Alle autobestuurders kregen een briefkaart in handen C D Schiedam waardig op de E 55 vertegenwoordigd Onteigeningsslachtoffer brengt bezwaren voor Nieuwe BLO-scholen in September geopend enige tweede bedienden Leerling bediende en inpakster Timmerlieden halfwas Timmerlieden Nadruk op de dynamiek en de industrie van onze stad AGENDA De Zingende Jeugd Kerkewerk in een nieuwe wijk Bij Maastunnel en Maasbruggen: Grote telling en enquête voor bouw nieuwe oeververbindingen Botsing met bomen Fietser aangereden De stadhuis-bouw Jammer van de goede huizen - en er zijn andere plaatsen 1500 schoolkinderen naar buiten Debat over huwelijks wetgeving in Israel nu niet wenselijk Toeristencentra van Beieren krijgen spoedig speelbanken Britse oud-strijders I komen naar Nederland in „Britse week" Val in het dok van Wilton-Fij enoord HBS-A kampioen sclioo'schaken Sehoolwandelmars Laboraloriumschip op zoek naar vis Twee joy-riders gepakt Fiets gestolen Plantage-concert Burgerlijke Stand Bijeenkomst van de NPB Vrouwenbond Proces Jungschlager Nog geen visum voor advocaat Curtis Bennett Zweeds vliegtuig voor eerste maal over Noordpool naar Japan Djakarta aanvaardt ontslag chef-staf Bambang Soegeng SCHIEDAM DAMESMODES W. v. 1 BURG IEEN BRIL! Spt&^p/iek Blilil KOERIERSTERS 2 Donderdag 12 Mei 1955 De Groei en Bloei van Stad en Land Op de E 55, de manifestatie ran de Nederlandse Energie In Rotterdam, krijgt ook de stad Schiedam ecu eigen plaatsje en wel in het grote pavil joen gewijd aan de „Groei cn Bloei van Stad cn Land", dicht bij de kolos sale constructie die de eenheid der provinciën symboliseert. Het ligt op een zeer mooi punt midden In het park. En net zoals de gehele E 55 uit de thans nog heersende schijnbare chaos vorm begint te krijgen, zo begint er ook vorm te komen in de stand van Schiedam erzichtje Apothekers-nachtdienst: Apotheek M. M. H. Evers, Lange Ha ven 81. Bellen bij ongeval: G.G, en G£», Tulnlaan 80. telefoon 69280. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan dag! van 8.80 tot 4.80 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van tot 8.30 uur. Zondags gesloten. K.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 «ot 8.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks; 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan van. Luyn. Bioscopen: Passage, 2 uur: Het mysterie der twee vrouwen." Monopole, 2, 7 en 9 uur: „Uit de brand ben je". Voorstellingen: Irene, S uur: Havenparochie Rotterdams Kath. Schouwtoneel. Cantine Roeiants, a uur: Perso neels ver. Roelants. Filmavond over „Diergaarde Blijdorp". Passage, 8 uur: Kath. .Kring Rotterdams Toneel met „De Barbier van Sovilla". Musis Sacrum, 8 u: Feestavond Voetbalver. F.F S.C. In Musis Sacrum aan de Lange Haven heeft het R.K. Meisjeskoor i „De Zingende Jeugd" van de Sin- i gel-Parochie gisteravond weer eens j laten zien wat zij kunnen op het I gebied, van zang en spel. De groep van 7—13 jaar voerde op „Aladin bij de Woud vorst in", een sprookje in vier bedrijven, dat in vlot tempo Lutona De beste jaren van ons leven De toneelgroep van de Evang. Lu therse Gemeente, „Lutona" heeft gis ter* vond in gebouw Irene een goede opvoering gegeven van het toneel stuk „De beste jaren van ons leven", een spel gebaseerd op de bekende Amerikaanse roman van de schrijver Mc Kinley Kantor. In dit toneelstuk wordt men geconfronteerd met de problemen, waarmee een militair na zijn demobilisatie te kampen krijgt. Lutona heeft dit gegeven op een goede manier voor het voetlicht ge bracht en oogstte daarmee veel suc ces. De heer D. Kramer vertolkte de rol van de verminkte matroos