Koninklijk paar tijdens de rijtoer door duizenden toegcj De teerling geworpen Rukwinden konden geen afbreuk doen aan het enthousiasme rVMméftr Kussen willen praten over Berlijnse tol Wmmk Koningin en genodigden op tocht over terrein „Juf5 sloeg, maar eis luidt in beroep toch vrijspraak VIJFDE NA-OORLOGSE KABINET VERRICHTTE BELANGRIJK WERK CBiefarilne 4 Voorts. TOCH IN OPEN CALÈCHE DOOR ROTTERDAM Loodsdiensten alle gestaakt DE STOET JUICHENDE MENSEN Woesteling met vrachtauto in Hilversum JIA, JUF KAN GOED VOETBALLEN Onderwijsdebat in België begonnen Duits parlementslid vraagt herstel van „grenscorrecties" B R Y L C S£Im£»& r Ruim, 2% jaar aan het bewind geweest Reders over het conflict in de haringvisserij Betere bestrijding van pijnen en griep! DE BEST GEMENGDE HALF ZWARE SHAG [Woensdag 18 Mei 1955 3 ROTTERDAM. De loodsdiensten op de Nieuwe Waterwag, bij IJmul- den, Vlissingen e» in de Wielingen zyn vanmorgen vroeg geheel ge staakt. Fenna Oorthuys het „E 55-meisje", wier beeltenis op alle affiches prijkt als het symbool van jeugd en leuensLTCitpci. biedt H.M. de Koningin een veld boeket van de provincies flrtii. De storm joeg het zand en soms de hoeden over de Cool sin gel, maar dat deed weinig a£ aan het enthousiasme van de honderden schoolkinderen en andere toeschouwers, die zich hier vanmorgen hadden verzameld om de Koningin en de Prins bij hun intocht in Rot terdam ter gelegenheid van de opening van E 55 te begroeten. Omstreeks kwart voor elf verschenen de hoge gasten op het bordes voor het raadhuis. Een spontaan gejuich ging op en een kind stak een mans-grote rood-wit-blauwe vlag hoog boven de toeschouwers uit en zwaaide er mee uit alle macht. De koningin en de prins waren toen deze het raadhuis verlieten om kort, tevoren in de hal van het zich naar de met vier zwarte paar- raadhuis officieel door het gemeente-1 den bespannen open calèche te be- bestuur ontvangen. Intussen waren j geven. De koningin was gekleed in op het plein voor het stadhuis de langharig bontjasje, een groen man- koetsen voor de koninklijke gasten en hun gevolg opgesteld cn maakte een groep van 24 ruiters van de rijkspolitie, gestoken in ceremonieel tenue, front voor het bordes. De fraaie blauwe uniformen oogstten veel bewondering van het publiek, de interesse van de rukwinden daarentegen bleek meer gericht op de wuivende witte pluimen, gesto ken op de hoofdbedekking van de rijkspolitie-mannen. In de verte spoot de Hofplein fontein. echter slechts met enkele stralen, want de felle wind deed het water verstuiven. Burgemeester mr. G. E. van Wal- sum begeleidde de hoge gasten. Vervolg van pag- I in een huurverhoging, die inderdaad ongelukkig moest heten en waar de ganse Kamer dan ook geen goed woord voor over had gehad. Wie deze feiten voor ogen houdt, zal geen moeite hebben om door de nevel heen te turen. Het moest eens zover komen. Het ogenblik is alleen eerder aangebroken dan velen hadden vermoed. Er moet aan worden toege voegd, dat de kabinetscrisis zich voor- doet op een nogal ongelegen tijdstip, WANNEER wij nog even terug- kómen op de verwijdering tussen de twee grote rege ringspartijen.- dan mag er aan worden herinnerd, dat de eerste tekenen daarvan zich al voordeden bij de strijd van de beer Lucas tegen het beleid van minister Lieftinck. Het wezen vandeze strijd was het plei dooi van de heer Lucas (met instem ming van een deel van zijn fractie) voor bijzondere (oudej belangen tegen wat de zeer overtuigde bewindsman zag als het door de sociale rechtvaar digheid geboden algemeen belang. Daarna is het allengs erger gewor den. Een reeks van oorzaken hiervoor kan worden genoemd. Dc verbetering van de financiële toestand is er één van. Maar daar is ook het