aeenda Jong Schiedam verschijnt ook in de aether Voorlopig nog geen Asyl voor Dierenbescherming Jan van Luijn exposeert in Stedelijk Museum Een gouden huwelijk Fam. J. van der Kraan-Pronk De Pruisische discipline aan de kaak gesteld Waterorgel spoot proef De eerste opnamen van Minjon Te weinig leden in Schiedam De Gem. Reinigers geven feestavond J. v. d. Griend 25 jaar bij de Gemeente „08/15" in Passage De Jonge Harmonie Iaat zich horen Noordmolcn wordt gerestaureerd Machine-fabriek aan Betto-weg Burgerlijke Sland „De Gouden Havik" KERKDIENSTEN Dag Hammarskjold dankt Rotterdams schooljeugd Rotterdam heeft nu 714101 inwoners L. van der Slik j „Rotterdam-Zuid" in Groote Schouwburg Zaterdag 14 Mei 1935 Sinds enige tijd bestaat er ook in Schiedam een afdeling van de Miniatuur Jeugciomroep Nederland, beter bekend onder de naam Minjon, Het is een jeugdige afdeling met jeugdige, maar zeer enthousiaste leden, die echter kan bogen op het bezit van een eigen studio, iets, waai* de meeste Minjon* afdelingen nog niet aan toe zijn. Deze studio is gevestigd in de filmzaal van de Spaarbank in Rotterdam, -welwillend door de directie beschik baar gesteld. De technische uitrusting van de afdeling is nog niet volmaakt, maar de leden roen hun best er het no dige bij tc knutselen. Zo is er bij voorbeeld al een zelf. ver vaardig de band-recorder bijgemaakt. Het enthousiasme voor deze Min jon is in Schiedam groot hetgeen blijkt uit de toeloop van nieuwe leden. Het gevolgd daarvan is dan weer dat diverse afdelingen in het leven geroepen kunnen worden, terwijl ook de „programma-staf" uitgebreid is. Programma-leider is thans Peter 'Kernpers. terwijl „con sul" Ger Tupker zorgt voor de con tacten met „Hilversum". Bij de muziekdienst, die onder leiding staat van Rob van Honscho- ten, wordt met animo gewerkt en een aantal muziekuitvoeringen zijn op de band vastgelegd, die dan weer naar Hilversum ter keuring zijn opgezonden. De resultaten wa ren zo gunstig, dat het Hawaüan- orkestje „The Honolulu Stars" naar Den Haag mocht voor het maken van opnamen in de NRU-studio. "Wat daar gespeeld is, is deze week tijdens een uitzending van de Jonge Golf te beluisteren geweest. Br is veel geïmproviseerd moeten worden bij deze uitzendingen, maar de re sultaten zijn zeer hoopvol. Ook de hoorspel afdeling heeft niet stilgezeten en na vele repetities is eindelijk in de studio een opname gemaakt van het hoorspelletje „Mars spreekt". Medewerkenden waren Daan Smits en Peter Kampers met Corry Jansen als omroepster. De technische verzorging was in han den van Leo Brinkman en Pal Bec ker. Dat men bij deze opttame wel met enige technische bezwaren te kampen heeft gehad, blijkt wel uit het verslag dat hierover in de „Micro-pers" het Schiedamse Min- jon-orgaan is verschenen: „Na veel technisch gepraat er verschillende proefopnamen, waar bij bleek, dat Leo Brinkman goed tot tien kon tellen, ging men tot de definitieve opname over. Om roepster Corry Jansen las de aan- konliging, de technicus zette de plaat op, zwaaide met zijn band en Peter Kampers begon aan zijn tekst. Maar de opnametechnJcus Leo Brinkman zette de bandrecorder stil en vertelde doodleuk dat het maar een proefopname was. Dit herhaalde zich tot Peters grote vertwijfeling driemaal. De vierde maal ging al les goed. lot dat de radio op zeker ogenblik een storend geluid moest voortbrengen. Peter kon in zijn haast de geschikte zender niet vin den en Daan Smits informeerde: „Gaat 't Peet?" Dus stop opname en opnieuw beginnen. Bij het af luisteren bleek nog dat de plaat bij de afkondiging 23 toeren te snel was afgedraaid. Bij de vijfde op na- De technische staf van Minjon- Schiedam in actie de opname van het hoorspel ,.Mars spreekt". me ging alles eindelijk goed, mede dank zij de medewerking van de spoorwegen, die een trein op het juiste ogenblik (tijdens het optre den van de stoorzender) voorbij liet komen." Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtiaan 5. Bellen bfj ongeval: G.G. en G_D„ Tulnlaan 80. telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven; geopend iedeie werkdag tbebaive Maan dag} van 9.30 tot 4.30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8J uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend tedere dag (behalve Maandag) van Z tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten, Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan van Luyn. Bioscopen: Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: ,.08/15". Monopole, 3. 5, 7 en 9 uur: „De derofficieren. Voorstellingen: Amstelbron: 3 uur Jaarfeest Eerste Ned. Bond van Oud-On- deroffocieren. Volksgebouw: 8 uur Toneel avond „Kunst na Arbeid". Plantage: 8 uur Concert Gusto's Muziek veren igi ng. Arcade: 8 uur Toneelavond „De Amateur". Musis Sacrum: 7 uur Zang- en toneelavond P.V. Gemeentewer ken. Tivoll: 8 uur Contactavond Amusementsver. „D.P.W." Irene: 8 uur Feestavond Tam boers- en Pij percorps „Harmo nie". Aula Sted. Museum: 3 uur "Ver. Vrienden v, h. Sted." Museum. Museum-concert door Kamer- muziekgezelschap „Intertexta" T afeltennis-tournooi van de CJM.V. Volgende week Zaterdag, 21 Mei, zal In het Beursgebouw een tafel- tennis-tournooi worden gehouden, waarbij het in de bedoeling, ligt dat alle CJMV-afdelingen er aan mee doen. Sinds verleden jaar is het spelpeil dank zij de training op Don derdagavonden in de Kivêva-school sterk verbeterd en bekerhouder J. Meuldijk kan dan ook op behoor lijke tegenstand rekenen. Inschrij ving voor dit tournooi kan geschie den bij de heer L, Santing. Lange Haven 75c tot uiterlijk 33 Mei a.s. Het afgelopen jaar 1954 Is niet zo gunstig geweest als het voorgaahde jaar, zo wordt geconstateerd in het jaarverslag van de afd. Schiedam van de Nederlandse Vereniging van Bescherming van Dieren. Er is wat veel verloop geweest onder de leden en het totaal aantal is zelfs met een ver minderd tot 691, Deze stilstand is niet bevorderlijk voor de verwezeniykïng vati het ideaal, dat de afdeling zich gesteld heeft, nl. de bouw van een eigen Dieren-asyl want het hestuur heeft becijferd dat men daarvoor ge steund moet worden door minstens 1.000 leden. Aan de plaatsing van het be vrijdingsmonument van de Utrechtse beeldhouwer Jan van Luijn is enig relief gege ven door in het Stedelijk Mu seum een bescheiden tentoon stelling te organiseren van xijn werk, een aantal tekeningen en enkele plastieken, die een indruk geven van zijn artistie ke activiteiten. Er is dus allerminst gestreefd naar volledigheid, eerder naar een kern achtige samenvatting, waaruit zijn werkzaamheid en creatieve vermo gen valt af tc leiden, Van Luijn heeft gestudeerd aan de Rijksaca demie voor beeldende kunsten te Amsterdam Hij was daar leerling van J. Bronner. Op zijn naam staan enkele oorlogsmonumenten, o.a. te Enkhuizen, Zuilen en Appelscha en een gedenkteken voor de B.S. in Utrecht. Voorts vervaardigde hij in opdracht beeldhouwwerk voor het stadhuis te Arcen-Velden en voor het Neder waard gebouw te Alblas- serdam He*, gebouw van het Mini sterie voor Openbaar Onderwijs te Brussel heeft van hem een relief. Thans is aan dit lijstje toegevoegd het oorlogsmonument te Schiedam, Zjjn kunst heeft iets rustigs en ingetogens en leent zich daarom in het bijzonder voor plastieken, die een bepaalde gedachte