Wer- mels. De regie was in handen van de heer A. Zuidgeest. Een hartelijk i applaus beloonde na afloop de to nelisten voor hun spel. De avond werd geopend door dr. H. J. Jaanus, Evang. Luthers predi kant te Rotterdam en consulent van de gemeente in Schiedam. Hij sprak er zyn vreugde over uit. dat er zo'n grote belangstelling voor deze ont spanningsavond- bestond. In de onlangs geopende Prinses Marjjkeschool aan de dr e Visser laan m Nieuwland waren gisteravond talrijke belangstellenden samenge komen om met elkaar van gedachten te wisselen over vragen, betreffende het beginnende kerkewerk van de Ned. Hervormde, Kerk in een nieu we woonwijk. Vicaris Alb. van den Ban opende de avond. De beer J. de Weerd, een van de leden van deker- keraadscommissie belichtte ver- voor het voetlicht werd gebracht scheidene kanten van het kerkewerk, Dp jeugdige klantjes beschikten f zoals,.d,e evangelisatie en het belang van deze stand Een De inrichting wordt uitgevoerd naar een ont werp van de Haagse architect S. Aardewerk, die meerdere stands heeft ontworpen. Schiedam wordt hierin naar voren gebracht als een centrum van bedrijvigheid en voor al van industrie. Daarom is het grondmotief in. de stand de cirkel, dit in tegenstelling met de aanlig gende stands waar de kubus de hoofdfiguur is. Om de dynamiek van Schiedam te symboliseren is op een van de wanden bij de ingang een fotogram of 7. g. „pendel-foto" aangebracht. Dit is een lichtende hjn op een donker vlak, die men. verkrijgt door een brandende lamp voor een open camera te laten schommelen. In het midden van de stand komt op ecu ronde tafel een grote lucht foto van de stad Schiedam, waar boven een wolk van kleme lamp jes zullen flikkeren. Verder komen er aan de wand van de_ expositie ruimte vele grote foto's, die de aspecten van de stad weergevers. Verder wordt de stand gevuld met de inzondingen van een aantal Schicdamse industrieën. Deze wor den meest geplaatst op ronde po diums, een soort grote pillendozen. In de eerste plaats natuurlijk de gedistilleerd-industrie, waaraan een 18-tal distilleerderijen medewerken. Opvallend is de inzending van de Verenigde Glasfabrieken: een. ge bogen vlak van glazen stenen met een bodem van verlichte flessen. Hierboven komen grote glazen druppels te hangen. Artistiek en symbolisch. De machinefabriek A. Fontijne en de N.V. H- J. Scheffers demonstre ren twee machines, terwijl verder vertegenwoordigd zyn de Coca-Co- 1 a-fabriek, de xnetaalbuizen-fabriek Excelsior, Th. J. L. van den Bcrg's eter niet- en board fabriek. A. W. Hoek's Machine- en Zuurstof fa briek, de Eerste Nederlandse Fa briek van Manometers en Van 't Hoff Jongepier Kantoorboeken- fabriek. Een zeer bijzondere inzending is ook die van de HAV-bank. waar bij een abstracte en zeer grillige draadconstructie de verwevenheid van dc bank met de maatschappij weergeeft. Op het ogenblik kan men nog mei meer dan een grond-wdruk krijgen van deze Sehiedamse stand. De schilders en -timmerlieden hepen .nog bedrijvig heen en weer tussen de ronde eilandjes van do exposi tie-podiums. Maar uit wat er is, krijgt met toch wel de indruk van een artistiek verantwoorde stand. Zo gezien kan Schiedam met ere voor de dag komen. over de nodige vaardigheid om dit V2n huisbezoek. Hij was voorstan- j dan het nu al was. Dat gold voor- rtor i'an Ho r-inWnVUir-ier Iran Pon n i L- w -l Vandaag wordt iedere personenauto en iedere vracht wagen die de Maasbruggen en de Maastunnel passeert geteld en vandaag wordt ook iedere bestuurder van een voertuig dat over of door de huidige oeververbindingen rijdt een briefkaart in de handen gedrukt, een