SCHIEDAM Zeeschip sloeg tegen bok: grote schade Ready 7 - de verrassing van de bekercompetitie Geen goedkopere dag dan - een 3 lij dorp- Jubileimi-korfbal-tomriooi iWijkgebouw voor NPB? Beroep ontslagen agent gegrond verklaard EEN BRIL TAFELTENNIS Schaaktournooi van de ESS AGENDA SVC redt 't net tegen DHL Auto omgeslagen Junioren voetbal- tournooi van SFC UUr' KERKDIENSTEN Burgerlijke Stand In Waalhaven door de storm: Ouderavond van de Ger. Zondagsschool WALDQ-RIJSCHOOL 6 9 9 1 5 Vrouwenbond NW sluit het seizoen trekt Hallen aan, onze sterk verlaagde prijzen bieden U de mogelijkheid er S naar toe te gaan a ZILVEREN S.F.C. DWS slaat Gona in Den Haag „De Blauwe Doffer" vloog weer Ongevallen Storm vernielt tent in de Hoek Brandweer rukte 20-maal uit Storm liet bijna ontvangsttent instorten Bijna twee uur tramstagnatie Uitspraak Am bten arengerechl i Uitspraak in gedin J. van Gog' 25 jaar in dienst Kaplaars Auto raakte in een sloot Buitenlands bezoek aan Rotterdam on ken kwamen in bed terecht E. Willemsen 25 jaar bij Van Nelle KOERIERSTERS STENOTYPISTE TYPISTE 2 Woensdag 18 Mei 1955 De bekercompetitie gaat thans haar einde naderen en over drie weken hoopt men. aan de finale toe te zijn. Twee teams zullen er dan van de 40 deelnemende teams zijn overgebleven en zij zullen dan in de finale gaan strijden om de beker. Het was natuurlijk volgens de verwachtingen dat deze beker- eompetitie verrassingen zou opleve ren en een van deze is het zevende team van de vereniging Ready. Dit' tcaVn dat samengesteld is uit begin nelingen is er in geslaagd door te dringen tot de vijfde ronde. Vorige week haalde dit team het stoute stukje uit om hun eiubteam Heady 3 met 63 te verslaan en ais men weet dat Ready 3 derde klas speelt is dit een zeer mooie pres tatie. Ready 7 moet het nu opne men tegen Ready 1 dat eerste klas- ser geworden is en wij geloven wel dat het eerste aan alle verdere beker-illusies van het zevende een einde zal maken. Van de vereniging PTTS is alleen het eerste team nog in de strijd. Deze wonnen van TCK 4 met 9-Ö. PTTS 2 werd door een 7-2 neder laag tegen Ready 7 uitgeschakeld en het derde onderging hetzelfde lot, zij het op het nippertje door een nederlaag van 5-4 tegen Ready 4. Vart de twee derde klas teams van Wilton heeft alleen het eerste zich in de volgende ronde weten te spelen door een 7-2 overwinning op Ready 6; Wilton 2 verloor met 9-0 de winnaar van de wedstrijd NOAD 3-Ready 4. De derde klasser Wij ton 1 moet het volgende week opne men tegen de winnaar van Ready 7-Ready 1. ongetwijfeld voor het Wilton-team een zeer zware opgave. Volgende week weten wij echter meer hoe het in de bekercompetilie zal gaan en of er nog teams zijn die voor een verrassing zullen zor gen. Op drie achtereen volgende Dins dagavonden. nl. 14, 21 en 28 Juni 1955. zal ESS een streektournooi hou den. Dit kon worden georganiseerd door de welwillende medewerking van de Schiedamse Gemeenschap en de Rotterdamse Schaakbond. Er zal worden gespeeld in de boven- on benedenzaal van Café- Rest. „De Amstelbron". Broersvcst Schiedam (eindpunt lijn 4); aanvang "s avonds om half acht. Behalve voor drie invitatie groepen, waarvoor enige prominente spelers uitgenodigd zijn. kunnen deelnemers worden ingeschreven in de hoofd klasse, le. 2e en 3e klasse. Het inschrijfgeld is ondanks de fraaie prijzen twee per groep) uiterst laag gesteld, nl. op 1.Dit bedrag dient, tegelijk met de aan- Apothekers-nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St Liduinastr. 