achter blijven van de K.V.P. bij de P.v.d.A. bij de verkiezingen in 1952, daar is het mandement van de bisschoppen en daar is als algemene strekking de politieke noodzaak voor de K.V.P., zich van de P.v.d.A. te onderschei, den: tóch beter, tóch voordeliger cn zo sociaal! De K.V.P. had nog wel meer be lastingverlaging gewild, de K.V.P. wenste de woningeigenaars de voile 25% zonder bestemmingsheffing te doen toekomen, de K.V.P. zou stellig met geestdrift hebben gestemd voor het kortelings door minister Witte ingediende wetsontwerp om de prij- zen der bouwterreinen vrij te geven. Het was geen vernieuwing meer, het was een terug naar de oude tijd. DEZE crisis is van ernstiger aard dan alle. die Nederland sedert de bevrijding heeft mee gemaakt. Ze is immers een breuk in het staatkundige systeem van na 1945, dat, met of zonder smalle basis, toch altijd heeft berust op de samenwer king tussen K.V.P. en P.v.d.A. Voort- zetting van deze samenwerking is nu heel moeilijk geworden, tenzij een van beide partijen haar houding tamelijk radicaal wijzigt. Voorlopig lijkt de kans, dat zoiets gaat gebeuren, niet groot. Aan speculaties willen wij ons intussen niet overgeven. Want een regering zonder K.V.P, lijkt even moeilijk te verwezenlijken ais één zonder iT.v.d.A. Wij zeiden boven: deze crisis komt op een ongelegen ogenblik. De be lastingverlaging wordt vrijwel zeker uitgesteld. En boe komt het met de wet-Suurhoff inzake de ouderdoms voorziening? Verder was het voor de klaarheid der politieke verhoudingen veel beter geweest, indien de werke lijke toedracht der dingen duidelijker was gebleken. De bom moest eenmaal barsten; maar het is jammer dat het is gebeurd op een wijze, die weinig tot de verbeelding spreekt, en op een ogenblik met zoveel dringend onaf gedaan werk. telpakje en droeg op haar hoofd een zwarte toque. De prins had een tegen de wind bestande zwarte glèufhoed op het hoofd. Direct na het instappen zette de stoet zich in beweging, terwijl de van Molccaten. particulier secre taris van Hare Majesteit de Konin gin, de heer mr. K. P. van der Man- dele, kamerheer i.b.d. van Hare Ma jesteit de Koningin, majoor J. J. L. baron Van Lynden, adjudant van Hare Majesteit de Koningin. Het gevolg van prins Bernhard bestond uit de heer dr. F. A. de Graaff, particulier secretaris van Zijne Koninklijke Hoogheid, luite- .udant van Zijne Koninklijke Hooj. heid en de hoofdcommissaris van politie, de heer H. M. C. A. Staal. toejuichingen van alle kanten weer- nant-kolonel C. C. Geertsema, ad- klonken. De stoet werd voorafgegaan en gesloten door ruiters van de bereden brigade van de politie. De hoofd commissaris van politie, de heer H. M. C. A. Staal, reed in deze bri gade mee. De vier koetsen, waarin zich be halve de koninklijke gasten hun ge volg eri enkele autoriteiten bevon- dene, werden, begeleid door een es corte van twee groepen rijkspolitie, elk bestaande uit 24 ruiters. Bur gemeester G. E. van Walsum bevond zich in de voorste koets, direct voor de koets, waarin zich de koningin en de prins bevonden. Overal langs de route bevonden zich juichende mensen, die door de koninklijke bezoekers vriendelijk werden toegexvuifd. De grootste drukte concentreerde zich echter op de beschutte plekjes als Beurs plein en Binnenweg, waar de felle wind weinig vat had. Waar men zich echter tussen het publiek mengde, overal hoorde men opmerkingen van blijde verrassing, dat dc koninklijke gasten ondanks het koude en winderige weer toch in een open calèche de tocht door ie stad maakten, want al was de •outc van Cooisingel via Beursplein, Korte Hoogstraat, Blaak, Binnenweg, Mathenesserlaan, terrein E-55 be trekkelijk kort, het moetvoor de hoge gasten toch een koude rit zijn