enquêteformulier van handig for maat. Dat alles dan, al deze moeite, doet de directie van de Dienst van Stadsontwikkeling en Wederopbouw om kostbare gegevens in haar bezit te krügcn voor de aanleg van nieuwe oeververbindingen. Van zeven uur vanmorgen tot eindigd? Er waren er natuurlijk die zeven uur vanavond wordt al het autoverkeer over bruggen en door tunnel geteld: dat is niets bijzon ders, 't gebeurt wel m«»er, overal in de stad. Wel bijzonder was wat om "klokke acht uur begon: het op vangen van de auto's in fuiken, 't laten stoppen, het uitreiken van zo'n briefkaart die men voor in zending niet hoeft te frankeren: met aparte kleuren voor personen wagens en voor vrachtauto's. Tien tallen mannen deden dit uitreiken, met een soort conductcurstas om de hals. Als de mannen in zwart leer van. de verkeerspolitie er niet wa ren geweest om alle auto's over de diverse fuiken te verdelen, dan was hun werk nog zwaarder geweest Gistermorgen om kwart voor ne gen is bij de spoorwegovergang m de Ovcischiescstraat een porsoncn- auto, bestuurd door eie heer E. Ni mf Rotterdam in botsing gekomen met de spoorwegbomen. Het dak van de auto kreeg een lichte deuk. Op de Nieuwe Haven zijn gisicr- morgen om 7 uur twee wi drilde*"'' met elkaar in botsing gekomen. De wielrijder P. O. uit Rotterdam reed op het rijwielpad in de richting van de BK. Laan cn haalde de heer A v. R. eveneens uit Rotterdam m. Hu reed tegen de achterkant van deze fiets, zodat Van R. viel. Hij kreeg lichte verwondingen. Door de G O. en GO. is hij naar het Coolsingel- ziekcnhuis in Rotterdam gebracht, vanwaar hij later weer naar huis kon gaan. stand op de E 55 iraor nog hard, aan geieerkt wordt. Op de ronde witte „pillendoos" vooraan komt de luchtfoto urm Sc/uedam. in het midden de (geruite) glazen zuil tian de. Glasfabrieken en rechts vaag de grillige ijzerdraad-constructie van de HAV-barik. de 6'chtedamsesprookje gezellig naar voren te brengen. De meisjes van 3317 jaar ga ven een goede vertolking van „Een bakvisgril", een zangspel in drie bedrijven. De leiding was in han den van Jo Linkels. De avond werd geopend door pa ter A. van Deventer O.P. Tegen het bekende plan van de Gemeente, om een 117-tal panden, inhoudende 150 woningen, gelegen in d^ buurt van het Emmaplantsoenn, te onteigenen, zulks ten behoeve van de bouw van een nieuw Stadhuis, is een bezwaarschrift ingediend en wel door de N.V.' Schrijver's Woning inrichting, die eigenares is van het pand Singel 70, waar haar directeur, de heer F. Schrijver y/oont. Requestrante wordt in rechte vertegenwoordigd door mr G. M. Hovingh. In dit bezwaarschrift worden argumenten naar voren gebracht die ook gelden voor de bewoners van de andere te onteigenen panden, zodat wij gemeend hebben hier wat uitvoeriger melding van te moeten maken. Aangevoerd wordt dat de woning nood in Schiedam, evenals in de an dere industrie-steden zeer groot is. Eind 1934 waren er nog 4.700 wo ningzoekenden in Schiedam, waar van 1.300 noodgevallen en 800 ,.cre- peer"-gevallen. En het zal nog vele jaren duren alvorens het woning probleem geheel is opgelost. Ook de Raadsleden waren eerder met zorg vervuld over de noodzakelijkheid om ten behoeve van een nieuw raad- iiiis zoveel goed-bruikbare womn- ;cn te amovcron, Daar komt nog bij dat de wonin gen die thans gebouwd worden, be rekend zijn op kleme gezinnen Inmiddels zal de schadeloosstelling wel zyn uitgekeerd en zo rijst de vraag wat de koopkracht zal 2ijn van het ontvangen geld op het tijdstip dat een nieuwe passende woning ge kocht moet worden. De prijs van de huizen stijgt en de koopkracht van de