58. Bellen bü ongeval: G.G. en GX)., Tulnlaan 80, telefoon 69290. Gem. Openbare Leeszaal en Biblio theek, Lange Haven: geopend iedere werkdag (behalve Maan- dag) van#9.30 tot 4,30 uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags) van 7 tot S.30 uur. Zondags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend tedere dag (behalve Maandag) van 2 lot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en De derde wedstrijd in de door de Schiedamse Volleybal Club georga niseerde nederlaag-serie, tegen de sterke Rotterdamse le klasser DRL leverde voor de Schiedammers Slechts de halve winst op. De beide reserve-teams waren er deze avond volledig uit. Dames 2 speelde oen slechte wedstrijd en verloor kansloos met 30, Het 2e herenteam volgde dit voor beeld, door in een zeer slecht ge speelde partij met 3—0 het hoofd (Advertentie LM.) Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur'. te buigen voor DRL 2. Dames 1 f van NOAD 3: NOAD 4 won wegens j gifte, gestort 'te worden op girorek niet opkomen van Ready 2 regl. met 9-0. NOAD 2 schakelde NOAD 5 uit door een 8-1 overwinning. De wedstrijden voor de vijfde ronde die deze week gespeeld worden zijn TCK 2-PTTS 1. NOAD 2-NOAD 4. Ready 7-Ready 1 en NOAD3-Ready 4. Wilton 1 is deze week vrijgeloot. In de zesde ronde zullen dan nog zeven teams over zijn die met dc twee overige geplaatste teams uit de eerste klas te weten TCK 1 en NOAD 1 zullen gaan strijden om in de finale te komen. In de week van 6 Juni as. zal dan de finale ver speeld kunnen worden. Zoals de papieren nu zijn zal deze wel ver speeld worden tussen TCK 1 ener zijds en Ready 1 of NOAD 1 ander zijds. De grootste kans maken ech ter TCK en Ready daar NOAD mo menteel gehandicapt is doordat het twee van de sterkste spelers in militaire dienst heeft en een derde speler van het eerste door verhui zing naar buiten de stad is kwijt geraakt. Volgende week komen TCK 1 en NOAD 1 ook in de strijd. TCK krijgt dan als eerste tegenstander de winnaar yan PTTS l-TCK 2 en NOAD krijgt het op te nemen tegen ning 335728 ten name van de heer J. Marbus te Schiedam, penning meester van ESS. Tevens dient op het strookje van het girobiljet te worden aangegeven in welke klasse men wenst deel te nemen. De wedstrijdleiding is in zeer goe de handen, nl. van de heer R. tl. de Jong, wedstrijdleider van de RSB. Oecumenische Jeugdraad met „Des Heilands Tuin Door de Oecumenische Jeugdraad Schiedam zal Donderdag 26 Mei in het koor van de Grote Kerk een Pinkster-wijdingsdienst worden ge houden. In deze dienst wordt opge voerd het spel „Des Heitands Tuin" van M. Nijhoff. Aanvang 8 uur. In het kader van de viering van het 35-jarig bestaan, organiseert de voetbalvereniging SFC op Hemel vaartsdag een junioren voetbaltour- nooi op het terrein aan de Bos- hoek. Aan dit tournooi, dat om half tien des morgens aanvangt-, zullen deelnemen de Rotterdamse verenigingen De Mussehen, EDS en Op de Rotterdamsedijk, ter hoogte tvzcT'"™* gen een boompje gereden en daar op omgeslagen.. De bestuurder, de heer A. K. uit Vlaardingen, week uit "én verloor toén de macht over het stuur met bovengenoemd ge volg. De auto werd beschadigd, maar persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. ..Kunst, door Oefening" geeft toneelopvoering De Schiedamse Toneelvereniging „Kunst door Oefening*- geeft Zater dag 21 Mei in Arcade een opvoering van het toneelstuk „Een huis vol berrie'*, een klucht in 3 bedrijven. Aanvang 8 uur. Het Leger des Heils 65 jaar in Schiedam Zondag 22 Mei hoopt het Leger des Heils haar 65-jarig jubileum te vieren. De taak die "William Booth zich zelf oplegde en die hij overdroeg aan tienduizenden