geweest. Dat zij het frisse weer trotseerden ter gelegenheid van deze bijzondere dag voor de Maasstad moet voor velen een blijde vol doening over het medeleven van het koninklijk huis met Rotterdam zijn geweest. In het gevolg van koningin Ju liana bevonden zich Z. E. mr. G. C. D. baron van Hardenbroek. groot meester en thesaurier, mevrouw L. A. J. baronesse de Smelh, dame du palais, majoor W. F. K. Bischoff van Hcemskerck, eerste stalmees ter van hare majesteit de koningin, de heer "W. J. baron van Heeckeren HILVERSUM. Een 37-jarige vrachtautochauffeur reed Maandag avond zó zonderling door het Ach terom, dat een politieagent hem sommeerde te stoppen. Toen hy doorreed, sprong, de agent op de treeplank. De chauffeur gaf vol gas en de agent moest weer op straat springen om niet beklemd te raken tussen vrachtwagen en een geparkeerde auto. Een jeep van de marechaussee zette de achtervolging in. Bij de B'eatrixtunnel had men de vracht auto ingehaald en een der mare chaussees trachtte nu op zijn beurt de chauffeur tot stoppen te dwingen. aiM(11Jj 1TOU1,B v*. Maar ook hy moest het vegeL hjfjongensschool in Utrecht zien te redden, toen de chauffeur dreigde hem te overrijden. Eerst ver buiten Hilversum kon de onwillige chauffeur tot stoppen worden gedwongen. Hij werd in de jeep van de marechaussee meegeno men naar het politiebureau. Hij had zijn rijbewijs thuis en hij rook naar drank. AMSTERDAM „Ha, juf kan goed voetballen." had een veertien jarige knaap, leerling van een r.fc. jongensschool in Utrecht geroepen, toen de onderwijzeres in Februari van het vorig jaar twee vechtende jongens van elkaar haalde en de ene met een duw van haar knie de gang op stuurde. Er ontstond een hilari teit in de klas. die uitgroeide tot een tumult en de juffrouw kon de si tuatie slechts meester worden door de jongen een klap in het gezicht te Advertentie IM.) BRUSSEL. De Belgische Ka mer van Volksvertegenwoordigers heeft gisteren een begin gemaakt met het debat over het wetsontwerp over de organisatie van het onder wijs en de subsidiëring door de staat van inrichtingen van middelbaar-, technisch- en normaal onderwijs. Daar de katholieke oppositie een groot aantal amendementen op dit ontwerp heeft ingediend, zal de be handeling er van meer dan drie we ken in beslag nemen. Bij het begin van de vergadering maakte eerste-minister Van Acker gewag van „betreurenswaardige to nelen". die zich de laatste weken in het parlement hebben voorgedaan tussen de liberaal-socialistische meerderheid en de katholieke oppo sitie en hij deed ccn ernstig beroep op de verdraagzaamheid der kamer leden. „Het is niet de bedoeling van de regering", betoogde hij. „om het katholieke onderwijs te verstikken. Wij willen de Belgische ouders slechts de mogelijkheid geven hun kinderen op scholen te doen die overeenkomen met hun overtuiging." BONN. Prins Hubertus zu Loewenstein heeft de Westduitse regering verzocht onderhandelingen te openen om de gebieden, die in 1949 aan de Westelijke buurstaten, waaronder Nederland, overgedragen zijn. terug te krijgen. De prins zu Loewenstein is afge vaardigde van de Vrije Democrati- sche-partij in dc Bundestag. Tijdens het parlementaire vragen uurtje vroeg hij de teruggave van de gebieden, die bij de grenscorrec ties op last van de geallieerden aan België. Nederland en Frankrijk overgedragen waren, te willen be vorderen. Het antwoord van de te gen ng zal in de toekomst gegeven worden. Mannen die „gezien" zijn preferen BRYLCREEM Jcderoen ziet er graac welverzorgd uit. Daaroin wordt BryJcrecni door meer mannen gebruikt dan enlce andere huir- rlressint: ler wereld. Neem de proof en zin zelf hoe prachtig g la ji' 2end. hoe keun.z ..m vorm" Uw haar de hele dajt bli;It. Mas