moeten uit drukken. Niet de robuste manne lijkheid de dynamiek, de spanning of de kracht van een gebaar is zijn sterkste sijde, wei de mijmering, het verzonkeene. het filosoferende element, kortom: de geestelijke be levenis. Een dergelijke irritelling heeft zowel zijn voor als zijn te- gen. Het eerste veronderstelt ex- pressiviteit, het tweede neemt ge noegen met een statische uitbeel- op en zal in October worden her haald. Op 15 October a„s. zal de di recteur der vereniging, de heer G. Nieuwenhuis, op een propaganda- avond spreken en een film vertonen. De afdeling heeft momenteel bijna ƒ9000 in kas. hetgeen bij lange na niet voldoende is om een Dieren- asyl te bouwen. Tenslotte de mededeling dat op Dinsdag 24 Mei de jaarvergadering gehouden zal worden in de Amstel bron, waarbij behalve de jaarversla gen, ook de afvaardiging naar de alg, vergadering m Alkmaar besproken wordt en het bestuur verkozen. ding. een soms summiere aandui ding. Het Schiedamse monument draagt wel in grote mate deze laatste ken merken. De vrouwenfiguur is zeer sober gemodelleerd. Het lijkt wel alsof de kunstenaar niets heeft na gelaten er elke opschik aan te ont nemen om daardoor de volle na druk te laten vallen op de ïdeele motieven en de symboliek van de bevrijding. Die bevrijding schrijdt zij tegemoet, het hoofd opgeheven naar het licht. Van dit hoofd heeft de kunstenaar een bronzen afgietsel laten maken, dat op de tentoonstel ling aanwezig is en dat ons instaat stelt er een meer dan vluchtige in druk van te krijgen. Het accen tueert, meer dan de totaliteit van het beeld, de kwaliteiten van de kunstenaar, zijn vermogen er wij ding aan te verlenen, karaktervol le voornaamheid en noblesse. Het is misschien wel het beste werk stuk van de hele expositie. Minder konden ons enkele deco ratieve gevelstenen bekoren die, weinig oorspronkelijk en tamelijk traditioneel, ten hoogste iets ver tellen van zijn vakmanschap. Daar entegen valt er meer genoegen te beleven aan de krijttekeningen, waarin hij zich ongedwongen uit sprak en welke weer op typische wijze de sterkste zijde van zijn ta lent naar voren doen komen, n-1. het fijngevoelige, bijna verdroomd vorm geven aan de menselijke ge stalte. Ten slotte zijn er nog enkele le andere ontwerpen voor monu menten opgesteld. Bronzen afgietsel van het hoofd der vrouwenfiguur (Bevrijdings~ monument In gebouw Musis Sacrum heeft de personeelsvereniging van de Ge meentelijke Vervoer-, Reinigings- en Ontsmettingsdïensl gisteravond een feestavond gehouden, die zeer ge slaagd is. De voorzitter, de heer F. v. Heel heette dc aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de direc teur. de heer E. T. Kraan en zijn echtgenote. Ook vertegenwoordigers uit Den Haag en Leiden woonden de feestavond bij. Door eigen krachten werd in vlot tempo voor het voetlicht gebracht de revue „Vriendschap", bestaande uit muziek, zang en spel. Na afloop was er een gezellig samenzijn. Maar-de afdeling heeft in het afge lopen jaar niet stilgezeten, waar het betreft de hulp aan het Dier. In de polikliniek aan de Broersvest 173, waar dr Voogt en zijn assistente mcj. C. Wuisman op Woensdag van 3 tot 330 uur de dieren behandelen, zijn m totaal 497 dieren geholpen en wel 364 honden, 98 katten, en verder ko nijnen. kippen, kanaries, duiven, een aap. een merel, een kauw, een pape gaai en een haas. In afwachting van de bouw van een eigen Dieren-asyl is door de volijverige inspecteur der afdeling, de heer J. Kreuger die tevens onbe zoldigd veldwachter is. een nood- asyl van vijf bij hem thuis ingericht en daarvan heeft hij veel plezier gehad. Het aantal hulp-behoevende dieren was meest