heilssoldaten over de gehele wereld. werd ook in Schiedam met blijdschap aanvaard. De ouderen onder de heilssoldaten en Legervrienden zullen ach het begin van het Leger nog kunnen herinneren. In verband mej dit jubileum zul len Zondag bijzondere openbare sa menkomsten worden gehouden on der leiding van Kolonel W. Palstra. Chef-Secretaris van het Leger des Heils in Nederland. Nert. Hcrv. Kerk. Grote Kerk: 10 uur ds A. Hoffman. Nieuwe Kerk: 1# Uur ds H. W. Hemmes. Kethel: iö uur ds P. J. de Bruyn. Ned. Herv. Geref. Kerk. Gebouw Irene: 10 uur eerw. heer Asmus. Geref. Kerk. JuJianakerk: 30 uur ds V*. A. Krijger. Chr. Geref, Kerk, Kerkgebouw Wa rande: 10 uur ds A. Zwiep. Chr. Geref, Gemeente, Volksgebouw TuirJaan: 10 uur ds M. J. Middelkoop. Oud Geref. Gemeente, Jeugdhuis Lange Haven 0": 10 uur ds F, Luytjes. Oud-Kalh. Kerk. 10.15 uur Hoogmis. Leger des Heils. Lange Haven 27: 8 Uur Verlossingssamenkomst. Geboren: Theodora, d. van J. J, Krommenhoek en J. A. Mak; Alida E. en Jan P„ tweeling van W, v. <L Water en M. F. Lips; levenL kind van J- H. Krommenhoek en J. D. Meeldijk, Overleden: S. M. Meinen, 4 mndj N, de Munnik. 48 vr. van L- van "Walsum; Th. M. v. d. Geer, 75 jaar, wed. van M. Trijzelaar. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties. Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Jan van Luyn. Bioscopen: Passage, 2. 7 cn 9.15 u: „08/15". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Charge van de Lanciers". (Op Hemel va artsdag aanvangs tijden als op Zondag.) Voorstellingen: Irene, 8 uur: Toneelavond Vrijz. Chr. Jeugdcentra le. Irene, 8 utir: C.H; Klesveren. „Groen van Pr in ster es1'*. Spreker de heer J. Reijers, lid van de" Eerste Kamer. Arcade, 8 uur: Jubileum-feest avond Korfbalver. .Schiedam". 3Iusis Sacrum. 8 uur: Cabaret avond Brand weerver. „VZOD". Chr, Sec, Belangen, 8 uur: Con- tact-acond S.V.C. Volksgcbouw, 8 uur: Filmavond Centrale Bond van Werknemers in het Transportbedrijf. Donderdag (Hemelvaartsdag) 9 uur: Leden van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling ma ken fietstocht naar de Vlaar- dinger Vüetlanden. Vertrek Ru bensplein. 10 uur: Jubileum-korfbalwed- strijden v. d. Sportclub „Schie dam". Sterrebos. 9J3Ö uur: Boshoek. Juniorcn- tournooi S.F.C. 12 uur: Zaal Riton. Opening Muziekconcours O.B.K. 13 uur: Tnmlaan. Mars wedstrij den Muziekconcours O.B.K. 14 uur: Podium Plantage. Con cours concertwedstrijd. Sportdag voor de schooljeugd 11-13 jaar. 8 uur: Podium Plantage. Con cert door O.B.K. wist gelukkig iets van de ontsta ne achterstand in te lopen. Zij won nen met 2—1, doch ook deze wed strijd stond niet op een hoog peil. Drie wedstrijden om spoedig te ver geten. De troefkaart van de Schiedam-' De storm heeft vannacht een de stryd aanbinden tegen het ster- ke DRL 1. in de competitie met j aaihaveil. ïLon SCiMp dat geringe achterstand op de koplo- j wer(] versleept, raakte ill aalt- se'geëincfigd? een maximum, aan spanning en de overwinning bij :SVC, n.l. met 16 14. De tweede set en ook de derde gaven subliem spel van de SVC-heren te zien; DRL werd vol komen overrompeld door de kei harde smashes en gevaarlijke ser ves van dit homogene SVC-zestal. Met 15—3 en 15—9 bleven ook de ze sets voor de SVC-ers. Heren 1 is dus nog steeds onge slagen. Vrijdag a.s. komt de vereniging ZVC op bezoek, eveneens een goe de Ie klasser uit Rotterdam, Ho- penlijk zijn de SVC-reserveteams hun inzinking dan weer te boven. (Advertentie I.M. In De. grote zaal van het Volks- geboüw was gisteravond geheel be zet ter gelegenheid van de slui tingsbijeenkomst Vrouwenbond