gulden daalt. Requestrante meent der van de oprichting van een wijk- vereniging, waardoor tal van werk zaamheden en het contact beter tot hun recht zullen komen. Na deze in leiding volgde een levendige discus sie. In een brief van de Sehiedamse Gemeenschap aan de ouders van schoolkinderen worden de plannen voor deze zomer bekend gemaakt. De proef, die in 1954 met 600 uit gezonden kinderen werd genomen, slaagde dusdanig, dat dit keer niet minder dan 1500 kinderen (weer in drie groepen) gezondheid en levens lust buiten Schiedam gaan opdoen. Dit keer in Oosterhout. waar als be kend door onze gemeente een school- buitenhuis zal worden gebouwd, Het terrein is prachtig gelegen, midden tussen de bossen en zandverstuivin gen en vlak bij een schitterend open lucht-zwembad. Iedere groep zal daar vijf dagen j al voor de spitsuren, dus ook di rect na acht uur vanmorgen. Op grote afstand al werden de auto rijders gewaarschuwd door middel van. speciale borden. Vier vragen stonden er op de kaarten: Waar bent u uw rit be gonnen. waar hebt u in Rotterdam liet laatst gestopt voor u deze kaart ontving, waar hebt u in Rotterdam het eerst gestopt nadat u deze kaart ontving, waar is uw rit ge- meer dan één kaart ontvingen door herhaald kruisen van de Maas. maar zij moeten alle kaarten in zenden. „U wilt vlot verkeer via tunnel en brug?, antwoordt ons dan secuur en vlug", was het motto. De reacties van de chauffeurs? JERUZALEM. Het is thans met wenselijk, dat het parlement van Is rael gaat debatteren over amende menten op de huwelijkswetgeving, die bepalen, dat tjurgerlijke huwe lijken toegestaan zijn. Dit heeft de vertoeven; het vervoer geschiedt met i Israëlische minister van Justitie Pin- MiiNCHEN. Beieren zal binnen afzienbare tijd zijn toeristen gele genheid geven hun geluk op de rou lette te beproeven. De toeristencen tra Garmisch-Partcnkirchen, Bad Relehenhall en Bad Kissingen zijn door de regering gemachtigd onder handelingen te beginnen over de oprichting van speelbanken. Zij hadden zich al lang beklaagd over cn achterstelling bij andere delen van Duitsland, waar de speel banken wel waren toegelaten. Tot dusverre telt de bonds'epubliek zes speelbanken, waarvan die in Baden- Baden de befaamdste is. autobussen en de kosten zijn uiter mate laag. De eerste groep vertrekt op 1 Augustus. Op de werf van Wilton Feyenoord is Dinsdagmiddag om kwart Over drie een ongeval gebeurd, waarbij de 55- jarige A. Z. uit Vlaardingen een vai van zes meter maakte. De man was gelukkig niet ernstig gewond. Met dc 28-jarige J. B. B. uit Schiedam was de heer Z. de huid van het m.s. Andijk aan uet verven. Bij het ver plaatsen v j de stelling waarop zij has Rosen Woensdag verklaard. Hij vreesde, dat de kwestie moge lijk conflicten zou kunnen veroor zaken bij de verkiezingsstrijd. De aanleiding van de beweging om de huwelijkswetgeving is de hongersta king van Mosje Barak, een jonge schilder die met een Christen-meisje wenst te trouwen. Protestvergadering tegen nieuwe crejmatieregelinp; De School-schaakeompetitic 1954- dan ook dat een onteigening nu i stonden raakten de poten vast, zodat praematuur moet worden geacht en de schraag schuin getrokken werd. een ongerechtvaardigde last legt op De Z. verloor het evenwicht cn viel de schouders van de onteigenden. in het dok. Hij klaagde over pijn in Ook dc verplaatsing naar andere de rug. Door de GG cn GD is hij naar woningen brengt bezwaren met zich het gemeenteziekenhuis vervoerd mee, die de bewoners van de ont- i waar hij is opgenomen. Zijn toestand eigende panden zich zullen getroos- j is redelijk. ten, indien inderdaad het nieuwe 