seer elke dag rr.et Brylzrccm; do heil zame bestanddelen houden Uw hoofd huid fris en vrij ven roes. Geen drong, stug haar geven, nadat ze zjjn bril had verwij derd. Hiervoor moest de 37-jarige onder, wyzeres H. M. N. uit Utrecht terecht staan, doch de Utrechtse politierech ter ontsloeg haar van rechtsvervol ging, wijl hij het beroep van ver dachte op het tuchtigingsrecht er kende. De officier ging in hoger beroep en het gerechtshof te Amsterdam heeft de zaak gisteren behandeld. Ook hier verklaarde dé verdachte dat zij niet in drift, maar volledig bewust de klap heeft gegeven om haar prestige in de klas onder de zeer moeilijke jongelui te redden De school herbergt enkele moei lijk opvoedbare en a-soeialè jongens, waarhij een streng optreden wei ge wenst is. zo verklaarde hefc als ge tuige gehooide hoofd van de school. De procureur-generaal meende echter dat dit slaan een vrij gevaar lijk standpunt is van verdachte en dat ze goed moet begrijpen, dat als kinderen werd omgeven. Ministers, wethouders en militaire autoriteiten liepen temidden van schoolkinderen die met vlaggetjes zwaaiden.. Veel bewondering had_ Hare Ma jesteit voor de Energie-hal. Zij zei het als een belangrijke aanwinst voor Rotterdam te beschouwen, dat deze hal aan het Ahoy'-complex is toegevoegd, indrukwekkend vond zij het Nationaal Paviljoen, waar voor zij de Gouden Koets beschik baar stelde. Terwijl zij de schilde ringen. die hier het nationale her stel uitbeelden, bewonderde, keek prins Bernhard vol belangstelling, naar de vakschool-leerlingen, die in de Ahoy-hal achter de draaiban ken aan het werk waren. „Wat is het toch jammer, dat wij nog steeds buitenlandse arbeiders moeten, aan trekken," zei de prins. „Verrukkelijk", wa? het vorste lijk commentaar op het zxvem- bad. waarin schoolkinderen uit bundig ronddartelden. Over de brug der kennis ging het vervolgens naar het Park, waar het gezelschap op een zgn, opstapwagen de tocht vervolgde. Bij het Herenhuis werd afge stapt. Ir Ernste wilde de Konin gin naar binnen begeleiden, maar zij zei: ..Even wachten" en keek met belangstelling naar het spuitende water or gel en de plastic giraffen die in de verte zichtbaar waren. Tegenover ir Ernste verklaarde zij later, dat de E 55 tijdens haar korte tocht reeds een grote indruk OP haar had gemaakt. Zij besefte, dat zij slechts een klein gedeelte had kun nen bezichtigen. Nadat de Koningin in het Heren huis koffie had gébruikt werd de tocht te voet voortgezet langs de paviljoen „Groei en bloei van stad en land", waar de commissarissen E 55-mars, wederom gespeeld door der Koningin van de elf provinciën de Marinïerskapel, werd dit tweede j gereed standen om Hare Majesteit deel van de openingsplechtigheid te begroeten. opgewekt besloten. Daarna begaf het gezelschap 2ich Daarna begon Hare Majesteit, be- j langs het paviljoen van het Bank- geleid door ir J. W. Ernste aan de wezen, de wereldgondels naar de rondtocht over het terrein, waar Parkkade. Hier namen de vorstelij- hier en daar nog een schilder zijn ke bezoekers om kwart over één kwast hanteerde. Op haar weg afscheid van de E 55 om een rond- Vervolg val» pag- I de paarden van de koninklijke stoet en daarna een stationcar, ge vuld met kleurig geunifonneerde palfreniers en andere functionaris sen. kregen hoeraatjes. De twee en twintig jongens en meisjes uit de elf provinciën en Fenna Oorthuys met Pietcr Vixseboxe uit Amster dam hadden zich met assistentie van inderhaast te hulp geroepen Rotterdamse zeeverkenners ernstig geoefend in de juiste methode var. vjng hijsen. Een karwei, dat behalve oplet tendheid ook veel energie vereiste, want bij deze windkracht veroor zaakten dc bolderende vlaggen een geknal als van