De oud-onderofficieren vergaderen in Schiedam Schiedamse korfballers brachten verrassingen „Intertexta" musiceerde in Stedelijk Museum Gusto schilderelub Beati hield expositie Goed spel van de Amateur in „De Mijn Brandt! Viering vierde lustrum van de plaatselijke afdeling De 70 invaliden hebben genoten Het Lager Voetbal Schiedam gaat aan de kop na een doelp untenregen Zal een beslissings wedstrijd tegen Martinit nodig zijn Tweede school- wandeltocht JC „Recht door Zee" en ,De wonderbloem' Succes verloor van Spartaan en ODI schoot uit de slof Jaarfeest van de Harmonie Kind door auto aangereden Geldkist vermist Sluitingsuur café's verlaat tijdens E 55 Fiets gestolen Personeel van Gemeentewerken en Brandweer aan het feesten Burgerlijke Stand Duivensport AGENDA B.V. Parallelweg amuseert zich Maandag 16, Mei 1955 aPri PBo?d ,van Oud-Onderofficieren heeft Zaterdag ephouden, dit ir. verband met het feit dat dc Schiedamse afdeling juist twintig vergadering werd voorgezeten door de heer J, G. N. de R j jaar bestaat. Deze 2n™ennin^ederlandl3y^eWOOn(i ^°°r ^Kevaardigden vandé neg^Tafde" De heer De Riemer heette spe ciaal welkom de president van het Algemeen .Militair Pensioenfonds, de heer B. Scholte en ook commis saris van politie K. Rijpma. die ere-hd is van de afdeling Schiedam. De eerste daad van de vergade ring was om een telegram te zenden aan H-M. de Koningin, die Be schermvrouwe is van de E.N.B.O.O. Verder werden de jaarverslagen uit gebracht en enkele zaken voor het komend jaar behandeld. De con gressisten zaten 's middags aan bij een gezamenlijke lunch in het res taurant. Zaterdagavond werd het congres besloten met een gezellige feest avond, eveneens in de Amstelbron, die meer gewijd was aan het 20-ja- fig bestaan van de Schiedamse af deling. De voorzitter van de afdeling Schiedam, de heer H. Wetstcijn ver welkomde de talrijke aanwezigen en richtte een bijzonder woord van welkom tot de burgemeester van Schiedam, mr J. w. Peek, die ere voorzitter is van da afdeling, de commissaris van politie, de heer K. Rijpman, majoor A. Bronwasser en kapitein B. B. Zinkweg, ere-Ieden van de afdeling. Vervolgens sprak ae voorzitter van de feestcommissie, de heer van Putten, die daarna hit woord gaf aan burgemeester J. W, Peek, Mr Peek zei met genoegen de uit nodiging voor deze feestavond aan vaard te hebben. Als oud-onderoffi- cier denk ik nog vel eens terug aan aie tijd in het leger. Het is goed voor een Hollandse jongen eens een poosje in het militaire apparaat mee te lopen. Naast de vervelende din gen zijn er ook de prettige gebeur tenissen. Naast discipline en vader landsliefde leert men jn het leger kameraadschap, plichtsbesef en mensenkennis. De heer de Kiemer hield daarna een korte toespraak, waarin hij de afdelmg Schiedam dankte voor de goede voorbereiding van dit con gres. De beer Bruin overhandigde de voorzitter een bedrag van f 170 bij elkaar gekregen door een post zegelactie. Het ieestprogramma werd ver zorgd door John Kloos. conferen cier, Henk Borstlap, accordeon solo. het Duo Barthly, de humoristische goochelaar Bob Steffin. Na afloop was er een gezellig sa menzijn o.l.v. Henk Borstlap, Op de Rode Krais-tocht Na zes dagen over de Nederlandse binnenwateren te hebben gezwalkt is het „drijvend rusthuis" van het Ned. Roode Kruis, de „Kasteel Sta- verden" Zaterdagmiddag weer be houden in Schiedam aangekomen en de passagiers, een 70-tal invaliden uit Schiedam en plaatsen in de om geving* werden weer in de Hoofd straat aan wal gezet, waar de Rode Kruis-colonnes uit Schiedam en de ambulances al gereed stonden. Het is een heel prettige reis ge worden, zo vernamen wij van ver schillende zijden. De passagiers, maar ook het personeel heeft met volle teugen genoten van het ver kwikkende uitstapje. Van de sterke wind van vorige week heeft men geen last gehad, want juist op Woens dag toen een. eind over de Zuiderzee gevaren werd. was het stil weer. Het opvallendste feit is wel geweest dat een passagiere uit Delft tijdens de reis