NW van het seizoen 19541955. Dit deed de presidente, mevrouw A. Brand, bijzonder goed, zoals zij in haar openingswoord deed blij- [ebouw Irene aan de Nieuwe ken. Behalve de leden, heette Haven heeft de Gereformeerde Zon dagsschool „Laat de kinder kees tot Mij komen", gisteravond een ouder avond gehouden. De 2e voorzitter, <3e heer F. v. Rossem heette de ouders hartelijk welkom. Daarna werd door- het personeel van de Zondagsschool opgevoerd, het toneel stuk „Spanning om Vredehoeve", een spel in.5 bedrijven van H. Küster. De tonelisten lieten' goed spel zien, zodat de aanwezigen een prettige avond- hebben gehad, Mej. J. van Vliet zorgde voor de muzikale om lijsting. (Advertentie LM.) ONZE BEROEMDE ADVOCAAT, groot.1. Hes, 3/4 iitar, bereid m. roomverso kippen- eieren, brandew. en suiker, geen 4.60 nu 2.98 ONZE RECLAME FLES,2.24 LITER FIJNSTE VERLOF BESSEN, bereid met zuivere jenever, geen 5.20 3.90 LITER BOERENJONGENS, bereid met xuivere brandewijn, geen 4.60. nu 2.98 LITER BOERENMEISJES, bereid met zui vere brandewijn, geen 4,60 nu 2.98 LITER SAMOS, VAN TEILAND, bij om: 2.85 UTER OUDE BEL. SPAANSE WUN, import 2.38 LITER ORIGINELE VERMOUTH - «u 2.24 UTER fRAMBOZEN-BESSENWIJN - 1.68 UTER BEZOETE BESSENWIJN - nu 1.49 UTER SCHILLETJE, HEERLIJK ZOET 1^15 FIJNSTE VERLOF LIKEUREN, diverse «m.- ken, 3/4 liter, geen 4.75 nu 2.69 FUNSTE TAFELWUNEN, 3/4 liter, va. 1.38 FIJNSTE PHOENIX BIEREN, BIJ ONS VERKRIJGBAAR GOUDSESINGEL 63, TELEFOON 11B670 5CHIEDAMSEWEG 209. TELEFOON 52608 PLE1NWEG 208. TEL 76319 - PUTSEPLEIN Voor de sportieve viering van hst zilveren jubileum de feitelijke datum valt op Vrijdag 27 Mei houdt de korfbalvereniging' Schie dam oP Hemelvaartsdag, dus_ mor gen. op haar gezellige terrein in het We hebben reeds eerder gemeld' dat het bestuur van de Ned- Protes tanten Bond plannen had om een wjjkgebouw op te richten naast het reeds bestaande aan de Lange Ha ven. In het orgaan „Stemmen" le zen we daar nu enkele nadere bij zonderheden over. De mogelijkheid om beter contact op te nemen met «ie gelijkgestemde bewoners in het oosten of het nieuwe westen stuit ten steeds af op. bet gebrek aan ruimten om deze bijeenkomsten „te honden/ Zelfs Zondagschool en cate chisatie was onmogelijk omdat geen zasl tc vinden was. Voor dit werk was het niet goed mogelijk gebruik te maken van de N.p_B.-gebouwen aan de' Lange Ha ven en de Westvest, zodat bet be stuur het van groot belang achtte om zelf een gebouw of kapel neer •e zetten. Daar binnen afzienbare tijd in Nieuwland een Buurtgébouw zal verrijzen waar men dan zalen kan krijgen voor het organiseren van. bijeenkomsten, is het oosten van de stad gekozen als de meest geschik te plaats om het beraamde wijkge- bouw neer te zetten. Temeer daar in dit stadsgedeelte ook de tweede predikant geplaatst zal worden, spe ciaal belast met de uitbreiding en verdere opbouw van de N-P-B.-af- deling aldaar. Het bestuur zal nu voorstellen een bedrag van f 20.000 van het stam kapitaal voor de bouw te bestem men. Maar daar de totale kosten oo f 60.000 worden geraamd is meer geld nodig. Daarom zal begin vol gend jaar een bazaar worden ge houden en verder denkt het be stuur er aan een lening uit te schrij ven met obligaties van f 100- "Volkspark een jubileumtournooi; waaraan naast de jubilaresse deel nemen de Haagse clubs Ready en Phoenix, D.K.C. uit Delft, Spangen uit Rotterdam met een juniortwaalf- lal en stadgenoot Succes. Er zijn drie afdelingen gevormd en men be gint om half elf. De laatste wed strijd eindigt om kwart over vier. Elke afdeling telt 5 twaalf tallen, die een halve