groter dan het aan tal hokken, Door bemiddeling van de afdeling konden 31 honden aan een goed tehuis worden geholpen. Zij, die een goed tehuis zoeken voor een hond of kat, kunnen zich daar voor melden bij de heer Kreuger. In de winter zijn de vogels gehol pen. Voederbakken in parken en plantsoenen werden steeds gevuld, waarvoor 50 kg vogelzaad is ge bruikt. Gedurende dc ergste koude zijn 50 broden aan de meeuwen op gevoerd. Een aantal door olie be smette meeuwen heeft men trachten te helpen, maar de meesten moesten toch afgemaakt worden. Dit is heel m het kort de activiteit - - van de Dierenbescherming in Schie- heet de JTiIm naar ae roman van Hans Kirst en oppervlak Mg SktBamSdïJ(bezien lijkt dit filmisch overigens zeer knappe werkstuk van emging ingang te doen vinden. Een I Paul May een lang niet malse veroordeling van het militaris- propaganda-feestavond is gehouden, me jn }ïet algemeen te bevatten. die wat tegenviel en de heer Kreu- I j- j -u 1 1 ger heeft op verschillende tentoon- Maar die woorden aan net slot wekken onaangename bij ge- n u j stellingen ca bazars stands ingericht, dachten. Ze zouden bijv. kunnen inhouden: als de gewone sol- 1 toc^we^biij^"1 De jaarlijkse collecte bracht 1000 li. i 1 1 1 1 daat maar niet 20 afgestompt was geweest door de brute, domme onderofficieren, voor wie reglement en dienstorder de Bijbel waren en die door dik en door dun vasthielden aan het schema, dat van individuele burgers willoze massa-soldaten moest makenAls de leiding maar had berust bij verstan dige lieden met menselijker inzichtenHadden we met zo'n leger dan twee oorlogen kunnen verliezen? Maandag a.s. 2al de heer J. van de Griend, het hoofd van het Bureau Huisvesting in Schiedam het feit herdenken dat hij 25 jaar geleden in dienst trad van de gemeente Schie dam, na te voren gewerkt te hebben bij de gemeente Rotterdam, Eerst na de oorlog is de heer Van de Griend belast geworden met de leiding van het Bureau Huisvesting, eon post waar niet 7.0 bijzonder veel enthousiasme voor bestond, want de toewijzing van woonruimte bij een zo groot tekort is niet direct dank baar werk. Het publiek, het jaren lang wachten op een eigen woning moe. miskent nu eenmaal de moei lijkheden waarmee men vaak te kampen heeft. Er is nu eenmaal ge brek aan huizen en by de uitgifte van wat er is, is ook de heer Van de Griend gebonden aan voorschriften en instructies. Ook op ander gebied heeft de heer Van de Griend zich onderscheiden, nl. als drager van het oranje-shirt by - - enkele internationale voetbal-ont- erklarïng werkt nogal ontnuchterend aan het slot van. moetingen. Thans is hij nog een groot een film, waarin Pruisische kazerne-mentaliteit en kadaver- he^zflr^ciul^Hcfr^ discipline fel en onbarmhartig aan de kaak zijn. gesteld. „08/15" Tijdens de oorlogsjaren" heeft de - -- heer Van de Griend nog een grote rol gespeeld in de illegaliteit en was daarna een van de Schiedamse lei ders van de B.S. Wanneer hij dan ook voor zijn ambts-jubileum gehuldigd zal wor de!?. dan zal. wij zijn er van over tuigd. zyn populariteit in Schiedam j AzTET zo'n leger ging Duitsland twee oorlogen in". Deze >51VJ- ve De Jonge Harmon ie van de C.J.M.V. heeft gisteravond m gebouw Irene een feestavond gehouden voor ledon en ouders. De voorzitter, de heer D. Krommenhoek opende de avond en heette de aanwezigen, welkom. Een speciaal woord van welkom richtte hij tot de ere-voorzitter, de heer J. F. Veenman. Men heeft een aantal nieuwe flui ten aangeschaft, zodat de nieuwe cur sisten in September weer kunnen oe fenen. Er bestaat nog al gebrek aan tamboers, aldus de voorzitter. Jonge Harmonie trad daarna