haar 45-jarig buwelyks-fecst herdacht! Het ontschepen van de passagiers ging even vlot ais het inschepen en dankbaar, zij het ook ietwat ver moeid, werden de invalieden weer naar huis gebracht. Als speciale at tentie ontvingen ze nog bij het af scheid een pakje inhoudende een cake, eau de cologne e.d., aangebo den door een drietal Schiedamse fir ma's. Wij willen ditmaal hel overzicht beginnen met afdeling C, waar de strijd om het zo begeerde afdelingskamploenschap haar hoogtepunt heeft bereikt, Martinit heeft zich tot voor enkele weken aan de top weten te handhaven, doch haar concurrent, stadgenote Schiedam, is het ten slotte gelukt thans na 18 Wedstrijden met 26 punten bovenaan de ranglijst te komen, door een doelpuntenregen van 91 in de wedstrijd tegen Eureka. Hiermede is noe geen kampioenschap behaald, want Martinit, met 24 uit 17, zal nog een wedstrijd moeten spelen en wel legen I>JS. Het was Zaterdagmiddag weer een drukte van belang bij de Technische school, waar zich 630 kinderen heb ben gemeld voor de tweede school- wan del tocht. Het was ideaal weer om te wande len. Het traject van 12 km liep over -Kethel. via Vlaardingen en het Park Nieuwland weer terug naar de Bur gemeester van Haarenlaan. De extra 3 km voor het parcours yan 15 km werd in vorennoemd tra ject verkregen, door inlassing van een omweg via Woudweg, Harreweg en de Holy weg. Alle deelneemstertjes en deelne mers hebben de tocht volbracht en zij zien de laatste tocht op a.s. Zater dag met verlangen tegemoet. De Jeugdclub „Recht door Zee" ondeerafdeüng van de I.O.G.T. uit Rotterdam-West heeft gistermiddag in Musis Sacrum een goede opvoe ring gegeven van de kinderoperette „De Wonderbloem", een spel in 4 be drijven van J. Mulder Al. W. Moer man. De meisjes en. jongens hadden hun rol goed onder de knie en oogst ten veel succes met hun spel. De re gie was in handen van de heer P. Siebel- Mej. Henny de Leuve bege leidde aan de piano. De voorzitter, de heer C. Menzel, opende de middag. Per fiets naar het Vara-feest Op 2e Pinksterdag zal op Meer en Bos in Den Haag een groot Vara- feest worden gehouden. Een keur van radio-artisten w.o. The Ram blers. de Jonge Flierefluiters, Cees de Lange, Olga Lowina, de drie Jacksons. de Straatzangers, het Ma- joco Trio, Max van Praag en Willi Alberti zal aan dit feest medewer ken. Ook Schiedammers zullen dit feest bijwonen. Bij voldoende deelname zullen de liefhebbers o.l.v. de heer C. W. "Wielhouwer per fiets naar Den Haag gaan. Het eerste succes Op 14 Mei 1955 heeft de wandel- sportvereniging „De Schiedamse Tippelaars", met succes deelgenomen aan de wandeltocht van de W.S.V. „W.I.K." te jjicuwerkerk a. d. IJsel. Zij kwamen met de 3de prijs naar huis. Een goede prestatie op de eer ste officiële wandeltocht. De Schiedamse korfballers hebben voor verrassingen gezorgd, hoewel de hierbij betrokken clubs. Succes en ODI, er zelf geen voor- of na deel bij hebben. Voor ODI is dat jammer, want de CKB-ers hebben het koploper Ons Eiland zo lastig gemaakt in eigen omgeving, dat de Leidenaren maar op het nippertje met 65 hebben kunnen winnen. De puntenverdeling, die verdiend zou zijn geweest, hadden onze stadge noten best kunnen gebruiken, om hun. puntcnvoorraad wat te verster ken. Nu blijft het degradatiespook dreigen. Succes verloor onverwacht i van degradatiecandidaat De Spar taan. Schiedam deed wat van de roodzwarten venvacht werd: ODO werd op normale wijze verslagen, ditmaal met bescheidener cyiers dan in het Volkspark. De Successers hebben de domheid •begaan de samenstelling van de ploeg te wijzigen. Zij meenden, dat dit nodig was in verband met de invallers, die moesten worden op gesteld, maar achteraf was het beter geweest, de vakindeling zoveel mogelijk onveranderd te laten. Nu was het ploegverband totaal zoek. De eerste helft van de wedstrijd tegen De Spartaan bleek dat al, maar de thuisclub buitte het wind- voordeel toch niet voldoende uil. Men kon met verder komen dan een 1—t) voorsprong, die direct na de rust door