471 Zes korpsen spelen om strijd ter ere van Oefening Baart Knnst Opgewekte muziek drijft over een natte Plantage HET MOTORPALEIS MOTOS PALEIS i AGENDA Brandweerlieden 45 jaar in vrienschap verenigd „Schiedam" jubileert en promoveert bovendien S.V.V. ontmoet Heracles udt Vrijdag 20 Mei 1955 Regen hield publiek weg 'n Drievoudig afscheid Juniorentournooi van SPC door de regen gestoord Korfbal-tournooi verregend De goede clubgeest blijkt ook op het herdenkingsfeest Twee generaals bij de VCJB In de kou laten staan! De bloei van SVC feestelijk gevierd J.M. A. Heïnen 40 jaar bij P. van Gend Onze eerste klassers Radio Jongsten bestaat 35 jaar SVDPW komt weer opzetten! C. Deelder "f Successen van Harmonie Gusto „Symphonia" won de eerste prijs Buitenhavenweg afgesloten ml Burgerlijke Stand Premier Eden houdt persconferentie voor televisie 2 Gisteren is in Schiedam het Nationaal Federatief Muziekconcours gehou den dat door het Harmonie-orkest „Oefening Baart Kunst" is georgani seerd ter gelegenheid van haar 55-jarig bestaan Inderdaad een uitmun tende wijze om een jubileum te herdenken. Daaróm is het zo dubbel jam mer dat het weer niet heeft meegewerkt om dit concours ook in ander dan muzikaal opzie hl te doen slagen. Het gure weer maar vooral de drui lerige regen heeft gemaakt dat niet alleen het programma vertraagd werd, maar bovendien dat het publiek uit de kletsnatte Plantage wegbleef. En wat is een muziek-concours zonder publiek? Maar de toeschouwers, die het i wers was erg jammer maar aan de weer hebben getrotseerd, zullen er 1 andere kant wel begrijpelijk. Krt^Kftr. 1 geen spijt van hebben gehad, want het peil van de uitvoering was goed, er speelden dan ook drie korpsen uit de Vaandel-afdeling, de hoogste af deling van de Kon. Ned. Fedei*atie van Harmonie- en Fanfare-gezel schappen mee. Om 12 uur werd het concours ge opend in café „Riton" aan de Broers- vest. De voorzitter van het concours- comité. de heer A. de Bruyn, heette de aanwezigen welkom, in het bij zonder de heer H. F. C. Groenendaal, hoofdbestuurslid van de Kon. Ned. Fed. van Harmonie- en Fanfarege zelschappen. De heer M. Holl. voorzitter van de Schiedamse Gemeenschap, merkte op dat „Oefening baart Kunst", dat dit jaar zijn 55-jarig bestaan herdenkt, voor ons Schiedammers een goede klank heeft en. een begrip in onze stad is geworden. Nooit 2al men te vergeefs een beroep doen op Q.B.K. Dit concours heeft zowel financieel als organisatorisch grote moeilijkhe den met zich mee gebracht. Wij zijn er echter van overtuigd dat deze moeilijkheden niets te kort zullen doen aan dit concours. In 1940 werd er ook een nationaal concours in Schiedam gehouden, toen echter met donkere vooruitzichten. De omstan digheden zijn nu veel beter. De heer H. F. C. Groenendaal. wenste O.B.K. nog geluk met het 55-jarig bestaan. Dit Federatie-con cours moet men beschouwen als een examen, waarop ieder korps zijn best zal doen. zo meende hij. Daarna begon "het eigenlijke con cours. De regen kwam als spelbreker opzetten en daardoor was de belang stelling van het publiek langs de weg ook niet bijster groot, wat te begrijpen is. Toen het enigszins droog was. be gon de marswedstrijd in de Tuinlaao door twee deelnemende korpsen. Vooral het uit zeer jeugdige muzi kanten samengestelde korps ..Klein Maar Dapper" uit Den Haag viel op en zowaarzy wisten nog de prijs te winnen ook, zoals later bleek. Daarna de Tamboer-wed strijden, waarbij „Klein Maar Dapper" nog in viel. Sn tenslotte in het van de regen druipende Plantage de concertwed strijd Deze werd nogal gehinderd door regen, wat wel afdeed aan het geheel. Ook het gebrek aan toeschou- Het aantal deelnemende korpsen aan dit concours mag dan niet groot zijn geweest, het peil van het gebo den e maakte veel goed. En daarom mag Oefening Baart Kunst, ondanks de tegenslagen, toch zeggen dat dit concours een succes is geweest. UITSLAGEN Marswedstrijd: 1. Klein Maar Dap per, 's-Gravenhage, 35 pnt le prijs (tevens de „De Schiedammereme daille), 2. Tavenu. de Kwakel, 30 pnt 2e prijs. Tamboerwedstrüd: i. De Bazuin. Dordrecht, 36 pnt le prijs; 2. Klein Maar Dapper. 