voor het voetlicht en liet horen, wat het kon. Ook de band weerde zich dap per. Het provincie-spel „Hollands Glorie", dat werd opgevoerd oogstte veel succes. Van iedere provincie was een wapen. Tot slot droeg Annie Veenman drie gedichten voor. Na de pauze werd opgevoerd "De keizer komt", een spel in twee bedrijven. De heer Veenman hield nog een pro- paganda-toespraak, Radio Jongsten 35 jaar Op 18 Mei as. hoopt Radio Jong sten het 35-jarig bestaan van het bedrijf te herdenken. Dit gaat ge paard met een her-opening van de winkel aan de Rotterdamsedijk 445, die geheel gerestaureerd en uitge breid is. Om 10 uur zyn vrienden en relaties welkom in do winkel, maar daarna zal van 4 lot 6 uur in „De Kroon" een receptie worden ge houden. Artsen op Zondag In spoedgevallen zijn dit weekein de de volgende artsen te raadplegen: J. A. H. van den Berg, Lange Nieuw, straat 175, tel. 68881; J. J. G. de Maeyer, B K. laan 30. tel. 68163; H. J, Ormel, Singel 76. tel. 68250. Geopend is apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5, die ook gedurende de volgende week de nachtdienst waarneemt. Collecte van Stichting 1940-*45 in Kethel De collecte voor de Stichting 1940 -1945 m Kethel gehouden onder lei ding van mevr. M. Korpel-in 't Veld heeft het zeer mooie bedrag van ƒ617,90 opgebracht, waaronder een bedrag van ƒ43,05, gecollecteerd tij dens de herdenkingsdienst in de N.H. kerk op 5 Mei. Bouw van R.K. school Het ingenieurs- en architectenbu reau De Joogh-Taen-Nix te Utrecht heeft namens het bestuur van de St Willebrordusstichting te Schiedam het bouwen van de R.K. lagere school in Nïeuwland-West gegund aan de firma Dessmg-EImendorp te Rotter dam voor 259.600. Er zijn plannen in voorbereiding om de Noordmolen aan de Noord- vest te restaureren. Dit monument van historie en cultuur zal een nieuwe kap krijgen en nieuwe wie. ken en palen. De kosten hiervoor worden door het College van B en W geraamd op 40.000.waarvoor een bijdrage gevraagd zal worden aan het Ministerie van O., K, en W, en aan Gedeputeerde Staten. Intussen stellen B en W de Raad voor om de huurovereenkomst die in Juni afloopt, te v Vngen voor 10 jaar. De huurprijs '18,85 per week. Aan de Bet to-weg in het indus trie-gebied ten Oosten van de Schie zal een machine-fabriek met me- taal-gietery verrijzen. Ten minste de heer W, H. Mourik, Singel 173 in Schiedam heeft het gemeentebe stuur verzocht hem daar een per ceel grond van circa 650 m 2 in erf pacht af te staan voor de bouw van genoemd bedrijf. Ben W gaan er mee accoord, aan de Raad de beslissing. GEBOREN: Pietcr J., z. v. C. J Breyer en A. D. Paul; Cornells J. N„ z. y. N. J. van Eek en H. van Eek; Louise M., d v. L. P. Gosens en B. A. M. Beukers; Maryke, d. v J. J. de Regt cn J. Bevelander; Ku- di Renée. d. v. J. v. Nieuwkerk en M. J. M. Byker; Gcertruida J. M.. d. v. l. Immcrzeel en J. G. J, Dren- kelford. OVERLEDEN: N. v. d Windt. 13 dagen; J. v. d.- Velde, 70 jaar. Sportclub Schiedam 25 jaar De Sportclub „Schiedam" geeft Woensdag i8 Mei in gebouw Arca de een jubileum-feestavond ter ge legenheid van het 25-jang bestaan. Op Zaterdag 21 Mei worden de jubileumfeesten besloten met een diner in het Chinees Restaurant aan het Rubensplein. De voorzitter van de Kon. Ned. Korfbalbond, ds heer W. Schaap, zal dan de bonds- wimpel, bet K.N.K.B.