mej. N. Ouwendijk on gedaan werd gemaakt. De Rotter dammers grepen hun kans en be reikten. door enthousiast werken, dat de strijd met een 2—1 overwinning kon worden beëindigd!. Die punten kunnen ze best gebrui ken, want nu is voor hen de moge lijkheid reëLer geworden om aan de degradatie te ontsnappen. Jammer genoeg voor De Spartaan won TOV van WION, waardoor laatstgenoem de voor de eerste plaats werd uit geschakeld, maar eerstgenoemde zich verder uit de gevarenzone heeft te ruggetrokken. Nu is de strijd in de onderste regionen interessant gewor den, want TOV heeft nu 8 punten uit 12 wedstrijden, De Spartaan 6 uit 13 en Poorlugaal 2 uit 11 en er moeten twee twaalftalen degrade ren. Schiedam speelde tegen ODO een heel prettige wedstrijd onder prima leiding. Al spoedig bleek, dat de aanval van de roodzwarten geen moeite zou hebben met punten, sco ren- Na tien minuten kwam de eerste treffer van H. Verschoor, die ook het tweede doelpunt maakte. In tweede opstelling verhoogde J. v. d. Kooy de voorsprong via een doorbraak tot 03. Daarna kwam het eerste Dordt- se iegenpunt, maar J. Post bracht de stand op 14. Een kwartier na rust zorgde L. v. d. Kraan er voor, dat weer in de beginopstelling kon worden gespeeld (15). Onmiddel lijk daarop volgde het tweede tegen- punt van ODO, maar daarbij bieef het. De roodzwarten meenden, dat hun voorsprong veilig genoeg was en deden het verder wat kalmer aan. Ongewild sloot de thuisclub zich bij dit tempo aan, waardoor het laatste half uur weinig pit in de strijd zat in tegenstelling tot de voorafgaande speeltijd. Het kampioenschap kan de rood zwarten. nu moeilijk meer ontgaan. Er zijn nog slechts 3 punten nodig om de eretitel te behalen en voor die punten zyn nog drie wedstrijden gereserveerd. De situatie in de kop groep is nu zo, dat Schiedam de leiding heeft met 26 punten uit 13 wedstrijden, gevolgd door Merwede met 20 uit 14 en Sperwers met 16 uit 12, Succes 2 schijnt toch nog een ern stige poging te willen wagen om dc •'degradatie te ontlopen, want tegen WION 4 werd het eerste winstpunt binnengehaald. He Zuiden 7 staat er net zo voor en beide twaalftallen moeten eikaar nog thuis en uit ont moeten. Er zit dus nog een kansje in. Schiedam 2 handhaafde zijn kam pioenskansen door het lastige Trek vogels 3 in eigen huis met 24 te verslaan. De eerste plaats wordt nog steeds gedeeld met De Spartaan 2. ODI 2 deed goed werk door in sterk verzwakte samenstelling te winnen van Rotterdam Zuid 3 en nog wel uit. Het werd 25. ODI 3 kon het net niet tegen Spirit 4 kla ren. De bezoekers wonnen met 1—2. De Succes-junioren zijn aardig uit hun slof geschoten. Het A-twaalftai won uit van Actief A met 12, de B-ploeg op eigen veld met 6—0 van Spartaan A en de C-ploeg deelde thuis de punten met DOP B (11). De ODI-junioren verloren op eigen veld met 25 van Blauw Wit A. Martinit zal dus deze wedstrijd moeten winnen om gelijk met S'dam te komen. Indien zulks mocht gelukken, dan krygen we nog 'n be slissingsderby tussen Schiedam en Martinit. Zondag a.s, kan dus een zeer belangrijke dag worden. Ove rigens is in deze afdeling niets be langrijks gebeurd. In 1B zijn Dilettant als kampioen, Het Noorden als tweede. Progress als vierde uitgespeeld. Progress speelde met 11 haar laatste wed strijd gelijk tegen onze stadgenoot SFC. Bloemhof dat tegen Demos heeft gespeeld moest tegen onze stadgenoten een 1—0 nederlaag in casseren. AVS en Nestoro kunnen de voet balschoenen eveneens opbergen en eindigen resp. als vierde en negen de op de ranglijst. SVDPW heeft zich tegen GLZ, dat aan de kop in 1 A staat kranig geweerd, en won verdiend met 2 1, waardoor de kans op de ere plaats is versterkt. Noorderkwartier verloor met niet minder dan 08 van Hekelingen en is hierdoor op de onderste plaats terechtgekomen. Eureka-Schiedam 1-9 Hoewel Schiedam in de laatst gespeelde wedstrijden goed uit de bus is gekomen, had toch niemand kunnen verwachten dat gisteren 'j 91 overwinning behaald zou wor den op Eureka, Onze stadgenoten moesten