35 pnt le prijs; 3. Ben- venuto, Voorschoten, 34 pnt le prijs. Concertwedstrijdi 1. Apollo, Goede reede, 104 pnt le prijs; 2. en 3. Stede lijk Orkest Purmerend, 102 pnt le prijs en De Bazuin, Dordrecht, 102 pnt le prijs; 4. Klein Maar Dapper, 's-Gravenhage. 100 pnt le prijs en 5. Tavenu, De Kwakel 82 pnt 2e prijs. De Ere-prijs voor het hoogst aantal behaalde punten ging naar Apollo, terwijl ook directeur W, Vernooys van Apollo de directeursprijs, fles sen Schiedams vocht, kreeg. CONCERT Tot slot van het concours heeft het jubilerende harmonieorkest.Oefening Baart Kunst 's avonds nog' een con cert gegeven in het Plantage-podium. Het weer was toen beter, althans droog en het aantal toeschouwers groter, hoewel men nog diep in de kragen gedoken zat te luisteren. Bij dit concert is wel gebleken dat de nieuwe dirigent, de heer D. Kos ter, ondanks zijn jeugd, een grote aanwinst is voor O.B.K. Hij had zijn spelers volkomen in zijn macht en wist het peil van het spel tot onge kende hoogte op te voeren. Dit be looft veel voor de toekomst. Het concert was een waardig slot voor een, ondanks de tegenvallers, geslaagd concours. Het héél kleine, maar zéér dappe re muziek-korps van „Klein Maar Dapper" uit Den Haag haalde tij dens het Nationaal Federatief Mu ziekconcours van Oefening Baart Kunst liefst de eersteprys, de medaille door „De Schiedammer" uitgeloofdweg voor de Marsioed- strijd, Mooi werk. I Apothekers-nachtdienst: Apotheek F. H. Backer, St. Liduinastr. 58. 1 Bellen b(j ongeval; G.G en GD m Tuinjaan 80 telefoon 6929U j Gera. Openbare Leeszaal en Biblio theek. Lange Haven; geopend tedere werkdag ibehalve Maan- i dag» van 9 30 tot 4.3U uur en iedere avond (behalve Woens dags en Zaterdags» van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten R.K Leeszaal en Bibliotheek. Dam: geopend tedere dag «behalve maandag) van 2 tot 4 uur. iedere avond (behalve Donderdags en Zaterdags) van 7 tot 8.30 uur Zondags gesloten Stedelijk Museum: Tentoonstelling eigen collecties Geopend dage lijks: 2 tot 5 uur. Stedelijk"'Museum: Tentoonstelling Jan van Luyn. Bioscopen: Passafe, 2. 7 en 9.15 U,: „De purperen vlakte". Monopole, 2, 7 en 9 u.: „Het te ken van de Heiden". Voorstellingen: Musis Sacrum: 8 u. Feestavond Sportver. „Fontijne". Jeugdhuis N.F.B.: 8uur Jaar vergadering .Pro Juventute' Le zing over Sexuele Opvoeding Door de heer J, A, Seilenbach. De Brandweerlieden vereniging „Vriendschap zij ons doel" heeft Woens. dagavond in Musis Sacrum een feestavond gehouden ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van V.Z.O.D. Deze feestavond droeg nog een speciaal karakter, door het afscheid van twee brandweerlieden, de heren W. J. M. van Baarle en A. L, Bronsgeest, die resp. 36 en 42 jaar hun beste krachten hebben gegeven aan de Schiedamse Brandweer, Het regende nopal tijdens het con cours van Oefening Baart Kunst, zodat de Dordtse Harmonie „De Bazuin" dekking zocht in een tent. Het junioren voetbaltournooi, ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van SFC begon, al was het wat fris, met een mooi zonnetje en mede door het grote aantal vlaggen, in gezellige sfeer. In de ochtenduren voor 12 uur heb ben een drietal