mitrailleurs. Klappertandend en trillend van de kou hielden de kinderen de wacht bij de vlaggemasten. en toen de ceremonie in de tent afgelopen was stonden zij en de padvinders, die een haag naar het Elf Provin- cicnplein vormden, keurig volgens de regie opgesteld. De Marinierskapel speelde. .,0 schitterende kleuren" en terwijl de Koningin, begeleid door ir Ernste cn gevolgd door Prins Bernhard en de lange stoet van genodigden het gazon naderde, rezen fier en keurig gelijk de provincievlaggen en dé nationale driekleur naar de masttoppen. Geen duwen De drieduizend duiven, die op dit moment zouden worden opgelaten om de boodschap van de opening van E 55 naar de Elf Provinciën te brengen, bleven echter in hun man den. Onder deze zeer ongunstige weersomstandigheden zou hun vlucht vrü zeker op een ramp uit gelopen zijn. Met de première van Jan Masseus' vond zij honderden standhouders, die hun werk even in de steek hadden gelaten om de koningin toe te juichen. Het duurde niet lang, of ook zij mengde zich tussen de 2.000 geno digden. Pogingen van de politie om hen op afstand te houden mochten niet baten: het werd een tocht ■waarby de landsvrouwe door en thousiaste mannen, vrouwen en (Advertentie l. M.) nwiv ze slaat, ze in moeilijkheden kan ge raken. Hij noemde echter deze klap geen mishandeling,- maar een kleine tuchtiging als opyoedingsmaatregel om het prestige in de klas te red den- Hij zei het vreemd te achten, dat de politierechter die blijkbaar van dezelfde mening was. niet tot vrij spraak was gekomen. HU vroeg dus vernietiging van het vonnis en vrij spraak. OA Vier in Duitsland elkaar weer zul- BERLIJN. Op Vrijdag ~0 Mei jen ontmoeten, zullen op het hoofdkwartier van de Ruim twee weken geleden verzoch- Russische ambassadeur in Oost-Ber- j t=a Westelijke verlegenwoordi- Iyn, G. M. Poesjkin, de ambassa- j om dit onderhoud met Poesj- West-Dmtsland bljtenjiomtn om met j WMr aIlee^ de Wesl_' 's werelds meest verkochte hairdres3ing County Laboratories Ltd.. Btanmore, England - Jacq. Mot H.V., Am sterdam hun Russische collega dc moeilijk heden te bespreken, die zijn ont staan door de ver hoogde tolrechten, die door Oost-Duitsland worden ge heven op het vrachtvervoer van en naar Berlijn. Dit is de eerste maal sinds Maart 1948, dat de hoogste vertegenwoordigers van de Grote en Oost- Duitse regering in hadden te be slissen. maar heeft nu toch in een. conferentie toegestemd. Zijn stand punt heeft hij echter nog niet ge wijzigd. - De West-Duitse regering onder steunt de vrachtvervoerders dage lijks met honderdduizend mark om het transport tussen Berlijn en het Westen op gang te kunnen houden. vaart door de havens te maken. DEN HAAG. Tn verband met het in de haringvisserij uitgebroken, conflict deelt de redersvereniging van de Nederlandse haringvisserij mee. dat door sommige berichten ten onrechte de indruk is gewekt, dat de lonen van. de vissers ach ter zouden zijn gebleven bij die van het Nederlandse bedrijfsleven in zijn geheel. Deze indruk wordt vooral ge wekt door het naai' voren brengen van het garantieloon, dat volgens de bestaande C.A.O. f 55.65 per week voor een matroos bedraagt. De praktijk is, aldus de reders vereniging. dat het garantieloon, slechts een. enkele keer werkt en dan slechts voor een korte periode. Voor-het .inkomen van de visser is uitsluitend van belang zijn xver- kelijke verdienste, welkè voor een matroos gedurende het harLngsei- zoen (en daarover loopt het con flict) gemiddeld meer dan f 100 per week heeft bedragen, exclusief werkloosheidpremie en exclusief vrije kost aan boord. In sommige gevallen lagen de verdiensten zelfs nog aanmerkelijk hoger. Er zijn ook vissers met lagere verdiensten, doch gebleken is. dat het weekloon over