering van het Deltaplan, waardoor betere ver bindingen mogelijk zim en de eilan den niet meer geïsoleerd zullen lig gen doch uitkomst bieden als woon- en recreatieterreinen, In het begin bij de snelle ontwikkeling van hot Noord wyk en vandaar ging men naar de azijnfabrick. De bedrijfslei der van deze fabriek heeft de dames in het kort verteld, hoe dc azijn vroeger werd gemaakt en hoe het tegenwoordig gaat. Vervolgens zijn Het jeugdwerk ,.'t Visnet" jn de Betlehemwijk hield Dinsdag in de Schouwburgzaal van Odeon een pro- paganda-avend. Er was veel publiek, j„i_ - -- het Het omvatte oa. het optreden van een aantal kinderen van 6 tot 9 .iaar, die bureau Wageningen op het Algemeen Bouwbureau voor de Wederopbouw werd hij benoemd tot hoofd van de Bouw- en Woningtoezicht in Leeuw arden. Op t Augustus 1946 werd hij ingenieur eerste klasse in dienst van at- gemeente Rotterdam. Kort daarop volgde zijn benoeming tot hoofd ingenieur en sinds Januari 1952 is hij eerstaanwezend-hoofd ingenieur te vens waarnemend directeur van Bouw- en Woningtoezicht. de dames rondgeleid en hebben zo j klasser. van de Schiedamse dames De heren van SVC vonden dat zij j ondcr leiding van mej. E. net nu zeker niet minder konden lichte oefeningen deden, van vl-u doen. Het tweede heren-team sloeg goochelaar, en"de opvoering van een Hou Stand met o—0 en toonde zich éénacter „Dc levende etalagepop" een waardige toekomstige res. eerste t door wat oudere meisjes. Twee meis der gegaan cn kwam daarby tot de Botlekplan: en cr zijn tekenen cie conclusie, dat het Botlekplan een noodzakelijke consequentie van dc geschiedenis ts en voorts, dat hef Bot lekplan ei> het Deltaplan reeds on verbrekelijk met elkaar zijn ver bonden. een goed beeld kunnen krijgen de vervaardiging van de azijn. Tot slot werd nog een bezoek gebracht aan het landgoed „Gro mndaal" in de buurt van Haarlem. Oin 6 uur wa ren de dames weer in Schiedam. jes met guitaar speelden VCJB geeft opvoering in Irene De Vrijzinnig Christelijke Jeugd beweging, afdeling Schiedam, houdt Woensdag 18 Mei in Irene ,aan de Nieuwe Haven een toneelavond, waar wordt opgevoerd: ,.'t Is een schandaal, generaal", een klucht m 3 bedrijven van Maarten van Vucht. Aanvang 8 uur. Vrouwenbond NW sluit het seizoen De referent schetste de ontwikke ling van de Nederlandse industrie in het begin van deze eeuw. met name die van Rotterdam, waarop de invloed van de Rijn van doorslag gevende betekenis is geweest. Vanaf 1890 is de ene haven na de andere gegraven: de belangrijkste waren wel de le Petroleumhaven (1929) en de 2e Petroleumhaven (1949), hetgeen niet te verwonderen is, gezien de enorme vlucht van de olie-industrie, die in Nederland in 1930 neg maar 25 ha besloeg, doch thans beslaan do raffinaderijen, etc., reeds 422 ha, ter wijl men nog 108 ha in reserve heeft. Nadat het industrieplan-Poorters- haven was verworpen en het gebied tu«sen Vlaardingen en Maassluis ook niet geschikt bleek, kwam in de Rotterdamse Raad op 5 Maart 1947 het eerste voorstel voor creering van een nieuw industriegebied, dat al Lezing Pro Juventute daar op wij zen zullen Schiedam. Vlaardingen Maassluis 011 Spijke nisse woonruimte moeten verschaf fen Burgemecstei BliPk achtte liet de taak van de regering, die industra- lisatie propagandeert, te zorgen, dat! De Vereniging „Pro Juventute het ernstige schade ondervindende j Schiedam houdt op Vrijdag 20 Mei agrarische volksdeel door liet Rijk 1 de jaarvergadering in het Jeugdhuis een gezonde compensatie wordt ge- J van de Ned. Protestantenbond. Lan- boden. ge Haven 103. Bij die gelegenheid Aan de hand van kaarten en teke- zal de heer J. A. Sellenraad. inspee- ningen lichtte de heer Bliek zijn metteur van het onderwijs in Enschede belangstelling gevolgd betoog toe. spreken over „Sexuele opvoeding". TT_.. - J1-" "«.i ten £,<",cicil .