junior-elftallen van SFC hun wedstrijden gespeeld, waar na de veteranen-elftallen van SFC en de Nieuwe Waterweg het veld betraden. Helaas begon het regen water in deze wedstrijd met stromen uit de lucht te komen, wat geen goed deed aan de toch reeds stijve spieren. Toch werd de wedstrijd, zij het be kort. uitgespeeld en door de gast heren met 2—0 gewonnen. De terreingesteldheid was na het opklaren echter van dien aard, dat de junior-commissie het onverantwoord vond het tournooi verder af te wer ken, hoewei de junioren al trappe lend van ongeduld op het veld waren. De nog te spelen wedstrijden zul len op een nader aan te kondigen datum, na afloop van de competitie Worden gespeeld. Gespeeld zijn gisteren: SFC a— EDS a 3—1. SFC b—EDS b 0—2, SFC b—USC b 2—1. SFC c—EDS c 0—4, SFC c—USC c 3—0. Spijtig genoeg voor de organise rende vereniging, maar ook bijzon der teleurstellend voor de deelne mende twaalftallen, is 't Jubileum- korfbaltoumooi van Sportclub Schie dam verregend. Men heeft het nog wel geprobeerd, maar na twee wed strijden verslechterden weers- en terrein gesteldheid zo erg, dat na onderling overleg werd besloten het tournooi af te lassen- De verenigin gen, die voor het tournooi zijn uit genodigd. t.w. DKC, Phoenix. Rea dy. Spangen en Succes ontvangen nu een tegeltje als aandenken. Een tak van sport, die er nog ai eens bekaaid afkomt, is korfbal. Toch heeft Schiedam een oude korf baltraditie. De sportclub „Schie dam" beoefent het korfbal reeds ge durende een kwart eeuw. Woensdag werd dit heuglijk feit gevierd in „Arcade". De grote zaal was geheel gevuld met de Schiedam se twaalf tallen en begunstigers. Het radioca baret van Charles René bracht allen op dit zilveren feest in gulden stem ming en de mand zonder bodem werd voor enkele uren vergeten. Voorzitter L. van der Kraan kon vele afgevaardigden welkom heten. Namens de Koninklijke Nederland se Korfbalbond, de heer H. M. van Driel; de Rotterdamse Korfbalbond de heer van der Stam en veel vertegenwoordigers van zusterver enigingen. Ook de 'oprichters w.o. oud-voorzitter L. Penningh en de heer M- C. van der Kraan, die 17 jaar secretaris was geweest. Het deed de heer van der Kraan plezier zoveel belangstelling te zien voor dit Schiedam-feest. verheugd was hij dat ook de oude garde van de partij was. Korfbal is wel niet zo belangrijk in het wereldgebeuren als de atoombom of het profvoetbal, maar hij wou toch graag een lans breken voor deze mooie 1 dam heeft nu ongeveer honderd le den en lweehonderdvijftig dOGa- teurs(trices). Na vele wisselende perioden verkeert Schiedam de laat ste jaren in opbloei. Het terrein aan de Havendijk was twee jaar geleden niet meer bespeel baar. Een nieuw terreinop het Volkspark werd in gebruik geno men. Dit terrein is uitstekend. Ook in ander opzicht kwam de korfbal club er nu beter op te staan. Nieu we leden stroomden toe. Met twee seniortwaalftallen, een overgangsteam en twee juniortwaalf- talltm jn de competitie spelend zal het opbouwend werk van de laatste jaren een bekroning vinden. Waar schijnlijk zullen het eerste en het tweede twaalftal over twee weken In gebouw Irene heeft de Vrijzin nig Christelijke Jeugdbeweging Woensdagavond een toneelavond gehouden. Opgevoerd werd het to neelstuk ,,'t Is een schandaal, gene raal", een klucht in 3 bedrijven van Maarten van Vucht. Dit gezellige spel verhaalt ons de vrolijke ge beurtenissen bij' de familie van Professor Waterman. De vrouw des huizes is druk bezig om de logeer kamer in orde te brengen voor een voorname gast, die, men verw&cht. De voorname logé is de broer van de professor, generaal Richard Wa terman van de Columbia an se lucht macht. Er