het haringsei- zoen als geheel in geen enkel ge val lager geweest is dan f 76, ex clusief de bovengenoemde elemen ten. welke laatste gezamenlijk, laag geschat, te stellen zijn op f 8 per week. Advertentie l.M.) Op grond van ontdekkingen van geleer den uit de gehele wereld, was hel mogelijk de werking van het sinds tientallen jaren meest gebruikte middel te versterken door toevoeging van nieuwe geneesmiddelen. Oe 4 middelen in één tablet helpen ook dan.wanneerandere middelen falen, aan, wan neer a no ere miuuuien ff (Van een onzer redacteuren) Het thans afgetreden kabïnet- Drees, dat in de late zomer van 1552 gevormd werd na een uiterst moei lijke formatie, is de vijfde regering, die Nederland na de oorlog gekend heeft Zij is ruim 2J£ jaar om j gengaan. het verbod tot fa- sie Gemeenschap, door bet Nederlandse brieksarbeid voor veertienjarige parlement goedgekeurd, maar gestrand meisjes dc MM» vormgeving sn» temh:tee. van het Koninklijk Nieuwe Stijl, de bemoeienis van de Verenigde Naties met herziening van de bij de RTC-ac* het vraagstuk Nieuw Guinea. De ml- coorden geregelde verhouding tot ln- i nister zonder portefeuille, mr Luns óonesië. de pensionnering der nota- i nieuwe figuur, die aan de moeilijkheden rissen, de verbetering van het ge- ro? de kabinetsformatie in a2 haar vangeniswezen. de modernisering dan" k°" Ne" .lortt ™l onzer Voogdijraden, de aflossing onzer buitenlandse schulden, de indirect gevolg van het gevoerde beleid verbetering van Neder lands deviezen-positie en de gun stige wijziging in het beeld van de handelsbalans, alsmede het laatst genoemd, maar niet het onbelang rijkste deel der regeringspolitiek precies te zijn: 2 jaar, 8 maanden het krachtige loon- en prijsbeleid. - jnnn i Tin'ct Hit fliirinht nn hanfihavinn o'V BRUSS'fL Een gezelschap van 50 Nederlandse, 64 Franse en 10 Lu xemburgse oorlogsinvaliden is op het kasteel van Stuyvenberg ontvangen door koningin Elisabeth van België. f Advertentie l. A1J ên 15 dagen aan het bewind ge weest, langer dan één van de na oorlogse kabinetten die haar vooraf gingen. De premier, dr. IV, Drees, die in de zomer van 1948 zyn eer ste kabinet presenteerde, Is een kleine zeven jaar achtereen Neder lands minister-president geweest. In de periode van haar be wind heeft de thans demission- naire regering uiterst belang rijk werk tot stand kunnen brengen. Wij noemen daarvan in de eerste plaats: de Werk loosheidswet van minister Suur- hoff, de voorbe reiding van de Oudedagsvoor ziening, de her- Burgerlijk Wet- gisteren door de Eerste Kamer aanvaarde wets ontwerp, dat een belangrijke stap op de weg naar kosteloos on derwijs betekent, het eveneens juist gisteren door dat college aangenomen wetsontwerp, dat licht vaardige echtscheidingen wil te- Dr W. DREES ziening van ons boek. het juist de Nederlandse aanspraken op de ■ereiniteit over het westelijk deel N. Guinea verdedigen. Andere vraagstuk ken. die door de de- rmss;onr.airc reEcnns werden aangepakt r.ijr.: het nndden- standsvraagstuk, het aardgasbeleid. de kwestie van het Frie se taalgebruik en de defensie-opbouw, do mein van minister Staf. die op een gege ven moment, door zjjn liftverbod voor militairen, het mik- 7 j WTFFT punt ^'erd van Vele J. v. d, ntht 1 aanvallen. Critieke moment-en Er sljn trouwens, niet alleen op enkele ministers, tnaar ook op het gehele kabi net, enkele malen aanvallen gericht. <?nr^kPrir?P nver het roiuist afee- prof- Ronim«- de fractievoorzitter van öpreKenae over n_ec, zojuist arge de KVP. dreigde medio 1D53 grote moei lijkheden te veroorzaken toen hij een Juist dit, gericht op handhaving van de arbeidsvrede, een bewaren van het zo belangrijke evenwicht tussen lonen en prijzen en een billijke in komensverdeling bij een gelijktijdige viering van de, terstond na de be vrijding terecht Strak getrokken teu gels, is van zeer grote betekenis geweest. W ater snood treden kabinet moet daarnaast tei- uiuhpdon to veroorzaken toen hu een j„B .