-)|JCC1UVII iru Heren 1 tenslotte, in aeze serie het I zongen vrolijke liedjes. De 16-jarige enige team dat nog ongeslagen is, Koos de Waard tenslotte zorgde voor won eveneens met 3—0 in een span- pianospel. Het laatste gedeelte nende wedstrijd. waarin uiteindelijk i het programma droeg een ernstiger 1 vèrcier toch de betore techniek zegevierde, i ka ra'-*— Vrijdag a.s. ontvangt SVC het sterke Rotterdamse DRL. Als alie teams echter hetzelfde spel ver to- I nen als tegen Hou Stand, dan is er j zeker een behoorlijke kans de over winningen van de afgelopen week te prolongeren. Marine op E 55 Het terrein van de Koninklijke Marine op de E 55 zal als officidel marine-terrein tv orden aangemerkt- Dat betekont, dat er iedere dag or. +i vlaggenparade zal worden gehouden 5>. urost j en dat iedere avond taptoe zal wor- den geblazen door mariniers. Op het terrein komt de Koninklijke Marine met een uitgebreide inzen ding, waarvan de zgn. Koningssloep die uitsluitend gebruikt wordt voor het aan boord brengen van koninklijke bezoekers het be- Zangrijkste onderdeel zal vormen. ï,"r Verder zullen gedurende de E 55 enkele marine-schepen aan dc kade T-» /MAT.- «ui «it-av;muï'i» «uil uu r. <1 Li c Dominee C. A-K ore vaar sprak nel meren. Het eerste daarvan zal zijn ft,wnnrfi K"- H. M. S. fregat „Fret" van 17—20 Mei. slotwoord van deze geslaagde eenkomst. bij- In de Dinsdag te Vlaardingen ge-Museum wordt 3 250.— subsidie ver houden vergadering van de Kamer strekt, 100.wordt bygedragen m van Koophandel en Fabrieken voor de oprichting van een gedenkteken de Beneden-Maas werd mededeling voor Willem Beukelszoon te Bier' De Schiedamse afdeling van de ]on«s uitgroeide tol wat nu bekend 1 gedaan van een schrijven van devliet, de subsidie voor de Verenigin; Vrouwenbond N.V.V. zal het seizoen js ajs Botiekgebied. eerst slechts I Nederlandse Spoorivegen, waarin de voor Vreemdelingenverkeer te Schic 550 ha groot, sn f949 op papier reeds 1 verwachting werd uitgesproken, dat dam werd verhoogd tot 150. 1310 ha. Men mag aannemen, dat inject ingang 25—30 jaren het Botlekplan gcreah- 1""' ,ri" sluiten met een speciale bi'eenkortv in hst Volksgebouw op Dinsdag 17 Mei. Door de afdeling Vlaardingen zal, naast enkele lekesppJen, het toneelspel „Hoe het groeide" opvoe ren, waarin het leven en werken van de Vrouwenbond in 5 jaar wordt uitgebeeld. seerd zal zijn. Da» zal veel anderd zijn op de Zuidelijke oei er van de rivier. Na Hoogvliet zullen andere satellietsteden zyn verrezen, waar voorspreker noemde Spykenisse en vervolgens een nieuwe stad aan het Voorns kanaal. In deze contreien zal in die periode de bevolkingsaan- (I>c redactie behoudt rich het reent voor Insezonden stut. ken voor deze rubriek te bekorten. Anonieme stukken zaan in «Ie pmllemand). „Koopt in eigen stad Uw waar, can helpen wij elkaar". Deze leus kun je dikwijls lezen. Op