-cadeau aan een 25-jarige vereniging, uitreiken De Evangelisatie-commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk hourt Zondag 15 Mei in de Grote Kerk oer. Opendeur-dienst, die wordt gelei door ds P. Lugtigheid. leider van b< stadskerkewerk te 's»Gravenhag« Het onderwerp is „De duivel te vlug af". Muzikale medewerking van „De Harpe Davids". Aanvang 7 uur. ROTTERDAM Er is weer een SO-jarig huwelijk te melden in Schiedam en wel het w gouden huwelijk van het echtpaar J. van der Kraan—Pronk uit dc Wa rande. Wij zijn op bezoek geweest by dit echtpaar om eens te vernemen, hoe zjj in deze 50 jaar zijn gevaren. Nu, dit is goed verlopen, zonder veel xiekte en moeilijkheden. De beide echtgenoten genieten nog ecu goede gezondheid, mevr. Van der Kraan is 71 jaar, terwijl haar echtgenoot 72 Jaar fs. De heer Van deg Kraan is in hart en nieren een man van de bouwvak ken. Ongeveer 20 jaar, van 1929 tot 1947. was hij opzichter bij de Bouw en Wonmgdicnst in onze stad. Van af 1922 was hij reeds tijdelijk bij deze dienst werkzaam. Na zijn pen Dordrecht. Sliedrecht, Zwijndrecht eit Woerden. Onder de bouwwerken, die tn Schiedam onder zijn toezicht 2ijn ge bouwd behoren o.a. hotel de Kroon, de Nieuwe Kerk in de Maasstraat, het nieuwe Weeshuis aah de ssoen in 1947 voelde de heer Van der Lange Achterweg. Kraan zich nog wel in staat iels te De belangstelling van de heer van doen en zo werd hij daarna opzich- der Kraan ging echter niet alleen ter in dienst van het architecten- en uit naar zyn werk. maar ook de mu- ingenieursbureau Spruyt Den But- j 2iek vindt in hem een enthousiast ter. dat ook de nieuwe huizen aan J beoefenaar. Zo was hij tot 1922 een de Vlaardingevdijk ontwierp. Ook in actief lid van het Harmonieorkest Kethel kon de heer Van der Kraan i O.B.K., dat dit jaar zyn 55-jawg be- zijn hart weer ophalen aan de wo- j staan herdenkt. Daarnaast is de heer ningbouw. De flats voor ouden van i Van der Kraan een liefhebber van dagen in Nieuwland werden even- klassieke muziek en de 200 gramo- eehi> ondci zijn toezicht uitgevoerd.fpon platen die hij heeft, zorgen dus - we) voor de juiste afwisseling. Vanaf 1936 is de heer Van der K'aan ook nog bestuurslid van de ..Technische Scnool". Ongetwijfeld zullen Dinsdag 17 Mei elfu }iet echtpaar geluk komen wensen met hun gouden huwelijks feest. Wij spreken de hoop uit, dat zij nog vele jaren in gezondheid mogen leven. In het najaar van 1952 legde de hec fan der Kiaan zin wcikzaam- hedei, ook op evzoek v:tn zijn vrouw. nr?i Bovendien hcMi hij een „peiuLio urJeigoSo san zijn knie, waar hij by het werken wel Jast van ondervond. Voor zijn werk zaamheden in Schiedam voerde de heer Van der Kraan werken uit Het merkwaardige in deze kazer ne-geschiedenis is ook, dat het slachtoffer van deze «elijkschake- lings-discipline, de onhandige, ge voelige kanonnier Vierbein een zie lige, passieve rol speelt, terwijl de listige, saboterende held, getreiter Asch, die met een meesterlijk opge zette chantage-campagne de stoot geeft tot de zuivering van de ka zerne en de uitschakeling van de laffe, treiterende onderofficieren en hun meerderen, als de echte, goede soldaat optreedt, eentje voor wie een militaire carrière ligt weggelegd. Men kan zich bij deze film niet aan de indruk onttrekken, dat on- I danks alle sarcasme en alle spot met de Pruisische ..dril", alleen het sys teem als ondeugdelijk wordt ver worpen, maar niet het soldatendom zelf. Dit systeem wordt dan aangeduid met de code 08/15, oorspronkelijk een type machinegeweer, dat in 1908 door het Duitse leger werd ingevoerd en in het spraakgebruik onder de soldaten allengs gebruikt als alge meen begrip voor alles wat met het oude schema, de voorschriften en de onmenselijke discipline te maken had. 08/15" is geen prettige film. al zorgen wat gezonde soldatenhumor en een bescheiden idylle voor de nodige afwisseling ïn de schier ein deloze reeks van sadistische plage rijen, strafoefeningen en bestiale Teutoonse