1 voor grote "gezinnêiTis het'nóg"steeds Raadhuis nergens anders gebouwd I zeer moeilijk een passende woningzou kunnen worden. Met schroom, i te vinden. Wel wordt een extra- daar niet terzake deskundig, wijst bouwvolume toegewezen, maar hier- j requestrante echter naar dc nieuwe i mee zijn, zo meent requestrante. de Damlaan. De ontwikkeling van grote gezinnen niet gebaat, terwijl er i Schiedam gaat in Noordwestelijke evenmin zekerheid bestaat dat door richting en in de buurt van de Dam- opschuiving grotere woningen vrij- i laan verrijst een geheel nieuw- stads- jggg js sejZoen gewonnen door komen. Dit wordt door requestrante dcei. waarin een nieuw stadhuisje tf,am van J335 a, bestaande uit naar voren gebracht omdat de di- j fraai zou uitkomen. Niet belemmerd spelers: Kees Kniepstva, Nico rccteur een gezin heeft van 12 per- s door de havens in de stad en door Kerkboff, Jan Post en Johan Win- soncn. i dc drukte van de verkeersweg Rot- heiman. Verder wordt opgemerkt dat het 1 *CP(*am'~!y*a^r^i?5?rw$o!iv!f,? Voor de tweede maal is dus de niet te voorzien is wanneer met SJgJ1*5Ln Snidoen Het bliift1 wisselprijs. uitgeloofd door de Sehie- dc bouw van het Raadhuis begon- r ,-L.,i) damse Gemeenschap. terecht geko- uen zal worden. Op het ontwerp fn rfVnmee men in de medaille-kast van de HBS hebben, 51 architecten tevergeefs hun h». aan de Overschlesestraat. De win- krachten geprobeerd. Er zal thans %atl hel Emma-pIanLoen zalnaars Van het vorige seizoen waren een architect van formaat aangezocht doen. jn iga3 ,je Willem de Zwijgerschool worden, maar wie dit is. is nog nietGezien de belangen van de bewu-1 en in 1954 het Gymnasium. De re- bekend Evenmin, of zijn ontwerpners van de te onteigenen huizen sultaten van het winnende team wel verantwoord zaï worden geacht. 1 en gezien de hoge kosten van de j waren: Allerminst eenstemmig was dc Raad. j bouw van een nieuw Stadhuis, ver- HBS-A—Rehoboth School 3—? <af- zo zegt het request, over de vraag zoekt requestrante hei Gemeente- gebroken partij), HBS A—Willem de welke gemeentelijke diensten in Het bestuurdan ook een onderzoek te Zwijgerschool 3*412, HBS-A—Prin- nieuwe stadhuis ondergebracht zul- willen instellen naar de mogelijk- ses Irenesehool 31. HBS-A—HBS- len worden Hierbij wordt aango- j heden die de omgeving van de Dam- r 3—1, HBS-A— Gyran. 2tz—m». haald dat Rotterdam aanvankelijk laan biedt. ook gedacht had alle diensten in het Tenslotte wijst requestrante op de Raadhuis aan de Cool singel onder te 1 mogelijkheid van de vestiging van brengen, maar dit is niet mogelijk 1 het nieuwe Stadhuis op de plaats gebleken. In het nieuwe stadhuis van waar nu het gebouw van de Rijks- LONDEN Een aantal Britse oud-strijders die met het bevrij dingsleger in België en Neder land hebben gevochten, zullen bin nenkort naar deze Janden terugke ren en hun kennismaking met de mensen die hen tijdens de oorlog hebben geholpen hernieuwen. Maar ditmaal keren zij terug met voorbedden van dc producten van Britse fabrieken, in plaats van met tanks en kanonnen Zij zullen een „invasie" plegen met ccn convooi van de nieuwste auto's en vrachtwa gens van een Britse autofabrikant- Met dc Pijpers en de Regimentsband van de Royal Scots Greys zal dc stost voertuigen, bestuurd door oud strijders, de volgende plaatsen be zoeken: Brugge (12 Meï>; Gent (13 Mei); Brussel (14 en 15 Mei) en Antwerpen (16 cn 17 Mei). Daarna T,-v T, ,r zuilen zij de route volgen van de DEN HAAG De Vereniging, Britse Week. die van 20 tot 28 Mei voor facultatieve lijkvcrbandmg en ]n Nederland wordt gehouden, de Vereniging voor crematie AVVL hebben