«u.,iaSi. vuisens ae stond worden genoemd zijn doortas- hater weer ingetrokken motte tot i w. j oetrouwbare bron heb- '2ftat®. ude P0]."?® 's het tend ontreden na de grootste ramo. vriiere loonvorming indiende en eerder: öe_U vernoiwr, dat alle i/sberera in r®dcLen.dDOT handreiking 15; TEGEN PIJNEN EN GRIEP 20 TABLETTEN 33 Deze ijsbeer, is nu toevallig ge kiekt in de Berlijnse dierentuin, maar dat doet niets af aan het feit, geldelijke beloning van dc gemeente, maar de premies variëren naar gelang ,.n® 7;l.ch toedraagt. Volgens de tend optreden na de grootste ramp. j vrijere loonvorming indiende en eerder die ons volk de oorlog buiten i ontstond een critieke situatie toen dc bMchoiiwinr* selaten sedert men- j katholieke belastingspeciahst dr Lucas SheuSf heVftZtmfieS LZt s!"h,s senheugenis heeft getroffen: de wa tersnood van Februari 1953. Die ramp, die ongeveer binnen een jaar te boven kon worden gekomen, is voor deze regering aanleiding ge weest grote spoed te betrachten met het Delta-plan, dat thans practisch gereed was om in de ministerraad te worden behandeld. Is het kabinet thans gestruikeld over een belastingverlaging en een huurv oor- stel, eerder, op 1 Januari 1254. kon een aanzienlijke, terstond na het optreden der regering in het vooruitzicht gestelde, belastingverlaging, gepaard gaande met een huurverhoging van kracht worden. Op het terrein van de buitenlandse politiek kreeg het afgetreden kabinet- brees te maken met de Europese Defen- jaar verlengd te krijgen. Minder spectaculaire cn ook minder succesvolle onderdelen van het rege ringsbeleid zijn het maatschappelijk werk en de publiekrechtelijke bedrijfs organisatie geweest. Om hier alleen het eerste te noemen: het nieuwe departe ment, dat ter behartiging dezer materie gevormd werd, is er nog altijd niet in geslaagd het vraagstuk van de Indische Nederlanders cn het probleem van dc Ambonezen tot een bevredigende oplos sing te brengen. Samenvattend mag echter gecon stateerd worden, dat de regering, die ruim IVz jaar onder leiding van dr. Drees 's lands zaken behartigd heeft, met grote voldoening op haar arbeid mag terugzien. - - - ILM.V S- - 1 alle dierentuinen in deze streken t"Springen en opduiken unaniem van oordeel zijn, dat dit diönï «SSTS.1! ItAlfV,: voorjaar een heerlijkverkwikkend redden met een bootje se Het ov en aangenaam voorjaar is. U ziet het vissen van een lijk. wat natuurlijk een aan bijgaande ijsbeer. Als de fcoude bijZQnder beroerd "karwei is betaait oorlog zelf zo^kil krabbelt hij ver- maar schraal. ongeveer 12. penoepd uit zun onderkoelde, badje, in zijn achterhoofd vage herinucrin- Onze opinie over mannequins, nmj. gen aan óe Poolzee en de ijsschot- ze eilS mager zijn en er doorgaan* sen, die hy in gevangenschap moet ï™f 3LS."ïLS:Jlll5ffr in de h>is missen, maar dia - menen «Sf, met s'tSsTSh! 5ft Turto d™ TS een blik naar buiten, wij -wel niet traditionele drukbezochte .maaitijd der lang zullen hoeuen te ontberen. De zwaarwichtigen", klaagde 'óver de hui- overgang naar de winter (nog even- 4ige damesmode en speciaal over de Ces) wordt ons in allen gevalle niet mWfriwSTrtjni»- «vJ1!! het zich daarmee troastelf' Laten 0ns modeheren en zei o.a. „Deze ontwerpers aaarmee troosten. zyn er volkomen naast hun modellen alleen op slanke vrouwen te baseren, wun» ^rijs krUgtu voor lederedren- Er zyn ook mollige en dikke vrouwen keling, die u uit het water haalt een in de wereld".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 2