zich zelf is er niets tegen, maai- wanneer .ie zo eens door de stad dwaalt en je ziet de diverse timmeringen. ptu* opknappingen van diverse firma's, dan valt het op dat de middenstan ders er geheel andere meningen op na houden. Zelfs bestuursleden van de middenstandsbonden laten hun werkzaamheden verrichten door firmanten uit Rotterdam of andere steden. Maar wanneer een eerzaam burger zijn nieuwe spullen in Rot terdam gaat halen, dan zouden ze er heel araag iets van zeggen. Ik vraag me dan ook af. of het niet beter zou zijn dat ook de midden standers met bovenstaande leus rekening gingen houden, daar ze immers zelf, getuige hun adverten ties wil Ier. dat ook de inwoners van onze stad hiermede rekening houden Het is immers nog altijd zo. dat goed voorbeeld goed dopt volsen, L, S. kunstlievende leden onder het personeel van de Werf Gusto, die vaardig met het penseel of de tekenstift omgaan, hebben zich verenigd in de schilderclub „Beati", die weer een onderafdeling is van de personeelsvereniging Gusto". Door „Beati" nu wordt aanstaand week-einde een tentoonstelling ge houden van het door de leden in - het afgelopen jaar vervaardigde I men niet meer door de mazen j werk. Het is overigens de negende 1 het net zal kunnen heenkruipen, maal dat Beati-ledon exposeren. In de enorme kosten van de IJs Ditmaal met 89 stukken van 11 bestrijding 1953H954 zal door de Kö- leden. Daarbij nog cen vijftal wer- j mer voor 2.000.— worden b used ra de dienstregeling aan de Stichting Internationale Ha- Mei 1935 de verbindingen met het ringrit Vlaardingen een bijdrage ver- Noorden en Oosten van Nederland (dus de aansluitingen te Rotterdam) verbeterd zullen worden. De postverbinding tussen Den. Briel en Rotterdam schijnt minder vlot te zyn en hieromtrent is men in con tact met de Posterijen. Het Comité Oud-Hollandse Markt van de winkeliersvereniging BilJiton- Iaan te Viaardmgen heeft ontheffing gekregen van de winkelsluitingsvcr- ordernig gedurende de periode van zijn „markt". Houten haringvaatjes zijn door de PTT verboden in de toekomst, waar tegen van de zijde van de haring handelaren ernstige bezwaren zijn gemaakt. Gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing. V/i nkelsl ui ti ngsaangel cgenheden i n Vlaardingen, Maassluis en Ouden hoorn werden behandeld; m laatstge noemde gemeente zal worden gead viseerd tot een halvedagsluitinj. vent verbod in Zuidland zal strengel' worden leen cl van 250.bovendien wt de Stichting een doorlopende garan tie gegeven van 500.—. i. HoeHs Machine- en ken van de kunstschilder H. Spet ter. die de artistieke leiding van de eiub heeft. Ook door de Leerschool wordt werk van de leerlingen ge- ex ooseerd. De expositie wordt Zaterdag 14 Mei cm 12 uur geopend in de can- tine van de Werf Gusto (Maasdyk 5) en blijft open Zaterdag van 12 tot 19 uur en Zondag van 10 tot 18 uur. De C. H. Kiesvereniging „Groen van Prinrterer" houdt Woensdag 18 Mei in Irene een voorlichtingsavond over het laatste herderlijk schrijven van de Nederlands Hervormde Kerk. De beer J. Reljera. burgemeester van Kamerik (U.) en Jid vao de Eerste Kamer zal spreken over „Kerk en Staat". Aanvang S uur. gen Lange tijd is hieromtrent met Rotterdam verschil va» mening ge weest en intern ook; het bestuur van de Kamer' leed hier een nederlaagje, want zijn voorstel was niet verder te gaan dan het vastgelegd bedrag, zijn de 346.