doen zich allerlei aardige verwikkelingen voor en er komen zelfs twee generaals voor het voet licht met alle gevolgen van dien. De regiwpur. do beer L Polhui* heeft met dit spel een goede gree" gedaan. Het talrijke publiek toonr* zich dankbaar voor het vlotte en goede spel. De avond werd geopend door de heer L. polhuis. beide kampioen worden. De promo tie van het eerste naar de tweede klas K.N.K.B. is dan een feit. Charles René had voor deze feest avond een klein maar goed gezel schap meegebracht. Henk Baving was een virtuoos op de accordeon. Hetty Croes een charmante cabare tière. Peter Oran (bekend van de televisieuitzendingen) liet jeder ver baasd staan met zijn manipulaties. Een ras-Schiedammer (lid van de club gedurende jaren), de radioar- tist Wim Scholte zong enkele liede ren. Tot drie uur in de nacht dansten korfbalbenen daarna op muziek van het goede dansorkest „The Sound Diggers" o-l.v. Dick Rvnooi. De grote leden aanwas en de eoede sfeer op dit geslaagde feest staan borg voor een goede toekomst van Schie dams korfbal in Schiedam. CHU over Herderlijk Schrijven der' Synode Het Herderlijk Schrijven van de Generale Synode van de Hervormde Kerken laat de leden van de Her vormde Kerk in politiek opzicht wel lelijk in de kou staan, zo was de mening van de heer J. Refjers, lid van de CHU-fractïe in de Eerste Kamer en burgemeester van Kame- rïk, uitgesproken tijdens een causerie voor de Chr. Hist. Kiesvereniging Groen van Prinsteret" in Schiedam. De heer Reijers wilde het Herder lijk Schrijven zien als een antwoord op het Mandement van de R-K. bis schoppen en bedoeld als balsem te gieten in de wonden, geslagen door dit Mandement. Maar in de huidige politieke omstandigheden lijkt het meer op een propaganda-schrift voor de Partij van de Arbeid en gedeelte lijk voor de WD. Dit Schrijven is als het ware een vrijbrief voor de leden van de Herv. Kerk om zich. bij andere politieke partijen, aan te sluiten, zowel bij de Staatkundig Gereformeerde partij als desnoods bij de communisten, zo meende spreker. Een ander bezwaar dat hij had was. dat het Schrijven zo gecompli ceerd is en weinig helder in het be toog, zodat sommige uitspraken voor meer dan een uitleg vatbaar zijn. Het geeft blyk van het feit dat de samenstellers juist op de belangrijke punten het niet met elkaar eens waren. De gebrokenheid in de Kerk zal daar* wel niet vreemd aan zijn. Als tegenhanger van het Mande ment vond de heer Reijers dit Her derlijk Schrijven dan ook weinig ge slaagd en in de huidige periode zelfs een tactische fout. De heer N. Koren, de voorzitter van de CHK had spreker ingeleid en gewezen op de aanstaande verkie zingsstrijd. De beide heren werden hartelijk toegesproken door de Commandant, de heer ir S. Moesker. Ir Moesker dankte de beide heren voor hun ijver en toewijding, waarmee zij de brandweer hebben gediend. Ook na mens de burgemeester bracht hij hen dank voor hun werk bij de brand weer. Namens de „Vereniging van Bevelvoerenden" overhandigde hij de beide heren een aansteker met inscriptie, terwijl de echtgenoten in de bloemetjes werden gezet. De commandant van de wacht dienst. de heer C. v. Qortmerssen, had nog een cadeau voor de heer Van Baarle in de vorm van een inge lijste foto met het personeel van de wachtdienst er op. Namens V-Z.O.D. overhandigde de voorzitter, de heer A. Jongste, een doos sigaren. Op deze feestavond werd tevens afscheid genomen van de heer C. v. d. Loo, oud-commandant van de brandweer in Kethel. De heer Van de Loo is 45 jaar bij deze brandweer geweest. Van zijn collega's in Kethel kreeg hij een radiotafel en zijn vrouw, een bouquet bloemen. Het Cabaretgezelschap „Klaveren Vijf" uit Roosendaal voerde daarna op het blijspel in 3 bedrijven „Puk kel en Pukkel", waarmee zij in vele steden van ons land reeds succes Het seizoen 19541955 is voor de Schiedamse Volleybalclub buiten gewoon gunstig geweest. Liefst drie teams werden kampioen. Het eerste gaat nu in de eerste klasse spelen. Voorzitter "W. Huiskus waarschuw de Woensdag voor een al te groot optimisme. In de zaal van het Ge bouw voor Christelijke Sociale Be langen waren dames- en herenleden van deze jonge vereniging ver enigd o-m de snelle en gunstige groei ietwat feestelijk te vieren. De Vol leybalclub heeft net alle kinder ziekten achter de rug en 't bestuur had dan ook besloten om dit jaar nog geen kampioensfeesten te vie ren. Toch werd 't er gezellig Woens dag op de contactavond. Nadat voorzitter Huiskus voorvallen uifc het korte bestaan had gememoreerd, waarbij hij zijn vreugde over de vooruitgang van de club uitsprak, werd een polonaise gelopen. Spelle tjes en dansjes behoorden tot het programma van deze intieme con tactavond. Woensdag heeft de heer J. M. A. Heinen het feit herdacht dat hij 40 jaar geleden in dienst is getreden van P. van Gend's Distilleerderij aan de Noordmoleustraat. waar hij thans hoofdvertegenwoordiger is. In een interne bijeenkomst is de jubilaris gehuldigd. Bij deze gelegenheid memoreerde de stichter en hoofd directeur van het bedrijf, de heer P. van Gend de bijzondere verdien ste van de jubilaris, die veel heeft bijgedragen voor de bloei van het bedrijf. Namens de directie werd hem daarop een televisie-apparaat aangeboden. Ook de directeur F. van Gend Jr en mede-directeur C. Hermans spra ken woorden van waardering en bo den namens het kantoor- en fabrieks- personeel een prachtige ruststoel aan. Mr G. M. Hovingh als vertegenwoor diger van de Mij van Handel en Nijverheid overhandigde de gouden draag-medaille en bijbehorend ge tuigschrift van de Maatschappij. 'sMiddags heeft de jubilaris in zijn woning vrienden gelukwensers ontvangen. De vastgestelde dubbele ontmoe- genoegen moeten nemen met een 0—0 ting tussen SW en Heracles is voor uitslag. beide partijen van het grootste be lang, zodat het Zaterdag in Almelo en Zondag aan de Bosrand zeker niet aan spanning zal ontbreken. Heracles beschikt momenteel over een zeer jeugdig team. waarin niet minder dan 5 spelers zijn opgesteld beneden de 19 jaar die hun gebrek aan routine in belangrijke mate com penseren door hun jeugdig enthou siasme, ADO heeft dit 1.1. Zondag in eigen huis kunnen ondervinden en DVO '32—GTB In de eerste klas van der Zater dagmiddagcompetitie is, nu het einde in zich komt, spanning genoeg te beleven. "Vijf clubs verkeren nog in degradatiegevaar, en morgenmid dag komen twee ervan tegen elkaar in het veld. GTB heeft dit seizoen veel tegenslag ondervonden, wat meer voorkomt als een club naar een hogere klas promoveert, GTB kon tegen DVO haar oude vorm herkrijgen, zodat het in Vlaardin- gen een aantrekkelijke wedstrijd kan worden. GTB 2 speelt aan de Schiedamse- 0_ weg tegen RSM 2 terwijl daarvoor j men. Zondag spelen zij thuis tegen GTB 3 tegen Zwaluwen V 4 in het rfC 3. in welke wedstrijd zij nog "twee punten kunnen bemachtigen. De SVV'ers beschikken momenteel nog steeds over een gemiddelde van één punt uit deze ongetwijfeld zware competiiiestrijd in afdeling B. Wan neer de rood-groenen dit gemiddelde zouden kunnen handhaven bestaat er een redelijke kans dat zij met de hakken over de sloot zullen komen voor een plaats in de hoogste regio nen van ons Nederlands Voetbal. Wanneer de SW'ers echter dit week einde kans zien met de volle winst te gaan strijken dan zouden zij zich wel eens volledig