drinkgelagen. Het is eigenlijk een beklemmende, benau wende geschiedenis, die Paul May in een bijzonder sterke cn gave film vorm heeft gegoten met onvergete lijke close-ups van typen» die ons maar al te echt en bekend voorko men en met een bombardement van opnamen, die steeds weer de stomp zinnigheid van de kazernegeest de monstreren. De regie heeft met vrywel onbe kende spelers gewerkt: geen nieuw procédé, dat echter uitstekend slaagt omdat de meeste acteurs ook werke lijk in dienst zijn geweest en daar dezelfde rang hadden als in de film Zo'n wrede, brullende Hauptwacht- !n Monopole: De Franse kaperpiraat Kit Gerar- do probeeide in de 17e eeuw Spanje uit de Caraibische Zee te verdrin gen. Om dit gegeven gaat dc film „De Gouden Havik", die deze week in Monopole wordt vertoond. Kit redt een vrouwelijk piraat Rouge van het schip van zyn aarts vijand Luis del Toro, de gouverneur van Cartagena. Hij zoekt toenade ring tot Rouge, maar deze schiet hem neer. Kit verovert echter schip na schip en daarbij raakt de bruid van del Toro in zijn handen. De haven, waarin Kit met zijn schip ligt wordt afge7.et door Del Toro. maar in de nacht gaat Kit er van door. Kort daarop wordt hij omsingeld door een Engels schip met als kapitein Rouge. Rouge weet te bewerkstelligen, dat Kit en zyn mannen vrij komen, en deze gaat verder op roof uit. Het een spannende film, die eindigt in een zware strijd, waarbij de Franse vloot zware verliezen lijdt. A. v. d. Moer kampioen dammen in Schiedam In de strijd om het persoonlijk damkampioenschap van Schiedam is de beslissing gevallen. Dit resultaat werd eerst in de laatste tonde be reikt, waarin de volgende uitslagen werden geboekt. C. W. Sleeuwenhock—J. de Wilde 0—2; J. P. v. d. WateringD. Mast 02; W, A. Verhaal—A. v, d. Moer 1—1; C. A. HabermehlJ. Wester- veld, uitgest. Door deze resultaten werd de vol gende stand bereikt (hierbij moet nog gespeeld worden de partij Ha- berm ehl-Westerveld, welke voor de bezetting van de eerste 3 plaatsen echter niet meer van belang is). 1, en kampioen: A. v. d. Moer 12 pnt; 2. IV, A. Verhaal 10 pnt.; 3. J. de Wilde 8 pnt.; 4. D. Mast 6 pnt.; 5. C. A. Habermehl 5 pnt.; 6. J. Wester meister Schulz, de gezworen vijand j veld 5 pnt.; 7. C. W. Sleeuwenhoek van Vierbein. kon moeilijk beter i 4 fint.; 8. J. F. v. d. Watering 4 pnt. voorgesteld worden dan door Em- merich Schrertk. Deze deelt die twijfel ach tige eer met vele anderen. Afgezien van de niet geheel be vredigende tendenz is „08/15" een van de belangwekkendste Duitse Himdocumenten van de laatste tijd. Het resultaat van de heer Moer is des te opmerkelijker als men weet dat deze eerst na 5 bar rages tot de finale wist door te drin gen. De heer v. d. Moer was de enige die_ in de finale ongeslagen wist te blijven. Jubileum schaakwedstrijd Het Zwarte Paard In het kader van de viering van het eerste lustrum zal de Schiedam se Schaakvereniging „Het Zwarte Paard" op Donderdag 26 Mei in *t clublokaal een Jubileum wed strijd spelen tegen de schaakvereniging van Wilton Fijcnoord. Getracht zal worden om met twee tientallen uit te komen op de wedstrijd, die een feestelijk tintje zal krijgen. Ook een jubileumnummer wordt uitgebracht. Cabaret-avond voor de Ouden van Dagen Door de Qntspannings-commissie voor de Algemene Bond van Ouden van Dagen wordt op Woensdag 25 Mei in Musis Sacrum een cabaret avond georganiseerd, waarbij het ge zelschap Tempo o.l.v. de heer P. van Houwelingon .spel. dans, zang en mu ziek zal brengen. Kaarten voor deze avond zyn op vertoon van bonds- boekje op 17. 