gisteravond een vergadering BONN. Professor Ludwig Er- gehouden in hei gebouw voor K. en hard, de Wcstduitse minister van W. als protest tegen het wetsont- j Économische Zaken, hoeft zich van- werp inzake wijziging van de begra- j daag uitgesproken tegen een uit- feniswet dat op 9 Februari jl. door de Tweede Kamer is aangenomen. Er waren vier sprekers: prof. G. J. Sirks, hoogleraar in de godgeleerd heid, prof. dr Garmt Stuiveling, lid van het hoofdbestuur van het Hu manistisch Verbond, prof. mr P. J. Oud, lid van de Tweede Kamer en I de heer P, C. Boone, algemeen secre. taris van de Vereniging voor facul- I tatieve lijkverbanding. De vergadering werd o m. bijge woond door de voorzitter van de Eerste Kamer, mr j. A. Jonkman. Amsterdam zullen alleen de raads zaal, de vertrekken van het College van B. en "W en de strikt noodzake lijke afdelingen van de secretarie Orden gcve3tigd. Dit zijn jjroblemen die nog om een oplossing vragen. Gistermiddag hebben vele Schie dammers in het Oostelijk stadsdeel zingende groepen jeugdige wande- gekomen kunnen worden om de HBS laars zien passcien. naar elders, in een nieuw pand. over Het waren een twaalftal groepen te brengen, waardoor op de plaats ?cholieren in de leeftijd van 8_tot 12 HBS staat. Deze verkeert in een de plorabele toestand en mogelijk zou met hel Rijk tot ovcreenstemmin. maar toch wordt 1 het Stadhuis zou kunnen komen.1 Jaar s?hojen uit Westelijk Rotter- thans reeds overgegaan tot de ont- „Het symbool van de levenswil van 1 SL811}' °ie in iC. witte eigening waarbij het nog niet vast-[onze gemeente" zou dan niet ver-1 P(or)Jwaren gestart. Het staat wanneer de onteigening haar beslag zal krijgen cn wanneer de be woners het pand moeten verlaten. De .Pr esid ent-Theodore-Tissi er het iaboratonumschip van de „In- stitui Scientifique et Techmquè" voor zeevisserij, dal met geheel mo dern materiaal is uitgerust, gaat een reis van acht maanden maken naar de Atlantische Oceaan, de Noord en de Middellandse zee, waar men de trek van vissen zal bestuderen, alsmede zuiver oceanogiaphiseh*- vraagstukken. Van begin tot eind Juni zullen de technici tussen de Golf van Gascogne, de Azoren. de kusten van Portugal en Finistère nagaan, waar de beste visplaatsen op witte tonijn zijn. Van Augustus tot October zal het schip in de Noordzee vergelijkende proeven ne men met verschillende typen sleep netten om precies na te gaan hoe de vang-capaciteit ervan is en of zij jonge vissen vasthouden. Tenslotte gaat de „President-Theodore-Tïssier" in November en December Ir. de Middellandse Zee de beste plekken voor de tonijn vangst zoeken en op i onze gemeente tun U«II iiicl vei" i. 1 1 i,uiijji«v<*wköi. en uu rijzen ten koste van de burgerij. kleurige ^hert, goed geüniformeerd jjg van Corsica naar nieuwe Het is op deze gronden dat reque- p11.. onder leiding van eigen onder- j ]angoust.haarden (pantserkreeften) strante. de N.V. Schrijver's Woning-cn onderwijzeressen, die met tcn) inrichting, het Gemeenlebetuur eer- al!cc" kleintjes op de mars vcr- bicdig verzoekt geen uitvoering te 1 gezellen, doch ooft tevoren met hen geven aan het plan tot onteigening1 getraind hebben. Nog een tweetal van het perceel Singel 70, i marsen Elaan <>P het programma en 1 wel van 12 en 15 km. De passerende groepen trokken via de overweg naar Kelhel en Spaansepolder terug naar de startplaats. Het complex van de drie nieuwe scholen voor Bijzonder Lager On derwijs aan de Burgemeester Hon- nertage Gretelaan m Nieuwland is thans vrywel voltooid. Men is be zig met de afwerking, terwijl er nog naarsüg gewerkt wordt aan 't gróte gymnastieklokaal dat can de kant van de Dr Kuyperlaan ligt- Toch zal de schoot voorlopig nog niet betrokken worden, althans niet officieel. Maar met de aanvang van de nieuwe cursus zullen de drie scholen ongetwijfeld in gebruik worden genomen. Wat de Openbare B.L.O.