het gisteren zonder Sprong doen, die geen vrij van militaire dienst kon krijgen, voor wien P. Tettelaar in viel. Na enig verkennen van beide kan ten, kwam na ongeveer 10 minuten het eerste Schiedamse doelpunt van de voet van linksbinnen G. Janssen, die na goed samenspel van de voor hoede zijn kans benutte 0—1. Er volgden we! enige tegenaan vallen van Eureka, doch voor doel waren de spelers niet al te gevaar lijk en doelman v. d. Poel kon het wel redden. De Schiedamse aanval len leverden de eerste tijd geen doelpunten op. Eerst kort voor rust kreeg door het uitstekend switchen van de linker spelers, J. van Gent de kans tot scoren. 0—2. Met deze stand ging de rust in. Na de hervatting, speelde Schie dam de beste wedstrijd van dit seizoen. De bal laag spelend, kon. de wind geen invloed uitoefenen, en alies sloot als een bus. Hierbij kwam dat Eureka geen kans kreeg in de aanval te komen. De aanval len op het Schiedamse doel konden TV AT in de eerste plaats sympathiek stemt hij het kamermuziekgezel- schap „Intertexta" is de toegewijdheid, waarmee onbekende uitingen der toonkunst worden bejegend. Het pleit voor de „peurzin van deze enthousiaste muziekbeoefenaars, dat zij het publiek steeds een uitermate select programma weten voor te zetten, dat op zichzelf reeds ten volle een, gang naar het Stedelijk Museum waar de concerten door het ensemble doorgaans gehouden worden waard zou zijn. Zaterdagavond waren weer vele leden van de vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum" bijeen en het heeft „Iniertexta" niet de minste moeite pekost, het auditorium er van te overtuigen, hoeueel kostbare schatten l$de en 17de eeuiose compo nisten ons hebben nagelaten in de vorm van prachtige werken, die helaas maar al te vaak gelegenheid krijgen, onder het stof bedolven te raken. Dat het personeel van de werf „Gusto" nog wel iets anders kan dan schepen boinvem blijkt wel uit de schilderijententoonstelling die Zaterdag en Zondag in de eigen caotine is georganiseerd door de schildersclub „Beati", een zeer actieve onderafdeling van de Personeelsvereniging „Gusto". Een elf-tal leden hebben hiertoe 90 werken die in het afgelopen jaar zijn vervaardigd, bijeen gebracht. gingen tenslotte naar K. G. Vrauw- deunt, W. van der Wilt en H. Don selaar. terwijl eervol-vermeld wer den werken yan F. J. Mulders, L. de Ruiter, mej. J, J. J. de Groot en J. van den Berg. Schilderen is voor de Beati-leden in ae eerste plaats een aangename en ook zeer nuttige vorm van vrije Hjds-besteding en hoewel ze niet willen beweren dat ze grote Kunst naar voren brengen is het toch al tijd wel een goede poging. Hierbij ontvangen zij de steun en' de stu kende leiding van de Rotterdamse kunstschilder H. Spetter. Het is nu de negende maal dat Beati exposeert en een goede voor uitgang is wel ie merken in de wer ken. Maar ook dat de invloed van de meester op de leerlingen, groot is, want alle exposerende leden schilderen en tekenen in ongeveer dezelfde stijL Het is goed werk voor dilettanten, waarbij echter de indi viduele stijl nog niet sterk ontwik keld is. De j'JJT, bestaande uit de heren O. dc Koning, J. Wiegman en B. van der Leeuw, die het werk moest beoordelen om de beste stukken, die voor een prijs in aanmerking kwa men uit te pikken, had dan ook geen eenvoudige taak. De prijzen De opening van de expositie had Zaterdagmiddag plaats door mr F. Smulders, directeur van Werf Gusto, die vooral wees op het belang van de Leerschool van Gusto, waarvan een aantaj werkstukken van de leer lingen waren, geëxposeerd naast de schilderijen. Bij afwezigheid van de zieke voorzitter P J, Mulders, had vice-voorzitter, de heer K, G. Vrauwdeunt de bijeenkomst inge leid, terwijl de heer M, Wink als voorzitter van de personeeJs-vereni- ging waarderende woorden sprak. Dr Sala, acn stcuner van het Beati- werk. bood een ets ter verloting aan Bood deze 3e expositie reeds goed werk van de leden, de wens werd uitgesproken dat by de 10e, de ju bileum-expositie er nog beter werk te