veilig kunnen stel len. De kans is er en die moeten zij met hun geroutineerde elftal kun nen grijpen tegen dit jeugdig elftal van Heracles. De voonvaartsen van de rood-groenen zullen dan echter een grotere doelpunten-honger aan de dag moeten leggen dan vorige week tegen Willem II. Wij kunnen in ieder geval ook Zondag wederom een enerverende strijd tegemoet zien in het Slerrebos. DE SW-RESERVES SVV 2 gaat op bezoek bij OVV 2. Kct vierde elftal van SVV heeft de eindsprint nog juist op tijd ingezet en is buiten degradaticgevaar geko- Chr. Boutcbedrijfsbond houdt jaarvergadering De Schiedamse afdeling van de Nederlandse Christeliike Bouvbe- drijfsbond houdt Woensdag 25 Mei haar jaarvergadering in gebouw „Irene", Nieuwe Haven 155. De districtsbestuurder J. Hoogendoom houdt een toespraak onder het mot to Niet versagen, maar bouwen". De toneelclub „Onze Vrije Uren" geeft een opvoering van de klucht „Je moet er niet mee spelen" van Hans Nesna Muzikale medewerking verleent het JocoJo-trio. Aanvang 8 uur. Aanvang 10 uur. Examen hulpmonteur Voor het od 21 April, 16 en 17 Mei ji. te Rotterdam gehouden V.A.M. examen hutpmonteur theorie slaagden de volgende leerlingen van de Gemeentelijke Nijverheidsavond school: A. H. Blokland. M. v. d. Bosch, P. F. Dijkshoorn, H. W A. Ham, J. B. van Hees. W. J. van de Heuvel, H. Kooyman. K. Polderdijk, G. J. Thijssen, lit. L. de Ronde. Woensdag herdacht „Radio Jong sten" aan de Rotterdamsedijk 445 niet alleen het 35-jarig bestaan van de zaak, maar tevens werd de restau ratie en de uitbreiding gevierd. In een woonhuis aan de Grote Markt begonnen, verhuisde de zaak 25 jaar geleden naar het huidige pand, dat echter in de loop der jaren vele ver beteringen heeft ondergaan, zoals ook die, die nu juist gereed is gekomen. Een tussen-vertrek is weggebroken, hetgeen de winkel zeer ten goede is gekomen. In ruime vitrines staan de radio's en electrische apparaten aan lokkelijk uitgestald, terwijl een spe ciale schakelrol zorgt voor een af wisselende verlichting in de winkel, die een prettige moderne indruk geeft. De gezamenlijke collega's hebben de jubilaris een fraai glas-in-lood raam aangeboden dat zeer de aan dacht trekt. Woensdagmiddag hebben de heren Jongsten de vele vrienden en rela ties ontvangen, bij een receptie in De Kroon. Met een zeer benauwde doch ze ker verdiende 43 overwinning op AVO heeft SVDPW gisteren de kans op het kampioenschap van de afdeling vergroot. Het heeft dan ook gespannen aan de Parallel-weg. AVO nam na 10 minuten de lei ding met een doelpunt van de mid- voor en ondanks verwoede pogin gen van SVDPW werd het nog 2 ook. Dit werd te erg zodat SVD PW gevaarlijk kwam opzetten en na 20 minuten scoorde Bras het eerste tegenpunt. AVO kwam toen op toeren en hun midvoor maakte er 13 van, waarop vijf minuten voor rust A, Versteeg met 'n harde schuiver de stand op 2—3 bracht. Na de thee was SVDPW sterk in de aanval en AVO ging verdedigen. Toch maakte B. Kok de gelijkmaker en het was dezelfde speler die er acht minuten voor het einde 43 van maakte. Als SVDPW Zondag ook van He kelingen weet te winnen, zijn. ze kampioen. Na een vr|j kort ziekbed Is gis teravond in de Dr Noletstlchting op 79-jarige leeftijd overleden de heer C. Deelder, gepensionneerd le raar in de Engelse taal aan de HBS en het Gymnasium te Schiedam. De heer Deelder was jarenlang voorzitter van de Vereniging Tech nische School en het is voor een zeer groot deel aan hem te dan ken, dat" het nieuwe schoolgebouw aan de Burg. Van Gaarenlaan tot stand is gekomen. In 1940 ontwierp de heer Deelder in grote lijnen het plan voor het nieuwe gebouw, maar de oorlog heeft het werk stil gelegd. Na de oorlog is de heer Deelder met hernieuwde moed be gonnen aan de uitvoering en hij heeft dan ook het grote genoegen mogen smaken, dat vorig jaar dit gebouw gereed is gekomen. Voor zijn onvermoeide streven werd hij vorig jaar nog speciaal gehuldigd, maar de heer Deelder was tevens genoodzaakt, gezien zijn leeftijd, als voorzitter af te treden. Hij bleef echter bestuurslid en heeft zo tot het-einde toe actief kunnen deelnemen aan het werk. Met hem is een zeer verdienstelijk Schiedam mer heengegaan. 