competitie spelen. Het programma is zo samengesteld, dat de halve competities tegelijkertijd op drie velden worden afgewerkt In de A-afdeling komen uit de eer ste twaalftallen van D.K.C.Phoe nix, Ready, Schiedam cn Succes, in de B-afdeling de tweede twaalftal len van de laatste vier clubs plus Phoenix 3 en in de C-afdeling Rea dy, Schiedam, Spangen, Succes A en B. Voor elke afdeling zijn twee prijzen beschikbaar. In de A-afde ling doet de organiserende vereni ging een goede gooi naar de eerste prijs. Als het weer wil meewerken, belooft dit- een genoeglijk korfbal festijn te worden. Vanavond wordt het 25-jarig be staan gevierd met een feestavond in Arcade en Zaterdagavond komt men in intieme kring bijeen in Res taurant Atlantic, waar de Bonds- voorzitter van de K.N.K.B. het ge bruikelijke geschenk voor 25-jarige clubs zal overhandigen. spreekster het bestuur van de Be- stuurdersbond en het bestuur van de Vrouwenafdeling uit Vlaardin- gen, van harte welkom. Een woord van dank richtte de presidente tot de leden die een groot aantal loten hadden verkocht voor de te hou den tombola, zodat een bedrag van honderd gulden kon worden over gemaakt ten behoeve van het Troelstra-oord, Hierna heeft de voorzitter van de Bestuurdersbond, de heer A, v. d. WeL een overzicht gegeven vart het ontstaan en de groei van het NW dat volgend jaar 50 jaar bestaat, tevens vermelding makend van het feestprogramma. De leden - van de Vrouwenbond afd. Vlaardingen hébben hierna enige lekenspelen en na de pauze het toneelspel: „Hoe het groeide" opgevoerd. Het laatste was een" uit beelding van het werk van' de Vrouwenbond in vijf jaar tijds. Handbal: Het Schiedamse DWS heeft we derom kans gezien om een der lei dende elftallen in de klasse, 't Haagse Gona in eigen huis, een flinke 9—6 nederlaag te bezorgen. DWS speelde met drie invallers, maar pakte de zaken energiek aam zodat zij al spoedig succes had. Ondanks de vrij sterke tegenwind schoten de PWS'ers ér Hink op los en hadden vrij spoedig een 3—0 voorsprong op de Hagenaars. Dezen schoten vrij slecht en konden voor al in het begin niet erg los komen. Jaap ten Bosch in de DWS-voor- hoede was in. deze wedstrijd wel bijzonder op schot, want reeds voor de rust wist hij DWS een 42 voorsprong te bezorgen. In de tweede helft met de wind ih de rug ging het nog beter bij de Schiedammers, zodat de druk op het Gona-doel nog verhoogd werd. De DWS-dOelman Aad Sigmoftd was buitengewoon in vorm, zodat vele goed gerichte schoten door hem werden gekeerd. Jaap ten Bosch zorgde er voor dat DWS bij het eindsignaal een verdiende over winning had behaald en weer een stapje hoger op de lijst stond. De DWS-dames hebben enigszins teleurgesteld, door in Den Haag met 6—5 van Hellas te verliezen. De Hellas-dames hadden een be tere start dan DWS en leidden met de rust met 52. Ook in de tweede helft bicven de DWS-dames bene den hun kunnen en brachten het niet verder dan drie doelpunten. De Schiedamse Postduivenvereni ging „Do Blauwe Doffer" hield een vlucht uit Maastricht.' De eerste duif kwam aan om 13.33,40; de laatste duif kwam binnen om 14.00.37. Er waren 425 duiven* in concours. De uilslag was: 1. 2 Ai Limborgh; 3. 17. 25 C- A. Hersbaeh; 4 M. Bak- ker; 5. 11. 