bewonderen zou zijn. De samenstelling van dit ensemble is tamelijk heterogeen. Beroepsmusici en amateurs scharen zich broederlijk naast elkander, maar toch is het niet het verschil in muzikale eruditie, dat het meest in het oog springt. De moeilijkheid bij „Intertexta" is, dat men veelal niet tot werkelijk en- semblespel kan geraken. Grebrek aan routine maakt, dat het samenspel lang niet altijd „sluit" en dat er tel fouten worden gemaakt, die het wel eens noodzakelijk maken, opnieuw te beginnen. Nu mag het publiek aan dergelijke voorvaüen ook weer niet teveel waarde hechten. Het spelen van poly phone muziek in kleine be zetting is dermate moeilijk, dat zelfs een volledig beroepsensemble er de handen vol aan heeft. Bij dit soort concerten is het trouwens ook beter, de kloof podium-zaal te overbruggen door ze te beschouwen als huismu- ziekbeoefening, waaraan door een deel van het gezelschap actief, door een ander deel passief wordt deelge nomen. De bezettingen (bij de oudste mu ziek veelal ad libitum) waren zeer variabel, doordat verschillende en- sembleleden meerdere instrumenten bespeelden. Met de keuze der speel tuigen kon men zeer wel eens zijn op een enkele uitzondering na. Het pianoconcertino van Ditters van Dxt- tersdorf verlangt 'n strijkersbegelei ding, maar werd Zaterdag met fagot als basinstrument gespeeld. De rede nering is niet helemaal onlogisch, want in combinaties met andere blaasinstrumenten vervult de fagot soms wel een analoge rol. Samen met Temidden van alle oude composi ties stonden drie nieuwe werken. Een geestige „Kleine suite" van Badings (gewoon in C, dus zonder diens spe cifieke eigenaardigheden), een Duits- georiënteerde, gevoelige „Muziek voor drie violen" van Jens Rohwer en een „Divertimento" van Leo de Vries, waarvan het klankidioom niet opzet- tclijk-modern klonk, maar wiens ge voel voor verhoudingen nog niet ten volle is ontwikkeld. Zo weet men by dit stuk niet, of de beide violen be wust of toevallig ondergeschikt zijn gehouden aan de altblokfluit, die, gezir "c duur van het gehele stuk, aar oegin een te lange solo heeft. Ei .is grote aandacht en men heeft dc leden van „Intertexta" met lang durig applaus beloond. ELLY SALOMé. gemakkelijk door Renierse en Mo lenaar verwerkt worden. Zo zorg den met tussenpozen Jansen voor het derde, Lusdonk voor bet vier de, Stolk voor het vijfde en nog maals Lusdonk voor het 6c, 7e en 8ste doelpunt. Tettelaar sloot de rij met het negende. Kort voor het einde gelukte het Eureka tenslotte de eer te redden, met een verdiend doelpunt. 19. GLZ—SVDPW In een zeer spannende wedstrijd hebben onze stadgenoten met 2—1 gewonnen van de koploper GLZ. SVDPW had nog een kans om kam pioen te worden en deze kans is dan ook danig benut. Een harde schuiver van S. Hoek gaf SVDPW de leiding en tien mi nuten ging A. Versteeg er tussen uit en bracht de stand op 2—0. GLZ kwam verwoed opzetten en kreeg een penalty toegewezen, maar keeper Van den Berg. in top-vorm spelend, keerde de bal. Een minuut voor de rust bracht de raidvoor van GLZ de stand op 21. Na de rust ging de strijd gelijk op. GLZ trachtte een doelpunt te forceren, maar SVDPW werkte met man en macht om dit te voorko men. En met stand 21 kwam het einde van een zeer goede en spor tieve wedstrijd die verdiend ge wonnen is. SVDPW 2 won met liefst 8—0 van AVO 2 en werd zo kampioen van de afdeling. Een. heel mooie prestatie. Zaterdagavond waren de leden en donateurs van het C.J.M.V. Tam boers- en Pypercorps ..Harmonie" bijeen in „Irene" om daar hun jaar feest te vieren. De voorzitter, de heer D. Krom- rrfenboek opende dc vergadering. De „Harmonie" zal dit jaar weer deel nemen aan dc Landelijke Pijperdag die zal worden gehouden in Leiden. Op deze avond zullen alleen de pij pers musiceren bijgestaan door en kele hoornblazers. „Harmonie" heeft dringend be hoefte aan een 12-t?l nieuwe trom melhoezen, alsmede een muziekdrum en enkele piccolo's. Om de gelden voor de aanschaffing daarvan bij el kander te krijgen zamelen de leden oud papier in. Ook op deze avond zou de tombola er aan mee werken om het instrumentenfonds te verste vigen. Na het ten gehore brengen van enkele marsen en walsen door „Har monie" werd het toneelstuk in twee bedrijven „De Keizer komt" ten neig gebracht, welk stuk de lach spieren eens deed los komen bij de aanwezigen. Als slot van de avond werd de film vertoond „Met Wil liam naar de stad", de Engelse ver sie van de familie Doorsnee-. Zaterdagmiddag om half een is het zesjarig meisje H. 