-schooI betreft worden zeven klassen met kinderen die het bijzonder onder wijs minder ernstig behoeven, over- georacht van ae Gedempte Baan- sloot, waar deze school thans is ge vestigd, naar het nieuwe gebouw. De rest van de kinderen blijft in het oude pand school gaan. De Katholieke B.L.O.-school, die thans onderdak heeft in de Bruyn- straat in Rotterdam-West wordt in zijn geheel overgebracht naar het nieuwe gebouw. Deze school telt on geveer 75 leerlingen cn 4 leerkrach ten. De Protestant-Christelijke BL.O.- school is reeds op 1 Mei begonnen cn daarvoor tijdelijk ondergebracht in een lokaal van de Dr De Visser- school aan de West-Frankeniandse- sti-aat. Het nieuwe hoofd van deze school is de heer A. de Jong uit Den Haag. De besturen van de genoemde B.L.O.-scholen hopen echter zo spoedig mogelijk de nieuwe gebou wen te kunnen betrekken, al zal de officiële opening dan nog wat op zien laten wachten. Er bestaat echter grote behoefte aan deze nieuwe school, niet alleen voor leerlingen uit Schiedam, maar ook kinderen uit Vlnardmgen. en de omliggende plaatsen. Adhesie betuigd Vanmorgen is bij het gemeentebe stuur nog een nieuw bezwaarschrift ingediend van soortgelijke strekking als bovengemeld. Het is ondertekend j door circa vijftig be%voners van hui- I zen die eveneens vatten onder het onteigeningsplan. Gistel cn zijn twee knapen die ver zot zijn op autorijden door de politie aangehouden. Zij waicn juist van plan weer een auto aan de Stad- Het programma dat door Gusto's lioudersloan mee te nemen om tc Ten nadele van mej. A. van O. uit dc PKO-laan is daar gisteren een rijwiel ontvreemd. De fiets stond niet op slot. Muziekvereniging op Zaterdag 14 Mei a,s. des namiddags 8 uur In dc Plantage uitgevoerd zal worden luidt als volgt: 1. Jagermarsch, M. H. Forster. 2. Joseph in Egypte Ouverture Mèhul Mol 3. Lucival (Polka de concert) solist W. Storm A. F, Rousseau 4. Kermesse Suite Gust. de Roeck 1. Cortèae Parade: 2. La bonne Aventuve; 3. Les Condoles; 4. Le Manege. 5. The Geisha. Sidney Jones, (arr. tS. P. van. Leeuwen) 6. Marspotpourri (Orkest met tambours) gaan toeren. Deze auto heeft het de laatste tijd nogal eens moeten ont gelden bij deze twee joy-riders Maandag hebben zij in Gorzen bijna een dame met een kind omverge reden. Op het politiebureau hebben zij een flink standje gehad. GEBOREN: Gcrdina L., d. v. W. P. J. Simons en A. van Dijk; Maria Theresia, d. v. C. van Bruggen en M. Th. Janssen. OVERLEDEN: A. M. S. Huigen, 72 jr. vr. van F. van Djjk. In de consistorie van de kerk aan dc West vest heeft de Bond van vrouwelijke leden van de Neder landse Protestanten Bond gister middag een bijeenkomst gehouden, die werd geopend door dé voorzit ster mevrouw J. Huiskes-Van der Sluys. Dc schrijfster Marijke van Itaep- horst, een oud-Schiedamse, heeft 'n lezing gehouden over „Dc verlan gens van de mensen". De verlan gens van de man, de vrouw, het kind en ook het dier. werden hier in naar voren gebracht. Bij haar Lezing droeg zij enkele gedeelten voor uit werken van Annie Schmidt en andere dichters. Ook over de Noorse triologie vertelde zij het een en ander. De dames hebben met genoegen naar de lezing ge luisterd. brelclmg van de bovennationale Euvopese samenwerking tot de al gemene energieproductie en de olie- mdustiie. Hii achtte zulk een sa menwerking overbodig, daar op het gebied der