1 hebben geoogst. Het was n.l. de 700ste opvoering. De regie was in handen van de heer Jac. Mol. Na afloop was er een gezellig samenzijn met muziek door „Les Bodeurs" o.l.v. de heer C. Groene- wegen: In het op Hemelvaartsdag te Woerden gehouden muziekconcours, georganiseerd door de Harmonie Vriendschap, heeft de Harmonie van Gusto te Schiedam fraaie re sultaten behaald. In de eerste af deling van de tamboerswedstrijd verwierf Gusto met 06 punten een eerste prijs. Bij de marswedstrij den behaalde het orkest met 100 punten eveneens een eerste prijs. Met 288 punten tenslotte kreeg Gusto nog een eerste prys in de eerste afdeling Harmonie, De Schiedamse mondaccordeon- vereniging „Symphonia", met 32 jaar de oudste vereniging van die aard in Nederland, heeft gisteren de eerste prijs behaald op het bonds- concours van de Nederlandse Accor deon- en mondaccordeonbond dat door de accordeonvereniging „Tem po". in. Vinkeveen is gehouden. Onder leiding van de dirigent W. Praatman is „Symphonia" er in ge slaagd de 19 andere orkesten te trotseren en zo beslag te leggen op de eerste prijs, met 339 punten. Naar het oordeel van de jury is er prae- tisch feilloos gespeeld. Door deze bijzondere prestatie is „Symphonia" overgegaan naar de afdeling „Uit muntendheid". In verband met uit te voeren wer ken aan het in de Buitenhavenweg gelégen brugje nabij de Fa. v. d. Eist zal genoemde weg van 2328 Mei of zoveel korter of langer als de werkzaamheden mede brengen voor alle doorgaand rij verkeer zijn afgesloten. DHS ontvangt ODI Zondag as. ontmoet DHS op haar terrein aan de Schiedamse Weg het Rotterdamse ODI Deze ploeg bezet de bovenste plaats en bij een gelijkspel kunnen zij zich kampioen noemen. Hier ligt ligt dus voor de Geel-Zwarten. een sportieve taak, om dit nog even te laten wachten, door te trachten hun een nederlaag te bezorgen. ODI beschikt over een stevig elf tal en daar ook DHS weer een te ken van hersteL vertoont, kunnen we een spannende strijd verwachten, waarvan het eindresultaat nog niet te voorspellen valt, CJMV-tournooi Zaterdag zal het in de Beurs ge ducht spannen, de C.JJvl.V. houdt dan haar jaarlijkse tafeltennistour- nooi, met- als inzet de wisselbeker welke door de federatie van de Schiedamse C.J.M.V.'s beschikbaar is gesteld. Reeds twee maal werd er om dit kleinood gestreden, de te maal in 1952 werd C. de Bie win naar, in 1953 ging het tournooi door bijzondere omstandigheden niet door, in 1954 werd na spannende strijd J. Meuldïjk kampioen. Dit jaar zullen beide deelnemen, zodat er zeker spanning zal zijn.- De wedstrijden beginnen om 5 uur cn tussen 10 en 11 uur zal de laatste bal geslagen zijn. De toegang is vrij. (Advertentie IM.) VOOR de gemakkelijkste en goedkoopste financie ring zonder verplichte verzekering. VOOR prima service en ga rantie. VOOR grootste keus en laag-, ste prijs. VOOR de allerbeste scooters, motorrijwielen en bromfietsen. VOOR uitsluitend vol gega randeerde lederen kle ding, VOOR al Uw onderdelen en accessoires. STA1KNWEG 184 Tel. 82950 Roticrdam-BIijdorp GEBOREN: Johannes C., z.v. A. J. Boon en C. M. Oostenvaal; Hya- chvtha A. J. M., d,v, A. L. Elgers en