't G. uit de Da Costastraat bij de oversteek plaats Bosboomlaan door een per sonenauto, bestuurd door mevrouw J. van B.—B. uit Schiedam, aange reden. Het meisje werd door de wagen gtgrepen cn vijftien meter meegesleurd. Het liep vermoedelijk een hersenschudding op en kreeg ontvellingen aan de benen. Door de GG en GD is het meisje naar het gemeente-ziekenhuis vervoerd. De adjunct-directeur van het op voedingshuis .Xindenhof' van de Lange Achterweg heeft aangifte ge. daan van vermissing van een geld kistje met 400.Het kistje werd weggenomen uit het bureau van de adjunct-directeur. De politie stelt een onderzoek in Advertentie t.M.) VOOR OEHtSli UW GEZIN BR0ER5VEST ;'S4.-..SCHIEDAM Een goede greep deed de toneelvereniging „De Amateur" door het drama „De Mijn Brandt" in Schiedam op de planken, te br_engen. Arcade was Zaterdag goed bezet,De Schiedammers hebben een goede vertolking te zien gekregen van dit sociale drama uit 1915. Een. dankbaar applaus na afloop beloonde het serieuze werk van deze groep toneelamateurs. De Mijn Brandt is een wat melo dramatisch verhaal over de slechte sociale toestanden in de twintiger jaren. De bekende hardvochtige be drijfsdirecteur, bedrijfsongevallen en bijbehorende bittere armoe behoren tot het schema. Over het algemeen was het spel zeer aanvaardbaar. Vooral me vrouw N. Dettmeyer als Moeke vertoonde uitstekend spel, mis schien iets te week. Goed waren de dames Liza (mevrouw N. de Raaf) en Miebet je (mej. K. de Borst). Jeugdige onervarendheid speelde soms nog parten. J. Buur man was een goede dokter Dubois, iets te schuchter. De heer C. van Sehijndel als_ bedrijfsdirecteur La- gay bezat blijkbaar de meeste to- De Burgemeester van Schiedam brengt ter openbare kennis, dat voor de duur van de tc Rotterdam te houden tentoonstelling E-55, der halve gedurende het tijdvak van 18 Mei tot en met 15 September 1955, ontheffing is verleend van het ver bod, vervat in art. 3, eerste lid, van de Verordening op inrichtingen tot het verbruiken van eet- of drink waren in de gemeente Schiedam (Gemeenteblad 1940 no. 8) om een inrichting tot het verbruiken van eet- en drinkwaren voor het publiek geopend te hebben van middernacht tot des voormiddags 7 uur, in dier voege, dat het sluitingsuur wordt bepaald uiterlijk op 1 uur. Ten nadele van de heer J. C. van de Hoofdstraatwerd een heremij- wiel ontvreemd. De fiets stond niet op slot. De leden van de Person eels vereni- i dige klantjes. De voorzitter van ging van Gemeentewerken hebben Zaterdagavond de dagelijkse beslom meringen eens thuis gelaten en zijn naar Musis Sacrum aan de Lange Haven gegaan om te kijken naar het bekende toneelstuk „Een zomerzot heid" van Cissy van Marxveldt Het spel werd in vlot tempo goed voor het voetlicht gebracht door eigen leden. Met genoegen hebben de aan wezigen de aardige voorvallen in dit toneelstuk bekeken en beluisterd. De regie was in handen van de heer Joh, W. Ltnkels. die na afloop met zijn piano en twee violen gaat de toch al doordringende fagotkla.ik echter vol ledig domineren, ten koste zelfs van de solopartij. Onnodig te vermelden, dat in de cantate van Buxtehude de tonelisten een hartelijk applaus nog dunnere spinetklank totaal werd ontvangst mocht nemen, overspeeld. Corrie v. d. Wel was echter een voortreffelijke soliste, die ook de continuopartij van het con certino voor haar rekening nam (wat natuurlijk géén bezwaar is). In Buxtehude en oud-Franse lie deren was Wieb de Rook de sopraan soliste, wier welluidende stem weer niet naliet, indruk