23 K. van Loopïk en Zn: varing niet een drijvende bob. Het N.V. Bergings- en Trans portbedrijf Van den Akker, eigenares van de bok, begroot de schade voorlopig op enkele tonnen. Het Griekse s.s.' Michalakis werd verhaald door de sleepboten Schie dam, Feyenoord en Minerva. Op zeker moment werd het Griekse schip uit de koers geslagen, juist in de nabijheid van de plaats waar on langs het Rfjnschip Leemans na een aanvaring was gezonken. Dit Rijn schip wordt gelicht door het ber gingsbedrijf van Van den Akker. Er lagen twee bokken bij het wrak van de Leemans, de Grutto I <100 ton) en de Grutto II <65 ton). De Michalakis raakte de Grutto II. Daardoor braken de beide armen van deze bok af. Ze vielen in het water en zonken. Het had bitter weinig gescheeld, of met het armensfcel van de andere bok was hetzelfde ge beurd. Beide bokken bleven drijven en ev ontstonden geen persoonlijke ongevallen. Het bedrijf zal de gezon ken armen vandaag 2elf lichten. Ver moedelijk zijn zij onbruikbaar ge worden. Men spreekt al van een schade Cook door tijdveriet) van enkele honderdduizenden guldens. Er was nog meer onheil in de Waalhaven. Zowel het Franse stoom schip Pierre L.D. als het Duitse stoomschip Carl Crammersdorff raakten gedeeltelijk los. Van het eerste schip sloegen door de storm de voortrossen los, van het laatste de achtertrössen. Maar deze schepen konden voor er schade ontstond weer worden vastgemaakt. In het tentenkamp aan dc Stadion- weg, dat tijdens de E 55 toeristen, moet herbergen, beschadigde de storm in ernstige mate een der ten ten. De brandweer heeft de tent ste vig vastgesjord. Vanmorgen om ongeveer 9 uur werd op de Rotterdamse Rijweg bij de 2e Hogenbanweg de 42-jarige kan toorbediende D, Verheij van de Prins Mauritssingel met zijn motorfiets aangereden door een zandauto. Met vrij ernstige hoofdwonden werd hij naar het Bergwegziekenhuis ver voerd. Bij de Linker Veerdam is van nacht de 38-jarige Noorse zeeman Alfred Jonassen van het Noorse s.s. Tamara, liggende te Bolnes, in de- Nieuwe Maas gevallen. Daarbij is hij vermoedelijk in aanraking gekomen met een bootje. Met een paar ge kneusde ribben is hij naar het Ha venziekenhuis vervoerd. Aan boord van het Rijnschip Silva Plana is gistermiddag de 34- jarige loodsbaas A, Blokland uit de 2e pjjnackerstraat uitgegleden' en achterover tegen het dek geslagen. Hij klaagde over pijn in de rug en moest in het Havenziekenhuis wor den opgenomen. Op de Wcstzeedijk bij de Pieter de Hoochweg werd gistermiddag de 46-jarige schuurder C. Koorte met zijn fiets aangereden door een per sonenauto. De man, die klaagde over pijn in de borst en een wond aan het achterhoofd had, moest naar het Cool singelziekenhuis worden vcr- 'oerd. Op het strand in Hoek van Hol land is vanmorgen dn de vroegte een consumptietent van ongeveer zes by acht meter door de storm volkomen verwoest. De tent- werd zwaar gehavend aangetroffen. Per soneel van de politie heeft de in houd van de tent geborgen. De tent was het eigendom van de Rotter dammer Van D. De storm had kans gezien het dak van de tent te lich ten. Overigens heeft de storm in de Hoek weinig schade veroorzaakt In de vaeantïekampen werd hier en daar een plaatje zink of iets derge lijks losgerukt, daar bleef het bij. De brandweer heeft heel wat te stellen gehad met de storm. In de loop van de morgen was zij, reeds twintig maal uitgerukt voor het ver lenen van hulp wegens stormschade, die beperkt Bleef tot losgewaaide dakgoten, stukken zink, en derge lijke en de bijna ingestorte ont vangsttent van E 55. Gisteravond moest worden uitge rukt naar het café van C. Pijpers aan de Prins Hendrikkade, waar een. fles met propaangas in brand was geraakt. De bewoners droegen de fles naar buiten, waar de brandweer met twee koolzuursneeuwapparaten cn een nevelstraai bluste. De schade was. gering. Aanwezig waren blus- eenheid 13, gereedschapswagen 2 en bluseetxheid 62 onder leiding van brandmeester