—. De Kamer sprak zich uit voorstan der te zijn van openstelling van stembureaux tot 19.00 uur 's avonds. Aan het Nationaal Gedistilleerd GEBOREN: Catharina M. H. L. d. van E Slicker cn C. M. A. dc Winter: Wouter, z. van C. Een hoorn en P. 3Vf. v. d. Hoek; Rtta G.. d. van P. L. C. Verhoeven en J. A. de Bruijne: Elsje A. E.. d. van P. N. A. Ligtvoet en C. E. J A. Krul; Geertje, d. van J. Berk hout en A. J, Rissema. Zuurstof fabriek Uit het verslag over het jaar 1934 van de N.V. W. A. Hoek's Machine- en Zuurstoffabriek. gevestigd te Schiedam, blijkt dat de machinefa briek het gehele jaar 05 volle ca paciteit heeft gewerkt; merendeels voor binnenlandse rekening, terwijl ook voor de eigen gasfabrieken di verse machines werden afgeleverd. De personeelsvoorziening en m het •rtu- 1 byzonder die van de geschoolde ar- Hct beidskrachten heeft veel zorg ge- ivat I baard. Niettemin waren de uitkom- ■asfesteld. zodat 1 slon bevredigend, terwnl de fabriek aan het eind van het jaar nog ruim van orders was voorzien. De zuurstoffabriek kon wederom een grotere afzet bereiken, echter met een volledige belasting van het productie-apparaat. Ter ontlasting i hiervan en met het oog op de te verwachten verdere stijging van de afzet werd besloten cen zuurstoffa- briek in Den Haag te bouwen, mede ter besparing van de hoge vracht- koster). Gehoopt wordt deze fabriek nog dit jaar in bedrijf te kunnen stellen. De fabriek in Indonesië hebben ook nu weer cen behoorlijke pro ductie bereikt. De voorzieningen no dig voor deze fabrieken ondervon den moeilijkheden door import restricties. In 1954 werden tot commissarissen benoemd de heren G. W, van Ber gen Walraven en ir D. T. Ruys, ier- wijï de aftredende commissaris de heer M. C. Koning als zodanig werd herkozen. De bruto bedrijfswinst bedroeg 2.303.580.89. ïncl. renten en andere baten. Een dividend van 12 procent werd voorgesteld. Bij SBLO-jubileum Ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de S.B.L.O. in Juni a-s. is er ook een j un ;or-voe tbaltour noo t geo rgan i - seerd waaraan deelgenomen zal worden door tien voetbalverenigin gen die elk een juniores-team uit zenden, De finales van het tOurnooi worden dan tijdens de jubileum feesten gespeeld, maar daaraan voor af gaan een groot aantal voorwed- strilden. die Maandag a tc begin nen, elke Maandag gespeeld wor den om 7 uur. Het zijn wedstrijden van twee maal een half uur. Het wedstrijd rooster is als volgt: Maandag 16 Mei: D.H.5.—H.B.SB. D.R-Z.Schiedam. Excelsior-S.V. D.P.W. Hermes D.V.S.—S.V.V. Maandag 23 Mei: S.F.C-H.B.SS.; D.H.S.—Schiedam; S.V.D.P.W.—Ur- sus en S.V.V.Excelsior. Maandag 31 Mei: D.R.Z.—S.F.C.; H.B.S.S.—-Schiedam; Hermes/D.V.S. Ursus; S.V.V.—S.V.D.P.W Maandag 6 Juni: D-R.Z.-—H.B.S.S.; D.H.S.S.F.C.; Hermes D.V.S.— S.V.D.P.W. en Excelsior—Ursus. Zondag 13 Juni: SchiedamS.F.C.; D.H.S.D.R.Z.; S-V.V.Ursus en Excelsior—Hermes D.V.S, Het was gisteravond gezellig druk op de InHaBé. die toen voor het laatst open was. Ruim 1700 bezoe kers hebben nog voor het laatst deze beurs bekeken. Ondanks de drukte op de laatste dag heeft men de 15000 bezoekers niet kunnen ha len. Het is bij 14000 gebleven. De standhouders hebben cr na afloop nog een gezellige bijeenkomst van gemaakt, die tot diep in de nacht duuide. Voor het laatst is er no<> oor. extra mooie