te maken. Een wat eenzijdige expressie maakt haar voor dracht evenwel voor gevoelige teks ten minder geschikt. De avond werd geopend door de voorzitter u* S. Moeskcr. die de aan wezigen hartelijk welkom heette. Men nam deze avond afscheid van de heer van Leewaaiden, die jaren lang als grondwerker en als waker V.Z.O.D., de heer A. Jongste, opende de middag. Woensdag 38 Mei is er in Musis Sacrum een cabaretavond voor de ouders. Op deze avond wordt tevens afscheid genomen van de heren Bronsgeest, die bijna 42 jaar bij de brandweer is geweest, van Baarle, die 36 jaar en C, v. d. Loo, oud-com mandant van de brandweer in Ke thel. die 40 jaar bij de brandweer werkzaam is geweest. Het belooft dus een gezellige avond te worden. neeier varing. Hij had reeds een goede speeldynamiek. Dit stuk over vroegere slechte toestanden werd met aandacht ge volgd en het succes was groot. Na afloop werd cr gedanst op muziek van de Wi Marcries van Kees van Hasselt. Voorzitter W. van Vugt sprak het welkomstwoord. Over enkele weken geeft de groep Jeugdtoneel een uitvoering in Mu sis Sacrum. Zondagavond heeft de toneelcri tica van de NATU mevrouw Frou- ke de "Waard in de benedenzaal van café De Spil aan de Vlaardin- gerdijk haar visie gegeven op het vertoonde spel. Het aandachtig ge- boor beleefde nogmaals de opvoe ring, maar nu werden de fouten gezien door eigen. ogen. Frouke de Waard heeft een goede kijk en de juiste tact om dit moeilijke ge bied van de toneelkunst aan een uiteraard onervaren publiek duide lijk te maken. De gestelde vragen gaven blijk van intense belangstel ling en de wil om zich als goede „Amateur" verder in het amateur toneel te bekwamen. Na een inspannende geslaagde avond een ontspannende leerzame avond. De Mijn Brandt was de iaatste voorstelling van een reeks m dit seizoen. Ouderavond van de Comeniusschool B De Comeniusschool B van de Sin gel houdt Maandag 23 Mei in Musis Sacrum een ouderavond. De beken de schrijver van kinderboeken, Leo nard Roggeveen, zal spreken over „Boek en jeugd". Aanvang kwart voor acht. Auto verloor wiel Yan een vrachtauto, bestuurd door W. L. A. S. uit Schiedam, liep Zaterdag, op de Vlaardingerdtjk het rechtervoorwiel af. Het wiel kwam in een sloot terecht Textiel uit auto gestolen Uit een bestelwagen, die Zaterdag morgen omstreeks kwart voor elf bij de Hema stond zijn twee do zen dameskleding meegenomen. GEBOREN: Lenelte L., d. v. L. de Waard en W. A. Kuipers; Gysberta. d. v. Ph. Olivier'en H. M. v d. Hoek; Elisabeth L. M.. d. v A F. A. De Postduivenvereniging „De Snelvliegers", aangesloten bij de Bond van Zaterdagvliegers hield haar 4de wedvlucht vanuit Noijon, 278 KM. Gelost om 11.15.00 uur, ar- rlveeide de éeiste duif om 14.44.23 uur, de laatste duif om 15.21.23 uur. Prijswinnaars waren: Chr. Zweis tra 1, 9. H. de Gunst 2 4. J. C. Ko- nings 2 7. J. Tromp 5 11. J. Stoik 6 8. M. Broekhuizen 10. A. Oster- holt 32. au giuiiuntmci CU oia T - by Gemeentewerken is werkzaam Veh.cn en Th. L. Bidders: Marga- geweesl. Namens de vereniging ont- z,v; v; Sehijndel en Ving hij een cadeau onder couvert. 1 Steenbergen: Johanna, d. v. PA. Beyer cn J. Ou wens: Wilhel- Voor Brandweer-jeugd 1 mus. z, v. a. v. Eijk en s M. v. d 1 Horst: Lode wijk H.. z. v. J. H. Kooij De brandweervereniging „Vriend- sn h. Winkelman schap zy ons doel" heeft Zaterdag- van j3cek en <3, middag in gebouw Irene een speciale middag georganiseerd voor de kin deren van het brandweerpersoneel. Dit is inderdaad een groot succes geworden en de jongens en meisjes hebben bijzonder genoten van het goochelen van de goochelaar Aliwet- to, die met zijn echtgenote voor de kinderen Ui van trucjes vertoonde. Het werd pas goed toen enkele meis jes en jongens naar het podium mochten komen om het goochel-echt- paar te helpen. Iedereen kreeg na afloop wat versnapering en dit viel natuurlijk in goede aarde bij de jeug- De Postduif S.C.V. „De Postduif" hield giste ren een vlucht uit Maastricht. De uitslag was: 1 32 71 73 91 96 122 J. Koster; 2 