A. Th. Mientjes. Autospuit 4 rukte vanmorgen uit naar de Waalhaven, naar het Libe riaanse schip Ocean Alice, waar de brandweer overigens nog steeds aan wezig is om te waken. De A 4 moest thans speciaal naar de Waalhaven om de op de wal ge storte lading, waarin nog steeds vuur bleek, te zitten, te blussen. De grate ontvangsttent oen de Wytemawegwaarin oan- inorgen Koningin Juliana werd ontvangen door het be stuur van E 55, dreigde van nacht tn te storten. Bijna had de storm daarmee het bestuur een grote tegenvaller .bezorgd. Tijdig werd echter het gevaar ontdekt. De brandweer werd gealar meerd en snel wt)s gereed schapswagen 3 van de West zeedijk aanwezig. Onder lei ding van de brandmeester van. de beroepskern C, van Duy- venboden hebben de mannen van de Cr 3 urenlang gewerkt om de pent te behouden. Daarin zijn zij gelukkig ge slaagd. Vanmorgen omstreeks kwart over elf, dus tijd>ens de ope ningsplechtigheid van de E 55 is de Rotterdamse brandweer andermaal uitgerukt naar de tentoonstelling omdat de ont vangsttent aan de Wytema weg wederom gevaar liep in te storten door de felle wind. Bij Boezemsingel: Op de hoek van de Goudse Rijweg en de Boezemsingel werd de tram rails gisteravond bijna gedurende twee uur geblokkeerd, toen de as van een grote vrachtwagen juist op de tramrails brak en de wagen daar door voor noch achteruit kon. In ver band hiermee moest het tramver keer met de lijnen 22, 16 en 17 wor den omgelegd. De vrachtauto is met twee takelwagens weggesleept. Het Ambtenarengerecht heeft hedenmorgen het beroep van de gewezen Rotterdamse hoofdagent van politie J. van der E. tegen rijn ontslag uit de politiedienst gegrond verklaard. De raad oordeelde de opgelegde straf niet redelijk, en is van mening, dat degenen, die Van der E. hebben ontslagen van hun bevoegdheid om te straffen een an der gebruik hebben gemaakt, dan in overeenstemming is met de doel einden waartoe deze bevoegdheid, is gegeven. Ook ziet de raad een onevenredig heid tussen de overtreding en de opgelegde straf. Een voorwaardelij ke straf zou beter op zijn plaats zijn geweest. De raad twijfelt er aan, of de chefs van Van der E. wel voldoende rekening hebben ge houden met diens karakter. Door zijn verblijf in een concentratie kamp en zijn werkzaamheden na de bevrijding is hij geworden tot een moeilijk mens met een buiten matig grote geldingsdrang. De raad is vaü oordeel, dat een voorwaardelijke straf meer even redig met het gepleegde verzuim zou zijn geweest. Opnieuw plaat sing bij de herkenningsdienst zou Van der E. leren te gehoorzamen, ook als dit zwaar valt. Zoals bekend is Van der E. ont slagen. omdat hij weigerde zijn overplaatsing van de afdeling bij zondere wetten naar de herken ningsdienst te aanvaarden. Zijn verdediger, mr Bochove had voor de raad van beroep verklaard, dat 6 A. de Rouw; 7 W. F. v- d. Kant; 3, 19 F. J. V- Wijk; 9, 14. 15 Gebr. j r,mincp SFIlDolzSllk Lems: 10 W. v. Deurzen en Co.; 12 LxüUUbL SLUUUlAclclJV G van Nierop; 12. 21 Schmmpf cn De Wenl van de Kottcrdamse A v'Sput; 22 Th.eDu?vcnbode°' rechtbank, J. cal Vollen!,oven. Artsen op Donderdag In spoedgevallen rijn op Hemel vaartsdag de volgende artsen te raadplegen: mevr, C. Duyster-Ja- min. B.K.