energievoorziening reeds bepaalde grenzen aan de vrije con currentie zijn gesteld- Bovendien bestond volgens de minister op deze gebieden reeds een practische sa menwerking, die met succes werkte. Er waren er heel wat die bij het aannemen van de kaart zeiden: „Dank u vriendelijk, dank u wel". Anderen brulden: „Geen tijd, geen tijd" of „Ik kom over vijf minuten al terug" of „Tk wil er niks mee tc maken hebben... Een chauf ferende dame wilde gemoedelijk met een van de agenten een praat je gaan houden midden in de ter gende drukte, maar zij werd drin gend vorder gewuifd, snel, snel elke onnodige opstopping moest worden vermeden. Scooters cn mo tors vielen buiten de enquête. Bij dc tunnel werd elke vijfde wagen aangehouden om de bestuur der persoonlijk de vragen te stel len, een nerveus karwei, een werk je voor mannen met stalen zenu wen. Het enquêtteren gebeurde van 8 tot 11 uur cn ook vanmiddag van 4 tot 7 uur. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het proces-Jung- schlager wordt vandaag in Djakar ta hervat, bulten de aanwezigheid van de Britse verdediger, Mr Cur tis Bennet, die zich op verzoek van de Nederlandse regering met de ver dediging zou belasten. Hü heeft nl. nog geen visum van de Indonesische aotoriteiten gekregen, zodat zjjn ver trek naar Djakarta is vertraagd. Het visum kon uiteraard eerst veer tien dagen geleden worden aange vraagd. nadat de heer Bennett de hem verstrekte opdracht had aan vaard. Voorshands zal de Nederlandse re gering nog geen nadere stappen in deze aangelegenheid ondernemen. STOCKHOLM. Een Super CJoüd- master van de Scandinavische lucht vaartmaatschappij S.A.S. is Woensdag opgestegen voor de eerste recht streekse vlucht over de Noordpool naar Tokio. Het toestel.dat 40 passagiers ver voert wordt na een vlucht van 35 uur met tussenlandingen in Noorwe gen en Alaska Vrijdagmorgen in To kio verwacht. De passagiers zullen bij het pas seren van de datum lijn na Cold Bay 'n lunch geserveerd krijgen voor de 12e Mei, die ze er bij inschieten. DJAKARTA De regering heeft belotcn de aanvraag te aanvaarden van generaal-majoor Bambang Soe geng. om ontslagen te worden uit zijn functie van chef-staf van de landmacht en 'uit de militaire dienst. PIA meldt, dat als opvolgers de volgende militairen zijn genoemd: kolonel Bambang Octoyo, territori aal commandant van Zuid-Sumatra, kolonel Dullrifli Locbis. plaatsver vangend chef-staf van de landmacht, kolonel Soedirman, territoriaal commandant van Oost-Java en ge- neraal-majoor Abdoel Kadir, oud ambassadeur in Coiro H.H. BANKETBAKKERS Er kunnen nog geplaatst worden voor terstond of later Hogg loon. Aanmelden: FRITS GRANDIA, Hoofdstraat 147, Schiedam Telefoon 68016. GEVRAAGD: voor Beton- of burger werk. Aanmelden: Fa. .1. v, d. Tempel Zn. Nieuwstraat 37, Schiedam, Tel. 67511 of Oudelandstraat 39. Rotterdam-Z. speciaal mantelcostuums. japonnen, deux-pièces, blouses, rokken, enz. Ook in grote maten LANGE KERKSTRAAT 19 SCHIEDAM - TEL. 66135 f DAN NAAR D. DE BRUIN Oranjestraat 8 Schiedam Tel. 6431 Diversen Onzichtbaar gestopt worden door ons alle voorkomende brand- en motgaten, winkel haken en. scheuren. Billijke prijzen. Spoedige aflevering. Hoogstraat 8, telef. 67709 (filiaal Roeloff). Personeel gevr. Gevraagd kantoorjuffrouw. Leeftijd ca. 16—17 jaar, Br. no. 2601 bur. v, d. blad. Leerling-verkoopster gevr. voor kruidenierszaak. Hoog loon. Met vacantieregeling. Brussc, Stephensonstr. 18 b. Tel. 66578. Te koop otaslgeb. Tandem met Berini-motor, zo goed als nieuw, tegen elk aann. bod, M, Janse, Eea- drachtstraat 19 B.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1