Wagtedonk; 3 13 89 145 J. Freij; 4 11 125 C. Verlinden; 5 14 17 18 37 38 39 I 46 47 72 128 131 133 141 v. d. Windt; 6 L. Verheugen: 7 74 G. Kiela; 2 10 1 55 H. Kant; 9 100 J. Christen: 15 23 146 A. Heeren: 16 52 106 J. Brand; 19 C. Fossen: 20 N. m 't Hol; 21 29 70 137 138 B. v. d. Moei22 24 44 86 K. Muilwijk; 25 51 S v, d. Tuijn; 26 77 I 110 120 A. Moog: '28 35 49 69 90 112 I 114 139 J. Doejaaren: 27 32 50 81 L. j Borrani: 30 54 85 94 95 C. v. d. Grijp; "vv "V ""yv 1 31 34 P. Hinten; 33 Westerholt; 36 L. an: Johan J z v. A. Crama; 40 123 142 Hazenbrood; 41 SnlM" H- Crama: 42 W. v. Beuren: 43 A. Faas; 45 63 87 134 C. v. Smirren; 48 J. Verboom; 53 83 A. v. Dongen; 56 64 104 108 C. Tuinder; 58 109 144 P. v. Os; 65 129 T. Jansen; 66 Simons; 67 A. Man; 68 C. Tricilt; 76 A. Sut- turp; 78 101 115 F. Koppenhagen: 79 127 130 J. Koogje! 80 Toutijn: 82 Ko- rengevti: 84 98 D. Ram; S9 J, de Waard: 302 121 124 Harmeien en Co; 103 140 F. Eijkenbroek; 104 ill P. Gouweleeuw; 107 Cliatcnier: 117 126 A. v. d. Tuyn; 318 132 C, Verboom: 119 136 Tweeboom; 135 A Gryp; 143 C. de Graaf. d. v. J. W. Hersbacb en J. C. Zag- wijn; Anna H.. d. v. J. M, C. Groene- weg en S. S. Zonneveld. OVERLEDEN: J. Hakze, 69 j., wed. van S. L. Broekarts. Esperanto-agendo Merkredon. Ia 18an de majo. Ni ne kunvenos hodiau, estas libera ves- pero. Atentu. estontece ni ne plu kun venos merkredon sed jaudon. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembra n d t. Rem b i a n d 11 a an 5 Bellen bij ongeval: G G en GD., Tulnlaan 80 telefoon 69290 Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedeie werkdag (behalve Maan dag) van 9.30' tot 4 30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend iedere dag (behalve Maandag) van 2 tot 4 uur, iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 830 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan van Luyn. Bioscopen: Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur: „08/15". Moriopole. 3. 5, 7 en 9 uur: „De gouden havik". Voorstellingen: Irene: 8 uur Contact-avond Dienst Bescherming Bevolking. Musis Sacrum: 8 uur Feestavond Vereniging .Steun Wettig Gezag'. Beyersb ergon: 8 uur Contact avond Zakenstudiekring. Na de oorlog verrezen de buurt verenigingen als paddestoelen uit de grond. De buurt- en amusements- vereniging „D.P.W." is nog één van de weinige, die hun bestaansrecht hebben bewezen. Dit werd Zaterdag getoond in Tivoli waar de bewoners van de Parallelweg zich vermaak ten, Eigen leden hadden een heel goed cabaretprogramma in elkaar gezet. De leden hebben zich geamu seerd om de komische schetsjes cn conferences. Harmonica en cowboy- muziek waren muzikale intermezzi. Na afloop werd er gedanst op mu ziek van de DPW-band van Cor van het Hart. Voorzitter J. Pannekoek sprak het openingswoord en hij herinnerde aan de viering van het 10-jarig bestaan op 7 September. Op 7 Juli organi seert de reisgroep een invitatietocht van het V.V.V. door Gelderland. Be zocht wordt de omgeving van Velp en Doorn. (Advertentie 1M.) Ook U wilt toch evengoed als zoveel anderen nog vóór de Pinksteren nieuwe gor dijnen hebben Ook voor U is het prettig om aan de hele buurt te laten zien, dat de schoon maak is afgelopen en U als besluit nieuwe frisse glas gordijnen kunt ophangen. Voor U is dan deze aanbie ding afgepaste glasgordijnen van 100% katoenen marqui sette met brede entredeux en dubbele onderzoom. Glasgordijnen die gisteren nog bij tientallen voor 2.75 verkocht werden (een prijs waar niemand een cent te veel voor betaalde, omdat ze het dubbel en dwars waard zijn) koopt U nu méér dan een gutden goedkoper, omdat wij waar willen ma ken wat wij beweren met.... *t kan met beter't hoeft niet duurder l Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze afgepaste glasgordijnen 80 X 160 cm, met brede entredeux," per stuk voor Restant partij schoorsteen- en dressoir lopers, zolang de voor raad strekt, van£.95 ao voor 1 WINKELCENTRUM BINNEHWEG, Tal. 2S1S0

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1