W, C. J. Collignon, OVERLEDEN: J. Verhoeckx, 88 jaar. wed. van P. Kies; A. A. Klop, 37 jaar. GEHUWD: G. Voerman 2$ j, en W. Mak 22 j.; H. F, van Unnik 20 j. en J. van Dommele 19 j.; D. A. Schiks 35 j. en J. E. Veljscék 22 j.; P. J. van Unen 25 j. en A. v. d. Ree 25 j.; J. G, van Gervcn 23 j. en E. v. d. Most 20 j.; L. van Don gen 35 j. en J. van Weelie 29 j.; A. M. H. Nuiten 23 j. en R. C. Pelgrim 22 j.; A. Kruijs 24 j. en M. Stuart 20 j.; M, Bakker 26 j. en J. M. de Veld 21 j.; C. H. Vermaal 28 j. en R. N. Snelleman 26 j.; F, A. van Rongen 25 j. en C. Stuhl- müller 23 j.; M. A. Merks 32 j. en M. E. van Gelder 28 j. ONDERTROUWD: A. G. Beket 21 j. en M. J. Staal 22 j.; H. J. Berger 23 j. en A. A, v. d. Knaap 22 j.; w. A. Donks 29 j. en G. de Vries 23 j.; H. Dronkers 24 j. en L. v, d. Bosch 26 j.; W. L. Elgers 27 j. en H. A. v. d. Poort 23 j.; A. J. Etman 28 j. en M. van Wie- ringen 28 j.; D. Gouwens 61 j. en M. Schaap 57 j.; J. A, van Grootel 25 j. en J. M. Kerkvliet 27 j.: Ph. van Konijnenburg 63 j. en J. Hoo- gerwerf 54 j.; C. J. M. Looman 23 j. en P. M. de Waard 25 j.; P. de Looze 29 j. en J. H. Egeter 21 j,; J. K. B. van Otterloo 24 j. en A. J, Smaling 24 j.; G. A. v. Potten 25 j. en M. L, Muis 20 j.; A. J. Schip per 22 j. en G. Postmus 21 j.; J. A. StÖpetie 30 j. en J. Timmerman 24 j.; A. Zondag 30 j. en N. P. van Diggelen 31 j.; A. M. Beukers 26 j. en C. Kiesling 23 j. Reinbrandttentoonstelling in Rijksmuseum en museum Boymans AMSTERDAM. In de zomer van 1956 zullen het Rijksmuseum en museum. Boymans samen in Am sterdam zowel als in Rotterdam een omvangrijke tentoonstelling van werken van Rembrandt organiseren ter herdenking van het feit, dat Rembrandt 350 jaar geleden werd geboren. De tentoonstelling zal schilderijen, tekeningen en etsen omvatten. LONDEN Zonder veel fanfare en geheel passend in het kader van de verkiezingscampagne heeft het kabinet van premier Eden gister avond geschiedenis gemaakt. Voor de eerste maal in de ge schiedenis Van. dit aan traditie zo rijke eiland hebben de premier cn vier leden van zijn kabinet een persconferentie en massa toegestaan. Tien journalisten van verschillen de Britse kranten vuurden vragen af op premier Eden, de minister van Buitenlandse Zaken Harold MacMillan. de minister van Finan ciën Richard A. Butler, de minis ter van Arbeid sir Walter Monck- ton en de minister van Volksge zondheid Ian Macleod. Voor zover de oude verslaggevers zich kunnen herinneren heeft nog nooit een Britse premier of een van. zijn ministers een formele perscon ferentie gehouden laat staan een persconferentie voor de televisie met 12 millioen toeschouwers. In de tijd van Churchill was een. formele persconferentie zelfs on denkbaar. Waarnemers zijn van mening Eden plannen koestert om regelm? tig persconferenties te gaan houden; wanneer de conservatieven bij de komende algemene verkiezingen de overwinning zullen behalen. (Advertentie IM.) Waarom zou U enige rijks daalders méér uitgeven voor een wekker, ais U een „Riant" wekker kunt kopen voor nog géén vijf gulden. „Riant" wekkers voldoen aan alle eisen die U aan een goede wekker kunt stellen een precies lopend uurwerk, een duidelijke wijzerplaat en evengoed als bij alle andere wekkers, een jaar schriftelijke garantie. Niemand ziet rn een wekker een luxe voorwerp en ook koopt U hem niet voor Uw plezier, maar hij moet U op tijd wakker maken en dat doet een „Riant" wekker gegarandeerd. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze „Riant" wekkers, in de kleuren crème, bordeaux en groen, voor WINKELCENTRUM BINNENWEG, Tal. 23180

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1955 | | pagina 1