prijs uitgedeeld onrim* cle H'zoekers. Deze prijs, een teV- visietoestcl. is gevallen op hel nuin- nvw xDlOI, maar dc bezitter van hei. kaartje was niet meer aanwezig, toen de prys zou worden uitgereikt. Laatste Museum-concert door Intertexta De Vrienden ven hei Stedelijk Museum wordt Zaterdagavond 14 Mei. aanvangend om 8 uur, in dé Aula het laatste Museum-concert van het seizoen geboden en wel te geven door het kamermuziek-gezel- schap „Intertexta. een groep van vBktrHJsiei en enthousiaste dilettan ten. Zij brengen een afwisselend progi-amma van 2 tot 6-stemmige kamermuziek met als soliste de so praan Wieb de Rook. Opgevoerd worden werken van Gabriel. Ditters van Pittershof, Buxtehude, acht en Badings. Zaterdag viert de heer R Bakker, eerste hoofdcommies van de af deling Onderwijs en Volksontwik keling ten stadhuize. chef van het bureau inkoop en distributie, zijn veertigjarig jubileum in gemeente dienst. Ambtenaren kunnen hem Maandag 16 Mei 's morgens van tien tot elf uur in de trouwzaal derde complimenteren. Verdere belang stellenden worden bij voorkeur na elf uur verwacht. Melkhandelaa redt meisje uit sloot De melkhandelaar S. Pols fietste langs de Kerk weg in Ouderkerk aan de IJssei toen hij een paar kinderhandjes zag opsteken boven de water spiegel van een sloot. De man wierp zyn fiets neer, begaf zich te water en haalde de vierjarige Netty Baas uit de sloot. Een ongeveer even oud vriendinnetje van het kind had rustig aan de kant van de sloot staan kijken. „Zij ligt in het water" zie ze nog laconiek tegen de melkhandelaar. Do Rotterdamse voiksdanskring ontvangt eind volgende week be zoek uit Oostenrijk: de Oosten rijkse Volksdansgroep Salzburger Gebirgstrachtersverein Alpinia. Deze groep met o.a. cen echte Oosten rijkse boercnkapel verblijft hier van 18 Mei tot 28 Mei en zal op- terden tijdens een openlucht uit voering in het theater Dykzïgt op Zaterdag 21 Mei om 8 uur 's avonds en tijdens een volksdansbal op Zon dag 22 Mei in Emporium. De groep heeft het programma van volks dans, cithers pel en schuhplattlers. Op Zondagmorgen 21 Mei worden de Oostenrijkers ten stadhuize ont vangen. De 25-jarige politie agent S. van Sprang uit Curacao die met verlof in zijn geboorteplaats Stad aan het Haringvliet vertoefde, reed Dins dagmiddag in een auto tegen een huis in Achthuizen, doordat hij door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. Bij de aanrijding sprong een por tier open, waardoor de heer Van Sprang uit het voertuig werd ge slingerd. Ernstig gewond moest het slachtoffer naar net ziekenhuis in Dirksland worden vervoerd. Zowel de gevel van het huis als de voor kant van de auto werden be schadigd. gevr/voor hele of halve dagen, bekend mot boekhouding. VAN DER SMAN'S DROGISTERIJEN HOOGSTRAAT 115 TELEF. 63241 Muziekinstrumenten Gramofoonplaten Te hoop gevraagd j Radio van Dyk. Hel grootste en modernste radiobedriji van Schiedam Hoogstr. 119, tel. 69572; Rembrandtlaan 64, tel. 66084. Te koop gevraagd in prima staat verkerende piano. Br. onder no. S 345 bur. van dit blad Diversen Fotografie Vour alle schoenre para tie is Bata beter en voordeliger. Spocdrepriraties klaar iprwiil U wacht Hoogstraat UI, telefoon 696Ö2, Voor pasfoto's naar K. van /uureïi. Hoogstraat 10$ tel 6b(20 in spoedgeval desge wenst in 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1