-laan 156, tel. 69991: A. L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115, tel, i nieuw zou worden heeft gistermiddag uitspraak gedaan in het korte geding, dat de Gerefor meerde Gemeente in synodaal ver band te Gouda aanhangig had ge maakt tegen de Vereniging tot het Verstrekken van Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag. De vordering van eiseres, dat er een le denvergadering zou worden gehou den, waarop het gehele bestuur der schoolvereniging zou aftreden en een gekozen, werd 67*760; G. in 't -Veld, W. de Zwij- afgewezen, gcrlaan 23, tel.68599; J. van der I Zoals destijds bij de behandeling Veer, Dr Wibautplein 48. tel. 69873. i van het kort geding bleek, meende Geopend is apotheek F. H. Bac- j eiseres, dat gedaagden de belangen ker, St Liduinastraat 58, die tot en der schoolvereniging zouden ver met Vrijdagavond de nachtdienst i waarlozen en zich handelingen in waarneemt. i strijd met de statuten veroorloven. het ontslag was uitgelokt, en scher pe critiek geoefend op het perso neelsbeleid bij de Rotterdamse politie. Aanstaande Vrijdag hoopt de heer J. van Gog het feit te herdenken dat hij 25 jaar in dienst is van de N.V. Van Woensel-Kaplaars. Ter gelegen-, heid hiervan zal Vrijdagmorgen een receptie worden gehouden in Bodega Victoria aan de Nieuwe Binnenweg, Toen gistermiddag de 42-jarige kleermaker W. A. Dahmen van de Wolphaertsbocht op de Dordtsestraat- weg met zijn auto plotseling moest remmen, slipte de wagen, draalde een halve slag om 'en reed in de sloot naast de. weg. Zonder letsel kroop de kleermaker bemodderd en met een nat paje op de kant'. De auto werd met een, takelwagen, uit de sloot getrokken. Gisteren bracht de „Chambre Syn dicale des Architectes du Havre" èen bezoek aan Rotterdam teneinde zich op dc hoogte te stellen van de stand van de wederopbouw. Voorts ver toeft in de stad een delegatie uit de gemeenteraad van Stuttgart, meer speciaal om kennis" te nemen van hetgeen is tot stand gebracht op het gebied vah de volkshuisvesting. Laatstgenoemd gezelschap bezoekt ook het openbaar slachthuis. Door een foutieve schoorsfeencon- structje kon het vanmorgen voorko men dat in een benedenhuis aan dê Schulpweg vonken terecht kwamen" in een bed. Beddegoed. het bed zelf en het behang liepen schade op ten bedï*age van vijfhonderd gulden. Met een nevelstraai werd geblust on der leiding van brandmeester C. J. Stok, Aanwezig waren gereed schapswagen 1 en bluseenheid 51. Gisteren werd het feit gevierd dat de heer F. Willemsen 25 jaar als vertegenwoordiger bij Van Nelle werkzaam is. De jubilaris werd door de directie ontvangen en toegesproken, waarna een prettige lunch volgde. DAN NAAR Naaisters gevraagd voor pan talons, klein atelier. Broe kenkoning. Hoogstr. 86, na 7 uur Jan Steenstraat 85a, telefoon 68981. Gevraagd nette verstelnaal- ster, 1 dag per week. RotL dijk 193 a. 's-Avonds na 8 u. D. DE BRCIN Oranjestraat 9 Gevraagd net dagmeisje van 8—4 uur. Rott.dijk 193 a, "des avonds na 8 uur. Schiedam TeL 6431 Radio van Dijk. Het grootste en modernste radiobedrijf van Schiedam. Hoogstr. 119, teL 69572; Rembrandtlaan 64, tel. 66084. Kees Hagendoorn. Gediplo meerd muziekleraar onder richt in plano en orgel. Lan ge Haven 1. Tel. 68561. Diversen Voor alle schoenreparatie Is Bata beter en voordeliger. Spoedreparaties klaar terwijl U wacht. Hoogstraat 111, telefoon 69602. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. tel. 66720, In spoedgeval desge wenst in 1 uur blaar. Lessen Personeel gevr. Fotografie Muziekinstrumenten Gra/nof oonplaten Gevraagd op DISTILLATEURSKANTOOR een Nederlands. Bekendheid met moderne ta len strekt tot aanbeveling. vlot en accuraat kunnende werken. In heide functies, waarvoor Mulo-diploma is vereist, wordt interessante en afwisse lende werkkring aangeboden. Brieven roet volledige gegevens, verlangd salaris enz. onder nr. 2636 aan het Bureau van dit blad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1