18 en 19 Mei a.s. af te halen in het Blauwhuis. Ned. Herv. Kerk. Grote Kerk: 10 u. dr L. J. Cszemler, 5 u. vie. Alb. v. d Ban 7 u, ds P. Lutigheid (Opendeur- diehst). Nieuwe Kerk: 10 uur ds A. Hoffman, 5 uur ds H. W. Hemmes, Westerkerk: 9 uur en 10.30 uur tis H. W. Hemmes (H. Doop). 5 u. ds Har- kema. Vredcskerk, 9 en 10.45 u. ds J. Gras, 7 u. ds P. J, de Bruyn, Kethel: 10 ds p. j, de Bruyn, 7 u, ds j. G. Janssen. Ned. Herv. Cferef. »erk. Gebouw Ire ne. 10 u. ds M. Ottervanger. 5 u. ds Har- kema (Westerkerk). Gerer. Kerk. Oosterkerk, 10 u. ds W. A. Krijger, 5 u. ds G. Brinkman. Plan- tagekerfc. 10 u. ds J. M. Spier, 5 u, ds W. A. Krijger. JuJianakerk, 10 u. ds G. Brinkman 5 u. ds J. M. Spier. Kethel- 9.30 U. ds C. de Wit, 2.30 u. ds W. A. Krijger. Zieken dienst Gemeente-ziekenhuis, 7 u. ds A. Hoffman, Chr. Geref. Kerk, Kerkgeb. Warande, en 5 vi. ds A. Zwiep. Chr. Geref. Gemeente, Volksgebouw Tuinlaan, 10 en 4 u, ds M. J. Ml" koop. Mldcjel- Oud Geref. Gemeente. Jeugdhuis Lan ge Haven 97. 10 en 5 u. ds P. Luytjes. Ned. prot. Bond. Westvest, 10.3Q dr P. D. Tjalsma. Kvang. Luth. Kerk, 30 u. ds A. Stein- hart. Baptisten Gemeente, Kerkgebouw Broersvest 53. 10 en 7 u. ds J. Sogaar, Oud-Kath. Kerk, 10.15 u. Hoogmis. Ethische Broederschap. Jeugdhais, L Haven 97. 7 u. Wljdingsdienst door de heer A. MuSs, Leger des Hells, Lange Haven 27. 10 u. Hellfgingssamenkomst. 7^o u. Ver- loscingssamenkowist Gerrlt Verboonstr. 6.30 u. Openluchtsamenkomst ©l.v. bri gadier en mevr. G. H. Jouvenaar-Drijf- hamer. Gisterauonci heeft het water orgel van de E55 proef gespoten. Een kleine honderd stralen toterpen enorme watermassa's m liet Itcitt van de schi},lwerpers. In antwoord op de boodschap van hoop en verwachting, die op 5 Mei j.J. namens de Rotterdamse school jeugd ter gelegenheid van de her denking van de bevrijding werd gezonden aan de Verenigde Naties, schreef de secretaris-generaal van de V.N., Dag Hammerskjold, een dankbrief aan de schoolcommissie. Hij zegt daarin onder meer: „Ik verzoek u alle leerlingen mijn grote waardering voor deze prachtige uit drukking van welgezindheid en steun aan de Verenigde Naties over te brengen. Voor ons. die het voor recht hebben in de Verenigde Na ties te werken, is een boodschap als deze heel bemoedigend." Op 31 Maart j.l, telde Rotterdam 714101 inwoners, waarvan 360496 vrouwen en 353605 mannen. Sinds 28 Februari werd het inwonertal van de stad verhoogd met 445: door vestiging kwamen er 1623 bij, en door geboorte 1087 er overleden 506 mensen en er vertrokken er 1759. In de nacht van Vrijdag op Za terdag is in bet ziekenhuis Eudokia in de leeftijd van 67 jaar, na een kortstondige ziekte overleden de heer L van der Slik, Vele jaren is de heer Van der Slik een vooraan staande figuur in de Nederlandse voetbalwereld geweest; hij was ja renlang secretaris van Fcïjcnoord en oud-commissaris van de Stadion- Feijenoord N.V, erj wel in dc jaien 1936—1938, Naast zijn vele andere functies zn de KNVB was hij secretaris-pen ningmeester van De Zwaluwen. Het toneelgezelschap Rotterdam- Zuid gaf Vrijdagavond in d° Groote Schouwburg aan het Zuid- plem een opvoering van het blij spel „Eens m de honderd jaar". Aan de vier medewerkers wer den zeer hoge eisen gesteld. Het stuk speelt zich of op de Empue State Building in New York waar sommige lieden een nogal losbandig leven leiden. Het is jammer drt Fïa Kaouwel, hei meieït v-v3r alles om draait, haar roi ïuPi v. at tc overdreven speelde. 1 c <-cn breuk deed aan het - e y."5? Nick Kruiiuger Lee** .'n Eyit tenslotte wist zich br?: door alle moeilijkheden heen te weken. In September viert het toneel gezelschap zijn tienjarig jubileum

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1